02002D0002 — HU — 17.12.2016 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2001. december 20.)

a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi határozat értelmében a személyes adatoknak a személyes információk védelméről és az elektronikus dokumentumokról szóló kanadai törvény által biztosított megfelelő védelméről

(az értesítés a C(2001) 4539. számú dokumentummal történt)

(2002/2/EK)

(HL L 002, 2002.1.4., 13. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2295 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EGT-vonatkozású szöveg (2016. december 16.)

  L 344

83

17.12.2016
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2001. december 20.)

a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi határozat értelmében a személyes adatoknak a személyes információk védelméről és az elektronikus dokumentumokról szóló kanadai törvény által biztosított megfelelő védelméről

(az értesítés a C(2001) 4539. számú dokumentummal történt)

(2002/2/EK)1. cikk

A 95/46/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában Kanada megfelelő szintű védelemben részesíti a Közösségből a személyes információk védelméről és az elektronikus dokumentumokról szóló törvény („a kanadai törvény”) hatálya alá tartozó címzetteknek továbbított személyes adatokat.

2. cikk

Ez a határozat csak a Kanadában, a kanadai törvény által nyújtott védelem megfelelő voltának – a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés céljából történő – megállapítására vonatkozik, és nem érinti az irányelv egyéb rendelkezéseinek végrehajtását szolgáló feltételeket vagy korlátozásokat a személyes adatoknak a tagállamokban végzett feldolgozására tekintetében.

▼M1

3. cikk

Ha a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai oly módon gyakorolják a 95/46/EK irányelv 28. cikkének (3) bekezdése alapján őket megillető jogköreiket, hogy ez – az egyéneknek a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme érdekében – egy olyan kanadai szervezethez irányuló adatáramlás felfüggesztéséhez vagy végleges tilalmához vezet, amelynek tevékenysége a személyes információk védelméről és az elektronikus dokumentumokról szóló kanadai törvény hatálya alá tartozik, az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja erről a Bizottságot, amely továbbítja ezt a tájékoztatást a többi tagállamnak.

▼M1

3a. cikk

(1)  A Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a kanadai jogrend azon fejleményeit, amelyek hatással lehetnek e határozat működésére, beleértve a hatóságok személyes adatokhoz való hozzáférésével kapcsolatos fejleményeket is, annak vizsgálata céljából, hogy Kanada továbbra is megfelelő szintű védelmet biztosít-e a személyes adatok számára.

(2)  A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást azokról az esetekről, amikor az adatvédelem normái teljesítésének biztosításáért felelős kanadai szerveknek a normák teljesülését nem sikerül biztosítaniuk.

(3)  A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást bármely arra utaló körülményről, hogy Kanada nemzetbiztonságért, bűnüldözésért vagy egyéb közérdekekért felelős hatóságainak az egyének személyes adataik védelméhez fűződő jogába történő beavatkozása túllépi a feltétlenül szükséges mértéket és/vagy nem létezik hatékony jogvédelem az ilyen beavatkozásokkal szemben.

(4)  Ha bizonyítékok támasztják alá, hogy már nem biztosított a megfelelő szintű védelem, beleértve az ezen cikk (2) és (3) bekezdésében tárgyalt helyzetek esetét is, a Bizottság tájékoztatja az illetékes kanadai hatóságot, és amennyiben szükséges, a 95/46/EK irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, ezen határozat hatályon kívül helyezése vagy felfüggesztése, illetve hatályának korlátozása céljából intézkedéstervezetet nyújt be.

▼B

4. cikk

(1)  Ez a határozat – működésével kapcsolatos tapasztalatok tükrében vagy a kanadai jogalkotásban bekövetkezett változások, többek között egy kanadai tartomány lényegében azonos jogszabályát elismerő intézkedések hatására – bármikor módosítható. A Bizottság határozatáról a tagállamok részére történő értesítésétől számított három évet követően a rendelkezésére álló információk alapján értékeli ennek a határozatnak a működését, és jelenti a vonatkozó megállapításokat a 95/46/EK irányelv 31. cikke alapján létrehozott bizottságnak, beleértve egyben azokat az esetleges bizonyítékokat, amelyek befolyásolhatják azt a – az e határozat 1. cikkében megfogalmazott – megállapítást, hogy a Kanadában biztosított védelem a 95/46/EK irányelv 25. cikke értelmében megfelelő, valamint azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják ennek a határozatnak a hátrányosan megkülönböztető végrehajtását.

(2)  A Bizottság szükség esetén a 95/46/EK irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban terjeszt elő intézkedéstervezeteket.

5. cikk

A tagállamok legkésőbb a tagállamok e határozatról történő értesítését követő 90 napon belül megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak megfeleljenek.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.