2004R0773 — HU — 06.08.2015 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 773/2004/EK RENDELETE

(2004. április 7.)

a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 123, 2004.4.27., 18. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG 1792/2006/EK RENDELETE (2006. október 23.)

  L 362

1

20.12.2006

►M2

A BIZOTTSÁG 622/2008/EK RENDELETE (2008. június 30.)

  L 171

3

1.7.2008

►M3

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013

►M4

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1348 RENDELETE (2015. augusztus 3.)

  L 208

3

5.8.2015
▼B

A BIZOTTSÁG 773/2004/EK RENDELETE

(2004. április 7.)

a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról

(EGT vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra,

tekintettel a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 33. cikkére,

a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1/2003/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot a Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazása céljából folytatott eljárások egyes szempontjainak szabályozására. Meg kell állapítani az eljárásoknak a Bizottság általi megindítására, valamint a panaszok kezelésére és az érintett felek meghallgatására vonatkozó szabályokat.

(2)

Az 1/2003/EK rendelettel összhangban a nemzeti bíróságokra olyan kötelezettség vonatkozik, amely szerint el kell kerülniük az olyan határozatok meghozatalát, amelyek ellentétesek lehetnek a Bizottság által ugyanabban az ügyben tervezett határozatokkal. Az említett rendelet 11. cikkének (6) bekezdésével összhangban a nemzeti versenyhatóságok hatásköre megszűnik, amint a Bizottság az 1/2003/EK rendelet III. fejezete szerinti határozat elfogadására irányuló eljárást indít. Ebben az összefüggésben fontos, hogy a bíróságok és a tagállamok versenyhatóságai tudomást szerezzenek arról, hogy a Bizottság eljárást indított. A Bizottságnak ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az eljárás megindítására vonatkozó határozatait nyilvánosságra hozza.

(3)

Mielőtt felveszi a kikérdezéshez hozzájáruló természetes vagy jogi személyek szóbeli nyilatkozatait, a Bizottságnak tájékoztatnia kell ezeket a személyeket a kikérdezés jogalapjáról és annak önkéntes jellegéről. A kikérdezett személyeket tájékoztatni kell továbbá a kikérdezés céljáról és annak esetleges rögzítéséről. A nyilatkozatok pontosságának fokozása érdekében a kikérdezett személyeknek arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy a rögzített nyilatkozatokat javítsák. Amennyiben az 1/2003/EK rendelet 12. cikke alapján a szóbeli nyilatkozatokból nyert információk cseréjére kerül sor, az ilyen információt szankciók természetes személyekre való kiszabásához bizonyítékként csak akkor lehet felhasználni, ha az említett cikkben meghatározott feltételek teljesülnek.

(4)

Az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján bírságot lehet kiszabni a vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira, amennyiben azok a Bizottság által kitűzött határidőn belül elmulasztják a vizsgálat során feltett kérdésekre a személyzetük egy tagja által adott helytelen, hiányos vagy félrevezető válasz kijavítását. Ezért az érintett vállalkozást el kell látni az adott magyarázatok rögzített változatával, továbbá létre kell hozni egy eljárást, amely lehetővé teszi számára, hogy helyesbítse, módosítsa vagy kiegészítse azokat a magyarázatokat, amelyeket a személyzet olyan tagja adott, aki nincs vagy nem volt felhatalmazva arra, hogy a vállalkozás nevében magyarázatot adjon. A személyzet egy tagja által adott magyarázatoknak a vizsgálat során rögzített formájukban kell a Bizottság aktájában maradniuk.

(5)

A versenyszabályok megsértésének felderítéséhez a panaszok alapvető információforrásul szolgálnak. Ezért fontos, hogy átlátható és hatékony eljárásokat dolgozzanak ki a Bizottsághoz benyújtott panaszok kezelésére.

(6)

Ahhoz, hogy az 1/2003/EK rendelet 7. cikkének alkalmazásában megengedhető legyen, a panasznak bizonyos meghatározott információkat kell tartalmaznia.

(7)

Formanyomtatványt kell kidolgozni annak érdekében, hogy segítsék a panaszosokat a szükséges tényeknek a Bizottsághoz való benyújtásában. A panaszt csak akkor lehet az 1/2003/EK rendelet 7. cikkében említett panaszként kezelni, ha az említett formanyomtatványon felsorolt információkat benyújtják.

(8)

Azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, akik panaszt kívánnak benyújtani, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság által indított, jogsértés feltárására irányuló eljárásban közreműködjenek. Az eljárásban részt vevő más felekre vonatkozó üzleti titokhoz vagy más bizalmas információhoz azonban nem férhetnek hozzá.

(9)

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nincs elegendő ok a panasszal kapcsolatos eljárásra, a panaszosoknak lehetőséget kell biztosítani álláspontjuk ismertetésére. Amennyiben a Bizottság azon az alapon utasít el egy panaszt, hogy egy tagállam versenyhatósága azzal már foglalkozik vagy foglalkozott, tájékoztatnia kell a panaszost az említett hatóság kilétéről.

(10)

A vállalkozások védekezéshez való jogának tiszteletben tartása érdekében a Bizottságnak a határozathozatal előtt biztosítania kell az érintett feleknek a meghallgatáshoz való jogot.

(11)

Rendelkezni kell azoknak a személyeknek a meghallgatásáról is, akik ugyan nem nyújtottak be az 1/2003/EK rendelet 7. cikkében említett panaszt, és nem is olyan felek, akikhez kifogásközlést intéztek, de ennek ellenére kellő érdekeltséget tudnak bizonyítani. A meghallgatásért folyamodó fogyasztói szövetségeket általában úgy kell tekinteni, hogy kellő érdekeltséggel rendelkeznek, ha az eljárás a végső fogyasztók által használt termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozik, illetve olyan termékekre vagy szolgáltatásokra, amelyek az említett termékek vagy szolgáltatások közvetlen inputját képezik. Amennyiben az eljárás szempontjából hasznosnak ítéli, a Bizottságnak arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy más személyeket is felkérjen álláspontjuk írásbeli kifejtésére, továbbá hogy jelen legyenek azon felek szóbeli meghallgatásán, akikhez kifogásközlést intéztek. Megfelelő esetben arra is lehetőséggel kell rendelkeznie, hogy az ilyen személyeket felkérje álláspontjuk kifejtésére az említett szóbeli meghallgatás során.

(12)

A szóbeli meghallgatások hatékonyságának javítása érdekében a meghallgatási tisztviselőnek rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel, hogy az érintett feleknek, a panaszosoknak, a meghallgatásra hívott más személyeknek, a Bizottság szolgálatainak és a tagállamok hatóságainak engedélyezze, hogy a meghallgatás során kérdéseket tegyenek fel.

(13)

Amikor betekintést nyújt az iratokba, a Bizottságnak biztosítania kell az üzleti titkok és más bizalmas információk védelmét. A „más bizalmas információk” kategóriája olyan, az üzleti titoktól eltérő információkat foglal magában, amelyek bizalmasnak tekinthetők, amennyiben nyilvánosságra hozataluk egy vállalkozásnak vagy személynek jelentős kárt okozna. A Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az olyan vállalkozásokat vagy vállalkozások társulásait, amelyek dokumentumokat vagy nyilatkozatokat nyújtanak vagy nyújtottak be, felkérje a bizalmas információk azonosítására.

(14)

Amennyiben a jogsértés bizonyításához üzleti titkokra vagy más bizalmas információkra van szükség, a Bizottságnak minden egyes dokumentum esetében mérlegelnie kell, hogy a nyilvánosságra hozatal szükségessége nagyobb-e, mint a nyilvánosságra hozatalból eredő esetleges kár.

(15)

A jogbiztonság érdekében az e rendeletben előírt különféle beadványok benyújtására minimum határidőt kell kitűzni.

(16)

Ez a rendelet az EK-Szerződés 85. és 86. cikke alapján kezdeményezett eljárásokban a felek meghallgatásáról szóló, 1998. december 22-i 2842/98/EK bizottsági rendelet ( 2 ) helyébe lép, amelyet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(17)

Ez a rendelet a közlekedési ágazat eljárási szabályait összehangolja valamennyi ágazat általános eljárási szabályaival. A közlekedési ágazat versenyszabályainak alkalmazásáról szóló 1017/68/EGK, 4056/86/EGK és 3975/87/EGK rendeletben előírt kérelmek és bejelentések formájáról, tartalmáról és más részleteiről szóló, 1998. december 22-i 2843/98/EK bizottsági rendeletet ( 3 ) ezért hatályon kívül kell helyezni.

(18)

Az 1/2003/EK rendelet eltörli a bejelentési és engedélyezési rendszert. A 17. tanácsi rendelet szerinti kérelmek és bejelentések formai, tartalmi és egyéb részleteiről szóló, 1994. december 21-i 3385/94/EK bizottsági rendeletet ( 4 ) ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I. FEJEZET

ALKALMAZÁSI KÖR

1. cikk

Tárgy és alkalmazási kör

Ez a rendelet a Bizottság által a Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazása céljából folytatott eljárásokra vonatkozik.II. FEJEZET

ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

2. cikk

Eljárás megindítása

▼M2

(1)  A Bizottság bármikor határozhat úgy, hogy megindítja az 1/2003/EK rendelet III. fejezete alapján hozandó határozat elfogadására irányuló eljárást, de legkésőbb azon a napon, amikor kiadja az említett rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett előzetes értékelést, a kifogásközlést vagy a feleknek szóló felkérést, hogy jelezzék a vitarendezési megbeszéléseken való részvételi szándékukat, illetve azon a napon, amikor az említett rendelet 27. cikkének (4) bekezdése szerinti közleményt közzéteszik, amelyik ezen időpontok közül a korábbi.

▼B

(2)  A Bizottság az eljárás megindítását bármely megfelelő módon nyilvánosságra hozhatja. Ezt megelőzően tájékoztatja az érintett feleket.

(3)  Az eljárás megindítása előtt a Bizottság gyakorolhatja az 1/2003/EK rendelet V. fejezete szerinti vizsgálati hatáskörét.

(4)  A Bizottság az 1/2003/EK rendelet 7. cikke szerinti panaszt eljárás megindítása nélkül is elutasíthatja.III. FEJEZET

A BIZOTTSÁG VIZSGÁLATAI

3. cikk

Nyilatkozatok felvételének joga

(1)  Amikor a Bizottság az 1/2003/EK rendelet 19. cikkének megfelelően olyan személyt kérdez ki, aki ehhez hozzájárult, a kikérdezés megkezdésekor meg kell jelölnie a kikérdezés jogalapját és célját, és emlékeztetni kell annak önkéntes jellegére. A kikérdezett személyt tájékoztatnia kell továbbá arról a szándékáról, hogy a kikérdezést rögzíti.

(2)  A kikérdezéshez bármilyen eszközt igénybe lehet venni, a telefont és az elektronikus eszközöket is beleértve.

(3)  A Bizottság a kikérdezett személy nyilatkozatait bármilyen formában rögzítheti. A felvétel egy példányát jóváhagyás céljából hozzáférhetővé teszik a kikérdezett személy számára. Szükség esetén a Bizottság határidőt tűz ki, amelyen belül a kikérdezett személy közölheti vele a nyilatkozattal kapcsolatos helyesbítéseit.

4. cikk

Szóbeli kérdések a vizsgálatok során

(1)  Amikor az 1/2003/EK rendelet 20. cikke (2) bekezdésének e) pontja alapján a bizottsági tisztviselők vagy a Bizottság által meghatalmazott más kísérőszemélyek magyarázatot kérnek a vállalkozásnak vagy a vállalkozások társulásának képviselőjétől vagy személyzete tagjától, ez a magyarázat bármilyen formában rögzíthető.

(2)  Az (1) bekezdés alapján készített felvétel egy példányát a vizsgálatot követően az érintett vállalkozás vagy a vállalkozások társulása rendelkezésére kell bocsátani.

(3)  Amennyiben a vállalkozás vagy a vállalkozások társulása személyzetének olyan tagjától kértek magyarázatot, akit a vállalkozás vagy a vállalkozások társulása nem hatalmazott fel arra, hogy a vállalkozás vagy a vállalkozások társulása nevében magyarázattal szolgáljon, a Bizottság kitűzi azt a határidőt, amelyen belül a vállalkozás vagy a vállalkozások társulása közölheti a Bizottsággal a személyzet említett tagjának nyilatkozatához fűzött bármely helyesbítését, módosítását vagy kiegészítését. A magyarázatról az (1) bekezdés szerint rögzített felvételt kiegészítik a helyesbítéssel, módosítással vagy kiegészítéssel.

▼M4

4a. cikk

A Bizottság engedékenységi programja

(1)  A Bizottság megállapíthatja azokat a követelményeket és együttműködési feltételeket, amelyek alapján az egyébként az 1/2003/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése szerint kiszabott bírságok alóli mentesség vagy e bírságok csökkentése révén megjutalmazhatja a titkos kartellekben részt vett vagy részt vevő feleket a kartell feltárásában és a jogsértés megállapításának megkönnyítésében tanúsított együttműködésükért (a Bizottság engedékenységi programja).

A bírság alól az a vállalkozás mentesíthető, amely elsőként nyújt be olyan bizonyítékot, amely a Bizottság megítélése szerint lehetővé teszi a feltételezett kartellel kapcsolatban célzott vizsgálat lefolytatását vagy a Szerződés 101. cikke megsértésének megállapítását. A bírság azon vállalkozás esetében csökkenthető, amely olyan bizonyítékot nyújt be a Bizottságnak a feltételezett jogsértésről, amely jelentős hozzáadott értéket képvisel a Bizottság birtokában lévő bizonyítékokhoz képest.

Engedékenységi programja keretében a Bizottság csak abban az esetben biztosít mentességet a bírság alól, vagy csökkenti a bírság összegét, ha a vállalkozás a közigazgatási eljárás végére teljesítette az engedékenységi programban meghatározott követelményeket és együttműködési feltételeket. Ezek egyebek mellett kiterjedhetnek a vállalkozások által benyújtandó információk és bizonyítékok típusaira és a közigazgatási eljárás során a vállalkozások által tanúsítandó további együttműködésre.

(2)  Az egyébként kiszabandó bírság alóli mentességre vagy a bírság csökkentésére való jogosultsághoz a vállalkozásoknak önkéntes nyilatkozatot (társasági engedékenységi nyilatkozat) kell benyújtaniuk, amelyben kijelentik, hogy tudomásuk van egy titkos kartell létezéséről, és ismertetik abban játszott szerepüket, és amely nyilatkozat a vállalkozás korábbi vagy jelenlegi alkalmazottai vagy képviselői által tett önkéntes nyilatkozat formáját is öltheti. A társasági engedékenységi nyilatkozatot kifejezetten a Bizottság elé terjesztése érdekében kell elkészíteni azzal a céllal, hogy az engedékenységi program keretében a nyilatkozattevő a bírság alól mentesüljön, vagy a bírságot vele szemben csökkentsék.

(3)  A Bizottság lehetővé teszi, hogy a felek az írásbeli nyilatkozattétel mellett más megfelelő módokon, köztük szóban is társasági engedékenységi nyilatkozatot tehessenek. A szóbeli nyilatkozattétel a Bizottság irodájában rögzíthető, és arról átirat készülhet. A Bizottság lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak arra, hogy szóbeli nyilatkozatuk rögzített változatának technikai pontosságát a Bizottság irodájában ellenőrizzék, és adott esetben késedelem nélkül érdemben helyesbíthessék a nyilatkozatban foglaltakat. E rendelet társasági engedékenységi nyilatkozatokra vonatkozó szabályai minden társasági engedékenységi nyilatkozatra alkalmazandók, függetlenül attól, hogy a nyilatkozatot milyen adathordozón tárolják. A már létező információk, azaz a bizottsági eljárástól függetlenül létező olyan bizonyítékok, amelyeket valamely vállalkozás a bírságok alóli mentesítésére vagy a bírságok csökkentésére irányuló kérelme keretében nyújtott be a Bizottságnak, nem képezik a társasági engedékenységi nyilatkozat részét.

▼BIV. FEJEZET

A PANASZOK KEZELÉSE

5. cikk

A panaszok megengedhetősége

(1)  A természetes és jogi személyeknek jogos érdeket kell felmutatni annak érdekében, hogy az 1/2003/EK rendelet 7. cikkének alkalmazásában panasz benyújtására legyenek jogosultak.

Az ilyen panasznak tartalmaznia kell a mellékletben meghatározott C formanyomtatványon előírt információt. A Bizottság a C formanyomtatványon előírt információk egy része tekintetében – a dokumentumokat is beleértve – eltekinthet ettől a kötelezettségtől.

(2)  A panaszt papíron három példányban, valamint lehetőség szerint elektronikus úton egy példányban kell benyújtani a Bizottsághoz. A panaszosnak a panaszból egy nem bizalmas változatot is be kell nyújtania, amennyiben a panasz bármely részét bizalmas kezelését igényli.

(3)  A panaszt a Közösség hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani.

6. cikk

A panaszosok részvétele az eljárásban

▼M2

(1)  Amennyiben a Bizottság kifogásközlést állít ki olyan üggyel kapcsolatban, amelyre vonatkozóan panaszt juttattak el hozzá, a kifogásközlés bizalmasnak nem minősülő változatának egy példányát a panaszos rendelkezésére bocsátja; kivételt képeznek ez alól a vitarendezési eljárás hatálya alá eső ügyek, amelyek esetén csak az eljárás természetéről és tárgyáról tájékoztatja írásban a panaszost. A Bizottság továbbá határidőt tűz ki, amelyen belül a panaszos írásban kifejtheti álláspontját.

▼B

(2)  A Bizottság megfelelő esetben lehetővé teheti a panaszosok számára álláspontjuk ismertetését azoknak a feleknek a szóbeli meghallgatásán, akikhez a kifogásközlést intézték, amennyiben a panaszosok írásbeli észrevételeikben ezt kérik.

7. cikk

A panaszok elutasítása

(1)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a birtokában lévő információ alapján nincs elegendő oka arra, hogy egy panasz alapján eljárjon, tájékoztatja a panaszost ennek okairól, és kitűzi azt a határidőt, amelyen belül a panaszos írásban ismertetheti álláspontját. Az említett határidő lejárta után beérkezett bármely további írásbeli beadványt a Bizottság nem köteles figyelembe venni.

(2)  Amennyiben a panaszos a Bizottság által kitűzött határidőn belül közli álláspontját, és a panaszos írásbeli beadványa nem vezet a panasz eltérő megítéléséhez, a Bizottság határozat útján elutasítja a panaszt.

(3)  Amennyiben a panaszos a Bizottság által kitűzött határidőn belül nem ismerteti álláspontját, a Bizottság úgy tekinti, hogy a panaszt visszavonták.

8. cikk

Hozzáférés az információkhoz

(1)  Amennyiben a Bizottság a 7. cikk (1) bekezdése alapján a panasz elutasítására irányuló szándékáról tájékoztatta a panaszost, a panaszos betekintést kérhet azokba a dokumentumokba, amelyekre a Bizottság az ideiglenes értékelését alapozza. A panaszos azonban e célból sem férhet hozzá az eljárásban részt vevő más felekre vonatkozó üzleti titkokhoz és más bizalmas információkhoz.

▼M4 —————

▼B

9. cikk

A panaszok elutasítása az 1/2003/EK rendelet 13. cikke alapján

Amennyiben a Bizottság az 1/2003/EK rendelet 13. cikke alapján utasítja el a panaszt, haladéktalanul tájékoztatja a panaszost arról, hogy melyik nemzeti versenyhatóság foglalkozik vagy foglalkozott már az üggyel.V. FEJEZET

A MEGHALLGATÁSHOZ VALÓ JOG GYAKORLÁSA

10. cikk

Kifogásközlés és válasz

▼M2

(1)  A Bizottság tájékoztatja az érdekelt feleket a velük szemben emelt kifogásokról. A kifogásközlést írásban megküldik mindegyik félnek, akivel szemben kifogásokat emeltek.

▼B

(2)  Amikor a Bizottság értesíti az érintett feleket a kifogásközlésről, kitűzi azt a határidőt, amelyen belül ezek a felek írásban tájékoztathatják őt álláspontjukról. Az említett határidő lejárta után beérkezett írásbeli beadványokat a Bizottság nem köteles figyelembe venni.

(3)  A felek írásbeli beadványukban bemutathatják az összes olyan, számukra ismert tényt, amely a Bizottság által emelt kifogás elleni védekezésük szempontjából releváns. A bemutatott tények bizonyítására bármilyen vonatkozó dokumentumot csatolnak. A beadványt és az ahhoz csatolt dokumentumokat egy eredeti példányban papíron és elektronikus formában kell benyújtani, vagy – elektronikus példány hiányában – ►M3  31 ◄ papírpéldányban kell benyújtani. A felek javaslatot tehetnek a Bizottságnak olyan személyek meghallgatására, akik igazolhatják a beadványukban megadott tényeket.

▼M2

10a. cikk

Vitarendezési eljárás kartellügyekben

(1)  Az 1/2003/EK rendelet 11. cikkének (6) bekezdése szerinti eljárás megindítását követően a Bizottság határidőt állapíthat meg, amelyen belül a felek írásban nyilatkozhatnak, hogy készek egy esetleges vitarendezési beadvány benyújtása céljából vitarendezési megbeszéléseken részt venni. Az említett határidő lejárta után beérkezett válaszokat a Bizottság nem köteles figyelembe venni.

Ha ugyanazon a vállalkozáson belül két vagy több fél jelzi hajlandóságát az első albekezdés szerinti vitarendezési megbeszéléseken való részvételre, e felek közös képviseletet jelölnek ki, hogy nevükben megbeszéléseket folytasson a Bizottsággal. Az első albekezdésben említett határidő megállapításánál a Bizottság jelzi az érintett feleknek, hogy ugyanazon vállalkozáshoz tartozókként határozták meg őket; a jelzés egyedüli célja, hogy az érintettek megfelelhessenek e rendelkezésnek.

(2)  A vitarendezési megbeszéléseken részt vevő feleket a Bizottság tájékoztathatja a következőkről:

a) a velük szemben felhozni kívánt kifogások;

b) a tervezett kifogások megállapításához felhasznált bizonyítékok;

c) az ügy aktájában az adott pillanatban szereplő bármely meghatározott, hozzáférhető dokumentum nem bizalmas változata, amennyiben a fél kérése indokolható azzal, hogy a fél e dokumentumok segítségével tudja kialakítani álláspontját a kartell működésének egy bizonyos időszaka vagy bármely más meghatározott szempontja tekintetében; valamint

d) a lehetséges bírságok mértéke.

A fenti információk harmadik felek tekintetében bizalmasaknak minősülnek, kivéve, ha a Bizottság előzetesen kifejezetten felhatalmazást ad ezek közlésére.

▼M4

Amennyiben a vitarendezési megbeszélések folytatódnak, a Bizottság határidőt állapíthat meg, amelyen belül a felek – a vitarendezési megbeszélések eredményeit tükröző, valamint a Szerződés 101. cikke szerinti jogsértésben való részvételüket és az ezzel kapcsolatos felelősségüket elismerő vitarendezési beadvány benyújtásával – elkötelezhetik magukat a vitarendezési eljárás követése mellett. A vitarendezési beadványt kifejezetten a vitarendezési eljárást követő határozat ügyükben történő elfogadására irányuló, a Bizottsághoz intézett hivatalos kérés céljából készítik el az érintett vállalkozások. Mielőtt a Bizottság a vitarendezési beadványok benyújtására határidőt állapít meg, az érintett feleknek jogukban áll, hogy kérésükre megfelelő időben közöljék velük az első albekezdésében említett információkat. Az említett határidő lejárta után beérkezett vitarendezési beadványokat a Bizottság nem köteles figyelembe venni.

A Bizottság lehetővé teszi, hogy a felek az írásbeli nyilatkozattétel mellett más megfelelő módokon, köztük szóban is benyújthassanak vitarendezési beadványt. A szóbeli vitarendezési beadvány a Bizottság irodájában rögzíthető, és arról átirat készülhet. A Bizottság lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak arra, hogy szóbeli beadványuk rögzített változatának technikai pontosságát a Bizottság irodájában ellenőrizzék, és adott esetben késedelem nélkül érdemben helyesbíthessék a beadványban foglaltakat. E rendelet vitarendezési beadványokra vonatkozó szabályai minden vitarendezési beadványra alkalmazandók, függetlenül attól, hogy azt milyen adathordozón tárolják.

▼M2

(3)  Amennyiben a felek számára megküldött kifogásközlés tükrözi az általuk benyújtott vitarendezési beadványok tartalmát, a kifogásközlésre az érintett felek által, a Bizottság által megállapított határidőn belül adott írásos válaszban meg kell erősíteniük, hogy a nekik címzett kifogásközlés tükrözi a vitarendezési beadványukban foglaltakat. A Bizottság ezt követően – és az 1/2003 rendelet 14. cikke szerint a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultáció után – elfogadhatja az 1/2003 rendelet 7. és 23. cikke szerinti határozatot.

(4)  Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy az eljárás hatékonysága nem javul, az eljárás során bármikor határozhat úgy, hogy a vitarendezési megbeszéléseket egy konkrét ügyben – akár az ügy egésze, akár csak egy, vagy néhány fél tekintetében – beszünteti.

▼B

11. cikk

A meghallgatáshoz való jog

▼M2

(1)  Az 1/2003/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt megelőzően a Bizottság lehetőséget ad a meghallgatásra azoknak a feleknek, akikhez kifogásközlést intéz.

▼B

(2)  A Bizottság határozataiban csak azokkal a kifogásokkal foglalkozik, amelyek tekintetében az (1) bekezdésben említett feleknek lehetőségük volt észrevételeik megtételére.

▼M2

12. cikk

(1)  A Bizottság szóbeli meghallgatás keretében lehetőséget ad érveik kifejtésére azoknak a feleknek, akikhez kifogásközlést intéz, amennyiben a felek írásos beadványukban ezt kérik.

(2)  A vitarendezési beadvány benyújtásakor azonban a felek a Bizottság számára megerősítik, hogy csak abban az esetben kérik, hogy érveiket szóbeli meghallgatás keretében adhassák elő, ha a kifogásközlés nem tükrözi a vitarendezési beadványukban foglaltakat.

▼B

13. cikk

Más személyek meghallgatása

(1)  Amennyiben az 5. és a 11. cikkben említettektől eltérő természetes vagy jogi személyek meghallgatásért folyamodnak, és bizonyítani tudják kellő érdekeltségüket, a Bizottság írásban tájékoztatja őket az eljárás jellegéről és tárgyáról, és kitűzi azt a határidőt, amelyen belül írásban ismertethetik álláspontjukat.

(2)  A Bizottság megfelelő esetben felkérheti az (1) bekezdésben említett személyeket, hogy fejtsék ki érveiket azoknak a feleknek a szóbeli meghallgatásán, akikhez kifogásközlést intézett, amennyiben az (1) bekezdésben említett személyek írásbeli észrevételeikben ezt kérik.

(3)  A Bizottság bármely más személyt is felkérhet arra, hogy írásban ismertesse álláspontját, illetve jelenjen meg azoknak a feleknek a szóbeli meghallgatásán, akikhez kifogásközlést intézett. A Bizottság e személyeket arra is felkérheti, hogy az említett szóbeli meghallgatáson fejtsék ki álláspontjukat.

14. cikk

A szóbeli meghallgatások lefolytatása

(1)  A meghallgatásokat a meghallgatási tisztviselő folytatja le, és ennek során teljes függetlenséget élvez.

(2)  A Bizottság felkéri a meghallgatni kívánt személyeket, hogy az általa meghatározott időpontban jelenjenek meg a szóbeli meghallgatáson.

(3)  A Bizottság felkéri a tagállamok versenyhatóságait, hogy vegyenek részt a szóbeli meghallgatáson. Hasonlóképpen a tagállamok más hatóságainak tisztviselőit és köztisztviselőit is felkérheti a részvételre.

(4)  A megjelenésre felkért személyek saját személyükben vagy jogi képviselőjük, illetve a létesítő okiratban meghatalmazott képviselők útján jelenhetnek meg, az esetnek megfelelően. A vállalkozásokat és a vállalkozások társulásait képviselheti az állandó személyzetük tagjai közül kijelölt, kellő felhatalmazással rendelkező ügyvivő is.

(5)  A Bizottság által meghallgatott személyeket azok ügyvédje vagy a meghallgatási tisztviselő által elfogadott más, megfelelően képesített személyek segíthetik.

(6)  A szóbeli meghallgatások nem nyilvánosak. A személyeket külön-külön, vagy a megjelenésre felkért más személyek jelenlétében lehet meghallgatni, tekintettel a vállalkozásoknak üzleti titkaik és más bizalmas információik védelméhez fűződő jogos érdekeire.

(7)  A meghallgatási tisztviselő azoknak a feleknek, akikhez kifogásközlést intéztek, a panaszosoknak, a meghallgatásra meghívott más személyeknek, a Bizottság szolgálatainak és a tagállamok hatóságainak lehetővé teheti, hogy kérdéseket tegyenek fel a meghallgatás során.

(8)  Minden meghallgatott személy nyilatkozatát rögzítik. A meghallgatásról készült felvételt kérelemre a meghallgatáson megjelent személyek rendelkezésére bocsátják. Tekintettel kell lenni a feleknek üzleti titkaik és más bizalmas információik védelméhez fűződő jogos érdekeire.VI. FEJEZET

IRATBETEKINTÉS ÉS A BIZALMAS INFORMÁCIÓK KEZELÉSE

▼M4

15. cikk

Iratbetekintés

▼B

(1)  A Bizottság kérelemre betekintést nyújt az iratokba azoknak a feleknek, akikhez kifogásközlést intézett. A betekintést a kifogásközlésről szóló értesítést követően biztosítják.

▼M4

(1a)  Az 1/2003/EK rendelet 11. cikkének (6) bekezdése szerinti eljárás megindítását követően, és annak lehetővé tétele érdekében, hogy a felek vitarendezési beadványt nyújtsanak be, a Bizottság kérésre és a vonatkozó albekezdésekben meghatározott feltételek teljesülése esetén feltárja a felek előtt a 10a. cikk (2) bekezdésében említett bizonyítékokat és dokumentumokat. Erre tekintettel a vitarendezési beadvány benyújtásakor a felek a Bizottság számára megerősítik, hogy a kifogásközlés kézhezvételét követően csak abban az esetben kérnek iratbetekintést az (1) bekezdés alkalmazásában, ha a kifogásközlés nem tükrözi a vitarendezési beadványukban foglaltakat. Amennyiben a vitarendezési megbeszéléseket egy vagy több fél tekintetében beszüntették, ez a fél neki címzett kifogásközlés esetén kap iratbetekintést az (1) bekezdés alkalmazásában.

▼M4

(1b)  A 4a. cikk (2) bekezdése szerinti társasági engedékenységi nyilatkozatba vagy a 10a. cikk (2) bekezdése szerinti vitarendezési beadványba csak a Bizottság irodájában biztosítható betekintés az (1) vagy az (1a) bekezdés alkalmazásában. A felek vagy képviselőik sem a társasági engedékenységi nyilatkozatról, sem a vitarendezési beadványról nem készíthetnek másolatot, sem mechanikus, sem elektronikus úton.

▼B

(2)  Az iratbetekintés joga nem terjed ki az üzleti titkokra, más bizalmas információkra és a Bizottságnak vagy a tagállamok versenyhatóságainak belső dokumentumaira. Az iratbetekintés joga nem terjed ki továbbá a Bizottság és a tagállamok versenyhatóságai, illetve ez utóbbiak egymás közötti levelezésére, amennyiben az ilyen levelezés a Bizottság aktájának részét képezi.

(3)  E rendelet egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg a Bizottságot abban, hogy bármely információt nyilvánosságra hozzon és felhasználjon, ha az a Szerződés 81. vagy 82. cikke megsértésének bizonyításához szükséges.

▼M4 —————

▼B

16. cikk

A bizalmas információk azonosítása és védelme

(1)  A Bizottság nem közöl, és nem tesz hozzáférhetővé információt – a dokumentumokat is beleértve –, amennyiben az bármely személy üzleti titkait vagy más bizalmas információit tartalmazza.

(2)  Bármely olyan személynek, aki a 6. cikk (1) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (1) és (3) bekezdése alapján ismerteti álláspontját, vagy ezt követően ugyanazon eljárás folyamán további információkat nyújt be a Bizottságnak, egyértelműen azonosítania kell minden olyan anyagot, amelyet bizalmasnak ítél, megadva ennek okait, és biztosítva egy különálló, nem bizalmas változatot a Bizottság által az álláspontja ismertetésére kitűzött határidőre.

(3)  E cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a Bizottság megkövetelheti az 1/2003/EK rendelet alapján dokumentumokat vagy nyilatkozatokat benyújtó vállalkozásoktól vagy vállalkozások társulásaitól, hogy azonosítsák azokat a dokumentumokat vagy a dokumentumok azon részeit, amelyek a megítélésük szerint rájuk vonatkozó üzleti titkokat vagy más bizalmas információt tartalmaznak, valamint azonosítsák azokat a vállalkozásokat, amelyek vonatkozásában az ilyen dokumentumokat bizalmasnak kell tekinteni. A Bizottság hasonlóképpen megkövetelheti a vállalkozásoktól vagy a vállalkozások társulásaitól, hogy azonosítsák a kifogásközlés, az 1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdése alapján az ügyről készített összefoglaló, vagy a Bizottság által elfogadott határozat olyan részeit, amelyek megítélésük szerint üzleti titkokat tartalmaznak.

A Bizottság határidőt tűzhet ki, amelyen belül a vállalkozásoknak vagy a vállalkozások társulásainak:

a) a bizalmas kezelés iránti követelésüket meg kell indokolni minden egyes dokumentum vagy dokumentumrész, nyilatkozat vagy nyilatkozatrész tekintetében;

b) át kell adniuk a Bizottságnak a dokumentumok vagy nyilatkozatok nem bizalmas változatát, amelyből a bizalmas részeket törölték;

c) tömör leírást kell adniuk valamennyi törölt információról.

(4)  Amennyiben a vállalkozások vagy a vállalkozások társulásai nem tesznek eleget a (2) és (3) bekezdésnek, a Bizottság úgy tekintheti, hogy az érintett dokumentumok vagy nyilatkozatok nem tartalmaznak bizalmas információt.

▼M4VIa. FEJEZET

A BIZOTTSÁG ELJÁRÁSAI SORÁN SZERZETT INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

16a. cikk

(1)  Az e rendelet alapján megszerzett információk kizárólag a Szerződés 101. és 102. cikkének alkalmazásában folytatott bírósági és közigazgatási eljárások céljára használhatók fel.

(2)  A 4a. cikk (2) bekezdése szerinti társasági engedékenységi nyilatkozathoz vagy a 10a. cikk (2) bekezdése szerinti vitarendezési beadványhoz kizárólag a Bizottság előtti eljárásokban a védelemhez való jog gyakorlása érdekében biztosítható hozzáférés. Az iratokba betekintést nyert fél csak abban az esetben használhatja fel az e nyilatkozatokból és beadványokból szerzett információkat, ha az védelemhez való joga gyakorlásához szükséges:

a) az Európai Unió bíróságai előtt folyó, a Bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló eljárásában; vagy

b) a tagállami bíróságok előtti olyan eljárásokban, amelyek közvetlenül összefüggnek azzal az üggyel, amelyben az iratokhoz hozzáférést biztosítottak, és amelyek

i. a Bizottság által a kartell tagjaira egyetemlegesen kirótt bírságnak a kartell tagjai közötti felosztására; vagy

ii. tagállami versenyhatóság az EUMSZ 101. cikkének megsértését megállapító határozatának felülvizsgálatára vonatkoznak.

(3)  Az e rendelet alapján megszerzett információk következő kategóriáit a felek csak azt követően használhatják fel nemzeti bíróságok előtti eljárásokban, hogy a Bizottság az 1/2003/EK rendelet 7., 9. vagy 10. cikkében említett határozat elfogadásával vagy egyéb módon minden vizsgált fél tekintetében lezárta eljárását:

a) más természetes vagy jogi személyek által kifejezetten a Bizottság eljárásának céljára készített információk; valamint

b) az eljárás során a Bizottság által készített és a feleknek megküldött információk.

▼BVII. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Határidők

▼M2

(1)  A 3. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, a 10a. cikk (1) bekezdésében, a 10a. cikk (2) bekezdésében, a 10a. cikk (3) bekezdésében és a 16. cikk (3) bekezdésében előírt határidő kitűzésekor a Bizottság figyelembe veszi mind a beadvány elkészítéséhez szükséges időt, mind az ügy sürgősségét.

▼B

(2)  A 6. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében és a 10. cikk (2) bekezdésében említett határidő legalább négy hét. Az 1/2003/EK rendelet 8. cikke szerinti ideiglenes intézkedések elfogadása érdekében indított eljárások esetében azonban ez az időtartam egy hétre rövidíthető.

▼M2

(3)  A 4. cikk (3) bekezdésében, a 10a. cikk (1) bekezdésében, a 10a. cikk (2) bekezdésében és a 16. cikk (3) bekezdésében említett határidő legalább két hét. A 3. cikk (3) bekezdésében említett határidő legalább két hét; kivételt képeznek ez alól a vitarendezési beadványok, amelyek esetében a helyesbítéseket egy héten belül el kell végezni. A 10a. cikk (3) bekezdésében említett határidő legalább két hét.

▼B

(4)  Megfelelő esetben és az eredeti határidő lejárta előtt előterjesztett, indokolással ellátott kérelem alapján a határidőket meg lehet hosszabbítani.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2842/98/EK, 2843/98/EK és 3385/94/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

19. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 2842/98/EK és a 2843/98/EK rendelet szerint tett eljárási lépések e rendelet alkalmazása céljából továbbra is hatályosak.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

C FORMANYOMTATVÁNY

AZ 1/2003/EK RENDELET 7. CIKKE ALAPJÁN BENYÚJTOTT PANASZ

I.   A panaszosra és a panaszra okot adó vállalkozás(ok)ra vagy vállalkozások társulására vonatkozó információ

1.

Teljes részletességgel határozza meg a panaszt benyújtó jogi vagy természetes személy személyazonosságát. Ha a panaszos vállalkozás, jelölje meg azt a vállalkozáscsoportot, amelyhez tartozik, és rövid áttekintésben mutassa be üzleti tevékenységeinek jellegét és körét. Nevezzen meg egy kapcsolattartó személyt (telefonszám, postai cím és e-mail cím megadásával), aki kiegészítő magyarázatokkal rendelkezésre áll.

2.

Nevezze meg az(oka)t a vállalkozás(oka)t vagy vállalkozások azon társulását, amely(ek)nek magatartására a panasz vonatkozik, beleértve megfelelő esetben az összes rendelkezésre álló információt arról a vállalkozáscsoportról, amelyhez a bepanaszolt vállalkozás(ok) tartozik/tartoznak, valamint üzleti tevékenységei(k) jellegét és körét. Jelölje meg a panaszos viszonyát a bepanaszolt vállalkozás(ok)kal vagy vállalkozások társulásával (pl. vevő, versenytárs).

II.   A feltételezett jogsértésnek és bizonyítékainak részletes bemutatása

3.

Részletesen ismertesse azokat a tényeket, amelyek véleménye szerint arra utalnak, hogy a Szerződés 81. vagy 82. cikkének és/vagy az EGT-megállapodás 53. vagy 54. cikkének megsértése áll fenn. Mutassa be a feltételezett jogsértés által érintett termékek (áruk vagy szolgáltatások) jellegét, és szükség esetén magyarázza meg az ezekre a termékekre vonatkozó kereskedelmi kapcsolatokat. Közöljön minden rendelkezésre álló adatot a vállalkozásoknak vagy a vállalkozások társulásainak azokról a megállapodásairól vagy magatartásáról, amelyekre a panasz vonatkozik. Amilyen mértékben ez lehetséges, mutassa be a panasz által érintett vállalkozások relatív piaci pozícióit.

4.

Nyújtsa be a birtokában lévő valamennyi olyan dokumentumot, amely a panaszban megadott tényekre vonatkozik, vagy azokhoz közvetlenül kapcsolódik (például megállapodások szövege, tárgyalások vagy ülések jegyzőkönyvei, ügyleti feltételek, üzleti dokumentumok, körlevelek, levelezés, telefonbeszélgetésekről készült feljegyzések…). Adja meg a panaszban megjelölt tényeket igazolni képes személyek, és különösen a feltételezett jogsértés által érintett személyek nevét és címét. Nyújtsa be a birtokában lévő olyan statisztikai vagy más adatokat, amelyek a megadott tényekre vonatkoznak, különösen, ha azok a piaci fejleményeket szemléltetik (például az árakra és azok alakulására, az új szállítók piacra lépésének akadályaira stb. vonatkozó információkat).

5.

Fejtse ki a feltételezett jogsértés földrajzi hatókörére vonatkozó álláspontját, továbbá mutassa be – amennyiben nem nyilvánvaló – hogy a bepanaszolt magatartás mennyiben lehet hatással a tagállamok közötti, vagy a Közösség és egy vagy több, az EGT-megállapodásban szerződő fél EFTA-tagállam közötti kereskedelemre.

III.   A Bizottság beavatkozásától várt eredmény és a jogos érdek

6.

Mutassa be, hogy a Bizottság eljárásának eredményeképpen milyen következményeket vagy intézkedéseket vár.

7.

Ismertesse azokat az okokat, amelyek szerint az 1/2003/EK rendelet 7. cikke alapján panaszosként jogos érdekkel bír. Mutassa be különösen azt, hogy a bepanaszolt magatartás hogyan érinti Önt, illetve hogy a Bizottság beavatkozása, véleménye szerint, hogyan tudja orvosolni a feltételezett sérelmet.

IV.   Eljárások a nemzeti versenyhatóságok vagy a nemzeti bíróságok előtt

8.

Adjon meg minden információt arról, hogy ugyanebben a tárgyban vagy ahhoz szorosan kapcsolódó tárgyban fordult-e már más versenyhatósághoz, és/vagy indított-e eljárást a nemzeti bíróságnál. Ha igen, teljes részletességgel nevezze meg a megkeresett közigazgatási vagy igazságügyi hatóságot, és ismertesse a hatósághoz benyújtott beadványait.

Nyilatkozat arról, hogy az ezen a formanyomtatványon és annak mellékleteiben adott információ közlése teljességgel jóhiszeműen történt.

Dátum és aláírás.( 1 ) HL L 1., 2003.1.4., 1. o. A 411/2004/EK rendelettel (HL L 68., 2004.3.6., 1. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 354., 1998.12.30., 18. o.

( 3 ) HL L 354., 1998.12.30., 22. o.

( 4 ) HL L 377., 1994.12.31., 28. o.