02008R0451 — HU — 26.07.2019 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 451/2008/EK RENDELETE

(2008. április 23.)

a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 145, 2008.6.4., 65. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 1209/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.)

  L 336

1

22.11.2014

►M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1243 RENDELETE (2019. június 20.)

  L 198

241

25.7.2019
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 451/2008/EK RENDELETE

(2008. április 23.)

a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  A gazdasági valóságra adandó megfelelő válasz és a nemzeti, közösségi és nemzetközi osztályozási rendszerek, ennélfogva a nemzeti, közösségi és nemzetközi statisztikák közötti összehasonlíthatóság biztosítása érdekében e rendelet létrehozza a Közösségben az új közös CPA-t.

(2)  A „termék” kifejezés a gazdasági tevékenységek eredményére utal, akár javak vagy szolgáltatások formájában.

(3)  E rendelet kizárólag az osztályozási rendszer statisztikai célú használatára vonatkozik.

2. cikk

A CPA szintjei és szerkezete

(1)  A CPA a következőkből áll:

a) első szint, amely betűkódokkal azonosított osztályokból áll (nemzetgazdasági ágak);

b) második szint, amely két számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (ágazatok);

c) harmadik szint, amely három számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (alágazatok);

d) negyedik szint, amely négy számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (szakágazatok);

e) ötödik szint, amely öt számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (csoport); és

f) hatodik szint, amely hat számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (alcsoport).

(2)  A CPA-t a melléklet tartalmazza.

3. cikk

A CPA felhasználása

A Bizottság a CPA-t a tevékenységek szerint osztályozott termékekre vonatkozó valamennyi statisztikánál felhasználja.

4. cikk

A termékek gazdasági tevékenység szerinti nemzeti osztályozása

(1)  A tagállamok a CPA-t – alcsoportjaira épülő – aggregált vagy részletezett, nemzeti, specifikus vagy funkcionális alkalmazásra használhatják.

(2)  Ezek az osztályozási rendszerek a következő szabályokkal összhangban kapcsolódnak a CPA-hoz:

a) a CPA-nál nagyobb mértékben aggregált osztályozási rendszerek a CPA alcsoportjainak pontos aggregálásaiból állnak;

b) a CPA-nál részletesebb osztályozási rendszerek olyan tételekből állnak, amelyek teljes mértékig illeszkednek a CPA alcsoportjaiba.

Az e bekezdésnek megfelelően nyert osztályozási rendszereknek eltérő kódolása is lehet.

(3)  A tagállamok használhatnak a CPA-ból származó gazdasági tevékenység szerinti nemzeti termékosztályozási rendszereket. Ilyenkor továbbítják a Bizottságnak a nemzeti osztályozási rendszerüket meghatározó tervezetet. A Bizottság az ilyen tervezet kézhezvételét követő három hónapon belül ellenőrzi, hogy a tervezett nemzeti osztályozási rendszer megfelel-e a (2) bekezdésnek, és azt tájékoztatásképpen elküldi a többi tagállamnak. A tagállamok nemzeti osztályozási rendszerei tartalmazzák a nemzeti osztályozási rendszer és a CPA közötti megfelelési táblázatot.

5. cikk

A Bizottság tevékenységei

A Bizottság, a tagállamokkal együttműködésben biztosítja a CPA terjesztését, karbantartását és elősegíti annak alkalmazását, különösen a következők révén:

a) a CPA-hoz kiegészítő magyarázatok készítése, aktualizálása és közzététele;

b) a CPA alkalmazásához iránymutatások kidolgozása és közzététele;

c) megfelelési táblázatok közzététele a következők között: a CPA új és előző változata; a CPA előző és új változata; a CPA és a kombinált nómenklatúra (KN) ( 1 ) között, amelyet a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmaz;

d) az egyéb osztályozási rendszerekkel való szorosabb összefüggés megteremtésére tett erőfeszítések.

6. cikk

▼M2

Felhatalmazáson alapuló, és végrehajtási jogi aktusok

▼B

(1)  Az e rendelet végrehajtásához és frissítéséhez szükséges alábbi intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni:

a) a CPA alkalmazásából származó problémák esetén szükségessé váló döntések, ideértve egyes termékek szakágazati besorolását; és

b) a CPA előző változatáról való teljesen összehangolt áttéréshez szükséges technikai intézkedések.

▼M2

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele, vagy az egyéb gazdasági és társadalmi osztályozási rendszerekkel való összehangolás érdekében módosítsa a mellékletet.

E felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet, illetve -költséget a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.

▼B

(3)  Mérlegelni kell azt az elvet, hogy a CPA aktualizálásából származó előnyöknek meg kell haladniuk annak költségeit, és azt az elvet, hogy a járulékos költségek és terhek ésszerű határokon belül maradjanak.

▼M2

6a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2019. július 26-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban ( 2 ) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

▼B

7. cikk

A Bizottság

(1)  A Bizottságot a Statisztikai Programbizottság segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

▼M2 —————

▼B

8. cikk

A 3696/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezése

A 3696/93/EGK rendelet 2008. január 1-jétől hatályát veszti.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M1
MELLÉKLETKód

Osztály

A

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

01

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

01.1

Nem évelő növény termesztése

01.11

Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

01.11.1

Búza

01.11.11

Durumbúza

01.11.12

Búza, durumbúza nélkül

01.11.2

Kukorica

01.11.20

Kukorica

01.11.3

Árpa, rozs, zab

01.11.31

Árpa

01.11.32

Rozs

01.11.33

Zab

01.11.4

Cirok, köles és egyéb gabonaféle

01.11.41

Cirok

01.11.42

Köles

01.11.43

Tritikálé

01.11.49

Egyéb gabonaféle

01.11.5

Gabonaszalma és csuhé

01.11.50

Gabonaszalma és csuhé

01.11.6

Hüvelyesek, zölden

01.11.61

Zöldbab

01.11.62

Zöldborsó

01.11.69

Egyéb hüvelyes, zölden

01.11.7

Száraz hüvelyesek

01.11.71

Szárazbab

01.11.72

Száraz lóbab, disznóbab

01.11.73

Száraz csicseriborsó

01.11.74

Szárazlencse

01.11.75

Szárazborsó

01.11.76

Tehénborsó

01.11.77

Száraz kajánbab, galambborsó

01.11.79

M.n.s. hüvelyesek (szárított hüvelyesek)

01.11.8

Szójabab és földimogyoró

01.11.81

Szójabab

01.11.82

Földimogyoró, héjas

01.11.9

Egyéb olajos mag

01.11.91

Lenmag

01.11.92

Mustármag

01.11.93

Repcemag (réparepce, káposztarepce)

01.11.94

Szezámmag

01.11.95

Napraforgó mag

01.11.96

Ricinusmag

01.11.99

Egyéb m.n.s. olajos mag

01.12

Rizstermesztés

01.12.1

Rizs, hántolatlan szemtermés

01.12.10

Rizs, hántolatlan szemtermés

01.13

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése

01.13.1

Levél- és szárzöldség

01.13.11

Spárga

01.13.12

Káposztaféle

01.13.13

Karfiol és brokkoli

01.13.14

Saláta

01.13.15

Cikória saláta

01.13.16

Spenót

01.13.17

Articsóka

01.13.19

Egyéb m.n.s. levél- és szárzöldség

01.13.2

Dinnye

01.13.21

Görögdinnye

01.13.29

Egyéb dinnye

01.13.3

Gyümölcszöldség

01.13.31

Zöldpaprika (csak a capsicum)

01.13.32

Uborka

01.13.33

Padlizsán

01.13.34

Paradicsom

01.13.39

Egyéb m. n. s. gyümölcszöldség

01.13.4

Hagymaféle, gyökér- és gumós zöldség

01.13.41

Sárgarépa, fehérrépa

01.13.42

Fokhagyma

01.13.43

Hagyma

01.13.44

Póréhagyma és egyéb hagymaféle

01.13.49

Egyéb hagymaféle, gyökér- és gumós zöldség (keményítő- és inulintartalom nélkül)

01.13.5

Ehető gyökér-, és gumós zöldség magas keményítő- és inulintartalommal

01.13.51

Burgonya

01.13.52

Édesburgonya

01.13.53

Manióka

01.13.54

Taró

01.13.59

Egyéb ehető gyökér- és gumós zöldség magas keményítő- és inulintartalommal

01.13.6

Zöldségszaporító-anyag (kivéve gyökérfélék magvai)

01.13.60

Zöldségszaporító-anyag (kivéve gyökérfélék magvai)

01.13.7

Cukorrépa és cukorrépamag

01.13.71

Cukorrépa

01.13.72

Cukorrépamag

01.13.8

Termesztett gomba és szarvasgomba

01.13.80

Termesztett gomba és szarvasgomba

01.13.9

Egyéb m. n. s. friss zöldség

01.13.90

Egyéb m. n. s. friss zöldség

01.14

Cukornádtermesztés

01.14.1

Cukornád

01.14.10

Cukornád

01.15

Dohánytermesztés

01.15.1

Feldolgozatlan dohány

01.15.10

Feldolgozatlan dohány

01.16

Rostnövénytermesztés

01.16.1

Rostnövény

01.16.11

Gyapot (maggal vagy mag nélkül)

01.16.12

Juta, kenáf és egyéb rostos növény, nyersen vagy áztatva (kivéve: len, kender és hócsalán)

01.16.19

Len, kender és m. n. s. nyers rostnövény

01.19

Egyéb, nem évelő növény termesztése

01.19.1

Takarmánynövény

01.19.10

Takarmánynövény

01.19.2

Vágott virág, virágsarj, virágmag

01.19.21

Vágott virág, virágsarj

01.19.22

Virágmag

01.19.3

Gyökérfélék, takarmánynövények magvai, egyéb nyers zöldségfélék termékei

01.19.31

Gyökérfélék, takarmánynövények magvai (kivéve: cukorrépa mag)

01.19.39

M.n.s. nyers zöldségféle és termékei

01.2

Évelő növények termesztése

01.21

Szőlőtermesztés

01.21.1

Szőlő

01.21.11

Csemegeszőlő

01.21.12

Egyéb szőlő, frissen

01.22

Trópusi és szubtrópusi gyümölcs termesztése

01.22.1

Trópusi és szubtrópusi gyümölcs

01.22.11

Avokádó

01.22.12

Banán

01.22.13

Datolya

01.22.14

Füge

01.22.19

Egyéb trópusi és szubtrópusi gyümölcs

01.23

Citrusféle termesztése

01.23.1

Citrusfélék

01.23.11

Pomelo és grépfrút

01.23.12

Citrom, zöldcitrom

01.23.13

Narancs

01.23.14

Mandarin

01.23.19

Egyéb citrusféle

01.24

Almatermésű, csonthéjas termesztése

01.24.1

Alma

01.24.10

Alma

01.24.2

Egyéb almatermésű és csonthéjas gyümölcs

01.24.21

Körte

01.24.22

Birs

01.24.23

Sárgabarack

01.24.24

Cseresznye, meggy

01.24.25

Őszibarack

01.24.26

Nektarin

01.24.27

Szilva

01.24.28

Kökény

01.24.29

Egyéb m.n.s. almatermésű és csonthéjas gyümölcs

01.25

Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

01.25.1

Bogyós termésű gyümölcs és egyéb nemzetségbe tartozó gyümölcs

01.25.11

Kivi

01.25.12

Málna

01.25.13

Szamóca

01.25.19

Egyéb, a Vaccinium (áfonyafélék) nemzetségébe tartozó m. n. s. bogyós termésű gyümölcs

01.25.2

Gyümölcsmag

01.25.20

Gyümölcsmag

01.25.3

Héjas termésű gyümölcs (kivéve vadon termő ehető mogyoró, földimogyoró és kókuszdió)

01.25.31

Mandula

01.25.32

Gesztenye

01.25.33

Mogyoró

01.25.34

Pisztácia

01.25.35

Dió

01.25.39

Egyéb héjas termésű gyümölcs (kivéve vadon termő ehető mogyoró, földimogyoró és kókuszdió)

01.25.9

Egyéb m.n.s. gyümölcsféle

01.25.90

Egyéb m.n.s. gyümölcsféle

01.26

Olajtartalmú gyümölcs termesztése

01.26.1

Olíva

01.26.11

Élelmezési célú olíva

01.26.12

Ipari célú olíva

01.26.2

Kókuszdió

01.26.20

Kókuszdió

01.26.9

Egyéb olajtartalmú gyümölcsféle

01.26.90

Egyéb olajtartalmú gyümölcsféle

01.27

Italgyártási növény termesztése

01.27.1

Italgyártási növény

01.27.11

Kávébab, pörköletlen

01.27.12

Tea levelek

01.27.13

Maté levelek

01.27.14

Kakaó bab

01.28

Fűszer-, aroma-, narkotikus- és gyógynövény termesztése

01.28.1

Fűszernövény, feldolgozatlan

01.28.11

Bors (piper spp.), feldolgozatlan

01.28.12

Chili és fűszerpaprika (capsicum spp.), feldolgozatlan

01.28.13

Szerecsendió és virága, kardámom, feldolgozatlan

01.28.14

Ánizs, bandián, koriander, kömény, római kömény, édeskömény, boróka bogyó, feldolgozatlan

01.28.15

Fahéj, feldolgozatlan

01.28.16

Szegfűszeg egészben, feldolgozatlan

01.28.17

Gyömbér, szárítva, feldolgozatlan

01.28.18

Vanília, feldolgozatlan

01.28.19

Egyéb feldolgozatlan fűszernövény

01.28.2

Komló

01.28.20

Komló

01.28.3

Elsődlegesen illatszer-, gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más hasonló célokra használt növény

01.28.30

Elsődlegesen illatszer-, gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más hasonló célokra használt növény

01.29

Egyéb évelő növény termesztése

01.29.1

Természetes gumi

01.29.10

Természetes gumi

01.29.2

Kivágott karácsonyfa

01.29.20

Kivágott karácsonyfa

01.29.3

Elsődlegesen fonásra, tömésre, festésre, színezésre használt növény

01.29.30

Elsődlegesen fonásra, tömésre, festésre, színezésre használt növény

01.3

Növényi szaporítóanyag termesztése

01.30

Növényi szaporítóanyag termesztése

01.30.1

Növényi szaporítóanyag: palánta, gumó, gyökér, oltvány, dugvány, gombacsíra

01.30.10

Növényi szaporítóanyag: palánta, gumó, gyökér, oltvány, dugvány, gombacsíra

01.4

Állattenyésztés

01.41

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

01.41.1

Tejhasznú szarvasmarha, élő

01.41.10

Tejhasznú szarvasmarha, élő

01.41.2

Nyers tehéntej

01.41.20

Nyers tehéntej

01.42

Egyéb szarvasmarha tenyésztése

01.42.1

Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő

01.42.11

Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő (kivéve borjú)

01.42.12

Szarvasmarha és bivalyborjú, élő

01.42.2

Szarvasmarha- és bivalysperma

01.42.20

Szarvasmarha- és bivalysperma

01.43

Ló, lóféle tenyésztése

01.43.1

Ló és lóféle, élő

01.43.11

Ló, élő

01.43.12

Szamár, öszvér, élő

01.44

Teve, teveféle tenyésztése

01.44.1

Teve és teveféle, élő

01.44.10

Teve és teveféle, élő

01.45

Juh, kecske tenyésztése

01.45.1

Juh, kecske, élő

01.45.11

Juh, élő

01.45.12

Kecske, élő

01.45.2

Nyers juh- és kecsketej

01.45.21

Nyers juhtej

01.45.22

Nyers kecsketej

01.45.3

Nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), beleértve a háton mosott gyapjút is

01.45.30

Nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), beleértve a háton mosott gyapjút is

01.46

Sertéstenyésztés

01.46.1

Sertés, élő

01.46.10

Sertés, élő

01.47

Baromfitenyésztés

01.47.1

Baromfi, élő

01.47.11

Tyúkféle, élő

01.47.12

Pulyka, élő

01.47.13

Lúd, élő

01.47.14

Kacsa és gyöngyös, élő

01.47.2

Tojás héjában, friss

01.47.21

Tyúktojás héjában, friss

01.47.22

Egyéb baromfitojás héjában, friss

01.47.23

Tyúktojás, keltetésre

01.47.24

Egyéb baromfitojás, keltetésre

01.49

Egyéb állat tenyésztése

01.49.1

Egyéb tenyésztett élő állat

01.49.11

Nyúl, élő

01.49.12

M.n.s. tenyésztett madár, élő

01.49.13

Tenyésztett hüllők, beleértve a kígyókat és teknősöket, élő

01.49.19

Egyéb m.n.s. tenyésztett állatok, élő

01.49.2

Egyéb, tenyésztési tevékenységből származó állati termék

01.49.21

Természetes méz

01.49.22

M.n.s. nyers tej

01.49.23

Csiga, friss, fűszeres, fagyasztott, sózott vagy sós lében pácolt (kivéve: tengeri csiga)

01.49.24

Egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, ehető állati termék

01.49.25

Gombolyításra alkalmas selyemgubó

01.49.26

Rovarviasz, cetvelő, beleértve a finomítottat és a festettet is

01.49.27

Szaporítási célú állati embrió

01.49.28

Egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, nem ehető állati termék

01.49.3

Szőrmés bőréért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre

01.49.31

Szőrmés bőréért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre (kivéve: gyapjáért tenyésztett juh)

01.49.32

Gyapjáért tenyésztett juh nyers szőrmés bőre

01.49.39

M.n.s. állat nyers bőre (kezeletlen vagy kezelt, de nem tovább feldolgozott)

01.6

Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

01.61

Növénytermesztési szolgáltatás

01.61.1

Növénytermesztési szolgáltatás

01.61.10

Növénytermesztési szolgáltatás

01.62

Állattenyésztési szolgáltatás

01.62.1

Állattenyésztési szolgáltatás

01.62.10

Állattenyésztési szolgáltatás

01.63

Betakarítást követő szolgáltatás

01.63.1

Betakarítást követő szolgáltatás

01.63.10

Betakarítást követő szolgáltatás

01.64

Vetési célú magfeldolgozás

01.64.1

Vetési célú magfeldolgozás

01.64.10

Vetési célú magfeldolgozás

01.7

Vadgazdálkodás, vadászati szolgáltatás

01.70

Vadgazdálkodás, vadászati szolgáltatás

01.70.1

Vadászat, vadbefogás és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás

01.70.10

Vadászat, vadbefogás és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás

02

Erdőgazdálkodás

02.1

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.10

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.10.1

Élő erdei fás szárú növények, szaporítóanyagai

02.10.11

Erdei fa- és cserjecsemete

02.10.12

Erdei fa- és cserjemag, vetési célra

02.10.2

Erdei faiskolai tevékenység

02.10.20

Erdei faiskolai tevékenység

02.10.3

Erdei fafélék

02.10.30

Erdei fafélék

02.2

Fakitermelés

02.20

Fakitermelés

02.20.1

Nyers faanyag

02.20.11

Tűlevelű hengeresfa

02.20.12

Nem tűlevelű hengeresfa (kivéve trópusi hengeresfa)

02.20.13

Trópusi hengeresfa

02.20.14

Tűzifa tűlevelű fából

02.20.15

Tűzifa nem tűlevelű fából

02.3

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

02.30

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

02.30.1

Vadon termő növények nedvei

02.30.11

Baláta, guttaperka, guayula, kaucsuk és egyéb hasonló természetes gumiféle alapanyag

02.30.12

Sellak, balzsam és egyéb természetes gumiféle és gyanta és m.n.s. természetes gumiféle alapanyag

02.30.2

Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve

02.30.20

Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve

02.30.3

Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények

02.30.30

Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények

02.30.4

Vadon termő, ehető erdei termékek

02.30.40

Vadon termő, ehető erdei termékek

02.4

Erdészeti szolgáltatás

02.40

Erdészeti szolgáltatás

02.40.1

Erdészeti szolgáltatás

02.40.10

Erdészeti szolgáltatás

03

Halászat, halgazdálkodás

03.0

Halászat, halgazdálkodás

03.00

Halászat, halgazdálkodás

03.00.1

Élő hal, nem emberi fogyasztásra

03.00.11

Díszhal, nem tenyésztett

03.00.12

Díszhal, tenyésztett

03.00.13

Egyéb vadon élő hal, nem emberi fogyasztásra, ideértve az akvakultúrához használt szaporító-anyagot és takarmányt

03.00.14

Egyéb tenyésztett, élő hal, nem emberi fogyasztásra, ideértve az akvakultúrához használt szaporítóanyagot és takarmányt

03.00.2

Élő, friss vagy hűtött hal emberi fogyasztásra

03.00.21

Élő, friss vagy hűtött tengeri hal emberi fogyasztásra, nem tenyésztett

03.00.22

Élő, friss vagy hűtött édesvízi hal emberi fogyasztásra, nem tenyésztett

03.00.23

Élő, friss vagy hűtött tengeri hal emberi fogyasztásra, tenyésztett

03.00.24

Élő, friss vagy hűtött édesvízi hal emberi fogyasztásra, tenyésztett

03.00.3

Rákfélék (nem fagyasztva)

03.00.31

Rákfélék (nem fagyasztva), nem tenyésztett

03.00.32

Rákfélék (nem fagyasztva), tenyésztett

03.00.4

Élő, friss vagy hűtött puhatestű és gerinctelen víziállat

03.00.41

Élő, friss vagy hűtött osztriga, nem tenyésztett

03.00.42

Egyéb élő, friss vagy hűtött puhatestű, nem tenyésztett

03.00.43

Élő, friss vagy hűtött osztriga, tenyésztett

03.00.44

Egyéb élő, friss vagy hűtött puhatestű, tenyésztett

03.00.45

Egyéb élő, friss vagy hűtött gerinctelen víziállat, tenyésztett

03.00.46

Egyéb élő, friss vagy hűtött gerinctelen víziállat, nem tenyésztett

03.00.5

Gyöngy, megmunkálatlan

03.00.51

Természetes gyöngy, megmunkálatlan

03.00.52

Tenyészett gyöngy, megmunkálatlan

03.00.6

Egyéb vízinövény, -állat és termékeik

03.00.61

Korallok és hasonló termékek, kagylók, rákfélék, tüskésbőrűek

03.00.62

Állati eredetű, természetes szivacs

03.00.63

Tengeri moszat és más alga emberi fogyasztásra, nem termesztett

03.00.64

Tengeri moszat és más alga emberi fogyasztásra, termesztett

03.00.65

Tengeri moszat és más alga nem emberi fogyasztásra, nem termesztett

03.00.66

Tengeri moszat és más alga nem emberi fogyasztásra, termesztett

03.00.69

M.n.s. egyéb vízinövény, -állat és termékeik

03.00.7

Halászati, halgazdálkodási szolgáltatás

03.00.71

Halászati szolgáltatás

03.00.72

Halgazdálkodási szolgáltatás

B

BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS

05

Szénbányászat

05.1

Feketeszén-bányászat

05.10

Feketeszén-bányászat

05.10.1

Feketeszén, nem agglomerált

05.10.10

Feketeszén, nem agglomerált

05.2

Barnaszén-, lignitbányászat

05.20

Barnaszén-, lignitbányászat

05.20.1

Barnaszén és lignit

05.20.10

Barnaszén és lignit

06

Kőolaj-, földgázkitermelés

06.1

Kőolaj-kitermelés

06.10

Kőolaj-kitermelés

06.10.1

Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers

06.10.10

Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers

06.10.2

Bitumenes vagy olajpala és olajhomok

06.10.20

Bitumenes vagy olajpala és olajhomok

06.2

Földgázkitermelés

06.20

Földgázkitermelés

06.20.1

Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű

06.20.10

Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű

07

Fémtartalmú érc bányászata

07.1

Vasércbányászat

07.10

Vasércbányászat

07.10.1

Vasérc

07.10.10

Vasérc

07.2

Egyéb fém érc bányászata

07.21

Urán-, tóriumérc-bányászat

07.21.1

Urán- és tóriumérc

07.21.10

Urán- és tóriumérc

07.29

Színesfém érc bányászata

07.29.1

Színesfém érc és dúsítmányai

07.29.11

Rézérc és dúsítmányai

07.29.12

Nikkelérc és dúsítmányai

07.29.13

Alumíniumérc és dúsítmányai

07.29.14

Nemesfémércek és dúsítmányaik

07.29.15

Ólom-, cink- és ónérc és dúsítmányaik

07.29.19

M.n.s. egyéb színesfém tartalmú ércek és dúsítmányaik

08

Egyéb bányászat

08.1

Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

08.11

Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

08.11.1

Építőkő vagy díszítőkő

08.11.11

Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő

08.11.12

Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő

08.11.2

Mészkő és gipsz

08.11.20

Mészkő és gipsz

08.11.3

Kréta és dolomit

08.11.30

Kréta és dolomit

08.11.4

Pala

08.11.40

Pala

08.12

Kavics-, homok-, agyagbányászat

08.12.1

Kavics és homok

08.12.11

Természetes homok

08.12.12

Kőszemcse, -szilánk, -por, kavics, sóder

08.12.13

Terméksalak és hasonló ipari hulladékok keveréke (építési célú kavics-, sóder-, murva- vagy kvarckavicstartalommal vagy anélkül)

08.12.2

Agyag és kaolin

08.12.21

Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag

08.12.22

Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit, mullit, samott és tűzálló agyagok

08.9

M.n.s. bányászat

08.91

Vegyi ásvány bányászata

08.91.1

Vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok

08.91.11

Természetes kalcium-foszfát és alumínium-kalcium-foszfát

08.91.12

Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén

08.91.19

Egyéb vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok

08.92

Tőzegkitermelés

08.92.1

Tőzeg

08.92.10

Tőzeg

08.93

Sókitermelés

08.93.1

Só és tiszta nátriumklorid; tengervíz

08.93.10

Só és tiszta nátriumklorid; tengervíz

08.99

Egyéb m.n.s. bányászat

08.99.1

Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet

08.99.10

Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet

08.99.2

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers drágakövek és féldrágakövek, ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag, egyéb ásványok

08.99.21

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított drágakövek és féldrágakövek (kivéve az ipari gyémántok)

08.99.22

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag

08.99.29

Egyéb ásványok

09

Bányászati szolgáltatás

09.1

Kőolaj- és földgázkitermelési szolgáltatás

09.10

Kőolaj- és földgáz-kitermelési szolgáltatás

09.10.1

Kőolaj-, földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatások

09.10.11

Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások

09.10.12

Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló szolgáltatások

09.10.13

Földgáz cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá szállítási célra a kitermelés helyszínén

09.9

Egyéb bányászati szolgáltatás

09.90

Egyéb bányászati szolgáltatás

09.90.1

Egyéb bányászati szolgáltatás

09.90.11

Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai

09.90.19

Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások

C

FELDOLGOZÓIPAR

10

Élelmiszergyártás

10.1

Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

10.11

Húsfeldolgozás, -tartósítás

10.11.1

Friss vagy hűtött szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhús és más lófélék húsa

10.11.11

Friss vagy hűtött marhahús

10.11.12

Friss vagy hűtött sertéshús

10.11.13

Friss vagy hűtött bárány- és juhhús

10.11.14

Friss vagy hűtött kecskehús

10.11.15

Friss vagy hűtött lóhús vagy más lófélék húsa

10.11.2

Friss vagy hűtött ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből

10.11.20

Friss vagy hűtött ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből

10.11.3

Fagyasztott hús és ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből; friss, hűtött vagy fagyasztott egyéb hús és ehető belsőség

10.11.31

Fagyasztott marhahús

10.11.32

Fagyasztott sertéshús

10.11.33

Fagyasztott bárány- és juhhús

10.11.34

Fagyasztott kecskehús

10.11.35

Fagyasztott lóhús és egyéb lóféle húsa

10.11.39

Friss, hűtött és fagyasztott egyéb hús és ehető belsőségei

10.11.4

Zsíros gyapjú, irha, nyersbőr szarvasmarha- vagy lófélékből, juhból és kecskéből

10.11.41

Zsíros gyapjú, beleértve a tisztított nyírt bőrgyapjút

10.11.42

Nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából, egészben

10.11.43

Egyéb nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából

10.11.44

Nyers bárány- és juhbőr

10.11.45

Nyers kecske- és gidabőr

10.11.5

Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből

10.11.50

Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből

10.11.6

Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan

10.11.60

Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan

10.11.9

Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.11.99

Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.12

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

10.12.1

Friss vagy hűtött baromfihús

10.12.10

Friss vagy hűtött baromfihús

10.12.2

Fagyasztott baromfihús

10.12.20

Fagyasztott baromfihús

10.12.3

Baromfizsiradék

10.12.30

Baromfizsiradék

10.12.4

Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség

10.12.40

Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség

10.12.5

Toll és tollas madárbőr

10.12.50

Toll és tollas madárbőr

10.12.9

Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.12.99

Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.13

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

10.13.1

Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből és vérből

10.13.11

Darabolt, sózott, szárított vagy füstölt sertéshús (beleértve a szalonnát és sonkát is)

10.13.12

Szarvasmarhafélék sózott, szárított vagy füstölt húsa

10.13.13

Egyéb sózott, pácolt, szárított vagy füstölt hús és ehető belsőség (kivéve: a disznó- és a marhahús); húsból vagy belsőségből készült étkezési liszt és dara

10.13.14

Töltött termék húsból, belsőségből vagy vérből

10.13.15

Egyéb húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből

10.13.16

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, korpa és pellet húsból; töpörtyű

10.13.9

Hús és húskészítmény főzése, előkészítése; hús- és baromfihús-készítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.13.91

Hús és húskészítmény főzése, előkészítése

10.13.99

Hús- és baromfihús-készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.2

Halfeldolgozás, -tartósítás

10.20

Halfeldolgozás, -tartósítás

10.20.1

Friss, hűtött vagy fagyasztott hal

10.20.11

Friss vagy hűtött halfilé és más halhús (egészben vagy darabolva)

10.20.12

Friss vagy hűtött halmáj és halikra

10.20.13

Fagyasztott hal

10.20.14

Fagyasztott halfilé

10.20.15

Fagyasztott halhús (egészben vagy darabolva)

10.20.16

Fagyasztott halmáj és halikra

10.20.2

Más módon feldolgozott vagy tartósított hal; kaviár és kaviárpótló

10.20.21

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított, de nem füstölt halfilé

10.20.22

Hal mája, ikrája, feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási mellékterméke: szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas halliszt, haldara és halpellet

10.20.23

Szárított, pácolt, sózott vagy nem sózott, vagy sós lében tartósított hal

10.20.24

Füstölt hal és halfilé

10.20.25

Más módon feldolgozott vagy tartósított hal, a kész halételek kivételével

10.20.26

Kaviár és kaviárpótló

10.20.3

Fagyasztott, feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, tengeri moszat és egyéb gerinctelen vízi állat

10.20.31

Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított rákfélék

10.20.32

Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított puhatestűek

10.20.33

Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat

10.20.34

Más módon feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, egyéb gerinctelen vízi állat, tengeri moszat

10.20.4

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara, pellet és egyéb termékek m.n.s. halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból

10.20.41

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet halból, rákfélékből, puhatestűekből, egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból

10.20.42

Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból

10.20.9

Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított halak, rákfélék és puhatestűek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.20.91

Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon

10.20.99

Halfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.3

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.31

Burgonya-feldolgozás, -tartósítás

10.31.1

Feldolgozott és tartósított burgonya

10.31.11

Fagyasztott burgonya

10.31.12

Egész, darabolt vagy szeletelt szárított burgonya, további feldolgozás nélkül

10.31.13

Liszt, dara, pehely, granulátum és pellet szárított burgonyából

10.31.14

Feldolgozott vagy tartósított burgonya

10.31.9

Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított burgonya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.31.91

Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon

10.31.99

Burgonya-feldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.32

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

10.32.1

Gyümölcs- és zöldséglé

10.32.11

Paradicsomlé

10.32.12

Narancslé

10.32.13

Grépfrútlé

10.32.14

Ananászlé

10.32.15

Szőlőlé

10.32.16

Almalé

10.32.17

Gyümölcs- és zöldséglékeverék

10.32.19

Egyéb gyümölcs- és zöldséglé

10.32.9

Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.32.99

Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.39

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.39.1

Elkészített és tartósított zöldség (a burgonya kivételével)

10.39.11

Fagyasztott zöldség

10.39.12

Ideiglenesen tartósított (félkész) zöldség

10.39.13

Szárított zöldség

10.39.14

Összevágott és csomagolt gyümölcsök és zöldségek

10.39.15

Tartósított bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, (kivéve: a zöldséges készétel)

10.39.16

Tartósított borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, (kivéve: a zöldséges készétel)

10.39.17

Egyéb tartósított zöldségek (kivéve: burgonya); nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: zöldséges készétel)

10.39.18

Zöldség (a burgonya kivételével), gyümölcs, dió és a növények más ehető részei, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

10.39.2

Elkészített és tartósított gyümölcs és dió

10.39.21

Főzött vagy nyers fagyasztott gyümölcs és dió

10.39.22

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs- és diópüré és -krém

10.39.23

Dió, földimogyoró, pörkölt, sózott vagy más módon elkészített

10.39.24

Félkész gyümölcs- és diókonzerv, közvetlen fogyasztásra nem alkalmas

10.39.25

Földimogyoró, diófélék, tisztított

10.39.29

Egyéb elkészített, szárított vagy tartósított gyümölcs és diófélék

10.39.3

Egyéb növényanyag és -hulladék, növénymaradék és -melléktermék

10.39.30

Egyéb növényanyag és -hulladék, növénymaradék és -melléktermék

10.39.9

Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb tartósítása; egyéb feldolgozott és tartósított gyümölcs és zöldség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.39.91

Gyümölcsök, zöldségek főzése és egyéb tartósítása

10.39.99

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.4

Növényi, állati olaj gyártása

10.41

Olaj gyártása

10.41.1

Nyers állati zsírok, olajok és frakcióik

10.41.11

Zsírsztearin, olajsztearin, olaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve, vagy máshogy elkészítve

10.41.12

Hal és tengeri állatok zsírja, olaja és frakcióik

10.41.19

Egyéb állati zsírok, olajok és frakcióik, akár finomítva akár nem, de vegyi átalakítás nélkül

10.41.2

Nyers növényi olajok

10.41.21

Nyers földimogyoró-olaj

10.41.22

Nyers olívaolaj

10.41.23

Nyers napraforgóolaj

10.41.24

Nyers repce- és mustármagolaj

10.41.25

Nyers pálmaolaj

10.41.29

Egyéb nyers növényolaj

10.41.3

Gyapothulladék

10.41.30

Gyapothulladék

10.41.4

Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből

10.41.41

Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék

10.41.42

Liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből (kivéve: mustár)

10.41.5

Finomított olaj (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.51

Finomított szójababolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.52

Finomított földimogyoró-olaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.53

Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.54

Finomított napraforgóolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.55

Finomított gyapotmagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.56

Finomított repce-, szezám- és mustármagolaj, valamint ezek frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.57

Finomított pálmaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.58

Finomított kókuszolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.59

M.n.s. egyéb olaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva; stabilizált növényi zsír és más növényi olaj (a kukoricaolaj kivételével) és frakciói, finomítva, vegyi átalakítás nélkül

10.41.6

Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül

10.41.60

Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül

10.41.7

Növényi viasz (kivéve: a trigliceridek); degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

10.41.71

Növényi viasz (a trigliceridek kivételével)

10.41.72

Degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

10.41.9

Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.41.99

Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.42

Margarin gyártása

10.42.1

Margarin és hasonló ehető készítmények

10.42.10

Margarin és hasonló ehető készítmények

10.42.9

Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.42.99

Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.5

Tejfeldolgozás

10.51

Tejtermék gyártása

10.51.1

Feldolgozott folyékony tej és tejszín

10.51.11

Feldolgozott folyékony tej

10.51.12

Tej és tejszín, 6 %-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül

10.51.2

Tej és tejszín szilárd formában

10.51.21

Zsírszegény tej- és tejszínpor

10.51.22

Teljes tej- és tejszínpor

10.51.3

Vaj és vajkészítmények

10.51.30

Vaj és vajkészítmények

10.51.4

Sajt és túró

10.51.40

Sajt és túró

10.51.5

Egyéb tejtermékek

10.51.51

Sűrített tej és tejszín, hozzáadott cukor, illetve más édesítőanyag-tartalommal, a szilárd állapotú kivételével

10.51.52

Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín

10.51.53

Kazein

10.51.54

Tejcukor (laktóz) és tejcukorszirup

10.51.55

Tejsavó

10.51.56

Tejtermékek m.n.s.

10.51.9

Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.51.99

Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.52

Jégkrém gyártása

10.52.1

Fagylalt és más jégkrém

10.52.10

Fagylalt és más jégkrém

10.52.9

Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.52.99

Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.6

Malomipari termék, keményítő gyártása

10.61

Malomipari termék gyártása

10.61.1

Félig vagy teljesen őrölt, hántolt vagy tört rizs

10.61.11

Hántolt rizs

10.61.12

Félig vagy teljesen őrölt tört rizs

10.61.2

Gabonafélékből és zöldségből készített liszt; ezek keverékei

10.61.21

Búza- és kétszeres liszt

10.61.22

Egyéb gabonafélékből készült liszt

10.61.23

Zöldségliszt és -dara

10.61.24

Sütőipari termék készítéséhez szükséges keverékek

10.61.3

Dara, korpa, pellet és más malomipari termékek gabonafélékből

10.61.31

Búzadara, -korpa

10.61.32

Egyéb gabonadara, -korpa és -pellet m.n.s.

10.61.33

Müzli típusú készítmények és egyéb malomipari termékek gabonafélékből

10.61.4

Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

10.61.40

Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

10.61.9

Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.61.99

Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.62

Keményítő, keményítőtermék gyártása

10.62.1

Keményítő és keményítőtermék; m. n. s. cukor és cukorszirup

10.62.11

Keményítő, inulin, búzasikér (glutin) dextrin és más átalakított keményítő

10.62.12

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló pehely, szem és más hasonló formában

10.62.13

Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), cukor és cukorszirup m.n.s.

10.62.14

Kukoricaolaj

10.62.2

Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék

10.62.20

Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék

10.62.9

Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.62.99

Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.7

Pékáru, tésztafélék gyártása

10.71

Kenyér, friss pékáru gyártása

10.71.1

Kenyér, friss tésztafélék és sütemények

10.71.11

Friss kenyér

10.71.12

Friss tésztafélék és sütemények

10.71.9

Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.71.99

Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.72

Tartósított lisztes áru gyártása

10.72.1

Kétszersült és keksz, tartósított tésztafélék és sütemények

10.72.11

Extrudált kenyér (crisp), kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek

10.72.12

Gyömbérkenyér (gyömbéres mézeskalács) és hasonlók, édes keksz, amerikai palacsinta (waffle, gofri) és ostya

10.72.19

Egyéb száraz vagy tartósított lisztesáru

10.72.9

Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.72.99

Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.73

Tésztafélék gyártása

10.73.1

Lisztből készült tésztafélék

10.73.11

Lisztből készült tésztafélék

10.73.12

Kuszkusz

10.73.9

Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.73.99

Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.8

Egyéb élelmiszer gyártása

10.81

Cukorgyártás

10.81.1

Feldolgozatlan vagy finomított nád- és répacukor; melasz

10.81.11

Feldolgozatlan nád- és répacukor, szilárd alakban

10.81.12

Finomított nád- és répacukor, vegytiszta szaharóz, szilárd alakban, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyag nélkül

10.81.13

Finomított nád- és répacukor, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyaggal, juharcukor és juharszirup

10.81.14

Melasz

10.81.2

Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék

10.81.20

Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék

10.81.9

Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.81.99

Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.82

Édesség gyártása

10.82.1

Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított, kakaóvaj, -zsír és -olaj, kakaópor

10.82.11

Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított

10.82.12

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

10.82.13

Kakaópor, cukor vagy más édesítőszer nélkül

10.82.14

Kakaópor, cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal

10.82.2

Csokoládé- és cukorkaáru

10.82.21

Ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)

10.82.22

Nem ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)

10.82.23

Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül

10.82.24

Cukorral tartósított gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényi rész

10.82.3

Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék

10.82.30

Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék

10.82.9

Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.82.99

Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.83

Tea, kávé feldolgozása

10.83.1

Feldolgozott kávé és tea

10.83.11

Kávé, koffeinmentesített vagy pörkölt

10.83.12

Pótkávé, kávé- vagy pótkávékivonat, -eszencia és -koncentrátum; kávéburok és -hártya

10.83.13

Zöld tea (nem fermentált), fekete tea (fermentált) és részben fermentált tea, 3 kg-ot meg nem haladó kiszerelésben

10.83.14

Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia, -koncentrátum és -készítmény

10.83.15

Gyógytea

10.83.9

Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.83.99

Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.84

Fűszer, ételízesítő gyártása

10.84.1

Ecet; mártás (szósz), fűszerkeverék, mustárliszt és -dara, elkészített mustár

10.84.11

Ecet és ecetpótló ecetsavból

10.84.12

Mártás (szósz), fűszer- és ételízesítő-keverék, mustárliszt és dara, elkészített mustár

10.84.2

Feldolgozott fűszer

10.84.21

Feldolgozott bors

10.84.22

Feldolgozott, száraz csili és paprika

10.84.23

Feldolgozott fahéj (fehérfahéj); más feldolgozott fűszer

10.84.3

Asztali só

10.84.30

Asztali só

10.84.9

Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.84.99

Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.85

Készétel gyártása

10.85.1

Készétel

10.85.11

Készételek döntően húsból, belsőségből és vérből

10.85.12

Készételek döntően halból, rákfélékből vagy puhatestűekből

10.85.13

Készétel döntően zöldségből

10.85.14

Készétel döntően főtt tésztából

10.85.19

Egyéb készétel

10.85.9

Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.85.99

Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.86

Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártása

10.86.1

Homogenizált ételkészítmény és diétás étel

10.86.10

Homogenizált ételkészítmény és diétás étel

10.86.9

Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.86.99

Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.89

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

10.89.1

Leves, tojás, élesztő és egyéb élelmiszer; húsból, halból és gerinctelen víziállatból készült kivonat és lé

10.89.11

Leves, erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

10.89.12

Tojás héj nélkül és tojássárgája, friss vagy tartósított; tojás héjában, tartósított vagy főzött; tojásfehérje

10.89.13

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor

10.89.14

Húsból, halból és gerinctelen víziállatból készült kivonat és lé

10.89.15

Növényi nedv és -kivonat, emésztést javító anyagok; nyálka és dúsító anyagok

10.89.16

Elkészített, romlandó élelmiszertermék, például szendvicsek és friss pizza

10.89.17

Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítő

10.89.19

M.n.s. egyéb élelmiszerek

10.89.9

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.89.99

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.9

Takarmány gyártása

10.91

Haszonállat-eledel gyártása

10.91.1

Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)

10.91.10

Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)

10.91.2

Szénaliszt (lucerna) és pellet

10.91.20

Szénaliszt (lucerna) és pellet

10.91.9

Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.91.99

Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.92

Hobbiállat-eledel gyártása

10.92.1

Kész állati táplálék hobbiállatok részére

10.92.10

Kész állati táplálék hobbiállatok részére

10.92.9

Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.92.99

Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11

Italgyártás

11.0

Italgyártás

11.01

Desztillált szeszes ital gyártása

11.01.1

Desztillált szeszes italok

11.01.10

Desztillált szeszes italok

11.01.9

Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.01.99

Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.02

Szőlőbor termelése

11.02.1

Bor friss szőlőből; szőlőmust

11.02.11

Pezsgőbor (habzóbor) friss szőlőből

11.02.12

Bor friss szőlőből (kivéve a pezsgőbor); szőlőmust

11.02.2

Borseprő, nyers borkő

11.02.20

Borseprő, nyers borkő

11.02.9

Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.02.99

Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.03

Gyümölcsbor termelése

11.03.1

Egyéb erjesztett ital: alma-, körte-, mézbor stb.; alkoholtartalmú italkeverékek

11.03.10

Egyéb erjesztett ital: alma-, körte-, mézbor stb.; alkoholtartalmú italkeverékek

11.03.9

Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.03.99

Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.04

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

11.04.1

Vermut és más ízesített bor friss szőlőből

11.04.10

Vermut és más ízesített bor friss szőlőből

11.04.9

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.04.99

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.05

Sörgyártás

11.05.1

Sör

11.05.10

Sör

11.05.2

Sörfőzési és lepárlási üledék

11.05.20

Sörfőzési és lepárlási üledék

11.05.9

Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.05.99

Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.06

Malátagyártás

11.06.1

Maláta

11.06.10

Maláta

11.06.9

Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.06.99

Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.07

Üdítőital; ásványvíz és egyéb palackozott víz gyártása

11.07.1

Ásványvíz és üdítőitalok

11.07.11

Ásványvíz és szódavíz, nem édesített, nem ízesített

11.07.19

Más alkoholmentes ital

11.07.9

Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.07.99

Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

12

Dohánytermék gyártása

12.0

Dohánytermék gyártása

12.00

Dohánytermék gyártása

12.00.1

Dohánytermékek (kivéve: dohányhulladék)

12.00.11

Szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohányból és dohánypótlóból

12.00.12

Elsődlegesen feldolgozott dohány

12.00.19

Más feldolgozott dohány és dohánypótló, homogenizált vagy visszanyert dohány; dohánykivonat és -eszencia

12.00.2

Dohányhulladék

12.00.20

Dohányhulladék

12.00.9

Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

12.00.99

Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13

Textília gyártása

13.1

Textilszálak fonása

13.10

Textilszálak fonása

13.10.1

Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)

13.10.10

Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)

13.10.2

Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak

13.10.21

Nyers selyem (nem sodorva)

13.10.22

Zsírtalanított (mosott) vagy karbonizált gyapjú, nem kártolva, nem fésülve

13.10.23

Gyapjú vagy finom állatiszőr-hulladék

13.10.24

Gyapjú és finom vagy durva szőr, kártolva, vagy fésülve

13.10.25

Pamut kártolva vagy fésülve

13.10.26

Juta és más textilszálak (kivéve: a len, tiszta kender és rami) feldolgozva, de nem fonva

13.10.29

Egyéb növényi textilszál feldolgozva, de nem fonva

13.10.3

Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak

13.10.31

Szintetikus vágott szál, kártolva és fésülve, vagy más módon fonásra előkészítve

13.10.32

Mesterséges vágott szál, kártolt, fésült, vagy más módon fonásra előkészítve

13.10.4

Selyemfonal, fonal selyemhulladékból

13.10.40

Selyemfonal, fonal selyemhulladékból

13.10.5

Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből, lószőrből

13.10.50

Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből, lószőrből

13.10.6

Pamutfonal, pamut varrócérna

13.10.61

Pamutfonal (kivéve: a varrócérna)

13.10.62

Pamut varrócérna

13.10.7

Fonal növényi textilrostból (kivéve pamutból), beleértve a lent, a jutát, a kókuszrostot, a tiszta kendert is; papírfonal

13.10.71

Lenfonal

13.10.72

Fonal jutából vagy más textilrostból, fonal más növényi textilrostból; papírfonal

13.10.8

Mesterséges és szintetikus textilfonal és -cérna végtelen szálból vagy vágott szálból

13.10.81

Fonal mesterséges végtelen szálból, többágú vagy sodrott (kivéve: a varrócérna, nagy szakítószilárdságú poliamid, poliészter vagy viszkóz fonal), nem kiskereskedelmi kiszerelésben; fonal mesterséges végtelen szálból (kivéve: a varrócérna) kiskereskedelmi kiszerelésben

13.10.82

Fonal legalább 85 % szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve a varrócérna)

13.10.83

Fonal kevesebb, mint 85 % szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve a varrócérna)

13.10.84

Fonal mesterséges vágott szálból (kivéve a varrócérna)

13.10.85

Varrócérna és -fonal mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból vagy vágott szálból

13.10.9

Foszlatott textilszál, természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások; textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.10.91

Foszlatott gyapjú és finom vagy durva állatszőr

13.10.92

Egyéb pamuthulladék, foszlatott

13.10.93

Természetes textilszál előkészítése

13.10.99

Textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.2

Textilszövés

13.20

Textilszövés

13.20.1

Szövet (kivéve: a speciális szövet) pamuttól különböző természetes szálból

13.20.11

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

13.20.12

Szövet kártolt vagy fésült gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből, vagy lószőrből

13.20.13

Szövet lenből

13.20.14

Jutaszövet vagy más textil háncsrostból készült szövet (kivéve: a len, tiszta kender, rami)

13.20.19

Szövet egyéb növényi eredetű textilszálból; szövet papírfonalból

13.20.2

Szövet pamutból

13.20.20

Szövet pamutból

13.20.3

Szövet (kivéve: a speciális szövet) mesterséges és szintetikus végtelen szálból és vágott szálból

13.20.31

Szövet szintetikus és mesterséges végtelen fonalból

13.20.32

Szövet szintetikus vágott szálból

13.20.33

Szövet mesterséges vágott szálból

13.20.4

Bolyhos szövet, frottír és egyéb speciális kelme

13.20.41

Bolyhos szövet és zseníliaszövet (kivéve: a frottírtörülköző és keskeny szövött áru)

13.20.42

Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból (kivéve: a keskeny szövött áru)

13.20.43

Egyéb frottírtörölköző és hasonló frottírszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)

13.20.44

Gézszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)

13.20.45

Tűzött szövet (kivéve: a szőnyeg)

13.20.46

Szövet üvegszálból (beleértve a keskeny szövött árut is)

13.20.5

Szövéssel készült műszőrme

13.20.50

Szövéssel készült műszőrme

13.20.9

Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.20.99

Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.3

Textilkikészítés

13.30

Textilkikészítés

13.30.1

Textilgyártás befejező munkálatai

13.30.11

Textilszál és fonal fehérítése és festése

13.30.12

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) fehérítése

13.30.13

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) festése

13.30.19

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) egyéb kikészítése

13.9

Egyéb textiláru gyártása

13.91

Kötött, hurkolt kelme gyártása

13.91.1

Kötött, hurkolt kelme

13.91.11

Bolyhos kelme, frottír, kötött, hurkolt

13.91.19

Egyéb kötött, hurkolt kelme, beleértve a kötött műszőrmét is

13.91.9

Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.91.99

Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.92

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

13.92.1

Konfekcionált háztartási textília

13.92.11

Paplan és úti takaró, pléd (kivéve: az elektromos melegítő takaró)

13.92.12

Ágynemű

13.92.13

Asztalnemű

13.92.14

Testápolási és konyhai textília

13.92.15

Függöny (beleértve a drapériát is) és belső napellenző; függöny- és ágykárpit

13.92.16

M.n.s. lakástextília; szövetből és fonalból álló készlet, szőnyeg, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és hasonlók előállításához

13.92.2

Egyéb konfekcionált textília

13.92.21

Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó textilből

13.92.22

Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és kempingáruk (beleértve a pneumatikus matracokat is)

13.92.23

Ejtőernyő (beleértve az irányíthatót is), forgó (rotáló) ejtőernyő; és részeik

13.92.24

Paplan, pehelypaplan, vánkos, puff, párna, hálózsák és hasonló termékek, beépített rugókkal; bármely anyaggal töltve; szivacsból vagy műanyagból is

13.92.29

Egyéb konfekcionált termékek (beleértve a felmosóruhát, törlőruhát, portörlőruhát, mentőmellényt és mentőövet is)

13.92.9

Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.92.99

Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.93

Szőnyeggyártás

13.93.1

Szőnyeg

13.93.11

Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, csomózott

13.93.12

Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, szőtt, nem tűzött vagy bolyhozott

13.93.13

Tűzött szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló

13.93.19

Egyéb szőnyeg és textil padlóburkoló (beleértve a nemezeltet is)

13.93.9

Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.93.99

Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.94

Kötéláru gyártása

13.94.1

Kötéláru, kötél, zsineg és háló (kivéve: a hulladék)

13.94.11

Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél) jutából vagy más textilrostból

13.94.12

Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy kötélből, konfekcionált háló textilanyagból; m.n.s. termékek fonalból, szalagból

13.94.2

Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek

13.94.20

Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek

13.94.9

Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.94.99

Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.95

Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

13.95.1

Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: ruházat)

13.95.10

Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: ruházat)

13.95.9

Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.95.99

Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.96

Műszaki textiláru gyártása

13.96.1

Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal; szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból; gumicérna és kord, műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek textilbevonattal

13.96.11

Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal

13.96.12

M.n.s. szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból

13.96.13

Gumicérna és kord textil bevonattal; textilfonal és szalag, gumival vagy műanyaggal impregnált vagy bevont

13.96.14

M.n.s. textilszövet, impregnált, bevont vagy borított

13.96.15

Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú nylon, poliamid, poliészter, viszkóz vagy műselyem fonalból

13.96.16

Műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek (beleértve a lámpabél, gázharisnyaszövet, textil tömlő, szállítószalag, meghajtó- vagy erőátviteli szíj, szitaszövet és szűrőszövet is)

13.96.17

Keskeny szövött áru; vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru; paszományáru és hasonlók

13.96.9

Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.96.99

Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.99

Egyéb m.n.s. textiláru gyártása

13.99.1

Tüll, csipke, hímzés, paszományozott fonal és szalag; zseníliafonal; fonatolt termék

13.99.11

Tüll és más necckelme (kivéve: a szövött, kötött-hurkolt kelme); csipke végben, szalagként vagy motívumonként

13.99.12

Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként

13.99.13

Nemez, bevont, borított vagy laminált

13.99.14

Legfeljebb 5 mm hosszú textilszálak, -por és kallózási hulladék

13.99.15

Paszományozott fonal, zseníliafonal, fonatolt csomózott fonal

13.99.16

Steppelt textiltermékek végben

13.99.19

M.n.s. egyéb textíliák és textiltermékek

13.99.9

Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.99.99

Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14

Ruházati termék gyártása

14.1

Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

14.11

Bőrruházat gyártása

14.11.1

Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből)

14.11.10

Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből)

14.11.9

Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.11.99

Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.12

Munkaruházat gyártása

14.12.1

Férfi munkaruházat

14.12.11

Férfi munkaruházati együttes, dzseki és blézer

14.12.12

Férfi munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort

14.12.2

Női munkaruházat

14.12.21

Női munkaruházati együttes, dzseki és blézer

14.12.22

Női munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort

14.12.3

Egyéb munkaruházat

14.12.30

Egyéb munkaruházat

14.12.9

Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.12.99

Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.13

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

14.13.1

Felsőruházat, kötött, hurkolt

14.13.11

Férfi- és fiúfelsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.13.12

Férfi- és fiúöltöny, -együttes, -zakó, -blézer, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, kötött, hurkolt

14.13.13

Női- és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki, és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.13.14

Női- és leánykakosztüm, -együttes (komplé), -kosztümkabát, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág, -sort, kötött, hurkolt

14.13.2

Egyéb felsőruházat fiúk és férfiak részére (kivéve: a kötött, hurkolt)

14.13.21

Férfi- és fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.22

Férfi- és fiúöltöny és -együttes, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.23

Férfi- és fiúzakó és -blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.24

Férfi- és fiúnadrág, -melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.3

Női és leányka egyéb felsőruházat (kivéve: a kötött, hurkolt)

14.13.31

Női- és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.32

Női- és leánykakosztüm és -együttes (komplé), nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.33

Női- és leányka-kosztümkabát és blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.34

Női- és leánykaruha, -szoknya és -nadrágszoknya, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.35

Női- és leánykanadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.4

Használt ruházati termékek és kiegészítők

14.13.40

Használt ruházati termékek és kiegészítők

14.13.9

Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.13.99

Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.14

Alsóruházat gyártása

14.14.1

Alsóruházat, kötött, hurkolt

14.14.11

Férfi- és fiúing, kötött, hurkolt

14.14.12

Férfi- és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny -hálóköntös és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.14.13

Női- és leánykablúz, -ing és -ingblúz, kötött, hurkolt

14.14.14

Női- és leánykakombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.14.2

Alsóruházat, nem kötött, hurkolt

14.14.21

Férfi- és fiúing, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.14.22

Férfi- és fiútrikó és egyéb alsóing, -alsónadrág, rövid alsónadrág, hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, hálóköntös, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.14.23

Női- és leánykablúz, -ing és -ingblúz, textilanyagból nem kötött, hurkolt

14.14.24

Női- és leánykaalsóing és egyéb trikó, -kombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, -hálóing, -pizsama -fürdőköpeny, -hálóköntös és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.14.25

Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó, zoknikötő és hasonló cikkek és részeik, nem kötött, hurkolt

14.14.3

Póló (T-shirt), trikó, atléta és egyéb sporting, kötött, hurkolt

14.14.30

Póló (T-shirt), trikó, atléta és egyéb sporting, kötött, hurkolt

14.14.9

Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.14.99

Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.19

Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

14.19.1

Csecsemőruházat, tréningruha és egyéb ruházat, ruházati kiegészítők és részeik, kötött-hurkolt

14.19.11

Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, kötött-hurkolt

14.19.12

Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, kötött-hurkolt

14.19.13

Kesztyű, egyujjas kesztyű és muff, kötött-hurkolt

14.19.19

Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, valamint ruházati termékek és kiegészítők részei, kötött-hurkolt

14.19.2

Csecsemőruházat, egyéb ruházat és egyéb ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból

14.19.21

Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból

14.19.22

Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, nem kötött-hurkolt textilanyagból

14.19.23

Zsebkendő, sál, kendő, stóla, nyakkendő, fátyol, kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, m.n.s. ruházati termékek és ruházati kiegészítők részei, nem kötött-hurkolt textilanyagból

14.19.3

Ruházati kiegészítők bőrből, ruházati termékek nemezből, nem szövött textíliából, vagy bevont textíliából

14.19.31

Ruházati kiegészítők bőrből vagy rekonstruált bőrből (kivéve: a sportkesztyű)

14.19.32

Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából

14.19.4

Kalap és fejfedő

14.19.41

Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből; nagy lapos tetejű női kalap nemezből; kalapforma, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállítva

14.19.42

Kalap és más fejfedő nemezből, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállított, kötött- hurkolt kelméből, csipkéből vagy más textilanyagból készített; hajháló

14.19.43

Egyéb fejfedő (kivéve: a kalap és egyéb fejfedő gumiból vagy műanyagból, biztonsági kalap és azbesztkalap); hajszalag, hajpánt, bélés, huzat, kalapváz, kalapkarima, ellenző és rohamszíj fejfedőhöz

14.19.9

Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.19.99

Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.2

Szőrmecikk gyártása

14.20

Szőrmecikk gyártása

14.20.1

Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő)

14.20.10

Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő)

14.20.9

Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.20.99

Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.3

Kötött, hurkolt cikk gyártása

14.31

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

14.31.1

Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt

14.31.10

Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt

14.31.9

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.31.99

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.39

Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

14.39.1

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.39.10

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.39.9

Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.39.99

Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

15

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

15.1

Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

15.11

Bőr, szőrme kikészítése

15.11.1

Cserzett és kikészített szőrmésbőr

15.11.10

Cserzett és kikészített szőrmésbőr

15.11.2

Samoa bőr; lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

15.11.21

Samoa bőr

15.11.22

Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

15.11.3

Szarvasmarha- és lófélék bőre, szőr nélkül

15.11.31

Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, egészben

15.11.32

Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, darabokban

15.11.33

Lófélék bőre, szőr nélkül

15.11.4

Juh-, kecske- és sertésbőr, szőr nélkül

15.11.41

Juh- és báránybőr, gyapjú nélkül

15.11.42

Kecske- és kecskegidabőr, szőr nélkül

15.11.43

Sertésbőr

15.11.5

Egyéb állatok bőre; rekonstruált bőr

15.11.51

Egyéb állatok bőre, szőr nélkül

15.11.52

Rekonstruált bőr, bőrből vagy bőrrostból

15.11.9

Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

15.11.99

Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

15.12

Táskafélék, szíjazat gyártása

15.12.1

Nyergesáru és lószerszám, táskafélék; valamint egyéb cikkek bőrből

15.12.11

Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból

15.12.12

Bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek bőrből, rekonstruált bőrből, műanyag lapból, textilanyagból, vulkanizált szálból vagy kartonból; utazási készlet testápoláshoz, varráshoz, cipő- vagy ruhatisztításhoz

15.12.13

Óraszíj, órapánt és órakarkötő (kivéve: a fém), valamint részeik

15.12.19

Egyéb cikkek bőrből vagy rekonstruált bőrből (beleértve a gépekhez és mechanikai berendezésekhez használt cikkeket, és a m.n.s. egyéb műszaki célra szolgáló cikkeket is)

15.12.9

Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

15.12.99

Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

15.2

Lábbeligyártás

15.20

Lábbeligyártás

15.20.1

Lábbeli (kivéve: a sport- és munkavédelmi lábbeli és ortopédiai cipő)

15.20.11

Vízálló lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel)

15.20.12

Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a vízálló lábbeli és sportcipő)

15.20.13

Lábbeli bőr felsőrésszel (kivéve: a sportcipő, a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel és különféle speciális lábbeli)

15.20.14

Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve: a sportcipő)

15.20.2

Sportcipő

15.20.21

Teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló termékek

15.20.29

Egyéb sportcipő (kivéve: sícipő, hótaposó és korcsolyacipő)

15.20.3

Munkavédelmi és m.n.s. egyéb lábbeli

15.20.31

Lábbeli beépített fém cipőorrvédővel

15.20.32

Falábbeli, különféle speciális lábbelik és m.n.s. egyéb lábbeli

15.20.4

Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és hasonló cikkek, és részeik

15.20.40

Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és hasonló cikkek, és részeik

15.20.9

Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

15.20.99

Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16

Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása

16.1

Fűrészárugyártás

16.10

Fűrészárugyártás

16.10.1

Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, vastagsága több mint 6 mm; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált

16.10.11

Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, tűlevelű fából

16.10.12

Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, nem tűlevelű fából

16.10.13

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált

16.10.2

Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva; fagyapot; faliszt; faforgács vagy -törmelék

16.10.21

Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc), tűlevelű fából

16.10.22

Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc); bambusznádból

16.10.23

Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc), más fából

16.10.24

Fagyapot; faliszt

16.10.25

Faforgács vagy -törmelék

16.10.3

Durván megmunkált fa; vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált vagy más módon kezelt

16.10.31

Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve

16.10.32

Vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált

16.10.39

Egyéb durván faragott fa, hasított karó, bot

16.10.9

Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások; fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.10.91

Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások

16.10.99

Fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.2

Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

16.21

Falemezgyártás

16.21.1

Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru; forgácslemez és hasonló lemezek fából vagy más fás anyagból

16.21.11

Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru, bambuszból

16.21.12

Forgácslemez

16.21.13

Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB)

16.21.14

Egyéb lemez, fából vagy más fás anyagból

16.21.15

Farostlemez fából vagy más fás anyagból

16.21.16

Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, tűlevelű fából

16.21.17

Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru, legalább egy külső rétege (színoldal) trópusi fából

16.21.18

Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, egyéb fából

16.21.2

Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához; tömörített fa

16.21.21

Tömörített fa táblában, lapban vagy idomra formázva

16.21.22

Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, tűlevelű fából

16.21.23

Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, trópusi fából

16.21.24

Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, egyéb fából

16.21.9

Falemezgyártás befejező műveletei; falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.21.91

Falemezgyártás befejező műveletei

16.21.99

Falemez és fa-anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.22

Parkettagyártás

16.22.1

Összeállított parkettatábla

16.22.10

Összeállított parkettatábla

16.22.9

Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.22.99

Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.23

Épületasztalos-ipari termék gyártása

16.23.1

Ács- és épületasztalos-ipari termékek fából (kivéve: az előre gyártott épületek)

16.23.11

Ablak, franciaablak és kereteik, ajtó és kerete, valamint küszöb fából

16.23.12

Zsaluzat betonszerkezeti munkákhoz, zsindely fából

16.23.19

M.n.s. ács- és épületasztalos-ipari termékek fából

16.23.2

Előre gyártott faépületek

16.23.20

Előre gyártott faépületek

16.23.9

Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.23.99

Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.24

Tároló fatermék gyártása

16.24.1

Tároló fatermék

16.24.11

Rakodólap, keretezett szállítótálca és egyéb rakományhordó lapok fából

16.24.12

Hordó és más kádáripari termék fából

16.24.13

Egyéb tároló fatermékek és részeik

16.24.9

Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.24.99

Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.29

Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

16.29.1

Egyéb fatermékek

16.29.11

Szerszám, szerszámtest, szerszámnyél, seprű és kefe teste és nyele, fatömb pipa készítéséhez, csizma- és cipőkaptafa, sámfa fából

16.29.12

Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából

16.29.13

Famozaik és faintarzia, ékszer- vagy evőeszköztartó doboz és hasonló cikkek fából, szobor és egyéb dísztárgyak fából

16.29.14

Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb fatermékek

16.29.15

Pellet vagy brikett, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és törmelékből

16.29.2

Parafatermék, fonottáru; kosárkötő- és fonásáruk

16.29.21

Természetes parafa, kéregtelenítve; durván négyszögletes alakúra formázva vagy táblában, lapban, lemezben vagy szalagban; préselt, granulált parafa vagy őrölt parafa; parafahulladék

16.29.22

Természetes parafából készült cikkek

16.29.23

Táblák, lemezek és szalagok, bármilyen alakú lapok, tömör henger, agglomerált parafából

16.29.24

Agglomerált parafa; m.n.s. termékek agglomerált parafából

16.29.25

Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonott áruk

16.29.9

Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás; egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.29.91

Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás

16.29.99

Egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17

Papír, papírtermék gyártása

17.1

Papíripari rostanyag, papír gyártása

17.11

Papíripari rostanyag gyártása

17.11.1

Rostanyag fából vagy más cellulóz tartalmú anyagból

17.11.11

Kémiai úton előállított facellulóz, vegyipari feldolgozásra

17.11.12

Kémiai úton előállított lúgos vagy szulfátos facellulóz, papíripari feldolgozásra

17.11.13

Kémiai úton előállított szulfitos facellulóz, papíripari feldolgozásra

17.11.14

Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat; papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból

17.11.9

Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.11.99

Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.12

Papírgyártás

17.12.1

Újságnyomó papír, kézi merítésű papír és egyéb mázolatlan papír és karton, nyomdai célokra

17.12.11

Újságnyomó papír, tekercsben vagy ívben

17.12.12

Kézi merítésű papír és karton

17.12.13

Alappapír és karton hő-, fény vagy elektromosság-érzékeny papír gyártásához; karbon-alappapír; tapéta-alappapír

17.12.14

Egyéb papír és karton nyomdai célokra vagy író-, nyomópapír

17.12.2

Toilett- vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék

17.12.20

Toilett- vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék

17.12.3

Hullámlemez-alappapírok

17.12.31

Fehérítetlen, nem bevont nátronpapír (kraftliner)

17.12.32

Fehér fedőrétegű, illetve bevont nátronpapír (kraftliner)

17.12.33

Félcellulózból készült fluting

17.12.34

Hulladékpapírból készült és egyéb fluting

17.12.35

Tesztliner (hulladékpapírból készült hullámlemezhez vagy fedőréteghez)

17.12.4

Mázolatlan (nem bevont) papír

17.12.41

Nem bevont nátronpapír; nátron zsákpapír, kreppelve vagy gyűrve

17.12.42

Szulfit csomagolópapír és egyéb nem bevont papír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló)

17.12.43

Szűrőpapír és -karton; -lemez

17.12.44

Cigarettapapír (kivéve: a méretre vágottat, vagy a könyvecske, illetve hüvely alakban előállítottat)

17.12.5

Mázolatlan karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló)

17.12.51

Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel

17.12.59

Egyéb nem bevont karton

17.12.6

Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír

17.12.60

Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír

17.12.7

Tovább feldolgozott papír és karton

17.12.71

Társított (kompozit) papír és karton, felületkezelés és impregnálás nélkül

17.12.72

Kreppelt, hullámosított, dombornyomású vagy perforált papír és karton

17.12.73

Papír és karton, írásra, nyomtatásra vagy más nyomdai célra, kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

17.12.74

Nátronpapír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

17.12.75

Nátronkarton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

17.12.76

Karbon- (indigó-) papír, önmásoló papír és egyéb másoló, átmásoló papír, tekercsben vagy ívben

17.12.77

Papír, karton, cellulózvatta és cellulózrost-szövedék, mázolva, impregnálva, bevonva, felületileg festve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben

17.12.78

Karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

17.12.79

Egyéb karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

17.12.9

Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.12.99

Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.2

Papírtermék gyártása

17.21

Papír csomagolóeszköz gyártása

17.21.1

Hullámpapír és -lemez, csomagolóeszköz papírból és kartonból

17.21.11

Hullámpapír és -karton, tekercsben vagy ívben

17.21.12

Papírzsák és -zacskó

17.21.13

Doboz, láda és rekesz, hullámpapír lemezből

17.21.14

Kartondoboz, -láda és -rekesz, nem hullámpapírból vagy -lemezből

17.21.15

Iratgyűjtő doboz, levélrendező, tároló doboz és hasonló cikkek papírból, irodai, üzleti vagy hasonló célra

17.21.9

Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.21.99

Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.22

Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

17.22.1

Háztartási és egészségügyi papír és papírtermékek

17.22.11

Toalett (WC-)papír, zsebkendő, tisztító- és arctörlő kendő és kéztörlő, abrosz és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből

17.22.12

Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, valamint ruházati cikk és kellék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből

17.22.13

Tálca, tál, tányér, pohár és hasonló termékek, papírból vagy kartonból

17.22.9

Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.22.99

Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.23

Irodai papíráru gyártása

17.23.1

Irodai papíráru

17.23.11

Karbonpapír, önmásoló papír és más másoló- vagy átírópapír; sokszorosító stencil- és ofszet nyomólemezpapír

17.23.12

Boríték, levélpapír, postai levelezőlap, képeslap papírból vagy kartonból; irodai papírárut, levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, kompendium, tasak, tárca és mappa

17.23.13

Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból

17.23.14

Egyéb nyomott, dombornyomású vagy perforált papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy más grafikai célra

17.23.9

Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.23.99

Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.24

Tapétagyártás

17.24.1

Tapéta

17.24.11

Tapéta és hasonló falburkoló, átlátszó ablakpapír

17.24.12

Textil falburkoló

17.24.9

Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.24.99

Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.29

Egyéb papír-, kartontermék gyártása

17.29.1

Egyéb papír- és kartontermékek

17.29.11

Címke papírból vagy kartonból

17.29.12

Szűrőtömb, -lemez és -lap, papíripari rostanyagból

17.29.19

Cigarettapapír; -orsó, -cséve, -kopsz és hasonló cikkek; szűrőpapír és -karton; m.n.s. egyéb cikkek papírból vagy kartonból

17.29.9

Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.29.99

Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

18

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

18.1

Nyomdai tevékenység

18.11

Napilapnyomás

18.11.1

Napilapnyomás

18.11.10

Napilapnyomás

18.12

Nyomás (kivéve: napilap)

18.12.1

Nyomás (kivéve: napilap)

18.12.11

Postai bélyeg, illetékbélyeg, okirat, nyomtatvány, intelligens kártya (smart card), csekktömb, értékcikk és hasonló termékek nyomása

18.12.12

Üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók nyomása

18.12.13

Heti négynél kevesebbszer megjelenő újság, folyóirat és más időszaki kiadvány nyomása

18.12.14

Könyv, térképészeti termékek, hegy- és vízrajzi térkép, és minden más hasonló térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és fénykép, postai képeslap nyomása

18.12.15

Címke nyomása

18.12.16

Nyomás, közvetlenül papírtól eltérő anyagra

18.12.19

M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás

18.13

Nyomdai előkészítő tevékenység

18.13.1

Nyomdai előkészítő tevékenység

18.13.10

Nyomdai előkészítő tevékenység

18.13.2

Nyomólemez (klisé) vagy -henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra

18.13.20

Nyomólemez (klisé) vagy -henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra

18.13.3

Kiegészítő nyomdai szolgáltatás

18.13.30

Kiegészítő nyomdai szolgáltatás

18.14

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

18.14.1

Könyvkötés

18.14.10

Könyvkötés

18.2

Egyéb sokszorosítás

18.20

Egyéb sokszorosítás

18.20.1

Hangfelvétel-sokszorosítás

18.20.10

Hangfelvétel-sokszorosítás

18.20.2

Képfelvétel-sokszorosítás

18.20.20

Képfelvétel-sokszorosítás

18.20.3

Szoftver-sokszorosítás

18.20.30

Szoftver-sokszorosítás

19

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

19.1

Kokszgyártás

19.10

Kokszgyártás

19.10.1

Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén

19.10.10

Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén

19.10.2

Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány

19.10.20

Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány

19.10.3

Szurok és szurokkoksz

19.10.30

Szurok és szurokkoksz

19.10.9

Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

19.10.99

Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

19.2

Kőolaj-feldolgozás

19.20

Kőolaj-feldolgozás

19.20.1

Brikett és hasonló szilárd tüzelőanyagok

19.20.11

Feketeszénbrikett és feketeszénből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok

19.20.12

Barnaszén- és lignitbrikett, barnaszénből és lignitből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok

19.20.13

Tőzegbrikett és tőzegből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok

19.20.2

Motorbenzin, kerozin, gázolaj, fűtőolaj

19.20.21

Motorbenzin

19.20.22

Repülőbenzin

19.20.23

Lakkbenzin

19.20.24

Benzin típusú repülőgépturbina-üzemanyag

19.20.25

M.n.s. könnyű kőolajpárlatok és készítményeik

19.20.26

Gázolaj

19.20.27

M.n.s. közepes kőolajpárlatok és készítményeik

19.20.28

M.n.s. egyéb fűtőolajok

19.20.29

Kenőolajok; m.n.s. egyéb nehéz kőolajpárlatok és készítményeik

19.20.3

Kőolajgázok és egyéb gáznemű szénhidrogének (kivéve: földgáz)

19.20.31

Cseppfolyósított propán- és butángáz

19.20.32

Etilén, propilén, butilén, butadién

19.20.39

Egyéb kőolajgázok és gáznemű szénhidrogének (kivéve földgáz)

19.20.4

Egyéb kőolajtermékek

19.20.41

Kőolaj vazelin, parafin-, kőolaj- és egyéb viaszok

19.20.42

Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka

19.20.9

Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

19.20.99

Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20

Vegyi anyag, termék gyártása

20.1

Vegyi alapanyag gyártása

20.11

Ipari gáz gyártása

20.11.1

Ipari gázok

20.11.11

Hidrogén, argon, nemes gázok, nitrogén és oxigén

20.11.12

Szén-dioxid és nem fémek egyéb szervetlen oxigénvegyületei

20.11.13

Cseppfolyós és sűrített levegő

20.11.9

Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.11.99

Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.12

Színezék, pigment gyártása

20.12.1

Oxidok, peroxidok és hidroxidok

20.12.11

Cinkoxid és -peroxid, titánoxid

20.12.12

Króm-, mangán-, ólom-, réz-oxidok és -hidroxidok

20.12.19

Egyéb fémoxidok, peroxidok és hidroxidok

20.12.2

Cserzőanyag- és színezőanyag-kivonatok, tanninok és származékaik, m.n.s. színezőanyagok

20.12.21

Szintetikus szerves színező anyagok és készítményeik; fluoreszcens hatóanyagú, luminofórként használt szintetikus szerves termékek; színezőlakkok és készítményeik

20.12.22

Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok, tanninok és sóik, étereik, észtereik és egyéb származékaik, növényi vagy állati eredetű színezőanyagok

20.12.23

Szintetikus szerves és szervetlen cserzőanyagok és készítményeik, cserzés előtt használatos enzim készítmények

20.12.24

M.n.s. színezőanyagok, luminofórként használt szervetlen termékek

20.12.9

Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.12.99

Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.13

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

20.13.1

Dúsított urán és plutónium; kimerült urán és tórium; egyéb radioaktív elemek

20.13.11

Dúsított urán, plutónium és vegyületeik

20.13.12

Kimerült urán, tórium és vegyületeik

20.13.13

Egyéb radioaktív elemek, izotópok és vegyületek; radioaktív elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók, kerámiatermékek és keverékek

20.13.14

Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei

20.13.2

M.n.s. vegyi elemek; szervetlen savak és vegyületek

20.13.21

Nemfém elemek

20.13.22

Nemfémek halogén- vagy kénvegyületei

20.13.23

Alkálifémek vagy alkáliföldfémek; ritka földfémek, szkandium és ittrium, higany

20.13.24

Sósav, óleum; foszfor-pentoxid, egyéb szervetlen savak; szilikon és kén-dioxid

20.13.25

Oxid, hidroxid és peroxid,; hidrazin, hidroxilamin és szervetlen sóik

20.13.3

Fémhalogenátok; hipokloritok, klorátok és perklorátok

20.13.31

Fémhalogenátok

20.13.32

Hipokloritok, klorátok és perklorátok

20.13.4

Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok

20.13.41

Szulfidok, szulfitok és szulfátok

20.13.42

Nitrát, foszfinát, foszfonát, foszfát és polifoszfát (kivéve: kálium)

20.13.43

Karbonátok

20.13.5

Egyéb fémsók

20.13.51

Fémoxisavak és fémperoxisavak sói; kolloid állapotú nemesfémek

20.13.52

M.n.s. szervetlen vegyületek, beleértve a desztillált vizet és az amalgámokat (kivéve: a nemesfémek amalgámjai)

20.13.6

M. n. s. egyéb szervetlen vegyi alapanyag

20.13.61

M.n.s. egyéb izotópok és vegyületeik (beleértve a nehézvizet)

20.13.62

Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok; fulminátok, cianátok és tiocianátok; szilikátok; borátok, perborátok; szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói

20.13.63

Hidrogénperoxid

20.13.64

Foszfidok, karbidok, hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok

20.13.65

Ritka földfémek, ittrium és szkandium vegyületei

20.13.66

Finomított kén (kivéve: a szublimált, kicsapott és kolloid kén)

20.13.67

Pörkölt vaspiritek

20.13.68

Piezoelektromos kvarc, egyéb szintetikus vagy rekonstruált drágakő és féldrágakő, megmunkálatlanul

20.13.9

Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.13.99

Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.14

Szerves vegyi alapanyag gyártása

20.14.1

Szénhidrogének és származékaik

20.14.11

Aciklikus szénhidrogének

20.14.12

Ciklikus szénhidrogének

20.14.13

Aciklikus szénhidrogének klórozott származékai

20.14.14

Klórozott és nem klórozott szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

20.14.19

Szénhidrogének egyéb származékai

20.14.2

Alkoholok, fenolok, fenolalkoholok és halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékaik; ipari zsíralkoholok

20.14.21

Ipari zsíralkoholok

20.14.22

Egyértékű alkoholok

20.14.23

Diolok, többértékű alkoholok, ciklikus alkoholok és származékaik

20.14.24

Fenolok, fenolalkoholok és fenolszármazékok

20.14.3

Ipari monokarboxil-zsírsavak, karbonsavak és származékaik

20.14.31

Ipari monokarboxil-zsírsavak, finomításból származó olajsavak

20.14.32

Telített aciklikus monokarbonsavak és származékaik

20.14.33

Telítetlen aciklikus monokarbonsavak, ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén-polikarbonsavak és származékaik

20.14.34

Aromás mono- és polikarbonsavak oxigéntartalmú csoportokkal és származékaik (kivéve a szalicilsav és sói)

20.14.4

Szerves vegyületek nitrogéntartalmú csoportokkal

20.14.41

Aminovegyületek

20.14.42

Oxigénfunkciós aminovegyületek (kivéve: a lizin és glutaminsav)

20.14.43

Ureinek; karboximid vagy nitrilcsoport tartalmú vegyületek és származékaik

20.14.44

Egyéb nitrogéncsoport tartalmú vegyületek

20.14.5

Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek, m.n.s. heterociklikus vegyületek

20.14.51

Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek

20.14.52

M.n.s. heterociklikus vegyületek; nukleinsav és sóik

20.14.53

Foszforsav-észterek és egyéb szervetlen savak észterei (kivéve a hidrogén halidok észterei), sóik és halogénezett, szulfonált, nitrált vagy nitrozált származékaik

20.14.6

Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok, egyéb szerves vegyületek

20.14.61

Aldehidcsoport tartalmú vegyületek

20.14.62

Keton- és kinoncsoport tartalmú vegyületek

20.14.63

Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok és származékaik

20.14.64

Enzimek és m.n.s. egyéb szerves vegyületek

20.14.7

Különféle szerves vegyi termék

20.14.71

Növényből és gyantából nyert termékek

20.14.72

Faszén

20.14.73

Kőszénkátrány magas hőmérsékletű lepárlásával nyert olajok és egyéb termékek; hasonló termékek

20.14.74

Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogat-százalékos alkoholtartalommal

20.14.75

Etilalkohol és más denaturált szesz, bármilyen alkoholtartalommal

20.14.8

Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj)

20.14.80

Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj)

20.14.9

Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.14.99

Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.15

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

20.15.1

Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia

20.15.10

Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia

20.15.2

Ammónium-klorid; nitritek

20.15.20

Ammónium-klorid; nitritek

20.15.3

Nitrogénműtrágyák, ásványi vagy vegyi

20.15.31

Karbamid

20.15.32

Ammónium-szulfát

20.15.33

Ammónium-nitrát

20.15.34

Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói, keverékei

20.15.35

Ammónium-nitrát keverékek kalcium-karbonáttal vagy egyéb szervetlen nem műtrágya hatóanyaggal

20.15.36

Karbamid- és ammóniumnitrát-oldatok

20.15.39

Egyéb m. n. s. nitrogénműtrágyák és keverékek

20.15.4

Foszforműtrágyák, ásványi vagy vegyi

20.15.41

Szuperfoszfát

20.15.49

Egyéb foszforműtrágyák

20.15.5

Káliműtrágyák, ásványi vagy vegyi

20.15.51

Kálium-klorid

20.15.52

Kálium-szulfát

20.15.59

Egyéb káliműtrágyák

20.15.6

Nátrium-nitrát

20.15.60

Nátrium-nitrát

20.15.7

M.n.s. műtrágyák

20.15.71

Három hatóanyagot (nitrogént, foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák

20.15.72

Diammónium-hidrogénortofoszfát (diammónium-foszfát)

20.15.73

Monoammónium-foszfát

20.15.74

Két hatóanyagot (nitrogént és foszfort) tartalmazó műtrágyák

20.15.75

Két hatóanyagot (foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák

20.15.76

Kálium-nitrát

20.15.79

M.n.s. legalább két hatóanyagot (nitrogént, foszfort, káliumot) tartalmazó ásványi vagy vegyi műtrágyák

20.15.8

M.n.s. állati vagy növényi eredetű műtrágyák

20.15.80

M.n.s. állati vagy növényi eredetű műtrágyák

20.15.9

Műtrágyák és nitrogénvegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.15.99

Műtrágyák és nitrogénvegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.16

Műanyag-alapanyag gyártása

20.16.1

Polietilén, alapanyag formájában

20.16.10

Polietilén, alapanyag formájában

20.16.2

Polisztirol, alapanyag formájában

20.16.20

Polisztirol, alapanyag formájában

20.16.3

Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában

20.16.30

Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában

20.16.4

Poliacetál, egyéb poliéter, epoxid-gyanták, alapanyag formájában; polikarbonát, alkid-gyanták, poliallil-észter, egyéb poliészter, alapanyag formájában

20.16.40

Poliacetál, egyéb poliéter, epoxid-gyanták, alapanyag formájában; polikarbonát, alkid-gyanták, poliallil-észter, egyéb poliészter, alapanyag formájában

20.16.5

Egyéb műanyagok, alapanyag formájában és ioncserélők

20.16.51

Polipropilén vagy egyéb poliolefin, alapanyag formájában

20.16.52

Polivinilacetát, egyéb polivinilészter és egyéb vinilpolimer, alapanyag formájában

20.16.53

Akrilpolimer, alapanyag formájában

20.16.54

Poliamid, alapanyag formájában

20.16.55

Karbamid-, tiokarbamid- és melamin-gyanta, alapanyag formájában

20.16.56

Egyéb amin-gyanta, fenol-gyanta és poliuretán, alapanyag formájában

20.16.57

Szilikon, alapanyag formájában

20.16.59

M.n.s. egyéb műanyagok, alapanyag formájában

20.16.9

Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.16.99

Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.17

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

20.17.1

Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában

20.17.10

Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában

20.17.9

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.17.99

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.2

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

20.20

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

20.20.1

Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer

20.20.11

Rovarölő szer

20.20.12

Gyomirtó szer

20.20.13

Anticsíra termékek és növényi regulátorok

20.20.14

Növényi és talaj-fertőtlenítőszer

20.20.15

Gombaölő szer

20.20.16

Veszélyes növényvédőszer

20.20.19

Egyéb növényvédő szerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer

20.20.9

Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.20.99

Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.3

Festék, bevonóanyag gyártása

20.30

Festék, bevonóanyag gyártása

20.30.1

Polimeralapú festékek és lakkok

20.30.11

Akril- és vinilpolimer alapú festékek és lakkok, vizes oldatban

20.30.12

Poliészter-, akril- vagy vinilpolimer alapú festékek és lakkok, nem vizes oldatban

20.30.2

Egyéb festékek, lakkok és hasonló termékek, művész- és nyomdafestékek

20.30.21

Feldolgozott pigmentek, opalizáló és színező anyagok, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadék

20.30.22

Egyéb festékek és lakkok, szikkatív készítmények

20.30.23

Művész-, oktatásra szánt vagy cégtáblafestékek, retusáló festékek, hobbifestékek és hasonlók

20.30.24

Nyomdafesték

20.30.9

Festék és bevonóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.30.99

Festék és bevonóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.4

Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

20.41

Tisztítószer gyártása

20.41.1

Glicerin

20.41.10

Glicerin

20.41.2

Szerves felületaktív anyagok (kivéve: a szappan)

20.41.20

Szerves felületaktív anyagok (kivéve: a szappan)

20.41.3

Szappan, mosó- és tisztítószerek

20.41.31

Szappan és szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények; papírra, vattára, filcre és egyéb nem szövött hordozóra felvitt (impregnált, átitatott, bevont) szappan vagy felületaktív anyag

20.41.32

Mosószerek és mosogatószerek

20.41.4

Illatosító készítmények és viaszok

20.41.41

Helyiségek illatosítására és szagtalanítására szolgáló készítmények

20.41.42

Műviaszok és viaszkészítmények

20.41.43

Fényesítőszerek és krémek lábbelihez, bútorokhoz, padlóhoz, autókarosszériához, üveghez és fémhez

20.41.44

Súrolópaszták és -porok, egyéb súrolószerek

20.41.9

Tisztítószer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.41.99

Tisztítószer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.42

Testápolási cikk gyártása

20.42.1

Illatszerek és testápolási cikkek

20.42.11

Parfümök és kölnivizek

20.42.12

Száj- és szemfestékek

20.42.13

Kéz- és lábápolási készítmények

20.42.14

Kozmetikai és testápoló púderek

20.42.15

M.n.s. szépség-, arc- és bőrápoló készítmények (beleértve a napozókészítményeket is)

20.42.16

Samponok, hajlakkok, hajgöndörítő (daueroló) és -kiegyenesítő szerek

20.42.17

Hajápoláshoz használt és m.n.s. egyéb folyadékok és készítmények

20.42.18

Száj- és fogápoló készítmények (beleértve a műfogsorrögzítő pasztákat és porokat), fogselyem

20.42.19

Borotválkozáshoz használatos készítmények, dezodorok és izzadásgátlók, fürdéshez használt készítmények, m.n.s. egyéb illatszerek, kozmetikumok és testápoló szerek

20.42.9

Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.42.99

Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.5

Egyéb vegyi termék gyártása

20.51

Robbanóanyag gyártása

20.51.1

Robbanóanyag-készítmények; biztonsági gyutacs, robbantógyutacs, patronok, robbantószerkezetek, elektromos detonátorok; tűzijátékok

20.51.11

Lőporok és robbanóanyag-készítmények

20.51.12

Biztonsági gyutacs, robbantógyutacs, patronok, robbantószerkezetek, elektromos detonátorok

20.51.13

Tűzijátékok

20.51.14

Jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és egyéb pirotechnikai termékek (kivéve: a tűzijátékok)

20.51.2

Gyufa

20.51.20

Gyufa

20.51.9

Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.51.99

Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.52

Ragasztószergyártás

20.52.1

Ragasztó

20.52.10

Ragasztó

20.52.9

Ragasztó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.52.99

Ragasztó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.53

Illóolajgyártás

20.53.1

Illóolaj

20.53.10

Illóolaj

20.53.9

Illóolaj gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.53.99

Illóolaj gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.59

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

20.59.1

Fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal előhívható filmek, fényképészeti célú vegyi készítmények és elegyítés nélküli anyagok

20.59.11

Fényérzékeny, exponálatlan fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal előhívható filmek, fotópapírok

20.59.12

Fényérzékeny emulziók fényképészeti célra, m.n.s. fényképészeti célú vegyi készítmények

20.59.2

Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei

20.59.20

Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei

20.59.3

Írótinta, tus és egyéb tinta

20.59.30

Írótinta, tus és egyéb tinta

20.59.4

Kenőanyagok, adalékanyagok, fagyásgátló anyagok

20.59.41

Kenőanyagok

20.59.42

Kopogásgátló készítmények, kőolajadalékok és hasonló készítmények

20.59.43

Hidraulikus fékfolyadékok, fagyásgátló készítmények és jégtelenítő folyadékok

20.59.5

Egyéb m.n.s. vegyi termékek

20.59.51

Peptonok, egyéb m.n.s. protein hatóanyagok és származékaik; fedőporok

20.59.52

Mintázópaszták, gipszalapú fogászati ragasztóanyagok és egyéb készítmények fogorvosi célra, készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez, mikroorganizmusok tenyésztésére alkalmas táptalajkészítmények, m.n.s. diagnosztikumok és laboratóriumi reagensek

20.59.53

Kémiai elemek korong formában és vegyületként, átitatva elektronikai célra

20.59.54

Aktív szén

20.59.55

Kikészítő anyagok, a festés vagy a festék megkötésének gyorsításához szükséges anyagok és hasonló termékek

20.59.56

Fémmaratásra szolgáló szerek, folyósítószerek, felhasználásra előkészített gumigyorsítók, gumi- és műanyaglágyítók és -stabilizálók, m.n.s. katalizátorok, m.n.s. alkilbenzol-, illetve alkilnaftalin-keverékek

20.59.57

Kötőanyag-készítmények öntödei formához vagy maghoz, m.n.s. vegyi termékek

20.59.58

Biodízel

20.59.59

M.n.s. egyéb vegyi termékek

20.59.6

Zselatin és származékai, beleértve a tejfehérjét

20.59.60

Zselatin és származékai, beleértve a tejfehérjét

20.59.9

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.59.99

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.6

Vegyi szál gyártása

20.60

Vegyi szál gyártása

20.60.1

Szintetikus szálak

20.60.11

Kártolatlan, fésületlen szintetikus vágott szál és szálköteg

20.60.12

Nagy szakítószilárdságú terjedelmesített fonal poliamidból és poliészterből

20.60.13

Egyéb szintetikus terjedelmesített fonal, egyágú

20.60.14

Szintetikus végtelen szálak, szalagok és hasonlók

20.60.2

Műszálak

20.60.21

Kártolatlan, fésületlen vágott műszál és szálköteg

20.60.22

Nagy szakítószilárdságú terjedelmesített viszkózfonal

20.60.23

Egyéb terjedelmesített műfonal, egyágú

20.60.24

Végtelen műszálak, szalagok és hasonlók

20.60.9

Vegyi szál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.60.99

Vegyi szál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

21

Gyógyszergyártás

21.1

Gyógyszeralapanyag-gyártás

21.10

Gyógyszeralapanyag-gyártás

21.10.1

Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik

21.10.10

Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik

21.10.2

Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammónium-sók és hidroxidok, foszforamino-lipidek, amidok, származékaik és sóik

21.10.20

Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammónium-sók és hidroxidok, foszforamino-lipidek, amidok, származékaik és sóik

21.10.3

M. n. s. laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazingyűrűvel, illetve további fúzió nélküli tiazin- vagy fenotiazin gyűrűvel, hidantoin és származékaik; szulfonamidok

21.10.31

M.n.s. laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazin-gyűrűvel, illetve további fúzió nélküli tiazin- vagy fenotiazin-gyűrűvel, hidantoin és származékaik

21.10.32

Szulfonamidok

21.10.4

M.n.s. vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és m.n.s. sóik

21.10.40

M.n.s. vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és m.n.s. sóik

21.10.5

Provitaminok, vitaminok és hormonok; glikozidok, növényi alkaloidák és származékaik; antibiotikumok

21.10.51

Provitaminok, vitaminok és származékaik

21.10.52

Hormonok és származékaik, főleg hormonként használt egyéb szteroidok

21.10.53

Glukozidok, növényi alkaloidák, ezek sói, éterei, észterei és egyéb származékai

21.10.54

Antibiotikumok

21.10.6

Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, m.n.s. egyéb humán vagy állati hatóanyagok

21.10.60

Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, m.n.s. egyéb humán vagy állati hatóanyagok

21.10.9

Gyógyszeralapanyag-gyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

21.10.99

Gyógyszeralapanyag-gyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

21.2

Gyógyszerkészítmény gyártása

21.20

Gyógyszerkészítmény gyártása

21.20.1

Gyógyszerek

21.20.11

Penicillint és egyéb antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek

21.20.12

Hormontartalmú, de antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek

21.20.13

Alkaloida vagy alkaloidaszármazék-tartalmú, de hormont és antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek

21.20.2

Egyéb gyógyszerkészítmények

21.20.21

Antiszérumok és vakcinák

21.20.22

Hormon- és spermicidalapú vegyi fogamzásgátló

21.20.23

Diagnosztikai reagens és egyéb gyógyszerkészítmény

21.20.24

Ragtapaszok, sebvarró fonalak és hasonló anyagok, elsősegélydobozok

21.20.9

Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

21.20.99

Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22

Gumi-, műanyag termék gyártása

22.1

Gumitermék gyártása

22.11

Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

22.11.1

Új gumiabroncs és gumitömlő

22.11.11

Új gumiabroncs személygépkocsik részére

22.11.12

Új gumiabroncs motorkerékpár és kerékpár részére

22.11.13

Új gumiabroncs buszok, tehergépkocsik és repülőgépek részére

22.11.14

Új gumiabroncs mezőgazdasági és egyéb célokra

22.11.15

Gumiabroncs belső tömlői, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, abroncs cserélhető futófelületei, tömlővédőszalagjai

22.11.16

Újrafutózandó abroncs futójavító szalagjai

22.11.2

Újrafutózott, felújított gumiabroncs

22.11.20

Újrafutózott, felújított gumiabroncs

22.11.9

Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában; gumiabroncs újrafutózása, felújítása

22.11.99

Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában; gumiabroncs újrafutózása, felújítása

22.19

Egyéb gumitermék gyártása

22.19.1

Regenerált gumi alapanyag formájában, vagy lemez, fólia és szalag alakban

22.19.10

Regenerált gumi alapanyag formájában, vagy lemez, fólia és szalag alakban

22.19.2

Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test

22.19.20

Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test

22.19.3

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)

22.19.30

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)

22.19.4

Szállítószalagok és szállító szíjak vulkanizált gumiból

22.19.40

Szállítószalagok és szállító szíjak vulkanizált gumiból

22.19.5

Gumírozott textíliák (kivéve: az abroncsszövet)

22.19.50

Gumírozott textíliák (kivéve: az abroncsszövet)

22.19.6

Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (kivéve: keménygumiból)

22.19.60

Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (kivéve: keménygumiból)

22.19.7

M.n.s. vulkanizált gumiból készült cikkek, keménygumi és belőle készült termékek

22.19.71

Egészségügyi és gyógyszeripari termékek (beleértve a cumit is) vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)

22.19.72

Padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált gumiból (kivéve: szivacsgumi)

22.19.73

M.n.s. egyéb termékek vulkanizált gumiból, keménygumi bármely formában és belőle készült termékek; padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált üreges gumiból

22.19.9

Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.19.99

Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.2

Műanyag termék gyártása

22.21

Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

22.21.1

Műanyag szál, átmérője nagyobb mint, 1 mm, rúd, pálca és alakos test műanyagból

22.21.10

Műanyag szál, átmérője nagyobb, mint 1 mm, rúd, pálca és alakos test műanyagból

22.21.2

Műanyag csövek, tömlők és szerelvények

22.21.21

Műbél keményített fehérjéből vagy cellulózból, műanyagból készült rideg csövek és tömlők

22.21.29

Egyéb műanyag csövek, tömlők és szerelvények

22.21.3

Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag más anyagokkal erősítés vagy hasonló összeállítás nélkül

22.21.30

Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag más anyagokkal erősítés vagy hasonló összeállítás nélkül

22.21.4

Műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag

22.21.41

Porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag

22.21.42

Nem porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag

22.21.9

Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.21.99

Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.22

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

22.22.1

Műanyag csomagolóeszközök

22.22.11

Zacskók és zsákok (kúp alakú is) polietilénből

22.22.12

Zacskók és zsákok (kúp alakú is) egyéb műanyagokból (kivéve: a polietilén)

22.22.13

Dobozok, ládák, rekeszek és hasonló termékek műanyagból

22.22.14

Ballonok, palackok és hasonló termékek műanyagból

22.22.19

Egyéb műanyag csomagolóeszközök

22.22.9

Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.22.99

Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.23

Műanyag építőanyag gyártása

22.23.1

Építőanyagok műanyagból; linóleum és kemény, nem műanyag felületű padlóburkolat

22.23.11

Padló-, fal-, mennyezetburkolat műanyagból, tekercsben vagy lapban

22.23.12

Fürdőkád, mosdókagyló, WC-csésze és -tető, folyadékciszterna és hasonló szaniteráru műanyagból

22.23.13

Műanyag tartály, tank, dézsa, és hasonló tároló, 300 liternél nagyobb űrtartalommal

22.23.14

Ajtó, ablak és -keret, ajtóküszöb, redőny, napellenző és hasonló cikkek, részegységek műanyagból

22.23.15

Linóleum és kemény, nem műanyag felületű, rugalmas padlóburkolat (például PVC, linóleum stb.)

22.23.19

M.n.s. építőanyagok műanyagból

22.23.2

Előre gyártott épület műanyagból

22.23.20

Előre gyártott épület műanyagból

22.23.9

Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.23.99

Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.29

Egyéb műanyag termék gyártása

22.29.1

Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból

22.29.10

Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból

22.29.2

M.n.s. egyéb műanyag termékek

22.29.21

Öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában műanyagból, szélessége legfeljebb 20 cm

22.29.22

Egyéb öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában műanyagból

22.29.23

Asztali és konyhafelszerelések, egyéb háztartási és egészségügyi cikkek műanyagból

22.29.24

M.n.s. műanyag részegységek lámpákhoz, világítóeszközökhöz, világító névtáblák és hasonlók műanyagból

22.29.25

Irodai és iskolai felszerelések műanyagból

22.29.26

Bútor, karosszéria és hasonlók szerelvényei, szobrocska, egyéb dísztárgy műanyagból

22.29.29

Egyéb műanyag cikkek

22.29.9

Egyéb műanyag termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatások; egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.29.91

Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatások

22.29.99

Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23

Nemfém ásványi termék gyártása

23.1

Üveg, üvegtermék gyártása

23.11

Síküveggyártás

23.11.1

Síküveg

23.11.11

Öntött, hengerelt, húzott vagy fúvott üveg, táblában, egyéb megmunkálás nélkül

23.11.12

Úsztatott, csiszolt vagy fényezett felületű üvegtábla egyéb megmunkálás nélkül

23.11.9

Síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.11.99

Síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.12

Síküveg továbbfeldolgozása

23.12.1

Megmunkált és továbbfeldolgozott síküveg

23.12.11

Üveg táblában, hajlítva, szélezve, metszve, kifúrva, zománcozva vagy máshogy megmunkálva, de keretezés és felszerelés nélkül

23.12.12

Biztonsági üveg

23.12.13

Üvegtükör, többrétegű szigetelő üveg

23.12.9

Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.12.99

Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.13

Öblösüveggyártás

23.13.1

Öblösüveg

23.13.11

Palack, konzervipari öblösüveg, fiola és egyéb tárolóeszköz üvegből (kivéve: az ampulla); üvegdugó, -fedő és egyéb záróelem üvegből

23.13.12

Ivópohár (kivéve: üvegkerámia)

23.13.13

Üvegáru asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, belső díszítési és hasonló célra

23.13.14

Üvegbetét vákuumpalackhoz vagy egyéb vákuumedényhez

23.13.9

Öblösüveggyártás befejező szolgáltatásai; az öblösüveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.13.91

Háztartásiüvegtermék-gyártás befejező műveletei

23.13.92

Üveg csomagolóeszközök gyártásának befejező műveletei

23.13.99

Öblösüveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.14

Üvegszálgyártás

23.14.1

Üvegszálak

23.14.11

Pászma, előfonat, fonal, vágott szál üvegrostból

23.14.12

Szövedék (paplan), fátyol, párnázat, tömő- és bélésanyag, nemez, nem szövött és egyéb termék üvegrostból (kivéve: a szövött kelme)

23.14.9

Üvegszál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.14.99

Üvegszál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.19

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

23.19.1

Egyéb félkész üvegtermék

23.19.11

Megmunkálatlan üvegtömb, -golyó (a mikroméretű kivételével), -rúd, -cső

23.19.12

Kockakő, tégla, cserép és egyéb termék sajtolt vagy öntött üvegből; ólomkeretes ablaküveg és hasonló termékek; sokcellás és habüveg tömb, lap vagy hasonló formában

23.19.2

Műszaki és egyéb üveg

23.19.21

Nyitott üvegbúra és alkatrészei villanylámpához, katódsugárcsőhöz és hasonlókhoz

23.19.22

Optikailag nem megmunkált óraüvegek, optikai rendeltetésű üvegek és üvegelemeik

23.19.23

Laboratóriumi, higiéniai és gyógyszerészeti üvegáruk, üvegampullák

23.19.24

Lámpák, világítási szerelvények, világító feliratok, névtáblák és hasonlók üvegrészei

23.19.25

Elektromos szigetelők üvegből

23.19.26

M.n.s. üvegtermék

23.19.9

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása; műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.19.91

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása

23.19.99

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.2

Tűzálló termék gyártása

23.20

Tűzálló termék gyártása

23.20.1

Tűzálló kerámiatermékek

23.20.11

Tégla, tömb, cserép és egyéb kerámiatermékek szilikáttartalmú fosszilis anyagból vagy földből

23.20.12

Tűzálló tégla, tömb, cserép és tűzálló kerámiából készült hasonló építőanyagok (kivéve: a szilikáttartalmú fosszilis anyagból készült termékek)

23.20.13

Tűzálló cement, habarcs, beton és hasonló, m.n.s.

23.20.14

Nem kiégetett tűzálló termékek és egyéb tűzálló kerámiatermékek

23.20.9

Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.20.99

Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.3

Kerámia, agyag építőanyag gyártása

23.31

Kerámiacsempe, -lap gyártása

23.31.1

Kerámiacsempék és -lapok

23.31.10

Kerámiacsempék és -lapok

23.31.9

Kerámiacsempe és -lap gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.31.99

Kerámiacsempe és -lap gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.32

Égetett agyag építőanyag gyártása

23.32.1

Égetett agyagtéglák, cserepek és építőanyagok

23.32.11

Nem tűzálló kerámia építési tégla, födémblokk, teherhordó vagy térelválasztó elem és hasonló

23.32.12

Tetőfedő cserép, kéményfej, kéménytégla, kémény bélésfal, építési célú díszítőelem és egyéb kerámia építőanyag

23.32.13

Kerámiacső, -vezeték, -csatorna és csőszerelvény

23.32.9

Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.32.99

Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.4

Porcelán, kerámiatermék gyártása

23.41

Háztartási kerámia gyártása

23.41.1

Háztartási finomkerámia termékek és dísztárgyak

23.41.11

Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek porcelánból

23.41.12

Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek (kivéve: a porcelántermékek)

23.41.13

Kerámiaszobrok és egyéb kerámia dísztárgyak

23.41.9

Háztartási kerámiatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.41.99

Háztartási kerámiatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.42

Egészségügyi kerámia gyártása

23.42.1

Egészségügyi kerámia

23.42.10

Egészségügyi kerámia

23.42.9

Egészségügyi kerámia gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.42.99

Egészségügyi kerámia gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.43

Kerámia szigetelő gyártása

23.43.1

Kerámiából készült elektromos szigetelők; kerámiából készült szigetelőszerelvények elektromos gépekhez, készülékekhez és felszerelésekhez

23.43.10

Kerámiából készült elektromos szigetelők; kerámiából készült szigetelőszerelvények elektromos gépekhez, készülékekhez és felszerelésekhez

23.43.9

Kerámiából készült elektromos szigetelők és szigetelőszerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.43.99

Kerámiából készült elektromos szigetelők és szigetelőszerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.44

Műszaki kerámia gyártása

23.44.1

Egyéb műszaki kerámiatermék

23.44.11

Porcelántermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra

23.44.12

Kerámiatermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra (kivéve: a porcelántermékek)

23.44.9

Műszaki kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.44.99

Műszaki kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.49

Egyéb kerámiatermék gyártása

23.49.1

Egyéb kerámiatermékek

23.49.11

Kerámiatermékek mezőgazdasági, szállítási és csomagolási célra

23.49.12

M.n.s. egyéb kerámiából készült termékek (kivéve: az építőanyagok)

23.49.9

Egyéb kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.49.99

Egyéb kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.5

Cement-, mész-, gipszgyártás

23.51

Cementgyártás

23.51.1

Cement

23.51.11

Cementklinker

23.51.12

Portland, alumínium tartalmú, kohósalakos és hasonló, vízzel kötő cementek

23.51.9

Cement gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.51.99

Cement gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.52

Mész-, gipszgyártás

23.52.1

Gyorsan kötő mész, oltott mész, víz alatt kötő mész

23.52.10

Gyorsan kötő mész, oltott mész, víz alatt kötő mész

23.52.2

Gipsz

23.52.20

Gipsz

23.52.3

Kalcinált vagy agglomerált dolomit

23.52.30

Kalcinált vagy agglomerált dolomit

23.52.9

Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.52.99

Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.6

Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

23.61

Építési betontermék gyártása

23.61.1

Építési betontermékek

23.61.11

Cement-, beton-, és műkőcserép, csempe, tégla és hasonló termékek

23.61.12

Előre gyártott cement-, beton- és műkő szerkezeti elemek építmények építéséhez

23.61.2

Előre gyártott betonépületek

23.61.20

Előre gyártott betonépületek

23.61.9

Építési betontermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.61.99

Építési betontermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.62

Építési gipsztermék gyártása

23.62.1

Építési gipsztermékek

23.62.10

Építési gipsztermékek

23.62.9

Építési gipsztermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.62.99

Építési gipsztermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.63

Előre kevert beton gyártása

23.63.1

Előre kevert beton

23.63.10

Előre kevert beton

23.63.9

Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.63.99

Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.64

Habarcsgyártás

23.64.1

Habarcs

23.64.10

Habarcs

23.64.9

Habarcs gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.64.99

Habarcs gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.65

Szálerősítésű cement gyártása

23.65.1

Szálerősítésű cementtermékek

23.65.11

Ásványi kötőanyaggal kevert növényi rost-, szalma-, fahulladék-táblák, tömbök és hasonló termékek

23.65.12

Azbesztcement-, cellulózszál-erősítésű és hasonló cementtermékek

23.65.9

Szálerősítésű cementtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.65.99

Szálerősítésű cementtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.69

Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék gyártása

23.69.1

Egyéb beton-, gipsz- és cementtermékek

23.69.11

M.n.s. egyéb gipsz-, vagy gipszalapú termékek

23.69.19

M.n.s. egyéb cement-, beton- és műkő termékek

23.69.9

Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.69.99

Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.7

Kőmegmunkálás

23.70

Kőmegmunkálás

23.70.1

Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő

23.70.11

Megmunkált márvány, travertino (forrásvízi mészkő), alabástrom és ezekből készült termékek (kivéve: a kövezőkockák, szegélykövek, járdakövek, csempék, kockák és hasonló termékek); mesterségesen színezett szemcse és por márványból, travertinóból, alabástromból

23.70.12

Egyéb, megmunkált díszítési vagy építési kő és a belőlük készült termékek; egyéb, mesterségesen színezett természetes kőszemcse és -por, agglomerált palakőből készült termékek

23.70.9

Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.70.99

Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.9

Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

23.91

Csiszolótermék gyártása

23.91.1

Csiszolótermékek

23.91.11

Malomkövek, köszörűkövek, csiszolókorongok és hasonlók, váz nélkül, természetes kőből vagy agglomerált természetes vagy mesterséges csiszolótermékből vagy kerámiából készült csiszolókő és annak részei

23.91.12

Textil-, papír- vagy kartonpapír hordozóra felvitt csiszolópor és -szemcse

23.91.9

Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.91.99

Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.99

M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása

23.99.1

M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék

23.99.11

Megmunkált azbesztrost; azbeszt- vagy magnézium-karbonát tartalmú keverékek; ezen keverékekből vagy azbesztből készült termékeik, súrlódó anyagok fékekhez, tengelykapcsolókhoz és hasonlókhoz, felszereletlen állapotban

23.99.12

Aszfaltból és hasonló anyagokból készült termékek

23.99.13

Természetes és mesterséges kőből, bitumenből, természetes aszfaltból vagy hasonló anyagokból mint kötőanyagból készült bitumenes keverékek

23.99.14

Mesterséges grafit, kolloid vagy félkolloid grafit, grafit- vagy egyéb szénalapú félkész termékek

23.99.15

Mesterséges korund

23.99.19

M.n.s. nemfém ásványi termékek

23.99.9

M.n.s. egyéb nemfém ásványi termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.99.99

M.n.s. egyéb nemfém ásványi termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24

Fémalapanyag gyártása

24.1

Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

24.10

Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

24.10.1

Vas, acél, vasötvözet-alapanyag

24.10.11

Nyersvas és tükörnyersvas tuskó, öntecs vagy más elsődleges formában

24.10.12

Ferroötvözet

24.10.13

Vasércből direkt redukcióval nyert vastartalmú termékek, más vasszivacs termékek tömb, szemcse és hasonló formában; vastömb, vasszemcse legalább a tömeg 99,94 %-át elérő vastartalommal

24.10.14

Szemcse és por nyersvasból, tükörnyersvasból vagy acélból

24.10.2

Nyersacél

24.10.21

Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, ötvözetlen acélból

24.10.22

Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, rozsdamentes acélból

24.10.23

Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, nem rozsdamentes ötvözött acélból

24.10.3

Melegen hengerelt lapos félkész acéltermék

24.10.31

Melegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.32

Melegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm

24.10.33

Melegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.34

Melegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm

24.10.35

Melegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.36

Melegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm (kivéve a szilíciumötvözésű elektrotechnikai termékeket)

24.10.4

Hidegen hengerelt lapos félkész acéltermék, szélessége legalább 600 mm

24.10.41

Hidegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.42

Hidegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.43

Hidegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.5

Bevont, plattírozott lapos hengerelt termék acélból; gyorsacél, szilíciumötvözésű elektrotechnikai termék

24.10.51

Bevont lapos hengerelt ötvözetlen acéltermék (plattírozva vagy bevonattal), szélessége legalább 600 mm

24.10.52

Bevont lapos hengerelt nem rozsdamentes ötvözött acéltermék (plattírozva vagy bevonattal), szélessége legalább 600 mm

24.10.53

Lapos hengerelt elektrotechnikai termék szilíciumötvözésű acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.54

Lapos hengerelt elektrotechnikai termék szilíciumötvözésű acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm

24.10.55

Lapos hengerelt termék gyorsacélból, szélessége kisebb, mint 600 mm

24.10.6

Melegen alakított rúd, huzal acélból

24.10.61

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben ötvözetlen acélból

24.10.62

Melegen hengerelt, kovácsolt, melegen húzott, extrudált egyéb rúd, profil acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

24.10.63

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben rozsdamentes acélból

24.10.64

Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd, profil rozsdamentes acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

24.10.65

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben nem rozsdamentes ötvözött acélból

24.10.66

Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd, profil nem rozsdamentes ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

24.10.67

Üreges fúrórúdvas és fúrórúdacél

24.10.7

Melegen alakított nyitott acélszelvény, acél szádlemez, vasúti, villamosvasúti pálya építésének acéltermékei

24.10.71

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény ötvözetlen acélból, további megmunkálás nélkül

24.10.72

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény rozsdamentes acélból, további megmunkálás nélkül

24.10.73

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül

24.10.74

Melegen alakított acél szádlemez (szádpalló), hegesztett nyitott szelvény

24.10.75

Vasúti, villamosvasúti pálya építésének acéltermékei

24.10.9

Vas, acél alapanyag és vasötvözet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.10.99

Vas, acél alapanyag és vasötvözet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.2

Acélcsőgyártás

24.20

Acélcsőgyártás

24.20.1

Acélcső, acél üreges szelvény, varratmentes

24.20.11

Olaj-, gázvezeték varratmentes acélcsöve

24.20.12

Olaj-, gázkitermelés fúrásának varratmentes acél fúró-, vezeték- és béléscsöve

24.20.13

Egyéb kör keresztmetszetű acélcső

24.20.14

Nem kör keresztmetszetű acélcső, üreges acélszelvény

24.20.2

Hegesztett acélcső, acél üreges szelvény, kör keresztmetszetű, külső átmérője több mint 406,4 mm

24.20.21

Hegesztett acélcső olaj-, gázvezetékhez, külső átmérője több mint 406,4 mm

24.20.22

Olaj-, gázkitermelés fúrásának hegesztett acél fúró-, vezeték- és béléscsöve külső átmérője több mint 406,4 mm

24.20.23

Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője több mint 406,4 mm

24.20.24

Spirálhegesztésű, szegecselt vagy hasonló módon összezárt kör keresztmetszetű egyéb acélcső, külső átmérője több mint 406,4 mm

24.20.3

Hegesztett acélcső, acél üreges szelvény, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

24.20.31

Hegesztett acélcső olaj-, gázvezetékhez, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

24.20.32

Olaj-, gázkitermelés fúrásának hegesztett acél fúró-, vezeték- és béléscsöve, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

24.20.33

Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

24.20.34

Hegesztett acélcső, nem kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

24.20.35

Spirálhegesztésű, szegecselt vagy másként összezárt egyéb acélcső, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

24.20.4

Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül

24.20.40

Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül

24.20.9

Cső, üreges szelvény, csőszerelvény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.20.99

Cső, üreges szelvény, csőszerelvény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.3

Egyéb kohászati termék gyártása acélból

24.31

Hidegen húzott acélrúd gyártása

24.31.1

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból

24.31.10

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból

24.31.2

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból

24.31.20

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból

24.31.3

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény rozsdamentes acélból

24.31.30

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény rozsdamentes acélból

24.31.9

Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.31.99

Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.32

Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

24.32.1

Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű

24.32.10

Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű

24.32.2

Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű

24.32.20

Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű

24.32.9

Hidegen hengerelt keskeny szalag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.32.99

Hidegen hengerelt keskeny szalag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.33

Hidegen hajlított acélidom gyártása

24.33.1

Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény acélból

24.33.11

Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény ötvözetlen acélból

24.33.12

Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény rozsdamentes acélból

24.33.2

Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból

24.33.20

Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból

24.33.3

Többrétegű bevont acéllemez

24.33.30

Többrétegű bevont acéllemez

24.33.9

Hidegen alakított, hajlított acéltermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.33.99

Hidegen alakított, hajlított acéltermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.34

Hidegen húzott acélhuzal gyártása

24.34.1

Hidegen húzott huzal

24.34.11

Hidegen húzott huzal ötvözetlen acélból

24.34.12

Hidegen húzott huzal rozsdamentes acélból

24.34.13

Hidegen húzott huzal nem rozsdamentes ötvözött acélból

24.34.9

Hidegen húzott huzal gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.34.99

Hidegen húzott huzal gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.4

Nemvasfém-alapanyag gyártása

24.41

Nemesfémgyártás

24.41.1

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor

24.41.10

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor

24.41.2

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor

24.41.20

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor

24.41.3

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor

24.41.30

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor

24.41.4

Arannyal bevont nem nemesfém vagy ezüst legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)

24.41.40

Arannyal bevont nem nemesfém vagy ezüst legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)

24.41.5

Ezüsttel bevont nem nemesfém; platinával bevont nem nemesfém, ezüst vagy arany legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)

24.41.50

Ezüsttel bevont nem nemesfém; platinával bevont nem nemesfém, ezüst vagy arany legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)

24.41.9

Nemesfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.41.99

Nemesfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.42

Alumíniumgyártás

24.42.1

Megmunkálatlan alumínium; alumínium-oxid

24.42.11

Megmunkálatlan alumínium

24.42.12

Alumínium-oxid (kivéve: műkorund)

24.42.2

Félkész termék alumíniumból, ötvözött alumíniumból

24.42.21

Alumíniumpor, -pehely

24.42.22

Alumíniumrúd, -hengerhuzal, -szelvény

24.42.23

Alumíniumhuzal

24.42.24

Alumíniumlemez, és -szalag, több mint 0,2 mm vastagságú

24.42.25

Alumíniumfólia, legfeljebb 0,2 mm vastagságú

24.42.26

Alumíniumcső, -szerelvényeik

24.42.9

Alumínium gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.42.99

Alumínium gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.43

Ólom, cink, ón gyártása

24.43.1

Megmunkálatlan ólom, cink, ón

24.43.11

Megmunkálatlan ólom

24.43.12

Megmunkálatlan cink

24.43.13

Megmunkálatlan ón

24.43.2

Félkész termék ólomból, cinkből, ónból és ötvözeteikből

24.43.21

Lemez, szalag, fólia, por és pehely ólomból

24.43.22

Cinkpor, cinkpehely

24.43.23

Rúd, szelvény, huzal, lemez, szalag és fólia cinkből

24.43.24

Rúd, szelvény, huzal ónból

24.43.9

Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.43.99

Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.44

Rézgyártás

24.44.1

Megmunkálatlan réz, rezeskő, cementréz

24.44.11

Rezeskő, cementréz

24.44.12

Finomítatlan réz, rézanód elektrolízises finomításhoz

24.44.13

Finomított réz és rézötvözet, megmunkálás nélkül, réz mesterötvözet

24.44.2

Félkész termék rézből és rézötvözetekből

24.44.21

Rézpor, rézpehely

24.44.22

Rúd, hengerhuzal, szelvény rézből

24.44.23

Rézhuzal

24.44.24

Lemez, szalag rézből, több mint 0,15 mm vastagságú

24.44.25

Rézfólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú

24.44.26

Rézcső, -szerelvényeik

24.44.9

Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.44.99

Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.45

Egyéb nem vas fém gyártása

24.45.1

Megmunkálatlan nikkel, nikkelkohászat közbeeső termékei

24.45.11

Megmunkálatlan nikkel

24.45.12

Nikkel-szulfid-fém keverék, zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke

24.45.2

Félkész termék nikkelből vagy nikkelötvözetből

24.45.21

Nikkelpor, nikkelpehely

24.45.22

Nikkelrúd, -hengerhuzal, -szelvény, -huzal

24.45.23

Nikkellemez, -szalag, -fólia

24.45.24

Nikkelcső és szerelvényeik

24.45.3

Egyéb nemvasfém, cermet és ezekből készült termék; fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány

24.45.30

Egyéb nemvasfém, cermet és ezekből készült termék; fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány

24.45.9

Egyéb nemvasfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.45.99

Egyéb nemvasfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.46

Nukleáris fűtőanyag gyártása

24.46.1

Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes uránt és vegyületét tartalmazó kerámiatermék, keverék

24.46.10

Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes uránt és vegyületét tartalmazó kerámiatermék, keverék

24.46.9

Feldolgozott nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.46.99

Feldolgozott nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.5

Fémöntés

24.51

Vasöntés

24.51.1

Vasöntvény-előállítás

24.51.11

Temperöntvény-előállítás

24.51.12

Gömbgrafitos vasöntvény előállítása

24.51.13

Lemezgrafitos (szürke) vasöntvény előállítása

24.51.2

Öntöttvas cső, üreges profil

24.51.20

Öntöttvas cső, üreges profil

24.51.3

Öntöttvas csőszerelvény

24.51.30

Öntöttvas csőszerelvény

24.51.9

Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.51.99

Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.52

Acélöntés

24.52.1

Acélöntés

24.52.10

Acélöntés

24.52.2

Centrifugálisan öntött acélcső

24.52.20

Centrifugálisan öntött acélcső

24.52.3

Öntöttacél csőszerelvény

24.52.30

Öntöttacél csőszerelvény

24.53

Könnyűfémöntés

24.53.1

Könnyűfémöntés

24.53.10

Könnyűfémöntés

24.54

Egyéb nemvasfém öntése

24.54.1

Egyéb nemvasfémek öntése

24.54.10

Egyéb nemvasfémek öntése

25

Fémfeldolgozási termék gyártása

25.1

Fémszerkezet, -épületelem gyártása

25.11

Fémszerkezet gyártása

25.11.1

Előre gyártott épület fémből

25.11.10

Előre gyártott épület fémből

25.11.2

Fémszerkezet és alkatrésze

25.11.21

Híd és hídrész vasból vagy acélból

25.11.22

Torony és rácsszerkezetű oszlop vasból vagy acélból

25.11.23

Egyéb szerkezet, szerkezetrész (állvány, konzol, oszlop, hasonló alátámasztó szerkezet) vasból, acélból, alumíniumból

25.11.9

Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.11.99

Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.12

Fém épületelem gyártása

25.12.1

Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből

25.12.10

Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből

25.12.9

Fém épületelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.12.99

Fém épületelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.2

Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

25.21

Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

25.21.1

Központi fűtéshez radiátor és kazán

25.21.11

Radiátor központi fűtéshez és részei vasból, acélból (kivéve: a villamos fűtés radiátora)

25.21.12

Kazán központi fűtéshez, meleg víz, kis nyomású gőz termeléséhez

25.21.13

Alkatrész központi fűtés kazánjához

25.21.9

Központi fűtés radiátora, kazánja gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.21.99

Központi fűtés radiátora, kazánja gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.29

Fémtartály gyártása

25.29.1

Egyéb tartály, tárolómedence fémből

25.29.11

Tartály (kivéve: a folyékony és sűrített gáz fémtartály), kád, hasonló tároló edény vasból, acélból, több mint 300 l űrtartalommal, a mechanikai vagy termikus berendezésbe épített nélkül

25.29.12

Folyékony és sűrített gáz fémtartálya

25.29.9

Fémtartály gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.29.99

Fémtartály gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.3

Gőzkazán gyártása

25.30

Gőzkazán gyártása

25.30.1

Gőzkazán és alkatrésze

25.30.11

Kazán vízgőz, más gőz vagy forró víz előállítására

25.30.12

Segédberendezések kazánokhoz, kondenzátor gőzerőgépekhez vagy más gőzenergia egységhez

25.30.13

Gőzkazán alkatrésze

25.30.2

Atomreaktor és alkatrésze

25.30.21

Atomreaktor (kivéve: az izotóp-elválasztó)

25.30.22

Atomreaktor alkatrésze (kivéve: az izotóp-elválasztó alkatrészei)

25.30.9

Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.30.99

Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.4

Fegyver-, lőszergyártás

25.40

Fegyver-, lőszergyártás

25.40.1

Fegyver, lőszer és alkatrésze

25.40.11

Hadifegyver (kivéve: a revolver, pisztoly és hasonló fegyver)

25.40.12

Revolver, pisztoly, nem katonai lőfegyver és hasonló eszköz

25.40.13

Bomba, rakéta, hasonló hadifegyver, töltény, más lőszer, kilövő eszköz és alkatrészeik

25.40.14

Katonai fegyver, más lőfegyver alkatrésze

25.40.9

Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.40.99

Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.5

Fémalakítás, porkohászat

25.50

Fémalakítás, porkohászat

25.50.1

Fémkovácsolás, -sajtolás, -húzás, -kivágás, -hengerelés

25.50.11

Fémkovácsolás

25.50.12

Fémsajtolás

25.50.13

Egyéb fémalakítás

25.50.2

Porkohászat

25.50.20

Porkohászat

25.6

Fém felületkezelése, megmunkálása

25.61

Fémfelület-kezelés

25.61.1

Fémek bevonása

25.61.11

Fém bevonása fémmel

25.61.12

Fém bevonása nemfémmel

25.61.2

Egyéb fémkezelő szolgáltatás

25.61.21

Fém hőkezelése (kivéve: a bevonás fémmel)

25.61.22

Egyéb fémfelületet-kezelés

25.62

Fémmegmunkálás

25.62.1

Fémalkatrész esztergálása

25.62.10

Fémalkatrész esztergálása

25.62.2

Egyéb fém megmunkálása

25.62.20

Egyéb fém megmunkálása

25.7

Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

25.71

Evőeszköz gyártása

25.71.1

Evőeszköz

25.71.11

Kés (kivéve: a gépkés), olló, ezek pengéje

25.71.12

Borotva, borotvapenge (beleértve a borotvapenge nyersdarabot szalagban)

25.71.13

Más késműves áru; manikűr-, pedikűrkészlet és -felszerelés

25.71.14

Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz

25.71.15

Kard, vadászkés, szurony (bajonett), lándzsa és hasonló szálfegyver, és ezek részei

25.71.9

Evőeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.71.99

Evőeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.72

Lakat-, zárgyártás

25.72.1

Zár és vasalat

25.72.11

Lakat és zár járműhöz, bútorhoz nem nemesfémből

25.72.12

Egyéb zár nem nemesfémből

25.72.13

Kézitáskazár, -keret, a zárral együtt; alkatrészeik

25.72.14

Sarokvas, fémveret, szerelvény és hasonló cikk járműhöz, ajtóhoz, ablakhoz, bútorhoz és hasonlóhoz nem nemesfémből

25.72.9

Lakat, zár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.72.99

Lakat, zár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.73

Szerszámgyártás

25.73.1

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kéziszerszám

25.73.10

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kéziszerszám

25.73.2

Kézi fűrész, fűrészlap minden fajtája

25.73.20

Kézi fűrész, fűrészlap minden fajtája

25.73.3

Egyéb kéziszerszám

25.73.30

Egyéb kéziszerszám

25.73.4

Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez

25.73.40

Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez

25.73.5

Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma alaplapja; öntőminta

25.73.50

Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma alaplapja; öntőminta

25.73.6

Egyéb szerszám

25.73.60

Egyéb szerszám

25.73.9

Szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.73.99

Szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.9

Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

25.91

Acél tárolóeszköz gyártása

25.91.1

Dob és hasonló tárolóedény acélból

25.91.11

Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény bármilyen anyag (kivéve gáz) tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma legalább 50 l, legfeljebb 300 l (kivéve: a mechanikai vagy termikus berendezéshez tartozót)

25.91.12

Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény (kivéve: forrasztással vagy peremezéssel lezárhatókat), bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma kisebb mint 50 l, kivéve a mechanikai vagy termikus berendezéshez tartozót

25.91.9

Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.91.99

Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.92

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

25.92.1

Csomagoló eszköz és záróelem gyártása vasból, acélból és könnyűfémből

25.92.11

Forrasztással, peremezéssel lezárható vas-, acélkanna kevesebb mint 50 l űrtartalommal

25.92.12

Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal

25.92.13

Koronazár és dugó, kupak, fedő nem nemesfémből

25.92.9

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.92.99

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.93

Huzaltermék gyártása

25.93.1

Huzaltermék, lánc, rugó

25.93.11

Acélpászma, -kábel, szalagfonat, egyéb sodrott vas- és acélhuzal, villamos szigetelés nélkül

25.93.12

Vas és acél szögesdrót; réz, alumínium anyagú pászma, kábel, szalagfonat, egyéb sodrott huzal villamos szigetelés nélkül

25.93.13

Fémszövet, fémrács, háló, sodronyfonat vas-, acél- vagy rézhuzalból; terpesztett vas-, acél- vagy réztermék

25.93.14

Szeg, szélesfejű rövid szeg, rajzszeg, ácskapocs és hasonló áru

25.93.15

Hegesztő és forrasztó fémanyagok (pálcák, huzalok, csövek, lemezek, elektródák), a folyósításhoz speciális bevonattal, illetve töltéssel

25.93.16

Rugó és laprugó vasból, acélból; rézrugó

25.93.17

Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc)

25.93.18

Varrótű, kötőtű, lyukasztó (ár), horgolótű, hímzőtű és hasonló cikk kézi használatra vasból, acélból; biztosítótű, m.n.s. tű vasból, acélból

25.93.9

Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.93.99

Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.94

Kötőelem, csavar gyártása

25.94.1

Kötőelem, csavar

25.94.11

Menetes kötőelem vasból és acélból

25.94.12

Nem menetes kötőelem vasból és acélból

25.94.13

Menetes és nem menetes kötőelem rézből

25.94.9

Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.94.99

Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.99

M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

25.99.1

Fürdőszoba, konyha fémeszközei

25.99.11

Mosogató, mosdó, fürdőkád és más egészségügyi cikk és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból

25.99.12

Asztali, konyhai és más háztartási áru és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból

25.99.2

Egyéb fémfeldolgozási termék nem nemesfémből

25.99.21

Páncél- és lemezszekrény, fémtrezor és ajtaja, páncélterem zárószerkezete, pénzszállító fémdoboz és hasonlók nem nemesfémből

25.99.22

Iratgyűjtő tálca, állvány, tolltartó, egyéb hasonló hivatali és asztali fémeszköz nem nemesfémből (kivéve: az irodabútor)

25.99.23

Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, iratkapocs, hasonló fémeszköz, fűzőkapocs szalagban, nem nemesfémből

25.99.24

Kis fémszobor, egyéb fém dísztárgy, fémkeret fényképhez, festményhez, tükörhöz, nem nemesfémből

25.99.25

Ruha, cipő, bőrdíszmű, sátorponyva, kézitáska, úti készlet és egyéb áru fémkelléke (zár, csat, kapocs, horog, szem stb.), fém záróeleme, szegecse; fémszegély, fémflitter nem nemesfémből

25.99.26

Hajócsavar és lapátja fémből

25.99.29

Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem nemesfémből

25.99.9

M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.99.99

M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

26.1

Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

26.11

Elektronikai alkatrész gyártása

26.11.1

Hőionizálásos, hidegkatódú, fotokatódú elektroncső (beleértve a katódsugárcsövet is)

26.11.11

Katódsugaras televízió-képcső; televíziós kameracső; egyéb katódsugárcső

26.11.12

Magnetron, klisztron, mikrohullámú cső és egyéb elektroncső

26.11.2

Dióda, tranzisztor

26.11.21

Dióda, tranzisztor, tirisztor, diak és triak

26.11.22

Félvezető eszköz; fénykibocsátó dióda, szerelt piezoelektromos kristály; ezek alkatrésze

26.11.3

Elektronikus integrált áramkör

26.11.30

Elektronikus integrált áramkör

26.11.4

M.n.s. elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze

26.11.40

M.n.s. elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze

26.11.5

Üres nyomtatott áramköri kártya

26.11.50

Üres nyomtatott áramköri kártya

26.11.9

Elektronikus integrált áramkör gyártásával kapcsolatos szolgáltatás; elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.11.91

Elektronikus integrált áramkör gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

26.11.99

Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.12

Elektronikai áramköri kártya gyártása

26.12.1

Nyomtatott áramkör

26.12.10

Nyomtatott áramkör

26.12.2

Hang-, video-, hálózati és hasonló kártya automatikus adatfeldolgozó géphez

26.12.20

Hang-, video hálózati és hasonló kártya automatikus adatfeldolgozó géphez

26.12.3

Memóriakártya (csipkártya, smart cards)

26.12.30

Memóriakártya (csipkártya, smart cards)

26.12.9

Nyomtatott áramkör előállítása; nyomtatott áramköri kártya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.12.91

Nyomtatott áramkör előállítása és a nyomtatott áramkörök mikroösszeszerelése

26.12.99

Nyomtatott áramköri kártya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.2

Számítógép, perifériás egység gyártása

26.20

Számítógép, perifériás egység gyártása

26.20.1

Számítógépek, ezek alkatrésze és tartozéka

26.20.11

Hordozható automatikus adatfeldolgozó gép, tömege legfeljebb 10 kg, pl. laptop, notebook, menedzserkalkulátor és hasonló kisszámítógép

26.20.12

POS-terminál (bankkártya lehúzásánál), ATM és hasonló berendezés, ami képes adatfeldolgozó géppel vagy hálózati géppel kapcsolatot létesíteni

26.20.13

Digitális, automatikus adatfeldolgozó berendezés, azonos házban legalább egy központi feldolgozóegységet és egy bemeneti és egy kimeneti egységet (kombinálva vagy nem kombinálva) tartalmazó

26.20.14

Digitális automatikus adatfeldolgozó gép rendszer formájában

26.20.15

Egyéb automatikus digitális adatfeldolgozó berendezés, amely azonos vagy nem azonos házban tartalmaz legalább egyet vagy kettőt a következő típusú egységekből: tárolóegység, bemeneti egység, kimeneti egység

26.20.16

Bemeneti vagy kimeneti egység, amely azonos vagy nem azonos házban tartalmaz tárolóegységet

26.20.17

Monitor és projektor (elsősorban automatikus adatfeldolgozó rendszerekben használatos)

26.20.18

Olyan egység, ami legalább két funkciót teljesít ezek közül: nyomtatás, szkennelés, másolás, faxolás

26.20.2

Tárolóegység és egyéb tárolóberendezés

26.20.21

Tárolóegység

26.20.22

Félvezetős tárolóegység (pendrive)

26.20.3

Automatikus adatfeldolgozó berendezés egyéb egysége

26.20.30

Automatikus adatfeldolgozó berendezés egyéb egysége

26.20.4

Számítógép alkatrésze és tartozéka

26.20.40

Számítógép alkatrésze és tartozéka

26.20.9

Számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás; számítógép és perifériás egységeinek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.20.91

Számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás

26.20.99

Számítógép és perifériás egységeinek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.3

Híradástechnikai berendezés gyártása

26.30

Híradástechnikai berendezés gyártása

26.30.1

Televízió- és rádióadó-berendezés; televíziókamera

26.30.11

Adó-vevő berendezés

26.30.12

Vevőberendezést nem tartalmazó adóberendezés

26.30.13

Televíziókamera

26.30.2

Elektromos berendezés vezetékes telefonhoz vagy távírókészülékhez; videotelefon

26.30.21

Távbeszélő-készülék vezetékes hálózathoz, beleértve a vezeték nélküli készüléket is

26.30.22

Telefon cellás hálózathoz vagy egyéb vezeték nélküli hálózathoz

26.30.23

Egyéb távbeszélő-készülék és -berendezés hang, kép és adat továbbítására és vételére, beleértve a vezetékes és vezeték nélküli hálózat kommunikációs berendezéseit is (úgymint helyi és távolsági hálózat)

26.30.3

Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrészei

26.30.30

Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrésze

26.30.4

Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádió- és televízióátviteli berendezés és televíziókamera alkatrészei

26.30.40

Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádió- és televízióátviteli berendezés és televíziókamera alkatrészei

26.30.5

Betörés- és tűzjelzők és hasonló berendezések

26.30.50

Betörés- és tűzjelzők és hasonló berendezések

26.30.6

Betörés- és tűzjelzők, valamint hasonló berendezések alkatrészei

26.30.60

Betörés- és tűzjelzők, valamint hasonló berendezések alkatrészei

26.30.9

Híradástechnikai berendezések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.30.99

Híradástechnikai berendezések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.4

Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

26.40

Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

26.40.1

Rádióműsor-vevő készülék

26.40.11

Rádióműsor-vevő készülék (kivéve a gépjárművekben használtak), hangfelvevő és -lejátszó berendezéssel vagy órával egybeépítve vagy anélkül

26.40.12

Külső áramforrással működő, a gépjárművekben használt rádióműsor-vevő készülék

26.40.2

Televízióműsor-vevő készülék egybeépítve vagy nem rádióműsor-vevő készülékkel, vagy hang- és videojel-felvevő és -lejátszó berendezéssel

26.40.20

Televízióműsor-vevő készülék egybeépítve vagy nem rádióműsor-vevő készülékkel, vagy hang- és videojel-felvevő és -lejátszó berendezéssel

26.40.3

Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék

26.40.31

Lemezjátszó, kazettás magnetofon és egyéb hangvisszaadó készülék

26.40.32

Magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék

26.40.33

Videofelvevő kamera és egyéb videofelvevő és -lejátszó berendezés

26.40.34

Monitor és projektor, televízió vevőkészülékkel nem egybeépített, elsősorban nem automatikus adatátviteli rendszerhez

26.40.4

Mikrofon, hangszóró, rádiótelefon és rádiótávíró vevőkészüléke

26.40.41

Mikrofon, mikrofonállvány

26.40.42

Hangszóró, fej- és fülhallgató, kombinált mikrofon- és hangszórókészlet

26.40.43

Hangfrekvenciás villamos erősítő, villamos hangerősítő berendezés

26.40.44

Egyéb, m.n.s. rádiótelefon- és rádiótávíró-vevőkészülék

26.40.5

Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze; antenna

26.40.51

Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze és tartozéka

26.40.52

Rádióadó- és -átjátszó berendezés alkatrésze

26.40.6

Videojáték-berendezés (televízió-vevőkészülékhez kapcsolható, vagy beépített képernyővel rendelkező), készségfejlesztő és ügyességi játék;

26.40.60

Videojáték-berendezés (televízió-vevőkészülékhez kapcsolható, vagy beépített képernyővel rendelkező), készségfejlesztő és ügyességi játék;

26.40.9

Elektronikus fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.40.99

Elektronikus fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.5

Műszer-, óragyártás

26.51

Mérőműszergyártás

26.51.1

Navigációs, meteorológiai, geofizikai és hasonló műszer és készülék

26.51.11

Iránytű, egyéb navigációs műszer és készülék

26.51.12

Teodolit és tachiméter (fordulatszámláló/tachométer); egyéb geodéziai, hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai és geofizikai műszer és készülék

26.51.2

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék

26.51.20

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék

26.51.3

Precíziós mérleg, rajzolóeszköz, számoló-, hosszmérő eszköz és hasonló műszerek

26.51.31

Mérleg, 50 mg vagy jobb érzékenységgel

26.51.32

Rajztábla és rajzgép, egyéb rajzoló-, jelölő-, matematikai számolást végző műszer

26.51.33

Kézi hosszmérő eszköz, m.n.s. (beleértve mérőrúd és -szalag, mikrométer és mérőkörző)

26.51.4

Villamos jellemzőket és ionizáló sugárzást mérő műszer

26.51.41

Ionizáló sugárzást mérő, kimutató műszer, eszköz

26.51.42

Katódsugárcsöves oszcilloszkóp, katódsugárcsöves oszcillográf

26.51.43

Villamos jellemzők mérőeszköze regisztráló nélkül

26.51.44

Távközlési műszer és készülék

26.51.45

Villamos jellemzők egyéb m.n.s. mérő, ellenőrző műszere, készüléke

26.51.5

Fizikai jellemzőket mérő, ellenőrző műszer

26.51.51

Hidrométer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszikrométer (légnedvességmérő)

26.51.52

Folyadékok és gázok áramlását, szintjét, nyomását vagy egyéb változóit mérő, ellenőrző műszer

26.51.53

M.n.s. műszerek és készülékek fizikai vagy kémiai jellemzők vizsgálatához

26.51.6

Egyéb mérő-, vizsgáló-, ellenőrző műszer, készülék

26.51.61

Mikroszkóp (kivéve az optikai mikroszkóp), fénytörő (diffrakciós) készülék

26.51.62

Mechanikai anyagjellemzők vizsgálógépe, -eszköze

26.51.63

Gáz, folyadék vagy villamos áram fogyasztását vagy termelését mérő készülék

26.51.64

Fordulatszámláló, termelésszámláló készülék; taxióra; sebességmérő és tachométer

26.51.65

Automatikus szabályozó- vagy irányítóműszer és -készülék, hidraulikus vagy pneumatikus

26.51.66

M.n.s. vizsgáló- és ellenőrző műszer, készülék és gép

26.51.7

Termosztát, manométer és egyéb automatikus szabályozó- vagy irányítóműszer és -készülék

26.51.70

Termosztát, manométer és egyéb automatikus szabályozó- vagy irányítóműszer és -készülék

26.51.8

Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés alkatrésze és tartozéka

26.51.81

Radarberendezés és rádiónavigációs segédberendezés alkatrésze

26.51.82

A 26.51.12 -es, 26.51.32 -es, 26.51.33 -as, 26.51.4 -es és 26.51.5 -ös termékcsoportok alkatrésze és tartozéka; mikrotóm árucikkek; m.n.s. alkatrészek

26.51.83

Mikroszkóp (kivéve: az optikai) és fénytöréses (diffrakciós) készülék egyéb, m.n.s. alkatrésze, tartozéka

26.51.84

A 26.51.63  és 26.51.64 termékcsoport alkatrésze, tartozéka

26.51.85

A 26.51.65 , 26.51.66  és 26.51.70 termékcsoport alkatrésze, tartozéka

26.51.86

A 26.51.11  és 26.51.62 termékcsoportba tartozó műszerek és készülékek alkatrésze, tartozéka

26.51.9

Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.51.99

Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.52

Óragyártás

26.52.1

Órák (kivéve: a szerkezet és alkatrész)

26.52.11

Karóra, zsebóra nemesfém, illetve nemesfém bevonatú tokban

26.52.12

Egyéb karóra, zsebóra, egyéb óra, stopperóra

26.52.13

Műszerfalba építhető és hasonló, járműbe való óra

26.52.14

Óra „kisóraszerkezettel”; ébresztőóra, falióra; egyéb órák

26.52.2

Óraszerkezet és alkatrésze

26.52.21

Óraszerkezet

26.52.22

Óratok, óraház és alkatrészeik

26.52.23

Egyéb óraalkatrész

26.52.24

Időszámláló, időregisztráló, parkolóóra; időkapcsoló órával vagy óraszerkezettel

26.52.9

Óragyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.52.99

Óragyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.6

Elektronikus orvosi berendezés gyártása

26.60

Elektronikus orvosi berendezés gyártása

26.60.1

Sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés

26.60.11

Röntgenberendezés, alfa-, béta- vagy gammasugárzásos készülék

26.60.12

Villamos diagnosztikai készülék orvosi célra

26.60.13

Orvosi, sebészeti, fogászati célra vagy az állatgyógyászatban használt ultraibolya vagy infravörös sugárzásos berendezés

26.60.14

Pészméker, hallásjavító

26.60.9

Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás; sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.60.91

Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás

26.60.99

Sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.7

Optikai eszköz gyártása

26.70

Optikai eszköz gyártása

26.70.1

Fényképészeti felszerelés és alkatrésze

26.70.11

Fényképezőgép, vetítő-, fényképészeti nagyító-, kicsinyítőkészülék objektívlencséje

26.70.12

Felvevőberendezés nyomólemez, nyomóhenger készítéséhez, valamint dokumentum mikrofilmes, mikrolapos (microfiche) és hasonló felvételéhez

26.70.13

Digitális kamera

26.70.14

Azonnal előhívó (polaroid) és egyéb fényképezőgép

26.70.15

Filmfelvevőgép

26.70.16

Filmvetítő

26.70.19

Egyéb fényképészeti felszerelés; fényképészeti felszerelés alkatrésze és tartozékai

26.70.2

Egyéb optikai eszköz és alkatrésze

26.70.21

Lap, lemez; lencse, prizma, tükör és egyéb optikai elem polarizáló anyagból (kivéve a nem optikai célú üveg) foglalatban vagy foglalat nélkül, nem felvevő-, vetítő- vagy fényképészeti nagyító- és kicsinyítőgéphez

26.70.22

Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai mikroszkóp

26.70.23

Folyadékkristályos eszköz; lézer (kivéve: a lézerdióda), egyéb, m.n.s. optikai eszköz és műszer

26.70.24

Optikai, mérő vagy ellenőrző műszer és készülék

26.70.25

Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai mikroszkóp alkatrésze és tartozéka

26.70.26

Folyadékkristályos eszköz, lézer (kivéve a lézerdióda), egyéb, m.n.s. optikai eszköz és műszer alkatrésze és tartozéka

26.70.9

Optikai eszköz és fényképészeti berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.70.99

Optikai eszköz és fényképészeti berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.8

Mágneses, optikai információhordozó gyártása

26.80

Mágneses, optikai információhordozó gyártása

26.80.1

Mágneses és optikai információhordozó

26.80.11

Mágneses információhordozó, nem felvételes (kivéve: a mágneskártya)

26.80.12

Optikai információhordozó, nem felvételes

26.80.13

Egyéb, felvételre alkalmas információhordozó, beleértve a lemezgyártáshoz használt matricát és eredeti (alap-) példányt

26.80.14

Mágneskártya

26.80.9

Mágneses és optikai információhordozó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.80.99

Mágneses és optikai információhordozó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27

Villamos berendezés gyártása

27.1

Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

27.11

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

27.11.1

Motorok, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú áramfejlesztők

27.11.10

Motorok, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú áramfejlesztők

27.11.2

Univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC) motorok, több mint 37,5 W kimenő teljesítménnyel, egyéb váltóáramú motorok és váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok)

27.11.21

Univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC) motorok, több mint 37,5 W kimenő teljesítménnyel

27.11.22

Egyfázisú váltóáramú (AC) motorok

27.11.23

Többfázisú váltóáramú motorok, legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel

27.11.24

Többfázisú váltóáramú motorok, több mint 750 W, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel

27.11.25

Többfázisú váltóáramú motorok, több mint 75 kW kimenő teljesítménnyel

27.11.26

Váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok)

27.11.3

Áramfejlesztő gépcsoport, forgógépes áramátalakító

27.11.31

Áramfejlesztő gépcsoportok kompressziós gyújtású szelepes belső égésű motorral

27.11.32

Áramfejlesztő gépcsoportok szikragyújtású motorral, egyéb áramfejlesztő gépcsoportok, forgógépes áramátalakítók

27.11.4

Villamos áramátalakítók

27.11.41

Áramátalakítók folyékony dielektrikummal

27.11.42

Egyéb áramátalakítók, legfeljebb 16 kVA teljesítménykapacitással

27.11.43

Egyéb áramátalakítók, több mint 16 kVA teljesítménykapacitással

27.11.5

Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; egyéb induktorok

27.11.50

Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; egyéb induktorok

27.11.6

Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók alkatrésze

27.11.61

Villanymotorok, áramfejlesztők alkatrésze

27.11.62

Villamos áramátalakítók és induktorok alkatrésze

27.11.9

Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.11.99

Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.12

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

27.12.1

Elektromos áramkör kapcsoló- és védőkészüléke, több mint 1 000  V feszültségre

27.12.10

Elektromos áramkör kapcsoló- és védőkészüléke, több mint 1 000  V feszültségre

27.12.2

Elektromos áramkör kapcsoló- és védőkészüléke, legfeljebb 1 000  V feszültségre

27.12.21

Biztosítók, legfeljebb 1 000  V feszültségre

27.12.22

Automatikus áramkör-megszakítók, legfeljebb 1 000  V feszültségre

27.12.23

Áramkörök m.n.s. védőkészüléke, legfeljebb 1 000  V feszültségre

27.12.24

Relék, legfeljebb 1 000  V feszültségre

27.12.3

Kapcsolótáblák

27.12.31

Kapcsolótáblák és egyéb alapegységek elektromos kapcsoló- és védőkészülékkel felszerelve, legfeljebb 1 000  V feszültségre

27.12.32

Kapcsolótáblák és egyéb alapegységek elektromos kapcsoló- és védőkészülékkel felszerelve, több mint 1 000  V feszültségre

27.12.4

Áramelosztó és -szabályozó készülékek alkatrészei

27.12.40

Áramelosztó és -szabályozó készülékek alkatrészei

27.12.9

Áramelosztó és -szabályozó készülékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.12.99

Áramelosztó és -szabályozó készülékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.2

Akkumulátor, szárazelem gyártása

27.20

Akkumulátor, szárazelem gyártása

27.20.1

Primer elem, telep és alkatrésze

27.20.11

Primer elemek, telepek

27.20.12

Primer elemek, telepek részei

27.20.2

Villamos akkumulátor és alkatrésze

27.20.21

Savas ólomakkumulátor dugattyús motorok indításához

27.20.22

Savas ólomakkumulátor (kivéve: a dugattyús motorok indítóakkumulátora)

27.20.23

Nikkel-kadmium, nikkel-fém-hidrid, lítium-ion, lítium-polimer, nikkel-vas és egyéb villamos akkumulátor

27.20.24

Villamos akkumulátor alkatrésze (beleértve a szeparátort is)

27.20.9

Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.20.99

Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.3

Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

27.31

Száloptikai kábel gyártása

27.31.1

Száloptikai kábel

27.31.11

Száloptikai kábelek egyenként bevont üvegszálakból

27.31.12

Optikai szál és optikai szálköteg; száloptikai kábel (kivéve: az egyenként bevont üvegszál)

27.31.9

Száloptikai kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.31.99

Száloptikai kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.32

Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

27.32.1

Egyéb elektronikus és villamos huzal és kábel

27.32.11

Szigetelt tekercselőhuzal

27.32.12

Koaxiális kábel és egyéb koaxiális villamos vezetők

27.32.13

Egyéb villamos vezetők, legfeljebb 1 000  V feszültségre

27.32.14

Egyéb villamos vezetők, több mint 1 000  V feszültségre

27.32.9

Egyéb elektronikus és villamos huzal és kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.32.99

Egyéb elektronikus és villamos huzal és kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.33

Szerelvény gyártása

27.33.1

Áramköri szerelvények

27.33.11

Kapcsolók, legfeljebb 1 000  V feszültségre

27.33.12

Lámpafoglalatok, legfeljebb 1 000  V feszültségre

27.33.13

Csatlakozók, aljzatok és egyéb m.n.s. áramkörkapcsoló és -védő készülékek

27.33.14

Elektromos szigetelő műanyagból

27.33.9

Áramköri szerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.33.99

Áramköri szerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.4

Villamos világítóeszköz gyártása

27.40

Villamos világítóeszköz gyártása

27.40.1

Villamos izzólámpa, kisülési lámpa, ívlámpa

27.40.11

Zártbetétes fényszóró egység

27.40.12

Volfrám-halogén izzólámpa (kivéve: az ultraibolya és infravörös lámpa)

27.40.13

M.n.s. izzólámpa, legfeljebb 200 W teljesítményű és több mint 100 V feszültségre

27.40.14

Egyéb, m.n.s. izzólámpa

27.40.15

Kisülési lámpa, ultraibolya lámpa, infravörös lámpa, ívlámpa

27.40.2

Lámpák, világítástechnikai szerelvények

27.40.21

Szárazelemmel, akkumulátorral, dinamóval működtetett hordozható villamos lámpa

27.40.22

Villamos asztali, íróasztali, ágy melletti és padlón álló lámpa

27.40.23

Nem villamos lámpa és világítástechnikai szerelvény

27.40.24

Megvilágított jelzések, névtáblák és hasonlók

27.40.25

Kandeláber és egyéb mennyezeti vagy fali világítástechnikai szerelvények

27.40.3

Egyéb lámpa, világítástechnikai szerelvény

27.40.30

Egyéb lámpa, világítástechnikai szerelvény

27.40.4

Lámpa, világítóeszköz alkatrésze

27.40.41

Izzólámpa, kisülési lámpa alkatrésze

27.40.42

Lámpa, világítószerelvény alkatrésze

27.40.9

Villamos világítóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.40.99

Villamos világítóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.5

Háztartási készülék gyártása

27.51

Háztartási villamos készülék gyártása

27.51.1

Hűtő-, fagyasztó-, mosógép, villamos takaró, ventilátor

27.51.11

Háztartási hűtő-, fagyasztógép

27.51.12

Háztartási mosogatógép

27.51.13

Háztartási mosó- és szárítógép

27.51.14

Villamos takaró

27.51.15

Háztartási ventilátor, szellőző, szagelszívó, levegő-visszaforgató

27.51.2

Egyéb, m.n.s. háztartási villamos készülék

27.51.21

Elektromechanikai háztartási készülék beépített villamos motorral

27.51.22

Villanyborotva, hajnyírógép, szőrtelenítő eszköz beépített villamos motorral

27.51.23

Elektrotermikus haj- és kézszárító készülék, villamos gőzölős vasaló

27.51.24

Egyéb elektrotermikus készülék

27.51.25

Villamos átfolyós vagy tárolós vízmelegítő készülék, merülőforraló

27.51.26

Villamos tér- és padlófűtő készülék

27.51.27

Mikrohullámú sütő

27.51.28

Egyéb sütő, tűzhely, főzőlap, elektromos vízforraló, grillsütő, rostonsütő

27.51.29

Villamos fűtőellenállás

27.51.3

Háztartási villamos készülék alkatrésze

27.51.30

Háztartási villamos készülék alkatrésze

27.51.9

Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.51.99

Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.52

Nem villamos háztartási készülék gyártása

27.52.1

Háztartási nem villamos főző-, fűtőkészülék

27.52.11

Háztartási nem villamos vas, acél, réz főzőkészülék, tányérmelegítő

27.52.12

Egyéb háztartási készülék gáz vagy vegyes (gáz és egyéb) fűtőanyagra, folyékony vagy szilárd tüzelőanyagra

27.52.13

Egyéb, m.n.s. nem villamos légfűtő, meleglevegő-elosztó készülék vasból vagy acélból

27.52.14

Nem villamos átfolyós vagy tárolós vízmelegítő készülék

27.52.2

Nem villamos kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló háztartási készülék alkatrésze

27.52.20

Nem villamos kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló háztartási készülék alkatrésze

27.52.9

Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.52.99

Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.9

Egyéb villamos berendezés gyártása

27.90

Egyéb villamos berendezés gyártása

27.90.1

Egyéb villamos készülék és alkatrésze

27.90.11

Egyedi feladatra kialakított villamos berendezés, készülék

27.90.12

Villamos szigetelő, villamos gép vagy berendezés szigetelőszerelvénye, villamos vezető védőcsöve

27.90.13

Szénelektróda és egyéb villamossági célú szén- vagy grafittermék

27.90.2

Folyadékkristályos vagy fénykibocsátó diódás (LED) kijelző panelek; elektronikus hang vagy vizuális jelzőberendezés

27.90.20

Folyadékkristályos vagy fénykibocsátó diódás (LED) kijelző panelek; elektronikus hang vagy vizuális jelzőberendezés

27.90.3

Villamos forrasztó-, keményforrasztó és hegesztőszerszám, hőhatással működő felületmegmunkáló és szórógép, berendezés, készülék

27.90.31

Villamos forrasztó-, keményforrasztó és hegesztőszerszám, hőhatással működő felületmegmunkáló és szórógép, berendezés, készülék

27.90.32

Villamos forrasztó-, keményforrasztó és hegesztőszerszám, hőhatással működő fém vagy zsugorított keményfémszóró gép és berendezés alkatrésze

27.90.33

Egyéb villamos berendezés alkatrésze, egyéb, m.n.s. gép, készülék elektromos alkatrésze

27.90.4

Egyéb, m.n.s. villamos berendezés

27.90.41

Inverter, egyenirányító, átalakító

27.90.42

Üzemanyagcella

27.90.43

Túlfeszültség-csökkentő, több mint 1 000  V feszültségre

27.90.44

Készülékkábelek, hosszabbítók, és egyéb kábelkészletek szigetelt huzallal és csatlakozóval

27.90.45

Elektromágnes, elektromágnes-kapcsoló, tengelykapcsoló és -fék, mágneses emelőfej, elektromos részecskegyorsító; villamos jelgenerátor; egyéb m. n. s. villamos berendezés

27.90.5

Villamos kondenzátor

27.90.51

Fix értékű kondenzátor 50/60 Hz frekvenciára, legalább 0,5 kvar teljesítményű (teljesítménykondenzátor)

27.90.52

Egyéb fix villamos kondenzátor

27.90.53

Változtatható vagy előre beállítható kondenzátor

27.90.6

Villamos ellenállás (kivéve: a villamos fűtőellenállást)

27.90.60

Villamos ellenállás (kivéve: a villamos fűtőellenállást)

27.90.7

Vasúti, belvízi, repülőtéri, valamint a villamosoknál, utaknál, parkolóknál, kikötőkben használt villamos jelző, biztonsági vagy ellenőrző készülék

27.90.70

Vasúti, belvízi, repülőtéri, valamint a villamosoknál, utaknál, parkolóknál, kikötőkben használt villamos jelző, biztonsági vagy ellenőrző készülék

27.90.8

Villamos kondenzátor, ellenállás, reosztát és potenciométer

27.90.81

Villamos kondenzátor alkatrészei

27.90.82

Villamos ellenállás, reosztát és potenciométer alkatrészei

27.90.9

Egyéb villamos berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.90.99

Egyéb villamos berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28

Gép, gépi berendezés gyártása

28.1

Általános rendeltetésű gép gyártása

28.11

Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)

28.11.1

Motor (kivéve: repülő-, gépjármű- és kerékpármotorok)

28.11.11

Hajó kívül felszerelhető szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motorja

28.11.12

Egyéb szikragyújtású hajómotor

28.11.13

Egyéb kompressziógyújtású, belső égésű motor

28.11.2

Turbina

28.11.21

Gőzturbina vízgőzre és egyéb gőzre

28.11.22

Vízturbina és vízikerék

28.11.23

Gázturbina (kivéve a turbóhajtómű és turbólégcsavaros hajtómű)

28.11.24

Szélturbina

28.11.3

Turbina alkatrésze

28.11.31

Gőzturbina alkatrésze

28.11.32

Vízturbina és vízikerék alkatrésze (beleértve a szabályozót is)

28.11.33

Gázturbina alkatrésze (kivéve: a turbóhajtómű és a turbólégcsavaros hajtómű alkatrésze)

28.11.4

Motor alkatrésze

28.11.41

Szikragyújtású, belső égésű motor alkatrésze (kivéve: a repülőgépmotor alkatrésze)

28.11.42

Egyéb m.n.s. motor alkatrésze

28.11.9

Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű-motor) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.11.99

Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű-motor) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.12

Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

28.12.1

Hidraulikus, pneumatikus lineáris működésű berendezés (kivéve: alkatrész)

28.12.11

Hidraulikus, pneumatikus lineáris működésű motor (munkahenger)

28.12.12

Forgó hidraulikus, pneumatikus motor

28.12.13

Hidraulikus szivattyú

28.12.14

Hidraulikus és pneumatikus szelep

28.12.15

Szerelt hidraulikus részegység

28.12.16

Hidraulikus rendszer

28.12.2

Hidraulikus és pneumatikus lineáris és forgó motor alkatrésze

28.12.20

Hidraulikus és pneumatikus lineáris és forgó motor alkatrésze

28.12.9

Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.12.99

Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.13

Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

28.13.1

Folyadékszivattyú; folyadékemelő berendezés

28.13.11

Üzemanyag-szivattyú, kenőanyag-szivattyú, hűtőközeg szivattyúja, betonszivattyú

28.13.12

Egyéb dugattyús, alternáló mozgású folyadékszivattyú

28.13.13

Egyéb forgó mozgású, térkiszorításos folyadékszivattyú

28.13.14

Egyéb centrifugális folyadékszivattyú; egyéb szivattyú

28.13.2

Levegő- és vákuumszivattyú, levegő- és gázkompresszor

28.13.21

Vákuumszivattyú

28.13.22

Kézi vagy lábműködtetésű légszivattyú

28.13.23

Hűtőkompresszor

28.13.24

Légkompresszor kerekes alvázon

28.13.25

Turbókompresszor

28.13.26

Dugattyús kompresszor, alternáló mozgású

28.13.27

Forgóelemes kompresszor, egy- vagy többtengelyes

28.13.28

Egyéb kompresszor

28.13.3

Szivattyú, kompresszor alkatrésze

28.13.31

Szivattyú, folyadék emelőmű alkatrésze

28.13.32

Vákuumszivattyú, levegő-, gázkompresszor, szellőzőberendezés és vegyi fülke alkatrésze

28.13.9

Egyéb szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.13.99

Egyéb szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.14

Csap, szelep gyártása

28.14.1

Csap, szelep, tolózár és hasonló fémszerelvények csővezetékhez, kazánhoz, tartályhoz, medencéhez és egyéb hasonló berendezéshez

28.14.11

Nyomáscsökkentő, -szabályozó, -vizsgáló és biztonsági szelep

28.14.12

Csap, szelep, hasonló fémszerelvény mosdóhoz, fürdőkádhoz, bidéhez, vízgyűjtő medencéhez, központi fűtés radiátorszelepe

28.14.13

Folyamatirányító, kapuzó szelep, gömbházas szelep, egyéb szelep

28.14.2

Csap, szelep és hasonló fémszerelvény alkatrésze

28.14.20

Csap, szelep és hasonló fémszerelvény alkatrésze

28.14.9

Csap, szelep gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.14.99

Csap, szelep gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.15

Csapágy, erőátviteli elem gyártása

28.15.1

Golyós- és görgőscsapágy

28.15.10

Golyós- és görgőscsapágy

28.15.2

Fogaskerekes hajtómű, egyéb erőátviteli elem (csapágy, kerekes és egyéb hajtás)

28.15.21

Tagokból szerelt vas- és acéllánc

28.15.22

Erőátviteli elem (beleértve a bütykös és forgattyús tengelyt is)

28.15.23

Csapágyház, siklócsapágyak

28.15.24

Fogaskerekes hajtómű, golyós és egyéb áttétmű; fogaskerekes és más állítható sebességváltó

28.15.25

Lendkerék, szíjtárcsa (beleértve a szíjhajtás gépegységét is)

28.15.26

Tengelykapcsoló, tengelykötés (beleértve a kardántengelyt is)

28.15.3

Fogaskerekes hajtómű csapágy és erőátviteli készülék alkatrésze

28.15.31

Csapágygolyó, -tű, -görgő, a golyós- vagy gördülőcsapágy alkatrésze

28.15.32

Tagokból szerelt vas- és acéllánc alkatrészei

28.15.39

Csapágy és erőátviteli készülék m.n.s. alkatrésze

28.15.9

Csapágy, fogaskerekes hajtómű, erőátviteli készülék és elemei gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.15.99

Csapágy, fogaskerekes hajtómű, erőátviteli készülék és elemei gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.2

Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

28.21

Fűtőberendezés, kemence gyártása

28.21.1

Kemence, kemenceégő és alkatrészeik

28.21.11

Kemenceégők; tüzelőberendezés egységei; mechanikus rostély, hamuürítő és hasonlók

28.21.12

Ipari vagy laboratóriumi kazánok és nem villamos kemencék, beleértve a hulladékégető kemencéket is (kivéve: a sütőipari kemence)

28.21.13

Villamosipari, laboratóriumi kályha, kemence; indukciós vagy ellenállásos fűtésű elektromos hőkezelő készülék, berendezés

28.21.14

Alkatrész, tartozék égőegységhez, kemencéhez, kályhához

28.21.9

Kemence, kemenceégő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.21.99

Kemence, kemenceégő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.22

Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

28.22.1

Emelő- és anyagmozgató berendezés és annak alkatrésze

28.22.11

M.n.s. csigasor és emelő

28.22.12

Szállítógép és csörlő földalatti használatra (aknába); csigasor és emelő

28.22.13

Járműemelő, csigás emelő gépjárműhöz

28.22.14

Árbocdaru, daru, mobildaru, bakdaru, közúti jármű, rászerelt daruval

28.22.15

Villás emelőtargonca, egyéb üzemi targonca és vasúti pályaudvari vontatótargonca

28.22.16

Felvonó, vedres felvonó, mozgólépcső, mozgójárda

28.22.17

Pneumatikus és egyéb folyamatos működésű, anyagot, árut továbbító szállítóberendezés, konvejor

28.22.18

Egyéb emelő-, anyagmozgató-, rakodó- és ürítő (kirakodó) berendezés

28.22.19

Emelő-, anyagmozgató berendezés alkatrésze

28.22.2

Vödör, kotrókanál, markoló és fogó daruhoz, kotrógéphez és más hasonló géphez

28.22.20

Vödör, kotrókanál, markoló és fogó daruhoz, kotrógéphez és más hasonló géphez

28.22.9

Emelő-, anyagmozgató berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.22.99

Emelő, anyagmozgató berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.23

Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

28.23.1

Könyvelőgép és hasonló gépek számolóegységgel

28.23.10

Könyvelőgép és hasonló gépek számolóegységgel

28.23.2

Egyéb irodai gép és alkatrészei

28.23.21

Egyéb irodai gép

28.23.22

Egyéb irodai gép alkatrésze és tartozéka

28.23.9

Irodai, könyvelő gépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatások; irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.23.91

Irodai, könyvelőgépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatások (kivéve: a számítógép és perifériái)

28.23.99

Irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.24

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

28.24.1

Elektromechanikus és egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám

28.24.11

Elektromechanikus kéziszerszám, beépített villanymotorral

28.24.12

Egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám

28.24.2

Gépi meghajtású hordozható kéziszerszám alkatrésze

28.24.21

Beépített villanymotorral hajtott elektromechanikus hordozható kéziszerszám alkatrésze

28.24.22

Egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám alkatrésze

28.24.9

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.24.99

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.25

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

28.25.1

Hőcserélő egység; nem háztartási hűtő- és fagyasztó-, légállapot-szabályozó berendezés

28.25.11

Hőcserélő készülék, levegőt vagy más gázt cseppfolyósító berendezés

28.25.12

Légállapot-szabályozó berendezés

28.25.13

Nem háztartási hűtő- és fagyasztóberendezés, hőszivattyú

28.25.14

M.n.s. gáztisztító és gázszűrő berendezés, készülék

28.25.2

Ventilátor (kivéve a mennyezeten, falon, tetőn, ablakban, asztalon elhelyezett típusokat)

28.25.20

Ventilátor (kivéve a mennyezeten, falon, tetőn, ablakban, asztalon elhelyezett típusokat)

28.25.3

Hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés alkatrésze

28.25.30

Hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés alkatrésze

28.25.9

Nem háztartási hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.25.99

Nem háztartási hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.29

M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

28.29.1

Gázfejlesztő, desztilláló-, szűrőberendezés

28.29.11

Generátorgáz-, vízgáz-, acetiléngáz-fejlesztő és ehhez hasonló berendezés, lepárló- és rektifikálóüzem

28.29.12

Folyadékszűrő és -tisztító berendezés

28.29.13

Olajszűrő, benzinszűrő és légszűrő belső égésű motorhoz

28.29.2

Palackot és egyéb edényt tisztító, töltő- és csomagológép; tűzoltó készülék, szórópisztoly, homok- és gőzfúvó gép; tömítés

28.29.21

Palackot és más tartályt tisztító, töltő és csomagológép, rakománybálázó gép

28.29.22

Tűzoltó készülék, szórópisztoly, homok- és gőzfúvó gép, hasonló eszköz (kivéve: a mezőgazdasági szóró-, porlasztó berendezés)

28.29.23

Fémalapú tömítés; mechanikai tömítés

28.29.3

Ipari, háztartási és egyéb tömegmérő berendezés

28.29.31

Ipari tömegmérő berendezés; szállítószalagon mozgó áruk tömegét folyamatosan mérő berendezés; állandó (azonos) tömeget mérő készülék, és mérleg előre meghatározott tömeg adagolására

28.29.32

Háztartási és személymérleg, tömegmérő berendezés

28.29.39

Egyéb tömegmérő gépi berendezés

28.29.4

Centrifuga, kalander, árukiadó automata

28.29.41

M.n.s. centrifuga

28.29.42

Kalander, egyéb hengerlőberendezés (kivéve: fém- és üvegipari kalander)

28.29.43

Árukiadó automata

28.29.5

Ipari edénymosogató berendezés

28.29.50

Ipari edénymosogató berendezés

28.29.6

Ipari folyamatok hőmérsékletváltoztatásával működő m.n.s anyagkezelő berendezés

28.29.60

Ipari folyamatok hőmérsékletváltoztatásával működő m.n.s anyagkezelő berendezés

28.29.7

Nem villamos lágy- és keményforrasztó, hegesztőberendezés, -készülék, ezek alkatrészei; gázzal működő gép, készülék felületi hőkezeléshez

28.29.70

Nem villamos lágy- és keményforrasztó, hegesztőberendezés, -készülék, ezek alkatrészei; gázzal működő gép, készülék felületi hőkezeléshez

28.29.8

Egyéb általános rendeltetésű gép alkatrésze

28.29.81

Gáz- és vízgázfejlesztő berendezés alkatrésze

28.29.82

Centrifuga alkatrésze; folyadék- és gázszűrő, -tisztító gépének, berendezésének alkatrésze

28.29.83

Kalander, egyéb hengerlőberendezés alkatrésze; szóróberendezés alkatrésze; tömegmérőberendezés súlyai

28.29.84

Villamos csatlakozást nem tartalmazó m.n.s. gépegység

28.29.85

Edénymosogató berendezés, tisztító-, töltő- és csomagológép alkatrésze

28.29.86

Nem villamos lágy- és keményforrasztó, hegesztőberendezés, készülék alkatrésze; felületi hőkezelő gázüzemű gép, készülék alkatrésze

28.29.9

M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.29.99

M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.3

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

28.30

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

28.30.1

Gyalogos irányítású (kerti) traktor

28.30.10

Gyalogos irányítású (kerti) traktor

28.30.2

Egyéb mezőgazdasági traktor

28.30.21

Traktor, legfeljebb 37 kW motorteljesítményű

28.30.22

Traktor, több mint 37 kW, legfeljebb 59 kW motorteljesítményű

28.30.23

Traktor, több mint 59 kW motorteljesítményű

28.30.3

Talajművelő gép

28.30.31

Eke

28.30.32

Borona, talajlazító, kultivátor, gyephasogató borona

28.30.33

Vető-, ültető- és átültető gép

28.30.34

Trágyaelosztó és -szóró berendezés

28.30.39

Egyéb talajművelő gép

28.30.4

Fűkaszálógép sportpálya, park nyírására

28.30.40

Fűkaszálógép sportpálya, park nyírására

28.30.5

Betakarítógép

28.30.51

M.n.s. fűkaszálógép (beleértve a traktorra szerelhető vágószerkezetet is)

28.30.52

Takarmánybetakarító gép

28.30.53

Szalma- és takarmánynövény-bálázó gép (beleértve a felszedő-bálázó gépet is)

28.30.54

Gyökeres- vagy gumósnövény-betakarító gép

28.30.59

M.n.s. betakarító, cséplőgép (kombájn)

28.30.6

Por- és folyadékszóró, -permetező berendezés mezőgazdasági és kertészeti célra

28.30.60

Por- és folyadékszóró, -permetező berendezés mezőgazdasági és kertészeti célra

28.30.7

Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi

28.30.70

Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi

28.30.8

Egyéb mezőgazdasági gép

28.30.81

Tojás-, gyümölcs- és egyéb terménytisztító, -válogató, -osztályozó gép (kivéve: a vetőmagot, magot, szárított hüvelyes terményt)

28.30.82

Fejőgép

28.30.83

Takarmány-előkészítő gép

28.30.84

Baromfikeltető berendezés, inkubátor

28.30.85

Baromfitenyésztő gép

28.30.86

M.n.s. mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, baromfitenyésztő és méhészeti gép

28.30.9

Mezőgazdasági, kertészeti gép alkatrésze; mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.30.91

Betakarítógép m.n.s alkatrésze

28.30.92

Talajművelő gép alkatrésze

28.30.93

Egyéb mezőgazdasági gép alkatrésze

28.30.94

Fejőgép, tejbegyűjtő berendezés m.n.s alkatrésze

28.30.99

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.4

Szerszámgépgyártás

28.41

Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

28.41.1

Lézer-, ultrahang- és hasonló sugárral működő fémmegmunkáló szerszámgép; fémmegmunkáló központ és hasonlók

28.41.11

Lézer-, ultrahang-, víz- és hasonló sugárral működő fémmegmunkáló szerszámgép

28.41.12

Megmunkáló központ, egy- és többállomásos fémmegmunkáló gyártósor

28.41.2

Esztergáló, fúró és maró fémmegmunkáló szerszámgép

28.41.21

Esztergáló fémmegmunkáló szerszámgép

28.41.22

M.n.s. fémfúró, -maró, menetvágó és menetfúró szerszámgép

28.41.23

Köszörű, élező, gyalu, fűrész, vágó és egyéb felületfinomító szerszámgép fémekhez

28.41.24

Gyalugép, fűrész- és vágógép, egyéb fémdaraboló szerszámgép

28.41.3

Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép

28.41.31

Hajlító, hajtogató, egyengető fémmegmunkáló gép

28.41.32

Lyukasztó, szélező fémmegmunkáló gép

28.41.33

Kovácsoló, süllyesztékes kovácsoló, dombornyomó sajtológép, kalapácsológép; hidraulikus és m.n.s. sajtológép fémmegmunkáláshoz

28.41.34

M.n.s. szerszámgép fém, zsugorított fémkarbid, cermet forgácsmentes megmunkálásához

28.41.4

Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze, tartozéka

28.41.40

Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze, tartozéka

28.41.9

Fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.41.99

Fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.49

Egyéb szerszámgép gyártása

28.49.1

Kő-, fa- és hasonló kemény anyagot megmunkáló szerszámgép

28.49.11

Kő, kerámia, beton és hasonló ásványi anyag, üveg hidegmegmunkáló szerszámgépe

28.49.12

Fa, parafa, csont, keménygumi és műanyag és hasonló kemény anyag megmunkáló szerszámgépe, galvánréteget készítő villamos berendezés

28.49.13

Oszlopos fúró vagy forgó ütvefúró, reszelőgép, szegecselőgép, fémlemezvágó

28.49.2

Szerszámbefogó

28.49.21

Szerszámbefogó és önnyíló menetmetszőfej szerszámgéphez

28.49.22

Munkadarab-befogó szerszámgéphez

28.49.23

Osztófej és más speciális tartozék szerszámgéphez

28.49.24

Fa, parafa, kő, keménygumi és hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép alkatrésze és tartozéka

28.49.9

Egyéb szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.49.99

Egyéb szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.9

Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

28.91

Kohászati gép gyártása

28.91.1

Kohászati berendezés és alkatrésze

28.91.11

Konverter, öntőüst, öntőforma öntecshez és öntőberendezés; hengermű berendezése

28.91.12

Kohászati berendezés, fémhengermű alkatrésze

28.91.9

Kohászati berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.91.99

Kohászati berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.92

Bányászati, építőipari gép gyártása

28.92.1

Bányászati gép

28.92.11

Föld alatti bányaüzem folyamatosan működő szállító berendezése

28.92.12

Vágathajtó gép szénhez és kőzethez, alagútfúró gép; egyéb fúró, aknamélyítő berendezés

28.92.2

Önjáró munkagép földhöz, ásványhoz vagy érchez, földgyalu, földnyeső gép (szkréper), talajegyengető, vágányaláverő gép, tömörítő vagy talajkitermelő gép (beleértve a homlokgyalut, kotrógépet és úthengert is)

28.92.21

Önjáró buldózer, homlokgyalu

28.92.22

Önjáró talajgyalu (gréder) és talajegyengető, önjáró földnyeső (szkréper)

28.92.23

Vágányaláverő gép, úthenger, önjáró

28.92.24

Homlokrakodós kotrógép, önjáró

28.92.25

Kotrógép és exkavátor 360 fokban körbeforgó felsővázzal, önjáró (kivéve: a homlokrakodós kotrógép)

28.92.26

Egyéb önjáró mechanikai kotrógép, exkavátor, kotró-rakodó gép; egyéb önjáró bányászati gép

28.92.27

Tolólap vagy markoló földgéphez

28.92.28

Dömper nem közúti közlekedésre

28.92.3

Egyéb kitermelő berendezés

28.92.30

Egyéb kitermelő berendezés

28.92.4

Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának, őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének berendezése

28.92.40

Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának, őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének berendezése

28.92.5

Lánctalpas vontató (traktor)

28.92.50

Lánctalpas vontató (traktor)

28.92.6

Bányászati, építőanyag- és építőipari berendezés alkatrésze, tartozéka

28.92.61

Fúrás, földmunka, -kitermelés berendezéseinek alkatrésze; darualkatrész

28.92.62

Alkatrész föld, kő és hasonló válogatásának, őrlésének egyéb kezelésének berendezéséhez

28.92.9

Bányászati, építőipari berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.92.99

Bányászati, építőipari berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.93

Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

28.93.1

Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép (kivéve: alkatrész)

28.93.11

Tejipari fölözőgép

28.93.12

Tejfeldolgozó gép

28.93.13

Őrlő- és más m.n.s. berendezések, gabona, szárított hüvelyes termény feldolgozására

28.93.14

Szőlő- és gyümölcsbor, gyümölcslé és hasonló ital gyártásának berendezése

28.93.15

Sütőkemence (nem villamos), nem háztartási főző és hevítő berendezés

28.93.16

Mezőgazdasági termékek szárítóberendezése

28.93.17

Étel- és italkészítő ipari berendezés, beleértve a zsír- és az olajgyártás gépeit is

28.93.18

M.n.s. dohányipari gép és berendezés

28.93.2

Gabona, mag, szárított hüvelyes terménytisztító, válogató és osztályozó gépe

28.93.20

Gabona, mag, szárított hüvelyes terménytisztító, válogató és osztályozó gépe

28.93.3

Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép és berendezés alkatrésze

28.93.31

Italgyártó gép és berendezés alkatrésze

28.93.32

Élelmiszer-ipari gép és berendezés alkatrésze

28.93.33

Dohányipari gép és berendezés alkatrésze

28.93.34

Alkatrész gabona, mag, szárított hüvelyes termény tisztító, válogató és osztályozógépéhez

28.93.9

Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép és berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.93.99

Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép és berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.94

Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

28.94.1

Textil-előkészítő, fonodai, szövödei, kötödei gép

28.94.11

Szintetikus, mesterséges szál sajtoló, nyújtó, szálszerkezetét alakító, vágó gépe, textilrost-előkészítő gép

28.94.12

Fonodai gép, cérnázó és sodró, csévélő, orsózó gép

28.94.13

Szövödei gép

28.94.14

Kötödei gép; tűző- és hasonló gép; paszomány- és kötélgyártó gép

28.94.15

Textilgyártás segédgépe; textilnyomó berendezés

28.94.2

Textil- és ruházati ipari egyéb gép (beleértve a varrógépet is)

28.94.21

Fonal- és szövetmosó, -tisztító, -fehérítő, -vasaló, -nyomó, -festő, -csévélő és hasonló gép; nemezkikészítés berendezése

28.94.22

Mosodai mosógép; vegytisztító berendezés; ruhaszárító 10 kg-nál nagyobb szárazruha-kapacitással

28.94.23

Centrifugális ruhaszárító gép

28.94.24

Varrógép (kivéve: a háztartási és könyvvarrógép)

28.94.3

Bőr- és szőrmegyártás, cipő és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe

28.94.30

Bőr- és szőrmegyártás, cipő és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe

28.94.4

Háztartási varrógép

28.94.40

Háztartási varrógép

28.94.5

Szövödei, fonodai gép és egyéb textilruházati és bőripari és ruhagyártás gépe alkatrésze, tartozéka

28.94.51

Szövödei, fonodai gép alkatrésze, tartozéka

28.94.52

Egyéb textilruházati és bőripari gép alkatrésze

28.94.9

Textilruházati és bőripari gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.94.99

Textilruházati és bőripari gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.95

Papíripari gép gyártása

28.95.1

Papír-, kartongyártó gép és alkatrésze

28.95.11

Papír-, kartongyártó gép (kivéve: alkatrészei)

28.95.12

Papír-, kartongyártó gép alkatrésze

28.95.9

Papír-, kartongyártó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.95.99

Papír-, kartongyártó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.96

Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

28.96.1

Műanyag- és gumifeldolgozó gép, műanyag és gumiterméket gyártó gép

28.96.10

Műanyag- és gumifeldolgozó gép, műanyag és gumiterméket gyártó gép

28.96.2

Alkatrész műanyag- és gumifeldolgozó géphez, műanyag és gumiterméket gyártó géphez

28.96.20

Alkatrész műanyag- és gumifeldolgozó géphez, műanyag és gumiterméket gyártó géphez

28.96.9

Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.96.99

Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.99

M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

28.99.1

Nyomdaipari, könyvkötészeti gép és alkatrésze

28.99.11

Könyvkötészeti gép (beleértve a könyvvarrógépet is)

28.99.12

Betűszedés, nyomtatáskép- és nyomólemez-készítés gépei, készülékei és berendezései

28.99.13

Ofszet nyomdagép (nyomógép) (kivéve az irodai gépek)

28.99.14

Egyéb nyomdagép (kivéve: az irodai gépek)

28.99.2

Kizárólag vagy főként a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához felhasznált gép és készülék

28.99.20

Kizárólag vagy főként a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához felhasznált gép és készülék

28.99.3

M.n.s. speciális gép

28.99.31

Fa-, papírpép-, papír- vagy kartonszárító gép; m.n.s. nem háztartási szárító

28.99.32

Körhinta, hinta, céllövölde és egyéb vidámparki berendezés

28.99.39

Légi járműveket felbocsátó, katapultáló és hasonló berendezés; gumiabroncs-kiegyensúlyozó, m.n.s. speciális gép

28.99.4

Nyomdaipari, könyvkötészeti gép alkatrésze

28.99.40

Nyomdaipari, könyvkötészeti gép alkatrésze

28.99.5

Alkatrész a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához kizárólag vagy főként felhasznált készülékhez, berendezéshez; egyéb speciális gép alkatrésze

28.99.51

Alkatrész a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához kizárólag vagy főként felhasznált készülékhez, berendezéshez

28.99.52

Egyéb speciális gép alkatrésze

28.99.9

M.n.s. speciális gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.99.99

M.n.s. speciális gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

29

Közúti jármű gyártása

29.1

Közúti gépjármű gyártása

29.10

Közúti gépjármű gyártása

29.10.1

Közúti gépjármű belső égésű motorja

29.10.11

Gépjármű szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, legfeljebb 1 000  cm3 lökettérfogatú

29.10.12

Gépjármű szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, több mint 1 000  cm3 lökettérfogatú

29.10.13

Gépjármű kompressziógyújtású (dízel), belső égésű, dugattyús motorja

29.10.2

Személygépkocsi (közúti gépjármű, legfeljebb 9 személy szállítására)

29.10.21

Személygépkocsi, legfeljebb 1 500  cm3 össz-lökettérfogatú, szikragyújtású motorral

29.10.22

Személygépkocsi, több mint 1 500  cm3 össz-lökettérfogatú, szikragyújtású motorral

29.10.23

Személygépkocsi kompressziógyújtású (dízel- és féldízel) motorral

29.10.24

Egyéb személygépkocsi

29.10.3

Személyszállító gépjármű 10 vagy több személy szállítására (autóbusz)

29.10.30

Személyszállító gépjármű 10 vagy több személy szállítására (autóbusz)

29.10.4

Tehergépjármű

29.10.41

Tehergépjármű kompressziógyújtású (dízel- és féldízel) motorral

29.10.42

Tehergépjármű szikragyújtású motorral és egyéb tehergépjármű

29.10.43

Közúti vontató félpótkocsi vontatásra

29.10.44

Közúti gépjármű motorral szerelt alváza

29.10.5

Különleges rendeltetésű gépjármű

29.10.51

Daruskocsi

29.10.52

Havon közlekedő jármű, golfkocsi és hasonló egyéb jármű motorral

29.10.59

M.n.s. speciális rendeltetésű gépjármű

29.10.9

Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

29.10.99

Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

29.2

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

29.20

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

29.20.1

Gépjármű-karosszéria

29.20.10

Gépjármű-karosszéria

29.20.2

Pótkocsi, félpótkocsi; szállítótartály

29.20.21

Egy vagy több szállítási módra tervezett különleges konténer

29.20.22

Lakókocsi, pótkocsi és félpótkocsi, gördülő lakáshoz vagy kempingezéshez

29.20.23

Egyéb pótkocsi, félpótkocsi

29.20.3

Pótkocsi, félpótkocsi és gépi hajtás nélküli egyéb jármű alkatrésze

29.20.30

Pótkocsi, félpótkocsi és gépi hajtás nélküli egyéb jármű alkatrésze

29.20.4

Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszériamunkák

29.20.40

Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszériamunkák

29.20.5

Lakókocsi, mobil otthon összeszerelése

29.20.50

Lakókocsi, mobil otthon összeszerelése

29.20.9

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi, félpótkocsi gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

29.20.99

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi, félpótkocsi gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

29.3

Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

29.31

Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

29.31.1

Járműgyújtás és egyéb villamosvezeték-összeállítás járműhöz, repülőhöz, hajóhoz

29.31.10

Járműgyújtás és egyéb villamosvezeték-összeállítás járműhöz, repülőhöz, hajóhoz

29.31.2

Egyéb villamos készülék motorhoz és járműhöz és alkatrésze

29.31.21

Gyújtógyertya, gyújtómágnes, mágnesdinamó, mágneses lendkerék, elosztó, gyújtótekercs

29.31.22

Indítómotor, kettős funkciójú indítógenerátor, egyéb generátor és villamos készülék motorhoz

29.31.23

Villamos járművilágító és jelzőkészülék, ablaktörlő, jégmentesítő és riasztókészülék

29.31.3

Alkatrész járműmotorhoz és egyéb járművillamossági készülékhez

29.31.30

Alkatrész járműmotorhoz és egyéb járművillamossági készülékhez

29.31.9

Járművillamossági, -elektronikai készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

29.31.99

Járművillamossági, -elektronikai készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

29.32

Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

29.32.1

Gépjárműülés

29.32.10

Gépjárműülés

29.32.2

Biztonsági öv, légzsák és karosszériaalkatrész és karosszériatartozék

29.32.20

Biztonsági öv, légzsák és karosszériaalkatrész és karosszériatartozék

29.32.3

M.n.s. egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék

29.32.30

M.n.s. egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék

29.32.9

Közútigépjármű-alkatrész, -tartozék m.n.s. összeszerelése; komplett járműalkatrész-garnitúra beszerelése a gyártási folyamaton belül; egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

29.32.91

Komplett járműalkatrész-garnitúra szerelő szolgáltatása bérmunkában

29.32.92

M.n.s. gépjárműalkatrész és -tartozék összeszerelése

29.32.99

Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30

Egyéb jármű gyártása

30.1

Hajó, csónak gyártása

30.11

Hajógyártás

30.11.1

Hadihajó

30.11.10

Hadihajó

30.11.2

Személyhajó, teherhajó

30.11.21

Személy-, sétahajó és hasonló személyszállító hajó; komp (minden fajtája)

30.11.22

Tengeri tartályhajó kőolaj, olajtermék, vegyi termék, cseppfolyós gáz szállítására

30.11.23

Hűtőhajó (kivéve a tartályhajó)

30.11.24

Teherhajó (száraz rakománnyal)

30.11.3

Halászhajó, egyéb különleges rendeltetésű hajó

30.11.31

Halászhajó, úszó halfeldolgozó, -konzerváló üzem

30.11.32

Toló- és vontatóhajó

30.11.33

Kotróhajó, világítóhajó, úszódaru, egyéb hajó

30.11.4

Tengeren telepített úszómű és infrastruktúra

30.11.40

Tengeren telepített úszómű és infrastruktúra

30.11.5

Egyéb úszó szerkezet (idetartozik pl. a tutaj, az úszó tartály, a jászolgát, a leszállópálya, az úszójelzó/bója/, az irányfény)

30.11.50

Egyéb úszó szerkezet (idetartozik pl. a tutaj, úszó tartály, jászolgát, leszállópálya, úszójelző (bója), irányfény)

30.11.9

Hajó, úszómű és -szerkezet átalakítása, felújítása, berendezéseinek felszerelése; hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.11.91

Hajó, úszómű és -szerkezet átalakítása, felújítása

30.11.92

Hajó, úszómű és -szerkezet berendezéseinek felszerelése

30.11.99

Hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.12

Szabadidő-, sporthajó gyártása

30.12.1

Szabadidőhajó, sporthajó

30.12.11

Szabadidő- vagy sportolási célra szolgáló vitorlás hajó (kivéve: a felfújható), kisegítő motorral vagy anélkül

30.12.12

Felfújható szabadidőhajó, sporthajó

30.12.19

Egyéb szabadidőhajó, sporthajó; evezős csónak, kenu

30.12.9

Szabadidőhajó, sporthajó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.12.99

Szabadidőhajó, sporthajó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.2

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

30.20

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

30.20.1

Vasúti mozdony, szerkocsi

30.20.11

Villamos mozdony hálózati áramellátással

30.20.12

Dízelmozdony villamos erőátvitellel

30.20.13

Egyéb vasúti mozdony, szerkocsi

30.20.2

Személy- és teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás motorkocsi (kivéve: a karbantartó- és szervizkocsi)

30.20.20

Személy- és teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás motorkocsi (kivéve: a karbantartó- és szervizkocsi)

30.20.3

Egyéb vasúti és közúti kötöttpályás jármű

30.20.31

Vasúti és közúti kötöttpályás karbantartó és szervizkocsi

30.20.32

Vontatott személy- és poggyászszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi

30.20.33

Vontatott teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi

30.20.4

Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű alkatrésze, szerelvénye, részegysége, mechanikai forgalomirányító berendezés

30.20.40

Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű alkatrésze, szerelvénye, részegysége, mechanikai forgalomirányító berendezés

30.20.9

Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű átalakítása és felszerelése komplettre; vasúti jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.20.91

Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű átalakítása és felszerelése komplettre

30.20.99

Vontató és vontatott vasúti jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.3

Légi, űrjármű gyártása

30.30

Légi, űrjármű gyártása

30.30.1

Légi és űrjármű motorja, hajtóműve, földi kiképző-, gyakorlórendszer és alkatrésze

30.30.11

Szikragyújtású repülőgépmotor

30.30.12

Turbóhajtómű, turbólégcsavaros repülőgép-hajtómű

30.30.13

Nem turbórendszerű sugárhajtású motor

30.30.14

Földi kiképző-, gyakorlórendszer és alkatrészeik

30.30.15

Szikragyújtású repülőgépmotor alkatrésze

30.30.16

Turbóhajtómű, légcsavaros gázturbinás repülőgép-hajtómű alkatrésze

30.30.2

Léggömb és kormányozható léghajó, más nem motoros légi jármű

30.30.20

Léggömb és kormányozható léghajó, más nem motoros légi jármű

30.30.3

Helikopter, repülőgép

30.30.31

Helikopter

30.30.32

Repülőgép, legfeljebb 2 000  kg saját tömegű

30.30.33

Repülőgép, több mint 2 000  kg legfeljebb 15 000  kg saját tömegű

30.30.34

Repülőgép, több mint 15 000  kg saját tömegű

30.30.4

Űrhajó (műbolygó) és űrhajóhordozó rakéta

30.30.40

Űrhajó (műbolygó) és űrhajóhordozó rakéta

30.30.5

Légi és űrjármű egyéb alkatrésze

30.30.50

Légi és űrjármű egyéb alkatrésze

30.30.6

Légi jármű és motorjának nagyjavítása, felújítása

30.30.60

Légi jármű és motorjának nagyjavítása, felújítása

30.30.9

Légi és űrjármű, ehhez kapcsolódó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.30.99

Légi és űrjármű, ehhez kapcsolódó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.4

Katonai harcjármű gyártása

30.40

Katonai harcjármű gyártása

30.40.1

Tank és más motoros páncélozott harcjármű, ezek alkatrésze

30.40.10

Tank és más motoros páncélozott harcjármű, ezek alkatrésze

30.40.9

Katonai harcjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.40.99

Katonai harcjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.9

Egyéb jármű gyártása

30.91

Motorkerékpár gyártása

30.91.1

Motorkerékpár, oldalkocsi

30.91.11

Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár legfeljebb 50 cm3 lökettérfogatú dugattyús motorral,

30.91.12

Motorkerékpár, több mint 50 cm3 lökettérfogatú dugattyús motorral

30.91.13

M.n.s. motorkerékpár; oldalkocsi

30.91.2

Alkatrész motorkerékpárhoz, oldalkocsihoz

30.91.20

Alkatrész motorkerékpárhoz, oldalkocsihoz

30.91.3

Motorkerékpár belső égésű motorja

30.91.31

Motorkerékpár szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, legfeljebb 1 000  cm3 lökettérfogatú

30.91.32

Motorkerékpár szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, több mint 1 000  cm3 lökettérfogatú

30.91.9

Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.91.99

Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.92

Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

30.92.1

Kerékpár (nem csak két kerékkel), motor nélkül

30.92.10

Kerékpár (nem csak két kerékkel), motor nélkül

30.92.2

Kerekesszék mozgássérülteknek (kivéve alkatrészei és tartozékai)

30.92.20

Kerekesszék mozgássérülteknek (kivéve alkatrészei és tartozékai)

30.92.3

Kétkerekű és más nem motoros kerékpár, kerekes szék alkatrésze, tartozéka

30.92.30

Kétkerekű és más nem motoros kerékpár, kerekes szék alkatrésze, tartozéka

30.92.4

Babakocsi és alkatrésze

30.92.40

Babakocsi és alkatrésze

30.92.9

Kerékpár és mozgássérült kerekesszék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.92.99

Kerékpár és mozgássérült kerekesszék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.99

M.n.s. egyéb jármű gyártása

30.99.1

M.n.s. egyéb jármű

30.99.10

M.n.s. egyéb jármű

30.99.9

M.n.s. egyéb jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.99.99

M.n.s. egyéb jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31

Bútorgyártás

31.0

Bútorgyártás

31.00

Ülőbútor és alkatrésze; bútoralkatrész

31.00.1

Ülőbútor és alkatrésze

31.00.11

Fémvázas ülőbútor

31.00.12

Favázas ülőbútor

31.00.13

Egyéb ülőbútor

31.00.14

Ülőbútor-alkatrész

31.00.2

Alkatrész egyéb bútorhoz

31.00.20

Alkatrész egyéb bútorhoz

31.00.9

Szék és ülőbútor kárpitozása; ülőbútor, alkatrészei és bútoralkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.00.91

Szék és ülőbútor kárpitozása

31.00.99

Ülőbútor, alkatrészei és bútoralkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.01

Irodabútor gyártása

31.01.1

Irodabútor és üzletberendezés

31.01.11

Fém irodabútor

31.01.12

Fa irodabútor

31.01.13

Üzletberendezés fából

31.01.9

Irodabútor és üzletberendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.01.99

Irodabútor és üzletberendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.02

Konyhabútorgyártás

31.02.1

Konyhabútor

31.02.10

Konyhabútor

31.02.9

Konyhabútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.02.99

Konyhabútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.03

Ágybetét gyártása

31.03.1

Ágybetét, matrac

31.03.11

Matractartó

31.03.12

Ágybetét (matrac) kivéve a matractartó

31.03.9

Ágybetét gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.03.99

Ágybetét gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.09

Egyéb bútor gyártása

31.09.1

Egyéb bútor

31.09.11

Egyéb m.n.s. fémbútor

31.09.12

Fa hálószobabútor, ebédlő és nappali szobabútor

31.09.13

Egyéb m.n.s. fabútor

31.09.14

Műanyagból vagy egyéb anyagból (pl. nádból, fűzfavesszőből, bambusznádból) készült bútor

31.09.9

Bútoripari befejező szolgáltatás; egyéb bútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.09.91

Bútoripari befejező szolgáltatás (kivéve: a szék és ülőbútor kárpitozása)

31.09.99

Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32

Egyéb feldolgozóipari tevékenység

32.1

Ékszergyártás

32.11

Érmegyártás

32.11.1

Pénzérme, érem

32.11.10

Pénzérme, érem

32.11.9

Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.11.99

Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.12

Ékszergyártás

32.12.1

Ékszer és kapcsolódó termékek

32.12.11

Tenyésztett gyöngy, drágakő vagy féldrágakő, beleértve a szintetikus követ és a rekonstruált követ is, megmunkálva, de foglalat nélkül

32.12.12

Ipari gyémánt megmunkálva; természetes vagy szintetikus drágakő por vagy féldrágakő por

32.12.13

Ékszer és részei; arany- és ezüstműves áru és részei

32.12.14

Más cikk nemesfémből; természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből készült cikkek

32.12.9

Ékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.12.99

Ékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.13

Divatékszer gyártása

32.13.1

Divatékszer és kapcsolódó termék

32.13.10

Divatékszer és kapcsolódó termék

32.13.9

Divatékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.13.99

Divatékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.2

Hangszergyártás

32.20

Hangszergyártás

32.20.1

Zongora, orgona és egyéb húrral és síppal működő zeneszerszám, klaviatúrás hangszer; metronóm, hangvilla; zenélődoboz-szerkezet

32.20.11

Zongora és egyéb húros hangszer billentyűs szerkezettel

32.20.12

Más húros hangszer

32.20.13

Billentyűs orgona, harmónium és hasonló hangszer; tangóharmonika és hasonló hangszer, szájharmonika; fúvós hangszer

32.20.14

Elektronikus hangképzésű és -erősítésű hangszer vagy billentyűs szerkezet

32.20.15

Más hangszer

32.20.16

Metronóm, hangvilla és hangoló síp; zenélődoboz-szerkezet; hangszerhúr

32.20.2

Hangszer alkatrésze és tartozéka

32.20.20

Hangszer alkatrésze és tartozéka

32.20.9

Hangszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.20.99

Hangszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.3

Sportszergyártás

32.30

Sportszergyártás

32.30.1

Sportszer

32.30.11

Sítalp és más sífelszerelés (kivéve: a sícipő); jégkorcsolya és görkorcsolya, ezek alkatrészei

32.30.12

Sícipő

32.30.13

Vízisítalp, hullámlovasdeszka, széllovasdeszka és más vízisport-felszerelés

32.30.14

Tornateremben, fitneszstúdióban használt sportszer, berendezés, atlétikai sportszer és berendezés

32.30.15

Más sportokhoz és szabadtéri játékokhoz használt egyéb cikk és felszerelés; úszómedence és pancsolómedence

32.30.16

Horgászbot, más horgászfelszerelés; m.n.s. vadász- vagy horgászcikkek

32.30.9

Sportszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.30.99

Sportszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.4

Játékgyártás

32.40

Játékgyártás

32.40.1

Embert ábrázoló játék baba; állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játékszer, ezek alkatrésze

32.40.11

Embert ábrázoló játék baba

32.40.12

Állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játék

32.40.13

Embert ábrázoló játék baba alkatrésze és tartozéka

32.40.2

Játékvonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet és építőjáték

32.40.20

Játékvonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet és építőjáték

32.40.3

Más játék (beleértve a játékhangszert is)

32.40.31

Kerekes jármű gyermekek számára; játék babakocsi

32.40.32

Összerakó fejtörős játék (puzzle)

32.40.39

Egyéb m.n.s. játék

32.40.4

Egyéb játék

32.40.41

Kártya

32.40.42

Billiárdfelszerelés, szórakozóhelyi, asztali vagy társasjáték; pénzérmével vagy koronggal működő más játék

32.40.9

Játék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.40.99

Játék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.5

Orvosi eszköz gyártása

32.50

Orvosi eszköz gyártása

32.50.1

Orvosi, sebészeti és fogászatai eszköz, készülék

32.50.11

Fogászatban használt eszközök, készülékek

32.50.12

Orvosi, sebészeti és laboratóriumi sterilizálókészülék

32.50.13

Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonló szemészeti és egyéb m.n.s orvosi eszköz, készülék

32.50.2

Gyógyászati eszköz és készülék; felszerelés, protézis, ortopédiai készülék

32.50.21

Gyógyászati eszköz és készülék; lélegeztető-berendezés

32.50.22

Mesterséges ízület, ortopédiai készülék; műfog; fogászati szerelvény; emberi test m.n.s. mesterséges része

32.50.23

Protézis és ortopédiai készülék alkatrésze, tartozéka

32.50.3

Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi bútor; fodrászati és hasonló szék és ezek alkatrésze

32.50.30

Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi bútor; fodrászati és hasonló szék és ezek alkatrésze

32.50.4

Szemüveg, lencse, ezek alkatrésze

32.50.41

Kontaktlencse, szemüveglencse, bármilyen anyagból

32.50.42

Látásjavító, védő és egyéb szemüveg, szemvédő

32.50.43

Szemüvegkeret és szemüvegkeret szerkezeti eleme, egyéb szemüveg

32.50.44

Alkatrész szemüveg és hasonló szemvédők keretéhez, foglalatához

32.50.5

Orvosi, sebészeti célt szolgáló egyéb eszköz

32.50.50

Orvosi, sebészeti célt szolgáló egyéb eszköz

32.50.9

Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.50.99

Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.9

M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

32.91

Seprű- és kefegyártás

32.91.1

Seprű és kefe

32.91.11

Seprű és kefe háztartási takarításhoz

32.91.12

Fogkefe, hajkefe, test- és szépségápolásra szolgáló egyéb kefe; kozmetikai szer felvitelére szolgáló ecset; művészecset és íróecset

32.91.19

Egyéb m.n.s. kefe

32.91.9

Seprű és kefe gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.91.99

Seprű és kefe gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.99

Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

32.99.1

Védősisak; ceruza és toll, tábla, dátumbélyegző, eladó és számozó pecsét, bélyegző; írógépszalag, festékpárna

32.99.11

Védősisak és más biztonsági felszerelés

32.99.12

Golyóstoll, filctoll és más szivacsvégű toll és jelző (kiemelő); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza

32.99.13

Tuskihúzó toll; töltőtoll és egyéb toll

32.99.14

Írószerkészlet, toll- és ceruzatartó és hasonló tokok, ezek alkatrésze

32.99.15

Ceruza, színes ceruza, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író- és rajzkréta, szabókréta

32.99.16

Írótábla (palatábla) és rajztábla; keltező, pecsételő vagy számozó bélyegző és hasonlók; írógép- vagy hasonló szalag; bélyegzőpárna

32.99.2

Esernyő, sétapálca, gomb, gombtest és villámzár, ezek alkatrésze

32.99.21

Esernyő, napernyő, sétabotok, botszékek és hasonlók

32.99.22

Esernyő, napernyő; sétapálca, botszék és hasonló cikkek alkatrésze, díszítése és tartozéka

32.99.23

Párizsi kapocs, patentkapocs, patent és ezek alkatrésze; gomb; villámzár (húzózár)

32.99.24

Gombtest és a gomb más része; nyers gombforma; villámzár részei

32.99.3

Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból

32.99.30

Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból

32.99.4

Öngyújtó, pipa és ezek részei; gyúlékony anyagból készült cikkek; folyékony vagy cseppfolyósított gázzal töltött öngyújtó

32.99.41

Cigaretta öngyújtó és más öngyújtó; pipa, szivar- és cigarettaszipka és ezek részei

32.99.42

Öngyújtó alkatrésze; tűzkő; gyúlékony anyagból készült cikkek

32.99.43

Folyékony anyaggal vagy cseppfolyósított gázzal töltött öngyújtótartály, legfeljebb 300 cm3 térfogattal

32.99.5

Egyéb m.n.s. cikkek

32.99.51

Ünnepi, farsangi és más szórakoztató eszközök, beleértve a bűvészmutatványok és a beugratós játékok kellékeit is

32.99.52

Illatszerszóró és -tartó

32.99.53

Bemutató- (kiállítási, oktatási, stb.) és szemléltetőeszköz, készülék és modell

32.99.54

Gyertya, mécses és hasonló termék

32.99.55

Művirág, levél (lombdísz) és gyümölcsutánzat, és ezek részei

32.99.59

Egyéb m.n.s. különféle cikkek

32.99.6

Állatkitömési szolgáltatás

32.99.60

Állatkitömési szolgáltatás

32.99.9

Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.99.99

Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

33

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

33.1

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

33.11

Fémfeldolgozási termék javítása

33.11.1

Fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása

33.11.11

Fémszerkezet javítása, karbantartása

33.11.12

Fémtartály, tároló medence, fém szállítótartály javítása, karbantartása

33.11.13

Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíz-termelő kazán) javítása, karbantartása

33.11.14

Fegyver és lőszer javítása, karbantartása

33.11.19

Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása

33.12

Ipari gép, berendezés javítása

33.12.1

Általános rendeltetésű gép javítása, karbantartása

33.12.11

Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű- és motorkerékpár-motor) javítása, karbantartása

33.12.12

Hidraulikus berendezés, egyéb szivattyú, kompresszor, csap, szelep javítása, karbantartása

33.12.13

Csapágy, fogaskerék, erőátviteli elem javítása, karbantartása

33.12.14

Kemence, kemenceégő javítása, karbantartása

33.12.15

Emelő- és anyagmozgató gép javítása, karbantartása

33.12.16

Irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) javítása, karbantartása

33.12.17

Gépi meghajtású kéziszerszám javítása, karbantartása

33.12.18

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó berendezés javítása, karbantartása

33.12.19

Egyéb m.n.s. általános rendeltetésű gép javítása, karbantartása

33.12.2

Speciális rendeltetésű gép javítása, karbantartása

33.12.21

Mezőgazdasági, erdészeti gép javítása, karbantartása

33.12.22

Fémmegmunkáló berendezés, szerszámgép javítása, karbantartása

33.12.23

Kohászati gép javítása, karbantartása

33.12.24

Bányászati, kőfejtő- és építőipari gép javítása, karbantartása

33.12.25

Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép javítása, karbantartása

33.12.26

Textil-, ruházati, bőripari gép javítása, karbantartása

33.12.27

Papír-, kartongyártó gép javítása, karbantartása

33.12.28

Műanyag- és gumiipari gép javítása, karbantartása

33.12.29

Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, karbantartása

33.13

Elektronikus, optikai eszköz javítása

33.13.1

Elektronikai, optikai berendezés javítása, karbantartása

33.13.11

Mérő-, vizsgáló- és navigációs készülék javítása, karbantartása

33.13.12

Sugárzásos, elektromos orvosi és gyógyászati berendezés javítása, karbantartása

33.13.13

Professzionális optikai eszköz, fényképészeti berendezés javítása, karbantartása

33.13.19

Egyéb professzionális elektronikai berendezés javítása, karbantartása

33.14

Ipari villamos gép, berendezés javítása

33.14.1

Villamos berendezés javítása, karbantartása

33.14.11

Villanymotor, generátor, transzformátor, áramelosztó és -szabályozó berendezés javítása, karbantartása

33.14.19

Egyéb professzionális villamos berendezés javítása, karbantartása

33.15

Hajó, csónak javítása

33.15.1

Hajó és csónak javítása, karbantartása

33.15.10

Hajó és csónak javítása, karbantartása

33.16

Légi-, űrjármű javítása

33.16.1

Légi- és űrjármű javítása, karbantartása

33.16.10

Légi- és űrjármű javítása, karbantartása

33.17

Egyéb jármű javítása

33.17.1

Egyéb jármű javítása, karbantartása

33.17.11

Vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása

33.17.19

M.n.s. egyéb jármű javítása, karbantartása

33.19

Egyéb ipari eszköz javítása

33.19.1

Egyéb eszköz és felszerelés javítása, karbantartása

33.19.10

Egyéb eszköz és felszerelés javítása, karbantartása

33.2

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

33.20

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

33.20.1

Fémfeldolgozási termékek (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése

33.20.11

Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) üzembe helyezése, beleértve az ipari üzemek fém csővezeték-rendszerének üzembe helyezését is

33.20.12

Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése

33.20.2

Általános rendeltetésű gép üzembe helyezése

33.20.21

Irodai és könyvelőgép üzembe helyezése

33.20.29

Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép üzembe helyezése

33.20.3

Speciális rendeltetésű gép üzembe helyezése

33.20.31

Ipari gép és mezőgazdasági berendezés üzembe helyezése

33.20.32

Fémmegmunkáló gép üzembe helyezése

33.20.33

Kohászati gép, berendezés üzembe helyezése

33.20.34

Bányászati gép, berendezés üzembe helyezése

33.20.35

Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép, berendezés üzembe helyezése

33.20.36

Textil-, ruházati, bőripari gép, berendezés üzembe helyezése

33.20.37

Papír-, kartongyártó gép, berendezés üzembe helyezése

33.20.38

Műanyag- és gumigyártáshoz használt gép és berendezés üzembe helyezése

33.20.39

Egyéb speciális rendeltetésű gép, berendezés üzembe helyezése

33.20.4

Elektronikai és optikai berendezés üzembe helyezése

33.20.41

Professzionális orvosi berendezés, precíziós és optikai műszer üzembe helyezése

33.20.42

Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése

33.20.5

Villamos berendezés üzembe helyezése

33.20.50

Villamos berendezés üzembe helyezése

33.20.6

Ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése

33.20.60

Ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése

33.20.7

M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése

33.20.70

M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése

D

VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS

35

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

35.1

Villamosenergia-termelés, -ellátás

35.11

Villamosenergia-termelés

35.11.1

Villamos energia

35.11.10

Villamos energia

35.12

Villamosenergia-szállítás

35.12.1

Villamosenergia-szállítás

35.12.10

Villamosenergia-szállítás

35.13

Villamosenergia-elosztás

35.13.1

Villamosenergia-elosztás

35.13.10

Villamosenergia-elosztás

35.14

Villamosenergia-kereskedelem

35.14.1

Villamosenergia-kereskedelem

35.14.10

Villamosenergia-kereskedelem

35.2

Vezetékes gázellátás

35.21

Gázgyártás

35.21.1

Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kivéve: a kőolajgázok)

35.21.10

Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kivéve: a kőolajgázok)

35.22

Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása

35.22.1

Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása

35.22.10

Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása

35.23

Gáz vezetékes kereskedelme

35.23.1

Gáz vezetékes kereskedelme

35.23.10

Gáz vezetékes kereskedelme

35.3

Gőzellátás, légkondicionálás

35.30

Gőzellátás, légkondicionálás

35.30.1

Gőz és meleg víz; gőz- és melegvíz-ellátási szolgáltatások

35.30.11

Gőz és meleg víz

35.30.12

Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken keresztül

35.30.2

Jég, hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása

35.30.21

Jég, beleértve a hűtési (azaz nem ehető) célút is

35.30.22

Hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása

E

VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS

36

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

36.0

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

36.00

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

36.00.1

Nyersvíz

36.00.11

Ivóvíz

36.00.12

Nem ivóvíz

36.00.2

Vezetékes víz kezelése, elosztása

36.00.20

Vezetékes víz kezelése, elosztása

36.00.3

Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton keresztül

36.00.30

Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton keresztül

37

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.0

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.00

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.00.1

Szennyvíz gyűjtése

37.00.11

Szennyvíz elvezetése és kezelése

37.00.12

Emésztőgödrök és szennyvízülepítők kezelése

37.00.2

Szennyvíziszap

37.00.20

Szennyvíziszap

38

Hulladékgazdálkodás

38.1

Hulladékgyűjtés

38.11

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

38.11.1

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

38.11.11

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladékok gyűjtése, kommunális hulladék

38.11.19

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladékok gyűjtése, egyéb

38.11.2

Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék gyűjtése

38.11.21

Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék gyűjtése, kommunális hulladék

38.11.29

Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék gyűjtése, egyéb

38.11.3

Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék, összegyűjtött

38.11.31

Nem veszélyes, nem újrahasznosítható kommunális hulladék

38.11.39

Egyéb nem újrahasznosítható, nem veszélyes hulladék

38.11.4

Bontásra szánt, további használatra nem alkalmas termékek

38.11.41

Bontásra szánt hajók és más úszó szerkezetek

38.11.49

Bontásra szánt használt gépjárművek, számítógépek, televíziók és egyéb berendezések

38.11.5

Egyéb hasznosítható, nem veszélyes hulladék, begyűjtött

38.11.51

Üveghulladék

38.11.52

Papír és kartonpapír-hulladék

38.11.53

Használt gumiabroncs

38.11.54

Egyéb gumihulladék

38.11.55

Műanyaghulladék

38.11.56

Textilhulladék

38.11.57

Bőrhulladék

38.11.58

Nem veszélyes fémhulladék

38.11.59

Egyéb nem veszélyes, m.n.s. hasznosítható hulladék

38.11.6

Nem veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése

38.11.61

Nem veszélyes, hasznosítható hulladékátrakó üzemeltetése

38.11.69

Nem veszélyes, egyéb hulladékátrakók üzemeltetése

38.12

Veszélyes hulladék; veszélyes hulladék gyűjtése

38.12.1

Veszélyes hulladék gyűjtése

38.12.11

Veszélyes egészségügyi és más veszélyes biológiai hulladék gyűjtése

38.12.12

Egyéb veszélyes ipari hulladék gyűjtése

38.12.13

Veszélyes települési hulladék gyűjtése

38.12.2

Begyűjtött veszélyes hulladék

38.12.21

Nukleáris reaktorok kimerült (sugárzó) fűtőeleme

38.12.22

Gyógyszertári hulladék

38.12.23

Egyéb veszélyes egészségügyi hulladék

38.12.24

Veszélyes vegyi hulladék

38.12.25

Hulladék olajok

38.12.26

Veszélyes fémhulladék

38.12.27

Hulladék elemek és akkumulátorok

38.12.29

Egyéb veszélyes hulladék

38.12.3

Veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése

38.12.30

Veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése

38.2

Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

38.21

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38.21.1

Nem veszélyes hulladék kezelése végleges lerakás céljából

38.21.10

Nem veszélyes hulladék kezelése végleges lerakás céljából

38.21.2

Nem veszélyes hulladék lerakása

38.21.21

Hulladéklerakás műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakón

38.21.22

Egyéb lerakási tevékenység

38.21.23

Nem veszélyes hulladék égetése

38.21.29

Egyéb nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása

38.21.3

Szervesoldószer-hulladék

38.21.30

Szervesoldószer-hulladék

38.21.4

Hulladékégetésből származó salak és egyéb maradvány

38.21.40

Hulladékégetésből származó salak és egyéb maradvány

38.21.5

Településihulladék-pellet

38.21.50

Településihulladék-pellet

38.22

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38.22.1

Nukleáris és egyéb veszélyes hulladék k