2008R1205 — HU — 24.12.2008 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1205/2008/EK RENDELETE

(2008. december 3.)

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv metaadatokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

►C1  ————— ◄

(HL L 326, 4.12.2008, p.12)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 328, 15.12.2009, o 83  (1205/08)
▼B

A BIZOTTSÁG 1205/2008/EK RENDELETE

(2008. december 3.)

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv metaadatokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

►C1  ————— ◄AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/2/EK irányelv megállapítja az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra létrehozására vonatkozó általános szabályokat. Az említett infrastruktúra csak akkor működhet megfelelően, ha a felhasználók igény szerint hozzá tudnak férni a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz, illetőleg mérlegelni tudják használatukat és ismerik alkalmazási területüket, ezért a tagállamoknak metaadatok formájában leírást kell készíteniük elérhető téradatkészleteikről és -szolgáltatásaikról. Ahhoz, hogy a metaadatok a Közösség egészén belül, határoktól függetlenül összeegyeztethetőek és használhatóak legyenek, rögzíteni kell a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletek és -szolgáltatások leírásához használt metaadatokra vonatkozó szabályokat.

(2)

Meg kell határozni a metaadatelemek készletét ahhoz, hogy azonosítani lehessen egy adott metadattal jellemzett forrást, meg lehessen állapítani annak osztályát, térbeli és időbeli jellemzőit, minőségét és érvényességét, a különböző téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó végrehajtási szabályok szerinti megfelelését, a használatra és a hozzáférésre vonatkozó korlátozásokat, és az adott forrásért felelős szervezetet. Magukhoz a metaadatrekordokhoz kapcsolódó metaadatelemekre is szükség van egyrészt a létrehozott metaadatok frissítésének nyomon követéséhez, másrészt a metaadat létrehozásáért és gondozásáért felelős szervezet megállapításához. Az említett minimális metaadatelem-készlet megadásával a 2007/2/EK irányelvben foglaltak teljesülnek, ám ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az egyes szervezetek nemzetközi szabványok, illetve saját érdekeltségi területük munkamódszerei szerint forrásaikat részletesebben dokumentálva, további elemekkel egészítsék ki. A minimumkövetelmény teljesítése mellett természetesen lehetőség van a Bizottság által létrehozott és frissített iránymutatások átültetésére is, különösen, ha azok a metaadatok interoperabilitásának biztosításához szükségesek.

(3)

Ki kell dolgozni a metaadatok 2007/2/EK irányelv szerinti érvényesítési rendszerét, tekintettel az egyes metaadatelemek kardinalitására és használati módjára, azaz definiálni kell hogy az egyes elemekre vonatkozóan mindig kötelező-e legalább egy érték megadása, s amennyiben igen, hány érték szerepelhet az adott metaadat-rekordban.

(4)

Az egyes metaadatelemek értéktartományát szintén meg kell adni, mert soknyelvű környezetben így biztosítható a metaadatok interoperabilitása. Az értéktartomány lehet tetszőleges szöveges bejegyzés, dátum, nemzetközi szabvány alapú kód (például nyelvkód), előre összeállított szójegyzék vagy fogalomtár kulcsszavai, illetve karaktersor.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez, téradatkészletsorokhoz és téradat-szolgáltatásokhoz tartozó metaadatok létrehozására és karbantartására vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2007/2/EK irányelv 3. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túlmenően a melléklet A. részében rögzített meghatározások az irányadók.

3. cikk

A metaadatok létrehozása és karbantartása

A téradatkészleteket, téradatkészletsorokat és téradat-szolgáltatásokat leíró metaadatok alkotják a melléklet B. részében ismertetett metaadatelemeket vagy metaadatelem-csoportokat, létrehozásuk és karbantartásuk pedig a C. és a D. részben rögzített szabályokkal összhangban történik.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK A METAADATOKRA VONATKOZÓAN

A.   RÉSZ

Fogalommagyarázat

1.

A következő meghatározásokat kell alkalmazni:

 „karaktersor”: metaadatelemek egységként értelmezett karaktersorozatban kifejezett értéktartománya,

 „tetszőleges szöveges bejegyzés”: metaadatelemek egy vagy több természetes nyelven kifejezett értéktartománya,

 „adattörténet”: egy adatkészlet eseménytörténete, azaz az életciklus leírása az adatgyűjtéstől és információszerzéstől kezdve az adatok összeállításán át az aktuális formátum leképezéséig, az EN ISO 19101 európai szabvány szerint,

 „metaadatelem”: diszkrét egységnyi metaadat, az EN ISO 19115 szabvány szerint,

 „névjelzés”: egységes forrásazonosítóval (URI) ellátott nevek gyűjteménye, amely XML (Extensible Markup Language) alapú dokumentumok esetében elem- és attribútumneveket jelent,

 „minőség”: egy adott termék EN ISO 19101 európai szabványnak megfelelően megadott jellemzőinek összessége, amelyek által képes kielégíteni bizonyos vele szemben támasztott vagy elvárt igényeket,

 „forrás”: egy konkrét helyre vagy földrajzi területre közvetlenül vagy közvetve utaló adatforrás,

 „téradatkészletsor”: ugyanazon specifikációkkal rendelkező téradatkészletek gyűjteménye.

2.

A téradatkészletek érvényességére való hivatkozás az alábbiakra való utalást jelenti:

 az adatot jellemző tér- és időtartomány,

 annak megállapítása, hogy a kérdéses adatot megfeleltették-e valamely mérési vagy teljesítményszabványnak,

 az adatok adott célnak való megfelelésének mértéke,

 amennyiben megadható, a téradatkészlet jogszerűsége.

B.   RÉSZ

Metaadatelemek

1.   AZONOSÍTÁS

Az alábbi metaadatelemeket kell megadni:

1.1.   A forrás címe

A forrást jellemző, gyakran egyedi megnevezés, amely alapján azonosítható.

E metaadatelem értéktartománya tetszőleges szöveges bejegyzés.

1.2.   A forrás rövid ismertetése

A forrás tartalmának tömör, narratív összegzése.

E metaadatelem értéktartománya tetszőleges szöveges bejegyzés.

1.3.   A forrás típusa

A metaadattal jellemzett forrás típusát jelöli.

E metaadatelem értéktartományára a D. rész 1. pontja vonatkozik.

1.4.   A forrás helyazonosítója

A helyazonosító rögzíti a forrásra mutató hivatkozás(oka)t és/vagy az adott forrással kapcsolatos további információkra mutató hivatkozást.

E metaadatelem értéktartománya karaktersor, általában egységes forrásazonosító (URL) formájában.

1.5.   Egyedi forrásazonosító

Az adott forrást sajátosan jellemző érték.

Ennek a metaadatelemnek az értéktartománya általában az adattulajdonos által hozzárendelt kötelező karaktersorkódból, valamint az azonosítókód kontextusát (például az adattulajdonost) egyedileg azonosító karaktersor-névjelzésből tevődik össze.

1.6.   Kapcsolt forrás

Amennyiben a forrás téradat-szolgáltatás, e metaadatelem alapján azonosítható(k) a szolgáltatáson keresztül elérhető téradatkészlet(ek) azok egyedi forrásazonosítóinak (URI) segítségével.

Ennek a metaadatelemnek az értéktartománya általában az adattulajdonos által hozzárendelt kötelező karaktersorkód, valamint az azonosítókód kontextusát (például az adattulajdonost) egyedileg azonosító karaktersor-névjelzés.

1.7.   A forrás nyelve

A forráson belül használt nyelv(ek).

Ezen metaadatelem értéktartománya az ISO 639-2 szabványban meghatározott nyelvekre korlátozódik.

2.   A TÉRADATOK ÉS -SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSA

2.1.   Témakörcsoportok

A témakörcsoport magas szintű osztályozási rendszer, amely a rendelkezésre álló téradatforrások témakör alapú szűrésében és csoportosításában segít.

E metaadatelem értéktartományára a D. rész 2. pontja vonatkozik.

2.2.   A téradat-szolgáltatás típusa

Osztályozási forma, mely lehetővé teszi a keresést az elérhető téradat-szolgáltatások között. Egy szolgáltatás egy és csakis egy osztályba kerülhet.

E metaadatelem értéktartományára a D. rész 3. pontja vonatkozik.

3.   KULCSSZÓ

Ha a forrás téradat-szolgáltatás, a D. rész 4. pontja alapján legalább egy kulcsszót meg kell adni.

Amennyiben a forrás téradatkészlet vagy téradatkészletsor, legalább egy kulcsszót meg kell adni az általános környezeti fogalmak többnyelvű értelmező szótárából (General Environmental Multi-lingual Thesaurus (GEMET)) a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében meghatározott, vonatkozó téradattéma leírására.

Az egyes kulcsszavakhoz az alábbi metaadatelemeket kell megadni:

3.1.   A kulcsszó értéke

A kulcsszó értéke a tárgyat leíró közhasználatú szó, terminus vagy kifejezés. Míg a témakörcsoport szerinti kereséssel csak korlátozott mértékig szűkíthetők le a találatok, a kulcsszavak használata módot nyújt a teljes szövegű keresésre és a strukturált kulcsszavas keresésre.

E metaadatelem értéktartománya tetszőleges szöveges bejegyzés.

3.2.   Hivatkozás elfogadott fogalomtár szócikkére

Ha a kulcsszó értéke elfogadott fogalomtárból (szójegyzék, ontológia), például a GEMET-ből származik, hivatkozni kell az alapul szolgáló fogalomtárra.

A hivatkozásnak legalább a felhasznált fogalomtár címét és referenciadátumát (a kiadás, az utolsó módosítás vagy a létrehozás dátuma) tartalmaznia kell.

4.   FÖLDRAJZI HELY

A 2007/2/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének e) pontjában rögzített földrajzi hely megadásának követelménye a földrajzi határolókeret metaadaelemmel teljesül.

4.1.   Földrajzi határolókeret

A forrás térbeli kiterjedése, befoglaló téglalap formájában megadva.

A befoglaló téglalapot nyugati és keleti hosszúság, valamint déli és északi szélesség szerint, fokokban kifejezve, legalább két tizedesjegy pontosságig kell megadni.

5.   IDŐBELI REFERENCIA

Az adatok időbeli dimenziójára vonatkozó metaadatot a 2007/2/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti követelmény alapján, az 5.1–5.4. pontban meghatározott metaadatelemek legalább egyikével kell megadni.

Az 5.1–5.4. pontban meghatározott metaadatelemek értéktartománya dátumcsoport. Minden dátum adott időreferencia-rendszerre utal, az abban érvényes formátumban kifejezve. Az alapértelmezett referenciarendszer a Gergely-naptár, a dátumformátum alapja pedig az ISO 8601 szabvány.

5.1.   Időtartam

Az időtartam értéke írja le a forrás tárgya által lefedett időszakot. Ez az időszak az alábbi formákban fejezhető ki:

 egyedi dátum,

 kezdő- és záródátummal jelzett időintervallum,

 egyedi dátumok és időintervallumok együttes használata.

5.2.   A közzététel időpontja

A forrás közzétételének vagy hatálybalépésének napja. Több közzétételi időpont is létezhet.

5.3.   Az utolsó módosítás időpontja

A forrás utolsó módosításának napja, amennyiben módosították. Az utolsó módosítás értéke csak egyetlen időpontot lehet.

5.4.   A létrehozás napja

A forrás létrehozásának dátuma. Mindössze egy létrehozási dátum létezhet.

6.   MINŐSÉG ÉS ÉRVÉNYESSÉG

A 2007/2/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésében és 11. cikke (2) bekezdésében rögzített, a téradatok minőségére és érvényességére vonatkozó követelmény az alábbi metaadatelemek megadásával teljesül:

6.1.   Adattörténet

A téradatkészleten végrehajtott műveleteket áttekintő és/vagy az általános minőséget ismertető megállapítás. Tartalmazhat továbbá az adott adatkészletre vonatkozó minőség-ellenőrzési és hitelesítési információt, illetve leírhatja, hogy az adatok hivatalos, illetve jogerős változatnak számítanak-e (ha több változat is létezik).

E metaadatelem értéktartománya tetszőleges szöveges bejegyzés.

6.2.   Térbeli felbontás

A térbeli felbontás az adatkészlet részletességének szintjét jelzi. Kifejezendő a felbontás mértékével (nulla vagy több felbontásitávolság-érték), elsősorban raszteres adatok, szabályos adatrácsok, illetve leképezésből származtatott termékek esetében. A térbeli felbontás megadható ekvivalens méretaránnyal is, jellemzően térképek vagy térképekből származtatott termékek esetében.

Az ekvivalens méretarányt a méretarány nevezőjében található egész szám fejezi ki.

A felbontás mértéke egy adott hosszmértékhez rendelt számmal fejezendő ki.

7.   JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS

A 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében rögzített végrehajtási szabályoknak való megfelelést és a megfelelés mértékét rögzítő 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjában, illetőleg a 11. cikk (2) bekezdésének d) pontjában foglaltak az alábbi metaadatelemek megadásával teljesülnek:

7.1.   Adatspecifikáció

Ez az elem utalás a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése értelmében elfogadott végrehajtási szabályokra, illetve azokra az egyéb előírásokra, amelyeknek az adott forrás megfelel.

A forrás a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése vagy egyéb előírások értelmében elfogadott több végrehajtási szabálynak is megfelelhet.

A hivatkozásnak legalább a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése vagy egyéb előírás értelmében elfogadott rendeletre történő hivatkozás estén a végrehajtási szabály címét és referenciadátumát (a kiadás, az utolsó módosítás vagy a létrehozás dátuma) meg kell jelölni.

7.2.   A megfelelés mértéke (konformitás)

Ez a metaadat jelzi a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése vagy egyéb előírások értelmében elfogadott végrehajtási szabályoknak való megfelelés mértékét.

E metaadatelem értéktartományára a D. rész 5. pontja vonatkozik.

8.   AZ ADATHASZNÁLATRA ÉS A HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

Az adathasználat és a hozzáférés az alábbiak együttes vagy önálló alkalmazásával korlátozható:

 a hozzáférésre és a használatra érvényes általános feltételrendszer alapján (8.1),

 a nyilvános hozzáférés korlátozása alapján (8.2).

8.1.   A használatra és a hozzáférésre vonatkozó általános feltételek

Ez a metaadaelem határozza meg a téradatkészleteknek és -szolgáltatásoknak a 2007/2/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és 11. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett hozzáférési és felhasználási feltételeket, illetve adott esetben a díjakat.

E metaadatelem értéktartománya tetszőleges szöveges bejegyzés.

Az elem értékét kötelező megadni. Amennyiben a forrás használata és hozzáférése nem kötött egyetlen feltételhez sem, a „nincs vonatkozó feltétel” értéket kell választani. Ha a feltételek nem ismertek, az „ismeretlen feltételek” érték alkalmazandó.

Ez a metaadatelem tájékoztat az esetleges használati vagy hozzáférési díjakról is, illetve tartalmazza azt az egységes forrásazonosítót (URL), ahol a díjakra vonatkozó tájékoztatás található.

8.2.   A nyilvános hozzáférés korlátozásai

Ha egy tagállam a 2007/2/EK irányelv 13. cikkének megfelelően korlátozza a téradatkészletek és -szolgáltatások nyilvános hozzáférését, ez a metaadatelem jelzi ezt a korlátozást és annak indokait.

Ha a nyilvános hozzáférés nem korlátozott, akkor a metaadatelem ennek megfelelő bejegyzést tartalmaz.

E metaadatelem értéktartománya tetszőleges szöveges bejegyzés.

9.   A TÉRADATKÉSZLETEK ÉS TÉRADAT-SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁÉRT, KEZELÉSÉÉRT, KARBANTARTÁSÁÉRT ÉS TERJESZTÉSÉÉRT FELELŐS SZERVEZETEK

A 2007/2/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének d) pontjában és 11. cikke (2) bekezdésének g) pontjában foglaltak szerint az alábbi két metaadatelemet kell megadni:

9.1.   Felelős szervezet

A forrás létrehozásáért, kezeléséért, karbantartásáért és terjesztéséért felelős szervezet leírása,

a következők szerint:

 a szervezet neve tetszőleges szöveges bejegyzésként,

 a kapcsolattartó e-mail címe karaktersor formájában.

9.2.   A felelős szervezet szerepköre

A felelős szervezet szerepkörének ismertetése.

E metaadatelem értéktartományára a D. rész 6. pontja vonatkozik.

10.   A METAADATOKRÓL SZÓLÓ METAADATOK

A 2007/2/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerint az alábbi metaadatelemeket kell megadni:

10.1.   A metaadatokkal foglalkozó kapcsolattartó

A metaadatok létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet leírása,

a következők szerint:

 a szervezet neve tetszőleges szöveges bejegyzésként,

 a kapcsolattartó e-mail címe karaktersor formájában.

10.2.   A metaadat dátuma

A metaadatrekord létrehozásának vagy módosításának időpontja.

A dátum formátumára az ISO 8601 szabvány az irányadó.

10.3.   A metaadat nyelve

A metaadatelemek leírásának nyelve.

Ezen metaadatelem értéktartománya az Európai Unió hivatalos nyelveire korlátozódik az ISO 639-2 szabványban meghatározott rövidítések szerint.

C.   RÉSZ

A metaadatelemek számosságára (kardinalitására) és használatára vonatkozó utasítások

A forrást leíró metaadatokat téradatkészlet vagy téradatkészletsor esetén az 1. táblázat, téradat-szolgáltatás esetén pedig a 2. táblázat metaadatelemei vagy metaadatelem-csoportjai alkotják.

A metaadatelemek vagy metaadatelem-csoportok többszöri előfordulását és vonatkozó feltételeit az 1. és a 2. táblázat rögzíti.

Ha egy adott metaadatelemre vonatkozóan nincs rögzítve külön feltétel, akkor az elem használata kötelezőnek tekintendő.

A táblázatok az alábbi adatokat tartalmazzák:

 az első oszlop a melléklet B. részének azon bekezdésére utal, amely meghatározza a metaadatelemeket vagy azok csoportjait,

 a második oszlop a metaadatelem vagy metaadatelem-csoport nevét tartalmazza,

 a harmadik oszlop határozza meg a metaadatelem számosságát, kardinalitását. A számosság meghatározása az egységes modellező nyelv (UML) jelölését követi, azaz

 

 az „1” azt jelenti, hogy az eredményhalmazban az adott metaadatelem egy és csakis egy értéket vehet fel,

 az „1..*” azt jelenti, hogy az eredményhalmazban az adott metaadatelemnek legalább egy értéke létezik,

 „0..1” jelzi, ha az adott metaadatelem előfordulása az eredményhalmazban feltételes, s megléte esetén csak egy értéket vehet fel,

 „0..*” jelzi, ha az adott metaadatelem előfordulása az eredményhalmazban feltételes, s megléte esetén több értéket is felvehet,

 ha a számosság jelzése „0..1” vagy „0..*”, a megadott feltétel határozza meg, hogy kötelező-e az adott metaadatelem,

 a negyedik oszlop feltételes utasítást tartalmaz arra az esetre, ha az elem kardinalitása nem vonatkozik minden forrástípusra. A fel nem sorolt esetekben minden elem kötelezőnek tekintendő.1.  táblázat

Téradatkészletekre és téradatkészletsorokra vonatkozó metaadatok

Hivatkozás

Metaadatelem

Számosság

Feltétel

1.1.

A forrás címe

1

 

1.2.

A forrás rövid ismertetése

1

 

1.3.

A forrás típusa

1

 

1.4.

A forrás helyazonosítója

0..*

Kötelező megadni, ha a forrásról további információkat biztosító URL és/vagy kapcsolódó szolgáltatások állnak rendelkezésre.

1.5.

Egyedi forrásazonosító

1..*

 

1.7.

A forrás nyelve

0..*

Kötelező megadni, ha a forrás szöveges adatokat tartalmaz.

2.1.

Témakörcsoportok

1..*

 

3.

Kulcsszó

1..*

 

4.1.

Befoglaló téglalap

1..*

 

5.

Időbeli referencia

1..*

 

6.1.

Adattörténet

1

 

6.2.

Térbeli felbontás

0..*

Adatkészletek és adatkészletsorok esetében kötelező megadni, ha meg lehet határozni a felbontás léptékét vagy egy ekvivalens méretarányt.

7.

Jogszabályi megfelelés

1..*

 

8.1.

A használatra és a hozzáférésre vonatkozó feltételek

1..*

 

8.2.

A nyilvános hozzáférés korlátozásai

1..*

 

9.

Felelős szervezet

1..*

 

10.1.

A metaadatokkal foglalkozó kapcsolattartó

1..*

 

10.2.

A metaadat dátuma

1

 

10.3.

A metaadat nyelve

1

 2.  táblázat

Téradat-szolgáltatásokra vonatkozó metaadatok

Hivatkozás

Metaadatelem

Számosság

Feltétel

1.1.

A forrás címe

1

 

1.2.

A forrás rövid ismertetése

1

 

1.3.

A forrás típusa

1

 

1.4.

A forrás helyazonosítója

0..*

Megadása kötelező, ha a szolgáltatás URL-je ismert.

1.6.

Kapcsolt forrás

0..*

Megadása kötelező, ha létezik társítás a szolgáltatás működésének alapjául szolgáló adatkészletekhez.

2.2.

A téradat-szolgáltatás típusa

1

 

3.

Kulcsszó

1..*

 

4.1.

Befoglaló téglalap

0…*

Megadása kötelező az explicit földrajzi kiterjedéssel jellemezhető szolgáltatások esetében.

5.

Időbeli referencia

1..*

 

6.2.

Térbeli felbontás

0..*

Megadása kötelező, ha egy adott szolgáltatás térbeli felbontásával kapcsolatban korlátozások élnek.

7.

Jogszabályi megfelelés

1..*

 

8.1.

A használatra és a hozzáférésre vonatkozó feltételek

1..*

 

8.2.

A nyilvános hozzáférés korlátozásai

1..*

 

9.

Felelős szervezet

1..*

 

10.1.

A metaadatokkal foglalkozó kapcsolattartó

1..*

 

10.2.

A metaadat dátuma

1

 

10.3.

A metaadat nyelve

1

 

D.   RÉSZ

Értéktartományok

Amennyiben a B. rész a metaadatelemek értéktartománya tekintetében a D. rész 1. és 6. pontjára hivatkozik, a metaadatokat a C. rész 1. és 2. táblázatában rögzített számosság figyelembevételével kell megadni.

Az egyes tartományokon belül minden értéket az alábbiak megadásával kell meghatározni:

 numerikus azonosító,

 személyek esetében szöveges név, amely a Közösség hivatalos nyelveire lefordítható,

 számítógépek esetében nyelvfüggetlen név (zárójelben megadva),

 opcionális leírás vagy meghatározás.

1.   A FORRÁS TÍPUSA

1.1.

Téradatkészletsor (series)

1.2.

Téradatkészlet (dataset)

1.3.

►C1  

Téradat-szolgáltatás (service)

 ◄

2.   TÉMAKÖRCSOPORTOK AZ EN ISO 19115 SZABVÁNY SZERINT

2.1.   Gazdálkodás (farming)

Állattenyésztés és/vagy növénytermesztés.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv III. mellékletének (9) bekezdésében rögzített téradattémának, a mezőgazdasági és akvakultúra-ágazati létesítményeknek a leírására vonatkozik.

2.2.   Bióta (biota)

A természetes környezet növény- és/vagy állatvilága.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémáira vonatkozik: III. melléklet (17) bekezdése: biogeográfiai régiók; III. melléklet (18) bekezdése: élőhelyek és biotópok; III. melléklet (19) bekezdése: a fajok megoszlása.

2.3.   Közigazgatási határok (boundaries)

A terület közigazgatási szempontú jellemzése.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémáira vonatkozik: I. melléklet (4) bekezdése: közigazgatási egységek; III. melléklet (1) bekezdés: statisztikai egységek.

2.4.   Éghajlattan / Meteorológia / Légkör (climatologyMeteorologyAtmosphere)

A légkörben lejátszódó folyamatok és jelenségek.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémáira vonatkozik: III. melléklet (13) bekezdése: légköri viszonyok; III. melléklet (14) bekezdése: meteorológiai földrajzi jellemzők.

2.5.   Gazdaság (economy)

Gazdasági tevékenységek, feltételek és a foglalkoztatás.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémáira vonatkozik: III. melléklet (20) bekezdése: energiaforrások; III. melléklet (21) bekezdése: ásványi nyersanyagok.

2.6.   Domborzat (elevation)

A tengerszint feletti magasság.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémájára vonatkozik: II. melléklet (1) bekezdése: domborzat.

2.7.   Környezet (environment)

A környezeti erőforrások, a környezet védelme és megőrzése.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémájára vonatkozik: I. melléklet (9) bekezdése: védett helyek.

2.8.   Földtani adatok (geoscientificInformation)

Földtudományos információk.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémáira vonatkozik: III. melléklet (3) bekezdése: talaj; II. melléklet (4) bekezdése: földtan; III. melléklet (12) bekezdése: természeti kockázati zónák.

2.9.   Egészség (health)

Egészség, egészségügyi ellátás, humánökológia és biztonság.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémájára vonatkozik: III. melléklet (5) bekezdése: emberi egészség és biztonság.

2.10.   Képalkotás / Alaptérképek / Földtakaró (imageryBaseMapsEarthCover)

Alaptérképek.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémáira vonatkozik: II. melléklet (3) bekezdése: ortofotók; II. melléklet (2) bekezdése: a felszín borítása.

2.11.   Hírszerzés / Katonaság (intelligenceMilitary)

Katonai támaszpontok, építmények, műveletek.

Ez a kategória nem kapcsolódik közvetlenül a 2007/2/EK irányelv téradattémáinak egyikéhez sem.

2.12.   Szárazföldi vizek (inlandWaters)

Szárazföldi víztestek vízrajza, vízelvezető rendszerek és jellemzőik.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémájára vonatkozik: I. melléklet (8) bekezdése: vízrajz.

2.13.   Földrajzi fekvés (location)

Helymeghatározással kapcsolatos adatok és szolgáltatások.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémáira vonatkozik: I. melléklet (3) bekezdése: földrajzi nevek; I. melléklet (5) bekezdése: címek.

2.14.   Óceánok (oceans)

Sós vízű víztestek jellemzői és vízrajza (a szárazföldi vizek kivételével).

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémáira vonatkozik: III. melléklet (16) bekezdése: tengeri régiók; III. melléklet (15) bekezdése: oceanográfiai földrajzi jellemzők.

2.15.   Tervezés / Kataszter (planningCadastre)

A földterület jövőbeni felhasználásával kapcsolatos intézkedésekhez szükséges információk.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémáira vonatkozik: I. melléklet (6) bekezdése: kataszteri parcellák; III. melléklet (4) bekezdése: földhasználat; III. melléklet (11) bekezdése: területgazdálkodási/-korlátozási/-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek;

2.16.   Társadalom (society)

A társadalom és a kultúrák jellemzői.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémáira vonatkozik: III. melléklet (10) bekezdése: a népesség eloszlása – demográfia.

2.17.   Építmények (structure)

Az ember által épített környezet.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémáira vonatkozik: III. melléklet (2) bekezdése: épületek; III. melléklet (8) bekezdése: termelő és ipari létesítmények; III. melléklet (7) bekezdése: környezetvédelmi monitoringlétesítmények.

2.18.   Szállítás (transportation)

Személy- és áruszállításhoz használt eszközök és módszerek.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémájára vonatkozik: I. melléklet (7) bekezdése: közlekedési hálózatok.

2.19.   Közüzemi szolgáltatások / Távközlés (utilitiesCommunication)

Energia- és vízellátó, hulladékgazdálkodási rendszerek, távközlési infrastruktúra és szolgáltatások.

Ez a kategória a 2007/2/EK irányelv alábbi téradattémájára vonatkozik: III. melléklet (6) bekezdése: közüzemi és közszolgáltatások.

3.   A TÉRADAT-SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA

3.1.   Keresőszolgáltatások (discovery)

Keresőszolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a téradatkészletekre és -szolgáltatásokra vonatkozó keresést a megfelelő metaadatok tartalma alapján, valamint a metaadatok tartalmának megjelenítését.

3.2.   Megtekintési szolgáltatások (view)

Megjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi legalább a megjelenítést, a navigálást, a kicsinyítést és nagyítást, a megjelenített téradatkészletek pásztázását vagy átlapozását, továbbá a magyarázó jellegű információ és a metaadatok megfelelő tartalmának megjelenítését.

3.3.   Letöltési szolgáltatások (download)

Letöltési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a téradatkészletek másolatának vagy az ilyen készletek egyes részeinek letöltését, valamint – amennyiben az megvalósítható – az azokhoz való közvetlen hozzáférést.

3.4.   Átalakítási szolgáltatások (transformation)

Átalakítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi a téradatkészletek konvertálását az interoperabilitás biztosítása céljából;

3.5.   Téradatszolgáltatás lehívása (invoke)

Szolgáltatás, amely lehetővé teszi mind a bemenő, mind a kibocsátandó adatok meghatározását egy adott téradat-szolgáltatás vonatkozásában, és módot nyújt több különböző szolgáltatásból álló munkafolyamatok és szolgáltatásláncok kialakítására. Ezen túlmenően a munkafolyamat vagy szolgáltatáslánc külső webes felületének meghatározását is lehetővé teszi.

3.6.

Egyéb szolgáltatás (other)

4.   A TÉRADAT-SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSA

A kulcsszavak a térinformatikai szolgáltatásokra vonatkozó EN ISO 19119 szabvány taxonómiáját követik. E szerint az adatok kategóriákra, és a téradat-szolgáltatások értéktartományát meghatározó alkategóriákra tagolódnak.

100    Térinformatikai interaktív felhasználói szolgáltatások (humanInteractionService)

Ez a kategória az alábbi alkategóriákra tagolódik:

101. Katalógusmegjelenítő (humanCatalogueViewer)

Kliensszolgáltatás, mely révén a felhasználók a térinformatikai adatok vagy szolgáltatások metaadatainak kikereséséhez, böngészéséhez és kezeléséhez adatcserét bonyolíthatnak a katalógussal.

102. Térinformatikai megjelenítő (humanGeographicViewer)

Egy vagy több vektoros adatállomány vagy fedvény megtekintésére módot nyújtó kliensszolgáltatás.

103. Térinformatikai táblázatmegjelenítő (humanGeographicSpreadsheetViewer)

Kliensszolgáltatás, melynek segítségével a felhasználók több adatobjektummal folytathatnak adatcserét, és az aritmetikai táblázathoz hasonló, de térinformatikai adatokra kiterjesztett számításokat kérhetnek.

104. Szolgáltatásszerkesztő (humanServiceEditor)

Térinformatikai adatfeldolgozó szolgáltatások vezérlésére szolgáló kliensszolgáltatás.

105. Szolgáltatáslánc-szerkesztő (humanChainDefinitionEditor)

Interaktív felhasználói felület szolgáltatási láncának meghatározásához.

106. Munkafolyamat-végrehajtó kezelőalkalmazás (humanWorkflowEnactmentManager)

Interaktív felhasználói felület munkafolyamat-végrehajtó szolgáltatáshoz.

107. Térinformatikai objektumszerkesztő (humanGeographicFeatureEditor)

Térinformatikai megjelenítő, amely interaktív felhasználói felületet biztosít az objektumadatokhoz.

108. Térinformatikai jelkulcsszerkesztő (humanGeographicSymbolEditor)

Kliensszolgáltatás a jelkulcsok felhasználói kezeléséhez.

109. Objektumgeneralizáló szerkesztőalkalmazás (humanFeatureGeneralizationEditor)

Kliensszolgáltatás, mely révén a felhasználó a megjelenítés egyszerűsítésével, de a lényeges elemek megtartásával módosíthatja egy objektum vagy objektumgyűjtemény kartográfiai jellemzőit – az egyszerűsítés térbeli megfelelője.

110. Térinformatikai adatszerkezetek megjelenítője (humanGeographicDataStructureViewer)

Kliensszolgáltatás, mely révén a felhasználó az adatkészlet egy részéhez hozzáférve megtekintheti annak belső szerkezetét.

200    Térinformatikai modellezés/információkezelés (infoManagementService)

Ez a kategória az alábbi alkategóriákra tagolódik:

201. Objektum-hozzáférést biztosító szolgáltatás (infoFeatureAccessService)

A kliens számára az objektumtárhoz való hozzáférést és annak kezelését biztosító szolgáltatás.

202. Térkép-hozzáférést biztosító szolgáltatás (infoMapAccessService)

Földrajzi grafikákhoz, azaz a térinformatikai adatok képeihez klienshozzáférést biztosító szolgáltatás.

203. Fedvény-hozzáférést biztosító szolgáltatás (infoCoverageAccessService)

A kliens számára a fedvénytárhoz való hozzáférést és annak kezelését biztosító szolgáltatás.

204. Érzékelő eszközt leíró szolgáltatás (infoSensorDescriptionService)

A felületet érzékelő eszköz leírását, ezen belül az érzékelő helyének és tájolásának, valamint az érzékelő geometriai, dinamikai és radiometriás jellemzőinek meghatározását biztosító szolgáltatás téradatműveletek elvégzéséhez.

205. Termékhozzáférést biztosító szolgáltatás (infoProductAccessService)

A térinformatikai terméktárhoz való hozzáférést és annak kezelését biztosító szolgáltatás.

206. Objektumtípus-szolgáltatás (infoFeatureTypeService)

A kliens számára az objektumtípus-leírások tárához való hozzáférést és annak kezelését biztosító szolgáltatás.

207. Katalógusszolgáltatás (infoCatalogueService)

Metaadattárra vonatkozó információfeltárást és -kezelést biztosító szolgáltatás.

208. Regiszterszolgáltatás (infoRegistryService)

Típusleíró metaadattárhoz hozzáférést biztosító szolgáltatás.

209. Földrajzinévtár-szolgáltatás (infoGazetteerService)

A valós világ entitásainak vagy entitásosztályainak helymeghatározását tartalmazó jegyzékéhez hozzáférést biztosító szolgáltatás.

210. Megrendeléskezelési szolgáltatás (infoOrderHandlingService)

Szolgáltatás, melynek segítségével a kliens egy adott szolgáltatótól termékeket rendelhet.

211. Állandó megbízási szolgáltatás (infoStandingOrderService)

Megrendeléskezelési szolgáltatás, mely révén a felhasználó megbízást adhat termékek terjesztésére egy megadott földrajzi területen belül, amint azok rendelkezésre állnak.

300    Térinformatikai munkafolyamat-/feladatkezelés (taskManagementService)

Ez a kategória az alábbi alkategóriákra tagolódik:

301. Láncdefiniáló szolgáltatás (chainDefinitionService)

Szolgáltatás, amely meghatározza a láncot, és elvégezhetővé teszi a munkafolyamat-végrehajtó szolgáltatás számára.

302. Munkafolyamat-végrehajtó szolgáltatás (workflowEnactmentService)

A munkafolyamat-végrehajtó szolgáltatás értelmezi a láncot, valamint vezérli a szolgáltatások példányosítását és a műveletek sorba rendezését.

303. Feliratkoztatási szolgáltatás (subscriptionService)

Szolgáltatás, mely segítségével feiratkozhatnak az ügyfelek, ha értesítést kívánnak kapni a különböző eseményekről.

400    Térbeli téradat-feldolgozást biztosító szolgáltatások (spatialProcessingService)

Ez a kategória az alábbi alkategóriákra tagolódik:

401. Koordinátakonvertáló szolgáltatás (spatialCoordinateConversionService)

Ugyanazon földrajzi alapfelületen alapuló koordinátarendszerek közti koordinátaátváltás.

402. Koordinátatranszformáló szolgáltatás (spatialCoordinateTransformationService)

Koordináták átszámítása ugyanazon alapfelületen alapuló koordinátarendszerek között.

403. Fedvény-/vektorkonvertáló szolgáltatás (spatialCoverageVectorConversionService)

Térbeli ábrázolás átváltása fedvénysémáról vektorsémára, illetve fordítva.

404. Képkoordináta-konvertálás (spatialImageCoordinateConversionService)

Adott kép koordinátarendszerének módosítása koordinátakonvertálással vagy koordinátatranszformálással.

405. Képátalakítás (spatialRectificationService)

Képátalakítási eljárás a párhuzamos vetítéssel elérhető állandó méretarány létrehozásának céljából.

406. Ortorektifikálás (spatialOrthorectificationService)

A képdőlésből és a domborzatból fakadó eltolódások javítását szolgáló képátalakítás.

407. Érzékelő eszköz geometriai modelljének beállítása (spatialSensorGeometryModelAdjustmentService)

Az érzékelő eszköz geometriai modelljét beállító szolgáltatás az érzékelő által alkotott kép más képekhez és/vagy ismert alappontokhoz való pontosabb illeszkedése érdekében.

408. Képgeometriai modellek konvertálása (spatialImageGeometryModelConversionService)

Érzékelő eszközök geometriai modelljét más, de egyenértékű geometriai modellre konvertáló szolgáltatás.

409. Térbeli adatok kivonatolása (részhalmazba rendezése) (spatialSubsettingService)

Folyamatos térbeli régióra vonatkozó adatok földrajzi hely vagy rácskoordináták alapján történő kiválasztása.

410. Mintavételezés (spatialSamplingService)

Adatokat földrajzi hely vagy rácskoordináták alapján, konzisztens mintavételezési eljárással kivonatoló szolgáltatás.

411. Szelvényezés módosítása (spatialTilingChangeService)

Földrajzi adatok szelvényezését módosító szolgáltatás.

412. Méretszámítás (spatialDimensionMeasurementService)

Egy képen vagy egyéb geoadaton látható objektumok méreteinek kiszámítása.

413. Objektumátalakítás (spatialFeatureManipulationService)

Egy adott objektum kapcsolása egy másik objektumhoz, képhez, adatkészlethez vagy koordinátákhoz, amely során a relatív elfordítás, eltolódás, méretarány és/vagy leképezési különbségek javításra kerülnek. Ellenőrzi továbbá, hogy a forrás és cél állományok objektumai topológiailag konzisztensek-e, és feltárja és/vagy helyesbíti az esetleges eltéréseket.

414. Objektummegfeleltetés (spatialFeatureMatchingService)

Ez a szolgáltatás több különböző adatforrásból meghatározza, mely objektumok vagy objektumrészek képezik le ugyanazt a valós világbeli entitást (például kontúrillesztéssel vagy korlátozott konflációval).

415. Objektumgeneralizálás (spatialFeatureGeneralizationService)

Adott objektumállományon belül a térbeli változatosságot csökkentő szolgáltatás, amely a lényeges elemek hangsúlyozásával növeli a kommunikáció hatékonyságát, s ezzel csökkenti az adatok egyszerűsítésének nemkívánatos hatásait.

416. Útvonal-meghatározás (spatialRouteDeterminationService)

Szolgáltatás, mely két megadott pont között meghatározza az optimális útvonalat a megadott adatok és az objektumállomány paraméterei alapján.

417. Helymeghatározás (spatialPositioningService)

Helymeghatározó eszköz szolgáltatása térbeli helyzet meghatározására, lekérésére és egyértelmű értelmezésére, amely azt is megállapítja, hogy az eredmények megfelelnek-e a használati feltételeknek.

418. Szomszédságelemzés (spatialProximityAnalysisService)

Adott pozícióból vagy térbeli objektumból kiindulva e szolgáltatás a felhasználó által meghatározott távolságon belül minden, megadott attribútumkészlettel rendelkező tereptárgyat megjelöl.

500    Tematikus téradat-feldolgozást biztosító szolgáltatások (thematicProcessingService)

Ez a kategória az alábbi alkategóriákra tagolódik:

501. Térparaméter-számítás (thematicGoparameterCalculationService)

Alkalmazásközpontú, kvantitatív, a feldolgozatlan adatokból közvetlenül nem adódó eredményeket származtató szolgáltatás.

502. Tematikus osztályozás (thematicClassificationService)

Földrajzi adatrégiók osztályozása tematikus attribútumok alapján.

503. Objektumgeneralizálás (thematicFeatureGeneralizationService)

Adott objektumállományon belül az objektumtípusokat általánosító szolgáltatás, amely a lényeges elemek kiemelésével növeli a kommunikáció hatékonyságát, ellensúlyozva az adatcsökkentés nemkívánatos hatásait.

504. Részhalmazba rendezés (thematicSubsettingService)

Adatok kivonatolása bemeneteli paraméterértékek alapján.

505. Térbeli számlálás (thematicSpatialCountingService)

Földrajzi objektumokat számláló szolgáltatás.

506. Változásértékelés (thematicChangeDetectionService)

Ugyanazon földrajzi terület különböző időpontokban leképezett adatkészletei közötti különbségek feltárása.

507. Térinformatikai adatkinyerés (thematicGeographicInformationExtractionService)

Távérzékelt vagy beolvasott képekből objektum- és terepadatok kinyerését támogató szolgáltatás.

508. Képfeldolgozás (thematicImageProcessingService)

Kép tematikus attribútumértékeinek módosítása matematikai függvény használatával.

509. Képfelbontás-csökkentés (thematicReducedResolutionGenerationService)

Kép felbontásának csökkentése.

510. Képmódosító eljárások (thematicImageManipulationService)

Képpontokon végzett műveletek: szín és kontraszt módosítása, szűrők alkalmazása, képfelbontás módosítása, zajszűrés, csíkozás, szisztematikus radiometriai korrekciók, légköri elnyelés hatásai, megvilágításbeli különbségek stb.

511. Képértelmezés (thematicImageUnderstandingService)

Automatikus képváltozás-vizsgálat, regisztrált képek közötti különbségszámítás, különbség szignifikanciájának elemzése és megjelenítése, valamint terület- és modell-alapú különbségszámítás.

512. Képszintézis (thematicImageSynthesisService)

Képek létrehozása és transzformálása számítógépes térbeli modellek és transzformációk alkalmazásával, a kép olvashatóságának javítása képelemek szerkesztésével az élesebb felbontás és/vagy a felhőtakaró, illetve ködfátyol hatásainak csökkentése érdekében.

513. Többsávos képszerkesztés (thematicMultibandImageManipulationService)

A képet az alkotó sávok alapján szerkesztő szolgáltatás.

514. Objektumérzékelés (thematicObjectDetectionService)

Valós tereptárgyak érzékelése egy képen.

515. Téradatlokátor (spatialPositioningService)

Szöveges dokumentumokban helyre utaló hivatkozások, pl. helységnevek, címek, irányítószámok stb. keresése, a geokódolási tevékenység előkészítéseként.

516. Geokódolás (thematicGeocodingService)

Helyre utaló szöveges hivatkozások bővítése földrajzi koordinátákkal (vagy egyéb térbeli hivatkozással).

600    Időbeli téradat-feldolgozást biztosító szolgáltatások (temporalProcessingService)

Ez a kategória az alábbi alkategóriákra tagolódik:

601. Időreferencia-rendszer szerinti átalakítás (temporalReferenceSystemTransformationService)

Időbeli események értékeinek módosítása a különböző időreferencia-rendszerek között.

602. Időbeli adatok kivonatolása (részhalmazba rendezése) (temporalSubsettingService)

Konkrét időpontokra vonatkozó adatkinyerés folyamatos intervallum alapján.

603. Mintavételezés (temporalSamplingService)

Adatértékek kinyerése időbeli értékeken alapuló konzisztens séma szerint.

604. Időbeli közelségelemzés (temporalProximityAnalysisService)

A felhasználó által megadott időintervallumba eső és attribútumkészlettel rendelkező objektumok kiválasztása egy adott időintervallumhoz vagy eseményhez viszonyítva.

700    Téradat-feldolgozást biztosító szolgáltatások – metaadatok (metadataProcessingService)

Ez a kategória az alábbi alkategóriákra tagolódik:

701. Statisztikai számítás (metadataStatisticalCalculationService)

Egy adatkészlet statisztikai adatainak kiszámítása.

702. Térinformatikai annotáció (metadataGeographicAnnotationService)

Objektumgyűjtemény képeihez vagy objektumaihoz kiegészítő információkat fűző szolgáltatás.

800    Térinformatikai kommunikációs szolgáltatások (comService)

Ez a kategória az alábbi alkategóriákra tagolódik:

801. Kódolás (comEncodingService)

Kódolási szabályt érvényesítő szolgáltatás, amely a kódoláshoz és dekódoláshoz szükséges felületet biztosítja.

802. Adatátvitel (comTransferService)

Adatátviteli protokollt (vagy protokollokat) megvalósító szolgáltatás, amely lehetővé teszi az osztott informatikai rendszerek közötti adatátvitelt offline vagy online kommunikációs adathordozón.

803. Térinformatikai tömörítés (comGeographicCompressionService)

Adott objektumállományok térbeli részeinek tömörítése vagy kifejtése.

804. Térinformatikai formátum konvertálása (comGeographicFormatConversionService)

Konvertálás térinformatikai adatformátumok között.

805. Üzenetkezelés (comMessagingService)

Objektumállományok több felhasználó általi egyidejű megtekintésére, véleményezésére, valamint változtatásának kérelmezésére módot nyújtó szolgáltatás.

806. Fájlok és utasítások távkezelése (comRemoteFileAndExecutableManagement)

Térinformatikai objektumok másodlagos tárához való hozzáférés a kliens szempontjából helyi szintű eléréssel.

5.   A MEGFELELÉS MÉRTÉKE

5.1.   Megfelel (conformant)

A forrás teljes mértékben megfelel a hivatkozott előírásnak.

5.2.   Nem felel meg (notConformant)

A forrás nem teljesíti a hivatkozott előírás követelményeit.

5.3.   Nem vizsgált (notEvaluated)

A megfelelés értékelésére nem történtek vizsgálatok.

6.   A FELELŐS FÉL SZEREPKÖRE

6.1.   Forrásszolgáltató (resourceProvider)

A forrást biztosító fél.

6.2.   Adatgazda (custodian)

Az adatokért felelősséget vállaló, elszámoltatható fél, aki megfelelően gondozza és karbantartja a forrást.

6.3.   Tulajdonos (owner)

A forrás tulajdonosa.

6.4.   Felhasználó (user)

A forrást használó fél.

6.5.   Terjesztő (distributor)

A forrást terjesztő fél.

6.6.   Létrehozó (originator)

A forrást létrehozó fél.

6.7.   Kapcsolattartó (pointOfContact)

Az a fél, aki felvilágosítást tud adni a forrással vagy annak beszerzésével kapcsolatban.

6.8.   Vezető kutató (principalInvestigator)

Az adatgyűjtésért és a kutatásért elsősorban felelős fél.

6.9.   Adatfeldolgozó (processor)

A forrás módosítását eredményező adatfeldolgozási tevékenységet végző fél.

6.10.   Kibocsátó (publisher)

A forrást kibocsátó fél.

6.11.   Szerző (author)

A forrást kezdeményező, szerző fél.( 1 ) HL L 108., 2007.4.25., 1. o.