02006L0132 — HU — 14.06.2011 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 2006/132/EK IRÁNYELVE

(2006. december 11.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 349, 12.12.2006, p.22)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.)

L 309

1

24.11.2009