2006R1301 — HU — 01.07.2013 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1301/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 31.)

az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról

(HL L 238, 1.9.2006, p.13)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 289/2007/EK RENDELETE (2007. március 16.)

  L 78

17

17.3.2007

►M2

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013
▼B

A BIZOTTSÁG 1301/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 31.)

az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításárólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére, 12. cikke (1) bekezdésére, továbbá más, a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezéséről szóló rendeletek megfelelő cikkeire,

mivel:

(1)

A Közösség vállalta, hogy egyes mezőgazdasági termékek esetében behozatali vámkontingenst nyit meg. Néhány esetben az ilyen behozatali vámkontingensek alá tartozó termékek behozatalára importengedélyezési rendszer vonatkozik.

(2)

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója során megkötött megállapodások végrehajtásához a mezőgazdasági ágazatban szükséges kiigazításokról és átmeneti intézkedésekről szóló, 1994. december 22-i 3290/94/EK tanácsi rendelet ( 2 ), valamint különböző, a Közösség és bizonyos harmadik országok között létrejött, a behozatali vámkontingensek autonóm alapon történő megnyitására vonatkozó megállapodások és tanácsi határozatok eltérő igazgatási módszereket állapítanak meg az importengedélyezési rendszer alá tartozó behozatali vámkontingensek tekintetében.

(3)

Az egyszerűsítés, valamint a kezelési és irányítási mechanizmusok hatékonyságának és hasznosságának javítása érdekében közös feltételeket kellene megállapítani az importengedélyezési rendszer alá tartozó behozatali vámkontingensek kezelésére, amelyeket a teljes kérelmezett mennyiség arányában kiosztott engedélyekre (továbbiakban: az egyidejű vizsgálati módszer), vagy a harmadik országok által kibocsátott dokumentumokra alapuló módszerrel kell igazgatni. Az ilyen rendelkezéseknek tartalmazniuk kell a kérelmek és engedélyek benyújtására vonatkozó szabályokat is, amelyeket akkor alkalmaznak, amikor azokra a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet ( 3 ) bizonyos rendelkezései mellett, vagy azoktól eltérve van szükség.

(4)

Az e rendelkezés hatálya alá tartozó összes behozatali vámkontingensre vonatkozóan egyetlen éves behozatali kontingensidőszakot kell megnyitni. Néhány esetben azonban szükség lehet az éves behozatali kontingensidőszakon belüli alidőszak megállapítására.

(5)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a pontatlan dokumentumok benyújtásának megakadályozására rendelkezéseket szükséges megállapítani. Ezért megfelelő szankciórendszert kell létrehozni, valamint meg kell határozni azokat az eseteket, ahol nem kell szankciókat alkalmazni.

(6)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 4 ) a tarifális intézkedések igazgatására alkalmazandó. A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) 1. cikkének értelmében a 2454/93/EGK rendeletet kell alkalmazni az egyéb területeken megállapított különös rendelkezések sérelme nélkül. Az ilyen rendelkezések az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére szolgálnak. Mindazonáltal a 2454/93/EGK rendelet 308d. cikkében megállapított közösségi felügyeletre vonatkozó szabályokat az ellenőrzések javítása céljából alkalmazni kell.

(7)

Az egyidejű vizsgálati módszer tekintetében az engedélykérelmek benyújtására és a szükséges információkra vonatkozó részletes szabályokat kell megállapítani. Ebben az összefüggésben az ellenőrzések javítása érdekében rendelkezni kell arról, hogy a kérelmezők ne nyújthassanak be egynél több importengedély-kérelmet ugyanarra a kontingens tételszámra egy adott behozatali vámkontingens időszak vagy – adott esetben – alidőszak tekintetében. Továbbá az ilyen kérelmeket csak olyan tagállamban lehet benyújtani, amelyben a kérelmező székhellyel rendelkezik, és ahol héa-nyilvántartásba vették.

(8)

Az importengedélyek kiállítását szabályozó rendelkezéseket kell megállapítani. Az engedélyeket a benyújtott engedélykérelmek értékeléséhez elegendő időszakot követően kell kiállítani. Amennyiben azonban az engedélykérelmekben foglalt mennyiségek meghaladják az érintett behozatali vámkontingens-időszakra rendelkezésre álló mennyiségeket, az elosztást – adott esetben – elosztási együttható alkalmazásával kell végezni. Az együttható alkalmazását követően azonban szükség lehet az eredmény tizedesjegyek tekintetében történő kiigazítására annak elkerülése érdekében, hogy a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladják.

(9)

Rendelkezni kell az importengedélyek érvényességi időszakának az érintett behozatali vámkontingenst szabályozó bizottsági rendeletek által történő rögzítéséről. Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a 2454/93/EGK rendelet 308d. cikkében említett közösségi felügyelet legnagyobb hatékonyságának biztosítása és a behozatali vámkontingensek megfelelő kezelésének érdekében rendelkezni kell arról, hogy – az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet ( 6 ) 3. cikkének (4) bekezdésétől eltérve – az importengedélyek ne maradjanak érvényesek a behozatali vámkontingens-időszak utolsó napját követően, még abban az esetben sem, ha ez a nap szombatra, vasárnapra vagy nemzeti ünnepre esik. Ha az engedélyes vagy egy beviteli engedély kedvezményezettje az engedélyt vis maior következtében nem tudta használni, csak a kiállító tagállam illetékes hatóságához jogosult fordulni az engedély bevonása céljából, illetve – az 1291/2000/EK rendelet 41. cikkétől eltérve – nem jogosult az engedély érvényességi idejének a behozatali vámkontingens-időszak utolsó napján túl történő meghosszabbítására.

(10)

Meg kell állapítani azon határidőre alkalmazandó szabályokat is, amelyen belül bizonyítékot kell szolgáltatni az engedélyek használatáról.

(11)

A behozatali vámkontingensek megfelelő igazgatása érdekében a Bizottságnak kellő időben hozzá kell jutnia a vonatkozó információkhoz.

(12)

A harmadik országok által kiállított dokumentumokra – mint pl. az exportengedélyek – alapuló közös feltételeket kell megállapítani az igazgatási rendszer számára.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az érintett igazgatási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELVEK

1. cikk

Alkalmazási terület és fogalommeghatározás

(1)  Az egyes kontingensekre vonatkozó bizottsági rendeletekben megállapított eltérések sérelme nélkül e rendelet közös szabályokat állapít meg az olyan behozatali vámkontingensek kezelésére, amelyeket az importengedélyezési rendszer igazgat, valamint amelynek igazgatása a piac közös szervezésének hatálya alá tartozik.

E rendelet nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt behozatali vámkontingensekre.

(2)  Az olyan adott behozatali vámkontingenst szabályozó bizottsági rendeletek, amelyet az importengedélyezési rendszer igazgat, valamint amelynek igazgatása a piac közös szervezésének hatálya alá tartozik, előírhatják, hogy e rendeletet alkalmazni kelljen az említett behozatali vámkontingensre.

(3)  Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1291/2000/EK rendeletet alkalmazni kell az importengedélyekre.

(4)  E rendelet alkalmazásában a behozatali vámkontingens olyan meghatározott árumennyiség, amelyet korlátozott ideig a szokásosan alkalmazandó vámok alóli teljes (teljes felfüggesztés) vagy részleges (részleges felfüggesztés) mentességgel lehet importálni.

2. cikk

Behozatali vámkontingens-időszak

(1)  A behozatali vámkontingenseket 12 egymást követő hónapra – a továbbiakban: behozatali vámkontingens-időszak – nyitják meg.

(2)  A behozatali vámkontingens-időszak több alidőszakra osztható.

3. cikk

Szankciók

(1)  Amennyiben megállapítják, hogy egy kérelmező által egy adott behozatali kontingenst szabályozó bizottsági rendeletekből származó jogok odaítélése céljából benyújtott dokumentum helytelen információt tartalmaz, és amennyiben a helytelen információ döntő fontosságú az említett jog odaítélése szempontjából, az illetékes hatóságok:

a) eltiltják az érintett behozatali vámkontingens alá tartozó bármely áru importálásától arra a teljes behozatali vámkontingens-időszakra, amely során a megállapítást tették és;

b) kizárják a kérelmezőt az érintett behozatali vámkontingensre vonatkozó engedélykérelmezési rendszerből a következő behozatali vámkontingens-időszakra.

Azonban az első albekezdés a) és b) pontjait nem kell alkalmazni, amennyiben a kérelmező az illetékes hatóság számára meggyőzően bizonyítja, hogy az első albekezdésben említett helyzet nem az ő durva gondatlanságának, vagy vis maior fennállásának, illetve nyilvánvaló hibának köszönhető.

(2)  Amennyiben a kérelmező szándékosan az (1) bekezdésben említett helytelen dokumentumot nyújt be, a kérelmezőt:

a) el kell tiltani az érintett behozatali vámkontingens alá tartozó bármely áru importálásától arra a teljes behozatali vámkontingens-időszakra, amely során a megállapítást tették és;

b) ki kell zárni az érintett behozatali vámkontingensre vonatkozó engedélykérelmezési rendszerből a következő két behozatali vámkontingens-időszakra.

(3)  Amennyiben az (1) vagy (2) bekezdésben említett megállapításokat megelőzően már hajtottak végre behozatalt, minden ebből származó jogosulatlan pénzügyi előnyt meg kell téríteni.

(4)  A 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 7 ) 6. cikkére figyelemmel az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett szankciók nem érintik a közösségi és nemzeti jogszabályok egyéb rendelkezései szerinti további szankciókat.

4. cikk

Az áruk felügyelete

A Bizottság kérésére, a 2454/93/EGK rendelet 308d. cikkével összhangban, a tagállamok továbbítják a Bizottság számára az általa meghatározott hónapok során a behozatali vámkontingens értelmében szabad forgalomba helyezett termékek mennyiségére vonatkozó részleteket.

5. cikk

Kérelmezők

A kérelmezőknek egy adott behozatali vámkontingens-időszakra vonatkozó első kérelmük esetén annak a tagállamnak az illetékes hatóságának – amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket héa-nyilvántartásba vették – a 6. cikk (1) bekezdésében említett kérelmet kell benyújtaniuk egy arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején a vonatkozó közös piacszervezés alá tartozó termékek tekintetében már kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal:

 az említett kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során, és

 az első francia bekezdésben említett 12 hónapos időszakot közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során.

A harmadik országokkal folytatott kereskedelem igazolása kizárólag a vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabad forgalomba bocsátást biztosító vámokmánnyal, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli vámokmánnyal történhet.

Vámügynökök vagy képviselők nem kérelmezhetnek az e rendelet hatálya alá tartozó kontingensekre vonatkozó behozatali engedélyt.II.

FEJEZET

EGYIDEJŰ VIZSGÁLATI MÓDSZER

6. cikk

Importengedélyre vonatkozó kérelmek és importengedélyek

(1)  Az importengedélyt kérelmezők nem nyújthatnak be egynél több kérelmet ugyanarra a kontingens tételszámra egy behozatali vámkontingens-időszak vagy -alidőszak tekintetében. Amennyiben egy kérelmező több kérelmet nyújt be, egyik kérelmet sem fogadják el.

(2)  Az 1291/2000/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban vámbiztosítékot kell benyújtani. A vámbiztosítékot fel kell szabadítani az olyan kérelmekben szereplő mennyiségek tekintetében, amelyekre nem lehet engedélyt kiállítani az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett elosztási együttható alkalmazását követően.

(3)  Amennyiben azt egy adott behozatali vámkontingens igazgatásához szükségesnek ítélik, az ilyen kontingenst szabályozó bizottsági rendeletek további feltételeket állapíthatnak meg. Ezek különösen olyan rendszer alkalmazását írhatják elő, amelynek megfelelően a kontingenseket igazgatják, első lépésként a behozatali jogok odaítélése, második lépésként pedig az importengedélyek kibocsátása révén.

E cikk (1), (2) és (5) bekezdését, az 5. cikket, a 7. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, a 7. cikk (2) és (4) bekezdését, valamint a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontját értelemszerűen alkalmazni kell ott, ahol importjog-odaítélési rendszert alkalmaznak.

(4)  Az importengedély-kérelmek és importengedélyek 20. rovata az (1) bekezdésben említett behozatali vámkontingens tételszámot tartalmazza.

(5)  Az importengedély-kérelem nem vonatkozhat – a behozatali vámkontingens-időszak vagy -alidőszak révén – az említett behozatali vámkontingens-időszakot vagy -alidőszakot szabályozó bizottsági rendeletekkel rögzített mennyiséget, vagy – adott esetben – korlátozást meghaladó mennyiségre.

(6)  Az importengedély-kérelmeket a szóban forgó behozatali vámkontingenst szabályozó bizottsági rendeletek által rögzített időszak során kell benyújtani. Ez az időszak megelőzheti a behozatali vámkontingens-időszakot vagy -alidőszakot.

(7)  A mennyiségeket tömeg, valamint egész számú egységekben vagy darabszámban – nem ezek törtértékeiben – kifejezett térfogat szerint kell megadni az importengedély-kérelmeken.

7. cikk

Importengedélyek kiállítása

(1)  Az importengedélyeket a szóban forgó behozatali vámkontingenst szabályozó bizottsági rendeletek által rögzített meghatározott időn belül kell benyújtani, figyelemmel a Bizottság által a (2) bekezdésnek megfelelően elfogadott intézkedésekre.

Az engedélyeket minden kérelem számára ki kell állítani, amelyet a vonatkozó rendelkezésekkel összhangban nyújtottak be, és amelyről a Bizottságot a 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően értesítették. Az importengedélyt nem állítják ki olyan mennyiségek esetében, amelyről nem tettek értesítést.

(2)  Amennyiben a tagállam által a 11. cikk szerinti értesítésben közölt információ azt mutatja, hogy az engedélykérelmekben foglalt mennyiségek meghaladják a behozatali vámkontingens-időszakban vagy -alidőszakban rendelkezésre álló mennyiségeket, akkor a Bizottság megállapít egy elosztási együtthatót, amelyet a tagállamoknak minden egyes engedélykérelemben foglalt mennyiségre alkalmazniuk kell.

Az elosztási együttható kiszámítása a következő:

[(rendelkezésre álló mennyiség/kérelmezett mennyiség) × 100] %

Adott esetben, a Bizottság kiigazítja az együtthatót annak érdekében, hogy a behozatali vámkontingens-időszakban vagy – alidőszakban rendelkezésre álló mennyiségeket semmiképp se haladják meg.

(3)  Importengedélyeket az engedélykérelmekben foglalt mennyiségekre állítanak ki, amelyet a (2) bekezdésben említett elosztási együtthatóval meg kell szorozni.

Az elosztási együttható alkalmazásával kapott összeget lefelé kell kerekíteni a legközelebbi egész egységre.

(4)  A behozatali vámkontingens-alidőszak során el nem osztott és fel nem használt mennyiségeket a tagállamok által a 11. cikknek megfelelően szolgáltatott információk alapján kell meghatározni. Az ilyen mennyiségeket automatikusan hozzá kell adni a következő alidőszakhoz szétosztás céljából.

Mindazonáltal semmilyen mennyiség sem kerül át a következő behozatali vámkontingens-időszakba.

8. cikk

Az importengedélyek érvényességi ideje

A 7. cikknek megfelelően kiállított importengedélyek a szóban forgó behozatali vámkontingenst szabályozó bizottsági rendeletek által rögzített időszak során érvényesek. Az importengedélyek semmilyen esetben sem maradnak érvényesek a behozatali vámkontingens-időszak utolsó napját követően. Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

Amennyiben egy importengedély érvényessége a behozatali vámkontingens-időszak utolsó napján jár le, a kiállításkor az e rendelet II. mellékletben felsorolt megjegyzések egyikét kell feltüntetni az importengedély 24. rovatában.

Az e bekezdés második albekezdésében említett esetben, az 1291/2000/EK rendelet 41. cikkétől eltérve, az engedély érvényességét semmiképp sem lehet meghosszabbítani a behozatali vámkontingens-időszak utolsó napján túl.

9. cikk

Vámok

Az érintett behozatali vámkontingenst szabályozó bizottsági rendeletek által rögzített vámokat az importengedély 24. rubrikájában kell feltüntetni a III. mellékletben felsorolt megjegyzésminták használatával.

10. cikk

Az engedélyek használatának igazolása

Az 1291/2000/EK rendelet 35. cikkének (6) bekezdését az e rendelet hatálya alá tartozó importengedélyekre kell alkalmazni.

11. cikk

A Bizottság értesítése

(1)  A tagállamok a következőről küldenek értesítést a Bizottságnak:

a) a kérelmek benyújtási határidejének lejárta után a vonatkozó behozatali vámkontingenst szabályozó bizottsági rendeletek által rögzített meghatározott időn belül benyújtott engedélykérelmekben foglalt teljes mennyiség, beleértve a nulla értékeket is;

b) a tagállamok által kiállított importengedélyekben foglalt mennyiségek, beleértve a nulla értékeket is;

c) a fel nem használt vagy részben felhasznált importengedélyekben foglalt mennyiségek – beleértve a nulla értékeket is –, amelyek megfelelnek az importengedélyek hátoldalán feltüntetett mennyiségek és azon mennyiségek közötti különbözetnek, amelyekre nézve az engedélyeket kiadták.

A b) és c) pontban említett információkról legkésőbb a szóban forgó engedélyek érvényességének lejártát követő két hónapon belül értesítést kell küldeni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett értesítéseket elektronikus úton kell megtenni a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott formanyomtatványon.

(3)  Minden értesítést, beleértve a tárgytalanokat is, a megadott napon legkésőbb 13:00 óráig (brüsszeli idő szerint) kell megküldeni. Az e cikk szerint a Bizottságnak küldött értesítések alkalmazásában, amennyiben az adott behozatali vámkontingenst szabályozó bizottsági rendeletben munkanapokra tesznek utalást, akkor azt az 1182/71/EGK rendelet 2. cikke szerinti bizottsági munkanapokra való hivatkozásként kell értelmezni.III.

FEJEZET

A HARMADIK ORSZÁGOK ÁLTAL KIÁLLÍTOTT DOKUMENTUMOKRA ALAPULÓ IGAZGATÁSI MÓDSZER

12. cikk

Általános elvek

Amennyiben egy behozatali vámkontingenst egy harmadik ország által kiállított dokumentumra alapuló módszer alkalmazásával kezelnek, az ilyen dokumentumot a tagállam illetékes kibocsátó szervéhez kell benyújtani, azzal az importengedély-kérelemmel együtt, amelyre a dokumentum vonatkozik. A dokumentum eredeti példányát az illetékes szerv őrzi meg.

13. cikk

Importengedély-kérelmek, importengedélyek és értesítések

A 6. cikk (2), (3) és (4) bekezdését, a 8., 9. és 10. cikket, a 11. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontját, a 11. cikk (2) és (3) bekezdését, valamint – adott esetben – a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontját értelemszerűen alkalmazni kell ott, ahol a harmadik ország által kibocsátott dokumentumokra alapuló igazgatási rendszert alkalmaznak.IV.

FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2007. január 1-jétől kezdődő behozatali vámkontingens-időszakokra vonatkozó importengedélyekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

 AKCS országokból/Indiából származó kedvezményes cukor a 2006/2007., 2007/2008. és 2008/2009. gazdasági évre bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukortermékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendelet ( 8 ) 12. cikkében említett módon.

 Behozatali vámkontingensek, amelyek a Spanyolországba történő kukorica- és cirokimport és a Portugáliába történő kukoricaimport vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 1839/95/EK bizottsági rendelet ( 9 ) hatálya alá tartoznak.

 A banánra vonatkozó vámtarifákról szóló, 2005. november 29-i 1964/2005/EK tanácsi rendelet ( 10 ) hatálya alá tartozó behozatali vámkontingensek.

▼M1
II. MELLÉKLET

A 8. cikkben említett megjegyzések

bolgárul

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

spanyolul

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

csehül

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

dánul

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

németül

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

észtül

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

görögül

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

angolul

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

franciául

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

▼M2

horvát nyelven

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

▼M1

olaszul

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

lettül

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

litvánul

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

magyarul

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

hollandul

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

lengyelül

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

portugálul

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

románul

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

szlovákul

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

szlovénül

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

finnül

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

svédül

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas
III. MELLÉKLET

A 9. cikkben említett bejegyzések

bolgárul

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

spanyolul

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

csehül

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

dánul

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

németül

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

észtül

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

görögül

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

angolul

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

franciául

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

▼M2

horvát nyelven

:

Carina … – Uredba (EZ) br. …/…

▼M1

olaszul

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

lettül

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

litvánul

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

magyarul

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

hollandul

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

lengyelül

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

portugálul

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

románul

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

szlovákul

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

szlovénül

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

finnül

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

svédül

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…( 1 ) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 349., 1994.12.31., 105. o. A legutóbb az 1340/98/EK rendelettel (HL L 184., 1998.6.27., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1233/2006/EK rendelettel (HL L 225., 2006.8.17., 14. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 402/2006/EK rendelettel (HL L 70., 2006.3.9., 35. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 124., 1971.6.8., 1. o.

( 7 ) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

( 8 ) HL L 178., 2006.7.1., 1. o.

( 9 ) HL L 177., 1995.7.28., 4. o.

( 10 ) HL L 316., 2005.12.2, 1. o.