02007L0002 — HU — 26.06.2019 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/2/EK IRÁNYELVE

(2007. március 14.)

az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról

(HL L 108, 2007.4.25., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1010 RENDELETE (2019. június 5.)

  L 170

115

25.6.2019
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/2/EK IRÁNYELVE

(2007. március 14.)

az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításárólI. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

(1)  Ezen irányelv célja az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (a továbbiakban: INSPIRE) létrehozására vonatkozó általános szabályok megállapítása, a közösségi környezetpolitika, valamint azon politikák és tevékenységek céljaira, amelyek hatást gyakorolhatnak a környezetre.

(2)  Az INSPIRE alapjául a tagállamok által létrehozott és működtetett térinformációs infrastruktúrák szolgálnak.

2. cikk

(1)  Ez az irányelv nem érinti a 2003/4/EK és a 2003/98/EK irányelvet.

(2)  Ez az irányelv nem érinti a hatóságok szellemi tulajdonjogait vagy az azokon fennálló jogosultságait.

3. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. „térinformációs infrastruktúra”: metaadatok, téradatkészletek és téradat-szolgáltatások; hálózati szolgáltatások és technológiák; a megosztást, hozzáférést és használatot szabályozó megállapodások; továbbá azon összehangolási és ellenőrzési mechanizmusok, folyamatok és eljárások, amelyeket ezen irányelvnek megfelelően hoztak létre, működtetnek, illetve tesznek hozzáférhetővé;

2. „téradat”: bármely olyan adat, amely közvetlenül vagy közvetve utal egy meghatározott helyre vagy földrajzi területre;

3. „téradatkészlet”: téradatok azonosítható gyűjteménye;

4. „téradat-szolgáltatások”: a téradatkészletekben szereplő téradatokon vagy a kapcsolódó metaadatokon – számítógépes alkalmazás igénybevétele mellett – végezhető műveletek;

5. „térbeli objektum”: meghatározott helyhez vagy földrajzi területhez kapcsolódó valós jelenség absztrakt megjelenítése;

6. „metaadat”: téradatkészleteket és téradat-szolgáltatásokat leíró információ, amely lehetővé teszi azok megtalálását, tárolását és felhasználását;

7. „interoperabilitás”: annak lehetősége, hogy a téradat-készleteket összekapcsolják és a szolgáltatások között ismétlődő manuális beavatkozás nélkül kölcsönhatás álljon fenn oly módon, hogy az eredmény koherens, az adatkészletek és -szolgáltatások többletértéke pedig növelt legyen;

8. „INSPIRE-geoportál”: a 11. cikk (1) bekezdésében említett szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító internetoldal vagy azzal egyenértékű eszköz;

9. „hatóság”:

a) bármely kormányzati vagy más közigazgatási szerv, beleértve az országos, regionális vagy helyi szintű közjogi tanácsadó szerveket;

b) a nemzeti jog értelmében közigazgatási feladatokat ellátó – így a környezethez kapcsolódó külön feladatokat, tevékenységeket ellátó vagy ilyen szolgáltatásokat nyújtó –bármely természetes vagy jogi személy; és

c) az a) vagy b) pont alá tartozó szerv vagy személy ellenőrzése alatt a környezethez kapcsolódóan közfeladatokat és -funkciókat ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó bármely természetes vagy jogi személy.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy amikor a szervek vagy intézmények igazságszolgáltatási vagy jogalkotói hatáskörben járnak el, ezen irányelv vonatkozásában nem tekinthetők hatóságnak;

10. „harmadik személy”: a hatóságok kivételével bármely természetes vagy jogi személy.

4. cikk

(1)  Ezen irányelv hatálya alá azon téradatkészletek tartoznak, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) olyan területhez kapcsolódnak, amelyen egy tagállam joghatósággal rendelkezik és/vagy joghatóságot gyakorol;

b) elektronikus formátumban állnak rendelkezésre;

c) az alábbiak valamelyike birtokában vannak, vagy azok részére tárolják őket:

i. hatóság, úgy hogy hatóság hozta létre vagy fogadta őket, illetve ilyen hatóság kezelése vagy frissítése alatt állnak, és közfeladatai körébe tartoznak,

ii. olyan harmadik személy, akinek a hálózathoz a 12. cikknek megfelelően hozzáférést biztosítottak;

d) az I., II. vagy III. mellékletben felsorolt témák valamelyikéhez kapcsolódnak.

(2)  Olyan esetekben, ha egyazon téradatkészlet több, egymással megegyező példánya több hatóság birtokában van – vagy azt több hatóság részére tárolják —, ezt az irányelvet csak arra a referenciapéldányra kell alkalmazni, amelyből a többi példány származik.

(3)  Ez az irányelv szabályozza az (1) bekezdésben említett téradatkészletekben található adatokhoz kapcsolódó téradat-szolgáltatásokat is.

(4)  Ez az irányelv nem írja elő új téradatok gyűjtését.

(5)  Azon téradat-készletek esetében, amelyek megfelelnek az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételnek, amelyek felett azonban harmadik személy szellemi tulajdonjogokkal rendelkezik, a hatóság ezen irányelv alapján csak a harmadik személy hozzájárulásával intézkedhet.

(6)  Az (1) bekezdéstől eltérve, ez az irányelv kizárólag abban az esetben szabályozza tagállamon belül a legalacsonyabb kormányzati szinten működő hatóság birtokában lévő – vagy annak részére tárolt – téradatkészleteket, amennyiben a tagállam e téradatkészletek összegyűjtését és terjesztését jogszabályok révén megköveteli.

(7)  Az I., II. és III. mellékletben említett létező adattémák leírása a 22. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban módosítható, figyelembe véve a környezetet érintő közösségi politikák támogatását szolgáló téradatok iránti igények alakulását.II. FEJEZET

METAADATOK

5. cikk

(1)  A tagállamok gondoskodnak az I., II. és III. mellékletben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz szükséges metaadatok létrehozásáról és azok naprakésszé tételéről.

(2)  A metaadatoknak a következőkről kell információt tartalmazniuk:

a) a téradat-készleteknek a 7. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelése;

b) a téradatkészletek és -szolgáltatások hozzáférési és használati feltételei, továbbá – adott esetben – a megfelelő díjak;

c) a téradatkészletek minősége és érvényessége;

d) a téradatkészletek és -szolgáltatások létrehozásáért, kezeléséért, frissítéséért és terjesztéséért felelős hatóságok;

e) a nyilvános hozzáférés korlátozása, és e korlátozások indoklása, a 13. cikknek megfelelően.

(3)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a metaadatok teljesek, és a 3. cikk 6. pontjában meghatározott célnak megfelelő minőségűek legyenek.

(4)  Az e cikk végrehajtásához szükséges szabályokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban és 2008. május 15-ig kell elfogadni. Ezek a szabályok figyelembe veszik a létező, vonatkozó nemzetközi szabványokat és felhasználói igényeket, különösen az érvényességi metaadatok vonatkozásában.

6. cikk

A tagállamok az 5. cikkben említett metaadatokat az alábbi ütemtervnek megfelelően hozzák létre:

a) az I. és II. mellékletben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek esetén legkésőbb a végrehajtási szabályoknak az 5. cikk (4) bekezdésével összhangban történő elfogadását követő két éven belül;

b) a III. mellékletben felsorolt témáknak megfelelő téradat-készletek esetén legkésőbb a végrehajtási szabályoknak az 5. cikk (4) bekezdésével összhangban történő elfogadását követő öt éven belül.III. FEJEZET

A TÉRADATKÉSZLETEK ÉS -SZOLGÁLTATÁSOK INTEROPERABILITÁSA

7. cikk

(1)  A téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására és – amennyiben az megvalósítható – harmonizációjára vonatkozó technikai előírásokat megállapító végrehajtási szabályokat, amelyek ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 22. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A végrehajtási szabályok kidolgozásakor figyelembe kell venni a vonatkozó felhasználói igényeket, a téradatkészletek harmonizációjára irányuló meglévő kezdeményezéseket és az arra vonatkozó nemzetközi szabványokat, valamint a megvalósíthatósági és költség-haszon szempontokat. Amennyiben nemzetközi jog alapján létrejött szervezetek irányadó szabványokat fogadtak el a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitásának vagy harmonizációjának biztosítására, e szabványokat be kell építeni az e bekezdésben említett végrehajtási szabályokba, és a meglévő technikai eszközökre – adott esetben – a végrehajtási szabályokban hivatkozni kell.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott végrehajtási szabályok kidolgozásának alapjaként a Bizottság elemzéseket végez annak ellenőrzése érdekében, hogy a szabályok megvalósíthatók-e és várható költség-haszon tekintetében arányosak-e, valamint ezen elemzések eredményeit megosztja a 22. cikk (1) bekezdésében említett bizottsággal. A tagállamok a Bizottság kérésére megadják az említett elemzések elvégzéséhez szükséges információkat.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az újonnan összegyűjtött és alaposan átszervezett téradatkészletek és kapcsolódó téradat-szolgáltatások az (1) bekezdésben említett végrehajtási szabályokkal összhangban azok elfogadását követően két évig hozzáférhetőek legyenek, illetve hogy az egyéb használatban lévő téradatkészletek és -szolgáltatások a végrehajtási szabályokkal összhangban azok elfogadását követően hét éven belül hozzáférhetőek legyenek. A téradatkészleteket a végrehajtási szabályokkal összhangban kell hozzáférhetővé tenni vagy a létező téradatkészletek kiigazítása vagy a 11. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett átalakítási szolgáltatások révén.

(4)  Az (1) bekezdésben említett végrehajtási szabályok szabályozzák az I., II. vagy III. mellékletben említett témákhoz kapcsolódó téradatkészletekre vonatkozó térbeli objektumok meghatározását és osztályozását, valamint e téradatok földrajzi hivatkozása megadásának módját.

(5)  A tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű képviselői, valamint egyéb természetes vagy jogi személyek, akiknek a térinformációs infrastruktúrában játszott szerepüknél fogva érdekük fűződik a téradatokhoz – beleértve a felhasználókat, az előállítókat, az értéknövelt szolgáltatások nyújtóit és a koordináló testületeket –, a 22. cikk (1) bekezdésében említett bizottság általi megvitatást megelőzően lehetőséget kell hogy kapjanak az (1) bekezdésben említett végrehajtási szabályok tartalmáról szóló előkészítő tanácskozásokon való részvételre.

8. cikk

(1)  Az I. vagy II. mellékletben felsorolt témák egyikének vagy többnek megfelelő téradatkészletek esetén a 7. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak meg kell felelniük az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2)  A végrehajtási szabályok a téradatok következő jellemzőivel foglalkoznak:

a) a térbeli objektumok egyedi azonosításának közös kerete, amely segítségével a nemzeti rendszerek szerinti azonosítók összehangolhatók a közöttük lévő interoperabilitás biztosítására;

b) a térbeli objektumok közötti kapcsolat;

c) az alapvető attribútumok és az ezeknek megfelelő – a környezetre esetlegesen hatást gyakorló politikákhoz szükséges – többnyelvű fogalomtár;

d) az adatok időbeli dimenziójára vonatkozó információ;

e) frissített adatok.

(3)  A végrehajtási szabályokat úgy kell megalkotni, hogy biztosítsák a következetességet az ugyanazon helyre utaló információk, illetve az olyan információk között, amelyek a különféle léptékben ábrázolt ugyanazon objektumra vonatkoznak.

(4)  A végrehajtási szabályokat úgy kell megalkotni, hogy biztosítsák a különféle téradatkészletekből származó információk összehasonlíthatóságát, a 7. cikk (4) bekezdésében és e cikk (2) bekezdésében említett szempontok tekintetében.

9. cikk

A 7. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályokat az alábbi ütemtervnek megfelelően kell elfogadni:

a) az I. mellékletben felsorolt témáknak megfelelő téradat-készletek esetén legkésőbb 2009. május 15.;

b) a II. vagy III. mellékletben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek esetén legkésőbb 2012. május 15.

10. cikk

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy bármely információ – beleértve az adatokat, kódokat és technikai osztályozást –, amely a 7. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfeleléshez szükséges, hozzáférhető legyen a hatóságok vagy harmadik személyek számára, olyan feltételek szerint, amelyek azok ilyen célú felhasználását nem korlátozzák.

(2)  Annak biztosítása érdekében, hogy a két vagy több tagállam közötti határon átnyúló földrajzi jellemzőre vonatkozó téradatok koherensek legyenek, a tagállamok adott esetben kölcsönös egyetértés alapján határozzák meg az ilyen közös jellemzők leírásának módját és helyzetét.IV. FEJEZET

HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

11. cikk

(1)  A tagállamok azon téradatkészletek és -szolgáltatások tekintetében, amelyekhez a metaadatokat ezen irányelvvel összhangban hozták létre, létrehoznak és működtetnek egy hálózatot az alábbi szolgáltatásokkal:

a) keresőszolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a téradat-készletekre és -szolgáltatásokra vonatkozó keresést a megfelelő metaadatok tartalma alapján, valamint a metaadatok tartalmának megjelenítését;

b) megtekintési szolgáltatások, amelyek minimális követelményként a megjelenítést, a navigálást, a kicsinyítést és nagyítást, a megjelenített téradatkészletek pásztázását vagy átlapozását, továbbá a magyarázó jellegű információ és a metaadatok megfelelő tartalmának megjelenítését teszik lehetővé;

c) letöltési szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a téradat-készletek másolatának vagy az ilyen készletek egyes részeinek letöltését, valamint – amennyiben az megvalósítható – az azokhoz való közvetlen hozzáférést;

d) átalakítási szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a téradat-készletek átalakítását az interoperabilitás biztosítása céljából;

e) a téradat-szolgáltatások lehívását lehetővé tevő szolgáltatások.

E szolgáltatások figyelembe veszik a felhasználók vonatkozó igényeit, könnyen használhatók, a nyilvánosság számára hozzáférhetők és az interneten vagy bármely megfelelő távközlési eszközön keresztül elérhetők.

(2)  Az (1) bekezdés a) pontjában említett szolgáltatások esetében a keresési feltételeknek legalább a következő kombinációját kell bevezetni:

a) kulcsszavak;

b) a téradatkészletek és -szolgáltatások osztályozása;

c) a téradatkészletek minősége és érvényessége;

d) a 7. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelés mértéke;

e) a földrajzi hely;

f) a téradatkészletek és -szolgáltatások hozzáférési és felhasználási feltételei;

g) a téradatkészletek és -szolgáltatások létrehozásáért, kezeléséért, frissítéséért és terjesztéséért felelős hatóságok.

(3)  Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott átalakítási szolgáltatásokat úgy kell az ugyanazon bekezdésben említett egyéb szolgáltatásokkal összekapcsolni, hogy mindezen szolgáltatásokat a 7. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályokkal összhangban lehessen működtetni.

12. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a hatóságok rendelkezzenek annak technikai lehetőségével, hogy téradatkészleteiket és -szolgáltatásaikat összekapcsolhassák a 11. cikk (1) bekezdésében említett hálózattal. Ezt a szolgáltatást kérésre szintén hozzáférhetővé kell tenni azon harmadik személyek számára, akiknek téradatkészletei és -szolgáltatásai megfelelnek a különösen a metaadatokra, hálózati szolgáltatásokra és interoperabilitásra vonatkozó kötelezettségeket meghatározó végrehajtási szabályoknak.

13. cikk

(1)  A 11. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok korlátozhatják a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett szolgáltatásokon keresztül a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz való nyilvános hozzáférést, amennyiben az hátrányosan befolyásolná a nemzetközi kapcsolatokat, a közbiztonságot vagy a honvédelmet.

A 11. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok korlátozhatják a 11. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában említett szolgáltatásokon keresztül a téradat-készletekhez és -szolgáltatásokhoz, illetve a 14. cikk (3) bekezdésében említett e-kereskedelmi szolgáltatásokhoz való nyilvános hozzáférést, amennyiben az hátrányosan befolyásolná az alábbiak bármelyikét:

a) a hatóságok tanácskozásainak titkos jellege, amennyiben a titkos jelleget jogszabály írja elő;

b) nemzetközi kapcsolatok, közbiztonság vagy honvédelem;

c) az igazságszolgáltatás menete, bármely személy jogosultsága ügyének tisztességes tárgyalására, továbbá a hatóság lehetősége, hogy büntetőjogi vagy fegyelmi vizsgálatot folytasson;

d) üzleti vagy üzemi titok titkos jellege, amennyiben ezt a titoktartást – jogos gazdasági érdek védelmében – a nemzeti vagy közösségi jogszabály írja elő, beleértve a statisztikai titok és az adótitok megőrzéséhez fűződő közérdeket;

e) szellemi tulajdonjogok;

f) természetes személy személyes adatainak és/vagy aktáinak titkos jellege, amennyiben az érintett személy nem járult hozzá az információ közléséhez, és ezt a titkos jelleget a nemzeti vagy közösségi jog előírja;

g) bármely személy érdeke vagy védelme, aki a kért információt önként szolgáltatta, anélkül, hogy arra jogszabály kötelezné vagy kötelezhette volna, kivéve, ha az érintett személy hozzájárult az adott információ közléséhez;

h) azon környezet védelme, amelyre ezen információ vonatkozik, mint például a ritka fajok élőhelye.

(2)  A hozzáférés korlátozásának (1) bekezdésben meghatározott indokait szűken kell értelmezni, figyelembe véve a közérdeket, amelyet az ilyen jellegű hozzáférés biztosítása az adott esetben szolgál. Az egyes esetekben a közzététel által szolgált közérdeket össze kell vetni a hozzáférés korlátozása vagy feltételektől való függővé tétele által szolgált érdekkel. A tagállamok az (1) bekezdés a), d), f), g) és h) pontja alapján nem korlátozhatják a környezeti kibocsátásra vonatkozó információhoz való hozzáférést.

(3)  E keretek között és az (1) bekezdés f) pontjának alkalmazása során a tagállamok biztosítják, hogy a 95/46/EK irányelvben foglalt követelmények teljesüljenek.

14. cikk

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 11. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett szolgáltatások a nyilvánosság számára ingyenesen hozzáférhetők legyenek.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok lehetővé tehetik, hogy a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szolgáltatást nyújtó hatóság díjakat alkalmazzon, ha e díjak a téradatkészletek és a kapcsolódó adatszolgáltatások fenntartását biztosítják, különösen nagyon nagy mennyiségű, rendszeresen frissített adatok esetén.

(3)  A 11. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett megtekintési szolgáltatások keretében rendelkezésre bocsátott adatok formája lehet olyan, amely akadályozza további felhasználásukat kereskedelmi célra.

(4)  Amennyiben a hatóságok a 11. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy e) pontjában említett szolgáltatásokra díjfizetési kötelezettséget állapítanak meg, a tagállamok biztosítják az e-kereskedelmi szolgáltatások elérhetőségét. E szolgáltatások igénybevétele felelősségi nyilatkozathoz, egérkattintással történő licencelfogadáshoz vagy szükség esetén egyéb engedélyhez köthető.

15. cikk

(1)  A Bizottság közösségi szinten létrehoz és működtet egy INSPIRE-geoportált.

(2)  A tagállamok az (1) bekezdésben említett INSPIRE-geoportálon keresztül biztosítják a 11. cikk (1) bekezdésében említett szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A tagállamok saját elérési pontjaikon keresztül is biztosíthatnak hozzáférést e szolgáltatásokhoz.

16. cikk

Az e fejezet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló végrehajtási szabályokat a 22. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, és azoknak különösen a következőket kell meghatározniuk:

a) a 11. és 12. cikkben említett szolgáltatásokra vonatkozó műszaki előírásokat és minimális teljesítési feltételeket, figyelembe véve a közösségi környezetvédelmi jogszabályok keretében elfogadott, érvényes jelentéstételi kötelezettségeket és ajánlásokat, a meglévő e-kereskedelmi szolgáltatásokat, valamint a technológiai fejlődést;

b) a 12. cikkben említett kötelezettségeket.V. FEJEZET

AZ ADATOK MEGOSZTÁSA

17. cikk

(1)  Minden egyes tagállam intézkedéseket hoz a téradat-készletek és -szolgáltatások megosztására a 3. cikk 9. pontjának a) és b) alpontjában említett hatóságai között. Ezek az intézkedések az említett hatóságok számára lehetővé teszik a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá ezen készletek és szolgáltatások cseréjét és felhasználását azon közfeladatok ellátása céljából, amelyek hatást gyakorolhatnak a környezetre.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések kizárnak minden olyan megszorítást, amely a felhasználás helyén keletkező gyakorlati akadályokat teremthet a téradatkészletek és -szolgáltatások megosztásának útjában.

(3)  A tagállamok lehetővé tehetik, hogy a téradatkészleteket és -szolgáltatásokat nyújtó hatóságok engedélyezzék az említett téradatkészleteket és -szolgáltatások felhasználását más, azokat használó hatóságok vagy közösségi intézmények és szervek számára, és/vagy azokért díjfizetést kérjenek. Az ilyen díjaknak és engedélyeknek teljes mértékben meg kell felelniük a téradatkészletek és -szolgáltatások hatóságok közötti megosztása megkönnyítését célzó általános célkitűzésnek. Díjkiszabás esetén a díjak mértékét a téradatkészletek és -szolgáltatások szükséges minőségének és rendelkezésre állásának biztosítását szolgáló minimális szinten kell tartani, egy ésszerű nyereséghányaddal együtt, tiszteletben tartva a téradat-készletek és -szolgáltatásokat nyújtó hatóságok önfinanszírozási követelményeit. A tagállamok által a közösségi intézmények és szervek számára a környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi jog alapján fennálló kötelezettség teljesítése érdekében nyújtott téradatkészletekért és -szolgáltatásokért semmiféle díj nem szabható ki.

(4)  Azon közfeladatok céljára, amelyek a környezetre hatást gyakorolhatnak, a téradatkészletek és -szolgáltatások megosztására vonatkozó, az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések nyitva állnak a 3. cikk 9. pontjának a) és b) alpontjában említett – más tagállamban működő – hatóságok, valamint a Közösség intézményei és szervei részére.

(5)  Azon feladatok céljára, amelyek a környezetre hatást gyakorolhatnak, a téradatkészletek és -szolgáltatások megosztására vonatkozó, az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések a viszonosság és egyenlőség alapján nyitva állnak az olyan nemzetközi megállapodások által létrehozott szervek részére, amelyeknek a Közösség és a tagállamok részesei.

(6)  Amennyiben a téradatkészletek és -szolgáltatások megosztására vonatkozó, az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedéseket a (4) és (5) bekezdéssel összhangban alkalmazzák, az intézkedéseket az azok használatát szabályozó nemzeti jog szerinti követelmények egészíthetik ki.

(7)  Ettől a cikktől eltérve a tagállamok a megosztást korlátozhatják, amennyiben az az igazságszolgáltatás menetét, a közbiztonságot, a honvédelmet vagy a nemzetközi kapcsolatokat veszélyeztetné.

(8)  A tagállamok összehangolt hozzáférési feltételek szerint hozzáférést biztosítanak a Közösség intézményeinek és szerveinek a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz. Azokat a végrehajtási szabályokat, amelyek ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 22. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A végrehajtási szabályok teljes mértékben tiszteletben kell hogy tartsák az (1)-(3) bekezdésben foglalt elveket.VI. FEJEZET

KOORDINÁCIÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

18. cikk

A tagállamok gondoskodnak a megfelelő struktúrák és mechanizmusok kijelöléséről a térinformációs infrastruktúráikban érintettektől származó hozzájárulások koordinálására a különböző kormányzati szinteken.

Ezek a struktúrák koordinálják többek között a felhasználók, az előállítók, az értéknövelt szolgáltatások nyújtói és a koordináló testületek hozzájárulásait, a vonatkozó adatkészletek és felhasználói igények azonosításával, a meglévő gyakorlatokra vonatkozó információ szolgáltatásával, valamint az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó visszajelzések szolgáltatásával kapcsolatban.

19. cikk

(1)  A Bizottság felel az INSPIRE közösségi szintű koordinációjáért, és e cél elérése érdekében segítséget kap az érintett szervezetektől, így különösen az Európai Környezetvédelmi Ügynökségtől.

(2)  Minden tagállam kijelöl egy kapcsolattartót – általában egy hatóságot –, amely ezen irányelvvel összefüggésben a Bizottsággal fenntartott kapcsolatokért felelős. Ezt a kapcsolattartót egy koordinációs struktúra segíti, figyelembe véve a hatáskörök és felelősségek tagállamokon belüli megoszlását.

20. cikk

Az ezen irányelvben említett végrehajtási szabályok kellő mértékben figyelembe veszik az európai szabványügyi testületek által a 98/34/EK irányelvben meghatározott eljárással összhangban elfogadott szabványokat, valamint a nemzetközi szabványokat.VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

(1)  A tagállamok felügyelik térinformációs infrastruktúráik kialakítását és használatát. E felügyelet eredményeit a Bizottság és a nyilvánosság számára folyamatos jelleggel hozzáférhetővé teszik.

▼M1

(2)  A tagállamok legkésőbb minden év március 31-ig ‒ szükség esetén ‒ aktualizálják és közzéteszik az összefoglaló jelentést. Ezek a jelentések, amelyeket a Bizottság szolgálatai az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével nyilvánosságra hoznak, az alábbiak összefoglaló leírását tartalmazzák:

▼B

a) a téradatkészletek és -szolgáltatások közszektorbeli szolgáltatói és felhasználói és a közvetítő testületek közötti koordináció módja, a harmadik személyekkel való kapcsolat, továbbá a minőségbiztosítás megszervezése;

b) a hatóságok vagy harmadik személyek által a térinformációs infrastruktúra működéséhez és koordinációjához való hozzájárulás;

c) a térinformációs infrastruktúra használatára vonatkozó információk;

d) a hatóságok közötti adatmegosztási megállapodások;

e) az ezen irányelv végrehajtásából származó költségek és haszon.

▼M1 —————

▼B

(4)  Az e cikk végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

22. cikk

(1)  A Bizottságot munkájában egy bizottság segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

▼M1

23. cikk

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közzéteszi és évente aktualizálja az Unió egészére kiterjedő áttekintést azon adatok és metaadatok alapján, amelyeket a tagállamok a 21. cikkel összhangban a hálózati szolgáltatásaik révén rendelkezésre bocsátottak. Az Unió egészére kiterjedő áttekintés szükség esetén tartalmazza ezen irányelv teljesítményének, eredményeinek és hatásainak mutatószámait, az Unió egészére kiterjedő áttekintő térképeket és a tagállamok áttekintő jelentéseit.

A Bizottság legkésőbb 2022. január 1-jéig, majd azt követően legalább ötévente értékeli ezt az irányelvet és annak végrehajtását, az értékelést pedig nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Az említett értékelés többek között a következő elemeken alapul:

a) az ezen irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatok;

b) a tagállamok által a 21. cikkel összhangban gyűjtött információk, valamint az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által összeállított, az Unió egészére kiterjedő áttekintések;

c) a vonatkozó tudományos analitikai adatok;

d) egyéb információk, köztük a jogalkotás minőségének javításáról szóló iránymutatások alapján előírt vonatkozó tudományos analitikai adatok, különösen hatékony és eredményes információkezelési eljárásokra támaszkodva.

▼B

24. cikk

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2009. május 15-ig megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

25. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

26. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

A 6. CIKK a) PONTJÁBAN, A 8. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN ÉS A 9. CIKK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT TÉRADATTÉMÁK

1. Koordinátarendszerek

Olyan rendszerek, amelyek a térinformáció térbeli helyzetét koordinátákkal (x, y, z) és/vagy vízszintes és függőleges geodéziai adatokon alapuló földrajzi szélességgel, hosszúsággal és magassággal adják meg.

2. Földrajzi rácsrendszerek

Harmonizált több felbontású rács közös kiindulóponttal és egységesített rácscella-helymeghatározással és -mérettel.

3. Földrajzi nevek

Területek, régiók, helységek, nagyvárosok, elővárosok, városok vagy települések, illetve bármely, a nyilvánosság érdeklődésére számot tartó vagy történeti jelentősségre szert tett földrajzi vagy topográfiai jellegzetesség.

4. Közigazgatási egységek

Az olyan nemzeti területeket, amelyeken a tagállamok joghatósággal rendelkeznek és/vagy joghatóságot gyakorolnak, helyi, regionális és országos egységekre osztó, közigazgatási határvonalakkal elválasztott igazgatási egységek.

5. Címek

Az ingatlanok helye címazonosítók – rendszerint utcanév, házszám, irányítószám – alapján.

6. Kataszteri parcellák

Kataszteri nyilvántartásokkal – vagy ezzel egyenértékű módon – meghatározott területek.

7. Közlekedési hálózatok

Közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési hálózatok és a kapcsolódó infrastruktúra. Ide tartoznak a különféle hálózatok közötti összeköttetések is. Magában foglalja továbbá a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban ( 1 ) meghatározott transzeurópai közlekedési hálózatot és e határozat jövőbeli felülvizsgálatait is.

8. Vízrajz

Vízrajzi elemek, beleértve a tengeri területeket, minden egyéb víztestet és azzal kapcsolatos elemet, többek között a vízgyűjtőket és részvízgyűjtőket. Adott esetben a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) fogalommeghatározásaival összhangban és hálózati formában.

9. Védett helyek

Különleges természetvédelmi célok elérése érdekében – nemzetközi, közösségi és tagállami jogszabályok keretében – kijelölt vagy kezelt terület.
II. MELLÉKLET

A 6. CIKK a) PONTJÁBAN, A 8. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN ÉS A 9. CIKK b) PONTJÁBAN EMLÍTETT TÉRADATTÉMÁK

1. Domborzat

Digitális domborzati modellek a szárazföldi, jéggel borított és óceáni felszínre. Ide tartozik a felszíni és víz alatti domborzat és a partvonal.

2. A felszín borítása

A Föld felszínének fizikai és biológiai borítása, beleértve a mesterséges felszínt, a mezőgazdasági területeket, erdőket, a (félig) természetes területeket, a vizes élőhelyeket és a víztesteket.

3. Ortofotók

A Föld felszínének földrajzi hivatkozással ellátott, műhold vagy légi adatgyűjtők által készített képi adatai.

4. Földtan

Az összetétel és szerkezet alapján jellemzett földtan. Ide tartozik az alapkőzet, a víztartó rétegek és a geomorfológia is.
III. MELLÉKLET

A 6. CIKK b) PONTJÁBAN ÉS A 9. CIKK b) PONTJÁBAN EMLÍTETT TÉRADATTÉMÁK

1. Statisztikai egységek

Statisztikai információk terjesztésére vagy felhasználására szolgáló egységek.

2. Épületek

Az épületek földrajzi helye.

3. Talaj

A mélység, állag, szerkezet, a részecskék és szerves anyagok jelenléte, a köves jelleg, az erózió, valamint adott esetben az átlagos lejtés és a becsült víztartó képesség alapján jellemzett talajok és altalaj.

4. Földhasználat

A jelenlegi és a jövőbeli tervezett funkcionális szempontok vagy a társadalmigazdasági rendeltetés (például lakó-, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, erdő- vagy pihenőövezet) szerint jellemzett területek.

5. Emberi egészség és biztonság

A környezet minőségéhez közvetlenül (légszennyezés, vegyszerek, az ózonréteg elvékonyodása, zaj stb.) vagy közvetve (élelmiszer, genetikailag módosított szervezetek stb.) kapcsolódó patológiák (allergiás, daganatos és légúti megbetegedések stb.) dominanciájának földrajzi eloszlása, illetve ezen tényezőknek az emberi egészségre (biomarkerek, termékenységcsökkenés, járványok) vagy jólétre (fáradtság, stressz stb.) gyakorolt hatását jellemző információ.

6. Közüzemi és közszolgáltatások

Magában foglalja az olyan közüzemi létesítményeket, mint például a szennyvíz- és hulladékgazdálkodás, az energiaellátás és a vízellátás, valamint az igazgatási és szociális közszolgáltatásokat, például a közigazgatási szerveket, a polgári védelmi létesítményeket, iskolákat és kórházakat.

7. Környezetvédelmi monitoringlétesítmények

A környezetvédelmi monitoringlétesítmények elhelyezkedése és működése magában foglalja a kibocsátásnak, a környezeti elemek állapotának, valamint az ökoszisztéma egyéb paramétereinek (biodiverzitás, a növényzet ökológiai állapota stb.) a hatóságok általi vagy a nevükben történő megfigyelését és mérését.

8. Termelő és ipari létesítmények

Ipari termelőhelyek, beleértve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv ( 3 ) által szabályozott berendezéseket, valamint a vízkivételt, a bányászati és a tárolólétesítményeket.

9. Mezőgazdasági és akvakultúra-ágazati létesítmények

Mezőgazdasági eszközök és termelőlétesítmények (beleértve az öntözőrendszereket, üvegházakat és istállókat).

10. A népesség eloszlása – demográfia

A népesség földrajzi eloszlása – beleértve a népességi jellemzőket és a tevékenységi szinteket is – térképrács, régió, közigazgatási egység vagy más elemzési egység alapján összesítve.

11. Területgazdálkodási/-korlátozási/-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek

A nemzetközi, európai, nemzeti, regionális és helyi szintű adatszolgáltatás céljából irányított, szabályozott vagy használt területek. Ide tartoznak a lerakóhelyek, az ivóvízforrásokat övező korlátozás alá tartozó területek, a nitrátérzékeny területek, a tengeri hajóutak vagy nagy kiterjedésű belvizek szabályozott hajózóútjai, a hulladéklerakásra kijelölt területek, a zajvédelmi zónák, az előkészítő és bányászatiengedély-köteles területek, a folyómedri kerületek, a megfelelő adatszolgáltató egységek és a tengerparti igazgatási térségek.

12. Természeti kockázati zónák

Természeti veszélyek, így pl. árvizek, földcsuszamlások, felszínsüllyedések, lavinák, erdőtüzek, földrengések, vulkánkitörések (minden légköri, hidrológiai, szeizmikus, vulkanikus és futótűzjelenség, amely – helye, súlyossága és előfordulási gyakorisága alapján – magában hordozza a komoly társadalmi károk okozásának lehetőségét) alapján jellemzett veszélyeztetett területek.

13. Légköri viszonyok

A légkör fizikai jellemzői. Ide tartoznak a méréseken, modelleken vagy ezek kombinációján alapuló téradatok, továbbá a mérési helyek.

14. Meteorológiai földrajzi jellemzők

Időjárási viszonyok és mérésük; csapadék, hőmérséklet, a felszín és a növényzet párolgása, a szél sebessége és iránya.

15. Oceanográfiai földrajzi jellemzők

Az óceánok fizikai jellemzői (áramlatok, sótartalom, hullámmagasság stb.).

16. Tengeri régiók

A tengerek és sósvizű víztestek fizikai jellemzői, közös tulajdonságaik alapján régiókra és alrégiókra osztva.

17. Biogeográfiai régiók

Közös tulajdonságokkal bíró, viszonylag homogén ökológiai jellemzőkkel rendelkező térségek.

18. Élőhelyek és biotópok

Olyan földrajzi területek, amelyeket különleges ökológiai feltételek, folyamatok, struktúra és (az élet fenntartásához kapcsolódó) funkciók jellemeznek, amelyek az ott élő organizmusok számára kedvező fizikai feltételeket teremtenek. Ide tartoznak azok a szárazföldi és vízi térségek, amelyeket – akár teljesen természetesek, akár félig természetesek – földrajzi, abiotikus és biotikus jellemzőik alapján különböztetnek meg.

19. A fajok megoszlása

Az állat- és növényfajok előfordulásának földrajzi eloszlása, térképrács, régió, közigazgatási egység vagy más elemzési egység alapján összesítve.

20. Energiaforrások

Energiaforrások, beleértve a szénhidrogéneket, vízenergiát, bioenergiát, nap- és szélenergiát stb., adott esetben beleértve az erőforrás mértékére vonatkozó mélységi/magassági információt.

21. Ásványi nyersanyagok

Ásványi nyersanyagok, beleértve a fémek érceit, ipari ásványokat stb., adott esetben beleértve a nyersanyag kiterjedésére vonatkozó mélységi/magassági információkat.( ) HL L 228., 1996.9.9., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

( ) HL L 327., 2000.12.22., 1. o. A 2455/2001/EK határozattal (HL L 331., 2001.12.15., 1. o.) módosított irányelv.

( ) HL L 257., 1996.10.10., 26. o. A legutóbb a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.) módosított irányelv.