2002D0994 — HU — 03.07.2015 — 007.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002. december 20.)

a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről

(az értesítés a C(2002) 5377. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/994/EK)

(HL L 348, 2002.12.21., 154. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2003. január 30.)

  L 26

84

31.1.2003

►M2

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 26.)

  L 279

44

28.8.2004

►M3

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 22.)

  L 193

41

23.7.2005

►M4

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. június 17.)

  L 160

34

19.6.2008

►M5

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. július 30.)

  L 207

30

5.8.2008

►M6

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 29.)

  L 285

42

31.10.2009

►M7

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. augusztus 20.)

  L 226

5

22.8.2012

►M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1068 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. július 1.)

  L 174

30

3.7.2015
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002. december 20.)

a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről

(az értesítés a C(2002) 5377. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/994/EK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 22. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 97/78/EK irányelv szerint a harmadik országokból származó egyes termékek behozatalával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket el kell fogadni, amennyiben bármely, az emberi vagy állati egészségre valószínűsíthetően komoly kockázatot jelentő tényező felmerül vagy elterjed.

(2)

A legutóbb a 2001/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 2 ) módosított, a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1995. október 25-i 95/53/EK tanácsi irányelv ( 3 ) szerint harmadik országokból származó egyes, takarmányozásra szánt termékek behozatalával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket el kell fogadni, amennyiben bármely, az emberi vagy állati egészségre valószínűsíthetően komoly veszélyt jelentő tényező felmerül vagy elterjed.

(3)

Az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv ( 4 ) szerint az állatok és az elsődlegesen állati eredetű termékek termelési folyamatát nyomon kell követni annak érdekében, hogy ki lehessen mutatni bizonyos maradékanyagok és anyagok jelenlétét az élő állatokban, azok kiválasztási termékeiben és testnedveiben, valamint az állati szövetekben, az állati termékekben, a takarmányban és az ivóvízben.

(4)

Egyes Kínából behozott halászati és akvakultúra-termékekben klóramfenikol kimutatását követően a Bizottság elfogadta a 2002/770/EK határozattal ( 5 ) módosított, az egyes Kínából és Vietnamból származó, emberi fogyasztásra szánt halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó védintézkedésekről szóló, 2001. szeptember 9-i 2001/699/EK határozatot ( 6 ). Továbbá a Kínában végzett ellenőrző látogatást követően az állatgyógyászati szabályozás, valamint az élő állatokban és az állati termékekben található maradékanyagok ellenőrzési rendszere terén észlelt hiányosságok alapján a Bizottság elfogadta a legutóbb a 2002/933/EK bizottsági határozattal ( 7 ) módosított, a Kínából behozott állati termékekre vonatkozó védintézkedésekről szóló, 2002. január 30-i 2002/69/EK határozatot ( 8 ).

(5)

A 2002/69/EK határozat előírja, hogy a határozatot az illetékes kínai hatóságok által nyújtott információkra, a tagállamok által a közösségi állat-egészségügyi határállomásokra beérkező szállítmányokon végzett fokozott nyomon követés és vizsgálat, valamint szükség szerint a közösségi szakértők újból elvégzett helyszíni ellenőrző látogatása eredményeire tekintettel felül kell vizsgálni. A kínai hatóságok által nyújtott információk, valamint a tagállamok által végzett ellenőrzések kedvező eredményei megengedték egyes állati eredetű termékek Kínából történő behozatalának engedélyezését, és így a 2002/69/EK határozat többszöri módosítását.

(6)

A kínai hatóságok által nyújtott információkra figyelemmel engedélyezett az olyan állati eredetű termékkategóriák behozatala, amelyek vonatkozásában a maradékanyag ellenőrzésére vonatkozó kínai terveket elfogadták.

(7)

Egyes más állati eredetű termékkategóriák tekintetében a tagállamok által végzett ellenőrzések eredményeire figyelemmel továbbra is szükséges fenntartani a 2002/69/EK határozatban megállapított felügyeleti eljárást. A szállítmányokon végrehajtott vizsgálatok gyakoriságát a megállapított kockázati szintnek megfelelően kell rögzíteni.

(8)

Azon halászati termékeknél, amelyeket akvakultúrától eltérő módon nyernek, a fenti kockázatok nem állnak fenn, ezért azokat mentesíteni kell a felügyelet alól. Azonban az Atlanti-óceánban fogott garnélarákok kivételével az angolna és a garnélarák esetében nem lehet megállapítani, hogy ezek akvakultúrából vagy halászatból származnak-e. Ezért e termékek behozatalát továbbra is tiltani kell, kivéve a már említett, Atlanti-óceánban fogott rákfélék kategóriáját.

(9)

A 2001/669/EK határozatban előírt felügyeletet Kína tekintetében továbbra is fenntartották egy átmeneti időszakra, míg azt Vietnam tekintetében a 2002/770/EK határozat utóbb törölte.

(10)

Ezért helyénvaló a 2002/69/EK határozat rendelkezéseit e határozattal frissíteni és egységes szerkezetbe foglalni, valamint a 2001/669/EK és a 2002/69/EK határozatot megfelelően hatályon kívül helyezni.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

Ezt a határozatot a Kínából behozott valamennyi emberi fogyasztásra vagy állati takarmányozásra szánt állati eredetű termékre alkalmazni kell.

▼M3

2. cikk

(1)  A tagállamok megtiltják az 1. cikkben említett termékek behozatalát.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérően a tagállamok engedélyezik az e határozat mellékletében felsorolt termékek behozatalát az érintett termékekre vonatkozó különleges állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek mellett, továbbá a melléklet II. részében felsorolt termékek esetében a 3. cikk rendelkezéseivel összhangban.

▼M4

3. cikk

A tagállamok engedélyezik a melléklet II. részében felsorolt termékek szállítmányainak behozatalát, amennyiben azok az illetékes kínai hatóság olyan értelmű nyilatkozata kíséretében érkeznek, hogy valamennyi szállítmányt a feladás előtt kémiai vizsgálatnak vetették alá annak biztosítására, hogy a szóban forgó termékek ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre. E kémiai vizsgálatot különösen a melléklet II. részében felsorolt termékekben a klóramfenikol és a nitrofurán, valamint ezek metabolitjai kimutatásának céljával kell elvégezni. Ezen kívül a melléklet II. részében szereplő, akvakultúrából nyert halászati termékeket meg kell vizsgálni a malachitzöld- és kristályibolya-szermaradékok jelenlétének kimutatása céljából. A kémiai vizsgálatok eredményeit tartlamaznia kell a nyilatkozatnak.

▼M2 —————

▼B

5. cikk

A tagállamok módosítják a kereskedelemre vonatkozó előírásaikat, hogy azokat e határozattal összhangba hozzák. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

▼M2

6. cikk

Ezt a határozatot a kínai illetékes hatóság által átadott információ és garanciák – és szükség esetén a Közösség szakértői által végrehajtott helyszíni ellenőrzés eredményei – alapján kell felülvizsgálni.

▼B

7. cikk

A 2001/699/EK és a 2002/69/EK határozat hatályát veszti.

8. cikk

Ezt a határozatot 2002. december 24-étől kell alkalmazni.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

▼M3
MELLÉKLET

▼M8

I. RÉSZ

Az Unióba a 3. cikkben előírt nyilatkozat nélkül behozható, emberi fogyasztásra vagy állati takarmányozásra szánt állati eredetű termékek a következők:

 halászati termékek, kivéve:

 

 az akvakultúrából nyert termékek,

 a tisztított és/vagy feldolgozott garnélarák,

 a természetes édesvízből kihalászott, a Procambrus clarkii fajhoz tartozó rák,

 zselatin;

 az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti állateledel ( 9 );

 az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti élelmiszer-adalékanyagnak szánt anyagok ( 10 );

 a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti étrend-kiegészítőnek vagy annak összetevőjének szánt anyagok ( 11 );

 a 68/2013/EU bizottsági rendelet szerinti takarmány-alapanyagnak tekintett kondroitin-szulfát és glükózamin ( 12 );

 az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti takarmány-adalékanyagnak szánt L-cisztein és L-cisztin. ( 13 ).

▼M3

II. RÉSZ

A Közösségbe csak a 3. cikkben előírt nyilatkozat kíséretében behozható, emberi fogyasztásra vagy állati takarmányozásra szánt állati eredetű termékek jegyzéke

 Az akvakultúrából nyert halászati termékek,

 tisztított és/vagy feldolgozott garnélarák,

 természetes édesvízből kihalászott, a Procambrus clarkii fajba tartozó rák,

 tisztított állati bél,

 nyúlhús,

 méz,

 méhpempő,

▼M5

 baromfihús-készítmények,

▼M6

 tojás és tojásból készült termékek,

▼M7

 propolisz and virágpor.( 1 ) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

( 2 ) HL L 234., 2001.9.1., 55. o.

( 3 ) HL L 265., 1995.11.8., 17. o.

( 4 ) HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

( 5 ) HL L 265., 2002.10.3., 16. o.

( 6 ) HL L 251., 2001.1.20., 11. o.

( 7 ) HL L 324., 2002.11.29., 71. o.

( 8 ) HL L 30., 2002.1.31., 50. o.

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács (2009. október 21.) 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

( 10 ) Az Európai Parlament és a Tanács (2008. december 16.) 1333/2008/EK rendelete az élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

( 11 ) Az Európai Parlament és a Tanács (2002. június 10.) 2002/46/EK irányelve az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).

( 12 ) A Bizottság ( 2013. január 16. ) 68/2013/EU rendelete a takarmány-alapanyagok jegyzékéről (HL L 29., 2013.1.30., 1. o.).

( 13 ) Az Európai Parlament és a Tanács (2003. szeptember 22.) 1831/2003/EK rendeletea takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).