2008O0018 — HU — 01.01.2010 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2008. november 21.)

a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról

(EKB/2008/18)

(2008/880/EK)

(HL L 314, 25.11.2008, p.14)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2009. december 10.)

  L 330

95

16.12.2009
▼B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2008. november 21.)

a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról

(EKB/2008/18)

(2008/880/EK)AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 105. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. és 14.3. cikkére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével, a 18.2. cikkével és a 20. cikke első bekezdésével együtt,

mivel:

(1)

Az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben részt vevő ügyfelek számára ideiglenesen fokozottabb likviditás nyújtása érdekében bővíteni kell azon fedezetek elfogadhatóságát meghatározó kritériumokat, amelyeket az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben részt vevő ügyfelek nyújtanak az eurorendszer számára likviditáshoz való hozzájutás céljából. A fedezet elfogadhatóságát meghatározó kritériumok az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatásban ( 1 ) kerültek megállapításra.

(2)

Az Európai Központi Bank („EKB”) Kormányzótanácsa 2008. október 15-én döntött a fedezet eurorendszer műveletei tekintetében történő elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes kiterjesztéséről. A Kormányzótanács emellett döntött arról, hogy a lehető leggyorsabban közölni kell a kiterjesztett elfogadhatósági szabályokra vonatkozó döntése hatályba lépésének napját és a vonatkozó további kapcsolódó intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:1. cikk

A fedezetre vonatkozó egyes elfogadhatósági kritériumok kiterjesztése

(1)  A fedezetek elfogadhatóságára az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletében (a továbbiakban: az Általános dokumentáció) megállapított kritériumok a 2–7. cikknek megfelelően kiterjesztésre kerülnek.

(2)  Az ezen iránymutatás és az Általános dokumentáció NKB-k által nemzeti szinten végrehajtott változata közötti bármely eltérés esetén az iránymutatás az irányadó. Ha ez az iránymutatás másként nem rendelkezik, az NKB-k továbbra is változatlanul alkalmazzák az Általános dokumentáció minden rendelkezését.

2. cikk

Az USA dollárban, font sterlingben és japán yenben denominált fedezet elfogadható fedezetként való elismerése

(1)  Az Általános dokumentáció 6.2.1. fejezetében leírt, forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – ha azok USA dollárban, font sterlingben vagy japán yenben denomináltak – az eurorendszer monetáris politikai műveletei céljaira elfogadható fedezetet alkotnak, amennyiben: i. azokat az euroövezetben bocsátották ki és tartják/számolják el; valamint ii. a kibocsátó az Európai Gazdasági Térségben letelepedett.

(2)  Az eurorendszer valamennyi ilyen forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra további 8 %-os „haircut”-ot alkalmaz.

3. cikk

Az Anglia és Wales joga szerinti szindikált hitelek elfogadható fedezetként való elismerése

(1)  Az Általános dokumentáció 6.2.2. fejezetében leírt, Anglia és Wales joga szerinti szindikált hitelek az eurorendszer monetáris politikai műveletei céljaira elfogadható fedezetet alkotnak.

(2)  Az (1) bekezdése sérelme nélkül, azok az Anglia és Wales joga szerinti szindikált hitelek, amelyeket a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról szóló, 2008. október 23-i EKB/2008/11 rendelet végrehajtásáról szóló, 2008. november 14-i EKB/2008/15 határozat ( 2 ) az eurorendszer monetáris politikai műveletei céljaira elfogadott, az eurorendszer monetáris politikai műveletei céljaira elfogadott fedezetek maradnak az eurorendszer azon monetáris politikai műveletei lezárásáig, amelyek tekintetében azokat elfogadható fedezetként fogadták el.

4. cikk

Hitelintézetek által kibocsátott és egyes nem szabályozott piacokon forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elfogadható fedezetként való elismerése

(1)  Az EKB által meghatározott, hitelintézetek által kibocsátott és egyes nem szabályozott piacokon forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az eurorendszer monetáris politikai műveleteinek céljaira elfogadható fedezetet alkotnak.

(2)  Az eurorendszer valamennyi ilyen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra további 5 %-os „haircut”-ot alkalmaz.

5. cikk

A legalább „BBB-” hitelminősítéssel rendelkező fedezet elfogadható fedezetként való elismerése

(1)  Az eurorendszer minimumkövetelménye az eurorendszer monetáris politikai műveletei céljaira fedezetként elfogadható eszközök hitelminősítése tekintetében a „BBB-”-vel egyenértékű hitelminősítés. A hitelminősítési követelmény e változása a forgalomképes és a nem forgalomképes eszközökre egyaránt vonatkozik, az Általános dokumentáció 6.3. fejezetében leírt eszközalapú értékpapírok kivételével, amelyek tekintetében megmaradnak a magas hitelminőségi előírások.

(2)  Az eurorendszer az „A-” alatti hitelminősítésű valamennyi elfogadható fedezetre további 5 %-os „haircut”-ot alkalmaz.

6. cikk

A megfelelő garanciákkal ellátott hátrasorolt eszközök elfogadható fedezetként való elismerése

(1)  A forgalomképes eszközöknek az eurorendszer Általános dokumentáció 6.2.1 fejezetében körülírt monetáris politikai műveletei céljaira történő elfogadhatóságához kapcsolatos, a nem hátrasorolt jellegre vonatkozó követelménye nem érvényesül, amennyiben egy stabil pénzügyi helyzetű garanciavállaló az Általános dokumentáció 6.3.2. fejezetének meghatározása szerinti feltétlen és visszavonhatatlan, első felszólításra fizetendő garanciát nyújt ezekre az eszközökre.

(2)  Az eurorendszer valamennyi ilyen eszközre további 10 %-os „haircut”-ot alkalmaz, elméleti értékelés esetén további 5 %-os értékelési levonással együtt.

7. cikk

Lekötött betétek elfogadható fedezetként való elismerése

Az Általános dokumentáció 3.5. fejezetében leírt, elismert ügyfelektől származó lekötött betétek elfogadható fedezetnek minősülnek az eurorendszer valamennyi refinanszírozási művelete tekintetében.

8. cikk

További végrehajtási intézkedések

A Kormányzótanács átruházta az Igazgatóságra minden olyan további határozat meghozatalának hatáskörét, amelyek a 2008. október 15-i döntésének végrehajtásához szükségesek.

9. cikk

Ellenőrzés

Az NKB-k legkésőbb 2008. november 25-ig megküldik az EKB-nak mindazon szövegek és eszközök részleteit, amelyekkel ennek az iránymutatásnak meg kívánnak felelni.

10. cikk

Záró rendelkezések

(1)  Ez az iránymutatás 2008. november 25-én lép hatályba.

 

Ezt az iránymutatást 2008. december 1-jétől2010. december 31-ig vagy a 2010. december 31-ig megkezdett, legutolsó 12 hónapos refinanszírozási művelet lejárati időpontjáig (amennyiben az későbbi) kell alkalmazni.

 ◄

11. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok NKB-i a címzettjei.( 1 ) HL L 310., 2000.12.11., 1. o.

( 2 ) HL L 309., 2008.11.20., 8. o.