02003D0076 — HU — 11.08.2021 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS HATÁROZATA

(2003. február 1.)

az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról

(2003/76/EK)

(HL L 029, 2003.2.5., 22. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS (EU) 2018/599 HATÁROZATA (2018. április 16.)

  L 101

1

20.4.2018

►M2

A TANÁCS (EU) 2021/1208 HATÁROZATA (2021. július 19.)

  L 261

54

22.7.2021
▼B

A TANÁCS HATÁROZATA

(2003. február 1.)

az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról

(2003/76/EK)1. cikk

(1)  
A Bizottság felhatalmazást kap az Európai Szén- és Acélközösségnek az ESZAK-Szerződés lejártakor még folyamatban lévő pénzügyi műveletei végrehajtására. Amennyiben az ESZAK valamely adósa fizetési kötelezettségének a felszámolás alatt nem tesz eleget, az ebből eredő veszteséget először a meglévő tőke, majd a folyó évi bevételek terhére kell elszámolni. A Bizottság az ESZAK adósaival szembeni követeléseket csak azután írja le, miután az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítette, beleértve a biztosítékok (jelzálogok, óvadékok, bankgaranciák és hasonlók) igénybe vételét is. A Bizottság arra az esetre, ha az adós ismét fizetőképessé válik, fenntartja a jogát minden lehetséges intézkedésre.

▼M2

(1a)  

A Bizottság a következő esetekben még az összes említett jogorvoslati lehetőség kimerítése előtt leírja a követeléseket:

a) 

ha a beszedés előrelátható költségei meghaladnák a beszedendő összeget, és a leírás nem árt az Unió tekintélyének;

b) 

ha a követelést az adós fizetésképtelensége vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás miatt nem lehet beszedni;

c) 

ha a beszedés nem egyeztethető össze az arányosság elvével.

▼B

(2)  
A felszámolást az ilyen műveletekre alkalmazandó szabályok és eljárások szerint kell végrehajtani, tekintettel a közösségi intézmények meglévő hatásköreire és kiváltságaira, amelyekről az ESZAK-Szerződés és a 2002. július 23-án hatályban lévő másodlagos jogszabályok rendelkeznek.

▼M2

2. cikk

(1)  
Az eszközöket a Bizottság úgy kezeli, hogy 2027-ig fennmaradjon évi 111 millió EUR összegű Szén- és Acélipari Kutatási Alap -allokáció a szén- és acéliparhoz kapcsolódó ágazatokban folyó kutatás finanszírozására, nevezetesen 40 millió EUR az említett ágazatokban zajló, együttműködésen alapuló kutatás finanszírozására és 71 millió EUR a közel nulla szén-dioxid-kibocsátású acélgyártást eredményező, áttörést hozó technológiákra irányuló kutatás, valamint a korábban működő szénbányák, illetve a bezárás alatt álló szénbányák és a kapcsolódó infrastruktúrák igazságos átmenetének kezelésére irányuló kutatási projektek finanszírozására, az igazságos átmenet mechanizmussal összhangban és a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően. A 2027. évet követően az eszközöket a Bizottság úgy kezeli, hogy biztosítsa a hosszú távú megtérülést. Az eszközöket azon célkitűzés szem előtt tartásával kell befektetni, hogy megőrizzék, és amennyiben lehetséges, növeljék értéküket.
(2)  
A 111 millió EUR összegű éves allokációt a befektetésekből származó nettó bevétel, és amennyiben az említett bevétel nem elegendő, a felszámolás alatt álló ESZAK eszközei egy részének, valamint a felszámolási eljárás befejezését követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközei egy részének értékesítéséből származó bevétel alkotja.

3. cikk

(1)  
Az 1. cikk szerinti felszámolási műveletekről, valamint a 2. cikk szerinti befektetési műveletekről és eszközkezelési műveletekről – az Unió egyéb pénzügyi műveleteitől elkülönítve – évente eredménykimutatást, mérleget és pénzügyi beszámolót kell készíteni.

Ezeket a pénzügyi kimutatásokat a Bizottság által az EUMSZ 318. cikke és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) alapján évente elkészített pénzügyi kimutatásokhoz kell csatolni.

(2)  

Az Európai Parlament, a Tanács és a Számvevőszék az Európai Unió működéséről szóló szerződésben és a költségvetési rendeletben meghatározott, ellenőrzésre és mentesítésre vonatkozó hatásköre az (1) bekezdésben említett műveletekre is vonatkozik.

▼B

4. cikk

▼M2

(1)  
A 2. cikk szerinti befektetésekből származó nettó bevétel és az eszközök egy részének értékesítéséből származó bevétel az Unió általános költségvetésének bevételét képezik. Ezeket a bevételeket meghatározott célra, nevezetesen a kutatási keretprogram hatálya alá nem tartozó, a szén- és acéliparhoz kapcsolódó ágazati kutatási projektek finanszírozására kell fordítani. Ezek képezik a Szén- és Acélipari Kutatási Alapot, amelyet a Bizottság kezel.

▼B

(2)  
Az (1) bekezdés szerinti bevétel 27,2 %-át a szénnel kapcsolatos kutatásokra, 72,8 %-át pedig az acéllal kapcsolatos kutatásokra kell kihelyezni. A Tanács szükség esetén – a Bizottság javaslatára – az eszközök szén- és az acélipari kutatások közötti százalékos megosztását egyhangú határozattal megváltoztathatja.

▼M2 —————

▼M1

(4)  
A fel nem használt bevételeket és az e bevételekből származó, december 31-én még rendelkezésre álló előirányzatokat, valamint a visszatérített összegeket automatikusan át kell vinni a következő évre. Ezen előirányzatokat más költségvetési tételekbe nem lehet átcsoportosítani.
(5)  
A visszavont kötelezettségvállalásokhoz rendelt költségvetési előirányzatok a pénzügyi év végén automatikusan törlődnek. A visszavonások eredményeképpen felszabadult céltartalékokat a Szén- és Acélipari Kutatási Alap rendelkezésére kell bocsátani.

▼M1

4a. cikk

A 2002. július 24. óta visszavont kötelezettségvállalásoknak megfelelő összeget a 4. cikk (5) bekezdése értelmében 2018. május 10-án a Szén- és Acélipari Kutatási Alap rendelkezésére kell bocsátani.

▼B

5. cikk

(1)  
Az n + 2-dik év kutatási projektjeinek finanszírozására rendelkezésre álló nettó bevételeket a felszámolás alatt álló ESZAK n-edik évi mérlegében, a felszámolás befejezését követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközmérlegében kell kimutatni.

▼M2 —————

▼B

6. cikk

Az e határozat szerinti felszámolási, befektetési és gazdálkodási műveletekkel kapcsolatos igazgatási kiadásokat, amelyek megfelelnek az 1965. április 8-i, az Európai Közösségek egységes Tanácsának és egységes Bizottságának létrehozásáról szóló szerződés 20. cikkében meghatározott kiadásoknak, és amelynek összegét az 1977. november 21-i tanácsi határozat módosította, a Bizottság az Európai Unió általános költségvetéséből fedezi.

7. cikk

A Bizottság az ESZAK eszközeinek és kötelezettségeinek összegét a 2002. július 23-án lezárt mérlegben állapítja meg.

8. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozat 2002. július 24-étől kell alkalmazni.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

▼M2 —————( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).