02000R1564 — HU — 04.06.2013 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1564/2000/EK RENDELETE

(2000. július 18.)

egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

(HL L 180, 2000.7.19., 5. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 441/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 7.)

  L 130

1

15.5.2013
▼B

A BIZOTTSÁG 1564/2000/EK RENDELETE

(2000. július 18.)

egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról1. cikk

A mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában megnevezett áruk Kombinált Nómenklatúrán belüli besorolása ezentúl az említett táblázat 2. oszlopában feltüntetett megfelelő KN-kódok szerint történik.

2. cikk

A kettős rendszerekre és a textiltermékek Közösségbe történő behozatala kapcsán végrehajtott előzetes és utólagos közösségi ellenőrzésre vonatkozó, hatályban lévő közösségi intézkedések alapján a tagállamok vámhatóságai által a Kombinált Nómenklatúrába tartozó árucikkek besorolása tekintetében közzétett, e rendelet rendelkezéseinek többé meg nem felelő, kötelező érvényű tarifális felvilágosításra a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének rendelkezései értelmében még 60 napig lehet hivatkozni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLETÁrumegnevezés

KN-kód szerinti besorolás

Indoklás

(1)

(2)

(3)

1.  Kötött, pamutanyagból készült kesztyű, amelynek külső felülete természetes gumival (latex) borított.

A kesztyű háztartási használatra való. (Lásd a 602. sz. fényképet.) (*1)

6116 10 20

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabályai, a 40. árucsoporthoz fűzött 2. a) megjegyzés, a XI. áruosztályhoz fűzött 7. megjegyzés, az 59. árucsoporthoz fűzött 4. a) megjegyzés, a 61. árucsoporthoz fűzött 1. megjegyzés, valamint a6116 ,a6116 10 ésa6116 10 20 KN-kódok megfogalmazásai határozzák meg.

Lásd a Harmonizált Rendszer 4015 és6116 számokhoz fűzött magyarázó megjegyzéseit is.

Figyelembe véve, hogy a kesztyű anyagát képező bevont kelme súlya nem haladja meg az 1500 g/m2-t, e kesztyűt kötött kesztyűként kell besorolni a 6116 szám alá.

2.  Textilipari készáru: stilizált macskafej formájú napellenző lekerekített sarkokkal, melynek mérete körülbelül 44 cm x 39 cm.

A termék átlátszó, kötött, zárt kötésszerkezetű anyagból készült, nyomott macskamotívummal, melyet aztán kifeszítve egy rugalmas huzalkeretre varrtak. Az anyag közepén műanyag tapadókorong van, amely segítségével a napellenző ablaküvegre helyezhető.

(Egyéb készáru)

(Lásd az 596. sz. fényképet.) (*1)

6307 90 10

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabályai, a XI. áruosztályhoz fűzött ►M1  megjegyzések 7. f) pontja ◄ , a 63. árucsoporthoz fűzött 1. megjegyzés, valamint a 6307 , a 6307 90 és a 6307 90 10 KN-kódok megfogalmazásai határozzák meg.

A termék nem sorolható be a 8708 szám: „gépjárműalkatrészek és-tartozékok” alá, mivel annak alakja az ablak csak bizonyos részét fedi, és ezért nem alkalmas arra, hogy kizárólag és főleg a 86., 87. vagy 88. áru- csoport árucikkeivel együtt használják.

Nem tartozik a 6303 és 6304 szám alá sem, mivel sem belső roletta, sem belső felszerelés.

(*1)   A fényképek kizárólag szemléltető jellegűek.

image

image