02006R0765 — HU — 27.02.2021 — 029.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

▼M7

A TANÁCS 765/2006/EK RENDELETE

(2006. május 18.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről

▼B

(HL L 134, 2006.5.20., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG 1587/2006/EK RENDELETE (2006. október 23.)

  L 294

25

25.10.2006

 M2

A TANÁCS 1791/2006/EK RENDELETE (2006. november 20.)

  L 363

1

20.12.2006

►M3

A TANÁCS 646/2008/EK RENDELETE (2008. július 8.)

  L 180

5

9.7.2008

►M4

A TANÁCS 84/2011/EU RENDELETE (2011. január 31.)

  L 28

17

2.2.2011

 M5

A TANÁCS 271/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. március 21.)

  L 76

13

22.3.2011

 M6

A TANÁCS 505/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. május 23.)

  L 136

48

24.5.2011

►M7

A TANÁCS 588/2011/EU RENDELETE (2011. június 20.)

  L 161

1

21.6.2011

►M8

A TANÁCS 999/2011/EU RENDELETE (2011. október 10.)

  L 265

6

11.10.2011

 M9

A TANÁCS 1000/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. október 10.)

  L 265

8

11.10.2011

 M10

A TANÁCS 1320/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. december 16.)

  L 335

15

17.12.2011

 M11

A TANÁCS 114/2012/EU RENDELETE (2012. február 10.)

  L 38

3

11.2.2012

 M12

A TANÁCS 170/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. február 28.)

  L 55

1

29.2.2012

 M13

A TANÁCS 265/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. március 23.)

  L 87

37

24.3.2012

►M14

A TANÁCS 354/2012/EU RENDELETE (2012. április 23.)

  L 113

1

25.4.2012

►M15

A TANÁCS 1014/2012/EU RENDELETE (2012. november 6.)

  L 307

1

7.11.2012

 M16

A TANÁCS 1017/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. november 6.)

  L 307

7

7.11.2012

 M17

A TANÁCS 494/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 29.)

  L 143

1

30.5.2013

 M18

A TANÁCS 517/2013/EU RENDELETE (2013. május 13.)

  L 158

1

10.6.2013

 M19

A TANÁCS 1054/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 29.)

  L 288

1

30.10.2013

 M20

A TANÁCS 46/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. január 20.)

  L 16

3

21.1.2014

 M21

A TANÁCS 740/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 8.)

  L 200

1

9.7.2014

 M22

A TANÁCS 1159/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. október 30.)

  L 311

2

31.10.2014

 M23

A TANÁCS (EU) 2015/1133 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. július 13.)

  L 185

1

14.7.2015

 M24

A TANÁCS (EU) 2015/1326 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. július 31.)

  L 206

16

1.8.2015

 M25

A TANÁCS (EU) 2015/1948 RENDELETE (2015. október 29.)

  L 284

62

30.10.2015

 M26

A TANÁCS (EU) 2015/1949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. október 29.)

  L 284

71

30.10.2015

 M27

A TANÁCS (EU) 2016/276 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. február 25.)

  L 52

19

27.2.2016

►M28

A TANÁCS (EU) 2016/277 RENDELETE (2016. február 25.)

  L 52

22

27.2.2016

►M29

A TANÁCS (EU) 2017/331 RENDELETE (2017. február 27.)

  L 50

9

28.2.2017

►M30

A TANÁCS (EU) 2018/275 RENDELETE (2018. február 23.)

  L 54

1

24.2.2018

►M31

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1163 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 5.)

  L 182

33

8.7.2019

 M32

A TANÁCS (EU) 2020/1387 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. október 2.)

  L 319I

1

2.10.2020

 M33

A TANÁCS (EU) 2020/1648 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 6.)

  L 370I

1

6.11.2020

 M34

A TANÁCS (EU) 2020/2129 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 17.)

  L 426I

1

17.12.2020

►M35

A TANÁCS (EU) 2021/339 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. február 25.)

  L 68

29

26.2.2021


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 299, 17.10.2014, o 32  (46/2014)

 C2

Helyesbítés, HL L 328, 13.11.2014, o 60  (740/2014)

 C3

Helyesbítés, HL L 367, 23.12.2014, o 126  (1159/2014)

 C4

Helyesbítés, HL L 176, 7.7.2015, o 40  (740/2014)

 C5

Helyesbítés, HL L 057, 18.2.2021, o 95  (1648/2020)
▼B

▼M7

A TANÁCS 765/2006/EK RENDELETE

(2006. május 18.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről

▼B1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. 

„pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és előny, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:

a) 

készpénz, csekk, pénzkövetelés, intézvény, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

b) 

pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szerveknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, tartozások és adóskötelezvények;

c) 

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket és üzletrészeket, értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket és származtatott ügyleteket;

d) 

kamat, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett jövedelem, vagy értéktöbblet;

e) 

hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

f) 

hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

g) 

pénzeszközökben és pénzügyi forrásokban érdekeltséget igazoló okmányok.

2. 

„pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, a hozzájuk való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedés bármilyen módon történő megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdona, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfolió-kezelést is beleértve;

3. 

„gazdasági erőforrás”: minden olyan tárgyi és immateriális, ingó és ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszköz, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

4. 

„gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági erőforrások használatának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások bármilyen jellegű megszerzése céljából, beleértve többek között a gazdasági erőforrások értékesítését, bérbeadását, illetve a jelzálogot;

▼M7

5. 

„a Közösség területe” azon tagállamok területe, ideértve légterüket is, amelyekre – a Szerződésben megállapított feltételek szerint – a Szerződés alkalmazandó;

▼M7

6. 

„technikai segítségnyújtás” javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is.

1a. cikk

1.  

Tilos:

a) 

a III. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszerelések akár közvetlenül akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – bármilyen fehérorosz személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Fehéroroszországban történő felhasználásra;

b) 

az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

2.  
Az (1) bekezdés nem vonatkozik a Fehéroroszországba átmenetileg bevitt védőruházatra, különösen a golyóálló mellényre és a katonai sisakra, amelyek kizárólagosan az Egyesült Nemzetek (ENSZ) személyzete, az Európai Unió vagy tagállamainak személyzete, a média, a humanitárius szervezetek, a fejlesztési segélyek képviselői és a hozzájuk tartozó személyzet személyes használatára szolgálnak.
3.  
Az (1) bekezdéstől eltérve, a II. mellékletben felsorolt tagállami, hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések értékesítését, szállítását, továbbadását vagy kivitelét, ha megállapítják, hogy az ilyen felszereléseket kizárólag humanitárius vagy védelmi célú felhasználásra szánják.

▼M29

4.  
Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a Nemzetközi Biatlonszövetség (NBSZ) rendezvény- és versenyszabályai biatlonfelszerelésekre vonatkozó előírásainak megfelelő, a IV. mellékletben felsorolt puskákra, lőszereikre és irányzékaikra.

▼M30

5.  
Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai engedélyezhetik az V. mellékletben felsorolt, és a Nemzetközi Sportlövő Szövetség által a felszerelés ellenőrzésének feltételeire vonatkozóan kiadott iránymutatásoknak is megfelelő sportpuskák, sportpisztolyok és az ezekhez való lőszerek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét az említett hatóságok által megfelelőnek tartott feltételek mellett, amennyiben megállapítják, hogy az ilyen felszerelés kizárólag a Nemzetközi Sportlövő Szövetség által elismert sportesemények és edzés céljára való felhasználásra szolgál.
6.  
Az érintett tagállamnak legalább 10 nappal az engedélyezést megelőzően értesítenie kell a többi tagállamot és a Bizottságot az (5) bekezdés szerinti engedély megadására vonatkozó szándékáról, ideértve az érintett felszerelés típusára és mennyiségére, valamint tervezett felhasználási céljára vonatkozó tájékoztatást is.

▼M7

1b. cikk

1.  

Tilos:

a) 

az Európai Unió közös katonai listáján ( 1 ) (a továbbiakban: közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás bármilyen fehéroroszországi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Fehéroroszországban történő felhasználásra;

b) 

a III. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszereléssel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármilyen fehéroroszországi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Fehéroroszországban történő felhasználásra;

c) 

a közös katonai listán vagy a III. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – bármely fehéroroszországi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Fehéroroszországban történő felhasználásra;

d) 

az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a)–c) pontban említett tilalmak megkerülése.

2.  

Az (1) bekezdéstől eltérve, az abban foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) 

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, vagy az ENSZ és az Unió intézményépítő programjaihoz vagy az Unió és az ENSZ válságkezelési műveleteihez szánt, halált nem okozó katonai felszerelések, illetve belső elnyomásra használható felszerelések; vagy

b) 

ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal ellátott nem harci járművek, amelyeket kizárólag az uniós és tagállami személyzet védelmére szánnak Fehéroroszországban,

azzal a feltétellel, hogy egy ilyen rendelkezést először a II. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok jóváhagyták.

3.  
Az (1) bekezdés nem vonatkozik a Fehéroroszországba átmenetileg bevitt védőruházatra, különösen a golyóálló mellényre és a katonai sisakra, amelyek kizárólagosan az Egyesült Nemzetek és az Európai Unió vagy tagállamainak személyzete, a média, a humanitárius szervezetek, a fejlesztési segélyek képviselői és a hozzájuk tartozó személyzet személyes használatára szolgálnak.

▼M29

4.  
Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az NBSZ rendezvény- és versenyszabályai biatlonfelszerelésekre vonatkozó előírásainak megfelelő, a IV. mellékletben felsorolt puskákra, lőszereikre és irányzékaikra.

▼M30

5.  
Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai engedélyezhetik az V. mellékletben felsorolt, és a Nemzetközi Sportlövő Szövetség által a felszerelés ellenőrzésének feltételeire vonatkozóan kiadott iránymutatásoknak is megfelelő sportpuskákkal, sportpisztolyokkal és az ezekhez való lőszerekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatások, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetett vagy közvetlen módon történő nyújtását az említett hatóságok által megfelelőnek tartott feltételek mellett, amennyiben megállapítják, hogy az ilyen felszerelés kizárólag a Nemzetközi Sportlövő Szövetség által elismert sportesemények és edzés céljára való felhasználásra szolgál.
6.  
Az érintett tagállamnak legalább 10 nappal az engedélyezést megelőzően értesítenie kell a többi tagállamot és a Bizottságot az (5) bekezdés szerinti engedély megadására vonatkozó szándékáról, ideértve a kapcsolódó segítségnyújtás vagy szolgáltatások természetére vonatkozó tájékoztatást is.

▼M15

2. cikk

1.  
Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozik, vagy azok tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt áll.
2.  
Az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.
3.  
Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységekben, amelyek közvetett vagy közvetlen célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben említett műveletek megkerülése.
4.  
Az I. melléklet azokat a természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, akiknek vagy amelyeknek az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalmat és a demokratikus ellenzéket sújtó elnyomásért való felelősségét a Tanács megállapította a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozat ( 2 ) 4. cikke (1) bekezdése a) pontja alapján, illetve akik vagy amelyek tevékenysége egyéb módon jelentős mértékben aláássa a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban, vagy bármely, velük kapcsolatban álló természetes és jogi személyt, szervezetet, illetve szervet, csakúgy mint azok tulajdonában vagy irányítása alatt álló jogi személyeket, szervezeteket és szerveket.
5.  
Az I. melléklet azokat a természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, akiket vagy amelyeket a 2012/642/KKBP határozat 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően a Tanács a Lukasenko-rezsimből hasznot húzó, illetve azt támogató személyekként és szervezetekként azonosított, csakúgy mint az azok tulajdonában vagy irányítása alatt álló jogi személyeket, szervezeteket és szerveket.

▼M28 —————

▼M3

2a. cikk

A 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre, jogalanyokra vagy szervekre, ha nem volt tudomásuk arról, sem alapos okuk nem volt arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel e tilalmat megszegik.

▼M4

2b. cikk

(1)  
Az ►M15  I. mellékletnek ◄ tartalmaznia kell a jegyzékben szereplő személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.
(2)  
Az ►M15  I. mellékletnek ◄ tartalmaznia kell továbbá az érintett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

▼M4

3. cikk

(1)  

A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) 

az ►M15  I. mellékletben ◄ felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve a következőkkel kapcsolatos kiadásokat: élelmiszerek, lakbér vagy jelzáloghitel, gyógyszerek és orvosi ellátás, adók, biztosítási díjak és közműdíjak;

b) 

kizárólag ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy

c) 

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak.

(2)  
A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam legalább két héttel az engedély megadását megelőzően értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy véli, hogy az adott esetre vonatkozó engedélyt meg kell adni.
(3)  
A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) vagy a (2) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről.

▼B

4. cikk

(1)  

A 2. cikk (2) bekezdését nem kell alkalmazni:

a) 

az adott számla kamatainak vagy egyéb hozamainak a befagyasztott számla egyenlegéhez való hozzáadására; vagy

b) 

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy azon időpontot megelőzően keletkeztek, amikor a fenti számlák e rendelet rendelkezéseinek hatálya alá kerültek,

feltéve hogy az ilyen kamat, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is a 2. cikk (1) bekezdésének hatálya alá esnek.

(2)  
A 2. cikk (2) bekezdése nem gátolja a pénzügyi vagy hitelintézményeket abban, hogy a felsorolt személy, szerv vagy szervezet befagyasztott számláin jóváírják a beérkező, harmadik felek által átutalt pénzeszközöket, feltéve, hogy e számlák esetleges ilyen növekményeit szintén befagyasztják. A pénzügyi vagy hitelintézmény haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az ilyen ügyletekről.

▼M8

4a. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve és feltéve, hogy egy kifizetés az ►M15  I. mellékletben ◄ felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy:

i) 

a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság úgy határozott, hogy a kifizetés közvetlenül vagy közvetve nem az ►M15  I. mellékletben ◄ felsorolt személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

ii) 

az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

▼M14

4b. cikk

A 2. cikktől eltérve a tagállamok – a II. mellékletben felsorolt honlapokon jelzett – hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek.

▼M3

5. cikk

(1)  

A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló érvényben lévő szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, jogalanyok és szervek kötelesek:

a) 

az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti ország a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, különösen a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy közvetett módon átadják a Bizottságnak; valamint

b) 

az ilyen információk ellenőrzése érdekében együttműködnek a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságokkal.

(2)  
Az e cikkel összhangban átadott és átvett információkat kizárólag azokra a célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat átadták vagy átvették.

▼B

6. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy igazgatóinak vagy alkalmazottainak felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása gondatlanság eredménye.

7. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és ellátják egymást a rendelkezésükre álló bármely más, az e rendelettel kapcsolatos lényeges információval, különös tekintettel a jogsértési és végrehajtási problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkra.

▼M4

8. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

▼M4

8a. cikk

(1)  
Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az ►M15  I. mellékletet ◄ .
(2)  
A Tanács közli döntését – beleértve a jegyzékbe vétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.
(3)  
Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.
(4)  
Az ►M15  I. mellékletben ◄ foglalt jegyzékeket rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

▼M28 —————

▼B

9. cikk

(1)  
A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák azok végrehajtását. Az előírt szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek kell legyenek.
(2)  
A tagállamok a rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, valamint minden későbbi módosításukról.

▼M3

9a. cikk

(1)  
A tagállamok kijelölik a 3. cikkben, a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikkben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik azokat a II. mellékletben felsorolt honlapokon.
(2)  
A tagállamok 2008. július 31-ig illetékes hatóságaikról és azok elérhetőségéről, és bármilyen későbbi módosításról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

▼M4

9b. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

▼B

10. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

— 
a Közösség területén, annak légterét is ideértve;
— 
bármely tagállam fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;
— 
a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely olyan természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára;
— 
bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, szervre vagy szervezetre;
— 
a részben vagy teljes egészében a Közösségen belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M35
I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A.   A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek 

Név (A fehérorosz változat angol átírása)

(Az orosz változat angol átírása)

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзімір Уладзіміравіч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter (Minister of Internal Affairs); az elnök biztonsági szolgálatának (President's Security Service) korábbi vezetője

Születési idő: 1956.2.7.

Születési hely: Smolensk, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)

Nem: férfi

Nem tett lépéseket az 1999–2000-ben Fehéroroszországban eltűnt Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan ügyének kivizsgálására. Korábbi belügyminiszter (Minister of Internal Affairs) és az elnök biztonsági szolgálatának (President's Security Service) korábbi vezetője. Egészségügyi okokból történő 2009. április 6-i nyugdíjba vonulásáig belügyminiszterként felelős volt a békés tüntetések leveréséért. Az elnöki igazgatás jóvoltából lakáshoz jutott a drozdi nomenklatúralakónegyedben Minszkben. Lukasenka elnök 2014 októberében az érdemrend III. fokozatával tüntette ki.

2004.9.24.

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Beosztás(ok): a különleges gyorsreagálási egység (Special Rapid Response Unit, SOBR) korábbi parancsnoka

Születési idő: 1966

Születési hely: Vitebsk/Viciebsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Cím: A Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjainak Belorusz Egyesülete "Becsület" (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs »Honour«), 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Nem: férfi

Kulcsfontosságú szerepet játszott Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan eltűnésében 1999–2000-ben Fehéroroszországban. A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges gyorsreagálási egységének (Special Rapid Response Unit, SOBR) korábbi parancsnoka.

Üzletember, a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges erőinél szolgáló veteránok belügyminisztériumon (MoIA) belül létrejött egyesületének a tiszteletbeli elnöke.

2004.9.24.

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Віктар Уладзіміравіч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Beosztás(ok): a Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetője; korábbi belügyminiszter

Születési idő: 1958.5.26

Születési hely: Soltanishki, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Cím: Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate), 38 K. Marx St., Minsk 220016, Belarus

Nem: férfi

A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetője. Felelősség terheli Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan 1999–2000-es fehéroroszországi eltűnéséért. A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi titkára. Jelenleg az elnök különleges tanácsadója.

2004.9.24.

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанідавіч СІВАКАЎ, СІВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter; az elnöki igazgatás (Presidential Administration) korábbi vezetőhelyettese

Születési idő: 1946.8.5.

Születési hely: Onor, Sakhalin Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)

Cím: A Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjainak Belorusz Egyesülete "Becsület" (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs »Honour«), 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Nem: férfi

Megszervezte Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan eltűnését 1999–2000-ben Fehéroroszországban. Korábbi idegenforgalmi és sportügyi miniszter, korábbi belügyminiszter és az elnöki igazgatás (Presidential Administration) korábbi vezetőhelyettese.

2004.9.24.

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавіч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter; a milícia altábornagya (rendőri erők); a Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója – a grodnói/hrodnai régióhoz (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kirendelt felügyelő

Születési idő: 1966.6.21.

Születési hely: Ordzhonikidze, a korábbi USSR (jelenleg Vladikavkaz, Russian Federation)

Nem: férfi

Belügyminiszterként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben – a grodnói/hrodnai régióhoz (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kirendelt felügyelő.

2020.10.2.

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевіч КАЗАКЕВІЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Beosztás(ok): korábbi első belügyminiszter-helyettes;

Belügyminiszter-helyettes – a bűnügyi milícia (Criminal Militia) vezetője, a milícia ezredese (rendőri erők)

Születési idő: 1975.2.14.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Első belügyminiszter-helyettesként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Belügyminiszter-helyettesként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben. Változatlanul ő tölti be a bűnügyi milícia (Criminal Militia) vezetőjének tisztségét.

2020.10.2.

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровіч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter-helyettes; a milícia altábornagya (rendőri erők);

A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója – a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő

Születési idő: 1965.4.29.

Születési hely: Vetkovski (Vetka) District, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Belügyminiszter-helyettesként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben – a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő.

2020.10.2.

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мікалаевіч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Beosztás(ok): belügyminiszter-helyettes, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1966.9.21.

Születési hely: Yasinovataya, korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) miniszterhelyetteseként betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.10.2.

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевіч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter-helyettes, a belügyi erők (Internal Troops) korábbi parancsnoka;

Első belügyminiszter-helyettes, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1976.4.17.

Születési hely: Slonim, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) miniszterhelyetteseként és a belügyi erők (Internal Troops) parancsnokaként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői, különösen a parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Első belügyminiszter-helyettesként és a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактібекавіч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Beosztás(ok): a belügyi erők (Internal Troops) parancsnokhelyettese

Születési idő: 1967.3.18.

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) parancsnokhelyetteseként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői, különösen a parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.10.2.

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евіч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Beosztás(ok): a különleges gyorsreagálási egység (Special Rapid Response Unit, SOBR) parancsnoka, alezredes

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges gyorsreagálási egységének (Special Rapid Response Unit, SOBR) parancsnokaként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a SOBR erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававіч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) biztonsági és védelmi osztályának (Department for Safety and Security) vezetője

Születési idő: 1975.10.14.

Születési hely: village of Rublevsk, Kruglyanskiy district, Mogilev/Mahiliou Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) biztonsági és védelmi osztályának (Department for Safety and Security) vezetőjeként betöltött magas rangú tisztségében közreműködött a belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásában és bántalmazásában, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítésében és a velük szemben alkalmazott erőszakban.

2020.10.2.

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмітрый Уладзіміравіч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Beosztás(ok): a Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) irányítása alatt álló OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője

Születési idő: 1972.6.1.

Születési hely: village of Gorodilovo, Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A minszki különleges rendőri alakulat (OMON) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Minszkben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.10.2.

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Іван Уладзіміравіч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Beosztás(ok): Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatóságának (Main Internal Affairs Directorate) korábbi vezetője;

Belügyminiszter, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1975.5.5.

Születési hely: village of Malinovka, Mogilev/ Mahiliou Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatóságának (Main Internal Affairs Directorate) vezetőjeként korábban betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Belügyminiszterként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максім Аляксандравіч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) rendőrségének (Police Department) korábbi vezetője;

Minszk város rendőrségének (Minsk City Police Department) vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője

Nem: férfi

A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) rendőrségének (Police Department) vezetőjeként korábban betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

Minszk város rendőrségének (Minsk City Police Department) vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавіч АЛЯШКЕВІЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője

Nem: férfi

A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевіч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője

Nem: férfi

A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавіч ВАСІЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetője

Születési idő: 1975.3.24.

Születési hely: Mogilev/Mahilou, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мікалаевіч ШУЛЯКОЎСКІ

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője

Születési idő: 1977.7.26.

Nem: férfi

A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевіч ВАСІЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője

Születési idő: 1972.1.26.

Születési hely: Gomel/Homyel, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававіч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Beosztás(ok): a breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1971.12.22.

Születési hely: Kapyl, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként és a milícia vezérőrnagyaként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанід ЖУРАЎСКІ

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Vitebskben/Viciebskben

Születési idő: 1975.9.20.

Nem: férfi

Az OMON vityebszki/vicebszki (Vitebsk/Viciebsk) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Vityebszkben/Vicebszkben (Vitebsk/Viciebsk) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért.

2020.10.2.

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Міхаіл ДАМАРНАЦКІ

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Gomelben/Homyelben

Nem: férfi

Az OMON gomeli/homeli(Gomel/Homyel) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Gomelben/Homelben (Gomel/Homyel) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért.

2020.10.2.

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максім МІХОВІЧ

Максим МИХОВИЧ

Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Brestben, alezredes

Nem: férfi

Az OMON breszti (Brest) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Bresztben (Brest) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért.

2020.10.2.

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзіміравіч МАТКІН

Олег Владимирович МАТКИН

Beosztás(ok): a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőjeként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért.

2020.10.2.

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Іван Юр’евіч САКАЛОЎСКІ

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Akrestina büntetés-végrehajtási intézet igazgatója

Nem: férfi

A minszki (Minsk) Akrestina büntetés-végrehajtási intézet igazgatójaként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az Akrestina büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавіч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) korábbi elnöke;

A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkára;

A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója – a breszti régióhoz (Brest Region/Oblast) kirendelt felügyelő

Születési idő: 1964.6.19.

Születési hely: Radostovo, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökeként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben – a breszti régióhoz (Brest Region/Oblast) kirendelt felügyelő.

2020.10.2.

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавіч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) első elnökhelyettese

Születési idő: 1972

Születési hely: Borisov/Barisaw, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) első elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмітрый Васільевіч РАВУЦКІ

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyettese

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзімір Віктаравіч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyettese

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевіч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee; KGB) elnökhelyettese

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee; KGB) elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзіміравіч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság korábbi legfőbb ügyésze;

A Belarusz Köztársaság örményországi nagykövete

Születési idő: 1960.7.11.

Születési hely: Grodno /Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Korábbi legfőbb ügyészként felelősség terheli azért, hogy az országban széleskörűen alkalmaztak büntetőeljárásokat a 2020-as elnökválasztás előtt, az ellenzéki jelölteknek az elnökválasztásból való kizárása céljából, továbbá az elnökválasztás után, az ellenzék által a választási eredmények megtámadása céljából felállított koordinációs tanácshoz (Coordination Council) való csatlakozás megakadályozása érdekében.

Fehéroroszország örményországi nagyköveteként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лідзія Міхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnöke

Születési idő: 1953.1.29.

Születési hely: Slutsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökeként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзім Дзмітрыевіч ІПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökhelyettese

Születési idő: 1964.10.30.

Születési hely: Kolomyia, Ivano-Frankivsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökhelyetteseként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мікалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) titkára

Születési idő: 1971.7.1.

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) titkáraként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевіч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1975.10.10.

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанідаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1976

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевіч КАЛІНОЎСКІ

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1969.1.3.

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1959.8.6.

Születési hely: Podilsk, Odessa Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Міхайлавіч ЛАСЯКІН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1957.7.21.

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Ігар Анатольевіч ПЛЫШЭЎСКІ

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1979.2.19.

Születési hely: Lyuban, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр'еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1970.9.26.

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанідавіч СЛIЖЭЎСКІ

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1972.8.16.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Ірына Аляксандраўна ЦЭЛІКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1976.11.2.

Születési hely: Zhlobin, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравіч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság elnöke

Születési idő: 1954.8.30.

Születési hely: Kopys, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Fehéroroszország elnökeként – és ennélfogva az állami szervek felett irányítást gyakorló személyként – felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztás előtt és azt követően alkalmazott erőszakos elnyomásért, különösen egyes jelentős ellenzéki jelölteknek a választásból való kizárásáért, békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Віктар Аляксандравіч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Beosztás(ok): az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, a Biztonsági Tanács (Security Council) tagja

Születési idő: 1975.11.28.

Születési hely: Mogilev/Mahiliou, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az elnök nemzetbiztonsági tanácsadójaként és a Biztonsági Tanács (Security Council) tagjaként, valamint a fehérorosz biztonsági erőket informálisan felügyelő személyként felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Ігар Пятровіч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Beosztás(ok): az elnöki igazgatás kabinetfőnöke

Születési idő: 1963.1.14.

Születési hely: Stolitsa, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR, (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az elnöki igazgatás kabinetfőnökeként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelős az elnöki hatáskör bel- és külpolitika terén való gyakorlásának biztosításáért. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés terén.

2020.11.6.

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Іван Станіслававіч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnöke, a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnöke

Születési idő: 1966.9.8.

Születési hely: Privalka/Privalki, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökeként betöltött vezetői pozíciójánál és a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnökeként betöltött pozíciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Іванавіч МЕЛЬНІК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) vezetője

Születési idő: 1964.5.29.

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) vezetőjeként betöltött vezetői poziciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Іван Данілавіч НАСКЕВІЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) elnöke

Születési idő: 1970.3.25.

Születési hely: village of Cierabličy, Brest Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) elnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők ellen indított nyomozásokért.

2020.11.6.

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) korábbi első alelnöke; jelenleg a Bűnügyi Szakértői Állami Bizottság (State Committee for Forensic Expertise) elnöke

Születési idő: 1973.9.7.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) első alelnökeként betöltött korábbi vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők ellen indított nyomozásokért.

2020.11.6.

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевіч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke

Születési idő: 1974.7.17.

Születési hely: Rechitsa, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők elleni nyomozásokért.

2020.11.6.

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравіч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke

Születési idő: 1973.8.1.

Születési hely: Brest, korábban USSR, (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők ellen indított nyomozásokért.

2020.11.6.

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евіч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Beosztás(ok): az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetője

Születési idő: 1971.8.1.

Nem: férfi

Az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen a távközlési hálózatokkal való összeköttetések megszakításáért, amit a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként alkalmaztak az országban.

2020.11.6.

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Ігар Іванавіч БУЗОЎСКІ

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Beosztás(ok): információügyi miniszterhelyettes

Születési idő: 1972.7.10.

Születési hely: village of Koshelevo, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR, (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Információügyi miniszterhelyettesként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban.

2020.11.6.

56.

Natalia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мікалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Beosztás(ok): Fehéroroszország elnökének sajtótitkára

Születési idő: 1984.2.16.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Leánykori név: Kirsanova (oroszul: Кирсанова) vagy Selyun (oroszul: Селюн)

Nem: nő

Fehéroroszország elnökének sajtótitkáraként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és ő koordinálja az elnök médiatevékenységeit, amibe beletartozik a nyilatkozatok megszövegezése és az elnök nyilvános megjelenéseinek megszervezése is. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés tekintetében is. Különösen a 2020-as elnökválasztást követően nyilvánosan tett azon nyilatkozataival, amelyekben megvédte az elnököt és kritizálta az ellenzéki aktivistákat és a békés tüntetőket, hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásához.

2020.11.6.

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавіч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Beosztás(ok): az ALFA egység (ALFA Unit) parancsnoka

Születési idő: 1975.8.21.

Nem: férfi

Az ALFA egység (ALFA Unit) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az ezen erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевіч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Beosztás(ok): a Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkára

A Belarusz Köztársaság azerbajdzsáni nagykövete

Születési idő: 1967.6.25.

Születési hely: village of Revyaki, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkáraként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Fehéroroszország azerbajdzsáni nagyköveteként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.11.6.

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровіч МІКЛАШЭВІЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság alkotmánybíróságának (Constitutional Court) elnöke

Születési idő: 1954.10.18.

Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az alkotmánybíróság (Constitutional Court) elnökeként felelősség terheli az alkotmánybíróság 2020. augusztus 25-i határozatának elfogadásáért, amelyben az alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánította a csalárd választás eredményét. Ezáltal támogatta és elősegítette az államapparátus által békés tüntetőkkel és újságírókkal szemben sorozatosan alkalmazott elnyomást és megfélemlítést, ezért felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásáért.

2020.11.6.

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравіч СІВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Beosztás(ok): miniszterelnök-helyettes; Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) korábbi elnöke

Születési idő: 1962.7.19.

Születési hely: Zavoit, Narovlya District, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) korábbi elnökeként betöltött vezető beosztásánál fogva felelősség terheli az államapparátus által Minszkben a felügyelete alatt a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. Több nyilvános nyilatkozatban kritizálta a Fehéroroszországban zajló békés tüntetéseket.

Miniszterelnök-helyettesként jelenleg betöltött vezetői pozíciójában továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Іван Міхайлавіч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Beosztás(ok): a nemzeti állami televízió és rádió (National State Television and Radio Company) elnöke, a Belteleradio cég (Beltelradio Company) vezetője

Születési idő: 1977.1.20.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A fehérorosz állami televízió és rádió (Belarusian State Television and Radio Company) jelenlegi vezetőjeként felelősség terheli az állami propaganda terjesztéséért az állami médiában, és továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet. Ide tartozik, hogy a médiacsatornákat felhasználva támogatja az elnök hivatali idejének folytatását, a 2020. augusztus 9-én sorra került elcsalt elnökválasztás, valamint a békés és legitim tüntetések ezt követő és többszöri erőszakos leverése ellenére.

Eismont nyilvános nyilatkozatban kritizálta a békés tüntetőket, és megtagadta a tüntetésekről való beszámolást. Az általa irányított Beltelradio cégtől (Belteleradio Company) sztrájkoló munkavállalókat bocsátott el, ezáltal felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért.

2020.12.17.

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзімір Сцяпанавіч КАРАНІК

Владимир Степанович КАРАНИК

Beosztás(ok): a Grodno/Hrodna Region/Oblast kormányzója; korábbi egészségügyi miniszter

Születési idő: 1973.11.30.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Egészségügyi miniszterként betöltött korábbi vezető beosztásánál fogva felelősség terheli azért, hogy az egészségügyi szolgálatokat a békés tüntetők elnyomására használták például úgy, hogy az orvosi segítségre szoruló tüntetőket kórház helyett elkülönítő helyiségekbe szállították. Számos nyilvános nyilatkozatban kritizálta a fehéroroszországi békés tüntetéseket, egy alkalommal egy tüntetőt azzal vádolt, hogy bódult állapotban van.

A grodnói/hrodnai régió (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kormányzójaként jelenleg betöltött vezetői pozíciójában továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Іванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Beosztás(ok): a fehéroroszországi Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly of Belarus) elnöke

Születési idő: 1960.9.25.

Születési hely: Polotsk, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

A fehéroroszországi Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly of Belarus) elnökeként betöltött jelenlegi vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az elnök belügyi döntéseinek támogatásáért. Felelősség terheli az elcsalt, 2020. augusztus 9-én sorra került választások megszervezéséért. Nyilvános nyilatkozataiban védelmezte a biztonsági apparátus által a békés tüntetőkkel szembeni brutális fellépést.

2020.12.17.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мікалаевіч ЛЁГКІ

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Beosztás(ok): az információügyi miniszter első helyettese

Születési idő: 1972.5.30.

Születési hely: Baranavichy, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az információügyi miniszter első helyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért és különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás eszközeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban.

2020.12.17.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Ігар Уладзіміравіч ЛУЦКІ

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Beosztás(ok): információügyi miniszter

Születési idő: 1972.10.31.

Születési hely: Stolin, Brest Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Információügyi miniszterként (Minister of Information) betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért és különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás eszközeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban.

2020.12.17.

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Іванавіч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyésze

Születési idő: 1973.4.21.

Születési hely: Glushkovichi, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Legfőbb ügyészként felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék folytatódó elnyomásáért, és különösen a békés tüntetőkkel, az ellenzéki vezetőkkel és az újságírokkal szemben a 2020-as elnökválasztást követően indított számos büntetőperért. Nyilvános nyilatkozatokat is tett, amelyekben büntetéssel fenyegette az „engedély nélküli gyűlések” résztvevőit.

2020.12.17.

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевіч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Beosztás(ok): a Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetőhelyettese

Születési idő: 1977.1.8.

Nem: férfi

A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetőhelyetteseként több vállalat működését felügyeli. A vezetése alatt álló szerv pénzügyi, anyagi, technikai, szociális, háztartási és egészségügyi támogatást nyújt a köztársasági hatóságok államapparátusának. Szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Ігар Паўлавіч БУРМІСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese

Születési idő: 1968.9.30.

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) első parancsnokhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az irányítása alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.12.17.

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцінавіч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Beosztás(ok): a Számvevőszék (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Department of Financial Investigations) különleges ügyekért felelős főellenőre

Születési idő: 1990.6.8.

Nem: férfi

A Számvevőszék (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Department of Financial Investigations) különleges ügyekért felelős főellenőreként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az ellenzéki vezetőkkel és aktivistákkal szemben indított vizsgálatokért.

2020.12.17.

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгіевіч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közbiztonsági rendőrsége bűnüldözési és bűnmegelőzési főosztálya (Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police) bűnmegelőzési osztályának (Prevention Department) vezetője

Születési idő: 1979.1.1.

Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közbiztonsági rendőrsége bűnüldözési és bűnmegelőzési főosztálya (Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police) bűnmegelőzési osztályának (Prevention Department) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.12.17.

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмітрый Аляксандравіч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Beosztás(ok): rendőrezredes, a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) bűnüldözési főosztályának (Main Department of Law Enforcement) helyettes vezetője és bűnüldözési osztályának (Department of Law Enforcement) vezetője

Születési idő: 1974.10.3.

Nem: férfi

Rendőrezredesként, valamint a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) bűnüldözési főosztályának (Main Department of Law Enforcement) helyettes vezetője és bűnüldözési osztályának (Department of Law Enforcement) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.12.17.

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавіч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Beosztás(ok): a minszki regionális végrehajtó bizottság (Minsk Regional Executive Committee) elnöke

Születési idő: 1975.7.2.

Születési hely: Novogrudok, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A minszki regionális végrehajtó bizottság (Minsk Regional Executive Committee) elnökeként feladata a helyi igazgatás, így többek között számos bizottság felügyelete. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмітрый Мікалаевіч ШУМІЛІН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Beosztás(ok): Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (Main Department of Internal Affairs) (GUVD) tömegrendezvényekkel foglalkozó osztályának helyettes vezetője

Születési idő: 1977.7.26.

Nem: férfi

Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (GUVD) tömegrendezvényekkel foglalkozó osztályának helyettes vezetőjeként felelősség terheli a helyi igazgatási apparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Dokumentálták békés tüntetők jogellenes őrizetbe vételében való személyes részvételét.

2020.12.17.

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Віталь Іванавіч СТАСЮКЕВІЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Beosztás(ok): a grodnói/hrodnai közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) helyettes vezetője

Születési idő: 1976.3.5.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A grodnói/hrodnai közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) helyettes vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte békés tüntetők jogellenes őrizetbe vételét.

2020.12.17.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанідавіч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Beosztás(ok): rendőrezredes, a minszki Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) vezetője

Születési idő: 1979.7.23.

Nem: férfi

A minszki Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte a jogellenesen őrizetbe vett tüntetők kínzását, és részt is vett abban.

2020.12.17.

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзім Сяргеевіч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Beosztás(ok): rendőr alezredes, a molodechnói körzeti rendőrség (District Police Department in Molodechno) vezetője

Születési idő: 1980.10.31.

Nem: férfi

A molodechnói körzeti rendőrség (District Police Department in Molodechno) vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte a jogellenesen őrizetbe vett tüntetők ütlegelését. Számos alkalommal becsmérlően is nyilatkozott a tüntetőkről a médiának.

2020.12.17.

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Віктар Іванавіч СТАНІСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) helyettes vezetője, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője

Születési idő: 1971.1.27.

Nem: férfi

A minszki (Minsk) Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) helyettes vezetőjeként és a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte békés tüntetők őrizetbe vételét és e jogellenesen őrizetbe vett személyek ütlegelését.

2020.12.17.

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравіч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Moskovszkij kerületi bíróság (Moskovski district court) elnöke

Születési idő: 1988.5.16.

Nem: férfi

A minszki (Minsk) Moskovszkij kerületi bíróság (Moskovski district court) elnökeként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát és hamis tanúk vallomásainak figyelembevételét jelentették.

A 2020-as elnökválasztást követően közreműködött tüntetők, újságírók és ellenzéki vezetők megbírságolásában és őrizetbe vételében.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравіч ЛАГУНОВІЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli (Gomel/Homyel) Szovjetszkij körzeti bíróság (Sovetsky district court) bírája

Nem: férfi

A gomeli/homeli (Gomel/Homyel) Szovjetszkij körzeti bíróság (Sovetsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васільеўна ЛІТВІНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Beosztás(ok): a mogilevi/mahilioui (Mogilev/Mahiliou) Lenyinszkij körzeti bíróság (Leninsky district court) bírája

Nem: nő

A mogilevi/mahilioui (Mogilev/Mahiliou) Lenyinszkij körzeti bíróság (Leninsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Siarhei Tsikhanousky ellenzéki aktivistának – Svetlana Tsikhanouskava ellenzéki elnökjelölt férjének – az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вікторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) központi kerületi bíróság (Central district court) bírája

Születési idő: 1974.2.27.

Nem: nő

A minszki (Minsk) központi kerületi bíróság (Central district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Sergei Dylevskynek, a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjának és az egyik sztrájkbizottság vezetőjének az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВІЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Oktjabrszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky district court) bírája

Születési idő: 1990.4.9.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Oktjabrszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Partizanszkij kerületi bíróság (Partizanski district court) bírája

Születési idő: 1979.12.2.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Partizanszkij kerületi bíróság (Partizanski district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Mariya Kalesnikavának, a koordinációs tanács (Coordination Council) vezetőjének az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky district court) bírája

Születési idő: 1965.9.11.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Így felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлія Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Beosztás(ok): a minszki központi kerületi bíróság (Central district court) bírája

Születési idő: 1984.1.14.

Nem: nő

A minszki központi kerületi bíróság (Central district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Viktar Babarika ellenzéki elnökjelölt elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цімафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Zavodszkij kerületi bíróság (Zavodsky district court) bírája

Születési idő: 1974.11.26.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Zavodszkij kerületi bíróság (Zavodsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васільевіч ШАКУЦІН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Beosztás(ok): üzletember, az Amkodor Holding tulajdonosa

Születési idő: 1959.1.12.

Születési hely: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Fehéroroszországban tevékenységet folytató legjelentősebb üzletemberek egyike, üzleti érdekeltségei vannak az építőiparban, a gépiparban, a mezőgazdaságban és más ágazatokban.

A beszámolók szerint egyike azoknak, akik a legtöbb hasznot húzták a Lukasenka elnöksége alatti privatizációkból. Tagja a „Belaya Rus” Lukasenka-párti szövetség elnökségének, valamint a Belarusz Köztársaság Vállalkozásfejlesztési Tanácsának (Council for the Development of Entrepreneurship of the Republic of Belarus) is.

Hasznot húz tehát a Lukasenka-rezsimből, és támogatja azt.

2020 júliusában a Fehéroroszországban zajló ellenzéki tüntetéseket elítélő nyilvános nyilatkozatokat tett, hozzájárulva ezáltal a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához.

2020.12.17.

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мікалай Мікалаевіч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Beosztás(ok): üzletember, a Bremino Group társtulajdonosa

Születési idő: 1963.5.4.

Születési hely: korábban Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine)

Nem: férfi

A Fehéroroszországban tevékenységet folytató legjelentősebb üzletemberek egyike; üzleti érdekeltségei vannak a kőolajágazatban, a szénszállítási ágazatban, a bankszektorban és más ágazatokban.

Olyan vállalat – a Bremino Group – társtulajdonosa, amely a fehérorosz igazgatás részéről adókedvezményekben és egyéb támogatási formákban részesült.

Hasznot húz tehát a Lukasenka-rezsimből, és támogatja azt.

2020.12.17.

B.   A 2. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek 

Név

(A fehérorosz változat angol átírása)

(Az orosz változat angol átírása)

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Cím: Nezavisimosti ave. 86-B, Minsk, Belarus

Honlap: https://bte.by/

E-mail-cím: mail@bte.by

A Beltechexport magánjogi szervezet, amely állami tulajdonban lévő fehérorosz vállalatok által gyártott fegyvereket és katonai felszereléseket exportál afrikai, dél-amerikai, ázsiai és közel-keleti országokba. Szoros kapcsolatban áll Fehéroroszország védelmi minisztériumával (Ministry of Defense).

A Beltechexport hasznot húz tehát a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet, előnyöket biztosítva az elnöki igazgatás számára.

2020.12.17.

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз/Дана Астра

Cím: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Cégjegyzékszám: Dana Astra - 191295361)

Honlap: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-mail-cím: PR@bir.by

Tel.: +375 17 26 93 290; +375 17 39 39 465

A Dana Holdings/ Dana Astra Fehéroroszország egyik legfontosabb ingatlanfejlesztő és építővállalata. A vállalat földterületeket kapott annak céljából, hogy több nagy lakókomplexumot és üzleti központot hozzon létre rajtuk.

A Dana Holdings / Dana Astra tulajdonosai szoros kapcsolatban állnak Lukasenka elnökkel. Liliya Lukashenka, az elnök menye, magas rangú pozíciót töltött be a vállalatnál.

A Dana Holdings / Dana Astra tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

2020.12.17.

3.

GHU – A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság gazdasági főosztálya (Main Economic Department of the Belarus President Property Management Directorate)

Главное хозяйственное управление

Cím: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Honlap: http://ghu.by

E-mail-cím: ghu@ghu.by

A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság gazdasági főosztálya (Main Economic Department (GHU) of the Belarus President Property Management Directorate) a nem lakáscélú ingatlanok piacának legnagyobb szereplője a Fehéroroszországban, emellett számos vállalatot felügyel.

Lukasenka elnök felkérte Viktor Sheimant – aki a Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság vezetőjeként közvetlen ellenőrzést gyakorol a GHU felett –, hogy felügyelje a 2020-as elnökválasztás biztonságosságát.

A GHU tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

2020.12.17.

4.

LLC SYNESIS

ООО „Синезис”

Cím: Platonova 20B, 220005 Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia

Cégjegyzékszám (УНН/ИНН): 190950894 (Fehéroroszország); 7704734000/770301001 (Oroszország)

Honlap: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel.: +375 17 240 36 50

E-mail-cím: s@synesis.by

Az LLC Synesis olyan felügyeleti platformot biztosít a fehérorosz hatóságok számára, amely képes videofelvételek között keresni és elemezni azokat, valamint arcfelismerő szoftvert futtatni azokon, ezért a vállalatot felelősség terheli a civil társadalomnak és a demokratikus ellenzéknek az államapparátus általi elnyomásáért Fehéroroszországban.

A Synesis alkalmazottainak tilos fehéroroszul kommunikálniuk, ezáltal a Synesis támogatja a Lukasenka-rezsimnek a nyelven alapuló megkülönböztetést célzó politikáját.

A fehérorosz állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) és a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) is szerepel egy, a Synesis által létrehozott rendszer felhasználói között. A vállalat tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

A Synesis vezérigazgatója, Alexander Shatrov nyilvánosan kritizálta a Lukasenka-rezsim ellen tüntető személyeket, és relativizálta a demokrácia hiányát Fehéroroszországban.

2020.12.17.

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Cím: Nezavisimosti ave., 115., 220114, Minsk.

Tel.:

+375 17 272 01 32

+375 17 570 41 45

E-mail-cím: marketing@agat-emz.by

Honlap: https://agat-emz.by/

Az AGAT Electromechanical Plant OJSC a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős fehérorosz állami hatóság (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Fehéroroszország elnökének van alárendelve. Az AGAT Electromechanical Plant OJSC tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából és támogatja a rezsimet.

A vállalat gyártja a „Rubezh” tömegoszlatásra tervezett kordonrendszert, amelyet a 2020. augusztus 9-én sorra került elnökválasztást követően tartott békés tüntetések résztvevőivel szemben vetettek be, így a vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2020.12.17.

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Honlap: 140zavod.org

A 140 Repair Plant a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős fehérorosz állami hatóság (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Fehéroroszország elnökének van alárendelve. A 140 Repair Plant tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

A vállalat szállítójárműveket és páncélozott járműveket gyárt, amelyeket bevetettek a 2020. augusztus 9-én sorra került elnökválasztást követően tartott békés tüntetések résztvevőivel szemben, így a vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2020.12.17.

7.

MZKT (más néven: VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Honlap: www.mzkt.by

Az MZKT (más néven: VOLAT) a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős fehérorosz állami hatóság (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Fehéroroszország elnökének van alárendelve. Az MZKT (más néven: VOLAT) tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

Az MZKT elbocsátotta azon alkalmazottait, akik tüntettek Lukasenka elnöknek a gyárban tett látogatásakor, és sztrájkoltak a 2020-as fehéroroszországi elnökválasztást követően, ezért a vállalatot felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért.

2020.12.17.

▼M3
II. MELLÉKLET

▼M4

A 3. cikkben, a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikkben és a 8. cikk (7) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

▼M31

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/101

CSEH KÖZTÁRSASÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MÁLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M7
III. MELLÉKLET

Az 1a. és az 1b. cikkben említett, belső elnyomásra felhasználható felszerelések

1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:

1.1. 

Az Európai Unió közös katonai listájának ( 3 ) (a továbbiakban: közös katonai lista) ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek;

1.2. 

Kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei;

1.3. 

A közös katonai lista által nem szabályozott fegyver-távcsövek.

2. A közös katonai lista által nem szabályozott bombák és gránátok.

3. A következő járművek:

3.1. 

Tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;

3.2. 

Elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;

3.3. 

Kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;

3.4. 

Kifejezetten a fogvatartottak és/vagy őrizetben lévők szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;

3.5. 

Kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;

3.6. 

A 3.1–3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei.

1. megjegyzés:   Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten tűzoltás céljára tervezett járművekre.

2. megjegyzés:   A 3.5. pont alkalmazásában a „járművek” közé tartoznak a pótkocsik is.

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:

4.1. 

Elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, detonátorokat, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);

4.2. 

A közös katonai lista által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;

4.3. 

A közös katonai lista által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok:

a. 

amatol;

b. 

nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal);

c. 

nitroglikol;

d. 

pentaeritritol-tetranitrát (PETN);

e. 

pikril-klorid;

f. 

2,4,6-trinitro-toluol (TNT).

5. A közös katonai lista ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:

5.1. 

Ballisztikai és/vagy szálfegyverek elleni védelmet nyújtó golyóálló mellények;

5.2. 

Ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok.

Megjegyzés: Nem tartoznak ide:

— 
a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett felszerelések
— 
a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett felszerelések

6. A közös katonai lista ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7. Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket a közös katonai lista nem szabályoz.

8. Pengés szögesdrót.

9. 10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések.

11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.

▼M28 —————

▼M29
IV. MELLÉKLET

Az 1a. és 1b. cikkben említett, a Nemzetközi Biatlonszövetség rendezvény- és versenyszabályai biatlonfelszerelésre vonatkozó előírásainak is megfelelő puskák, lőszereik és irányzékaik, az alábbi meghatározás szerint

Biatlonpuskák:

ex 9303 30

Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy céllövéshez

Lőszer biatlonpuskákhoz:

ex 9306 21

Töltény sörétes fegyverhez

ex 9306 29

Töltényalkatrészek sörétes fegyverhez

ex 9306 30 90

Sörétes fegyvertől eltérő egyéb fegyverhez, 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz. alá tartozó géppisztolyokhoz való töltény és ezek alkatrészei

Irányzék biatlonpuskához:

ex 9305 20

A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyver alkatrésze és tartozéka

▼M30
V. MELLÉKLET

Az 1a. cikk (5) bekezdésében és az 1b. cikk (5) bekezdésében említett, kizárólag sportesemények és edzés céljára való felhasználásra szánt sportpuskák, sportpisztolyok és lőszerek, az alábbiak szerint:ex 9303 30

0,22 hüvelyk kaliberű sportpuska

ex  93 02

0,22 hüvelyk kaliberű sportpisztoly

ex 9306 30 10

Lőszer 0,22 hüvelyk kaliberű sportpisztolyokhoz

ex 9306 30 90

Lőszer 0,22 hüvelyk kaliberű sportpuskákhoz.( 1 ) HL C 86., 2011.3.18., 1. o.

( 2 ) HL L 285., 2012.10.17., 1. o.

( 3 ) HL C 86., 2011.3.18., 1. o.