2003R0006 — HU — 31.03.2010 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 6/2003/EK RENDELETE

(2002. december 30.)

a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikák terjesztéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 001, 4.1.2003, p.45)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 202/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.)

  L 61

24

11.3.2010
▼B

A BIZOTTSÁG 6/2003/EK RENDELETE

(2002. december 30.)

a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikák terjesztéséről

(EGT vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. május 25-i 1172/98/EK tanácsi rendeletre ( 1 ), és különösen annak 6. és 9. cikkére,

mivel:

(1)

Célszerű a lehető legteljesebb mértékben felhasználni az 1172/98/EK rendelettel meghatározott, a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatokat, de ugyanakkor tiszteletben kell tartani az egyedi adatok bizalmas jellegét.

(2)

Biztosítani kell a terjesztett információk megfelelő minőségi színvonalát, és a meglévő statisztikai sorok naprakészen tartását.

(3)

Bizonyos adatokat a tagállamok rendelkezésére kell bocsátani, hogy a nemzeti szintű közúti szállítások statisztikai lefedettségét teljessé tehessék.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Statisztikai Programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

A tagállamok által az 1172/98/EK rendeletnek megfelelően a Bizottságnak (Eurostat) megküldött egyedi adatokat a háttéradatok összesített értékeit tartalmazó statisztikai táblázatok összeállítására használják fel. A Bizottság (Eurostat) az így keletkező statisztikai táblázatokat a 2. és 3. cikkben megállapított rendelkezésekkel összhangban terjeszti.

2. cikk

A terjesztést a mellékletben felsorolt statisztikai táblázatokra vonatkozóan engedélyezik.

3. cikk

(1)  A tagállamok nemzeti hatóságain kívüli felhasználók részére a táblázatok csak azzal a feltétellel terjeszthetők, hogy minden rovat legalább 10 jármű feljegyzett adatain alapul a táblázatba vitt változókat figyelembe véve. Ha egy rovat kevesebb, mint 10 jármű adatain alapul, akkor azt össze kell vonni más rovatokkal, vagy egy megfelelő jelzéssel kell helyettesíteni. A melléklet A. pontjában említett táblázatokra nem vonatkozik ez a szabály.

(2)  A kevesebb, mint 10 jármű adatain alapuló összesített értékeket tartalmazó táblázatok a tagállamokban a közösségi szállítási statisztikákért felelős nemzeti hatóságoknak azzal a feltétellel adhatók meg, hogy a nemzeti hatóságok a más felhasználók részére terjesztett valamennyi táblázatnál alkalmazzák az (1) bekezdésben megjelölt feltételt.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M1
MELLÉKLET

A TERJESZTENDŐ TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

A.    A meglévő táblázatok folyamatossága

A folyamatosság biztosítása érdekében a Bizottság (Eurostat) terjesztheti a meglévő táblázatokat.

B.    Fő táblázatok

Az alábbi táblázatok és táblázatrészek terjesztése lehetséges.Táblázat

Megnevezés

1. megjegyzés

Tárgyidőszak

Egységek

2. megjegyzés

Megjegyzések

B1.

A tevékenység összefoglalása a műveletek típusa és a szállítás típusa szerint

Év, negyedév

1 000 t

Millió tonnakilométer

Járműkilométer

3. megjegyzés

B2.

Szállítás a művelet típusa szerint

Év, negyedév

1 000 t

Millió tonnakilométer

3. megjegyzés

B3.

Szállítás az áruk típusa szerint

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

 

B4.1.

Nemzetközi szállítás a berakodási és kirakodási ország szerint (az összes adatszolgáltató ország együttesen)

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

 

B4.2.

Mint a B4.1. táblázat, de az áruk típusa szerinti további bontásban

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

 

B4.3.

Nemzetközi szállítás a berakodási és kirakodási ország szerint (az adatszolgáltató országok szerinti bontásban)

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

 

B4.4.

Mint a B4.3. táblázat, de az áruk típusa szerinti további bontásban

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

 

B5.1.

Szállítás a berakodási régió szerint

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

Forgalom

4. megjegyzés

B5.2.

Szállítás a kirakodási régió szerint

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

Forgalom

4. megjegyzés

B6.1.

Szállítás távolsági osztályok szerint

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

Millió járműkilométer

Forgalom

 

B6.2.

Mint a B6.1. táblázat, de az árutípusok szerinti további bontásban

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

Millió járműkilométer

Forgalom

 

B7.

Szállítás tengelykonfiguráció szerint

Év

Millió tonnakilométer

Millió járműkilométer

Forgalom

 

B8.

Szállítás a jármű kora szerint

Év

Millió tonnakilométer

Millió járműkilométer

Forgalom

 

B9.

Szállítás a jármű megengedett össztömege szerint

Év

Millió tonnakilométer

Millió járműkilométer

Forgalom

 

B10.

Szállítás a jármű teherbírása szerint

Év

Millió tonnakilométer

Millió járműkilométer

Forgalom

 

B11.

Szállítás NACE-ágak szerint

Év

Millió tonnakilométer

Millió járműkilométer

Forgalom

 

B12.

Járműforgalom, megrakott és üres

Év

Millió járműkilométer

Forgalom

 

B13.1.

Átmenő járműforgalom tranzitországok szerint, megrakott/üres jármű szerint és a jármű megengedett össztömege szerint (összesen az összes adatszolgáltató országra)

Év, negyedév

1 000 t

Forgalom

 

B13.2.

Átmenő járműforgalom tranzitországonként (az adatszolgáltató országok szerinti bontásban)

Év

1 000 t

Forgalom

 

B14.

Veszélyes áruk szállítása a veszélyes áruk típusa szerint

Év

Millió tonnakilométer

Millió járműkilométer

Forgalom

 

B15.

Szállítás a rakomány típusa szerint

Év

Millió tonnakilométer

Millió járműkilométer

Forgalom

 

B16.

Szállítás a rakomány típusa és a távolsági osztályok szerint

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

Millió járműkilométer

Forgalom

 

B17.

Belföldi szállítás a berakodás és a kirakodás régiója szerint, az adatszolgáltató országok szerint

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

Forgalom

5. megjegyzés

B18.

Nemzetközi szállítás a berakodás és kirakodás régiója szerint, az összes adatszolgáltató ország együttesen

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

Forgalom

6. megjegyzés

1. megjegyzés:  Ahol nincs másként jelölve, a táblázatok az adatszolgáltató ország szerinti bontást tartalmazzák.

2. megjegyzés:  Az alábbi értékeket minden táblázathoz kiszámítják:

1 000 t,

millió tonnakilométer,

millió járműkilométer (megrakott és üres),

forgalom (megrakott és üres),

a táblázatcella kiszámításához használt járműadatok száma.

Ez az oszlop tünteti fel a felhasználóknak általában megadott értékeket. Egyéb értékek és egységek is terjeszthetők, ha a felhasználók kérik.

A felhasználók igénye szerint a táblázatok a megtett utakhoz kapcsolódó változókon (az A2 adatsorozatokból származó információk) vagy az árukkal kapcsolatos műveleteken (az A3 adatsorozatokból származó információk) (lásd az 1172/98/EK rendeletet) is alapulhatnak. A forgalmat ezért a megtett utak számával vagy az alapvető szállítási műveletek számával kell kifejezni. Az átmenő forgalmat ezzel a névvel kell jelölni.

3. megjegyzés:  A művelet típusát az alábbiak szerint kell lebontani:

belföldi utak: a berakodás és a kirakodás helye is az adatszolgáltató országban van,

nemzetközi utak: a berakodás vagy a kirakodás helye, vagy mindkettő az adatszolgáltató országtól eltérő országokban van (= a következő négy kategória összege)

(amelyből)

kifelé (az adatszolgáltató országban berakott áruk): az út az adatszolgáltató országban kezdődik, máshol végződik,

befelé (az adatszolgáltató országban kirakott áruk): az út máshol kezdődik, az adatszolgáltató országban végződik,

átmenő forgalom: az adatszolgáltató országtól eltérő két ország közötti út,

kabotázs: az adatszolgáltató országtól eltérő országon belüli két hely közötti út.

4. megjegyzés:  A berakodás vagy kirakodás régiójára vonatkozó adatokat NUTS-3 szinten kell közzétenni.

5. megjegyzés:  A belföldi szállítás tekintetében a berakodási vagy kirakodási helyeket NUTS-2 szinten kell közzétenni.

6. megjegyzés:  A nemzetközi szállítás tekintetében a berakodási vagy kirakodási helyeket NUTS-1 szinten kell közzétenni.

C.    A kabotázsra vonatkozó táblázatok

Annak érdekében, hogy a kabotázsról a 3118/93/EGK tanácsi rendelet ( 2 ) alapján rendelkezésre állóval egyenértékű információt lehessen adni, az alábbi táblázatokat és táblázatrészeket lehet terjeszteni: 

Megnevezés

Időszak

Egység

C1.

Az egyes adatszolgáltató országok fuvarozói által teljesített kabotázs, az adatszolgáltató országok szerint

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

C2.

Az összes adatszolgáltató ország fuvarozói által teljesített kabotázs, a kabotázs helyének országa szerint

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

C3.

Kabotázs az adatszolgáltató ország és a kabotázs helyének országa szerint

Év

1 000 t

Millió tonnakilométer

D.    Táblázatok a tagállamok nemzeti hatóságai számára

Annak érdekében, hogy az adatszolgáltató országon kívüli tagállamok nemzeti hatóságai is teljes statisztikákat állíthassanak össze a nemzeti területükön folyó közúti szállítási műveletekről, a nemzeti hatóságok részére az alábbi összesített adatsorokat lehet megadni: 

Megnevezés

Időszak

Az alábbiak szerint összesítve

Megjegyzés

Egység

D1.1.

Nemzeti szintű szállítási műveletek (rakománnyal megtett utak)

Év

— Adatszolgáltató ország

— Berakodási ország

— Kirakodási ország

— Árutípus

— Szállítási mód

— Korosztály

— Távolsági osztály

— Tengelykonfiguráció

Tonna

Tonnakilométer

Járműkilométer

Forgalom

Járműadatok száma

D1.2.

Veszélyes áruk nemzeti szintű szállítási műveletei (rakománnyal megtett utak)

Év

— Adatszolgáltató ország

— Berakodási ország

— Kirakodási ország

— Veszélyes áruk

— Szállítási mód

Tonna

Tonnakilométer

Járműkilométer

Forgalom

Járműadatok száma

D2.

Nemzeti szintű szállítási műveletek (üresen megtett utak)

Év

— Adatszolgáltató ország

— Származási ország

— Rendeltetési ország

— Szállítási mód

— Korosztály

— Távolsági osztály

Járműkilométer

Forgalom

Járműadatok száma

D3.1.

Regionális szintű szállítási műveletek (rakománnyal megtett utak)

Év

— Adatszolgáltató ország

— Berakodási régió

— Kirakodási régió

— Tengelykonfiguráció

— Rakománytípus

— Korosztály

Tonna

Tonnakilométer

Járműkilométer

Forgalom

Járműadatok száma

D3.2.

Regionális szintű szállítási műveletek (rakománnyal megtett utak)

Év

— Adatszolgáltató ország

— Berakodási régió

— Árutípus

— Tengelykonfiguráció

— Korosztály

Tonna

Tonnakilométer

Járműkilométer

Forgalom

Járműadatok száma

D3.3.

Regionális szintű szállítási műveletek (rakománnyal megtett utak)

Év

— Adatszolgáltató ország

— Kirakodási régió

— Árutípus

— Tengelykonfiguráció

— Korosztály

Tonna

Tonnakilométer

Járműkilométer

Forgalom

Járműadatok száma

D4.

Regionális szintű szállítási műveletek (üresen megtett utak)

Év

— Adatszolgáltató ország

— Származási régió

— Rendeltetési régió

— Tengelykonfiguráció

— Korosztály

Járműkilométer

Forgalom

Járműadatok száma

D5.

Tranzitszállítás (rakománnyal és üresen megtett utak)

Év

— Tranzitország

— Adatszolgáltató ország

— Rakománnyal/üresen

— Származási régió

— Rendeltetési régió

Tonna

Forgalom

Járműadatok száma

Megjegyzés:  A D-táblázatok esetében az alábbi osztályozásokat kell használni:

szállítási mód saját: számlás/fuvardíjas,

korosztály: három osztály,

távolsági osztály: négy osztály,

régió: NUTS-3,

tengelykonfiguráció: járműtípusok szerint összesítve (tehergépkocsi, nyerges jármű és közúti járműszerelvény).( 1 ) HL L 163., 1998.6.6., 1. o.

( 2 ) HL L 279., 1993.11.12., 1. o.