2008D0185 — HU — 12.05.2010 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. február 21.)

az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról

(az értesítés a C(2008) 669. számú dokumentummal történt)

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/185/EK)

(HL L 059, 4.3.2008, p.19)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. június 6.)

  L 163

34

24.6.2008

►M2

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. december 17.)

  L 352

52

31.12.2008

►M3

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. március 18.)

  L 73

22

19.3.2009

 M4

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. augusztus 20.)

  L 217

5

21.8.2009

►M5

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. május 11.)

  L 118

63

12.5.2010
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. február 21.)

az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról

(az értesítés a C(2008) 669. számú dokumentummal történt)

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/185/EK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 8. cikkére, 9. cikkének (2) bekezdésére és 10. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról, a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról, valamint a 93/24/EGK és a 93/244/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. július 23-i 2001/618/EK bizottsági határozatot ( 2 ) több alkalommal jelentősen módosították ( 3 ). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a határozatot kodifikálni kell.

(2)

A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) az 1994-es Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) alkalmazásában az állat- és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodás által kijelölt nemzetközi szervezet, amely felelős az állatok és állati eredetű termékek kereskedelmére alkalmazandó nemzetközi állat-egészségügyi szabályok megállapításáért. E szabályokat a Nemzetközi Állat-egészségügyi Kódexben hirdetik ki.

(3)

A Nemzetközi Állat-egészségügyi Kódex Aujeszky-féle betegségről szóló fejezetét alapjaiban módosították.

(4)

Helyénvaló az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmére alkalmazandó kiegészítő garanciák módosítása annak érdekében, hogy biztosítsák azok összhangját a betegségre vonatkozó nemzetközi szabályokkal, valamint a betegség Közösségen belüli jobb ellenőrzését.

(5)

A 64/432/EGK irányelv 8. cikkével összhangban meg kell állapítani a tagállamok által az Aujeszky-féle betegségről nyújtandó információkra vonatkozó kritériumokat.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

▼M3

A tenyésztési vagy termelési célú, az I. mellékletben felsorolt, az Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamba vagy régióba szállított sertéseknek az említett mellékletben felsorolt tagállamból vagy régióból kell érkezniük vagy az alábbi kiegészítő feltételeknek kell megfelelniük:

▼B

1. az Aujeszky-féle betegségnek kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell tartoznia a származási tagállamban;

2. egy, a 64/432/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott szempontokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a származás szerinti tagállamban vagy régiókban az illetékes hatóság felügyelete alatt. E terv szerint a sertések szállítására és mozgására vonatkozóan megfelelő intézkedéseknek kell érvényben lenniük a betegség különböző státusú gazdaságok közötti terjedésének megelőzésére;

3. a sertések származási gazdaságával kapcsolatban:

a) a kérdéses gazdaságban az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot;

b) a sertések származása szerinti gazdaságok 5 kilométeres körzetében az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot, azonban e rendelkezés nem alkalmazandó, ha ez utóbbi gazdaságokban az illetékes hatóság felügyelete mellett rendszeresen alkalmaznak betegségfigyelő és mentesítési intézkedéseket a 2. pontban említett mentesítési tervvel összhangban, és e rendelkezések hatékonyan megelőzik a betegség behurcolását a kérdéses gazdaságba;

c) legalább 12 hónapja nem vakcináznak az Aujeszky-féle betegség ellen;

d) a sertéseken legalább négy hónapos időközzel legalább két alkalommal végeztek az ADV-gE vagy ADV-gB vagy ADV-gD ellenanyagok, illetve az Aujeszky-féle betegség teljes vírusának kimutatására irányuló szerológiai felmérést. E felmérésnek ki kellett mutatnia, hogy az Aujeszky-féle betegség a gazdaságban nem fordul elő, továbbá azt, hogy a vakcinázott sertésekben gE ellenanyagok nem termelődtek;

e) nem léptettek be sertéseket az Aujeszky-féle betegség vonatkozásában alacsonyabb állat-egészségügyi státusú gazdaságokból az elmúlt 12 hónapban, kivéve ha azokat az Aujeszky-féle betegségre nézve negatív eredménnyel megvizsgálták;

4. a szállítandó sertéseket:

a) nem vakcinázták;

b) elkülönítve tartották az illetékes hatóság által engedélyezett szálláshelyen a szállítást megelőző 30 nap során olyan módon, hogy megelőzhető volt e sertések Aujeszky-féle betegséggel való megfertőződése;

c) azokat a származási gazdaságban vagy azzal megegyező státusú gazdaságban tartották születésük óta, és a származási gazdaságban maradtak:

i. a termelési célú sertések esetében legalább 30 napig;

ii. a tenyésztési célú sertések esetében legalább 90 napig;

d) azokat legalább két szerológiai vizsgálat alá vetették negatív eredménnyel ADV-gB vagy ADV-gD antitestek, illetve az Aujeszky-féle betegséget okozó vírus egészének jelenlétére vonatkozóan, a két vizsgálat között legalább 30 nap különbséggel. Mindemellett a négy hónapnál fiatalabb sertések esetében az ADV-gE ellenanyagok kimutatására irányuló szerológiai vizsgálat is alkalmazható. Az utolsó vizsgálathoz szükséges mintavételt a szállítást megelőző 15 napon belül kell végrehajtani. Az elkülönítőegységben tartott sertések számának elegendőnek kell lennie:

i. 2 %-os szeroprevalencia kimutatására 95 %-os biztonsággal az elkülönítőben tartott, termelési célú sertések esetében;

ii. 0,1 %-os szeroprevalencia kimutatására 95 %-os biztonsággal az elkülönítőben tartott, tenyésztési célú sertések esetében.

Mindazonáltal a két vizsgálat közül az első nem szükséges, ha:

i. a 2. pontban említett terv keretein belül szerológiai felmérést végeztek a származási gazdaságban a szállítást megelőző 45. és 170. nap között annak kimutatására, hogy a sertésekben nincsenek Aujeszky-féle betegség ellen termelt ellenanyagok és a vakcinázott sertésekben nincsenek gE ellenanyagok;

ii. a szállítandó sertések születésüktől kezdve a származási gazdaságban éltek;

iii. nem szállítottak sertéseket a származási gazdaságba, mialatt a szállítandó sertéseket elkülönítve tartották.

2. cikk

▼M3

A vágási célú, az I. mellékletben felsorolt, az Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamba vagy régióba szállított sertéseknek az említett mellékletben felsorolt tagállamból vagy régióból kell érkezniük vagy az alábbi kiegészítő feltételeknek kell megfelelniük:

▼B

1. az Aujeszky-féle betegségnek kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell tartoznia a származási tagállamban;

2. egy, az 1. cikk 2. pontjában meghatározott szempontokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a sertések származása szerinti tagállamban vagy régióban;

3. valamennyi kérdéses sertést közvetlenül a rendeltetés szerinti vágóhídra kell szállítani és:

a) vagy olyan gazdaságból érkeznek, amely megfelel az 1. cikk 3. pontjában meghatározott feltételeknek; vagy

b) a szállítás előtt legalább 15 nappal vakcinázták a sertéseket az Aujeszky-féle betegség ellen, és olyan származási gazdaságból érkeznek, ahol:

i. a 2. pontban említett terv keretein belül az elmúlt 12 hónap során rendszeresen alkalmaztak betegségfigyelő és mentesítési intézkedéseket az Aujeszky-féle betegséget illetően az illetékes hatóság felügyelete mellett;

ii. a szállítást megelőzően legalább 30 napig tartották azokat, és ahol nem észlelték a betegség klinikai vagy kórtani bizonyítékát a 7. cikkben említett egészségügyi bizonyítvány kitöltésekor; vagy

c) nem vakcinázták azokat, és olyan gazdaságból származnak, ahol:

i. a 2. pontban említett terv keretein belül az elmúlt 12 hónap során rendszeresen alkalmaztak betegségfigyelő és mentesítési intézkedéseket az Aujeszky-féle betegséget illetően az illetékes hatóság felügyelete alatt, és az elmúlt hat hónapban nem rögzítették az Aujeszky-féle betegség klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékát;

ii. az Aujeszky-féle betegség elleni vakcinázást és a vakcinázott sertések bevitelét az illetékes hatóság megtiltotta, mivel a gazdaság az Aujeszky-féle betegség tekintetében a legmagasabb státus elérésének folyamatában van a 2. pontban említett tervvel összhangban;

iii. a sertéseket legalább 90 napig tartották a szállítást megelőzően.

3. cikk

Azon tenyésztésre szánt sertéseknek, amelyeket a II. mellékletben felsorolt olyan tagállamokba vagy régiókba szállítanak, ahol egy jóváhagyott program működik az Aujeszky-féle betegség megszüntetésére, vagy:

1. az I. mellékletben felsorolt tagállamokból vagy régiókból kell érkezniük; vagy

2. a következő helyekről kell érkezniük:

a) a II. mellékletben felsorolt tagállamok vagy régiók; és

b) az 1. cikk 3. pontja követelményeinek megfelelő gazdaság; vagy

3. a következő feltételeknek kell megfelelniük:

a) az Aujeszky-féle betegségnek kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell tartoznia a származási tagállamban;

b) egy, az 1. cikk 2. pontjában meghatározott kritériumokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a származás szerinti tagállamban vagy régióban;

c) a kérdéses sertések származási gazdaságában az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot;

d) a sertéseket az illetékes hatóság által jóváhagyott szállásukon elkülönítve kellett tartani a szállítást közvetlenül megelőző 30 napig oly módon, hogy megelőzhető volt az Aujeszky-féle betegség terjedése;

e) a sertéseket a gE ellenanyagok jelenlétének kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatnak kellett alávetni, negatív eredménnyel. Az utolsó vizsgálathoz szükséges mintavételt a szállítást megelőző 15 napon belül kell végrehajtani. A megvizsgált sertések számának elegendőnek kell lennie a sertésekben 2 %-os szeroprevalencia kimutatására 95 %-os biztonsággal;

f) a sertéseket születésük óta a származás szerinti gazdaságban vagy azzal megegyező státusú gazdaságban tartották, és a származás szerinti gazdaságban maradtak legalább 90 napig.

4. cikk

Azon termelésre szánt sertéseknek, amelyeket a II. mellékletben felsorolt olyan tagállamokba vagy régiókba szállítanak, ahol egy jóváhagyott program működik az Aujeszky-féle betegség megszüntetésére, vagy:

1. az I. mellékletben felsorolt tagállamokból vagy régiókból kell érkezniük vagy

2. a következő helyekről kell érkezniük:

a) a II. mellékletben felsorolt tagállamok vagy régiók; és

b) az 1. cikk 3. pontja követelményeinek megfelelő gazdaság; vagy

3. a következő feltételeknek kell megfelelniük:

a) az Aujeszky-féle betegségnek kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell tartoznia a származási tagállamban;

b) egy, az 1. cikk 2. pontjában meghatározott kritériumokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a származás szerinti tagállamban vagy régióban;

c) a kérdéses sertések származási gazdaságában az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot;

d) az Aujeszky-féle betegség kimutatására irányuló szerológiai felmérést végeztek a származás szerinti gazdaságban a szállítást megelőző 45. és 170. nap között annak bizonyítására, hogy ott a betegség nem fordul elő, és a vakcinázott sertésekben nem termelődnek gE ellenanyagok;

e) a sertések vagy a származásuk szerinti gazdaságban éltek születésüktől kezdve, vagy legalább 30 napig maradtak ilyen gazdaságban azt követően, hogy oda egy olyan egyenértékű státusú gazdaságból beszállították azokat, ahol a fenti d) pontban említett szerológiai felméréssel egyenértékű vizsgálatot végeztek.

5. cikk

A sertések Aujeszky-féle betegségének figyelésére vagy kimutatására elvégzett szerológiai vizsgálatoknak e határozattal összhangban meg kell felelniük a III. mellékletben meghatározott szabványoknak.

6. cikk

A 64/432/EGK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül az Aujeszky-féle betegség előfordulására vonatkozó információkat, beleértve a II. mellékletben felsorolt tagállamok folyamatban lévő betegségfigyelő és megszüntetési programjaira vonatkozó adatokat és az azon tagállamokban és régiókban folyó betegségfigyelő és mentesítési programokra vonatkozó adatokat, amelyeket e mellékletben nem soroltak fel, a IV. mellékletben meghatározott egységes szempontokkal összhangban minden tagállamnak legalább évente meg kell adnia.

7. cikk

(1)  A közösségi jogszabályokban megállapított, az egészségügyi bizonyítványokra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a 64/432/EGK irányelvben megkövetelt egészségügyi bizonyítvány C. szakaszának kitöltése előtt az I. vagy II. mellékletében felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó sertésfélék esetében a hatósági állatorvosnak meg kell győződnie a következőkről:

a) a kérdéses sertések származása szerinti gazdaság és tagállam vagy régió Aujeszky-féle betegséget illető státusa;

b) amennyiben a sertések nem olyan tagállamból vagy régióból származnak, amely mentes a betegségtől, a kérdéses sertések rendeltetése szerinti gazdaság és tagállam vagy régió Aujeszky-féle betegséget illető státusa;

c) a kérdéses sertések megfelelése az e határozatban megállapított feltételeknek.

(2)  Az I. vagy II. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó sertésfélékre az (1) bekezdésben említett egészségügyi bizonyítvány C. szakaszának (4) bekezdésében található igazolást a következőképpen kell kitölteni és kiegészíteni:

a) az első franciabekezdésben a „betegség:” szó után az „Aujeszky-féle” kifejezést kell feltüntetni;

b) a második franciabekezdésben e határozatra kell hivatkozni. Ugyanezen sorban zárójelben fel kell tüntetni e határozat azon cikkének számát, amely a kérdéses sertésekre vonatkozik.

8. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amikor az I. vagy a II. mellékletben felsorolt tagállamba vagy régióba szállítandó sertéseket szállítják, azok nem érintkezhetnek az Aujeszky-féle betegséget illetően más vagy ismeretlen státusú sertésekkel a szállítás, illetve az árutovábbítás alatt.

9. cikk

A 2001/618/EK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a határozatra vonatkoznának, és a VI. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

10. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

▼M2
I. MELLÉKLETAz Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamok vagy régiók, ahol tilos a betegség ellen vakcinázást folytatni

ISO-kód

Tagállam

Régiók

AT

Ausztria

minden régió

| CY

Ciprus

minden régió

| CZ

Cseh Köztársaság

minden régió

| DE

Németország

minden régió

+ 49 33979 80-200 | DK

Dánia

minden régió

lcv@mapya.es | FI

Finnország

minden régió

| FR

Franciaország

Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines megyék

| LU

Luxemburg

minden régió

| NL

Hollandia

minden régió

| SK

Szlovákia

minden régió

| SE

Svédország

minden régió

UK

Egyesült Királyság

Anglia, Skócia és Wales minden régiója

▼M5
II. MELLÉKLETTagállamok vagy régiók, ahol az Aujeszky-féle betegség felszámolására jóváhagyott nemzeti ellenőrzési terveket hajtanak végre

ISO-kód

Tagállam

Régiók

BE

Belgium

Minden régió

ES

Spanyolország

Galícia, Baszkföld, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja autonóm közösségek területe

León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid és Ávila tartományok területe Castilla y León autonóm közösségen belül

Las Palmas tartomány területe a Kanári-szigetek autonóm közösségén belül.

HU

Magyarország

Minden régió

IE

Írország

Minden régió

IT

Olaszország

Bolzano megye

UK

Egyesült Királyság

Észak-Írország minden régiója

▼B
III. MELLÉKLET

Az Aujeszky-féle betegség kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatokra vonatkozó szabványok – Vizsgálati protokoll az Aujeszky-féle betegség vírusával (a teljes vírus), a B glükoproteinnel szemben termelt ellenanyagok (ADV-gB), a D glükoproteinnel szemben termelt ellenanyagok (ADV-gD) vagy az E glükoproteinnel szemben termelt ellenanyagok (ADV-gE) kimutatására használt ELISA teszthez (enzyme linked immunosorbent assay)

1. A (2) bekezdés d) pontjában felsorolt intézmények értékelik az ELISA ADV-gE teszteket és kiteket a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában megfogalmazott szempontok alapján. A tagállamok illetékes hatóságai biztosítják, hogy csak azon ELISA ADV-gE kiteket veszik nyilvántartásba, amelyek ezen szabványoknak megfelelnek. A (2) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt vizsgálatokat legkésőbb a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott teszt, illetve vizsgálat engedélyezése előtt, illetve ezt követően minden tétel esetében el kell végezni.

2. Szabványosítás, a teszt érzékenysége és specifikussága.

a) A teszt érzékenységének olyan szintűnek kell lennie, hogy az alábbi közösségi referenciaszérumokra pozitív eredményt adjon:

 ADV 1 közösségi referenciaszérum, 1:8 hígításnál,

 ADV-gE A közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE B közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE C közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE D közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE E közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE F közösségi referenciaszérum;

b) A teszt specifikusságának olyan szintűnek kell lennie, hogy az alábbi közösségi referenciaszérumokra pozitív eredményt adjon:

 ADV-gE G közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE H közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE J közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE K közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE L közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE M közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE N közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE O közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE P közösségi referenciaszérum,

 ADV-gE Q közösségi referenciaszérum.

c) A tételvizsgálat során az ADV 1 közösségi referenciaszérumnak 1:8 hígításban pozitív eredményt kell adnia, és a b) pontban az ADV-gE G-től ADV-gE Q-ig felsorolt közösségi referenciaszérumok egyikére negatív eredményt kell adnia.

Az ADV-gB és az ADV-gD kit tételvizsgálatakor az ADV 1 közösségi referenciaszérumnak 1:2 hígításban pozitív eredményt kell adnia, és a b) pontban említett Q közösségi referenciaszérumra negatív eredményt kell adnia.

d) Ezenkívül az alábbiakban felsorolt intézmények lesznek felelősek az ELISA próba minőségének ellenőrzéséért minden egyes tagállamban, különös tekintettel a nemzeti referenciaszérumok közösségi referenciaszérumok alapján történő előállításáért és standardizálásáért.AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)Robert Koch-Gasse 17A-2340 MödlingTel.: +43 (0) 505 55-38112Fax: +43 (0) 505 55-38108E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels

CY

State Veterinary LaboratoryVeterinary Services1417 AthalassaNicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-InstitutBundesforschungsinstitut für TiergesundheitStandort WusterhausenSeestraße 55D-16868 WusterhausenTel.: + 49 33979 80-0Fax: + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of DenmarkLindholmDK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja ToidulaboratooriumKreutzwaldi 30, 51006 Tartu, EstoniaTel.: + 372 7 386 100Fax: + 372 7 386 102E-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de AlgeteCarretera de Algete, km 8Algete 28110 (Madrid)Tel.: +34 916 290 300Fax: +34 916 290 598E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety AuthorityAnimal Diseases and Food Safety ResearchMustialankatu 3FI-00790 Helsinki, FinlandE-mail: info@evira.fiTel.: +358 20 772 003 (exchange)Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicolesAFSSA site de Ploufragan/Brest —LERAPPBP 5322440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories AgencyNew Haw, Addlestone, WeybridgeSurrey KT15 3NB, UKTel.: (44-1932) 341111Fax: (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes25 Neapoleos Street,GR-153 10 Agia Paraskevi AttikiTel.: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai IgazgatóságCentral Agricultural Office, Veterinary Diagnostic DirectorateAddress: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.Tel.: +36 1 460-6300Fax: +36 1 252-5177E-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology DivisionCentral Veterinary Research LaboratoryDepartment of Agriculture and Food LaboratoriesBackweston CampusStacumny LaneCelbridgeCo. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,Via Bianchi, 9;25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)J. Kairiūkščio 10LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs(National Diagnostic Centre)Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076Tel.: +371 7620526Fax: +371 7620434E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte ControleCIDC-LelystadHoofdvestiging: Houtribweg 39Nevenvestiging: Edelhertweg 15Postbus 20048203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine DiseasesPaństwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy InstytutBadawczyal. Partyzantów 57, 24-100 PuławyTel.: +48 81 889 30 00Fax: +48 81 886 25 95E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)Estrada de Benfica, 701P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstaltDepartment of VirologyS-751 89 UppsalaTel.: (46-18) 67 40 00Fax: (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v LjubljaniVeterinarska fakultetaNacionalni veterinarski inštitutGerbičeva 60,SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústavPod dráhami 918960 86 ZvolenSlovenska republika
IV. MELLÉKLET

Az Aujeszky-féle betegség előfordulására és a betegséggel kapcsolatos betegségfigyelő és mentesítési tervekre vonatkozóan nyújtandó információkkal szemben támasztott követelmények a 64/432/EGK tanácsi irányelv 8. cikkével összhangban

1. Tagállam: …

2. Dátum: …

3. A jelentés alapját képező időtartam: …

4. A gazdaságok száma, ahol Aujeszky-féle betegséget mutattak ki klinikai, szerológiai vagy virológiai vizsgálatok alkalmazásával: …

5. Az Aujeszky-féle betegséggel szembeni vakcinázásra, a sertéstartó gazdaságokban végzett szerológiai vizsgálatokra és a gazdaságok besorolására vonatkozó információk (kérjük, töltse ki a csatolt táblázatot):Régió

A sertéstartó gazdaságok száma

Az Aujeszky-féle betegséggel kapcsolatos programban részt vevő sertéstartó gazdaságok száma (1)

Az Aujeszky-féle betegséggel nem fertőzött sertéstartó gazdaságok száma

(vakcinázással) (2)

Az Aujeszky-féle betegségtől mentes gazdaságok száma

(vakcinázás nélkül) (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összesen

 
 
 
 

(1)   Az illetékes hatóság által felügyelt program.

(2)   Azon sertéstartó gazdaságok, ahol a betegség kimutatására egy Aujeszky-féle betegséggel kapcsolatos hivatalos program alapján szerológiai viszgálatokat végeztek negatív eredménnyel, és a megelőző 12 hónapban vakcinázást folytattak.

(3)   Az 1. cikk 3. pontja feltételeinek megfelelő sertéstartó gazdaságok.

6. További információk a mesterséges megtermékenyítő központokban kiviteli célokra más betegségfigyelő programok keretein belül végzett szerológiai ellenőrzésről stb: …
V. MELLÉKLETA HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT HATÁROZAT ÉS MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

A Bizottság 2001/618/EK határozata

(HL L 215., 2001.8.9., 48. o.)

 

A Bizottság 2001/746/EK határozata

(HL L 278., 2001.10.23., 41. o.)

Kizárólag az 1. cikkben a 2001/618/EK határozatra tett hivatkozás tekintetében

A Bizottság 2001/905/EK határozata

(HL L 335., 2001.12.19., 22. o.)

Kizárólag a 2. cikkben a 2001/618/EK határozatra tett hivatkozás tekintetében

A Bizottság 2002/270/EK határozata

(HL L 93., 2002.4.10., 7. o.)

Kizárólag a 3. cikk

A Bizottság 2003/130/EK határozata

(HL L 52., 2003.2.27., 9. o.)

 

A Bizottság 2003/575/EK határozata

(HL L 196., 2003.8.2., 41. o.)

 

A Bizottság 2004/320/EK határozata

(HL L 102., 2004.4.7., 75. o.)

Kizárólag a 2. cikk és a II. melléklet

A Bizottság 2005/768/EK határozata

(HL L 290., 2005.11.4., 27. o.)

 

A Bizottság 2006/911/EK határozata

(HL L 346., 2006.12.9., 41. o.)

Kizárólag az 1. cikkben a 2001/618/EK határozatra tett hivatkozás és a melléklet 12. pontja tekintetében

A Bizottság 2007/603/EK határozata

(HL L 236., 2007.9.8., 7. o.)

 

A Bizottság 2007/729/EK határozata

(HL L 294., 2007.11.13., 26. o.)

Kizárólag az 1. cikkben a 2001/618/EK határozatra tett hivatkozás és a melléklet 10. pontja tekintetében
VI. MELLÉKLETMegfelelési táblázat

2001/618/EK határozat

Ez a határozat

1. cikk, a) és b) pont

1. cikk, 1. és 2. pont

1. cikk, c) pont, első–ötödik francia bekezdés

1. cikk, 3., a)–e) pont

1. cikk, d) pont, első–negyedik francia bekezdés

1. cikk, 4., a)–d) pont

2. cikk, a) és b) pont

2. cikk, 1. és 2. pont

2. cikk, c) pont, első, második és harmadik francia bekezdés

2. cikk, 3., a), b) és c) pont

3. cikk, a) pont

3. cikk, 1. pont

3. cikk, b) pont, első és második francia bekezdés

3. cikk, 2., a) és b) pont

3. cikk, c) pont, első–hatodik francia bekezdés

3. cikk, 3., a)–f) pont

4. cikk, a) pont

4. cikk, 1. pont

4. cikk, b) pont, első és második francia bekezdés

4. cikk, 2., a) és b) pont

4. cikk, c) pont, első–ötödik francia bekezdés

4. cikk, 3., a)–e) pont

5–8. cikk

5–8. cikk

9. cikk

10. cikk

9. cikk

11. cikk

10. cikk

I–IV. melléklet

I–IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet( 1 ) HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal (HL L 294., 2007.11.13., 26. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 215., 2001.8.9., 48. o. A legutóbb a 2007/729/EK határozattal módosított határozat.

( 3 ) Lásd az V. mellékletet.