2008D0798 — HU — 10.12.2008 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 14.)

a Kínából származó vagy onnan szállított, tejet tartalmazó termékek vagy tejtermékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/757/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2008) 6086. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/798/EK)

(HL L 273, 15.10.2008, p.18)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. december 9.)

  L 331

19

10.12.2008
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 14.)

a Kínából származó vagy onnan szállított, tejet tartalmazó termékek vagy tejtermékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/757/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2008) 6086. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/798/EK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet 53. cikke lehetővé teszi a valamely harmadik országból behozott élelmiszerre és takarmányra vonatkozó, megfelelő közösségi szükségintézkedések elfogadását az emberi egészségnek, az állatok egészségének vagy a környezetnek a védelme érdekében, amennyiben az egyes tagállamok által hozott intézkedésekkel nem lehet eredményesen csökkenteni a kockázatot.

(2)

Az Európai Bizottságot a napokban tájékoztatták arról, hogy Kínában nagy koncentrációban találtak melamint tejalapú anyatej-helyettesítő tápszerben és tejtermékekben. A melamint aminogyanta és műanyag gyártásánál használják köztitermékként, valamint műanyag előállításánál monomerként és adalékként. Az élelmiszerekben magas koncentrációban előforduló melamin rendkívül káros hatással lehet az egészségre.

(3)

A Kínából származó tejnek és tejtermékeknek – beleértve a tejport – a Közösségbe történő behozatala nem engedélyezett, azonban feldolgozott tejalkotórészeket tartalmazó bizonyos összetett termékek (olyan termékek, amelyek egyszerre állati eredetű és nem állati eredetű feldolgozott terméket is tartalmaznak) bejuthattak az Európai Unió piacára.

(4)

A rendelkezésre álló tények ugyan azt mutatják, hogy nem hoztak be a Közösségbe csecsemők és kisgyermekek különleges táplálkozási céljaira szánt összetett termékeket, bizonyos ilyen összetett termékeket – különleges összetételük, és különösen tejterméktartalmuk arányától függően – bemutathattak behozatalra anélkül, hogy alávetették volna őket a 91/496/EGK és a 97/78/EK ( 2 ) tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről szóló, a bizottság 2007. április 17. 2007/275/EK határozata szerinti szisztematikus határellenőrzéseknek. Figyelembe véve, hogy ezek a termékek jelentik a csecsemők és kisgyermekek táplálkozásának elsődleges, és néhány esetben egyetlen forrását, indokolt megtiltani bármely ilyen Kínából származó terméknek a Közösségbe történő behozatalát. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a piacon talált ilyen termékeket haladéktalanul megsemmisítik.

(5)

Miután az Európai Bizottság felkérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), hogy értékelje a melamin összetett termékekben való előfordulásához kapcsolódó kockázatokat, a hatóság nyilatkozatot adott ki más olyan összetett termékekre vonatkozóan (például kekszek és csokoládé), amelyek egy változatos étrendnek csak kis részét képezik. A hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a legmagasabb kockázat abban a legkedvezőtlenebb esetben állna fenn, ha a gyermekek naponta olyan sokat fogyasztanának a legmagasabb tejportartalommal (16 % és 20 % közötti) rendelkező kekszekből és csokoládéból, hogy az megegyezne a Kínában felfedezett legmagasabb mértékű szennyezettséggel, és a melamin megengedhető napi bevitelének (0,5 mg/testtömegkilogramm) túllépését eredményezhetné.

(6)

Az ilyen összetett termékek melamintartalmának való expozícióból eredő lehetséges egészségügyi kockázat megelőzése érdekében a bizottság 2008/757/EK ( 3 ) határozat előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a legalább 15 % tejterméktartalommal rendelkező, Kínából származó valamennyi összetett terméket a Közösségbe történő behozataluk előtt szisztematikusan megvizsgálják, és hogy a 2,5 mg/kg-os határértéket meghaladó melamintartalmú termékeket haladéktalanul megsemmisítsék. A melamin különböző forrásokból – például az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokból való kioldódás vagy a növényvédőszerek használata által – a takarmányba és az élelmiszerbe kerülhet. A rendelkezésre álló előfordulási adatokat figyelembe véve a 2,5 mg/kg-os szint megfelelő ahhoz, hogy megkülönböztessék a melamin háttérben való elkerülhetetlen előfordulását az elfogadhatatlan élelmiszerhamisítástól. Ez a határérték a nagyfokú biztonság garantálása érdekében is szükséges. A tagállamok jelentős nehézségekről számoltak be az összetett termékek pontos tej- vagy tejterméktartalmának megállapításával kapcsolatban. Ennek következtében a fenti 15 %-os szint nem releváns annak megállapításához, hogy egy adott szállítmányt alá kell-e vetni behozatal előtti ellenőrzésnek. A behozatali ellenőrzési eljárások ésszerűsítése és egyszerűsítése érdekében ezért az összetett termékekben előforduló tej vagy tejtermék pontos összegétől függetlenül indokolt az ellenőrzési követelmények megállapítása.

(7)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy a már a Közösség piacán lévő összetett termékeket is megfelelően megvizsgálják, és szükség esetén kivonják a forgalomból. A behozatalkor végzett vizsgálatok, valamint az említett maximális határértéknek nem megfelelő termékekre vonatkozó hatósági intézkedések költségeit a termékekért felelős takarmány- és élelmiszeripari vállalkozónak kell viselnie.

(8)

Annak érdekében, hogy a Bizottság képes legyen ezen intézkedések megfelelő időben való újraértékelésére, a tagállamoknak az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszeren keresztül tájékoztatniuk kell a Bizottságot a kedvezőtlen eredményekről, és kéthetente jelentést kell készíteniük a kedvező eredményekről.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

E határozat alkalmazásában a Kínára való hivatkozás a Kínai Népköztársaságra való hivatkozásként értendő.

2. cikk

Ellenőrző intézkedések

 

A tagállamok megtiltják a Kínából származó vagy szállított, tejet, tejtermékeket, szóját vagy szójából készült terméket tartalmazó, a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekről szóló 89/398/EGK tanácsi irányelv értelmében csecsemők és kisgyermekek különleges táplálkozási céljaira szánt termékek Közösségbe történő behozatalát. A tagállamok emellett biztosítják, hogy e határozat hatálybalépését követően a piacon fellelhető valamennyi ilyen terméket haladéktalanul kivonják a forgalomból és megsemmisítik.

 ◄

 

A tagállamok valamennyi, Kínából származó vagy onnan szállított, az élelmiszerekben és a takarmányokban használandó ammónium-bikarbonátból, illetve a tejet, tejtermékeket, szóját vagy szójából készült terméket tartalmazó takarmányból vagy élelmiszerből álló szállítmány esetében elvégzik a dokumentumok és az azonosság ellenőrzését, valamint fizikai ellenőrzést – beleértve a laboratóriumi vizsgálatot – hajtanak végre rajtuk.

A tagállamok a Kínából származó, más magas fehérjetartalmú takarmány és élelmiszer behozatalát megelőzően véletlenszerű ellenőrzést végezhetnek.

Az ilyen ellenőrzések különösen annak biztosítását célozzák, hogy a melamin koncentrációja az egyes termékekben ne haladja meg a 2,5 mg/kg határértéket. A laboratóriumi vizsgálat eredményeinek rendelkezésre állásáig a szállítmányokat vissza kell tartani.

 ◄

(3)  A (2) bekezdés első albekezdésében említett ellenőrzéseket a tagállamok által kimondottan erre a célra kijelölt ellenőrzési pontokon kell végrehajtani. A tagállamok listát készítenek a nyilvánosság számára hozzáférhető ellenőrzési pontokról, és a listát benyújtják a Bizottságnak.

(4)  A tagállamok az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszeren keresztül jelentést tesznek a (2) bekezdésben említett laboratóriumi vizsgálat kedvezőtlen eredményéről. A tagállamok kéthetente jelentést készítenek a Bizottságnak a kedvező eredményekről.

(5)  A tagállamok meghozzák az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a már forgalomba hozott, a (2) bekezdésben említett termékeket, valamint a magas fehérjetartalmú takarmányt és élelmiszert megfelelő szintű, a melaminkoncentráció megállapítását célzó vizsgálatnak vessék alá.

(6)  Haladéktalanul meg kell semmisíteni minden olyan terméket, amelyről a (2) és (5) bekezdéssel összhangban elvégzett ellenőrzéseket követően megállapítják, hogy melamintartalma meghaladja a 2,5 mg/kg-os határértéket.

(7)  A tagállamok biztosítják, hogy a (2) bekezdés végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségeket a behozatalért felelős takarmány- és élelmiszeripari vállalkozók viseljék, valamint hogy az ennek a határozatnak nem megfelelő termékekre vonatkozó hatósági intézkedések költségeit az adott termékért felelős takarmány- és élelmiszeripari vállalkozó viselje.

3. cikk

Előzetes értesítés

▼M1

A takarmány– és élelmiszeripari vállalkozók vagy képviselőik a 2. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzési pontokat előzetesen értesítik a Kínából származó vagy onnan szállított, tejet, tejtermékeket, szóját vagy szójából készült terméket tartalmazó takarmányból vagy élelmiszerből álló valamennyi szállítmány érkezésének becsült dátumáról és időpontjáról.

▼B

4. cikk

Az intézkedések felülvizsgálata

Az ebben a határozatban meghozott intézkedéseket a tagállamok által végzett ellenőrzések eredményeit figyelembe véve rendszeresen újraértékelik.

5. cikk

A 2008/757/EK határozat hatályát veszti.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.( 1 ) HL L 31., 2002.2.1., 1.o.

( 2 ) HL L 116., 2007.5.4., 9. o.

( 3 ) HL L 259., 2008.9.27., 10. o.