2002R2195 — HU — 07.08.2009 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2195/2002/EK RENDELETE

(2002. november 5.)

a Közös Közbeszerzési Szószedetről (CPV)

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 340, 16.12.2002, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG 2151/2003/EK RENDELETE (2003. december 16.)

  L 329

1

17.12.2003

►M2

A BIZOTTSÁG 213/2008/EK RENDELETE (2007. november 28.)

  L 74

1

15.3.2008

►M3

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 596/2009/EK RENDELETE (2009. június 18.)

  L 188

14

18.7.2009
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2195/2002/EK RENDELETE

(2002. november 5.)

a Közös Közbeszerzési Szószedetről (CPV)

(EGT vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 3 ),

a Szerződés 251. cikkében említett eljárásnak megfelelően ( 4 ),

mivel:

(1)

A különféle osztályozások alkalmazása kedvezőtlenül érinti az Európában megvalósuló közbeszerzések nyílt jellegét és átláthatóságát. E ténynek a hirdetmények minőségére és a közzétételükhöz szükséges időre gyakorolt hatása ténylegesen korlátozza a gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződéskötéshez való hozzáférését.

(2)

A 96/527/EK ajánlásában ( 5 ) a Bizottság felkérte az ajánlatkérőket, hogy használják a Közös Közbeszerzési Szószedetet (CPV), amelyet egyes meglévő osztályozási rendszerek alapján dolgoztak ki annak érdekében, hogy a szerződések tárgyának megnevezése jobban kapcsolódjon a közbeszerzési ágazat különleges jellemzőihez.

(3)

Egységes közbeszerzési osztályozási rendszer segítségével szabványosítani szükséges az ajánlatkérők által a szerződések tárgyának leírására használt megnevezéseket.

(4)

A tagállamoknak a Közösség hivatalos nyelvein azonos áruleírást tartalmazó, és az áruleírásokhoz ugyanazokat a megfelelő alfanumerikus kódokat hozzárendelő egységes hivatkozási rendszerre van szükségük, amely által a nyelvi akadályok közösségi szinten áthidalhatók.

(5)

Ezért e rendelettel egységes osztályozási rendszerként be kell vezetni a CPV felülvizsgált változatát, amelynek végrehajtására a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló irányelvek vonatkoznak.

(6)

Továbbá olyan szemléltető táblázatokat kell kidolgozni, amelyek a CPV és a termékek tevékenységek szerinti, EGK-beli statisztikai osztályozása (CPA), az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes központi termékosztályozása (CPC Prov.), a gazdasági tevékenységek EK-beli statisztikai osztályozása (NACE Rev. 1), illetőleg a Kombinált Nómenklatúra (KN) közötti megfelelést mutatják.

(7)

A piacok és a felhasználói igények alakulásának tükrében szükség lehet a CPV szerkezetének és kódjainak kiigazítására, illetve módosítására. Ezért megfelelő felülvizsgálati eljárást kell kialakítani.

(8)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 6 ) összhangban kell elfogadni.

(9)

Lévén, hogy a tervezett intézkedés célját – azaz a közbeszerzési szerződések osztályozási rendszerének kidolgozását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme vagy hatásai miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban, ez a rendelet nem lépi túl az említett célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(10)

Irányelv helyett a rendeleti forma választására került sor, amit az indokolt, hogy a közbeszerzési szerződések osztályozási rendszerének kidolgozása nem igényel végrehajtást a tagállamok részéről.

(11)

Annak érdekében, hogy a felhasználók a végül kötelezővé váló egységesített osztályozási rendszerhez hozzászokjanak, e CPV-rendelet végrehajtását kiigazítási időszaknak kell megelőznie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

(1)  „Közös Közbeszerzési Szószedet” vagy „CPV” néven létrejön a közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó egységes osztályozási rendszer.

(2)  A CPV-t az I. melléklet tartalmazza.

(3)  A CPV és a termékek tevékenységek szerinti, EGK-beli statisztikai osztályozása (CPA), az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes központi termékosztályozása (CPC Prov.), a gazdasági tevékenységek EK-beli statisztikai osztályozása (NACE Rev. 1), illetőleg a Kombinált Nómenklatúra (KN) közötti megfelelést mutató szemléltető táblázatokat a II., a III., a IV., illetőleg az V. melléklet tartalmazza.

▼M3

2. cikk

A Bizottság meghozza a CPV felülvizsgálatához szükséges intézkedéseket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 3. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

3. cikk

(1)  A Bizottságot a 71/306/EGK tanácsi határozattal ( 7 ) létrehozott bizottság segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

▼B

4. cikk

Ez a rendelet 2003. december 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M2
I. MELLÉKLET

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK

Az osztályozási rendszer felépítése

1. A CPV egy alapszójegyzékből és egy kiegészítő szójegyzékből áll.

2. Az alapszójegyzéket fastruktúra jellemzi, amelynek elemei legfeljebb kilencjegyű, a szerződések tárgyát képező áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások megnevezéséhez hozzárendelt kódszámok.

A kódszám nyolcjegyű, szerkezete a következő:

 az első két számjegy jelzi a főcsoportot (XX000000-Y),

 az első három számjegy jelzi a csoportot (XXX00000-Y),

 az első négy számjegy jelzi az osztályt (XXXX0000-Y),

 az első öt számjegy jelzi az alosztályt (XXXXX000-Y).

Az utolsó három számjegy mindegyike az alosztályokon belül további pontosítást tesz lehetővé.

A kilencedik számjegy az azt megelőző számjegyek ellenőrzésére szolgál.

3. A kiegészítő szójegyzék segítségével bővíthető a szerződés tárgyának megnevezése. A jegyzék minden egyes eleme egy alfanumerikus kódból és az ahhoz rendelt, a beszerzés tárgyát képező áruk meghatározott jellegével vagy rendeltetésével kapcsolatos pontosítást lehetővé tevő szövegből áll.

Az alfanumerikus kód felépítése:

 a szakasznak megfelelő betűt tartalmazó első szint,

 a csoportnak megfelelő betűt tartalmazó második szint,

 az alcsoportoknak megfelelő három számjegyet tartalmazó harmadik szint.

Az utolsó számjegy az azt megelőző számjegyek ellenőrzésére szolgál.

ALAPSZÓJEGYZÉKCPV–kód

Megnevezés

03000000-1

Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó termékek

03100000-2

Mezőgazdasági és kertészeti termékek

03110000-5

Termény, bolgárkertészeti és kertészeti termék

03111000-2

Vetőmag

03111100-3

Szójabab

03111200-4

Földimogyoró

03111300-5

Napraforgómag

03111400-6

Gyapotmag

03111500-7

Szezámmag

03111600-8

Mustármag

03111700-9

Zöldségvetőmag

03111800-0

Gyümölcsmagvak

03111900-1

Virágmag

03112000-9

Nyers dohány

03113000-6

Cukorgyártásra használt növény

03113100-7

Cukorrépa

03113200-8

Cukornád

03114000-3

Szalma és takarmány

03114100-4

Szalma

03114200-5

Takarmány

03115000-0

Növényi nyersanyag

03115100-1

Textiliparban használt növény nyersen

03115110-4

Gyapot

03115120-7

Juta

03115130-0

Len, kender

03116000-7

Természetes gumi, latex és kapcsolódó termékek

03116100-8

Természetes gumi

03116200-9

Természetes latex

03116300-0

Latextermék

03117000-4

Meghatározott területeken használt növény

03117100-5

Illatszer-, gyógyszer- és rovarirtószer-alapanyagként stb. használt növény

03117110-8

Illatszergyártásban használt növény

03117120-1

Gyógyszergyártásban használt növény

03117130-4

Rovarirtásra használt növény

03117140-7

Gombaölő szerként és más hasonló célokra használt növények

03117200-6

Meghatározott területeken használt növényi vetőmagvak

03120000-8

Kertészeti és faiskolai termékek

03121000-5

Kertészeti termék

03121100-6

Élő növény, gumó, gyökér, dugvány és oltvány

03121200-7

Vágott virág

03121210-0

Virágkötészet, virágcsokrok

03130000-1

Ital- és fűszernövények

03131000-8

Élvezeti növények

03131100-9

Kávébab

03131200-0

Teacserje, teafű

03131300-1

Matétea

03131400-2

Kakaóbab

03132000-5

Fűszernövény, feldolgozás nélkül

03140000-4

Állati termékek és kapcsolódó termékek

03141000-1

Szarvasmarhasperma

03142000-8

Állati termék

03142100-9

Természetes méz

03142200-0

Csiga

03142300-1

Állati eredetű élelmiszer

03142400-2

Viasz

03142500-3

Tojás

03143000-5

Vegyes mezőgazdasági termék

03144000-2

Mezőgazdasági kellék

03200000-3

Gabonafélék, burgonya, zöldségek, gyümölcsök és diófélék

03210000-6

Gabonafélék és burgonya

03211000-3

Gabonafélék

03211100-4

Búza

03211110-7

Durumbúza

03211120-0

Lágy búza (étkezési búza)

03211200-5

Kukorica

03211300-6

Rizs

03211400-7

Árpa

03211500-8

Rozs

03211600-9

Zab

03211700-0

Maláta

03211900-2

Gabona- és malomipari termék (szemes termény)

03212000-0

Burgonya és szárított zöldség

03212100-1

Burgonya

03212200-2

Száraz fejtett hüvelyesek és hüvelyes vetemények

03212210-5

Száraz hüvelyesek

03212211-2

Lencse

03212212-9

Csicseriborsó

03212213-6

Sárgaborsó (szárazborsó)

03212220-8

Hüvelyesek

03220000-9

Zöldségek, gyümölcsök és diófélék

03221000-6

Zöldségfélék

03221100-7

Gumós és gyökérzöldség

03221110-0

Gyökérzöldség

03221111-7

Cékla

03221112-4

Répa

03221113-1

Hagymafélék

03221114-8

Petrezselyemgyökér

03221120-3

Gumós zöldség

03221200-8

Gyümölcszöldség

03221210-1

Bab

03221211-8

Disznóbab

03221212-5

Zöldbab

03221213-2

Futóbab

03221220-4

Borsó

03221221-1

Kerti borsó

03221222-8

Cukorborsó

03221230-7

Paprika

03221240-0

Paradicsom

03221250-3

Cukkini

03221260-6

Gomba

03221270-9

Uborka

03221300-9

Levélzöldség

03221310-2

Fejes saláta

03221320-5

Tépősaláta

03221330-8

Articsóka

03221340-1

Spenót

03221400-0

Káposztafélék

03221410-3

Fejes káposzta

03221420-6

Karfiol

03221430-9

Brokkoli

03221440-2

Kelbimbó

03222000-3

Gyümölcsök és diófélék

03222100-4

Déligyümölcsök és trópusi diófélék

03222110-7

Déligyümölcsök

03222111-4

Banán

03222112-1

Ananász

03222113-8

Mangó

03222114-5

Datolya

03222115-2

Mazsola

03222116-9

Füge

03222117-6

Avokádó

03222118-3

Kivi

03222120-0

Kókuszdió

03222200-5

Citrusfélék

03222210-8

Citrom

03222220-1

Narancs

03222230-4

Grépfrút

03222240-7

Mandarin

03222250-0

Lime

03222300-6

Nem déligyümölcs

03222310-9

Bogyós gyümölcs

03222311-6

Ribiszke

03222312-3

Köszméte (egres)

03222313-0

Szamóca (földieper)

03222314-7

Málna

03222315-4

Áfonya

03222320-2

Alma, körte és birs

03222321-9

Alma

03222322-6

Körte

03222323-3

Birs

03222330-5

Csonthéjas gyümölcs

03222331-2

Kajszibarack

03222332-9

Őszibarack

03222333-6

Cseresznye, meggy

03222334-3

Szilva

03222340-8

Szőlő

03222341-5

Csemegeszőlő

03222342-2

Borszőlő

03222400-7

Olajbogyó

03300000-2

Mezőgazdasági, vadászati és halászati termékek

03310000-5

Halak, rákok és akvakultúra-termékek

03311000-2

Halak

03311100-3

Lepényhalalakúak

03311110-6

Közönséges nyelvhal

03311120-9

Sima lepényhal

03311200-4

A tőkehalfélék családjába tartozó halak

03311210-7

Közönséges tőkehal

03311220-0

Sávos tőkehal

03311230-3

Szürke tőkehal

03311240-6

Foltos tőkehal

03311300-5

Hering

03311400-6

Tonhal

03311500-7

Vékonybajszú tőkehal

03311600-8

Apróhal

03311700-9

Lazac

03312000-9

Rákfélék és héjas állatok

03312100-0

Osztriga

03312200-1

Kagylóhús

03312300-2

Gerinctelen víziállat

03313000-6

Tengeri termékek

03313100-7

Korallok és hasonló termékek

03313200-8

Természetes szivacs

03313300-9

Tengeri moszatok

03313310-2

Algák

03320000-8

Szarvasmarha, állatállomány és kisállatok

03321000-5

Szarvasmarhafélék

03321100-6

Szarvasmarha

03321200-7

Borjú

03322000-2

Haszonállat

03322100-3

Juh

03322200-4

Kecske

03322300-5

03323000-9

Sertés

03324000-6

Baromfi, élő állat

03325000-3

Kisállatok

03325100-4

Házinyúl

03325200-5

Mezei nyúl

03330000-3

Állattenyésztési termékek

03331000-0

Nyers juh- és kecsketej

03331100-1

Juhtej

03331200-2

Kecsketej

03332000-7

Gyapjú és állati szőr

03332100-8

Nyírt gyapjú

03332200-9

Állati szőr

03333000-4

Nyers tehéntej

03340000-6

Állatfüljelzők

03341000-3

Szarvasmarhafül-jelzők

03400000-4

Erdészeti és fafeldolgozási termék

03410000-7

Faanyag

03411000-4

Tűlevelű faanyag

03412000-1

Trópusi faanyag

03413000-8

Tűzifa

03414000-5

Gömbfa

03415000-2

Puhafa

03416000-9

Fahulladék

03417000-6

Hulladékfa

03417100-7

Fűrészpor

03418000-3

Hengeresfa (rönkfa)

03418100-4

Keményfa

03419000-0

Épületfa

03419100-1

Fűrészáru

03419200-2

Bányafa

03420000-0

Gumi

03421000-7

Balzsam

03422000-4

Sellak

03430000-3

Parafa

03431000-0

Természetes parafa

03432000-7

Kosáráruk

03432100-8

Vesszőfonadékok (fonott áruk)

03440000-6

Erdészeti termék

03441000-3

Dísznövények, pázsitfűfélék, moha vagy zuzmó

03450000-9

Faiskolai termék

03451000-6

Növények

03451100-7

Dísznövények

03451200-8

Virághagymák

03451300-9

Bokrok, cserjék

03452000-3

Fák

03460000-2

Cellulóz

03461000-9

Fapép

03461100-0

Kémiai úton előállított fapép

09000000-3

Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások

09100000-0

Tüzelőanyagok

09110000-3

Szilárd tüzelőanyagok

09111000-0

Szén és szénalapú tüzelőanyagok

09111100-1

Szén

09111200-2

Szénalapú tüzelőanyagok

09111210-5

Kőszén

09111220-8

Brikett

09111300-3

Fosszilis tüzelőanyagok

09111400-4

Fa tüzelőanyagok

09112000-7

Lignit és tőzeg

09112100-8

Lignit

09112200-9

Tőzeg

09113000-4

Koksz

09120000-6

Gáznemű tüzelőanyagok

09121000-3

Kőszéngáz, vezetékes gáz vagy hasonló gázok

09121100-4

Kőszéngáz vagy hasonló gázok

09121200-5

Vezetékes gáz

09122000-0

Propán és bután

09122100-1

Propángáz

09122110-4

Cseppfolyós propángáz

09122200-2

Butángáz

09122210-5

Cseppfolyós butángáz

09123000-7

Földgáz

09130000-9

Kőolaj és párlatok

09131000-6

Kerozin

09131100-7

Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyagok

09132000-3

Benzin

09132100-4

Ólmozatlan benzin

09132200-5

Ólmozott benzin

09132300-6

Etanolos benzin

09133000-0

Cseppfolyós propán-bután gáz (LPG)

09134000-7

Gázolaj

09134100-8

Dízelolaj

09134200-9

Dízelüzemanyag

09134210-2

Dízelüzemanyag (0,2)

09134220-5

Dízelüzemanyag (EN 590)

09134230-8

Biodízel

09134231-5

Biodízel (B20)

09134232-2

Biodízel (B100)

09135000-4

Tüzelőolaj

09135100-5

Fűtőolaj

09135110-8

Alacsony kéntartalmú fűtőolajak

09200000-1

Kőolaj, kőszén és olajtermékek

09210000-4

Kenőanyag-készítmények

09211000-1

Kenőolaj és kenőanyagok

09211100-2

Motorolaj

09211200-3

Kompresszorolaj

09211300-4

Turbinaolajok

09211400-5

Hajtóműolajok

09211500-6

Reduktorolajok

09211600-7

Hidraulikus rendszerekben való felhasználásra vagy egyéb célokra szolgáló olajok

09211610-0

Hidraulikafolyadékok

09211620-3

Formaleválasztó olajok

09211630-6

Korróziógátló olajok

09211640-9

Villamosipari, illetve szigetelőolajok

09211650-2

Fékolaj

09211700-8

Fehérolajok és folyékony paraffin

09211710-1

Fehérolajok

09211720-4

Folyékony paraffin

09211800-9

Ásványolaj és abból készült termékek

09211810-2

Könnyűolaj

09211820-5

Ásványolaj

09211900-0

Fokozatmentes hajtóművekhez való kenőolajok

09220000-7

Vazelin, viaszok és speciális benzinek

09221000-4

Vazelin és viaszok

09221100-5

Vazelin

09221200-6

Paraffinviasz

09221300-7

Kőolajviasz

09221400-8

Ásványolaj-üledék

09222000-1

Speciális benzinek

09222100-2

Lakkbenzin

09230000-0

Kőolaj (nyers)

09240000-3

Olaj- és szénalapú termékek

09241000-0

Bitumenes pala vagy olajpala

09242000-7

Szénalapú termékek

09242100-8

Petróleum

09300000-2

Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia

09310000-5

Villamos energia

09320000-8

Gőz, meleg víz és kapcsolódó termékek

09321000-5

Meleg víz

09322000-2

Gőz

09323000-9

Távfűtés

09324000-6

Távhőszolgáltatás

09330000-1

Napenergia

09331000-8

Napelemek

09331100-9

Napkollektorok hő termelésére

09331200-0

Fényelektromos napelemmodulok

09332000-5

Napelemes berendezések

09340000-4

Nukleáris fűtőanyagok

09341000-1

Urán

09342000-8

Plutónium

09343000-5

Radioaktív anyagok

09344000-2

Radioaktív izotópok

14000000-1

Bányászat, alapfémek és kapcsolódó termékek

14200000-3

Homok és agyag

14210000-6

Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum

14211000-3

Homok

14211100-4

Természetes homok

14212000-0

Kőszemcse, kőszilánk, kőpor, kavics, sóder, tört és zúzott kő, kőkeverék, homok-sóder keverék és egyéb aggregátum

14212100-1

Kavics és sóder

14212110-4

Kavics

14212120-7

Sóder

14212200-2

Aggregátum

14212210-5

Homok-sóder keverék

14212300-3

Tört és zúzott kő

14212310-6

Zúzott kő

14212320-9

Zúzott gránit

14212330-2

Zúzott bazalt

14212400-4

Talaj (külszíni kőzet)

14212410-7

Aktív talajréteg (humusz)

14212420-0

Altalaj

14212430-3

Kőszilánk

14213000-7

Makadám, kátrányos makadám és kátrányos homok

14213100-8

Makadám

14213200-9

Kátrányos makadám

14213300-0

Kátrányos homok

14220000-9

Agyag és kaolin

14221000-6

Agyag

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Ásványi, vegyi és műtrágya-alapanyagok

14310000-7

Ásványi műtrágya-alapanyagok

14311000-4

Természetes kalcium, alumínium-kalcium-foszfát és tisztítatlan természetes káliumsók

14311100-5

Természetes kalcium

14311200-6

Alumínium-kalcium-foszfát

14311300-7

Nyers természetes káliumsók

14312000-1

Vaspirit

14312100-2

Természetes vaspirit

14320000-0

Ásványi vegyi alapanyagok

14400000-5

Só és tiszta nátrium-klorid

14410000-8

Kősó

14420000-1

Tengeri só

14430000-4

Lepárolt só és tiszta nátrium-klorid

14450000-0

Sóoldat

14500000-6

Kapcsolódó bányászati és kőfejtési termékek

14520000-2

Drágakövek és féldrágakövek, habkő, csiszolópor, természetes dörzskő; egyéb ásványok és nemesfémek

14521000-9

Drágakövek és féldrágakövek

14521100-0

Drágakövek

14521140-2

Drágakőpor

14521200-1

Féldrágakövek

14521210-4

Féldrágakőpor

14522000-6

Ipari gyémántok, habkő, csiszolópor és egyéb természetes dörzskő

14522100-7

Habkő

14522200-8

Ipari gyémánt

14522300-9

Csiszolókő/smirgli

14522400-0

Természetes dörzskő

14523000-3

Ásványok, nemesfémek és kapcsolódó termékek

14523100-4

Ásványok, ásványanyagok

14523200-5

Arany

14523300-6

Ezüst

14523400-7

Platina

14600000-7

Fémtartalmú ércek és ötvözetek

14610000-0

Fémtartalmú ércek

14611000-7

Vasérc

14612000-4

Színesfémtartalmú ércek

14612100-5

Rézérc

14612200-6

Nikkelérc

14612300-7

Alumíniumérc

14612400-8

Nemesfémérc

14612500-9

Ólomérc

14612600-0

Cinkérc

14612700-1

Ónérc

14613000-1

Uránium- és tóriumérc

14613100-2

Urániumérc

14613200-3

Tóriumérc

14614000-8

Különféle ércek

14620000-3

Ötvözetek

14621000-0

Vasötvözetek

14621100-1

Nem ESZAK-gyártmányú vasötvözetek

14621110-4

Ferromangán

14621120-7

Ferrokróm

14621130-0

Ferronikkel

14622000-7

Acél

14630000-6

Salak, iszap, vastartalmú hulladék és törmelék

14700000-8

Alapfém

14710000-1

Vas, ólom, cink (horgany), ón és réz

14711000-8

Vas

14711100-9

Nyersvas

14712000-5

Ólom

14713000-2

Horgany

14714000-9

Ón

14715000-6

Réz

14720000-4

Alumínium, nikkel, szkandium, titán és vanádium

14721000-1

Alumínium

14721100-2

Alumínium-oxid

14722000-8

Nikkel

14723000-5

Szkandium

14724000-2

Titán

14725000-9

Vanádium

14730000-7

Króm, mangán, kobalt, ittrium és cirkónium

14731000-4

Króm

14732000-1

Mangán

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Ittrium

14735000-2

Cirkónium

14740000-0

Molibdén, technécium, ruténium és ródium

14741000-7

Molibdén

14742000-4

Technécium

14743000-1

Ruténium

14744000-8

Ródium

14750000-3

Kadmium, lutécium, hafnium, tantál és volfrám

14751000-0

Kadmium

14752000-7

Lutécium

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantál

14755000-8

Volfrám

14760000-6

Irídium, gallium, indium, tallium és bárium

14761000-3

Irídium

14762000-0

Gallium

14763000-7

Indium

14764000-4

Tallium

14765000-1

Bárium

14770000-9

Cézium, stroncium, rubidium és kalcium

14771000-6

Cézium

14772000-3

Stroncium

14773000-0

Rubidium

14774000-7

Kalcium

14780000-2

Kálium, magnézium, nátrium és lítium

14781000-9

Kálium

14782000-6

Magnézium

14783000-3

Nátrium

14784000-0

Lítium

14790000-5

Nióbium, ozmium, rénium és palládium

14791000-2

Nióbium

14792000-9

Ozmium

14793000-6

Rénium

14794000-3

Palládium

14800000-9

Különféle nemfémes ásványi termékek

14810000-2

Csiszolóeszközök

14811000-9

Malomkövek, őrlőkövek és csiszolókorongok

14811100-0

Malomkövek

14811200-1

Őrlőkövek

14811300-2

Csiszolókorongok

14812000-6

Csiszolóanyag por vagy szemcse alakban

14813000-3

Mesterséges korund

14814000-0

Mesterséges grafit

14820000-5

Üveg

14830000-8

Üvegszál

14900000-0

Visszanyert másodlagos nyersanyagok

14910000-3

Visszanyert másodlagos fémes nyersanyagok

14920000-6

Visszanyert másodlagos nem fémes nyersanyagok

14930000-9

Fémtartalmú hamu és üledék

15000000-8

Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

15100000-9

Állati termékek, hús és húskészítmények

15110000-2

Hús

15111000-9

Szarvasmarhafélék húsa

15111100-0

Marhahús

15111200-1

Borjúhús

15112000-6

Baromfi

15112100-7

Friss baromfi

15112110-0

Liba

15112120-3

Pulyka

15112130-6

Csirke

15112140-9

Kacsa

15112300-9

Baromfimáj

15112310-2

Libamáj

15113000-3

Sertéshús

15114000-0

Belsőségek

15115000-7

Bárány- és juhhús

15115100-8

Bárányhús

15115200-9

Juhhús

15117000-1

Kecskehús

15118000-8

Ló-, szamár- és öszvérhús

15118100-9

Lóhús

15118900-7

Szamár- és öszvérhús

15119000-5

Különféle húsok

15119100-6

Házinyúlhús

15119200-7

Mezeinyúl-hús

15119300-8

Vadhús

15119400-9

Békacomb

15119500-0

Házigalambhús

15119600-1

Halhús

15130000-8

Hústermékek

15131000-5

Húskonzervek és húskészítmények

15131100-6

Töltött hústermék

15131110-9

Kolbászhús

15131120-2

Kolbászáru

15131130-5

Kolbász

15131134-3

Véres hurka

15131135-0

Baromfifelvágott

15131200-7

Szárított, sózott, füstölt vagy fűszerezett hús

15131210-0

Füstölt sonka

15131220-3

Szalonna

15131230-6

Szalámi

15131300-8

Májkészítmények

15131310-1

Pástétom

15131320-4

Libamáj- és kacsamájkészítmények

15131400-9

Sertéshúskészítmények

15131410-2

Sonka

15131420-5

Húsgombóc

15131490-6

Sertéshúsos készétel

15131500-0

Baromfihúsból készült termékek

15131600-1

Marha- és borjúhúsból készült termékek

15131610-4

Marhahúsgombóc

15131620-7

Darált hús (fasírt)

15131640-3

Marhahúspogácsa

15131700-2

Húskészítmények

15200000-0

Halkészítmények és tartósított halak

15210000-3

Halfilé, halmáj és halikra

15211000-0

Halfilé

15211100-1

Friss halfilé

15212000-7

Haltej

15213000-4

Halmáj

15220000-6

Fagyasztott hal, halfilé és egyéb halhús

15221000-3

Fagyasztott hal

15229000-9

Fagyasztott haltermék

15230000-9

Sózással vagy szárítással, sós lében, füstöléssel tartósított hal

15231000-6

Hal, szárítva

15232000-3

Hal, sózva

15233000-0

Hal, sós lében tartósítva

15234000-7

Hal, füstölt

15235000-4

Konzervált hal

15240000-2

Üvegben vagy dobozban konzervált, valamint egyéb módon feldolgozott vagy konzervált hal

15241000-9

Panírozott, illetve üvegben vagy dobozban konzervált hal

15241100-0

Konzervált lazac

15241200-1

Feldolgozott vagy konzervált hering

15241300-2

Szardínia

15241400-3

Konzervált tonhal

15241500-4

Makréla

15241600-5

Szardella

15241700-6

Halrudak

15241800-7

Panírozott halkészítmények

15242000-6

Kész halételek

15243000-3

Halkészítmények

15244000-0

Kaviár és halikra

15244100-1

Kaviár

15244200-2

Halikra

15250000-5

Tenger gyümölcsei

15251000-2

Fagyasztott rákok

15252000-9

Elkészített vagy tartósított rákok

15253000-6

Kagylóhúsból készült termék

15300000-1

Gyümölcs, zöldségfélék és kapcsolódó termékek

15310000-4

Burgonya és burgonyakészítmények

15311000-1

Fagyasztott burgonya

15311100-2

Burgonyaszirom és hasábburgonya

15311200-3

Kockára vágott, szeletelt és egyéb fagyasztott burgonya

15312000-8

Burgonyakészítmények

15312100-9

Burgonyapüré-pehely

15312200-0

Elősütött burgonyaszirom

15312300-1

Sült burgonyaszirom

15312310-4

Ízesített burgonyaszirom

15312400-2

Burgonyasnack

15312500-3

Burgonyakrokett

15313000-5

Feldolgozott burgonya

15320000-7

Gyümölcs- és zöldséglevek

15321000-4

Gyümölcslevek

15321100-5

Narancslé

15321200-6

Grépfrútlé

15321300-7

Citromlé

15321400-8

Ananászlé

15321500-9

Szőlőlé

15321600-0

Almalé

15321700-1

Gyümölcslékeverék, nem sűrített

15321800-2

Sűrített gyümöcslé

15322000-1

Zöldséglé

15322100-2

Paradicsomlé

15330000-0

Feldolgozott gyümölcsök és zöldségek

15331000-7

Feldolgozott zöldség

15331100-8

Friss vagy fagyasztott zöldség

15331110-1

Feldolgozott gyökérfélék

15331120-4

Feldolgozott gumós zöldség

15331130-7

Bab, borsó, paprika, paradicsom és egyéb zöldségfélék

15331131-4

Feldolgozott bab

15331132-1

Feldolgozott borsó

15331133-8

Feles borsó

15331134-5

Feldolgozott paradicsom

15331135-2

Feldolgozott gomba

15331136-9

Feldolgozott paprika

15331137-6

Étkezési szójacsíra

15331138-3

Szarvasgomba

15331140-0

Leveles zöldségek és káposztafélék

15331142-4

Feldolgozott káposztaféle

15331150-3

Feldolgozott hüvelyes zöldség

15331170-9

Gyorsfagyasztott zöldség

15331400-1

Tartósított és/vagy konzervált zöldség

15331410-4

Paradicsomos bab

15331411-1

Főtt bab

15331420-7

Tartósított paradicsom

15331423-8

Paradicsomkonzerv

15331425-2

Paradicsompüré

15331427-6

Sűrített paradicsom

15331428-3

Paradicsomszósz

15331430-0

Gombakonzerv

15331450-6

Feldolgozott olajbogyó

15331460-9

Zöldségkonzerv

15331461-6

Savanyúkáposzta-konzerv

15331462-3

Zöldborsókonzerv

15331463-0

Kifejtőbabkonzerv

15331464-7

Zöldbabkonzerv

15331465-4

Spárgakonzerv

15331466-1

Olajbogyókonzerv

15331470-2

Csemegekukorica

15331480-5

Rövid távra tartósított zöldség

15331500-2

Ecetben tartósított zöldség

15332000-4

Feldolgozott gyümölcsök és diófélék

15332100-5

Feldolgozott gyümölcs

15332140-7

Feldolgozott alma

15332150-0

Feldolgozott körte

15332160-3

Feldolgozott banán

15332170-6

Rebarbara

15332180-9

Dinnye

15332200-6

Dzsemek és ízek; gyümölcszselé; pürék és krémek gyümölcsből vagy dióféléből

15332230-5

Ízek

15332231-2

Narancsíz

15332232-9

Citromíz

15332240-8

Gyümölcszselék

15332250-1

Gyümölcskrémek

15332260-4

Krémek dióféléből

15332261-1

Földimogyoróvaj

15332270-7

Gyümölcspürék

15332290-3

Gyümölcsdzsemek

15332291-0

Kajszibarackdzsem

15332292-7

Szederdzsem

15332293-4

Feketeribiszkedzsem

15332294-1

Cseresznyedzsem

15332295-8

Málnadzsem

15332296-5

Eperdzsem

15332300-7

Feldolgozott diófélék

15332310-0

Pörkölt vagy sózott diófélék

15332400-8

Tartósított gyümölcsök

15332410-1

Szárított gyümölcsök

15332411-8

Feldolgozott ribiszke

15332412-5

Feldolgozott mazsola

15332419-4

Szultána

15333000-1

Zöldségfeldolgozás melléktermékei

15400000-2

Állati vagy növényi olajok és zsírok

15410000-5

Nyers állati vagy növényi olaj és zsír

15411000-2

Állati vagy növényi olaj

15411100-3

Növényi olaj

15411110-6

Olívaolaj

15411120-9

Szezámmagolaj

15411130-2

Földimogyoró-olaj

15411140-5

Kókuszolaj

15411200-4

Főzőolaj

15411210-7

Sütőolaj

15412000-9

Zsírok

15412100-0

Állati zsír

15412200-1

Növényi zsír

15413000-6

Növényi zsírok és olajok szilárd maradéka

15413100-7

Olajpogácsa

15420000-8

Finomított olaj és zsír

15421000-5

Finomított olaj

15422000-2

Finomított zsír

15423000-9

Hidrogénezett vagy észterezett olajok és zsírok

15424000-6

Növényi viasz

15430000-1

Ehető zsírok

15431000-8

Margarin és hasonló készítmények

15431100-9

Margarin

15431110-2

Folyékony margarin

15431200-0

Csökkentett vagy alacsony zsírtartalmú szendvicskrémek

15500000-3

Tejtermék

15510000-6

Tej és tejszín

15511000-3

Tej

15511100-4

Pasztőrözött tej

15511200-5

Sterilizált tej

15511210-8

UHT tej (ultrapasztőrözött tej)

15511300-6

Fölözött tej

15511400-7

Részben fölözött tej

15511500-8

Teljes tej

15511600-9

Sűrített tej

15511700-0

Tejpor

15512000-0

Tejszín

15512100-1

Alacsony zsírtartalmú tejszín

15512200-2

Magas zsírtartalmú tejszín

15512300-3

Aludttej

15512900-9

Habtejszín

15530000-2

Vaj

15540000-5

Sajttermékek

15541000-2

Asztali sajtok

15542000-9

Friss sajtok

15542100-0

Túró

15542200-1

Lágy sajtok

15542300-2

Feta sajt

15543000-6

Reszelt, őrölt, kékpenész- és egyéb sajtok

15543100-7

Rokfort sajt

15543200-8

Cheddar sajt

15543300-9

Reszelt sajt

15543400-0

Parmezán sajt

15544000-3

Kemény sajtok

15545000-0

Krémsajtok

15550000-8

Vegyes tejtermékek

15551000-5

Joghurt és egyéb savanyított tejtermékek

15551300-8

Joghurt

15551310-1

Joghurt, ízesítés nélkül (natúr)

15551320-4

Joghurt, ízesítéssel

15551500-0

Író

15552000-2

Kazein

15553000-9

Tejcukor vagy tejcukorszirup

15554000-6

Savó

15555000-3

Jégkrém és hasonló termékek

15555100-4

Jégkrém

15555200-5

Szorbet

15600000-4

Malomipari termékek, keményítők és keményítő termékek

15610000-7

Malomipari termékek

15611000-4

Hántolt rizs

15612000-1

Gabona- vagy zöldséglisztek és kapcsolódó termékek

15612100-2

Búzaliszt

15612110-5

Teljes kiőrlésű liszt

15612120-8

Kenyérliszt

15612130-1

Finomliszt

15612150-7

Rétesliszt

15612190-9

Önkelő búzaliszt

15612200-3

Gabonaliszt

15612210-6

Kukoricaliszt

15612220-9

Rizsliszt

15612300-4

Zöldségliszt és -dara

15612400-5

Sütőipari termékekhez szükséges lisztes keverékek

15612410-8

Tortalisztkeverék

15612420-1

Sütőlisztkeverék

15612500-6

Sütőipari termékek

15613000-8

Gabonaőrleményből készült termékek

15613100-9

Zabdara

15613300-1

Gabonatermékek

15613310-4

Feldolgozott gabonakészítmények reggelire (gabonapehely)

15613311-1

Kukoricapehely

15613313-5

Müzli és azzal egyenértékű termékek

15613319-7

Puffasztott búza

15613380-5

Zabpehely

15614000-5

Feldolgozott rizs

15614100-6

Hosszúszemű rizs

15614200-7

Fényezett rizs

15614300-8

Törmelék rizs

15615000-2

Korpa

15620000-0

Keményítők és keményítőtermékek

15621000-7

Kukoricaolaj

15622000-4

Szőlőcukor és szőlőcukorból készült termékek; gyümölcscukor és gyümölcscukorból készült termékek

15622100-5

Szőlőcukor és szőlőcukorból készült termékek

15622110-8

Szőlőcukor

15622120-1

Szőlőcukorszirup

15622300-7

Gyümölcscukor és gyümölcscukorból készült termékek

15622310-0

Gyümölcscukor

15622320-3

Gyümölcscukor-készítmények

15622321-0

Gyümölcscukoroldat

15622322-7

Gyümölcscukorszirup

15623000-1

Keményítő

15624000-8

Tápióka

15625000-5

Búzadara

15626000-2

Pudingpor

15700000-5

Állati takarmányok

15710000-8

Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára

15711000-5

Haltakarmány-készítmény

15712000-2

Száraztakarmány

15713000-9

Háziállat takarmánya

15800000-6

Különféle élelmiszertermékek

15810000-9

Kenyér, friss péksütemények és cukrászsütemények

15811000-6

Péksütemények

15811100-7

Kenyér

15811200-8

Zsemle

15811300-9

Kifli, croissant

15811400-0

Lángos

15811500-1

Elkészített péksütemények

15811510-4

Szendvicsek

15811511-1

Kész szendvicsek

15812000-3

Sütemények és torták

15812100-4

Cukrászsütemények

15812120-0

Gyümölcsös és zöldséges sütemények, piték

15812121-7

Zöldséges sütemények (sós piték)

15812122-4

Gyümölcsös sütemények, gyümölcskenyér (édes piték)

15812200-5

Torták

15813000-0

Reggeli péksütemények, aprósütemények

15820000-2

Kétszersültek, kekszek; tartósított cukrászsütemények és torták

15821000-9

Kétszersült pék- és cukrászsütemények

15821100-0

Kétszersült péksütemények

15821110-3

Kétszersült kenyér

15821130-9

Ropogós kenyér

15821150-5

Kétszersült

15821200-1

Édes keksz

15830000-5

Cukor és cukortermékek

15831000-2

Cukor

15831200-4

Fehér cukor

15831300-5

Juharcukor és juharszirup

15831400-6

Melasz

15831500-7

Cukorszirup

15831600-8

Méz

15832000-9

Cukorgyártási hulladék

15833000-6

Cukoripari termékek

15833100-7

Desszertek

15833110-0

Gyümölcskosárkák

15840000-8

Kakaó; csokoládé, cukoráruk

15841000-5

Kakaó

15841100-6

Kakaómassza

15841200-7

Kakaóvaj, kakaózsír vagy kakaóolaj

15841300-8

Kakaópor cukor vagy egyéb édesítőanyag nélkül

15841400-9

Kakaópor cukorral vagy egyéb édesítőanyaggal

15842000-2

Csokoládé és cukoráruk

15842100-3

Csokoládé

15842200-4

Csokoládékészítmények

15842210-7

Csokoládéital

15842220-0

Csokoládészelet

15842300-5

Édességek

15842310-8

Bonbonok

15842320-1

Nugátok

15842400-6

Cukorral tartósított gyümölcsök, diófélék vagy gyümölcshéjak

15850000-1

Tésztafélék

15851000-8

Lisztből készült termékek

15851100-9

Száraztészta

15851200-0

Feldolgozott tészta és kuszkusz

15851210-3

Feldolgozott tészta

15851220-6

Töltött tészta

15851230-9

Lasagna (olasz széles metélt)

15851250-5

Kuszkusz

15851290-7

Tésztakonzerv

15860000-4

Kávé, tea és kapcsolódó termékek

15861000-1

Kávé

15861100-2

Kávé, pörkölt

15861200-3

Koffeinmentes kávé

15862000-8

Pótkávé

15863000-5

Tea

15863100-6

Zöld tea

15863200-7

Fekete tea

15864000-2

Teakészítmények vagy matétea

15864100-3

Teafilter

15865000-9

Gyógyteafőzet

15870000-7

Ételízesítők és fűszerek

15871000-4

Ecet; mártások; ételízesítő-keverékek; mustárliszt és -dara; elkészített mustár

15871100-5

Ecet és ecetpótló

15871110-8

Ecet vagy azzal egyenértékű termékek

15871200-6

Mártások, ételízesítő- és fűszerkeverékek

15871210-9

Szójamártás

15871230-5

Paradicsomos ételízesítő és mártás

15871250-1

Mustár

15871260-4

Mártások

15871270-7

Ételízesítő-keverékek

15871273-8

Majonéz

15871274-5

Szendvicskrémek

15871279-0

Chutneyszósz (csatni, csípős indiai mártás)

15872000-1

Fűszernövény és fűszer

15872100-2

Bors

15872200-3

Fűszer

15872300-4

Fűszernövény

15872400-5

15872500-6

Gyömbér

15880000-0

Különleges élelmiszerek

15881000-7

Homogenizált élelmiszer-készítmények

15882000-4

Diétás termékek

15884000-8

Gyermektápszer

15890000-3

Különféle élelmiszerek és szárazáruk

15891000-0

Leves és erőleves

15891100-1

Húsleves

15891200-2

Halleves

15891300-3

Vegyes leves

15891400-4

Leves

15891410-7

Levespor

15891500-5

Erőleves

15891600-6

Húslé

15891610-9

Húslékeverék

15891900-9

Zöldségleves

15892000-7

Növényi nedv és kivonat, savanyító- és dúsítóanyagok

15892100-8

Növényi nedv

15892200-9

Növényi kivonat

15892400-1

Dúsítóanyagok

15893000-4

Szárazáruk

15893100-5

Élelmiszer-keverékek

15893200-6

Desszertkeverékek

15893300-7

Mártáskeverékek

15894000-1

Feldolgozott élelmiszertermékek

15894100-2

Vegetáriánus készételek

15894200-3

Készételek

15894210-6

Iskolai készételek

15894220-9

Kórházi készételek

15894300-4

Elkészített élelmiszerek

15894400-5

Snackek

15894500-6

Ételautomaták termékei

15894600-7

Szendvicstöltelékek

15894700-8

Csemegeáruk

15895000-8

Gyorséttermi termékek

15895100-9

Hamburgerek

15896000-5

Mélyfagyasztott termékek

15897000-2

Ételkonzervek és hadi élelmiszer-fejadag

15897100-3

Hadi élelmezés

15897200-4

Ételkonzervek

15897300-5

Élelmiszercsomagok

15898000-9

Élesztő

15899000-6

Sütőpor

15900000-7

Italok, dohány és kapcsolódó termékek

15910000-0

Desztillált szeszes italok

15911000-7

Szeszes italok

15911100-8

Párlat

15911200-9

Likőr

15930000-6

Bor

15931000-3

Ízesítetlen borok

15931100-4

Habzóbor, pezsgő

15931200-5

Asztali borok

15931300-6

Portói

15931400-7

Madeira

15931500-8

Szőlőmust

15931600-9

Sherry

15932000-0

Borseprő

15940000-9

Almabor és egyéb gyümölcsborok

15941000-6

Almabor

15942000-3

Gyümölcsborok

15950000-2

Nem desztillált erjesztett italok

15951000-9

Vermutok

15960000-5

Malátasör

15961000-2

Sör

15961100-3

Világos sör

15962000-9

Sörfőzési vagy szeszgyártási üledék

15980000-1

Alkoholmentes italok

15981000-8

Ásványvíz

15981100-9

Szénsavmentes ásványvíz

15981200-0

Szénsavas ásványvíz

15981300-1

Szilárd halmazállapotú víz

15981310-4

Jég

15981320-7

15981400-2

Ízesített ásványvizek

15982000-5

Üdítőitalok

15982100-6

Gyümölcsszörpök

15982200-7

Csokoládés tej

15990000-4

Dohány, dohányáruk és dohányzási kellékek

15991000-1

Dohányáruk

15991100-2

Szivarok

15991200-3

Szivarka (cigarillo)

15991300-4

Cigaretta

15992000-8

Dohány

15992100-9

Feldolgozott dohány

15993000-5

Dohányüzleti kellékek

15994000-2

Cigarettapapír és szűrőpapír

15994100-3

Cigarettapapír

15994200-4

Szűrőpapír

16000000-5

Mezőgazdasági gépek

16100000-6

Mezőgazdasági és erdőgazdasági gép talaj előkészítésére vagy megmunkálására

16110000-9

Eke vagy tárcsás borona

16120000-2

Borona, irtóborona, talajlazító, gyomláló és kapa

16130000-5

Vető-, palántázó- és átültetőberendezés

16140000-8

Trágyaszóró

16141000-5

Műtrágyaszóró

16150000-1

Gyep- vagy sportpályahenger

16160000-4

Különféle kertészeti eszközök

16300000-8

Aratógép

16310000-1

Kaszálógép

16311000-8

Fűnyíró

16311100-9

Fűnyíró park, sportpálya, pázsit nyírására

16320000-4

Szénaforgató gép

16330000-7

Szalma- vagy takarmánybálázó gép

16331000-4

Felszedő-bálázó gép

16340000-0

Arató- és cséplőgép

16400000-9

Mezőgazdasági vagy kertészeti permetezőgép

16500000-0

Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és félpótkocsi

16510000-3

Önrakodó mezőgazdasági pótkocsi

16520000-6

Önürítő mezőgazdasági pótkocsi

16530000-9

Önrakodó mezőgazdasági félpótkocsi

16540000-2

Önürítő mezőgazdasági félpótkocsi

16600000-1

Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép

16610000-4

Tojás, gyümölcs vagy más termény tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép

16611000-1

Terménytisztító gép

16611100-2

Tojástisztító gép

16611200-3

Gyümölcstisztító gép

16612000-8

Terményválogató vagy -osztályozó gép

16612100-9

Tojásválogató vagy -osztályozó gép

16612200-0

Gyümölcsválogató vagy -osztályozó gép

16613000-5

Vetőmag, szem vagy szárított gyümölcs tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép

16620000-7

Fejőgép

16630000-0

Állati takarmány előkészítésére szolgáló gép

16640000-3

Méhészeti gép

16650000-6

Baromfitenyésztő berendezés

16651000-3

Baromfikeltető és műanya

16700000-2

Vontató

16710000-5

Egytengelyes mezőgazdasági vontató

16720000-8

Használt traktor

16730000-1

Vontatómotor

16800000-3

Mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei

16810000-6

Mezőgazdasági gépek alkatrészei

16820000-9

Erdészeti gépek alkatrészei

18000000-9

Ruházat, lábbeli, bőröndök és utazótáskák és kiegészítők

18100000-0

Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

18110000-3

Egyenruha

18113000-4

Ipari munkaruházat

18114000-1

Overall

18130000-9

Különleges munkaruha

18132000-3

Repülős ruha

18132100-4

Repülős kabát

18132200-5

Repülős öltöny

18140000-2

Munkaruházati kiegészítők

18141000-9

Védőkesztyű

18142000-6

Védőmaszk

18143000-3

Védőfelszerelések

18200000-1

Felsőruházat

18210000-4

Kabát

18211000-1

Pelerin

18212000-8

Köpeny

18213000-5

Széldzseki

18220000-7

Időjárásálló ruházat

18221000-4

Vízálló ruházat

18221100-5

Vízálló köpeny

18221200-6

Anorák

18221300-7

Esőkabát

18222000-1

Vállalati ruha

18222100-2

Öltöny, kosztüm

18222200-3

Ruhaegyüttes

18223000-8

Zakó és blézer

18223100-9

Blézer

18223200-0

Zakó

18224000-5

Bevont vagy impregnált textilanyagból készült ruházat

18230000-0

Különféle felsőruházat

18231000-7

Női ruha

18232000-4

Szoknya

18233000-1

Rövidnadrág

18234000-8

Nadrág

18235000-5

Pulóver, kardigán és hasonló termékek

18235100-6

Pulóver

18235200-7

Kardigán

18235300-8

Sportpulóver

18235400-9

Mellény

18300000-2

Női ruházat

18310000-5

Alsónemű

18311000-2

Kombiné

18312000-9

Alsónadrág

18313000-6

Női alsó

18314000-3

Fürdőköntös

18315000-0

Harisnya

18316000-7

Harisnyanadrág

18317000-4

Zokni

18318000-1

Hálóruha

18318100-2

Hálóing

18318200-3

Házikabát

18318300-4

Pizsama

18318400-5

Atlétatrikó

18318500-6

Női hálóing

18320000-8

Melltartó, fűző, harisnyakötő és hasonló áruk

18321000-5

Melltartó

18322000-2

Fűző

18323000-9

Harisnyakötő

18330000-1

Rövid ujjú trikók és ingek

18331000-8

Rövid ujjú trikó

18332000-5

Ing

18333000-2

Trikóing

18400000-3

Különleges ruházat és kiegészítők

18410000-6

Különleges ruházat

18411000-3

Csecsemőruházat

18412000-0

Sportruházat

18412100-1

Tréningruha

18412200-2

Sporttrikó

18412300-3

Síruha

18412800-8

Úszódressz, fürdőruha

18420000-9

Ruházati kiegészítők

18421000-6

Zsebkendő

18422000-3

Sál

18423000-0

Nyakkendő

18424000-7

Kesztyű

18424300-0

Eldobható gumikesztyűk

18424400-1

Egyujjas kesztyű

18424500-2

Motoroskesztyű

18425000-4

Derékszíj, öv

18425100-5

Vállszíjak

18440000-5

Kalap és fejfedő

18441000-2

Kalap

18443000-6

Fejfedő és fejfedő kiegészítők

18443100-7

Homlokpánt

18443300-9

Fejfedő

18443310-2

Svájcisapka

18443320-5

Tábori sapka

18443330-8

Csuklya

18443340-1

Sapka

18443400-0

Állszíj, sisakszíj

18443500-1

Ellenző

18444000-3

Fejvédő

18444100-4

Biztonsági fejvédő

18444110-7

Sisak

18444111-4

Bukósisak

18444112-1

Kerékpárossisak

18444200-5

Védősisak

18450000-8

Rögzítők (ruházathoz)

18451000-5

Patent, gomb

18451100-6

Gombtartozékok

18452000-2

Biztosítótű

18453000-9

Húzózár (cipzár)

18500000-4

Ékszerek, órák és kapcsolódó árucikkek

18510000-7

Ékszerek és azzal kapcsolatos árucikkek

18511000-4

Drágakövek ékszerekhez

18511100-5

Gyémánt

18511200-6

Rubin

18511300-7

Smaragd

18511400-8

Opál

18511500-9

Kvarc

18511600-0

Turmalin

18512000-1

Érmék és medálok

18512100-2

Érmék

18512200-3

Medálok

18513000-8

Ékszerek

18513100-9

Gyöngyök

18513200-0

Aranyműves áruk

18513300-1

Nemesfémből készült áruk

18513400-2

Drágakőből és féldrágakőből készült áruk

18513500-3

Ezüstműves áruk

18520000-0

Személyes használatú órák

18521000-7

Kar- és zsebórák

18521100-8

Üveg karórához

18522000-4

Karórák

18523000-1

Stopperórák

18530000-3

Ajándékok és jutalmak

18600000-5

Szőrme és szőrmeáru

18610000-8

Szőrmeáru

18611000-5

Kikészített szőrme

18612000-2

Ruházati termékek szőrméből

18613000-9

Műszőrme és ebből készült áruk

18620000-1

Szőrme

18800000-7

Lábbelik

18810000-0

Lábbeli a sport- és munkásvédelmi lábbeli kivételével

18811000-7

Vízálló lábbeli

18812000-4

Lábbeli gumi vagy műanyag részekkel

18812100-5

Szandál gumi vagy műanyag felsőrésszel

18812200-6

Gumicsizma

18812300-7

Utcai lábbeli gumi vagy műanyag felsőrésszel

18812400-8

Strandpapucs

18813000-1

Lábbeli bőr felsőrésszel

18813100-2

Szandál

18813200-3

Papucs

18813300-4

Utcai lábbeli

18814000-8

Lábbeli textil felsőrésszel

18815000-5

Csizma

18815100-6

Bokacsizma

18815200-7

Magasszárú cipő

18815300-8

Magasszárú csizma

18815400-9

Horgászcsizma

18816000-2

Kalucsni

18820000-3

Sportcipő

18821000-0

Sícipő

18821100-1

Sífutócipő

18822000-7

Edzőcipő

18823000-4

Hegymászócipő

18824000-1

Futballcipő

18830000-6

Munkásvédelmi cipő

18831000-3

Lábbeli fém védőorral

18832000-0

Különleges lábbeli

18832100-1

Repülős cipő

18840000-9

Lábbeli részei

18841000-6

Cipőfelsőrész

18842000-3

Cipőtalp

18843000-0

Cipősarok

18900000-8

Bőröndök, nyergesáru, zsákok és táskák

18910000-1

Nyergesáruk

18911000-8

Nyereg

18912000-5

Lovaglókorbács

18913000-2

Ostor

18920000-4

Bőrönd

18921000-1

Diplomatatáska

18923000-5

Erszény és levéltárca

18923100-6

Erszény

18923200-7

Levéltárca

18924000-2

Koffer

18925000-9

Kulacstartó és pisztolytáska

18925100-0

Kulacstartó

18925200-1

Pisztolytáska

18929000-7

Piperetáska

18930000-7

Zsákok és táskák

18931000-4

Utazótáska

18931100-5

Hátizsák

18932000-1

Sporttáska

18933000-8

Táska postaküldemények számára, levél- és csomagzsák

18933100-9

Postazsák

18934000-5

Szerszámos táska

18935000-2

Mosodai zsák

18936000-9

Textilzsák

18937000-6

Árucsomagoló zsák

18937100-7

Árucsomagoló táska

18938000-3

Vastag bélelt boríték

18939000-0

Kézitáska

19000000-6

Bőr és textilszövetek, műanyag és gumi

19100000-7

Bőr

19110000-0

Kikészített, puhított bőr

19120000-3

Szarvasmarhafélék és lóféle állatok kikészített bőre

19130000-6

Juh, kecske vagy sertés kikészített bőre

19131000-3

Juh- és báránybőr kikészítve

19132000-0

Kecske- és gidabőr kikészítve

19133000-7

Sertésbőr kikészítve

19140000-9

Egyéb állatok kikészített bőre, mesterséges bőr és más bőr

19141000-6

Egyéb állati bőrök

19142000-3

Műbőr

19143000-0

Bőrutánzat

19144000-7

Lakkbőr

19160000-5

Óraszíj

19170000-8

Gépekhez, gépi berendezésekhez használatos bőrtermékek

19200000-8

Textilszövetek és ezzel kapcsolatos árucikkek

19210000-1

Szövetek

19211000-8

Szintetikus szövet

19211100-9

Kevertszálas szövet

19212000-5

Pamutszövetek

19212100-6

Angin

19212200-7

Farmeranyag

19212300-8

Vászon

19212310-1

Vászonáruk

19212400-9

Puplin

19212500-0

Hevederszövet

19212510-3

Hevederszalag, redőnygurtni

19220000-4

Kártolt gyapjúszövet

19230000-7

Lenanyagok

19231000-4

Lenvászon

19240000-0

Különleges szövetek

19241000-7

Bársony

19242000-4

Frottírszövet

19243000-1

Bútorszövetek

19244000-8

Függönyanyagok

19245000-5

Bélésanyagok

19250000-3

Kötött vagy horgolt anyagok

19251000-0

Kötöttáruk

19251100-1

Bársonyszövet

19252000-7

Horgolt anyagok

19260000-6

Ruhaszövet

19270000-9

Nem szőtt szövet

19280000-2

Állati gyapjú, nyers irha és nyers bőr

19281000-9

Gyapjú

19282000-6

Állati nyers bőr

19283000-3

Madárbőr és toll

19400000-0

Textilfonal és cérna

19410000-3

Természetes textilszál

19420000-6

Mesterséges textilszál

19430000-9

Természetes szálból készült textilfonal és cérna

19431000-6

Selyemfonal

19432000-3

Gyapjúfonal

19433000-0

Pamutfonal

19434000-7

Lenfonal

19435000-4

Természetes szálból készült varrócérna és -fonal

19435100-5

Varrócérna

19435200-6

Kötőfonal

19436000-1

Növényi textilszálból készült fonal

19440000-2

Szintetikus fonal vagy cérna

19441000-9

Szintetikus fonal

19442000-6

Szintetikus cérna

19442100-7

Szintetikus varrócérna

19442200-8

Szintetikus kötőfonal

19500000-1

Gumi- és műanyag termékek

19510000-4

Gumitermékek

19511000-1

Belső gumitömlők, futófelületek és szelepek

19511100-2

Gumiabroncsszelepek

19511200-3

Légtömlők

19511300-4

Gumiabroncs-futófelületek

19512000-8

Vulkanizálatlan gumiáruk

19513000-5

Gumírozott szövet

19513100-6

Gumiabroncs szövetanyag

19513200-7

Gumírozott szövet ragasztószalagok

19514000-2

Regenerált gumi

19520000-7

Műanyag termékek

19521000-4

Polisztirol termékek

19521100-5

Polisztirol fólia

19521200-6

Polisztirol lemez

19522000-1

Gyanták

19522100-2

Epoxigyanta

19522110-5

Epoxigyanta csövek

19600000-2

Bőr-, textil-, gumi- és műanyag hulladék

19610000-5

Bőrhulladék

19620000-8

Textilhulladék

19630000-1

Gumihulladék

19640000-4

Polietilén hulladékgyűjtő zsák és zacskó

19700000-3

Szintetikus gumi és szintetikus szálak

19710000-6

Szintetikus gumi

19720000-9

Szintetikus szálak

19721000-6

Szintetikus fonókábel

19722000-3

Nagy szakítószilárdságú fonalak

19723000-0

Egyágú terjedelmesített fonal

19724000-7

Szintetikus monofilszálak

19730000-2

Műszál

19731000-9

Mesterséges vágott szál

19732000-6

Polipropilén

19733000-3

Mesterséges terjedelmesített fonal

22000000-0

Nyomtatott anyagok és kapcsolódó termékek

22100000-1

Könyv, nyomtatott brosúra és prospektus

22110000-4

Nyomtatott könyv

22111000-1

Iskolai könyv

22112000-8

Tankönyv

22113000-5

Könyvtári könyv

22114000-2

Szótár, térkép, kotta és egyéb könyv

22114100-3

Szótár

22114200-4

Atlasz

22114300-5

Térkép

22114310-8

Kataszteri térkép

22114311-5

Tervrajz

22114400-6

Kotta

22114500-7

Enciklopédiák

22120000-7

Kiadvány

22121000-4

Műszaki kiadvány

22130000-0

Telefonkönyv

22140000-3

Prospektus

22150000-6

Brosúra

22160000-9

Füzet

22200000-2

Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok

22210000-5

Újság

22211000-2

Folyóirat

22211100-3

Hivatalos közlöny

22212000-9

Időszaki kiadvány, periodika

22212100-0

Sorozat

22213000-6

Magazin

22300000-3

Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag

22310000-6

Levelezőlap

22312000-0

Kép

22313000-7

Matrica

22314000-4

Mintarajz

22315000-1

Fénykép

22320000-9

Üdvözlőkártya

22321000-6

Karácsonyi üdvözlőlap

22400000-4

Bélyegek, csekkek, bankjegyek, részvények, kereskedelmi hirdetési anyagok, katalógusok és kézikönyvek

22410000-7

Bélyeg

22411000-4

Karácsonyi bélyeg

22412000-1

Postatiszta bélyeg

22413000-8

Takarékbélyeg

22414000-5

Postabélyegtartó

22420000-0

Értékjelzéssel ellátott papír

22430000-3

Bankjegy

22440000-6

Csekk

22450000-9

Biztonsági nyomtatvány

22451000-6

Útlevél

22452000-3

Postai űrlap

22453000-0

Gépjárműadó-matrica

22454000-7

Jogosítvány

22455000-4

Személyi igazolvány

22455100-5

Azonosító karszalag

22456000-1

Belépési engedély

22457000-8

Belépőkártya

22458000-5

Mérték utáni nyomtatott anyag

22459000-2

Jegy

22459100-3

Reklámplakát és hirdetőszalag

22460000-2

Kereskedelmi hirdetési anyagok, katalógusok és kézikönyvek

22461000-9

Katalógus

22461100-0

Jegyzettartó

22462000-6

Hirdetési anyagok

22470000-5

Kézikönyv

22471000-2

Számítógépes kézikönyv

22472000-9

Használati utasítás, üzemeltetési leírás

22473000-6

Műszaki kézikönyv

22500000-5

Nyomólemezek vagy hengerek, illetve a nyomtatásban használt egyéb hordozók

22510000-8

Ofszetnyomó lap

22520000-1

Szárazmaró berendezés

22521000-8

Dombornyomó berendezés

22600000-6

Tinták

22610000-9

Nyomdafestékek

22611000-6

Mélynyomó festék

22612000-3

Tus

22800000-8

Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru

22810000-1

Papír- vagy kartonregiszter

22813000-2

Üzleti könyv, számlakönyv

22814000-9

Orvosi vénytömb

22815000-6

Jegyzetfüzet

22816000-3

Írótömb

22816100-4

Jegyzettömb

22816200-5

Gyorsírófüzet

22816300-6

Öntapadó jegyzettömb

22817000-0

Napló, határidőnapló vagy személyes regiszter

22819000-4

Címjegyzék

22820000-4

Űrlap

22821000-1

Választási szavazólap

22822000-8

Kereskedelmi formanyomtatvány

22822100-9

Végtelenített kereskedelmi formanyomtatvány

22822200-0

Nem végtelenített kereskedelmi formanyomtatvány

22830000-7

Iskolai füzet

22831000-4

Cserelapok kapcsos iskolai füzetekhez

22832000-1

Füzetlap

22840000-0

Mintaalbum

22841000-7

Gyűjtőalbum

22841100-8

Bélyegkönyv

22841200-9

Bélyegalbum

22850000-3

Iratrendezők és tartozékaik

22851000-0

Iratrendező

22852000-7

Mappa

22852100-8

Iratborító

22853000-4

Irattartó

22900000-9

Különféle nyomtatott termékek

22990000-6

Újságpapír, kézi merítésű papír és egyéb bevonat nélküli papír vagy karton grafikai célokra

22991000-3

Újságpapír

22992000-0

Kézi merítésű papír vagy karton

22993000-7

Fényérzékeny, hőérzékeny vagy termográfiai papír vagy karton

22993100-8

Fényérzékeny papír vagy karton

22993200-9

Hőérzékeny papír vagy karton

22993300-0

Termográfiai papír vagy karton

22993400-1

Hullámpapír vagy -karton

24000000-4

Vegyipari termékek

24100000-5

Gázok

24110000-8

Ipari gázok

24111000-5

Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén

24111100-6

Argon

24111200-7

Nemesgázok

24111300-8

Hélium

24111400-9

Neon

24111500-0

Gyógyászati gázok

24111600-1

Hidrogén

24111700-2

Nitrogén

24111800-3

Folyékony nitrogén

24111900-4

Oxigén

24112000-2

Szervetlen oxigénvegyületek

24112100-3

Szén-dioxid

24112200-4

Nitrogén-oxidok

24112300-5

Gáznemű szervetlen oxigénvegyületek

24113000-9

Cseppfolyós és sűrített levegő

24113100-0

Cseppfolyós levegő

24113200-1

Sűrített levegő

24200000-6

Festékek és pigmentek

24210000-9

Oxidok, peroxidok és hidroxidok

24211000-6

Cink-oxid és -peroxid, titán-oxid, festékek és pigmentek

24211100-7

Cink-oxid

24211200-8

Cink-peroxid

24211300-9

Titán-oxid

24212000-3

Króm-, mangán-, magnézium-, ólom- és réz-oxidok és -hidroxidok

24212100-4

Króm-oxid

24212200-5

Mangán-oxid

24212300-6

Ólom-oxid

24212400-7

Réz-oxid

24212500-8

Magnézium-oxid

24212600-9

Festő és színező hidroxidok

24212610-2

Króm-hidroxid

24212620-5

Mangán-hidroxid

24212630-8

Ólom-hidroxid

24212640-1

Réz-hidroxid

24212650-4

Magnézium-hidroxid

24213000-0

Oltott mész

24220000-2

Cserzőkivonatok, színezőkivonatok, tanninok és festőanyagok

24221000-9

Színezőkivonatok

24222000-6

Cserzőkivonatok

24223000-3

Tanninok

24224000-0

Festőanyagok

24225000-7

Cserzőkészítmények

24300000-7

Szervetlen és szerves alapvegyületek

24310000-0

Szervetlen alapvegyületek

24311000-7

Kémiai elemek, szervetlen savak és vegyületek

24311100-8

Félfémek

24311110-1

Foszfidok

24311120-4

Karbidok

24311130-7

Hidridek

24311140-0

Nitridek

24311150-3

Azidok

24311160-6

Szilicidek

24311170-9

Bórvegyületek

24311180-2

Finomított kén

24311200-9

Halogén

24311300-0

Alkálifémek

24311310-3

Higany

24311400-1

Hidrogén-klorid, szervetlen savak, szilícium-dioxid és kén-dioxid

24311410-4

Szervetlen savak

24311411-1

Kénsav

24311420-7

Foszforsav

24311430-0

Polifoszforsav

24311440-3

Hexafluór-kovasav

24311450-6

Kén-dioxid

24311460-9

Szilícium-dioxid

24311470-2

Hidrogén-klorid

24311500-2

Hidroxidok mint a szervetlen vegyületek alapanyagai

24311510-5

Fémoxidok

24311511-2

Vaspiritek és vas-oxidok

24311520-8

Nátrium-hidroxid

24311521-5

Marónátron

24311522-2

Folyékony lúg

24311600-3

Kénvegyületek

24311700-4

Kén

24311800-5

Elemi szén

24311900-6

Klór

24312000-4

Halogénezett fémek; hipokloritok, klorátok és perklorátok

24312100-5

Halogénezett fémek

24312110-8

Nátrium-hexafluoroszilikát

24312120-1

Kloridok

24312121-8

Alumínium-klorid

24312122-5

Vas-klorid

24312123-2

Polialumínium-klorid

24312130-4

Alumínium-klórhidrátok

24312200-6

Hipokloritok és klorátok

24312210-9

Nátrium-klorit

24312220-2

Nátrium-hipoklorit

24313000-1

Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok

24313100-2

Szulfidok, szulfitok és szulfátok

24313110-5

Különféle szulfidek

24313111-2

Hidrogén-szulfid

24313112-9

Poliszulfidok

24313120-8

Szulfátok

24313121-5

Nátrium-tioszulfát

24313122-2

Vas(III)-szulfát

24313123-9

Alumínium-szulfát

24313124-6

Nátrium-szulfát

24313125-3

Vas-szulfát

24313126-0

Réz-szulfát

24313200-3

Foszfinátok, foszfonátok, foszfátok és polifoszfátok

24313210-6

Nátrium-hexametafoszfát

24313220-9

Foszfátok

24313300-4

Karbonátok

24313310-7

Nátrium-karbonát

24313320-0

Nátrium-bikarbonát

24313400-5

Nitrátok

24314000-8

Különféle fémes savak sói

24314100-9

Kálium-permanganát

24314200-0

Fémoxisavak sói

24315000-5

Különféle szervetlen vegyi anyagok

24315100-6

Nehézvíz, egyéb izotópok és vegyületeik

24315200-7

Cianidok, cián-oxidok, cianátok, szilikátok, borátok, perborátok, szervetlen savak sói

24315210-0

Cianidok

24315220-3

Cián-oxid

24315230-6

Fulminátok

24315240-9

Cianátok

24315300-8

Hidrogén-peroxid

24315400-9

Piezoelektromos kvarc

24315500-0

Ritkaföldfémek vegyületei

24315600-1

Szilikátok

24315610-4

Nátrium-szilikát

24315700-2

Borátok és perborátok

24316000-2

Desztillált víz

24317000-9

Szintetikus kövek

24317100-0

Szintetikus drágakövek

24317200-1

Szintetikus féldrágakövek

24320000-3

Szerves alapvegyületek

24321000-0

Szénhidrogének

24321100-1

Telített szénhidrogének

24321110-4

Telített aciklikus szénhidrogének

24321111-1

Metán

24321112-8

Etilén

24321113-5

Propén

24321114-2

Butén

24321115-9

Acetilén

24321120-7

Telített ciklikus szénhidrogének

24321200-2

Telítetlen szénhidrogének

24321210-5

Telítetlen aciklikus szénhidrogének

24321220-8

Telítetlen ciklikus szénhidrogének

24321221-5

Benzol

24321222-2

Toluol

24321223-9

O-xilol

24321224-6

M-xilol

24321225-3

Sztirol

24321226-0

Etil-benzol

24321300-3

Szénhidrogének egyéb halogénszármazékai

24321310-6

Tetraklór-etilén

24321320-9

Szén-tetraklorid

24322000-7

Alkoholok, fenolok, fenol-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, ipari zsíralkoholok

24322100-8

Ipari zsíralkoholok

24322200-9

Egyértékű alkoholok

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Diolok, polialkoholok és származékaik

24322310-3

Etilén-glikol

24322320-6

Alkoholszármazékok

24322400-1

Fenolok és származékaik

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Etil-alkohol

24323000-4

Ipari monokarbon zsírsavak

24323100-5

Finomításból nyert olajsav

24323200-6

Karbonsavak

24323210-9

Ecetsav

24323220-2

Perecetsav

24323300-7

Telítetlen monokarbonsavak és vegyületeik

24323310-0

Metakrilsav észterei

24323320-3

Akrilsav észterei

24323400-8

Aromás polikarbon- és karbonsavak

24324000-1

Szerves vegyületek nitrogénfunkciós csoporttal

24324100-2

Aminok

24324200-3

Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal

24324300-4

Ureinek

24324400-5

Vegyületek nitrogénfunkciós csoporttal

24325000-8

Szerves kénvegyületek

24326000-5

Aldehid, keton, szerves peroxidok és éter

24326100-6

Aldehidvegyületek oxigénfunkciós csoporttal

24326200-7

Ketonok és kinonok oxigénfunkciós csoporttal

24326300-8

Szerves peroxidok

24326310-1

Etilén-oxid

24326320-4

Éterek

24327000-2

Különféle szerves vegyi anyagok

24327100-3

Színezési célú növényi származékok

24327200-4

Faszén

24327300-5

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék, szurok és szurokkátrány

24327310-8

Kőszénkátrány

24327311-5

Kreozot

24327320-1

Szurok

24327330-4

Szurokkátrány

24327400-6

Gyantatermékek

24327500-7

Facellulóz előállításánál keletkező maradék lúg

24400000-8

Talajjavító szerek és nitrogénvegyületek

24410000-1

Nitrogéntartalmú műtrágyák

24411000-8

Salétromsav és sói

24411100-9

Nátrium-nitrát

24412000-5

Kénes salétromsav

24413000-2

Ammónia

24413100-3

Cseppfolyós ammónia

24413200-4

Ammónium-klorid

24413300-5

Ammónium-szulfát

24420000-4

Foszfáttartalmú műtrágyák

24421000-1

Foszfáttartalmú ásványi műtrágyák

24422000-8

Foszfáttartalmú vegyi műtrágyák

24430000-7

Állati vagy növényi eredetű trágyák

24440000-0

Különféle talajjavító szerek

24450000-3

Mezőgazdasági célú vegyipari termékek (agrokemikáliák)

24451000-0

Kártevőirtók

24452000-7

Rovarirtók

24453000-4

Gyomirtók

24454000-1

Növénynövekedés-szabályozó szerek

24455000-8

Fertőtlenítők

24456000-5

Rágcsálóirtók

24457000-2

Gombaölők

24500000-9

Primer műanyagok

24510000-2

Primer etilén-polimerek

24520000-5

Primer propilén-polimerek

24530000-8

Primer sztirol-polimerek

24540000-1

Primer vinil-polimerek

24541000-8

Primer vinilacetát-polimerek

24542000-5

Primer akril-polimerek

24550000-4

Primer poliészterek

24560000-7

Primer poliamidok

24570000-0

Primer karbamidgyanta

24580000-3

Primer aminogyanta

24590000-6

Primer szilikonok

24600000-0

Robbanóanyagok

24610000-3

Robbanószerek

24611000-0

Por alakú hajtóanyagok

24611100-1

Propergol üzemanyagok

24612000-7

Különféle robbanóanyagok

24612100-8

Dinamit

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglicerin

24613000-4

Jelzőrakéta, esőrakéta, ködjelző és egyéb pirotechnikai termékek

24613100-5

Madárriasztó patronok

24613200-6

Tűzijáték-rakéták

24615000-8

Biztosíték, gyutacs, gyújtószerkezetek és villamos detonátorok

24900000-3

Finomkémiai és különféle vegyipari termékek

24910000-6

Ragasztók

24911000-3

Zselatinok

24911200-5

Ragasztóanyagok

24920000-9

Illóolajok

24930000-2

Fényképészeti vegyi anyagok

24931000-9

Fényképészeti lapok és filmek

24931200-1

Fényképészeti emulziók

24931210-4

Fényképészeti előhívó

24931220-7

Fényképészeti fixáló

24931230-0

Röntgenfilm-előhívó

24931240-3

Röntgenfilmfixáló

24931250-6

Erősítő vegyszerek

24931260-9

Képerősítő

24950000-8

Különleges célú vegyipari termékek

24951000-5

Zsírok és kenőanyagok

24951100-6

Kenőanyagok

24951110-9

Fúróiszap

24951120-2

Szilikonzsír

24951130-5

Fúrófolyadék

24951200-7

Olajadalékok

24951210-0

Tűzoltópor

24951220-3

Tűzoltószerek

24951230-6

Tűzoltótöltetek

24951300-8

Hidraulikafolyadék

24951310-1

Jégoldó szerek

24951311-8

Fagyásgátló készítmények

24951400-9

Vegyileg módosított zsírok és olajok

24952000-2

Modellezőpaszták

24952100-3

Fogászati viasz

24953000-9

Kikészítési segédanyagok

24954000-6

Aktív szén

24954100-7

Új aktív szén

24954200-8

Regenerált aktív szén

24955000-3

Bio WC-k, vegyi WC-k, tartályos WC-k

24956000-0

Peptonok és proteinanyagok

24957000-7

Vegyi adalékanyagok

24957100-8

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz

24957200-9

Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz, betonhoz

24958000-4

Vegyipari termékek az olaj- és gázipar számára

24958100-5

Fúrólyukvegyszerek

24958200-6

Pelyhesítőszerek

24958300-7

Iszapolószerek

24958400-8

Gélampullák tömített robbanóanyagokhoz

24959000-1

Aeroszolok és vegyszerek korong formában

24959100-2

Aeroszolok

24959200-3

Kémiai elemek korong formában

24960000-1

Különféle vegyipari termékek

24961000-8

Radiátorfolyadékok

24962000-5

Vízkezelő szerek (víztisztító és vízlágyító szerek)

24963000-2

Korróziógátló termékek

24964000-9

Glicerin

24965000-6

Enzimek

30000000-9

Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével

30100000-0

Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével

30110000-3

Szövegszerkesztő gépek

30111000-0

Szövegszerkesztők

30120000-6

Fénymásolók és ofszetnyomtatók

30121000-3

Fény- és hőmásolók

30121100-4

Fénymásolók

30121200-5

Fénymásolók

30121300-6

Sokszorosítóberendezések

30121400-7

Másológépek

30121410-0

Faxkészülékek

30121420-3

Digitális kézbesítőeszközök

30121430-6

Digitális másológépek

30122000-0

Irodai típusú ofszetnyomó gépek

30122100-1

Digitális ofszetnyomó rendszerek

30122200-2

Digitális ofszetnyomó berendezések

30123000-7

Irodai és üzleti felhasználású gépek

30123100-8

Jegyérvényesítő gépek

30123200-9

Pénzkiadó automaták

30123300-0

Stencilmásoló gépek

30123400-1

Hajtogatógépek

30123500-2

Perforálógépek

30123600-3

Érmekezelő gépek

30123610-6

Érmeválogató gépek

30123620-9

Érmeszámoló gépek

30123630-2

Érmecsomagoló gépek

30124000-4

Irodai gépek alkatrészei és tartozékai

30124100-5

Fixálóegység

30124110-8

Fixálóolaj

30124120-1

Törlőkendő fixálóegységhez

30124130-4

Lámpa fixálóegységhez

30124140-7

Fixálótisztító

30124150-0

Szűrő fixálóegységhez

30124200-6

Fixálóegység-készletek

30124300-7

Dobok irodai gépekhez

30124400-8

Tűzőkapocs

30124500-9

Szkennertartozékok

30124510-2

Pecsételőegység

30124520-5

Dokumentumadagoló szkennerhez

30124530-8

Fóliaadapter szkennerhez

30125000-1

Fénymásoló berendezés alkatrészei és tartozékai

30125100-2

Tonerkazetták

30125110-5

Lézernyomtató-, lézerfaxkazetta

30125120-8

Fénymásolófesték

30125130-1

Toner adatfeldolgozó és kutatási és dokumentációs központok részére

30130000-9

Postahivatali berendezések

30131000-6

Levélosztályozó berendezések

30131100-7

Papír- vagy borítékhajtogató gépek

30131200-8

Borítékológépek

30131300-9

Címzőgépek

30131400-0

Levélbélyegző gépek

30131500-1

Levélbontó gépek

30131600-2

Levélzáró gépek

30131700-3

Levélbélyegző gépek (bélyeg lepecsételésére)

30131800-4

Bélyegrögzítők

30132000-3

Válogatógépek

30132100-4

Levélválogató gépek

30132200-5

Bankjegyszámláló gép

30132300-6

Válogatógépek

30133000-0

Levélfeladó gépek

30133100-1

Postai kötegelőgépek

30140000-2

Számoló- és könyvelőgépek

30141000-9

Számológépek

30141100-0

Zsebszámológépek

30141200-1

Asztali számológépek

30141300-2

Nyomtatós számológépek

30141400-3

Összeadógépek

30142000-6

Könyvelőgépek és pénztárgépek

30142100-7

Könyvelőgépek

30142200-8

Pénztárgépek

30144000-0

Számoló típusú gépek

30144100-1

Postai bérmentesítő gépek

30144200-2

Jegykiadó gépek

30144300-3

Járműszámláló gépek

30144400-4

Viteldíj-automaták

30145000-7

Számológépek alkatrészei és tartozékai

30145100-8

Papírtekercs számológépbe

30150000-5

Írógépek

30151000-2

Villamos írógépek

30152000-9

Írógép tartozékai

30160000-8

Mágneskártyák

30161000-5

Hitelkártyák

30162000-2

Csipkártyák

30163000-9

Bevásárló hitelkártyák

30163100-0

Üzemanyagkártyák

30170000-1

Címkézőgépek

30171000-8

Dátumozó- és sorszámozó gépek

30172000-5

Személyazonosító okmányokat nyomtató gépek

30173000-2

Címkeragasztó készülékek

30174000-9

Címkegyártó gépek

30175000-6

Betűnyomó, feliratozóberendezés

30176000-3

Szalagos dombornyomó

30177000-0

Automata címkéző rendszerek

30178000-7

Félautomata címkéző rendszerek

30179000-4

Címkeadagoló

30180000-4

Csekkhitelesítő és csekkíró gépek

30181000-1

Csekkhitelesítő gépek

30182000-8

Csekkíró gépek

30190000-7

Különféle irodai berendezések és kellékek

30191000-4

Irodai berendezések bútor kivételével

30191100-5

Irattározó berendezések

30191110-8

Körforgó kartotékrendszer

30191120-1

Folyóirattartó

30191130-4

Felírótábla

30191140-7

Személyazonosítási kellékek

30191200-6

Írásvetítő

30191400-8

Iratmegsemmisítők

30192000-1

Irodai kellékek

30192100-2

Radírok

30192110-5

Tintaféleségek

30192111-2

Bélyegzőpárnák

30192112-9

Festékforrások nyomtatógéphez

30192113-6

Festékpatronok

30192121-5

Golyóstollak

30192122-2

Töltőtollak

30192123-9

Rostirónok

30192124-6

Filctollak

30192125-3

Szövegkiemelő tollak

30192126-0

Műszaki tollak

30192127-7

Tolltartók

30192130-1

Ceruzák

30192131-8

Töltőceruzák

30192132-5

Ceruzabél

30192133-2

Ceruzahegyező

30192134-9

Ceruzatartó

30192150-7

Dátumbélyegzők

30192151-4

Zárópecsét

30192152-1

Sorszámbélyegzők

30192153-8

Szövegbélyegzők

30192154-5

Bélyegző-cserepárnák

30192155-2

Irodai bélyegzőtartók

30192160-0

Hibajavítók

30192170-3

Hirdetőtáblák

30192200-3

Mérőszalagok

30192300-4

Festékszalagok

30192310-7

Írógépszalagok

30192320-0

Nyomtatószalag

30192330-3

Számológépbe való szalag és tekercs

30192340-6

Faxszalag

30192350-9

Pénztárgépszalag

30192400-5

Reprográfiai kellékek

30192500-6

Írásvetítő fóliák

30192600-7

Rajztáblák

30192700-8

Papíráruk

30192800-9

Öntapadó címkék

30192900-0

Hibajavító eszközök

30192910-3

Hibajavító roller vagy szalag

30192920-6

Hibajavító folyadék

30192930-9

Hibajavító toll

30192940-2

Utántöltő hibajavító tollhoz

30192950-5

Elektromos radírok

30193000-8

Rendszerezők és kiegészítők

30193100-9

Iratrendező fiókbetét

30193200-0

Asztali irattálcák vagy -rendezők

30193300-1

Függőmappa-tartók

30193400-2

Könyvtámaszok

30193500-3

Katalógustartó állvány

30193600-4

Támaszték határidőnaplóhoz vagy naptárhoz

30193700-5

Irattartó doboz

30193800-6

Üzenettartó

30193900-7

Kézirattartó

30194000-5

Rajzeszközök

30194100-6

Görbevonalzók

30194200-7

Rajzlaprögzítő gyurmaragasztó, szalagok és rajzfóliák

30194210-0

Rajzlaprögzítő gyurmaragasztó és szalagok

30194220-3

Rajzfóliák

30194300-8

Rajzfelszerelések, -készletek és papírok

30194310-1

Rajzfelszerelések vagy rajzkészletek

30194320-4

Rajzpapírok

30194400-9

Rajzalátétek

30194500-0

Betűsablonok

30194600-1

Szögmérők

30194700-2

Sablonok

30194800-3

Fejes vonalzók és háromszögű vonalzók

30194810-6

Fejes vonalzók

30194820-9

Háromszögű vonalzók

30194900-4

Munkafelület-védő alátét

30195000-2

Táblák

30195100-3

Tervezőtáblák vagy tartozékok

30195200-4

Elektronikus táblamásolók vagy tartozékok

30195300-5

Betűtáblák vagy tartozékok

30195400-6

Szárazon törölhető táblák vagy tartozékok

30195500-7

Krétás táblák vagy tartozékok

30195600-8

Faliújság vagy tarozékok

30195700-9

Táblatisztító eszközök vagy tartozékok

30195800-0

Akasztók

30195900-1

Fehértáblák és mágnestáblák

30195910-4

Fehértáblák

30195911-1

Fehértáblák tartozékai

30195912-8

Állvány fehértáblához

30195913-5

Állvány papírtömbös táblához

30195920-7

Mágnestábla

30195921-4

Mágnestáblatörlők

30196000-9

Tervező rendszerek

30196100-0

Üléstervezők

30196200-1

Előjegyzési naplók vagy pótlaptömbök

30196300-2

Ötletláda

30197000-6

Kisméretű irodai felszerelések

30197100-7

Ácskapcsok, tűzőkapcsok, rajzszögek

30197110-0

Ácskapocs

30197120-3

Tűzőkapcsok

30197130-6

Rajzszögek

30197200-8

Gyűrűs irattartók és gemkapocs

30197210-1

Gyűrűs irattartók

30197220-4

Gemkapocs

30197221-1

Gemkapocstartó

30197300-9

Levélbontók, tűzőgépek és lyukasztók

30197310-2

Levélbontók

30197320-5

Tűzőgépek

30197321-2

Tűzőkapocs-kiszedők

30197330-8

Lyukasztók

30197400-0

Bélyegnedvesítő szivacs

30197500-1

Pecsétviasz

30197510-4

Kiegészítők pecsétviasz használatához

30197600-2

Feldolgozott papír és karton

30197610-5

Összetett papír és karton

30197620-8

Írólap

30197621-5

Papírtömb papírtömbös táblához

30197630-1

Nyomdapapír

30197640-4

Önátíró vagy más másolópapír

30197641-1

Termográfiai papír

30197642-8

Fénymásoló vagy xerográfiai papír

30197643-5

Fénymásoló papír

30197644-2

Xerográfiai papír

30197645-9

Kártya nyomtatáshoz

30198000-3

Lottógépek

30198100-4

Sorsológépek

30199000-0

Papír irodaszerek és egyéb áruk

30199100-1

Indigópapír, önátíró papír, sokszorosító papírstencil és indigó nélküli többmásolatos papír

30199110-4

Indigópapír

30199120-7

Önátíró papír

30199130-0

Indigó nélküli többmásolatos papír

30199140-3

Sokszorosító papírstencil

30199200-2

Boríték, zárt levelezőlap és sima levelezőlap

30199210-5

Zárt levelezőlap

30199220-8

Sima levelezőlap

30199230-1

Boríték

30199240-4

Levelezőkészlet

30199300-3

Domborított vagy perforált papír

30199310-6

Domborított vagy perforált nyomtatópapír

30199320-9

Domborított vagy perforált írólap

30199330-2

Végtelenített nyomtatópapír (leporello)

30199340-5

Roll blanketta

30199400-4

Gumival vagy ragasztóanyaggal bevont papír

30199410-7

Öntapadó papír

30199500-5

Iratrendezők, levéltálcák, tartódobozok és hasonló áruk

30199600-6

Elválasztólapok

30199700-7

Nyomtatott irodai termékek a formanyomtatványok kivételével

30199710-0

Nyomtatott boríték

30199711-7

Nyomtatott ablakos boríték

30199712-4

Nyomtatott ablaktalan boríték

30199713-1

Nyomtatott röntgenboríték

30199720-3

Levélpapír

30199730-6

Névjegykártya

30199731-3

Névjegykártyatartó

30199740-9

Cégkártya, ajánlókártya

30199750-2

Kupon

30199760-5

Címke

30199761-2

Vonalkódos címke

30199762-9

Poggyászcímke

30199763-6

Lopásgátló címkék

30199770-8

Ebédjegy

30199780-1

Itatóstömb

30199790-4

Menetrend és órarend

30199791-1

Falinaptár

30199792-8

Naptár

30199793-5

Határidőnapló-tartók

30200000-1

Számítógépek és tartozékaik

30210000-4

Adatfeldolgozó gépek (hardver)

30211000-1

Nagyszámítógépek

30211100-2

Szuperszámítógépek

30211200-3

Hardver nagyszámítógéphez

30211300-4

Számítógépplatform

30211400-5

Számítógép-konfigurációk

30211500-6

Központi feldolgozóegység (CPU) vagy processzorok

30212000-8

Hardverek miniszámítógéphez

30212100-9

Központi feldolgozóegység miniszámítógéphez

30213000-5

Személyi számítógépek

30213100-6

Hordozható számítógépek

30213200-7

Táblaszámítógépek

30213300-8

Asztali számítógépek

30213400-9

Központi feldolgozóegység személyi számítógéphez

30213500-0

Zsebszámítógépek

30214000-2

Munkaállomások

30215000-9

Hardverek mikroszámítógéphez

30215100-0

Központi feldolgozóegység mikroszámítógéphez

30216000-6

Mágneses vagy optikai leolvasók

30216100-7

Optikai leolvasók

30216110-0

Lapolvasók számítógéphez

30216120-3

Optikai karakterfelismerő berendezés

30216130-6

Vonalkód-leolvasók

30216200-8

Mágneskártya-leolvasók

30216300-9

Lyukkártya-leolvasók

30220000-7

Digitális térképészeti berendezések

30221000-4

Digitális kataszteri térképek

30230000-0

Számítógéppel kapcsolatos eszközök

30231000-7

Számítógép-képernyők és -konzolok

30231100-8

Számítógép-terminálok

30231200-9

Konzolok

30231300-0

Kijelző képernyők

30231310-3

Lapos képmegjelenítők

30231320-6

Érintőképernyős monitor

30232000-4

Perifériás eszközök

30232100-5

Nyomtató- és rajzológépek

30232110-8

Lézernyomtatók

30232120-1

Tűs mátrixnyomtatók

30232130-4

Színes grafikai nyomtatók

30232140-7

Rajzológépek

30232150-0

Tintasugaras nyomtatók

30232600-0

Kódolók

30232700-1

Központi vezérlőegységek

30233000-1

Médiatároló és -olvasó eszközök

30233100-2

Számítógépes tárolóegységek

30233110-5

Mágneskártyás tárolóegységek

30233120-8

Mágnesszalagos tárolóegységek

30233130-1

Mágneslemezes tárolóegységek

30233131-8

Hajlékonylemez-meghajtók

30233132-5

Merevlemez-meghajtók

30233140-4

Közvetlen hozzáférésű tárolóeszköz

30233141-1

Független lemezek redundáns tömbje (RAID)

30233150-7

Optikailemez-meghajtók

30233151-4

Kompaktlemez olvasására és/vagy megírására szolgáló eszköz (CD-olvasó és/vagy -író)

30233152-1

Sokoldalú digitális lemez olvasására és/vagy -megírására szolgáló eszköz (DVD-olvasó és/vagy -író)

30233153-8

Kompaktlemez és sokoldalú digitális lemez olvasására és/vagy megírására szolgáló eszköz (CD- és DVD-olvasó és/vagy -író)

30233160-0

Szalagos streamer

30233161-7

Kazettakezelő berendezés

30233170-3

Karusszeltárak

30233180-6

Flashmemóriás adattárolók

30233190-9

Lemezvezérlők

30233300-4

Intelligenskártya-olvasók

30233310-7

Ujjlenyomat-olvasó

30233320-0

Intelligenskártya-olvasóval kombinált ujjlenyomat-olvasó

30234000-8

Tárolóeszközök

30234100-9

Mágneslemez

30234200-0

Optikai lemezek

30234300-1

Kompaktlemezek (CD-k)

30234400-2

Sokoldalú digitális lemezek (DVD-k)

30234500-3

Memóriatároló eszközök

30234600-4

Flashmemória

30234700-5

Mágnesszalagok

30236000-2

Különféle számítógépes berendezések

30236100-3

Memóriabővítő berendezés

30236110-6

Véletlenelérésű tároló (RAM)

30236111-3

Dinamikus véletlenelérésű tároló (DRAM)

30236112-0

Statikus véletlenelérésű tároló (SRAM)

30236113-7

Szinkron dinamikus véletlenelérésű tároló (SDRAM)

30236114-4

Rambus dinamikus véletlenelérésű tároló (RDRAM)

30236115-1

Szinkron grafikus véletlenelérésű tároló (SGRAM)

30236120-9

Csak olvasható tároló (ROM)

30236121-6

Programozható, csak olvasható tároló (PROM)

30236122-3

Törölhető és programozható, csak olvasható tároló (EPROM)

30236123-0

Elektromosan törölhető és programozható, csak olvasható tároló (EEPROM)

30236200-4

Adatfeldolgozó berendezés

30237000-9

Alkatrészek, tartozékok és kellékek számítógéphez

30237100-0

Alkatrészek számítógéphez

30237110-3

Hálózati csatolók

30237120-6

Számítógépes portok

30237121-3

Infravörös soros portok

30237130-9

Számítógépes kártyák

30237131-6

Elektronikus kártyák

30237132-3

Univerzális soros busz (USB-csatlakozó)

30237133-0

PCMCIA-átalakítók és -csatlakozók (Personal Computer Memory Card International Association – személyi számítógépek memóriakártyájával foglalkozó nemzetközi szövetség)

30237134-7

Videogyorsító kártyák

30237135-4

Hálózati kártyák

30237136-1

Hangkártyák

30237140-2

Alaplap

30237200-1

Számítógépes tartozékok

30237210-4

Tükrözésmentes képernyők

30237220-7

Egéralátétek

30237230-0

Gyorsítótárak

30237240-3

Webkamera

30237250-6

Számítógép-tisztító kellékek

30237251-3

Számítógép-tisztító készletek

30237252-0

Sűrített levegős portalanító

30237253-7

Védőhuzat számítástechnikai berendezésekhez

30237260-9

Fali képernyőtartó kar

30237270-2

Hordtáska hordozható számítógépekhez

30237280-5

Áramellátási tartozékok

30237290-8

Csuklótámasz billentyűzethez

30237295-3

Billentyűzetvédők

30237300-2

Számítógépes kellékek

30237310-5

Nyomtatóba illeszthető fontkazetta

30237320-8

Hajlékonylemezek

30237330-1

Digitális hangszalag (DAT-kazetták)

30237340-4

Digitális lineáris szalag (DLT-kazetták)

30237350-7

Adatkazetták

30237360-0

Lineáris nyílt szalag (LTO-kazetták)

30237370-3

Adatrögzítő kazetták

30237380-6

CD-ROM

30237400-3

Adatbeviteli kellékek

30237410-6

Számítógépes egér

30237420-9

Számítógépes botkormány

30237430-2

Fényceruzák

30237440-5

Számítógépes pozicionáló gömb („hanyattegér”)

30237450-8

Fényceruzatáblák

30237460-1

Számítógépes billentyűzetek

30237461-8

Programozható billentyűzetek

30237470-4

Braille-író

30237475-9

Elektromos érzékelők

30237480-7

Bemeneti egységek

30238000-6

Könyvtári automatizálási berendezések

31000000-6

Villamos gépek, készülékek, berendezések és fogyóeszközök; világítás

31100000-7

Villamos motorok, áramfejlesztők és transzformátorok

31110000-0

Villamos motorok

31111000-7

Tápegységek

31120000-3

Áramfejlesztők

31121000-0

Áramfejlesztő készletek

31121100-1

Kompressziógyújtású (dízel-) motorhoz való áramfejlesztő készletek

31121110-4

Áramátalakítók

31121111-1

Villamos forgó konverterek

31121200-2

Szikragyújtású motorhoz való áramfejlesztő készlet

31121300-3

Szélenergiával működő áramfejlesztők

31121310-6

Szélmalmok

31121320-9

Szélturbinák

31121330-2

Szélturbinás áramfejlesztők

31121331-9

Turbinaforgórészek

31121340-5

Szélerőműtelep

31122000-7

Áramfejlesztő egységek

31122100-8

Üzemanyagcellák

31124000-1

Gőzturbinás áramfejlesztő és kapcsolódó berendezések

31124100-2

Turbinás áramfejlesztők

31124200-3

Turbinás áramfejlesztő vezérlőszerkezete

31126000-5

Dinamók

31127000-2

Szükséghelyzeti áramfejlesztők

31128000-9

Turbógenerátorok

31130000-6

Váltóáramú generátorok (alternátor)

31131000-3

Egyfázisú motorok

31131100-4

Indítószerkezetek

31131200-5

Anódok

31132000-0

Többfázisú motorok

31140000-9

Hűtőtornyok

31141000-6

Vízhűtők

31150000-2

Fénycsőelőtétek kisülési csőhöz vagy lámpához

31151000-9

Statikus átalakítók

31153000-3

Egyenirányítók

31154000-0

Szünetmentes áramforrások

31155000-7

Egyen-váltakozó áramú átalakítók

31156000-4

Szabályozható (megszakítható) áramforrások

31157000-1

Induktorok

31158000-8

Töltőberendezések

31158100-9

Akkumulátortöltők

31158200-0

Töltőkompresszor

31158300-1

Turbókompresszor

31160000-5

Villamosmotor-, áramfejlesztő- és transzformátor-alkatrészek

31161000-2

Villamosmotor- és áramfejlesztő-alkatrészek

31161100-3

Gerjesztőrendszerek

31161200-4

Gázhűtő rendszerek

31161300-5

Generátor-forgórészek

31161400-6

Elsődleges vízrendszerek

31161500-7

Tömítőolaj-rendszerek

31161600-8

Állórészhűtő vízrendszerek

31161700-9

Gőzgenerátor-alkatrészek

31161800-0

Gázgenerátor-alkatrészek

31161900-1

Feszültségszabályozó rendszerek

31162000-9

Transzformátor, induktor és statikus átalakítók

31162100-0

Kondenzátor-alkatrészek

31170000-8

Transzformátorok

31171000-5

Folyékony dielektrikus transzformátorok

31172000-2

Feszültségváltók

31173000-9

Műszertranszformátorok

31174000-6

Hálózati transzformátor

31200000-8

Villamos elosztó- és vezérlőberendezések

31210000-1

Villamos készülékek villamos áramkörök kapcsolására vagy védelmére

31211000-8

Kapcsolótábla és biztosítékdobozok

31211100-9

Villamos berendezések kapcsolótáblája

31211110-2

Vezérlőpultok

31211200-0

Biztosítékdobozok

31211300-1

Biztosítékok

31211310-4

Kismegszakítók

31211320-7

Olvadóbetétek

31211330-0

Biztosítóhuzalok

31211340-3

Biztosítótartók

31212000-5

Megszakítók

31212100-6

Légvezetéki megszakítók

31212200-7

Áramkörvizsgálók

31212300-8

Mágneses megszakítók

31212400-9

Miniatűr megszakítók

31213000-2

Elosztóberendezések

31213100-3

Elosztódobozok

31213200-4

Elosztótranszformátorok

31213300-5

Kábelelosztó szekrények

31213400-6

Elosztórendszerek

31214000-9

Kapcsolóberendezések

31214100-0

Kapcsolók

31214110-3

Leválasztókapcsolók

31214120-6

Földelőkapcsolók

31214130-9

Biztonsági kapcsolók

31214140-2

Fényszabályozó-kapcsolók

31214150-5

Hengerkapcsolók

31214160-8

Nyomáskapcsolók

31214170-1

Billenőkapcsolók

31214180-4

Csúszókapcsolók

31214190-7

Végálláskapcsolók

31214200-1

Kapcsolós szakaszolók

31214300-2

Kültéri kapcsolóberendezések

31214400-3

Biztosítóbetétes kapcsolós szakaszolók

31214500-4

Villamos kapcsolótáblák

31214510-7

Elosztó kapcsolótáblák

31214520-0

Közepes feszültségű kapcsolótáblák

31215000-6

Feszültségkorlátozók

31216000-3

Villámhárítók

31216100-4

Villámvédelmi berendezések

31216200-5

Villámhárító vezetékek

31217000-0

Túlfeszültség-levezetők

31218000-7

Villamos gyűjtősínek

31219000-4

Védődobozok

31220000-4

Villamos áramköri részegységek

31221000-1

Villamos relék

31221100-2

Teljesítményrelék

31221200-3

Általános célú relék

31221300-4

Foglalatos relék

31221400-5

Váltófeszültségű relék

31221500-6

Higanyos relék

31221600-7

Időrelék

31221700-8

Túlterhelésrelék

31223000-5

Lámpafoglalatok

31224000-2

Csatlakozó- és érintkezőelemek

31224100-3

Dugók és aljzatok

31224200-4

Koaxiális csatlakozók

31224300-5

Csatlakozódobozok

31224400-6

Csatlakozókábelek

31224500-7

Kivezetések

31224600-8

Áramszabályozók

31224700-9

Elágazódobozok

31224800-0

Kábelösszekötő készletek

31224810-3

Hosszabbítók

31230000-7

Villamos elosztó- és vezérlőberendezések alkatrésze

31300000-9

Szigetelt huzalok és kábelek

31310000-2

Villamos fővezetékek

31311000-9

Hálózati csatlakozások

31320000-5

Áramelosztó kábelek

31321000-2

Villamos áramvezető kábelek

31321100-3

Légvezetéki villamos kábelek

31321200-4

Kis- és közepes feszültségű kábelek

31321210-7

Kisfeszültségű kábelek

31321220-0

Közepes feszültségű kábelek

31321300-5

Nagyfeszültségű kábelek

31321400-6

Víz alatti kábelek

31321500-7

Tenger alatti kábelek

31321600-8

Árnyékolt kábelek

31321700-9

Jelzőkábelek

31330000-8

Koaxiális kábelek

31340000-1

Szigetelt kábeltartozékok

31341000-8

Kábeldobok

31342000-5

Kábelelosztók

31343000-2

Szigetelt kábelcsatlakozók

31344000-9

Szigetelt kábelszorítók

31350000-4

Villamos kábelek adatátviteli és vezérlési célokra

31351000-1

Villamos kábelek hozzáférés-vezérlési rendszerhez

31400000-0

Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek

31410000-3

Primer elemek

31411000-0

Lúgos telepek

31420000-6

Primer telepek

31421000-3

Savas akkumulátorok

31422000-0

Cellacsomagok

31430000-9

Villamos akkumulátorok

31431000-6

Ólom-sav akkumulátorok

31432000-3

Nikkel-kadmium akkumulátorok

31433000-0

Nikkel-vas akkumulátorok

31434000-7

Lítiumakkumulátorok

31440000-2

Elemek

31500000-1

Világítóberendezések és villamos lámpák

31510000-4

Villamos izzólámpák

31511000-1

Zártbetétes fényszóró egységek

31512000-8

Halogén izzólámpák

31512100-9

Halogén izzó, lineáris

31512200-0

Halogén izzó, bi-pin

31512300-1

Halogén izzó, dikroikus

31514000-2

Gázkisüléses lámpák

31515000-9

Ultraibolya lámpák

31516000-6

Infravörös lámpák

31517000-3

Ívlámpák

31518000-0

Jelzőfények

31518100-1

Fényszórók

31518200-2

Vészhelyzeti világítóberendezések

31518210-5

Vészvilágító lámpa

31518220-8

Fényrudak

31518300-3

Mennyezetvilágítás

31518500-5

Higanygőzlámpák

31518600-6

Keresőlámpák

31519000-7

Izzó- és neonlámpák

31519100-8

Izzólámpák

31519200-9

Neonlámpák

31520000-7

Lámpa és világítási szerelvények

31521000-4

Lámpák

31521100-5

Asztali lámpák

31521200-6

Állólámpák

31521300-7

Hordozható villamos lámpák

31521310-0

Figyelmeztető lámpák

31521320-3

Kézilámpák

31521330-6

Újratölthető hordozható villamos lámpa

31522000-1

Karácsonyfaégők

31523000-8

Megvilágított jelző- és névtáblák

31523100-9

Neonreklámok

31523200-0

Állandó szövegű jelzések

31523300-1

Megvilágított névtáblák

31524000-5

Mennyezeti vagy fali világítótestek

31524100-6

Mennyezeti világítótestek

31524110-9

Műtőlámpák

31524120-2

Mennyezeti lámpák

31524200-7

Fali világítótestek

31524210-0

Falilámpák

31527000-6

Spotlámpák

31527200-8

Kültéri lámpák

31527210-1

Lanternák

31527260-6

Világítástechnikai rendszerek

31527270-9

Peronlámpák

31527300-9

Háztartási lámpák

31527400-0

Víz alatti lámpák

31530000-0

Lámpák és világítóberendezések alkatrésze

31531000-7

Lámpaizzók

31531100-8

Fénycsövek

31532000-4

Lámpa és lámpaszerelvény alkatrészei

31532100-5

Cső alakú lámpák

31532110-8

Cső alakú fluoreszkáló lámpák

31532120-1

Cső alakú kompakt fluoreszkáló lámpák

31532200-6

Kör alakú lámpák

31532210-9

Kör alakú fluoreszkáló lámpák

31532300-7

Gömb alakú lámpák

31532310-0

Gömb alakú fluoreszkáló lámpák

31532400-8

Izzólámpa-foglalatok

31532500-9

Gyújtó lámpákhoz

31532510-2

Gyújtó fluoreszkáló lámpákhoz

31532600-0

Fojtótekercs lámpához

31532610-3

Fojtótekercs fluoreszkáló lámpákhoz

31532700-1

Lámpaernyők

31532800-2

Lámpakarok

31532900-3

Neonvilágítás

31532910-6

Fluoreszkáló fénycsövek

31532920-9

Izzólámpák és fluoreszkáló lámpák

31600000-2

Villamos berendezések és készülékek

31610000-5

Járműmotorok és járművek villamos berendezései

31611000-2

Huzalozási készletek

31612000-9

Villamos varniscső járműmotorhoz

31612200-1

Indítómotorok

31612300-2

Villamos jelzőberendezések járműmotorhoz

31612310-5

Irányjelzők

31620000-8

Hangjelzők vagy vizuális jelzőberendezések

31625000-3

Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülékek

31625100-4

Tűzérzékelő berendezések

31625200-5

Tűzriasztó berendezések

31625300-6

Betörést jelző riasztóberendezések

31630000-1

Mágnesek

31640000-4

Egyéni funkcióval rendelkező gépek és készülékek

31642000-8

Villamos észlelőberendezések

31642100-9

Fémcsőészlelő berendezések

31642200-0

Aknaészlelő berendezések

31642300-1

Műanyagészlelő berendezések

31642400-2

Nemfémes tárgyakat észlelő berendezések

31642500-3

Faanyag-érzékelő berendezések

31643000-5

Részecskegyorsítók

31643100-6

Lineáris gyorsítók

31644000-2

Különféle adatrögzítők

31645000-9

Flippergépek

31650000-7

Szigetelőszerelvények

31651000-4

Szigetelőszalag

31660000-0

Szénelektródák

31670000-3

Gépek vagy berendezések villamos alkatrészei

31671000-0

Üvegburák és katódsugárcsövek

31671100-1

Üvegburák

31671200-2

Katódsugárcsövek

31680000-6

Villamos kellékek és tartozékok

31681000-3

Villamos tartozékok

31681100-4

Villamos érintkezők

31681200-5

Villamos szivattyúk

31681300-6

Villamos áramkörök

31681400-7

Villamossági alkatrészek

31681410-0

Villamossági szerelési anyagok

31681500-8

Töltőberendezések

31682000-0

Villamossági kellékek

31682100-1

Villamos elosztódobozok

31682110-4

Fedőlapok villamos bekötődobozokhoz

31682200-2

Műszerpanelek

31682210-5

Műszer- és vezérlőberendezések

31682220-8

Keverőpultok

31682230-1

Grafikus kijelzőtáblák

31682300-3

Közepes feszültségű berendezések

31682310-6

Közepes feszültségű panelek

31682400-4

Légvezetéki villamos berendezések

31682410-7

Légvezetéki kábeltartók

31682500-5

Vészhelyzeti villamos berendezések

31682510-8

Vészhelyzeti energiaellátó rendszerek

31682520-1

Vészhelyzeti leállító rendszerek

31682530-4

Vészhelyzeti áramellátás

31682540-7

Alközponti berendezések

31700000-3

Villamos, elektromechanikus és elektrotechnikai kellékek

31710000-6

Villamos berendezések

31711000-3

Villamos kellékek

31711100-4

Villamos részegységek

31711110-7

Adó-vevő berendezések

31711120-0

Villamos átalakítók (transzduktorok, jelváltók, mérőváltók)

31711130-3

Ellenállások

31711131-0

Villamos ellenállások

31711140-6

Elektródák

31711150-9

Villamos kondenzátorok

31711151-6

Állandó kapacitású kondenzátorok

31711152-3

Változtatható vagy állítható kapacitású kondenzátorok

31711154-0

Kondenzátortelepek

31711155-7

Kondenzátorhálózatok

31711200-5

Villamos eredményjelző táblák

31711300-6

Villamos időmérő rendszerek

31711310-9

Jelenléti nyilvántartó rendszerek

31711400-7

Elektroncsövek és (rádió)csövek

31711410-0

Katódsugaras televízió-képcsövek

31711411-7

Televíziós képfelvevő csövek

31711420-3

Mikrohullámú csövek és berendezések

31711421-0

Magnetronok

31711422-7

Mikrohullámú berendezések

31711423-4

Mikrohullámú rádióberendezések

31711424-1

Klisztronok

31711430-6

Rádiócsövek

31711440-9

Vevő- és erősítőcsövek

31711500-8

Elektronikus szerkezet alkatrészei

31711510-1

Villamos kondenzátor alkatrészei

31711520-4

Villamos ellenállások, szabályozó ellenállások (reosztát) és csúszóérintkezős ellenállások (potenciométer)

31711530-7

Elektroncsövek alkatrészei

31712000-0

Mikroelektronikai gépek, berendezések és mikrorendszerek

31712100-1

Mikroelektronikai gépek és berendezések

31712110-4

Elektronikus integrált áramkörök és mikroszerkezetek

31712111-1

Telefonkártyák

31712112-8

SIM-kártyák

31712113-5

Integrált áramkört tartalmazó kártyák

31712114-2

Elektronikus integrált áramkörök

31712115-9

Mikroszerelvények

31712116-6

Mikroprocesszorok

31712117-3

Integráltáramkör-csomag

31712118-0

Aljzatok vagy foglalatok integrált áramkörökhöz

31712119-7

Fedőlapok integrált áramkörökhöz

31712200-2

Mikrorendszerek

31712300-3

Nyomtatott áramkörök

31712310-6

Elemeket tartalmazó nyomtatott áramköri lapok

31712320-9

Elemeket nem tartalmazó nyomtatott áramköri lapok

31712330-2

Félvezetők

31712331-9

Fényelemek

31712332-6

Tirisztorok

31712333-3

Kétirányú diódák

31712334-0

Triakok

31712335-7

Optocsatoló szakaszolók

31712336-4

Kristályoszcillátorok

31712340-5

Diódák

31712341-2

Világító diódák (LED)

31712342-9

Mikrohullámú vagy kis jelű diódák

31712343-6

Zener-diódák

31712344-3

Schottky-diódák

31712345-0

Alagútdiódák

31712346-7

Fényérzékeny diódák

31712347-4

Teljesítménydiódák

31712348-1

Lézerdiódák

31712349-8

Rádiófrekvenciás (RF-) diódák

31712350-8

Tranzisztorok

31712351-5

Fényérzékeny transzisztorok

31712352-2

Térvezérelt tranzisztorok (FET)

31712353-9

Fémoxid-záróréteges térvezérlésű tranzisztorok (MOSFET)

31712354-6

Tranzisztorlapkák

31712355-3

Bipoláris darlington vagy rádiófrekvenciás (RF-) tranzisztorok

31712356-0

Egyátmenetű tranzisztorok

31712357-7

Szigetelt vezérlőelektródos bipoláris tranzisztorok (IGBT)

31712358-4

Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok (JFET)

31712359-1

Bipoláris tranzisztorok (BJT)

31712360-1

Szerelt piezoelektromos kristályok

31720000-9

Elektromechanikai berendezések

31730000-2

Elektrotechnikai berendezések

31731000-9

Elektrotechnikai kellékek

31731100-0

Modulok

32000000-3

Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések

32200000-5

Rádió-távbeszélő, rádiótávíró, illetve rádiós és televíziós műsorszórási adóberendezések

32210000-8

Műsorszóró berendezések

32211000-5

Műsorszóró produkciós berendezések

32220000-1

Televíziós adókészülékek vevőkészülék nélkül

32221000-8

Rádiófrekvenciás irányadók

32222000-5

Videojel-kódoló gépek

32223000-2

Videojel-adókészülékek

32224000-9

Televíziós adókészülékek

32230000-4

Rádióadó-készülékek vevőkészülékkel

32231000-1

Zárt láncú televíziós berendezések

32232000-8

Videokonferencia-berendezések

32233000-5

Rádiófrekvenciás átjátszóállomások

32234000-2

Zárt láncú televíziós kamerák

32235000-9

Zárt láncú felügyeleti rendszerek

32236000-6

Rádiótelefonok

32237000-3

Kézi adóvevő készülékek

32240000-7

Televíziós kamerák

32250000-0

Mobiltelefonok

32251000-7

Autótelefonok

32251100-8

Szett kézhasználat nélküli telefonáláshoz

32252000-4

GSM-telefonok

32252100-5

Kéz nélkül használható mobiltelefonok

32252110-8

Kéz nélkül használható mobiltelefonok (vezeték nélküli)

32260000-3

Adatátviteli berendezések

32270000-6

Digitális átviteli berendezések

32300000-6

Televízió- és rádió-vevőkészülék, valamint hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések

32310000-9

Rádióadás vevőkészülékek

32320000-2

Televíziós és audiovizuális berendezések

32321000-9

Televízióműsor-sugárzó berendezések

32321100-0

Filmfelvevő berendezések

32321200-1

Audiovizuális berendezések

32321300-2

Audiovizuális anyagok

32322000-6

Multimédiás berendezések

32323000-3

Videomonitorok

32323100-4

Színes videomonitorok

32323200-5

Fekete-fehér videomonitorok

32323300-6

Videoberendezések

32323400-7

Videolejátszó berendezések

32323500-8

Videós felügyeleti rendszerek

32324000-0

Televíziók

32324100-1

Színes televíziók

32324200-2

Fekete-fehér televíziókészülékek

32324300-3

Televíziós berendezések

32324310-6

Műholdvevő antennák

32324400-4

Televízióantennák

32324500-5

Videóhangolók

32324600-6

Dekóderek digitális tévéhez

32330000-5

Hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések

32331000-2

Lemeztányérok, forgókorongok

32331100-3

Lemezjátszók

32331200-4

Kazettás magnók

32331300-5

Hangvisszaadó készülékek

32331500-7

Felvevők

32331600-8

MP3-lejátszók

32332000-9

Mágnesszalagos rögzítőkészülékek

32332100-0

Diktafonok

32332200-1

Telefonos üzenetrögzítő készülékek

32332300-2

Hangrögzítők

32333000-6

Videofelvevő és -visszajátszó berendezések

32333100-7

Videofelvevők

32333200-8

Videokamerák, kamkorderek

32333300-9

Video-visszajátszó berendezések

32333400-0

Videolejátszók

32340000-8

Mikrofonok és hangszórók

32341000-5

Mikrofonok

32342000-2

Hangszórók

32342100-3

Fejhallgatók

32342200-4

Fülhallgatók

32342300-5

Mikrofon és hangszóró készletek

32342400-6

Akusztikus eszközök

32342410-9

Hangfeldolgozó berendezések

32342411-6

Minihangfalak

32342412-3

Hangfalak

32342420-2

Hangkeverő asztalok stúdióba

32342430-5

Beszédtömörítő rendszerek

32342440-8

Hangos üzenetküldő levelezőrendszerek, hangpostarendszerek

32342450-1

Hangfelvevők

32343000-9

Erősítők

32343100-0

Hangfrekvenciás erősítők

32343200-1

Megafonok

32344000-6

Rádió-távbeszélő vagy rádiótávíró vevőkészülékek

32344100-7

Hordozható személyhívók

32344110-0

Hangfelvevő rendszerek, diktafonok

32344200-8

Rádióvevők

32344210-1

Rádiós felszerelések

32344220-4

Rádiós személyhívók

32344230-7

Rádióállomások

32344240-0

Rádiótorony

32344250-3

Rádióberendezések

32344260-6

Rádiós és multiplex berendezések

32344270-9

Rádiós és telefonos vezérlőrendszerek

32344280-2

Hordozható rádiók

32350000-1

Alkatrészek hang- és videoberendezéshez

32351000-8

Tartozékok hang- és videoberendezéshez

32351100-9

Videoszerkesztő berendezések

32351200-0

Képernyők

32351300-1

Tartozékok audioberendezésekhez

32351310-4

Audiokazetták

32352000-5

Antennák és tükörsugárzók

32352100-6

Rádió- és radarberendezések alkatrészei

32352200-7

Alkatrészek és tartozékok radarhoz

32353000-2

Hangdokumentumok

32353100-3

Hanglemezek

32353200-4

Zenei kazetták

32354000-9

Filmtermékek

32354100-0

Radiológiai filmek

32354110-3

Röntgenfilmek

32354120-6

Kék diazofilmek

32354200-1

Mozgófényképészeti filmek

32354300-2

Fényképészeti filmek

32354400-3

Polaroid filmek

32354500-4

Videofilmek

32354600-5

Videokazetták

32354700-6

Videoszalagok

32354800-7

Háztartási fólia

32360000-4

Duplex távbeszélő rendszerek

32400000-7

Hálózatok

32410000-0

Helyi hálózat (LAN)

32411000-7

Token-ring hálózat

32412000-4

Hírközlési hálózat

32412100-5

Távközlési hálózat

32412110-8

Internethálózat

32412120-1

Intranethálózat

32413000-1

Integrált hálózat

32413100-2

Hálózati útválasztók (router)

32415000-5

Ethernet hálózat

32416000-2

ISDN hálózat

32416100-3

ISDX hálózat

32417000-9

Multimédiás hálózat

32418000-6

Rádióhálózat

32420000-3

Hálózati berendezések

32421000-0

Hálózati kábelek

32422000-7

Hálózati alkatrészek

32423000-4

Hálózati elosztófejek (hub)

32424000-1

Hálózati infrastruktúra

32425000-8

Hálózati operációs rendszerek

32426000-5

Hálózati hirdetőrendszerek

32427000-2

Hálózati rendszerek

32428000-9

Hálózatbővítés, hálózatfejlesztés

32429000-6

Távbeszélő-hálózati berendezések

32430000-6

Nagy kiterjedésű hálózat (WAN)

32440000-9

Távmérő berendezések és végberendezések

32441000-6

Távmérő berendezések

32441100-7

Távmérő felügyeleti rendszerek

32441200-8

Távmérő és vezérlőberendezések

32441300-9

Telematikai rendszerek

32442000-3

Végberendezések

32442100-4

Terminálkártyák

32442200-5

Termináldobozok

32442300-6

Terminálemulátor

32442400-7

Terminálblokkok

32500000-8

Távközlési berendezések és kellékek

32510000-1

Vezeték nélküli távközlési rendszerek

32520000-4

Távközlési kábelek és berendezések

32521000-1

Távközlési kábelek

32522000-8

Távközlési berendezések

32523000-5

Távközlési létesítmények

32524000-2

Távközlési rendszerek

32530000-7

Műholdas távközlési berendezések

32531000-4

Műholdas hírközlési berendezések

32532000-1

Parabolaantennák

32533000-8

Műholdas földi állomások

32534000-5

Műholdas platform

32540000-0

Kapcsolótáblák

32541000-7

Kapcsolótábla berendezései

32542000-4

Kapcsolótábla-panelek

32543000-1

Telefonos kapcsolótáblák

32544000-8

PABX berendezések

32545000-5

PABX rendszerek

32546000-2

Digitális kapcsolóberendezések

32546100-3

Digitális kapcsolótáblák

32547000-9

Vákuumos kapcsolótáblák

32550000-3

Távbeszélő-berendezések

32551000-0

Telefonkábel és kapcsolódó berendezések

32551100-1

Telefoncsatlakozók

32551200-2

Telefonközpontok

32551300-3

Telefonos fejhallgatók

32551400-4

Telefonhálózat

32551500-5

Telefonkábelek

32552000-7

Villamos berendezések vezetékes telefonhoz vagy távíróhoz

32552100-8

Telefonkészülékek

32552110-1

Vezeték nélküli telefonok

32552120-4

Segélykérő telefonok

32552130-7

Nyilvános telefonok

32552140-0

Pénzbedobós telefonok

32552150-3

Telefonok látássérülteknek

32552160-6

Telefonok hallássérülteknek

32552200-9

Távnyomtatók

32552300-0

Távbeszélő vagy távíró kapcsolóberendezések

32552310-3

Digitális telefonközpont

32552320-6

Multiplexelők, többcsatornás kapcsolatok

32552330-9

Telefonközponti berendezések

32552400-1

Hangfrekvenciás jelkonvertáló berendezések

32552410-4

Modemek

32552420-7

Frekvenciaátalakítók

32552430-0

Kódolóberendezések

32552500-2

Teletextkészülékek

32552510-5

Videotext-terminálok

32552520-8

Telexkészülékek

32552600-3

Kaputelefonok

32553000-4

Villamos távbeszélő- és távíró-berendezések alkatrészei

32560000-6

Száloptikai anyagok

32561000-3

Száloptikai csatlakozók

32562000-0

Száloptikai kábelek

32562100-1

Száloptikai kábelek információátviteli célra

32562200-2

Optikai távközlési kábelek

32562300-3

Száloptikai kábelek adatátviteli célra

32570000-9

Hírközlési berendezések

32571000-6

Hírközlési infrastruktúra

32572000-3

Hírközlési kábel

32572100-4

Több villamos vezetőből álló hírközlési kábel

32572200-5

Hírközlési kábel koaxiális vezetővel

32572300-6

Különleges alkalmazású hírközlési kábel

32573000-0

Hírközlési vezérlőberendezések

32580000-2

Adatfeldolgozó berendezések

32581000-9

Adatközlési berendezések

32581100-0

Adatátviteli kábel

32581110-3

Több villamos vezetőből álló adatátviteli kábel

32581120-6

Adatátviteli kábel koaxiális vezetővel

32581130-9

Különleges alkalmazású adatátviteli kábel

32581200-1

Telefax-berendezés

32581210-4

Tartozékok és alkatrészek telefax-berendezéshez

32582000-6

Adathordozók

32583000-3

Adat- és hanghordozók

32584000-0

Adathordozó anyagok

33000000-0

Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek

33100000-1

Orvosi felszerelések

33110000-4

Képalkotó berendezés orvosi, fogászati és állatorvosi használatra

33111000-1

Röntgenberendezések

33111100-2

Röntgenasztalok

33111200-3

Röntgen-munkaállomás

33111300-4

Röntgenfeldolgozó készülékek

33111400-5

Röntgenátvilágítási berendezések

33111500-6

Fogröntgen

33111600-7

Radiográfiás készülékek

33111610-0

Mágneses rezonancia feldolgozóegység

33111620-3

Gammasugár-kamerák

33111640-9

Termográfok

33111650-2

Mammográfiai készülékek

33111660-5

Csontsűrűségmérő berendezések

33111700-8

Angiográfiai szoba

33111710-1

Angiográfiai kellékek

33111720-4

Angiográfiai eszközök

33111721-1

Digitális angiográfiai eszközök

33111730-7

Angioplasztikai kellékek

33111740-0

Angioplasztikai eszközök

33111800-9

Diagnosztikai röntgenrendszerek

33112000-8

Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések

33112100-9

Ultrahangos szívdetektor

33112200-0

Ultrahangkészülék

33112300-1

Ultrahangos szkennerek

33112310-4

Színáramdoppler

33112320-7

Dopplerkészülék

33112330-0

Echoenkefalográf

33112340-3

Echokardiográf

33113000-5

Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések

33113100-6

Mágnesesrezonancia-szkennerek

33113110-9

Magmágnesesrezonanciajel-letapogató

33114000-2

Spektroszkópiai berendezések

33115000-9

Tomográfiai berendezések

33115100-0

CT letapogató készülékek

33115200-1

CAT letapogató készülékek

33120000-7

Rögzítőrendszerek és felderítőkészülékek

33121000-4

Ambuláns 24 órás monitorizáló rendszer

33121100-5

Elektroencefalográfok, EEG-készülékek

33121200-6

Szcintigráfiai készülékek

33121300-7

Elektromiográfok

33121400-8

Hallásvizsgáló készülékek

33121500-9

Elektrokardiogram

33122000-1

Szemészeti berendezések

33123000-8

Kardiovaszkuláris eszközök

33123100-9

Vérnyomásmérők

33123200-0

Elektrokardiográfiai készülékek

33123210-3

Szívmegfigyelő készülékek

33123220-6

Kardio-angiográfiás készülékek

33123230-9

Kardiográfok

33124000-5

Diagnosztikai és radiodiagnosztikai készülékek és kellékek

33124100-6

Diagnosztikai készülékek

33124110-9

Diagnosztikai rendszerek

33124120-2

Diagnosztikai ultrahangos eszközök

33124130-5

Diagnosztikai kellékek

33124131-2

Reagenscsíkok

33124200-7

Radiodiagnosztikai készülékek

33124210-0

Radiodiagnosztikai kellékek

33125000-2

Urológiai vizsgáló készülékek

33126000-9

Sztomatológiai készülékek

33127000-6

Immunanalizáló készülékek

33128000-3

Nem sebészeti célú orvosi lézer

33130000-0

A fogászat és alágainak műszerei és eszközei

33131000-7

Fogászati kézi berendezések

33131100-8

Szájsebészeti berendezések

33131110-1

Fogászati csipeszek, kefék, szájterpeszek és csiszolók

33131111-8

Fogászati csipeszek

33131112-5

Fogászati kefék

33131113-2

Fogászati szájterpeszek

33131114-9

Fogászati csiszolók

33131120-4

Fogászati kriosebészeti készülékek, mélységmérő eszközök, emelők és exkavátorok

33131121-1

Fogászati kriosebészeti készülékek

33131122-8

Fogászati mélységmérők

33131123-5

Fogászati emelők

33131124-2

Fogászati exkavátorok

33131130-7

Fogászati ujjvédők és fogók

33131131-4

Fogászati ujjvédők

33131132-1

Fogászati fogók

33131140-0

Fogászati tükrök és fúrók

33131141-7

Fogászati tükrök

33131142-4

Fogászati tágítók

33131150-3

Foggyökércsúcs-kezelők, fogkőkaparók és fogszínkulcsok

33131151-0

Foggyökércsúcs-kezelők

33131152-7

Fogászati fogkőkaparók

33131153-4

Fogszínkulcs

33131160-6

Fogászati ollók és kések

33131161-3

Fogászati ollók

33131162-0

Fogászati kések

33131170-9

Fogászati spatulák, finomcsipeszek, viaszkések

33131171-6

Fogászati spatulák

33131172-3

Fogászati finomcsipeszek

33131173-0

Fogászati viaszkések

33131200-9

Fogászati varrótűk

33131300-0

Eldobható fogászati berendezések

33131400-1

Fogszonda

33131500-2

Foghúzó készülékek

33131510-5

Fogászati fúrók

33131600-3

Fogtömő készülékek

33132000-4

Fogászati implantátum

33133000-1

Fognyomatvételi tartozékok

33134000-8

Endodontikai tartozékok

33135000-5

Fogszabályozó eszközök

33136000-2

Forgó- és csiszolóberendezések

33137000-9

Fogászati profilaktikai tartozékok

33138000-6

Fogpótlási és fogszabályozó eszközök

33138100-7

Műfogsorok

33140000-3

Orvosi fogyóeszközök

33141000-0

Nem vegyi egyszer használatos fogyóeszközök és hematológiai fogyóeszközök

33141100-1

Kötszer; sebkapcsoló, sebvarró, érlekötő kellékek

33141110-4

Kötszerek

33141111-1

Tapadós felületű kötszerek

33141112-8

Sebészeti gipszek

33141113-4

Sebpólyák, kötések

33141114-2

Gyógyászati géz

33141115-9

Gyógyászati vatta

33141116-6

Kötszercsomagok

33141117-3

Pamutvatta

33141118-0

Törlőkendők

33141119-7

Borogatások és nyomókötések

33141120-7

Sebkapcsoló, sebvarró, érlekötő kellékek

33141121-4

Sebészi varratok

33141122-1

Sebészi kapcsok

33141123-8

Sebvarrótűtartályok

33141124-5

Sebészeti tűtartók

33141125-2

Sebészeti varróanyagok

33141126-9

Érlekötések

33141127-6

Felszívódó vérzéscsillapítók

33141128-3

Sebészeti varrótűk

33141200-2

Katéterek

33141210-5

Ballonos katéterek

33141220-8

Kanülök

33141230-1

Tágító eszközök

33141240-4

Katéter tartozékai

33141300-3

Érbeszúrás, vérmintavételi eszközök

33141310-6

Fecskendők

33141320-9

Orvosi tűk

33141321-6

Érzéstelenítő tűk

33141322-3

Artériás tűk

33141323-0

Biopsziás tűk

33141324-7

Dialízistűk

33141325-4

Fisztulatűk

33141326-1

Tűk radiológiai eljárásokhoz

33141327-8

Üreges tűk

33141328-5

Epidurális tűk

33141329-2

Magzatvíz-vizsgálati tűk

33141400-4

Csípőfogó és szike, sebészeti kesztyűk

33141410-7

Csípőfogók és szikék

33141411-4

Sebészkések és pengék

33141420-0

Sebészeti kesztyűk

33141500-5

Hematológiai fogyóeszközök

33141510-8

Vérkészítmények

33141520-1

Vérplazmakivonatok

33141530-4

Véralvasztó anyagok

33141540-7

Albumin

33141550-0

Heparin

33141560-3

Emberi szervek

33141570-6

Emberi vér

33141580-9

Állati vér

33141600-6

Gyűjtő és gyűjtőtasak, dréncső és készlet

33141610-9

Gyűjtőtasak

33141613-0

Vérzsák

33141614-7

Plazmazsák

33141615-4

Vizeletzsák

33141620-2

Gyógyászati készletek

33141621-9

Inkontinenciakészletek

33141622-6

AIDS-megelőző készletek

33141623-3

Elsősegélydobozok

33141624-0

Gyógyszerbeadó készletek

33141625-7

Diagnosztikai készletek

33141626-4

Adagolókészletek

33141630-5

Vérplazmaszűrők

33141640-8

Váladékelvezető cső

33141641-5

Szondák

33141642-2

Váladékelvezető cső tartozékai

33141700-7

Ortopédiai kellékek

33141710-0

Mankók

33141720-3

Járókeretek

33141730-6

Sebészeti gallérok

33141740-9

Ortopéd lábbelik

33141750-2

Mesterséges ízület

33141760-5

Rögzítőkötések

33141770-8

Kellékek töréshez, tűk és lapok

33141800-8

Fogászati fogyóeszközök

33141810-1

Fogtömő anyagok

33141820-4

Fogak

33141821-1

Műfog porcelánból

33141822-8

Műfog akrilgyantából

33141830-7

Cementalap

33141840-0

Fogászati vérzéscsillapítók

33141850-3

Fogtisztító termékek

33141900-9

Vérvételi lándzsahegyek

33150000-6

Radioterápiás, mechanoterápiás, elektroterápiás és fizikoterápiás eszközök

33151000-3

Radioterápiás eszközök és kellékek

33151100-4

Gamma-terápiás eszközök

33151200-5

Röntgenterápiás eszközök

33151300-6

Spektográfok

33151400-7

Radioterápiás kellékek

33152000-0

Inkubátorok

33153000-7

Kőzúzó műszer

33154000-4

Mechanoterápiás eszközök

33155000-1

Fizikoterápiás eszközök

33156000-8

Pszichológiai tesztelő készülékek

33157000-5

Gázterápiás és lélegeztetőkészülékek

33157100-6

Gyógyászati gázmaszkok

33157110-9

Oxigénmaszk

33157200-7

Oxigénkészlet

33157300-8

Oxigénsátor

33157400-9

Gyógyászati légzőkészülékek

33157500-0

Túlnyomásos kamrák

33157700-2

Fújópalack

33157800-3

Oxigénadagoló egység

33157810-6

Oxigénterápiás egység

33158000-2

Villamos, elektromágneses és mechanikai kezelés

33158100-3

Elektromágneses egység

33158200-4

Elektroterápiás eszközök

33158210-7

Stimulátorok

33158300-5

Gyógyászati ultraibolya készülékek

33158400-6

Mechanikai terápiás egység

33158500-7

Gyógyászati infravörös készülékek

33159000-9

Klinikai kémiai rendszerek

33160000-9

Műtéti technikák

33161000-6

Elektrosebészeti egység

33162000-3

Műtőtermi készülékek és műszerek

33162100-4

Műtőtermi készülékek

33162200-5

Műtőtermi műszerek

33163000-0

Gyógyászati felhasználású sátor

33164000-7

Hasi tükröző készülékek

33164100-8

Hüvelytükör

33165000-4

Kriosebészeti és krioterápiás készülékek

33166000-1

Bőrgyógyászati készülékek

33167000-8

Sebészeti lámpák

33168000-5

Endoszkópiás és endosebészeti készülékek

33168100-6

Endoszkópok

33169000-2

Sebészeti műszerek

33169100-3

Sebészeti lézer

33169200-4

Sebészeten használt kosarak

33169300-5

Sebészeten használt tálcák

33169400-6

Sebészeten használt edények

33169500-7

Sebészeti nyomonkövetési és ellenőrző rendszerek

33170000-2

Anesztézia és újraélesztés

33171000-9

Anesztéziai és újraélesztési műszerek

33171100-0

Anesztéziai műszerek

33171110-3

Anesztéziai maszk

33171200-1

Újraélesztési műszerek

33171210-4

Újraélesztési maszk

33171300-2

Epidurális készletek és csomagok

33172000-6

Anesztéziai és újraélesztési készülékek

33172100-7

Anesztéziai készülékek

33172200-8

Újraélesztési készülékek

33180000-5

Életműködést támogató eszközök

33181000-2

Veseműködést támogató készülékek

33181100-3

Vérdializáló készülékek

33181200-4

Dializáló szűrők

33181300-5

Egyéni vérdializáló monitor

33181400-6

Többpozíciójú (több beteget kiszolgáló) vérdializáló

33181500-7

Nefrológiai fogyóeszközök

33181510-0

Vesefolyadék

33181520-3

Vesedializáló fogyóeszközök

33182000-9

Szívműködést (keringést) támogató eszközök

33182100-0

Defibrillátor

33182200-1

Szívmasszázskészülékek

33182210-4

Szívritmus-szabályozó

33182220-7

Szívbillentyű

33182230-0

Szívkamra

33182240-3

Szívritmus-szabályozók alkatrésze és kiegészítője

33182241-0

Elemek szívritmus-szabályozóhoz

33182300-2

Szívsebészeti készülékek

33182400-3

Szívröntgenrendszerek

33183000-6

Ortopédiai segédeszközök

33183100-7

Ortopédiai implantátumok

33183200-8

Ortopédiai protézisek

33183300-9

Csontszintetizáló készülékek

33184000-3

Műtestrészek

33184100-4

Sebészeti implantátumok

33184200-5

Érprotézisek

33184300-6

Műszívalkatrészek

33184400-7

Mellprotézis

33184410-0

Belső mellprotézisek

33184420-3

Külső mellprotézisek

33184500-8

Szívkoszorúér-protézisek

33184600-9

Műszemek

33185000-0

Hallókészülékek

33185100-1

Hallókészülék alkatrészei és kiegészítője

33185200-2

Fülcsiga-implantátum

33185300-3

Fül-orr-gégészeti implantátumok

33185400-4

Műgége

33186000-7

Testen kívüli keringtető egység

33186100-8

Oxigéndúsító

33186200-9

Vér- és folyadékmelegítés

33190000-8

Különféle orvosi eszközök és készítmények

33191000-5

Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök

33191100-6

Sterilizálóberendezés

33191110-9

Autoklávok

33192000-2

Gyógyászati bútorok

33192100-3

Gyógyászati felhasználású ágyak

33192110-6

Ortopédiai ágyak

33192120-9

Kórházi ágyak

33192130-2

Motoros ágyak

33192140-5

Pszichiátriai heverők

33192150-8

Terápiás ágyak

33192160-1

Hordágyak

33192200-4

Orvosi asztalok

33192210-7

Vizsgálóasztalok

33192230-3

Műtőasztalok

33192300-5

Gyógyászati bútorok az ágy és az asztal kivételével

33192310-8

Húzó- és felfüggesztőszerkezetek orvosi ágyhoz

33192320-1

Vizeletpalack-tartók

33192330-4

Transzfúziós állványok

33192340-7

Műtőtermi bútorok az asztal kivételével

33192350-0

Terem gyógyászati célú tenyésztéshez

33192400-6

Fogászati rendelők

33192410-9

Fogászati szék

33192500-7

Kémcsövek

33192600-8

Emelőberendezések az egészségügyi szektor részére

33193000-9

Rokkantkocsik, kerekesszékek és ezekhez tartozó eszközök

33193100-0

Rokkantkocsik és kerekesszékek

33193110-3

Rokkantkocsik

33193120-6

Kerekesszékek

33193121-3

Motoros kerekesszékek

33193200-1

Rokkantkocsik és kerekesszékek alkatrészei és tartozékai

33193210-4

Rokkantkocsik alkatrésze és tartozéka

33193211-1

Rokkantkocsi motorja

33193212-8

Rokkantkocsi kormányszerkezete

33193213-5

Rokkantkocsi irányítószerkezete

33193214-2

Rokkantkocsi alváza

33193220-7

Kerekesszék alkatrésze és tartozéka

33193221-4

Kerekesszék párnája

33193222-1

Kerekesszék kerete

33193223-8

Kerekesszék ülése

33193224-5

Kerekesszék kereke

33193225-2

Kerekesszék gumiabroncsai

33194000-6

Transzfúziós és infúziós készülékek és műszerek

33194100-7

Infúziós készülékek és műszer

33194110-0

Infúziós szivattyúk

33194120-3

Infúziós kellékek

33194200-8

Transzfúziós készülékek és műszerek

33194210-1

Vértranszfúziós készülékek

33194220-4

Vértranszfúziós kellékek

33195000-3

Páciensfigyelő rendszerek

33195100-4

Monitorok

33195110-7

Légzőszervi monitorok

33195200-5

Központi betegfigyelő állomás

33196000-0

Gyógyászati segédeszközök

33196100-1

Segédeszközök idősek számára

33196200-2

Segédeszközök mozgássérültek számára

33197000-7

Gyógyászati számítógépes rendszer

33198000-4

Kórházi papíráruk

33198100-5

Papírleszorítók

33198200-6

Papír sterilizálózacskó és csomagolókendő

33199000-1

Egészségügyi munkaruházat

33600000-6

Gyógyszerészeti termékek

33610000-9

A tápcsatorna és az anyagcsere gyógyszerei

33611000-6

Savtúltengéses zavarok gyógyszerei

33612000-3

Funkcionális gasztrointesztinális zavarok

33613000-0

Hashajtó készítmények

33614000-7

Hasmenés elleni szerek

33615000-4

Cukorbetegség elleni gyógyszerek

33615100-5

Inzulin

33616000-1

Vitaminok

33616100-2

Provitaminok

33617000-8

Ásványi anyagok

33620000-2

A vér, a vérképző szervek, illetve a szív és az érrendszer gyógyszerei

33621000-9

A vér és a vérképző szervek gyógyszerei

33621100-0

Antitrombotikus szerek

33621200-1

Vérzés elleni szerek

33621300-2

Antianémiás készítmények

33621400-3

Vérpótló szerek és perfúziós oldatok

33622000-6

A szív és az érrendszer gyógyszerei

33622100-7

Szív kezelésére szolgáló gyógyszerek

33622200-8

Magas vérnyomás elleni szerek

33622300-9

Vizelethajtó szerek

33622400-0

Érvédők

33622500-1

Aranyér elleni szerek helyi kezelésre

33622600-2

Béta-blokkoló szerek

33622700-3

Kalciumcsatorna-blokkolók

33622800-4

A rennin-angistenzin rendszerre ható szerek

33630000-5

A bőrgyógyászat és a csont- és izomrendszer gyógyszerei

33631000-2

A bőrgyógyászat gyógyszerei

33631100-3

Gombaellenes szerek bőrgyógyászati használatra

33631110-6

Szalicilsavak

33631200-4

Puhítók és védőszerek

33631300-5

Pikkelysömör elleni készítmények

33631400-6

Antibiotikumok és homeopátiás szerek bőrgyógyászati használatra

33631500-7

Corticosteroidok bőrgyógyászati használatra és bőrgyógyászati készítmények

33631600-8

Antiszeptikumok és fertőtlenítő szerek

33631700-9

Akne elleni szerek

33632000-9

Izom- és csontrendszer gyógyszerei

33632100-0

Gyulladáscsökkentők és antireumatikumok

33632200-1

Izomlazítók

33632300-2

Köszvény elleni szerek

33640000-8

Az urogenitális rendszer gyógyszerei és hormonok

33641000-5

Az urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok

33641100-6

Nőgyógyászati fertőzésellenes szerek és antiszeptikumok

33641200-7

Egyéb nőgyógyászati gyógyszerek

33641300-8

Nemi hormonok és a genitális rendszer szabályozói

33641400-9

Fogamzásgátlók

33641410-2

Fogamzásgátló tabletták

33641420-5

Kémiai fogamzásgátlók

33642000-2

Szisztémás hormonális készítmények a nemi hormonok kivételével

33642100-3

Hipofízis és hipotalamuszhormonok és hasonlók

33642200-4

Corticosteroidok szisztémás használatra

33642300-5

Gyógyszerek pajzsmirigy kezelésére

33650000-1

Általános fertőzésellenes szerek szisztémás használatra, vakcinák, daganatellenes és immunmodulátor szerek

33651000-8

Általános fertőzésellenes szerek szisztémás használatra és vakcinák

33651100-9

Baktériumellenes szerek szisztémás használatra

33651200-0

Gombaellenes szerek szisztémás használatra

33651300-1

Mycobacterium elleni szerek

33651400-2

Vírusellenes szerek szisztémás használatra

33651500-3

Immunszérumok és immunglobulinok

33651510-6

Ellenszérumok

33651520-9

Immunglobulin

33651600-4

Vakcinák

33651610-7

Diftéria-szamárköhögés-tetanusz vakcinák

33651620-0

Diftéria-tetanusz vakcinák

33651630-3

BCG-vakcina (liofilizált)

33651640-6

Kanyaró-mumpsz-rubeola vakcinák

33651650-9

Tífuszvakcina

33651660-2

Influenzavakcinák

33651670-5

Poliovakcinák

33651680-8

Hepatitis B vakcina

33651690-1

Állatgyógyászati felhasználású vakcinák

33652000-5

Daganatellenes és immunmodulátor szerek

33652100-6

Daganatellenes szerek

33652200-7

Endokrin terápia

33652300-8

Immunszuppresszív szerek

33660000-4

Az idegrendszer és az érzékszervek gyógyszerei

33661000-1

Az idegrendszer és gyógyszerei

33661100-2

Érzéstelenítők

33661200-3

Fájdalomcsillapítók

33661300-4

Epilepsziaellenes szerek

33661400-5

Parkinson-kór elleni szerek

33661500-6

Nyugtatók

33661600-7

Pszichoanaleptikumok

33661700-8

Az idegrendszer egyéb gyógyszerei

33662000-8

Az érzékszervek gyógyszerei

33662100-9

Szemészeti gyógyszerek

33670000-7

A légzőrendszer gyógyszerei

33673000-8

A légút obstruktív betegségeinek gyógyszerei

33674000-5

Köhögés és megfázás gyógyszerei

33675000-2

Antihisztaminok szisztémás használatra

33680000-0

Gyógyszerészeti áruk

33681000-7

Cumi, cucli és hasonló áruk csecsemőknek

33682000-4

Gumilapok

33683000-1

Gumipárnázat

33690000-3

Különböző gyógyszerek

33691000-0

Parazitaellenes szerek, rovarirtó és rovarűző szerek

33691100-1

Egysejtű paraziták okozta betegségek gyógyszerei

33691200-2

Féreghajtó szerek

33691300-3

Ektoparaziták elleni szerek, ideértve a rüh elleni szereket, rovarirtó és rovarűző szereket

33692000-7

Gyógyászati felhasználású oldatok

33692100-8

Infúziós oldat

33692200-9

Parenterális tápszerek

33692210-2

Parenterális tápoldatok

33692300-0

Enterális tápszerek

33692400-1

Perfúziós oldatok

33692500-2

Injekciós oldatok

33692510-5

Intravénás folyadékok

33692600-3

Galenusi oldat

33692700-4

Glükózoldat

33692800-5

Dializáló oldatok

33693000-4

Egyéb terápiás szerek

33693100-5

Mérgek

33693200-6

Nikotinpótlók

33693300-7

Addiktológiai kezelés

33694000-1

Diagnosztikumok

33695000-8

Egyéb nem terápiás szerek

33696000-5

Reagensek és kontrasztanyagok

33696100-6

Vércsoport-meghatározó reagensek

33696200-7

Vérvizsgálati reagensek

33696300-8

Kémiai reagensek

33696400-9

Izotópos reagensek

33696500-0

Laboratóriumi reagensek

33696600-1

Reagensek elektroforézishez

33696700-2

Urológiai reagensek

33696800-3

Kontrasztanyagok röntgenvizsgálathoz

33697000-2

Gyógyászati készítmények a fogászati fogyóeszközök kivételével

33697100-3

Beöntési készítmények

33697110-6

Csontpótló cementek

33698000-9

Klinikai termékek

33698100-0

Mikrobiológiai kultúrák

33698200-1

Mirigyek és azok kivonatai

33698300-2

Savas anyagok

33700000-7

Testápoló termékek

33710000-0

Parfümök, piperecikkek és óvszerek

33711000-7

Parfümök és piperetermékek

33711100-8

Toalettvizek

33711110-1

Dezodorok

33711120-4

Izzadásgátlók

33711130-7

Kölnivizek

33711140-0

Illatszerek

33711150-3

Rózsavíz

33711200-9

Sminkkészítmények

33711300-0

Manikűr- és pedikűrkészítmények

33711400-1

Szépségápolási termékek

33711410-4

Fültisztító pálcikák

33711420-7

Sminkkészletek

33711430-0

Eldobható törlőkendő

33711440-3

Ajakbalzsam

33711450-6

Testmatricák

33711500-2

Bőrápoló termékek

33711510-5

Napvédő készítmények

33711520-8

Tusfürdők

33711530-1

Zuhanysapkák

33711540-4

Gyógyhatású krémek és folyadékok

33711600-3

Hajápoló szerek és cikkek

33711610-6

Samponok

33711620-9

Fésűk

33711630-2

Parókák

33711640-5

Piperekészletek

33711700-4

Száj- és fogápolási cikkek és készítmények

33711710-7

Fogkefék

33711720-0

Fogkrém

33711730-3

Fogpiszkáló

33711740-6

Szájvíz

33711750-9

Szájfrissítők

33711760-2

Fogselyem

33711770-5

Cumik és cuclik

33711780-8

Műfogsortisztító tabletták

33711790-1

Fogápoló készletek

33711800-5

Borotválkozószerek

33711810-8

Borotvakrémek

33711900-6

Szappanok

33712000-4

Gumi óvszerek

33713000-1

Lábápoló szerek

33720000-3

Borotvák és manikűr- vagy pedikűrkészletek

33721000-0

Borotva

33721100-1

Borotvapenge

33721200-2

Elektromos borotva

33722000-7

Manikűr- és pedikűrkészlet

33722100-8

Manikűrkészletek

33722110-1

Manikűrkellékek

33722200-9

Pedikűrkészletek

33722210-2

Pedikűrkellékek

33722300-0

Hajcsatok

33730000-6

Szemápoló szerek és korrekciós lencsék

33731000-3

Kontaktlencsék

33731100-4

Korrekciós lencsék

33731110-7

Intraokuláris (szemen belüli) lencsék

33731120-0

Szemüveglencsék

33732000-0

Kontaklencse-folyadékok

33733000-7

Napszemüvegek

33734000-4

Szemüvegek

33734100-5

Szemüvegkeretek és foglalatok

33734200-6

Üveg szemüveghez

33735000-1

Védőszemüvegek

33735100-2

Munkahelyi védőszemüvegek

33735200-3

Védőszemüveg-keretek és -alkatrészek

33740000-9

Kéz- és körömápoló szerek

33741000-6

Kézápoló szerek

33741100-7

Kéztisztító

33741200-8

Kéz- és testápoló folyadékok

33741300-9

Kézfertőtlenítő

33742000-3

Körömápoló szerek

33742100-4

Körömcsipesz

33742200-5

Körömfény

33750000-2

Csecsemőápoló szerek

33751000-9

Eldobható pelenka

33752000-6

Melltartóbetét

33760000-5

Toalettpapír, zsebkendő, kéztörlő és szalvéta

33761000-2

Toalettpapír

33762000-9

Papír zsebkendő

33763000-6

Papír kéztörlő

33764000-3

Papírszalvéta

33770000-8

Egészségügyi papír

33771000-5

Egészségügyi papíráruk

33771100-6

Egészségügyi betét és tampon

33771200-7

Papír pelenkabetét

33772000-2

Eldobható papíráruk

33790000-4

Laboratóriumi, egészségügyi vagy gyógyszerészeti üvegáru

33791000-1

Egészségügyi üvegáru

33792000-8

Gyógyszerészeti üvegáru

33793000-5

Laboratóriumi üvegáru

33900000-9

Post mortem és boncolási felszerelések és készletek

33910000-2

Kórboncolási eszközök és készletek

33911000-9

Boncollók

33912000-6

Bonckészletek

33912100-7

Bonccsipesz

33913000-3

Boncolási célú golyókereső szondák

33914000-0

Boncolási célú cérna, tűk és vágásösszefogó kapcsok

33914100-1

Boncolási célú cérna

33914200-2

Boncolási célú tűk

33914300-3

Boncolási célú vágásösszefogó kapcsok

33915000-7

Boncolási célú intravénás kanül

33916000-4

Boncfűrészpengék vagy -tartozékok

33916100-5

Boncfűrészek

33917000-1

Boncolótáblák vagy -támasztékok

33918000-8

Boncolóeszközök vagy tartozékaik dobozai

33919000-5

Boncolóeszközök vagy tartozékaik puhatokjai

33920000-5

Boncolófelszerelés és -készletek

33921000-2

Csontporgyűjtők

33922000-9

Tetemszállító zsákok

33923000-6

Bonctermi fejtámaszok, padok és függőmérlegek

33923100-7

Bonctermi fejtámaszok

33923200-8

Bonctermi padok

33923300-9

Bonctermi függőmérlegek

33924000-3

Bonctermi fertőzések elleni készlet

33925000-0

Post mortem azonosító címkék vagy karszalagok

33926000-7

Bonctermi folyadékgyűjtő szívóberendezés vagy cső

33927000-4

Bonctermi végbélhőmérők

33928000-1

Bonctermi ujjkiegyenesítők

33929000-8

Holttestszövet-építő szett

33930000-8

Bonctermi bútorok

33931000-5

Munkaállomás és kellékek tetemszemléhez

33932000-2

Bonctermi mosogatók vagy tartozékok

33933000-9

Boncasztalok vagy tartozékok

33933100-0

Boncasztalok

33934000-6

Asztalok halottszemléhez és tartozékok

33935000-3

Állatboncoló asztalok és tartozékok

33936000-0

Balzsamozó munkaállomások és tartozékok

33937000-7

Boncoló munkaállomások folyadékelszívóval és tartozékok

33940000-1

Halottszállító és -tároló felszerelés és készletek

33941000-8

Tetemtároló állvány

33942000-5

Tetemszállító eszközök

33943000-2

Tetememelő (ollós) kézikocsik

33944000-9

Halotthűtők és -fagyasztók

33945000-6

Halotthűtő kamrák

33946000-3

Bonctermi gurulóágyak

33947000-0

Tetemtálcák

33948000-7

Hullaemelő és -szállító eszközök

33949000-4

Hullaszállító konténerek

33950000-4

Törvényszéki orvosi felszerelés és készletek

33951000-1

Anyagok ujj- és egyéb lenyomatok vételéhez

33952000-8

Bomlás elleni maszkok

33953000-5

Post mortem vérvizsgáló szettek vagy készletek

33954000-2

Készlet biológiai anyagmaradványok összegyűjtésére

33960000-7

Balzsamozófelszerelés és -készletek

33961000-4

Réskitöltő fecskendők balzsamozáshoz

33962000-1

Ércsapoló csövek balzsamozáshoz

33963000-8

Balzsamozó folyadékok vagy vegyi kezelőanyagok

33964000-5

Befecskendezőcsövek balzsamozáshoz

33965000-2

Balzsamozómosogatók vagy -tartozékok

33966000-9

Balzsamozókészletek

33967000-6

Balzsamozó fecskendőtűk

33968000-3

Szemfedők

33970000-0

Temetkezési felszerelés és készletek

33971000-7

Temetkezési ruhanemű

33972000-4

Temetkezési csomagok

33973000-1

Halotti takarók

33974000-8

Halotti szívókészülékek

33975000-5

Halotti keményítőanyagok

34000000-7

Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek

34100000-8

Gépjárművek

34110000-1

Személygépkocsik

34111000-8

Kombi és négyajtós szedán gépkocsik

34111100-9

Kombi gépkocsik

34111200-0

Négyajtós szedánok

34113000-2

Négykerék-meghajtású járművek

34113100-3

Dzsipek

34113200-4

Összkerék-meghajtású járművek

34113300-5

Terepjárók

34114000-9

Különleges célú járművek

34114100-0

Sürgősségi járművek

34114110-3

Mentőjárművek

34114120-6

Rohammentők

34114121-3

Ambulanciás járművek

34114122-0

Betegszállító járművek

34114200-1

Rendőrautók

34114210-4

Rabszállító járművek

34114300-2

Szociális szolgálati járművek

34114400-3

Kisbuszok

34115000-6

Egyéb személygépjárművek

34115200-8

Gépjármű tíznél kevesebb személy szállítására

34115300-9

Használt szállítójárművek

34120000-4

Gépjárművek tíz vagy annál több személy szállítására

34121000-1

Buszok és távolsági buszok

34121100-2

Tömegközlekedési buszok

34121200-3

Csuklós buszok

34121300-4

Emeletes buszok

34121400-5

Alacsony padlójú buszok

34121500-6

Távolsági buszok

34130000-7

Áruszállító gépjárművek

34131000-4

Nyitott rakterű kisteherautók

34132000-1

Motoros szánok

34133000-8

Pótkocsis teherautók

34133100-9

Tartálykocsik

34133110-2

Üzemanyag-szállító teherautók

34134000-5

Platós és billenőszekrényes teherautók

34134100-6

Platós teherautók

34134200-7

Billenőszekrényes teherautók

34136000-9

Furgonok

34136100-0

Könnyű furgonok

34136200-1

Platós furgonok

34137000-6

Használt áruszállító járművek

34138000-3

Közúti vontatók

34139000-0

Karosszériák

34139100-1

Vezetőfülkék

34139200-2

Alváztestek

34139300-3

Teljes karosszériák

34140000-0

Nehézgépjárművek

34142000-4

Darus teherautók és dömperek

34142100-5

Emelhető rakodólapos teherautók

34142200-6

Tartálytöltők

34142300-7

Dömperek

34143000-1

Téli karbantartó járművek

34144000-8

Különleges célú gépjárművek

34144100-9

Mozgó fúrótornyok

34144200-0

Járművek segélyszolgálatok számára

34144210-3

Tűzoltójárművek

34144211-0

Forgólétrás tűzoltóautók

34144212-7

Vízszállító gépjárművek

34144213-4

Tűzoltóautók

34144220-6

Autómentők

34144300-1

Mozgó hidak

34144400-2

Útkarbantartó járművek

34144410-5

Szennyvízszippantó járművek

34144420-8

Sószóró járművek

34144430-1

Utcaseprő járművek

34144431-8

Csővezeték-tisztító járművek

34144440-4

Homokszóró járművek

34144450-7

Locsolókocsik

34144500-3

Hulladék- és szennyvízszállító járművek

34144510-6

Hulladékszállító járművek

34144511-3

Hulladékgyűjtő járművek

34144512-0

Hulladéktömörítő járművek

34144520-9

Szennyvízszállító tartálykocsik

34144700-5

Könnyű tehergépkocsik

34144710-8

Gumikerekes rakodók

34144730-4

Üzemanyagtöltő járművek légi járművek számára

34144740-7

Repülőgép-vontató járművek

34144750-0

Rakományszállító járművek

34144751-7

Felrakó nyeregkocsik

34144760-3

Mozgókönyvtárak

34144800-6

Lakókocsik

34144900-7

Villamos járművek

34144910-0

Villamos buszok

34150000-3

Szimulátorok

34151000-0

Autószimulátorok

34152000-7

Oktatási szimulátorok

34200000-9

Jármű-karosszéria, pótkocsi és félpótkocsi

34210000-2

Jármű-karosszériák

34211000-9

Buszkarosszériák, mentőautó-karosszériák és áruszállító járművek karosszériája

34211100-9

Buszkarosszériák

34211200-9

Mentőautó-karosszériák

34211300-9

Áruszállító járművek karosszériája

34220000-5

Pótkocsi, félpótkocsi és mozgatható konténer

34221000-2

Különleges célú mozgatható konténer

34221100-3

Mozgó mentőegységek

34221200-4

Mozgó segélyszolgálati egységek

34221300-5

Vegyi baleseti egység

34223000-6

Pótkocsik és félpótkocsik

34223100-7

Félpótkocsi (nyerges vontató)

34223200-8

Repülőtéri üzemanyag-ellátó járművek

34223300-9

Pótkocsik

34223310-2

Általános célú pótkocsik

34223320-5

Lószállító pótkocsik

34223330-8

Pótkocsira tehető mozgatható egység

34223340-1

Tartályos pótkocsik

34223350-4

Forgólétrás tűzoltó pótkocsik

34223360-7

Üzemanyagtöltő pótkocsik

34223370-0

Billenőszekrényes pótkocsik

34223400-0

Lakókocsi típusú pótkocsik és félpótkocsik

34224000-3

Pótkocsi, félpótkocsi és egyéb járművek alkatrészei

34224100-4

Pótkocsik és félpótkocsik alkatrészei

34224200-5

Egyéb járművek alkatrészei

34300000-0

Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai

34310000-3

Hajtómotorok és alkatrészei

34311000-0

Hajtómotorok

34311100-1

Gépjármű és motorkerékpár hajtására szolgáló belső égésű motorok

34311110-4

Szikragyújtású motorok

34311120-7

Kompressziógyújtású (dízel-) motorok

34312000-7

Motoralkatrészek

34312100-8

Ventilátorszíjak

34312200-9

Gyújtógyertyák

34312300-0

Gépjárműhűtők

34312400-1

Dugattyúk

34312500-2

Tömítések

34312600-3

Gumi szállítószalag

34312700-4

Gumi erőátviteli szíj

34320000-6

Mechanikai pótalkatrészek a motorok és a motoralkatrészek kivételével

34321000-3

Tengelyek és sebességváltóművek

34321100-4

Tengelyek

34321200-5

Sebességváltók

34322000-0

Fékek és fékalkatrészek

34322100-1

Fékberendezés

34322200-2

Tárcsafékek

34322300-3

Fékbetétek

34322400-4

Fékpofák

34322500-5

Féktuskók

34324000-4

Kerék, annak alkatrészei és tartozékai

34324100-5

Kerék-kiegyensúlyozó szerkezet

34325000-1

Hangtompítók és kipufogócsövek

34325100-2

Hangtompítók

34325200-3

Kipufogócsövek

34326000-8

Járműemelők, tengelykapcsolók és hozzá tartozó alkatrészek

34326100-9

Tengelykapcsolók és hozzá tartozó alkatrészek

34326200-0

Járműemelők

34327000-5

Kormánykerék, kormányoszlop és kormányműház

34327100-6

Kormánykerekek

34327200-7

Kormányoszlopok és kormányműházak

34328000-2

Próbapadok, jármű-átalakító készletek és biztonsági övek

34328100-3

Próbapadok

34328200-4

Jármű-átalakító készlet

34328300-5

Biztonsági övek

34330000-9

Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz

34350000-5

Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok

34351000-2

Normál teherbírású gumiabroncsok

34351100-3

Gépjárművek gumiabroncsai

34352000-9

Nagy teherbírású gumiabroncsok

34352100-0

Teherautók gumiabroncsai

34352200-1

Buszok gumiabroncsai

34352300-2

Mezőgazdasági gépek gumiabroncsai

34360000-8

Ülések polgári légi járműhöz

34370000-1

Ülések gépjárműhöz

34390000-7

Tartozékok traktorhoz

34400000-1

Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik

34410000-4

Motorkerékpárok

34411000-1

Motorkerékpár alkatrészei és tartozékai

34411100-2

Motorkerékpár-oldalkocsik

34411110-5

Alkatrészek és tartozékok motorkerékpár-oldalkocsihoz

34411200-3

Motorkerékpárok gumiabroncsai

34420000-7

Robogók és segédmotoros kerékpárok

34421000-7

Robogók

34422000-7

Segédmotoros kerékpárok

34430000-0

Kerékpárok

34431000-7

Nem motoros kerékpárok

34432000-4

Kerékpár alkatrészei és tartozékai

34432100-5

Kerékpár gumiabroncsai

34500000-2

Hajók és csónakok

34510000-5

Hajók

34511100-3

Tengeri járőrhajók

34512000-9

Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek

34512100-0

Komphajók

34512200-1

Tengeri utasszállító hajók

34512300-2

Ömlesztett árut szállító tartályhajók

34512400-3

Áruszállító hajók

34512500-4

Áruszállító vízi járművek

34512600-5

Konténerszállító hajók

34512700-6

Távolsági komphajók (ro-ro hajó)

34512800-7

Tartályhajók

34512900-8

Járműszállító hajók

34512950-3

Hűtőhajók

34513000-6

Halászhajók, mentőhajók és egyéb különleges vízi járművek

34513100-7

Halászhajók

34513150-2

Feldolgozóhajók

34513200-8

Vontatóhajók

34513250-3

Kotróhajók

34513300-9

Nyílt tengeri úszódokkok

34513350-4

Búvárkiszolgáló vízi járművek

34513400-0

Úszódaruk

34513450-5

Feldolgozóhajók (olajkitermelés)

34513500-1

Szeizmikus kutatóhajók

34513550-6

Kutatóhajók

34513600-2

Környezetszennyezést ellenőrző és eltávolító hajók

34513650-7

Tűzoltóhajók

34513700-3

Mentőhajók

34513750-8

Világítóhajók

34514000-3

Úszó vagy víz alatti fúró- vagy gyártószigetek

34514100-4

Fúróhajók

34514200-5

Önemelő fúrószigetek

34514300-6

Fúrótorony fúrótalapzathoz

34514400-7

Úszó fúrószigetek

34514500-8

Úszó gyártólétesítmények

34514600-9

Félig víz alatti fúrótorony

34514700-0

Mozgó szigetek

34514800-1

Nyílt tengeri sziget

34514900-2

Fúrószigetek

34515000-0

Úszószerkezetek

34515100-1

Jelzőbóják

34515200-2

Felfújható mentőtutajok

34516000-7

Ütközőpárnák

34520000-8

Csónakok

34521000-5

Különleges célú csónakok

34521100-6

Felügyeleti csónakok

34521200-7

Vámőrségi járőrcsónakok

34521300-8

Rendőrségi járőrcsónakok

34521400-9

Mentőcsónakok

34522000-2

Luxus- és sporthajók

34522100-3

Vitorlás csónak/hajó

34522150-8

Kéttestű (katamarán) vitorlás csónak/hajó

34522200-4

Gumi mentőcsónakok

34522250-9

Vitorlás gumicsónakok

34522300-5

Kisméretű vízi járművek

34522350-0

Üvegszálból készült csónakok

34522400-6

Félmerev csónakok

34522450-1

Felfújható vízi járművek

34522500-7

Gumicsónakok

34522550-2

Kenuk

34522600-8

Evezőshajók és csónakok

34522700-9

Vízibiciklik

34600000-3

Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

34610000-6

Vasúti mozdonyok és szerkocsik

34611000-3

Mozdonyok

34612000-0

Szerkocsik és siklók

34612100-1

Szerkocsik

34612200-2

Siklók

34620000-9

Gördülőállomány

34621000-6

Pályakarbantartó vagy szervizjárművek és vasúti tehervagonok

34621100-7

Vasúti áruszállító kocsik

34621200-8

Vasúti karbantartó vagy szerelőjárművek

34622000-3

Vasúti vagy villamos-személykocsik és trolibuszok

34622100-4

Villamos-személykocsik

34622200-5

Vasúti személykocsik

34622300-6

Trolibuszok

34622400-7

Vasúti kocsik

34622500-8

Poggyászkocsik és különleges célú kocsik

34630000-2

Vasúti és villamosvasúti mozdonyok, valamint a gördülőállomány alkatrészei; vasúti forgalomfelügyeleti eszközök

34631000-9

Mozdonyok és gördülőállomány alkatrészei

34631100-0

Monoblokk kerék

34631200-1

Ütközők és vonókészülékek

34631300-2

Ülések gördülőállományhoz

34631400-3

Tengelyek, kerekek, valamint mozdony és gördülőállomány alkatrészei és egyéb alkatrészek

34632000-6

Vasúti forgalomirányítási eszközök

34632100-7

Mechanikus jelzések

34632200-8

Vasúti villamos jelzőberendezések

34632300-9

Vasúti villamos berendezések

34640000-5

Önjáró elemek

34700000-4

Légi járművek és űrjárművek

34710000-7

Helikopterek, repülőgépek, űrjárművek és egyéb motoros légi járművek

34711000-4

Helikopterek és repülőgépek

34711100-5

Repülőgépek

34711110-8

Merevszárnyú repülőgépek

34711200-6

Pilóta nélküli légi járművek

34711300-7

Pilóta által vezetett légi járművek

34711400-8

Különleges célú légi járművek

34711500-9

Helikopterek

34712000-1

Űrjárművek, műholdak és kerekes indítóállványok

34712100-2

Űrjárművek

34712200-3

Műholdak

34712300-4

Űrjármű-indítóállványok

34720000-0

Hőlégballonok, kormányozható léghajók és hajtás nélküli légi járművek

34721000-7

Vitorlázó repülőgépek

34721100-8

Sárkányrepülők

34722000-4

Hőlégballonok és kormányozható léghajók

34722100-5

Hőlégballonok

34722200-6

Kormányozható léghajók

34730000-3

Repülőgép-, űrjármű- és helikopter-alkatrészek

34731000-0

Légi járművek alkatrészei

34731100-1

Légi járművek hajtómotorja

34731200-2

Gázturbinás sugárhajtóművek

34731300-3

Turbólégcsavaros hajtóművek

34731400-4

Sugárhajtóművek

34731500-5

Légi jármű hajtómotorjának alkatrészei

34731600-6

Gázturbinás sugárhajtómű és turbólégcsavaros hajtómű alkatrészei

34731700-7

Helikopter-alkatrészek

34731800-8

Légi járművek gumiabroncsai

34740000-6

Légi járművek és űrjárművek berendezései, oktatógép, szimulátor és ezekhez tartozó alkatrészek

34741000-3

Légi jármű berendezése

34741100-4

Légi jármű indítószerkezete

34741200-5

Légijármű-katapultrendszerek

34741300-6

Fedélzeti fékezőszerkezet

34741400-7

Repülőszimulátorok

34741500-8

Földi oktatógép

34741600-9

Egészségügyi tasak

34900000-6

Különböző szállítóeszközök és alkatrészeik

34910000-9

Ló- vagy kézi vontatású szekér, egyéb nem mechanikus hajtású járművek, poggyásztargoncák és különféle alkatrészek

34911000-6

Ló- vagy kézi vontatású szekér és egyéb nem mechanikus hajtású járművek

34911100-7

Kézikocsik

34912000-3

Poggyásztargoncák

34912100-4

Tolószékek

34913000-0

Különféle alkatrészek

34913100-1

Használt gumiabroncsok

34913200-2

Újrafutózott gumiabroncsok

34913300-3

Lökhárítók, sárhányók

34913400-4

Órák járműhöz

34913500-5

Járműzár

34913510-8

Kerékpárzár

34913600-6

Hajócsavar

34913700-7

Tűzoltólétra

34913800-8

Horgony

34920000-2

Közúti berendezések

34921000-9

Útkarbantartási berendezések

34921100-0

Utcaseprő gépek

34921200-1

Futópályaseprő gépek

34922000-6

Útjelző berendezések

34922100-7

Útburkolati jelek

34922110-0

Útjelző üveggömbök

34923000-3

Közúti forgalomirányítási eszközök

34924000-0

Változó üzenetet kijelző útjelzők

34926000-4

Parkolófelügyeleti eszközök

34927000-1

Útdíjszedő berendezések

34927100-2

Útszóró só

34928000-8

Közúti szerelvények

34928100-9

Terelőkorlát

34928110-2

Útvédő falak

34928120-5

Korlátalkatrészek

34928200-0

Kerítések

34928210-3

Fapóznák

34928220-6

Kerítésalkatrészek

34928230-9

Zajfogó fal

34928300-1

Biztonsági védőfalak

34928310-4

Biztonsági kerítések

34928320-7

Védőkorlátok

34928330-0

Lavinavédelmi eszközök

34928340-3

Hófogók

34928400-2

Köztéri bútorok

34928410-5

Széljelző oszlopok

34928420-8

Közúti veszélyjelző lámpák

34928430-1

Világítótorony

34928440-4

Megállótáblák

34928450-7

Terelőoszlopok, kikötőbakok

34928460-0

Terelőbóják

34928470-3

Jelzések

34928471-0

Jelzőanyagok

34928472-7

Útirányjelző táblák

34928480-6

Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák

34928500-3

Közvilágítási berendezések

34928510-6

Közvilágítási oszlopok

34928520-9

Lámpaoszlopok

34928530-2

Köztéri lámpák

34929000-5

Autópálya-építési anyagok

34930000-5

Tengerészeti berendezések

34931000-2

Kikötői berendezések

34931100-3

Dokkberendezések

34931200-4

Hajópallók utasbeszállításhoz

34931300-5

Hajólépcsők utasbeszállításhoz

34931400-6

Parancsnokihíd-szimulátor

34931500-7

Hajóforgalom-irányító berendezések

34932000-9

Radarberendezés

34933000-6

Navigációs berendezések

34934000-3

Propellerszárnyak

34940000-8

Vasúti berendezések

34941000-5

Sínpálya és tartozékai

34941100-6

Összekötő rudak

34941200-7

Sínpályák

34941300-8

Villamossínek

34941500-0

Támasztékfejek

34941600-1

Keresztezések

34941800-3

Vasúti váltócsúcs

34942000-2

Jelzőberendezések

34942100-3

Jelzőoszlopok

34942200-4

Jelződobozok

34943000-9

Vonatfigyelő rendszerek

34944000-6

Váltófűtő rendszerek

34945000-3

Vonalkitűző gépek

34946000-0

Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek

34946100-1

Vasúti pályaépítési anyagok

34946110-4

Sínek

34946120-7

Vasútépítési anyagok

34946121-4

Csatlakozólemezek és alátétlemezek

34946122-1

Terelősínek

34946200-2

Vasúti pályaépítési kellékek

34946210-5

Áramvezető sínek

34946220-8

Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok

34946221-5

Váltósínek

34946222-2

Keresztezési csúcsbetét

34946223-9

Váltóállító rúd

34946224-6

Kereszteződési elemek

34946230-1

Sínkapocs, nyomtávlemez és kengyelek

34946231-8

Sínkapocs

34946232-5

Nyomtávlemez és kengyelek

34946240-4

Sínszék és sínszék ékje

34947000-7

Talpfák és talpfa részei

34947100-8

Talpfák

34947200-9

Talpfa részei

34950000-1

Teherhordó berendezések

34951000-8

Bejárati peron

34951200-0

Iszapmozgatási berendezések

34951300-1

Iszapszárító berendezés

34952000-5

Hidraulikus rakfelület-emelők

34953000-2

Felvezetőrámpák

34953100-3

Komprámpák

34953300-5

Utasjárdák

34954000-9

Bakok

34955000-6

Úszódokkok

34955100-7

Úszó tárolóegységek

34960000-4

Repülőtéri berendezések

34961000-1

Poggyásztovábbító rendszerek

34961100-2

Poggyásztovábbító berendezések

34962000-8

Légiforgalom-irányító berendezések

34962100-9

Irányítótorony-berendezések

34962200-0

Légiforgalom-irányítás

34962210-3

Légiforgalom-irányítási szimuláció

34962220-6

Légiforgalom-irányító rendszerek

34962230-9

Légiforgalom-irányítási oktatás

34963000-5

Műszeres leszállító rendszer (ILS)

34964000-2

Dopplerrendszerű VHF körsugárzó rádióirányadó (DVOR)

34965000-9

Távolságmérő berendezés (DME)

34966000-6

Rádió-iránymérő eszköz és irányítatlan sugárzású irányadó állomás

34966100-7

Rádió-iránymérő eszköz (RDF)

34966200-8

Irányítatlan sugárzású irányadó állomás (NDB)

34967000-3

Légiközlekedési távközlési rendszer (COM)

34968000-0

Repülőtéri légtérellenőrző és világítástechnikai rendszer

34968100-1

Légtérfelderítő rendszer (SUR)

34968200-2

Repülőtér navigációs fényrendszere (precíziós megközelítési pályajelző – PAPI)

34969000-7

Utasbeszállító lépcsők és hidak repülőgépekhez

34969100-8

Utasbeszállító hidak repülőgépekhez

34969200-9

Utasbeszállító lépcsők repülőgépekhez

34970000-7

Forgalomfigyelő berendezések

34971000-4

Sebességmérő kamerák

34972000-1

Forgalomáramlás-mérő rendszerek

34980000-0

Menetjegy

34990000-3

Irányító-, biztonsági, jelző- és világítóberendezések

34991000-0

Helyszínen üzemeltetett lámpák

34992000-7

Jelzőtáblák és megvilágított jelzőtáblák

34992100-8

Megvilágított közúti jelzések

34992200-9

Közúti jelzőtáblák

34992300-0

Utcai jelzőtáblák

34993000-4

Közúti lámpák

34993100-5

Alagútvilágítás

34994000-1

Hajók irányítására és megvilágítására szolgáló lámpák

34994100-2

Folyami irányításra és megvilágításra szolgáló lámpák

34995000-8

Légi járművek irányítására és megvilágítására szolgáló lámpák

34996000-5

Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések

34996100-6

Forgalmi jelzőlámpák

34996200-7

Belvízi utak irányító, biztonsági vagy jelzőberendezései

34996300-8

Parkolási létesítmények irányító, biztonsági vagy jelzőberendezései

34997000-2

Repülőtéri irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések

34997100-3

Fedélzeti adatrögzítők

34997200-4

Repülőtéri világítás

34997210-7

Futópályafények

34998000-9

Kikötői irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések

34999000-6

Szignálgenerátorok, jelelosztó antennák és galvanizálógépek

34999100-7

Szignálgenerátorok

34999200-8

Jelelosztó antennák

34999300-9

Galvanizálógépek

34999400-0

Méretarányos modellek

34999410-3

Méretarányos repülőgép-modellek

34999420-6

Méretarányos hajómodellek

35000000-4

Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések

35100000-5

Vészhelyzeti és biztonsági berendezések

35110000-8

Tűzoltó, mentő- és biztonsági felszerelések

35111000-5

Tűzoltó berendezések

35111100-6

Légzőkészülék tűzoltók számára

35111200-7

Tűzoltó anyagok

35111300-8

Tűzoltó készülékek

35111310-1

Habtöltés tűzoltó készülékekhez

35111320-4

Hordozható tűzoltó készülék

35111400-9

Evakuációs felszerelés

35111500-0

Tűzelfojtó rendszerek

35111510-3

Kézi tűzelfojtó szerszámok

35111520-6

Tűzelfojtó hab vagy hasonló vegyületek

35112000-2

Mentő- és vészhelyzeti felszerelés

35112100-3

Vészhelyzeti gyakorló bábuk

35112200-4

Vészzuhany

35112300-5

Szemzuhany

35113000-9

Védelmi felszerelések

35113100-0

Helyi biztonsági berendezések

35113110-0

Atomreaktor-védelmi berendezések

35113200-1

Nukleáris, biológiai, kémiai és sugárvédelmi védőfelszerelés

35113210-4

Nukleáris biztonsági berendezések

35113300-2

Biztonsági felszerelések

35113400-3

Védő- és biztonsági ruha

35113410-6

Biológiai és vegyvédelmi védőruha

35113420-9

Nukleáris és sugárvédelmi védőruha

35113430-2

Biztonsági mellény

35113440-5

Fényvisszaverő mellény

35113450-8

Védőkabát vagy -poncsó

35113460-1

Védőzokni vagy -harisnya

35113470-4

Védőingek vagy -nadrágok

35113480-7

Csuklóvédő

35113490-0

Védőköpeny

35120000-1

Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök

35121000-8

Biztonsági berendezések

35121100-9

Hangjelzők

35121200-0

Pénzvizsgáló

35121300-1

Biztonsági szerelvények

35121400-2

Biztonsági táskák

35121500-3

Pecsétek, bélyegzők

35121600-4

Címkék

35121700-5

Riasztórendszerek

35121800-6

Biztonsági domború tükrök

35121900-7

Radardetektorok

35123000-2

Helyszíni azonosítóberendezések

35123100-3

Mágneskártyás rendszerek

35123200-4

Rugalmasmunkaidő-nyilvántartó rendszer

35123300-5

Időmérő rendszerek

35123400-6

Azonosítókártyák

35123500-7

Videoazonosító rendszerek

35124000-9

Fémdetektorok

35125000-6

Felügyeleti rendszerek

35125100-7

Érzékelők

35125110-0

Biometrikus érzékelők

35125200-8

Időellenőrző rendszer vagy munkaidő-nyilvántartó

35125300-2

Biztonsági kamerák

35126000-3

Vonalkód-leolvasó berendezés

35200000-6

Rendőrségi felszerelések

35210000-9

Céltáblák lőgyakorlathoz

35220000-2

Tüntetés leverésére szolgáló felszerelések

35221000-9

Vízágyúk

35230000-5

Kézbilincsek

35240000-8

Szirénák

35250000-1

Kutyariasztók

35260000-4

Rendőrségi jelzések

35261000-1

Információs táblák

35261100-2

Változó üzenetet kijelző táblák

35262000-8

Kereszteződési irányító jeladó berendezések

35300000-7

Fegyverek, lőszerek és tartozékaik

35310000-0

Különféle fegyverek

35311000-7

Kardok, tengerészkardok, szuronyok és lándzsák

35311100-8

Kard

35311200-9

Tengerészkard

35311300-0

Szurony

35311400-1

Lándzsa

35312000-4

Gázfegyverek

35320000-3

Lőfegyverek

35321000-0

Könnyű lőfegyverek

35321100-1

Kézi lőfegyverek

35321200-2

Puskák

35321300-3

Géppuskák

35322000-7

Tüzérségi fegyverek

35322100-8

Légvédelem

35322200-9

Önjáró tüzérség

35322300-0

Vontatott tüzérség

35322400-1

Aknavetők

35322500-2

Tarack

35330000-6

Lőszerek

35331000-3

Lőszerek lőfegyverekhez és hadviseléshez

35331100-4

Kézifegyver-lövedékek

35331200-5

Töltényhüvelyek

35331300-3

Gránátok

35331400-7

Taposóaknák

35331500-8

Töltények

35332000-0

Lőszerek tengeri hadviseléshez

35332100-1

Torpedók

35332200-2

Tengeri aknák

35333000-7

Lőszerek légi hadviseléshez

35333100-8

Bombák

35333200-9

Rakétalövedékek

35340000-9

Lőfegyverek alkatrészei és lőszerek

35341000-6

Könnyű lőfegyverek alkatrészei

35341100-7

Bronz csőszerelvények

35342000-3

Rakétavetők alkatrészei

35343000-0

Aknavetők alkatrészei

35400000-8

Katonai járművek és kapcsolódó alkatrészek

35410000-1

Páncélozott katonai járművek

35411000-8

Harckocsik

35411100-9

Közepes harckocsik

35411200-0

Könnyű harckocsik

35412000-5

Páncélozott harcjárművek