1999D0478 — HU — 20.12.2004 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1999. július 14.)

a halászati és akvakultúraágazati tanácsadó bizottság megújításáról

(az értesítés a C(1999) 2042. számú dokumentummal történt)

(1999/478/EK)

(HL L 187, 20.7.1999, p.70)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 16.)

  L 370

91

17.12.2004
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1999. július 14.)

a halászati és akvakultúraágazati tanácsadó bizottság megújításáról

(az értesítés a C(1999) 2042. számú dokumentummal történt)

(1999/478/EK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(1) mivel a Bizottság számára fontos a közös halászati politika létrehozása során felmerült kérdésekkel kapcsolatosan az érintett érdekek reakcióinak megismerése;

(2)

mivel a halászati ágazatban a 97/246/EK határozattal ( 1 ) módosított 89/4/EGK határozat ( 2 ), amely legutóbb a 71/128/EGK bizottsági határozat ( 3 ) helyébe lépett, egy tanácsadó bizottságot hozott létre;

(3)

mivel időszerű a tanácsadó bizottság keretén belül a közös halászati politika fejlődésére és igazgatására vonatkozó párbeszéd minden érintett félre, különösen az akvakultúraágazatra és a nem hivatásos szervezetekre való kiterjesztése; mivel e célból szükséges a bizottság szerkezetének felülvizsgálatára;

(4)

mivel a közös halászati politikára vonatkozó elemzések és közös álláspontok megfogalmazásának elősegítése érdekében hasznos a tanácsadó bizottság tagjait felkérni arra, hogy legelőször az őket érintő kérdésekkel foglalkozzanak;

(5)

mivel a hatékonyság érdekében szükséges a bizottság tagjai számának korlátozása;

(6)

mivel hasznos a bizottság munkájának igazgatásával és véleményezéssel megbízott plenáris bizottság és az e vélemények előkészítéséért felelős munkacsoportok közötti párbeszéd egy jobb kapcsolat révén történő javítása;

(7)

mivel a fent említett reformra szánt átmeneti időszak végén, 1999. július 31-én a bizottság tagjainak mandátuma lejár, és ezért kívánatos a határozat szövegének a fent megjelölt értelemben történő módosítása;

(8)

mivel az átláthatóság érdekében a 71/128/EGK határozat szövegét fel kell váltani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:1. cikk

(1)  A Bizottság keretein belül létrehozásra kerül a halászati és akvakultúraágazati tanácsadó bizottság, amely egy plenáris bizottságból, a továbbiakban: „bizottság”, és a 7. cikkben említett négy munkacsoportból áll.

(2)  A bizottság a következő érdekeltségi körök képviselőiből áll: a termelő cégeket, a feldolgozóipart és a halászati és akvakultúraágazat termékeivel kereskedőket képviselő szakmai szervezetek, valamint a fogyasztók, a környezet és a fejlesztés érdekeit képviselő szervezetek.

(3)  A tudományos és/vagy gazdasági testületeket, a banki szférát és az első értékesítési pontot képviselő halászati ágazati szakértőket a 7. cikkben meghatározott csoportok képviselik.

2. cikk

A Bizottság konzultálhat a bizottsággal, amely – az elnök, valamint egy vagy több tagjának kérésére – kérdéseket tehet fel a közös halászati politika szabályaira vonatkozóan, különös tekintettel azon intézkedésekre, amelyeket a Bizottság e szabályok keretében hozhat, valamint a halászati ágazat gazdasági és szociális kérdéseiről, azok kivételével, amelyek szociális partnerekként a munkáltatókat és munkavállalókat érintik.

3. cikk

▼M1

A bizottság 21 tagból áll (a továbbiakban: a „tagok”).

▼B

(1) A következő 11 érdekeltség mindegyike részére egy 1-től 11-ig számozott hely kerül kijelölésre. E 11 hely mindegyikéhez egy teljes jogú tag és egy helyettes tag tartozik:Szakmai szervezetek:

Halászati társaságok:

1)  magán hajótulajdonosok

2)  szövetkezeti hajótulajdonosok

3)  termelői szervezetek

Akvakultúraágazati társaságok:

4)  puhatestű- és kagylótenyésztők

5)  haltenyésztők

Kapcsolódó társaságok:

6)  feldolgozók

7)  kereskedők (behozatal/kivitel és nagykereskedők)

Szakszervezetek:

8)  e társaságok halászai és fizetett munkavállalói

A közös halászati politika által érintett szervezetek:

 

9)  fogyasztók

 

10)  környezet

 

11)  ejlesztés

▼M1

(2) A következők ugyancsak hellyel rendelkeznek a bizottságban: a halászatra vonatkozó ágazati párbeszédbizottság elnöke és alelnöke, valamint a 7. cikkben említett 1., 2., 3. és 4. munkacsoport elnöke és alelnöke.

▼B

4. cikk

(1)  A bizottság tagjait a Bizottság nevezi ki a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott érdekeltségi köröket leginkább képviselő, közösségi szinten létrehozott szervezetek javaslatai alapján. A fogyasztók képviselőjét a fogyasztói bizottság ( 4 ) jelöli ki.

Minden betöltendő hely esetén, a halászatra vonatkozó ágazati párbeszédbizottságnak fenntartott helyek kivételével, a szervezetek két, eltérő nemzetiségű jelöltet jelölnek. A 3. cikk (1) bekezdésében előírt érdekeltségeknek kijelölt helyek esetén a javaslatokban meg kell határozni a teljes jogú tag és helyettese nevét.

Egy bizottsági tag hivatali ideje három év. Ez megújítható. A betöltött tisztségek után nem jár díjazás.

A három éves időszak lejáratát követően a bizottság tagjai mindaddig hivatalban maradnak, amíg nem gondoskodnak utódjukról, vagy meg nem újítják megbízatásukat.

Lemondás vagy elhalálozás esetén egy tag mandátuma a három éves időszak lejárata előtt megszűnik.

A mandátum ugyancsak megszűntethető, ha a tag jelölését előterjesztő testület kéri a személy leváltását.

Egy ilyen tag helyettesítésére, hivatali ideje hátralévő részére, az (1) bekezdésben megállapított eljárással összhangban egy másik személyt kell kinevezni.

(2)  A bizottság tagjainak névjegyzékét a Bizottság tájékoztatás céljából kihirdeti az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

5. cikk

A bizottság egy elnököt és két alelnököt választ három éves időtartamra. A választás a jelen lévő tagok kétharmados többségével történik.

A bizottság vezetőségét 3. cikk (2) bekezdésében említett bizottsági tagok alkotják, az ágazati párbeszédbizottság hajótulajdonos tagjának kivételével.

A vezetőség megválasztja elnökét, valamint előkészíti és megszervezi a 7. cikkben említett munkacsoport tevékenységét.

6. cikk

A 4. cikk (1) bekezdésében említett szervezetek egyikének kérésére az elnök meghívhatja az illető szervezet küldöttjét, hogy az vegyen részt a bizottság ülésein. Az elnök, azonos feltételek mellett, szakértőként bármely személyt meghívhat a bizottság munkálataiban való részvételre, aki elismert szaktudással rendelkezik a napirenden szereplő témák egyikében. A helyettes tagok – saját költségükön – megfigyelőként részt vehetnek az üléseken.

7. cikk

A bizottság, véleményeinek előkészítése érdekében, négy munkacsoportot jelöl ki.

A csoportok nevei, valamint elnökségük és összetételük e határozat mellékletében találhatók.

A munkacsoportok résztvevőit minden egyes ülés napirendjének megfelelően, a Bizottsággal egyetértésben a közösségi szinten létrehozott legreprezentatívabb szervezetek választják ki. A biológia vagy gazdaság képviselőit a STECF ( 5 ) választja ki. A Bizottság a napirendnek megfelelően további szakértőket jelölhet ki.

8. cikk

(1)  A bizottság – a Bizottsággal egyetértésben elfogadott éves munkaprogramnak megfelelően – a Bizottság értesítése alapján ül össze. A vezetőség a Bizottság egyetértésével az elnök értesítése alapján ül össze.

(2)  A Bizottsági szolgálatok képviselői részt vesznek a bizottság, a vezetőség és a munkacsoportok ülésein.

(3)  A bizottság, a vezetőség és a munkacsoport titkárságát a Bizottsági szolgálatok biztosítják.

(4)  A Bizottsággal egyetértésben, a bizottság összeállítja a munkaprogram végrehajtására, az ülések előkészítésére, az ülések helyszínére, a jelentésekre, állásfoglalásokra vagy következtetésekre és a vélemények vagy ajánlások megfogalmazására vonatkozó szabályokat.

9. cikk

A bizottságot feladata, hogy véleményt nyilvánítson a Bizottság által megfogalmazott javaslatokról, valamint a munkaprogramjában szereplő témákról.

A Bizottság a bizottság véleményének kérésekor meghatározhat egy időszakot, amelyen belül a véleményt be kell nyújtani.

Az érintett érdekeltségek álláspontjának tükröződnie kell a Bizottsághoz benyújtott jelentésben.

Amennyiben a kért vélemény a bizottság egyhangú egyetértését tükrözi, a bizottság közös következtetéseket fogalmaz meg, amelyeket a jelentéshez csatol.

10. cikk

Az EK-Szerződés 287. cikkének sérelme nélkül, a bizottság vagy a munkacsoportok tagjai nem tehetnek közzé semmilyen, a munkájuk folyamán a bizottságban vagy a munkacsoportokban szerzett információt, amennyiben a Bizottság tájékoztatja őket arról, hogy a kért vélemény vagy a felmerült kérdés bizalmas üggyel kapcsolatos.

Ebben az esetben, az üléseken kizárólag a bizottság tagjai és a Bizottsági szolgálatok képviselői vehetnek részt.

11. cikk

A 71/128/EGK és a 97/247/EK határozat ( 6 ) hatályát veszti.

12. cikk

Ez a határozat 1999. augusztus 1-jén lép hatályba.
MELLÉKLET

a 7. cikkben említett munkacsoportok

1.   A munkacsoportok nevei

1. csoport

:

A halászati forrásokhoz való hozzáférés és a halászati tevékenységek igazgatása.

2. csoport

:

Akvakultúra: halak, kagylók és puhatestűek.

3. csoport

:

Piaci és kereskedelmi politika.

4. csoport

:

Általános kérdések: gazdasági és ágazati elemzések.

2.   Elnökök és alelnökök

Az 1. és a 4. munkacsoport elnöke a magán hajótulajdonosok képviselője.

Az 1. munkacsoport alelnöke a szövetkezeti hajótulajdonosok képviselője.

A 2. munkacsoport elnöke, illetve alelnöke felváltva a haltenyésztők, illetve a puhatestűeket és kagylókat tenyésztők képviselője.

A 3. munkacsoport elnöke a feldolgozók képviselője.

A 4. munkacsoport elnöke a kereskedők képviselője.

A 3. munkacsoport alelnöke a termelői szervezetek képviselője.

3.   A helyek száma a vonatkozó érdekeltség szerint: 

1. munka-csoport

2. munka-csoport

3. munka-csoport

4. munka-csoport

Magán hajótulajdonosok

5

0

1

3

Szövetkezeti hajótulajdonosok

3

0

1

2

Alkalmazott halászok

2

1

1

2

Termelői szervezetek

1

0

3

1

Haltenyésztők

0

6

1

1

Puhatestűeket/kagylókat tenyésztők

0

4

1

1

Feldolgozók

0

0

3

2

Kereskedők

0

0

2

1

Fogyasztók

0

1

1

1

Környezet

1

1

1

1

Fejlesztés

1

0

1

1

Biológia

1

1

0

0

Gazdaság

1

1

1

1

Bankügyek

0

0

1

1

Árverések és kikötők

0

0

1

0

15

15

19

18

A Bizottság a napirendnek megfelelően további szakértőket jelölhet ki.( 1 ) HL L 97., 1997.4.12., 27. o.

( 2 ) HL L 5., 1989.1.7., 33. o.

( 3 ) HL L 68., 1971.3.22., 18. o.

( 4 ) HL L 162., 1995.7.13., 37. o.

( 5 ) HL L 297., 1993.12.2., 25. o.

( 6 ) HL L 97., 1997.4.12., 28. o.