02008D0017 — HU — 28.05.2020 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2008. november 17.)

az eurorendszer közös beszerzési keretrendszerének meghatározásáról

(EKB/2008/17)

(2008/893/EK)

(HL L 319, 2008.11.29., 76. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/21 HATÁROZATA (2015. december 23.)

  L 6

5

9.1.2016

►M2

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2020/628 HATÁROZATA (2020. május 4.)

  L 146

11

8.5.2020
▼B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2008. november 17.)

az eurorendszer közös beszerzési keretrendszerének meghatározásáról

(EKB/2008/17)

(2008/893/EK)1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek a határozatnak az alkalmazásában:

a) 

„eurorendszer”: az Európai Központi Bank és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek bevezették az eurót;

b) 

„eurorendszer feladatai”: a Szerződés és a KBER alapokmánya értelmében az eurorendszerre ruházott feladatok;

c) 

„központi bank”: az EKB vagy az eurót bevezetett valamely tagállam nemzeti központi bankja;

d) 

„vezető központi bank”: a közös pályázati eljárás lebonyolításáért felelő központi bank;

e) 

„fogadó központi bank”: a Kormányzótanács által az EPCO befogadására kijelölt központi bank;

▼M2

f) 

„EPCO Irányítóbizottság”: a Kormányzótanács által az EPCO tevékenységeinek irányítására felállított bizottság. Az EPCO Irányítóbizottságnak minden központi bank részéről egy tagja van, akiket az intézményen belüli szervezeti és stratégiai kérdésekben szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező, vezető beosztású személyek és beszerzési szakértők sorából kell választani. Az EPCO Irányítóbizottság az Igazgatóságon keresztül a Kormányzótanácsnak számol be;

▼B

g) 

„közös pályázati eljárás”: a vezető központi bank által áruknak és szolgáltatásoknak a közös pályázati eljárásban részt vevő központi bankok javára lefolytatott közös beszerzésére szolgáló eljárás.

2. cikk

Hatály

(1)  Ez a határozat vonatkozik a központi bankok azon áru- és szolgáltatásbeszerzéseire, amelyek szükségesek az eurorendszer feladatainak ellátásához.

(2)  A központi bankok EPCO-tevékenységekben és közös pályázati eljárásokban való részvétele önkéntes.

▼M1

(3)  Ez a határozat nem érinti az (EU) 2015/280 európai központi banki iránymutatást ( 1 ).

▼B

3. cikk

Az eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodája

▼M1

(1)  Az EPCO a következő alapvető feladatokat látja el:

a) 

a központi bankok EPCO-hoz intézett beszerzési igénye alapján olyan potenciális beszerzések azonosítása, amelyek e határozat hatálya alá vagy azon kívül esnek;

b) 

az a) pont szerinti értékelés alapján éves beszerzési terv készítése és szükség esetén aktualizálása a közös pályázati eljárások tekintetében;

c) 

a közös pályázati eljárásban részt vevő központi bankokkal együttműködésben közös követelmények kidolgozása;

d) 

a központi bankok támogatása a közös beszerzési eljárásokban;

e) 

a központi bankok támogatása a Központi Bankok Európai Rendszerének közös projektjeihez kapcsolódó beszerzésekben, ha ezt a projektvezető központi bank(ok) kéri(k);

▼M2

f) 

a központi bankok támogatása szerződéskezelési tevékenység során.

▼M1

Az EPCO a fentiekben megjelöltektől eltérő feladatokat is elláthat, nevezetesen az eurorendszeren belül a legjobb beszerzési gyakorlatok elfogadásának elősegítése és a közös beszerzéshez szükséges infrastruktúra (például készségek, funkcionális eszközök, információs rendszerek, folyamatok) kialakítása érdekében.

▼M2

(1a)  Az EPCO befogadója valamely központi bank. A Kormányzótanács ötévente jelöli ki a fogadó központi bankot.

▼B

(2)  A fogadó központi bank biztosítja az EPCO feladatainak ellátásához szükséges anyagi és humán erőforrásokat, a Kormányzótanács által a (4) bekezdésben meghatározott módon jóváhagyott költségvetésnek megfelelően.

(3)  A fogadó központi bank az EPCO Irányítóbizottsággal konzultálva szabályokat fogadhat el az EPCO belső szervezet és igazgatása tekintetében, ideértve az EPCO személyzetének az annak biztosítását célzó magatartási szabályzatát, hogy feladataik ellátása során a legnagyobb integritás érvényesüljön.

▼M1

(4)  Az EPCO költségvetését a központi bankok finanszírozzák a Kormányzótanács által elfogadott szabályokkal összhangban, és e költségvetés alapulhat több évre kiterjedő pénzügyi keretösszegen vagy éves költségvetési javaslaton, továbbá tartalmazhat a közös beszerzési projektek vezetését előmozdító ösztönzőket.

▼B

(5)  Az EPCO az EPCO Irányítóbizottságon és az Igazgatóságon keresztül benyújtja éves tevékenységi beszámolóját a Kormányzótanácsnak.

(6)  Az EPCO tevékenységeit a Belső Ellenőrzési Bizottsága ellenőrzi, a Kormányzótanács által elfogadott szabályoknak megfelelően. Ez nem érinti a fogadó központi bank által alkalmazott vagy elfogadott ellenőrzési és könyvvizsgálati szabályokat.

▼M2

(7)  Az EPCO Irányítóbizottság az (1a) bekezdésben említett ötéves periódus vége előtt megfelelő időben elvégzi az EPCO tevékenységeinek eredményességi és hatékonysági értékelését. A Kormányzótanács ezen értékelés alapján, és figyelembe véve más központi bankok EPCO befogadásához fűződő érdekét, dönt arról, hogy szükséges-e kiválasztási eljárást lefolytatni új fogadó központi bank kiválasztására.

▼B

4. cikk

Közös pályázati eljárások

(1)  E határozat alkalmazásában a közös pályázati eljárás a következő esetekben tekinthető szükségesnek: i. ésszerűen várható, hogy az áruk és szolgáltatások közös beszerzése előnyösebb vételi feltételeket eredményezne a költségtakarékosság és hatékonyság elveinek megfelelően; vagy ii. a központi bankoknak harmonizált követelményeket és előírásokat kell elfogadniuk az ilyen árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.

▼M1

(2)  Egy potenciális közös beszerzés azonosítása után az EPCO felkéri a központi bankokat a közös pályázati eljárásban való részvételre. A központi bankok kellő időben tájékoztatják az EPCO-t arról, hogy részt kívánnak-e venni a közös pályázati eljárásban, és ha igen, közlik üzleti követelményeiket az EPCO-val. Amennyiben hirdetmény közzététele nem kötelező, úgy a központi bank mindaddig elállhat a közös beszerzésben való részvételtől, amíg formálisan nem vállalat kötelezettséget a részvételre. Amennyiben hirdetményt kell közzétenni, a központi bank a hirdetmény közzététele előtt bármikor elállhat a részvételtől.

▼M2

(3)  Az EPCO a közös pályázati eljárások tekintetében évente a vezető központi bankok nevét is tartalmazó aktualizált beszerzési tervet nyújt be a Kormányzótanácshoz jóváhagyásra. Az EPCO által benyújtott aktualizált beszerzési terv tartalmazhat azon területekre való utalást, amelyek tekintetében adott korlátok között további lehetőség nyílhat közös beszerzésre a következő aktualizálás előtt. A Kormányzótanács a beszerzési tervről és annak végrehajtásáról az EPCO Irányítóbizottsággal folytatott konzultációt követően határoz.

▼B

(4)  A vezető központi bank folytatja le a közös pályázati eljárást a közös pályázati eljárásban részt vevő központi bankok javára, a vezető központi bankra vonatkozó beszerzési szabályoknak megfelelően. A vezető központi bank a hirdetményben megjelöli, hogy mely központi bankok vesznek részt a közös pályázati eljárásban és a tervezett szerződéses kapcsolatok szerkezetét.

(5)  A vezető központi bank az EPCO-val és a közös pályázati eljárásban részt vevő többi központi bankkal együttműködésben elkészíti a pályázati dokumentációt, valamint értékeli a jelentkezéseket és pályázatokat.

(6)  A vezető központi bank az éves beszerzési tervben meghatározott nyelve(ke)n folytatja le a közös pályázati eljárást.

▼M2

5. cikk

Más intézmények részvétele

(1)  A Kormányzótanács felkérheti az eurót még nem bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjait, hogy az EPCO tevékenységeiben és a közös pályázati eljárásokban az eurorendszerbeli központi bankokra irányadóakkal azonos feltételek mellett részt vegyenek. Emellett a Kormányzótanács a tagállamok nemzeti hatóságait, uniós intézményeket és szerveket vagy nemzetközi szervezeteket is felkérhet arra, hogy a Kormányzótanács által a meghívásban meghatározott feltételek mellett vegyenek részt az EPCO tevékenységeiben és a közös pályázati eljárásokban. Az ilyen meghívásnak a központi bankok és a meghívott szervezetek közös igényeinek kielégítését szolgáló áruk és szolgáltatások közös beszerzésére kell korlátozódnia, és a feltételeknek hasonlóaknak kell lenniük azokhoz, mint amelyek az eurorendszerbeli központi bankokra irányadóak.

(2)  Azok a házon belüli nyomdák, amelyek az (EU) 2015/280 iránymutatás (EKB/2014/44) 1. cikke (2) bekezdésének b) alpontja szerint külön jogi személyek és megfelelnek az abban a rendelkezésben meghatározott együttes feltételeknek, közvetlenül részt vehetnek a közös pályázati eljárásokban, és e cikk alkalmazásában úgy tekintendők, hogy a tagállamuk központi bankjának részét képezik. Az ilyen részvétel az eurorendszer feladatainak házon belüli nyomdák általi ellátásához szükséges áruk és szolgáltatások közös beszerzésére korlátozódik.

▼B

6. cikk

Záró rendelkezések

Ez a határozat 2008. december 1-jén lép hatályba.( 1 ) Az Európai Központi Bank 2014. november 13-i (EU) 2015/280 iránymutatása az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról (EKB/2014/44) (HL L 47., 2015.2.20., 29. o.).