02001D0470 — HU — 01.01.2011 — 002.005


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

►C1  A TANÁCS HATÁROZATA

(2001. május 28.)

a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról ◄

(2001/470/EK)

(HL L 174, 2001.6.27., 25. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 568/2009/EK HATÁROZATA (2009. június 18.)

  L 168

35

30.6.2009


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 242, 20.9.2019, o 28 (2001/470/EK)
▼B

▼C1

A TANÁCS HATÁROZATA

(2001. május 28.)

a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról

▼B

(2001/470/EK)I. CÍM

A POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEKBEN LÉTREHOZOTT EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT ALAPELVEI

1. cikk

Létrehozás

(1)  A tagállamok között polgári és kereskedelmi ügyekben egy Európai Igazságügyi Hálózat (a továbbiakban: „hálózat”) kerül felállításra.

(2)  E határozat alkalmazásában a „tagállam” kifejezés a tagállamokat jelenti, Dánia kivételével.

2. cikk

Összetétel

(1)  A hálózatot alkotják:

a) a tagállamok (2) bekezdés szerint kijelölt kapcsolattartói;

b) a közösségi jogi aktusokban, a tagállamok által megerősített nemzetközi megállapodásokban, illetve a polgári és kereskedelmi ügyekben folyó igazságügyi együttműködés terén irányadó belső jogi szabályokban előírt egyes központi szervek és központi hatóságok;

▼M1

c) azok az összekötő tisztviselők, akikre az összekötő tisztviselőknek az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködés javítása céljából történő cseréjére vonatkozó keretekről szóló, 1996. április 22-i 96/277/BI együttes fellépés ( 1 ) vonatkozik, amennyiben hatáskörük a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre is kiterjed;

▼B

d) egyéb megfelelő igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok, amelyek hatásköre kiterjed a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott együttműködésre, ha tagállamaik hasznosnak vélik részvételüket a hálózatban;

▼M1

e) a tagállamokban nemzeti szinten a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló közösségi és nemzetközi jogi eszközök alkalmazásában közvetlenül részt vevő jogi szakembereket képviselő szakmai szervezetek.

▼B

(2)  Minden tagállam egy kapcsolattartót jelöl ki. A tagállamok mindemellett korlátozott számban további kapcsolattartókat is kijelölhetnek, amennyiben ezt a különböző jogrendszerek léte, a belső joghatóság megosztása és a kapcsolattartókra háruló feladatok alapján, illetve annak érdekében tartják szükségesnek, hogy a határokon átnyúló jogvitákkal gyakran foglalkozó igazságszolgáltatási szerveket közvetlenül társítsák a kapcsolattartók tevékenységével.

Amennyiben valamely tagállam több kapcsolattartót jelöl ki, gondoskodnia kell a kapcsolattartók között alkalmazandó megfelelő összehangolási eljárásokról.

▼M1

Ha az ezen bekezdés értelmében kijelölt kapcsolattartó nem bíró, az érintett tagállam gondoskodik a nemzeti bíróságokkal való tényleges kapcsolatról. Ennek megkönnyítése érdekében a tagállam kijelölhet egy bírót e feladatra. Ez a bíró a hálózat tagja.

(2a)  A tagállamok biztosítják, hogy a kapcsolattartók elegendő számú és megfelelő személyzettel, erőforrásokkal és modern kommunikációs eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy teljes mértékben el tudják látni kapcsolattartói feladataikat.

▼B

(3)  A tagállamok meghatározzák az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett hatóságokat.

(4)  A tagállamok kijelölik az (1) bekezdés d) pontjában említett hatóságokat.

▼M1

(4a)  A tagállamok meghatározzák az (1) bekezdés e) pontjában említett szakmai szervezeteket. E célból beszerzik az érintett szakmai szervezeteknek a hálózatban való részvételükre vonatkozó hozzájárulását.

Ha egy tagállamban egy adott jogi szakma nemzeti szinten több képviseleti szervezettel rendelkezik, az adott tagállam feladata, hogy megszervezze az érintett szakma megfelelő hálózati képviseletét.

▼M1

(5)  A tagállamok a 20. cikkel összhangban tájékoztatják a Bizottságot az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett hatóságok megnevezéséről és teljes címéről, az alábbi adatokkal:

▼B

a) a rendelkezésükre álló távközlési lehetőségek;

b) nyelvismeretük; és

▼M1

c) adott esetben a hálózatban betöltött sajátos szerepük és – amennyiben több kapcsolattartó is létezik – a sajátos feladataik.

▼B

3. cikk

A hálózat feladatai és tevékenysége

(1)  A hálózat a következő feladatokat látja el:

a) a tagállamok polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésének elősegítése, beleértve egy információs rendszer kialakítását, fokozatos kiépítését és folyamatos naprakészen tartását a hálózat tagjai részére;

▼M1

b) az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférés megkönnyítése a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló közösségi és nemzetközi jogi eszközök érvényesülésére vonatkozó tájékoztatási intézkedéseken keresztül.

▼B

(2)  A hálózat – a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott együttműködésre vonatkozó egyéb közösségi jogi aktusok, illetve nemzetközi megállapodások sérelme nélkül – különösen a következő célok érdekében fejti ki tevékenységét:

a) a határokon átnyúló következményekkel járó eljárások zavartalan lefolytatása, valamint a tagállamok közötti igazságügyi együttműködésre irányuló kérelmek elintézése, különösen, ha nincs vonatkozó közösségi vagy nemzetközi jogi rendelkezés;

▼M1

b) a közösségi jogi eszközök vagy a két vagy több tagállam között hatályban levő egyezmények hatékony és gyakorlati alkalmazása.

Különösen, ha egy másik tagállam joga alkalmazandó, az ügyben eljáró bíróságok vagy hatóságok a hálózathoz fordulhatnak, hogy tájékoztatást kapjanak e jog tartalmáról;

c) egy, a nyilvánosság számára elérhető információs rendszer kialakítása, fenntartása és népszerűsítése a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre az Európai Unióban, az erre vonatkozó közösségi és nemzetközi jogi eszközökre, valamint a tagállamok belső jogára vonatkozóan, különös tekintettel az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre.

A legfontosabb információforrás a hálózat honlapja, amely az uniós intézmények valamennyi hivatalos nyelvén naprakész információkat tartalmaz.

▼B

4. cikk

A hálózat működési rendje

A hálózat különösen a következő eszközök révén látja el feladatait:

1. a 3. cikkben előírt feladatok ellátása érdekében elősegíti a tagállamok – 2. cikk (1) bekezdésében említett – hatóságai közötti megfelelő kapcsolattartást;

2. a II. címben meghatározott szabályok szerint megszervezi a kapcsolattartók és a hálózat tagjainak időszakos ülésit;

3. a III. címben megállapított szabályoknak megfelelően kialakítja és naprakészen tartja a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre, valamint az adott címben említett tagállamok jogrendszerére vonatkozó információs rendszert.

5. cikk

Kapcsolattartók

(1)  A kapcsolattartókkal a 3. cikkben előírt feladatok ellátása során a 2. cikk (1) bekezdésének b)–d) pontjában említett hatóságok rendelkeznek.

A kapcsolattartókkal ugyanezen célok szolgálatában rendelkeznek továbbá saját tagállamaik helyi igazságügyi hatóságai, a tagállamok előírásainak megfelelően.

▼M1

(2)  A kapcsolattartók különösen a következő feladatokat látják el:

a) biztosítják, hogy a helyi igazságügyi hatóságok általános tájékoztatást kapjanak a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló közösségi és nemzetközi jogi eszközökkel kapcsolatban. Biztosítják különösen azt, hogy a helyi igazságügyi hatóságok jobban megismerjék a hálózatot, beleértve a hálózat honlapját is;

b) a többi kapcsolattartót, a 2. cikk (1) bekezdésének b)–d) pontjában említett hatóságokat és saját tagállamaik helyi igazságügyi hatóságait ellátják mindazokkal az információkkal, amelyekre a tagállamoknak a 3. cikk szerinti zavartalan igazságügyi együttműködéshez szükségük lehet, segítséget nyújtva számukra az igazságügyi együttműködésre irányuló, megvalósítható igények megfogalmazásában, valamint a legmegfelelőbb közvetlen kapcsolatok kialakításában;

c) megadnak minden tájékoztatást, hogy megkönnyítsék egy másik tagállam közösségi vagy nemzetközi jogi eszköz értelmében irányadó jogának alkalmazását. E célból a megkeresett kapcsolattartó tagállamának a 2. cikkben említett hatóságaira is támaszkodhat, hogy hozzájusson a kért tájékoztatáshoz. A válaszban szereplő tájékoztatás nem kötelező sem a kapcsolattartókra, sem a megkeresett hatóságokra, sem a megkereső hatóságra;

d) e cikk (4) bekezdésének és a 6. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül megoldást keresnek az igazságügyi együttműködésre irányuló igényekkel kapcsolatban felmerült nehézségekre;

e) az adott tagállamban elősegítik az igazságügyi együttműködésre irányuló igények feldolgozásának összehangolását, különösen, amikor az érintett tagállam igazságügyi hatóságaitól származó több megkeresést is egy másik tagállamban kell teljesíteni;

f) a hálózat honlapján keresztül részt vesz a nyilvánosság általános tájékoztatásában, a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Unióban folytatott igazságügyi együttműködésről, a vonatkozó közösségi és nemzetközi jogi eszközökről, valamint a tagállamok belső jogáról, különös tekintettel az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre;

g) közreműködnek a 9. cikkben említett ülések megszervezésében, és részt vesznek azokon;

h) a III. címben előírt szabályoknak megfelelően segítséget nyújtanak a címben említett információk, különösen a nyilvánosság rendelkezésére álló információs rendszer összeállításában és naprakészen tartásában;

i) nemzeti szinten biztosítják a hálózat tagjai közötti koordinációt;

j) kétévente jelentést készítenek tevékenységükről – amely adott esetben tartalmazza a hálózatban alkalmazott legjobb gyakorlatokat is –, azt beterjesztik a hálózat tagjainak ülésére, valamint felhívják a figyelmet a hálózaton belüli esetleges fejlesztési lehetőségekre.

▼B

(3)  Amennyiben valamely kapcsolattartó egy olyan információra vonatkozó kérést kap a hálózat más tagjától, amelyre nem képes választ adni, azt ahhoz a kapcsolattartóhoz, illetve a hálózat azon tagjához továbbítja, aki a legalkalmasabb a válaszadásra. A kapcsolattartónak rendelkezésre kell állnia minden ilyen, a további kapcsolattartásra nézve hasznos segítségnyújtásra.

(4)  Azokon a szakterületeken, ahol az igazságügyi együttműködést szabályozó közösségi jogi aktusok vagy nemzetközi megállapodások már tartalmaznak rendelkezést az igazságügyi együttműködést elősegítő hatóságok kijelöléséről, a kapcsolattartók a kérelmeket e hatóságokhoz intézik.

▼M1

5a. cikk

Szakmai szervezetek

(1)  A 3. cikkben előírt feladatok teljesítéséhez való hozzájárulás érdekében a kapcsolattartóknak megfelelő kapcsolatban kell állniuk a 2. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett szakmai szervezetekkel, az egyes tagállamok által meghatározandó szabályokkal összhangban.

(2)  Az (1) bekezdésben említett kapcsolatok különösen az alábbi tevékenységeket foglalhatják magukban:

a) tapasztalat- és információcsere a közösségi és nemzetközi jogi eszközök hatékony és gyakorlati alkalmazása terén;

b) részvétel a 15. cikkben említett tájékoztató füzetek kidolgozásában és naprakésszé tételében;

c) szakmai szervezetek részvétele a kapcsolódó üléseken.

(3)  A szakmai szervezetek egyedi esetekre vonatkozóan nem kérhetnek tájékoztatást a kapcsolattartóktól.

▼B

6. cikk

A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködést szabályozó közösségi jogi aktusok és nemzetközi megállapodások szerint hatáskörrel rendelkező hatóságok

(1)  A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó közösségi jogi aktusok vagy nemzetközi megállapodások alapján hatáskörrel rendelkező hatóságok részvétele a hálózat tevékenységében nem érinti a kijelölésükről rendelkező jogi aktusokban vagy megállapodásokban számukra biztosított hatásköröket.

A hálózaton belüli kapcsolatok nem korlátozzák az említett hatóságok rendszeres, illetve alkalmi kapcsolatait.

(2)  A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó közösségi jogi aktusokban vagy nemzetközi megállapodásokban említett hatóságok és a hálózat kapcsolattartói minden tagállamban rendszeres eszmecseréket folytatnak, és kapcsolatot tartanak, hogy tapasztalataikat a lehető legszélesebb körben terjesszék.

▼M1

E célból minden tagállam az általa meghatározott eljárásoknak megfelelően biztosítja, hogy a kapcsolattartó vagy kapcsolattartók és a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére álljanak a megfelelő eszközök a rendszeres ülésezéshez.

▼B

(3)  A hálózat kapcsolattartói a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó közösségi jogi aktusokban vagy nemzetközi megállapodásokban említett hatóságok rendelkezésére állnak, és azokat minden lehetséges módon segítik.

7. cikk

A kapcsolattartók nyelvismerete

▼M1

A hálózat gyakorlati működésének megkönnyítése érdekében valamennyi tagállamnak biztosítania kell, hogy a kapcsolattartók megfelelő szinten ismerjék az uniós intézmények valamely, a sajátjuktól eltérő hivatalos nyelvét, tekintve, hogy képesnek kell lenniük a többi tagállam kapcsolattartóival való kommunikációra.

▼B

A tagállamok elősegítik kapcsolattartóik számára a különleges nyelvi képzést, és előmozdítják a kapcsolattartók közötti csereprogramokat a tagállamokban.

▼M1

8. cikk

Eljárás az igazságügyi együttműködés keretében előterjesztett megkeresésekre

(1)  A kapcsolattartók valamennyi hozzájuk megküldött megkeresésre késedelem nélkül, de legkésőbb a kézhezvételt követő tizenöt napon belül válaszolnak. Amennyiben egy kapcsolattartónak nem áll módjában a megkeresésre a kézhezvételtől e határidőn belül válaszolnia, erről a megkeresést megküldő személyt röviden tájékoztatja, és megadja azt a határidőt, amit a válaszadásra szükségesnek ítél, ám ez az időtartam főszabályként nem haladhatja meg a harminc napot.

(2)  Annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban és a lehető leghamarabb válaszoljanak az (1) bekezdésben említett megkeresésekre, a kapcsolattartók a tagállamok által a rendelkezésükre bocsátott legmegfelelőbb technológiai eszközöket használják.

(3)  A Bizottság biztonságos és korlátozott hozzáférésű elektronikus nyilvántartást vezet az 5. cikk (2) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában említett, igazságügyi együttműködés iránti megkeresésekről és válaszokról. A kapcsolattartók biztosítják, hogy az e nyilvántartás létrehozásához és működéséhez szükséges információkat rendszeresen biztosítsák a Bizottság számára.

(4)  A Bizottság félévente legalább egyszer tájékoztatást nyújt a kapcsolattartók számára a (3) bekezdésben említett, az igazságügyi együttműködés iránti megkeresésekkel és a válaszokkal kapcsolatos statisztikákról.

▼BII. CÍM

A HÁLÓZAT ÜLÉSEI

▼M1

9. cikk

A kapcsolattartók ülései

(1)  A hálózat kapcsolattartói a 12. cikkel összhangban legalább hathavonta egyszer üléseznek.

(2)  Az üléseken a tagállamok mindegyikét egy vagy több kapcsolattartó képviseli, akiket a hálózat további tagjai is elkísérhetnek, de tagállamonként legfeljebb hat képviselő vehet részt azokon.

▼B

10. cikk

A kapcsolattartók időszakos üléseinek céljai

(1)  A kapcsolattartók időszakos üléseinek célja:

a) hogy lehetővé tegyék a kapcsolattartók megismerkedését, illetve különösen a hálózat működtetésére vonatkozó tapasztalatcserét közöttük;

b) hogy fórumot biztosítsanak a tagállamok igazságügyi együttműködése során felmerült gyakorlati és jogi problémák megvitatására, különös tekintettel az Európai Közösség intézkedéseinek végrehajtására;

c) hogy meghatározzák a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés bevált gyakorlatait, valamint biztosítsák az erre vonatkozó információk hálózaton belüli terjesztését; továbbá

d) különösen a III. cím értelmében hozzáférhető információk szerkezetére, felépítésére, tartalmára és elérésére vonatkozó adat- és véleménycsere;

e) a 15. cikkben előírt, gyakorlati jellegű tájékoztató füzetek fokozatos bevezetését szolgáló irányelvek kialakítása, különös tekintettel a tájékoztató füzetekkel lefedni szándékolt tárgykörökre, illetve a tájékoztató füzetek formátumára;

f) a III. címben foglaltakon túlmutató, hasonló célokat követő konkrét kezdeményezések meghatározása.

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kapcsolattartók ülésein sor kerüljön a közösségi jogi aktusokban, illetve nemzetközi megállapodásokban előírt egyes együttműködési mechanizmusok működtetése terén nyert tapasztalatok cseréjére.

11. cikk

A hálózat tagjainak ülései

(1)  A hálózat minden tagja számára nyitva álló üléseket kell tartani annak érdekében, hogy megismerjék egymást, és megoszthassák tapasztalataikat, s a felmerült gyakorlati és jogi problémák megvitatására fórumot biztosítsanak, amelyen egyes konkrét kérdéseket is megtárgyalhatnak a résztvevők.

Egyes konkrét kérdésekben külön ülés is tartható.

(2)  Az ülést adott esetben a 12. pont szerint kell összehívni.

(3)  A Bizottság – a Tanács elnökségével, valamint a tagállamokkal szoros együttműködésben – minden ülésre nézve meghatározza a résztvevők legnagyobb számát.

▼M1

11a. cikk

Megfigyelők részvétele a hálózat ülésein

(1)  Az 1. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, Dánia képviselőket küldhet a 9. és 11. cikkben említett ülésekre.

(2)  A csatlakozó és tagjelölt országokat is meg lehet hívni, hogy ezeken az üléseken megfigyelőként részt vegyenek. A Közösség által megkötött, a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló nemzetközi megállapodásokban részes harmadik államok meghívást kaphatnak arra, hogy megfigyelőként szintén részt vegyenek a hálózat egyes ülésein.

(3)  Valamennyi megfigyelő állam részéről egy vagy több képviselő vehet részt a hálózat ülésein, de az egyes országok képviselőinek száma semmilyen esetben nem haladhatja meg a három főt.

▼B

12. cikk

A hálózat üléseinek szervezése és eljárásrendje

(1)  A Bizottság – a Tanács elnökségével, valamint a tagállamokkal szoros együttműködésben – összehívja a 9. és 11. cikkben elrendelt üléseket. Az üléseken a Bizottság elnököl, és gondoskodik a titkársági teendők ellátásáról.

(2)  A Bizottság, a Tanács elnökségével egyetértésben és a tagállamokkal kapcsolattartóik útján folytatott konzultáció alapján, az egyes ülések előtt elkészíti a napirendtervezetet.

(3)  A napirendről az ülés előtt tájékoztatni kell a kapcsolattartókat, akik kérhetik annak módosítását, illetve kiegészítését újabb pontokkal.

(4)  A Bizottság minden ülést követően jelentést készít arról, amelyet megküld a kapcsolattartóknak.

(5)  A kapcsolattartók és a hálózat tagjainak üléseire bármelyik tagállam területén sor kerülhet.

▼M1

12a. cikk

Kapcsolat más hálózatokkal és nemzetközi szervezetekkel

(1)  A hálózat kapcsolatot tart és megosztja tapasztalatait és a legjobb gyakorlatokat más olyan európai hálózatokkal, amelyek ugyanilyen célkitűzésekkel rendelkeznek, például a büntetőügyekkel foglalkozó európai igazságügyi hálózattal. A hálózat kapcsolatokat tart fenn továbbá az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal annak érdekében, hogy – szükség szerint és a nemzeti gyakorlatok sérelme nélkül – a tagállamok helyi igazságügyi hatóságainak érdekében támogassa a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén való képzéseket.

(2)  A hálózat kapcsolatot tart az Európai Fogyasztói Központok Hálózatával (ECC-Net). A Hálózat kapcsolattartói különösen az ECC-Net tagjai rendelkezésére állnak, hogy a közösségi és nemzetközi jogi eszközök érvényesüléséről megadjanak minden olyan általános tájékoztatást, amely megkönnyíti a fogyasztók igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését.

(3)  A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló nemzetközi jogi eszközök tekintetében a 3. cikkben előírt feladatok teljesítése érdekében a hálózat kapcsolatot tart és tapasztalatot cserél más, harmadik országok között létrehozott igazságügyi együttműködési hálózatokkal és a nemzetközi igazságügyi együttműködést előmozdító nemzetközi szervezetekkel.

(4)  A Bizottság, szoros együttműködésben a Tanács elnökségével és a tagállamokkal, felelős e cikk rendelkezéseinek végrehajtásáért.▼M1

III.

CÍM

A HÁLÓZATON BELÜL HOZZÁFÉRHETŐ INFORMÁCIÓK, VALAMINT A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

▼B

13. cikk

A hálózaton belül továbbított információk

(1)  A hálózaton belül továbbított információk körébe tartoznak:

a) a 2. cikk (5) bekezdésében említett információk;

b) a kapcsolattartók részéről a hálózat megfelelő működéséhez hasznosnak tartott minden további információ;

▼M1

c) a 8. cikkben említett információk.

▼B

(2)  A Bizottság, a kapcsolattartókkal egyeztetve, az (1) bekezdésben meghatározott célokhoz fokozatosan kialakít egy biztonságos, korlátozott hozzáférésű elektronikus információs rendszert.

▼M1

13a. cikk

A nyilvánosság általános tájékoztatása

A hálózat a legmegfelelőbb technológiai eszközök révén hozzájárul a nyilvánosságnak a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló közösségi vagy nemzetközi jogi eszközök tartalmáról és érvényesüléséről való általános tájékoztatásához.

E célból és a 18. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a kapcsolattartók biztosítják a 14. cikkben említett információs rendszernek a nyilvánosság körében történő népszerűsítését.

▼B

14. cikk

Nyilvános információs rendszer

(1)  A 17. és a 18. cikknek megfelelően a nyilvánosság számára fokozatosan létre kell hozni egy internetalapú információs rendszert, benne a hálózat tagjai számára kialakított webhelyet.

(2)  Az információs rendszer elemei:

a) a hatályban lévő, illetve előkészítés alatt álló, a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó közösségi jogi aktusok;

b) nemzeti intézkedések az a) pontban említett hatályos jogi aktusok belföldi végrehajtására;

c) olyan, a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó hatályos nemzetközi jogi okmányok, amelyekhez a tagállamok csatlakoztak, valamint az azokra vonatkozóan tett nyilatkozatok és fenntartások;

d) a közösségi joggyakorlat lényeges elemei a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén;

e) a 15. cikkben előírt tájékoztató füzetek.

(3)  A (2) bekezdés a)–d) pontjaiban említett információk elérhetősége érdekében a hálózat adott esetben az eredeti információt tartalmazó egyéb oldalakhoz linkeket helyez el webhelyén.

(4)  A hálózatnak fenntartott külön webhely hasonlóképpen elérhetővé teszi a kapcsolódó, hasonló témakört érintő nyilvános tájékoztatási kezdeményezéseket, valamint a tagállamok jogrendszerére vonatkozó információkat tartalmazó webhelyeket.

15. cikk

Tájékoztató füzetek

(1)  A tájékoztató füzetek mindenekelőtt az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó információkat tartalmazzák az egyes tagállamok tekintetében, és tájékoztatnak az ügyek bíróság elé vitelének eljárásrendjéről, valamint a jogi segítségnyújtásról, az egyéb közösségi kezdeményezések sérelme nélkül, amit a hálózat messzemenőkig tiszteletben tart.

(2)  A tájékoztató füzeteknek gyakorlati jellegűnek és tömörnek kell lenniük. Könnyen érthető nyelvezeten íródnak, és a nyilvánosság számára hasznos információkat tartalmaznak. A tájékoztató füzeteket fokozatosan, legalább az alábbi témakörökben össze kell állítani:

a) a tagállamok jogrendszerének és igazságszolgáltatási szervezetének alapelvei;

b) az ügyek, különösen a kis összegű követelések bíróság elé vitelének, illetve az ezt követő bírósági eljárásnak a rendje, beleértve a fellebbviteli lehetőségeket és eljárást;

c) jogi segítség nyújtásának feltételei és eljárása, beleértve az e téren tevékenykedő nem kormányzati szervezetek feladatainak ismertetését, és figyelembe véve a „Párbeszéd az állampolgárokkal” elnevezésű program keretében elvégzett munka eredményeit;

d) iratok kézbesítését szabályozó nemzeti rendelkezések;

e) a más tagállamokban hozott ítéletek végrehajtásának szabályai és eljárásai;

f) ideiglenes jogorvoslati intézkedések lehetőségei és eljárásai, különös tekintettel a vagyontárgyak végrehajtás érdekében elrendelt lefoglalására;

g) a jogviták rendezésének alternatív lehetőségei, a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésének közösségi hálózatához tartozó nemzeti információs és tanácsadó központok megjelölésével;

h) a jogi szakmák szervezete és működése.

(3)  A tájékoztató füzetek adott esetben a tagállamok fontosabb ítélkezési gyakorlatának elemeit is tartalmazzák.

(4)  A tájékoztató füzetek a szakemberek számára részletesebb tájékoztatást is nyújthatnak.

16. cikk

Az információk naprakészen tartása

A 13-15. cikk értelmében a hálózatban továbbított, valamint a nyilvánosság számára közzétett minden információt rendszeresen naprakészen kell tartani.

17. cikk

A Bizottság szerepe a nyilvános információs rendszerben

A Bizottság:

1. felelős a nyilvános információs rendszer működtetéséért;

2. internetes webhelyén – a kapcsolattartókkal egyeztetve – külön webhelyet hoz létre a hálózat tagjai számára;

3. a 14. cikk rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást ad a közösségi jog és eljárásrend lényeges elemeiről, beleértve a közösségi joggyakorlatot is;

4.

 

a) biztosítja a tájékoztató füzetek egységes formátumát, s azt, hogy azok tartalmazzanak a hálózat által szükségesnek ítélt minden információt;

▼M1

b) intézkedik a közösségi jog és eljárások vonatkozó elemeiről – többek között a közösségi ítélkezési gyakorlatról – szóló információknak, valamint az információs rendszer általános oldalainak, továbbá a 15. cikkben említett tájékoztató füzeteknek az uniós intézmények hivatalos nyelveire való lefordításáról, és azokat a hálózat saját honlapján hozzáférhetővé teszi.

▼B

18. cikk

A kapcsolattartók szerepe a nyilvános információs rendszerben

A kapcsolattartók biztosítják, hogy:

(1) az információs rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges információk eljussanak a Bizottsághoz;

(2) a rendszerre felvett információk helytállóak legyenek;

(3) a Bizottság azonnal értesítést kapjon a frissítésről, amint valamely információs elem módosítása szükségessé válik;

(4) az érintett tagállamaikra vonatkozó tájékoztató füzetek kialakítása ►M1  ————— ◄ , a 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában foglalt irányelvek alapján megtörténjen;

(5) tagállamaik gondoskodjanak a hálózatnak szánt webhelyre felvitt tájékoztató füzetek lehető legszélesebb körű terjesztéséről.IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

▼M1

19. cikk

Jelentéstétel

A Bizottság legkésőbb 2014. január 1-jéig, majd azt követően háromévente jelentést nyújt be a hálózat tevékenységéről az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentést szükség szerint e határozat kiigazítására irányuló javaslatokkal kell kiegészíteni, és tartalmaznia kell az e-igazságszolgáltatás európai rendszerének megtervezése, fejlesztése és végrehajtása érdekében a hálózat által folytatott tevékenységek eredményeire vonatkozó információkat, különösen az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése szempontjából.

20. cikk

Tájékoztatás

A tagállamok legkésőbb 2010. július 1-jéig közlik a Bizottsággal a 2. cikk (5) bekezdésében említett információkat.

▼B

21. cikk

Alkalmazási időpont

Ezt a határozatot 2002. december 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a 2. és 20. cikket, amelyet a határozatnak a címzett tagállamokkal történő közlése napjától kell alkalmazni.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.( 1 ) HL L 105., 1996.4.27., 1. o.