02003R2286 — HU — 01.05.2016 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 2286/2003/EK RENDELETE

(2003. december 18.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 343, 31.12.2003, p.1)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Bizottság (EU) 2016/481 végrehajtási rendelete (2016. április 1.)

L 87

24

2.4.2016