2004L0006 — HU — 09.05.2007 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 2004/6/EK IRÁNYELVE

(2004. január 20.)

az egyes termékek kereskedelmére vonatkozó tilalom alkalmazásának elhalasztása tekintetében a 2001/15/EK irányelvtől való eltérésről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 015, 22.1.2004, p.31)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 2007/26/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2007. május 7.)

  L 118

5

8.5.2007
▼B

A BIZOTTSÁG 2004/6/EK IRÁNYELVE

(2004. január 20.)

az egyes termékek kereskedelmére vonatkozó tilalom alkalmazásának elhalasztása tekintetében a 2001/15/EK irányelvtől való eltérésről

(EGT vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/398/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ), és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról szóló, 2001. február 15-i 2001/15/EK bizottsági irányelv ( 2 ) meghatározza az anyagok bizonyos kategóriáit, és mindegyikükre vonatkozóan megemlíti azon vegyi anyagokat, amelyek különleges táplálkozási célra szánt élelmiszerek gyártásához felhasználhatók. Az irányelv előírja, hogy a tagállamoknak 2004. április 1-jétől meg kell tiltaniuk az irányelvnek meg nem felelő termékek kereskedelmét.

(2)

A 2001/15/EK irányelv elfogadásakor számos, különleges táplálkozási célra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyag – amelyeket egyes tagállamokban forgalmaznak – nem kerülhetett be az irányelv mellékletébe, mert azokat az élelmiszerügyi tudományos bizottság (ÉTB) nem értékelte.

(3)

Míg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ezen anyagok értékelését végzi, azok felhasználását továbbra is engedélyezni kell ezen irányelv hatálybalépését megelőzően forgalomba hozott termékek előállításához.

(4)

A 2001/15/EK irányelv 3. cikkének b) pontjában előírt 2004. április 1-jei időpont szükségessé teszi, hogy ezt az irányelvet rövid határidővel ültessék át.

(5)

Ezért elő kell írni a 2001/15/EK irányelvtől való eltérést.

(6)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

A 2001/15/EK irányelv 3. cikke második albekezdésének b) pontjától eltérve – amennyiben az irányelv 1. cikke (1) bekezdése első albekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni – a tagállamok ►M1  2009. december 31-ig ◄ továbbra is engedélyezhetik területükön az ezen irányelv mellékletében felsorolt anyagokat tartalmazó termékek kereskedelmét, feltéve, hogy:

a) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság nem adott kedvezőtlen véleményt a tápértéknövelő anyag használatáról azon különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek gyártásakor, amelyekre a 2001/15/EK irányelv vonatkozik;

b) a szóban forgó anyagot egy vagy több, a Közösségben ezen irányelv hatálybalépésekor forgalomban lévő, különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszer előállításához használják.

2. cikk

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. március 31-éig megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal ezeket a rendelkezéseket, valamint megküldenek számára egy táblázatot ennek az irányelvnek a rendelkezései és az általuk kibocsátott nemzeti rendelkezések közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

A 2001/15/EK IRÁNYELV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT, KÜLÖNLEGES TÁPLÁLKOZÁSI CÉLOKRA SZÁNT ÉLELMISZEREKHEZ ADHATÓ TÁPÉRTÉKNÖVELŐ ANYAGOK

1.   kategória Vitaminok

E-VITAMIN

 D-alfa-tokoferil-polietilén–glikol-1000-szukcinát

2.   kategória Ásványi anyagok

BÓR

 bórsav

 nátrium borát

KALCIUM

 aminosav kelát

 pidolát

KRÓM

 aminosav kelát

RÉZ

 aminosav kelát

VAS

 vas(II)-hidroxid

 vas(II)-pidolát

 aminosav kelát

SZELÉN

 dúsított élesztő

MAGNÉZIUM

 aminosav kelát

 pidolát

MANGÁN

 aminosav kelát

CINK

 aminosav kelát( 1 ) HL L 186., 1989.6.30., 27. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 52., 2001.2.22., 19. o.