02005R2111 — HU — 26.07.2019 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2111/2005/EK RENDELETE

(2005. december 14.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 344, 2005.12.27., 15. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 596/2009/EK RENDELETE (2009. június 18.)

  L 188

14

18.7.2009

►M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1139 RENDELETE (2018. július 4.)

  L 212

1

22.8.2018

►M3

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1243 RENDELETE (2019. június 20.)

  L 198

241

25.7.2019
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2111/2005/EK RENDELETE

(2005. december 14.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg az alábbiak vonatkozásában:

a) a légi fuvarozók közös kritériumokon alapuló közösségi listájának megállapítása és közzététele, amelyekkel szemben biztonsági okokból működési tilalom van érvényben a Közösségben;

és

b) a légi utasok tájékoztatása arról, hogy mely légi fuvarozó üzemelteti azokat a járatokat, amelyeken utaznak.

(2)  E rendeletnek a gibraltári repülőtérre való alkalmazását úgy kell érteni, hogy az nem érinti a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság vonatkozó jogi álláspontját azon terület szuverenitása fölötti vita ügyében, ahol a repülőtér elhelyezkedik.

(3)  E rendeletnek a gibraltári repülőtérre való alkalmazását fel kell függeszteni mindaddig, amíg a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság külügyminiszterei által 1987. december 2-án kiadott közös nyilatkozatban szereplő rendelkezések megvalósulnak. A Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság kormánya tájékoztatja a Tanácsot erről a megvalósulási dátumról.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) „légi fuvarozó”: érvényes üzemeltetési vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légi közlekedési vállalkozás;

b) „fuvarozási szerződés”: légi közlekedési szolgáltatásra irányuló vagy azt tartalmazó szerződés, beleértve azokat az eseteket, amikor a fuvar ugyanazon vagy különböző légi fuvarozók által üzemeltetett kettő vagy több járatból áll;

c) „szerződő légi fuvarozó”: az utassal fuvarozási szerződést kötő fuvarozó, vagy ha a szerződésben szervezett utazási formát foglal magában az utazásszervező. Bármely jegyértékesítőt egyben szerződő légi fuvarozónak is kell tekinteni;

d) „jegyértékesítő”: olyan nem légi fuvarozó vagy nem utazásszervező repülőjegy-értékesítő, aki fuvarozási szerződést bonyolít le az utassal, függetlenül attól, hogy egy külön járatra vagy szervezett utazási forma részeként;

e) „üzemeltető légi fuvarozó”: olyan légi fuvarozó, amely egy utassal vagy az utassal szerződéses jogviszonyban álló más jogi vagy természetes személlyel kötött fuvarozási szerződés szerinti repülést végrehajt, vagy végrehajtani szándékozik;

f) „üzemeltetési jóváhagyás vagy műszaki engedély”: olyan jogalkotási vagy igazgatási aktus a tagállam részéről, amelynek értelmében valamely légi fuvarozó légi közlekedési szolgáltatásokat nyújthat az illető tagállam repülőterein, működhet annak légterében, vagy közlekedési jogokat gyakorolhat;

g) „működési tilalom”: a légi fuvarozó üzemeltetési jóváhagyásának vagy műszaki engedélyének biztonsági okokból történő elutasítása, felfüggesztése, visszavonása vagy korlátozása vagy bármilyen, ezzel egyenértékű biztonsági intézkedés olyan légi fuvarozóval szemben, amely nem rendelkezik közlekedési jogokkal a Közösség területén, de amelynek légi járművei egyébként bérleti megállapodás alapján üzemelhetnek a Közösség területén;

h) „szervezett utazási forma”: a 90/314/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások;

i) „helyfoglalás”: az a tény, hogy az utasnak jegye vagy más olyan igazolása van, amely jelzi, hogy a helyfoglalást a szerződő légi fuvarozó elfogadta és nyilvántartásba vette;

j) „vonatkozó biztonsági előírások”: a Chicagói Egyezményben és mellékleteiben, valamint adott esetben a vonatkozó közösségi jogszabályokban megállapított nemzetközi biztonsági előírások.II. FEJEZET

KÖZÖSSÉGI LISTA

3. cikk

A közösségi lista létrehozása

(1)  A légi biztonság megerősítése érdekében el kell készíteni azon légi fuvarozók listáját, amelyekre működési tilalom van érvényben a Közösség területén (a továbbiakban: a közösségi lista). Minden tagállam a saját területén érvényre juttatja a közösségi listában szereplő működési tilalmakat, a tilalmak alá eső légi fuvarozók vonatkozásában.

▼M3

(2)  A légi fuvarozókra bevezethető működési tilalomra vonatkozó közös követelményeket, amelyek a vonatkozó biztonsági előírásokon alapulnak, a melléklet tartalmazza (a továbbiakban: közös követelmények).

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően a mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa a közös követelményeket.

▼B

(3)  A közösségi lista első ízben történő létrehozása érdekében valamennyi tagállam 2006. február 16-ig tájékoztatja a Bizottságot a területükön működési tilalom alá eső légi fuvarozók kilétéről, a tilalom elrendelésének okaival és az összes vonatkozó információval együtt. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot ezekről a működési tilalmakról.

(4)  A Bizottság, a tagállamok által közölt információk beérkezése után egy hónapon belül, a közös követelmények alapján és a 15. cikk (3) bekezdésében említett eljárás szerint döntést hoz az érintett légi fuvarozókkal szembeni működési tilalom bevezetéséről, és összeállítja a működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listáját.

4. cikk

A közösségi lista frissítése

(1)  A közösségi listát frissíteni kell az alábbiak érdekében:

a) működési tilalom bevezetése valamely légi fuvarozóval szemben, valamint az illető légi fuvarozó felvétele a közösségi listára a közös követelmények alapján;

b) valamely légi fuvarozó eltávolítása a közösségi listáról, amennyiben a listára való felvételt indokoló biztonsági hiányosságot vagy hiányosságokat orvosolták, és a közös követelmények alapján nincs más ok arra, hogy a légi fuvarozó a közösségi listán maradjon;

c) valamely, a közösségi listán szereplő légi fuvarozóval szemben bevezetett működési tilalom feltételeinek módosítása.

(2)  A Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére frissíti a közösségi listát a 15. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban és a közös követelmények alapján. A Bizottság legalább háromhavonta ellenőrzi, hogy a közösségi lista frissítésre szorul-e.

(3)  A tagállamok és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség minden, a közösségi lista frissítésével kapcsolatban releváns információt közölnek a Bizottsággal. A releváns információkat a Bizottság továbbítja a többi tagállamnak.

5. cikk

Ideiglenes intézkedések a közösségi lista frissítésére

(1)  Amennyiben nyilvánvaló, hogy valamely légi fuvarozó további működése a Közösség területén valószínűleg komoly biztonsági kockázatokat jelent, és ezeket a kockázatokat az érintett tagállamok még nem oldották meg sürgősségi intézkedések segítségével a 6. cikk (1) bekezdése alapján, a Bizottság a 4. cikk (1) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett ideiglenes intézkedéseket hozhat a 15. cikk (2) bekezdése alapján.

(2)  A Bizottság minél hamarabb, de legkésőbb 10 napon belül a 15. cikk (1) bekezdésében említett bizottság elé terjeszti az ügyet, és döntést hoz az e cikk (1) bekezdése alapján általa hozott intézkedések megerősítéséről, módosításáról, visszavonásáról vagy meghosszabbításáról a 15. cikk (3) bekezdése alapján.

6. cikk

Kivételes intézkedések

(1)  Szükséghelyzetben e rendelet nem gátolhatja a tagállamokat abban, hogy valamely előre nem látott biztonsági problémára reagáljanak a saját területükre vonatkozó azonnali működési tilalom közös követelmények alapján történő bevezetésével.

(2)  A Bizottság döntése, amellyel valamely légi fuvarozót a 3. cikk (4) bekezdésében vagy a 4. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban nem vesz fel a közösségi listára, nem gátolhatja meg a tagállamokat abban, hogy az érintett légi fuvarozó ellen működési tilalmat vezessenek be vagy tartsanak fenn az illető tagállamot érintő biztonsági probléma miatt.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésekben említett helyzetekben az érintett tagállam azonnal tájékoztatja a Bizottságot, amely tájékoztatja a többi tagállamot. Az (1) bekezdésben említett helyzetben az érintett tagállam haladéktalanul a közösségi lista frissítésére irányuló kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a 4. cikk (2) bekezdése alapján.

7. cikk

A védelemhez való jog

A Bizottság biztosítja, hogy a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikkben említett határozatai meghozatalakor az érintett légi fuvarozók élhessenek a meghallgatás lehetőségével, figyelembe véve, hogy bizonyos esetekben sürgősségi eljárásra van szükség.

▼M3

8. cikk

Részletes szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítése érdekében meghatározza az e fejezetben említett eljárások részletes szabályait, kellően figyelembe véve, hogy a közösségi lista frissítésével kapcsolatban gyors döntéshozatalra van szükség.

Ha az első bekezdésben említett intézkedések esetében rendkívül sürgős okokból szükséges, a 14b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e cikk értelmében elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

▼B

9. cikk

Közzététel

(1)  A közösségi listát és annak módosításait az Európai Unió Hivatalos Lapjában haladéktalanul közzéteszik.

(2)  A Bizottság és a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket – különösen az interneten keresztül – annak érdekében, hogy a közvélemény hozzáférhessen a közösségi lista legfrissebb változatához.

(3)  A szerződő légi fuvarozók, a nemzeti polgári repülési hatóságok, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és a tagállamok területén található repülőterek honlapjaikon és adott esetben a helyszínen az utasok tudomására hozzák a közösségi listát.III. FEJEZET

AZ UTASOK TÁJÉKOZTATÁSA

10. cikk

Hatály

(1)  E fejezet rendelkezéseit légi utasszállítás vonatkozásában kell alkalmazni, amennyiben a repülőút személyszállítási szerződés részét képezi, az utazás a Közösség területéről indul, és

a) a repülőjárat egy olyan repülőtérről indul, amely egy tagállamnak a Szerződés hatálya alá tartozó területén van;

vagy

b) a repülőjárat harmadik országbeli repülőtérről indul, és egy olyan repülőtérre érkezik, amely egy tagállamnak a Szerződés hatálya alá tartozó területén található;

vagy

c) a repülőjárat harmadik országbeli repülőtérről indul, és ilyen repülőtérre érkezik.

(2)  E fejezet előírásai arra való tekintet nélkül alkalmazandók, hogy a járat menetrend szerinti vagy charterjárat-e, illetve hogy szervezett utazási forma része-e.

(3)  E fejezet rendelkezései nem sértik az utasokat a 90/314/EGK irányelv és a 2299/89/EGK rendelet alapján megillető jogokat.

11. cikk

Tájékoztatás az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről

(1)  Helyfoglaláskor a szerződő légi fuvarozó köteles tájékoztatni az utast az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kilétéről, a helyfoglalás módjától függetlenül.

(2)  Amennyiben az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kiléte a helyfoglalás időpontjában még nem ismert, a szerződő légi fuvarozó biztosítja, hogy az utasokat tájékoztassák azon légi fuvarozó vagy fuvarozók nevéről, amelyek valószínűleg üzemeltetik majd az érintett járatot vagy járatokat. Ilyen esetben a szerződő légi fuvarozó biztosítja, hogy az utasokat azonnal tájékoztassák az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kilétéről, amikor az megállapításra került.

(3)  Amennyiben az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kiléte megváltozott, a szerződő légi fuvarozó e változás okától függetlenül haladéktalanul köteles megtenni minden szükséges intézkedést az utas mihamarabbi értesítése érdekében. Az utast minden esetben értesíteni kell, vagy a jegykezeléskor, vagy – amennyiben a csatlakozó járathoz nincs szükség jegykezelésre – a beszálláskor.

(4)  A körülményektől függően a légi fuvarozó vagy az utazásszervező biztosítja, hogy az érintett szerződő légi fuvarozót azonnal tájékoztassák az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről, amint az kiderül, különösen annak változása esetén.

(5)  Amennyiben a jegy értékesítőjét nem tájékoztatták az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről, nem tehető felelőssé az e cikkben előírt kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért.

(6)  A szerződő légi fuvarozónak az utasoknak az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kilétével kapcsolatos tájékoztatására irányuló kötelezettségét a fuvarozási szerződés általános értékesítési feltételeiben kell meghatározni.

12. cikk

A visszaváltás vagy útvonal-módosítás joga

(1)  E rendelet nem érinti a visszaváltás vagy útvonal-módosítás 261/2004/EK rendeletben biztosított jogát.

(2)  Azokban az esetekben, amelyekben a 261/2004/EK rendelet nem alkalmazható, és

a) az az üzemeltető légi fuvarozó, amelyről az utast értesítették, felkerült a közösségi listára, és vele szemben olyan működési tilalom van érvényben, amely az érintett járat törlését eredményezte, vagy amely a járat törléséhez vezethetett volna, ha az érintett járatot a Közösség területén üzemeltették volna;

vagy

b) annak az üzemeltető légi fuvarozónak, amelyről az utast értesítették, a helyét másik olyan légi fuvarozó vette át, amely szerepel a közösségi listán, és vele szemben működési tilalom van érvényben, amely az érintett járat törlését eredményezte, vagy amely a járat törléséhez vezethetett volna, ha az érintett járatot a Közösség területén üzemeltették volna,

a fuvarozási szerződést aláíró szerződő légi fuvarozó biztosítja az utas számára a visszaváltásnak vagy az útvonal-módosításnak a 261/2004/EK rendelet 8. cikkében biztosított jogát, feltéve hogy az utas úgy döntött, hogy nem veszi igénybe a járatot annak ellenére, hogy a járatot nem törölték.

(3)  E cikk (2) bekezdését a 261/2004/EK rendelet 13. cikkének sérelme nélkül kell alkalmazni.

13. cikk

Szankciók

A tagállamok biztosítják az e fejezetben rögzített szabályok betartását, és szankciókat dolgoznak ki ezen szabályok megsértése esetére. Ezeknek a szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Tájékoztatás és módosítás

A Bizottság 2009. január 16-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a rendelet alkalmazásáról. Amennyiben szükséges, a jelentés a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is tartalmaz.

▼M3

14a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2019. július 26-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban ( 1 ) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő egy hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam egy hónappal meghosszabbodik.

14b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 14a. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

▼M1

15. cikk

▼M2

(1)  A Bizottságot egy bizottság (a továbbiakban: uniós repülésbiztonsági bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

▼M3 —————

▼M1

(5)  A Bizottság konzultálhat a bizottsággal az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos bármely más ügyben.

▼B

16. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2004/36/EK irányelv 9. cikke hatályát veszti.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 10., a 11. és a 12. cikket 2006. július 16-tól, a 13. cikket pedig 2007. január 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

A közösségi szinten biztonsági okokból bevezetendő működési tilalom közös követelményei

A közösségi szinten hozott intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket az egyes esetek sajátosságai szerint kell meghozni. Az egyes esetek sajátosságaitól függően valamely fuvarozóval vagy az ugyanabban az országban tanúsítvánnyal rendelkező fuvarozók mindegyikével szemben lehet közösségi szintű lépéseket tenni.

Légi fuvarozók teljes vagy részleges kitiltásának megfontolásakor értékelni kell, hogy a légi fuvarozók megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak, az alábbiak figyelembevételével:

1. Valamely légi fuvarozónál fennálló komoly biztonsági hiányosság igazolt bizonyítéka:

 Komoly biztonsági hiányosságokra utaló jelentések, vagy a SAFA program keretei között végzett földi ellenőrzések során azonosított, a légi fuvarozóval előzetesen közölt hibák kijavításának folyamatos hiánya.

 A harmadik országok légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004/36/EK irányelv 3. cikkének az információgyűjtésre vonatkozó rendelkezései keretében azonosított komoly biztonsági hiányosságok.

 Valamely légi fuvarozóval szemben harmadik ország által a nemzetközi biztonsági előírásokkal kapcsolatos igazolt hiányosságok miatt bevezetett működési tilalom.

 Igazolt balesettel vagy súlyos eseménnyel kapcsolatos, rejtett és rendszeres biztonsági hiányosságra utaló információk.

2. A biztonsági hiányosságok orvoslásához szükséges képesség és/vagy szándék az alábbiak által bizonyított hiánya a légi fuvarozó részéről:

 Az átláthatóság, illetve a megfelelő és időben történő tájékoztatás hiánya a fuvarozó részéről valamely tagállam polgári repülésügyi hatósága által a fuvarozó működésével kapcsolatban feltett kérdéssel kapcsolatban.

 Az azonosított biztonsági hiányossággal kapcsolatos javító intézkedések nem megfelelő vagy elégtelen cselekvési terve.

3. A biztonsági hiányosságok orvoslásához szükséges képesség és/vagy szándék alábbiak által bizonyított hiánya a légi fuvarozók felügyeletéért felelős hatóságok részéről:

 Valamely tagállam polgári repülésügyi hatóságával való együttműködés hiánya egy másik tagállam illetékes hatóságai részéről, ha aggodalmak merülnek fel az érintett országban engedélyezett vagy tanúsított légi fuvarozóval kapcsolatban.

 A fuvarozó szabályozási ellenőrzését végző illetékes hatóságoknak a nem megfelelő képessége arra vonatkozóan, hogy a vonatkozó biztonsági előírásokat végrehajtsák, és érvényesítsék. Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 

a) az ICAO univerzális biztonsági felülvizsgálati auditprogramja vagy más hatályos közösségi jogszabály alapján készített auditok és kapcsolódó javító cselekvési tervek;

b) az illető ország felülvizsgálati hatáskörébe tartozó fuvarozó üzemeltetési jóváhagyását vagy műszaki engedélyét korábban egy másik tagállam megtagadta vagy visszavonta-e;

c) a légitársaság tanúsítványát nem az elsődleges üzleti tevékenységének helye szerinti állam illetékes hatósága állította ki.

 A légi fuvarozó székhelye szerinti ország illetékes hatóságának nem megfelelő képessége arra vonatkozóan, hogy az adott államnak a Chicagói Egyezményben foglalt kötelezettségeinek megfelelően a fuvarozó által használt légi jármű felülvizsgálatát elvégezze.( 1 ) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.