1999D0217 — HU — 29.03.2006 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1999. február 23.)

1996. október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartásának elfogadásáról

(az értesítés a C(1999) 399. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(1999/217/EK)

(HL L 084, 27.3.1999, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

COMMISSION DECISION of 18 July 2000 (*)

  L 197

53

3.8.2000

►M2

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2002. január 23.)

  L 49

1

20.2.2002

►M3

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. április 7.)

  L 113

28

20.4.2004

►M4

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. május 18.)

  L 128

73

21.5.2005

►M5

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. március 27.)

  L 91

48

29.3.2006(*)

Ez a jogi aktus sosem jelent meg magyar nyelven.
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1999. február 23.)

1996. október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartásának elfogadásáról

(az értesítés a C(1999) 399. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(1999/217/EK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról szóló, 1996. október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel a 2232/96/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének végrehajtásaként a tagállamok az említett rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül értesítik a Bizottságot a területükön forgalomba hozott élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasználásra elfogadott aromaanyagok listájáról;

mivel az említett rendelet 3. cikkének (2) bekezdése végrehajtásaként azon bejelentett aromaanyagokat, amelyeknek egy tagállamban történő jogszerű felhasználását a többi tagállam is köteles elismerni, nyilvántartásba kell foglalni, amelyet a rendelet 7. cikkében leírt eljárással összhangban kell létrehozni;

mivel elismerik, hogy bizonyos tagállamokban egyes aromaanyagok felhasználása jelenleg korlátozott vagy tilos;

mivel elismerik, hogy az e határozat elfogadása idején hatályban levő korlátozásokat vagy tilalmakat az anyag értékelésének befejezéséig továbbra is alkalmazni lehet;

mivel bármely esetben, ha egy tagállam úgy véli, hogy egy nyilvántartásba vett aromaanyag veszélyt jelenthet a közegészségügyre, hivatkozhat a 2232/96/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében által meghatározott védzáradékra;

mivel a nyilvántartás az említett rendelet 4. cikkében meghatározott értékelési program alapját képezi, amelyet a nyilvántartás elfogadását követő tíz hónapon belül el kell fogadni;

mivel az e határozatban meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

Az e határozathoz mellékelt aromaanyagok nyilvántartását elfogadják.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

▼M2
A tagállamok által az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról szóló, 1996. október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerint bejelentett aromaanyagok nyilvántartása

A kémiailag meghatározott aromaanyagok nyilvántartását két különböző részre osztották. Az A. rész az anyagokat az FL-számuk szerint sorolja fel. A B. rész azon anyagokat sorolja fel, amelyek esetében egy tagállam bizalmas kezelést kért a gyártó szellemi tulajdonjogainak védelme érdekében.

Az A. részben, amennyiben rendelkezésre áll, feltüntették a CAS ( 2 )-, Einecs ( 3 )-, CoE ( 4 )- és FEMA ( 5 ) -számot.

A „megjegyzés” oszlopban szereplő szám a következő észrevételek valamelyikére vonatkozik:

1. Olyan anyag, amelyet az ízesítő tulajdonságai mellett egyéb célokra is felhasználnak az élelmiszerekben, illetve azok felületén, és amely ezért további jogi rendelkezések tárgyát képezheti.

2. Olyan anyag, amelynek felhasználását bizonyos tagállamokban korlátozzák vagy tiltják.

3. Olyan anyag, amelynek elsőbbséget kell adni az 1565/2000/EK rendeletben megállapított értékelési programban.

4. Olyan anyag, amelyről további információt kell benyújtani.

5. A megnevezés, a szinonimák, a szisztematikus megnevezések, a CAS-, a CoE- vagy a FEMA-szám következetlenségeket tartalmazhatnak.

▼M3

6. Olyan anyag, amely nem használható élelmiszerekben, illetve azok felületén, kivéve, ha azt jogszerűen hozták forgalomba az adott tagállam(ok)ban.

▼M2

Különleges kérdésként merült fel a valamely „általános” anyagból származó sók és egyéb származékvegyületek kezelése. Bizonyos anyagokat nagyfokú pontossággal jelentettek be. Más anyagokat nem azonosítottak ilyen részletesen. Számos sav és lúg esetében nem adtak meg külön információt arról, hogy a származtatott sóik közül melyikről van szó. Ideiglenesen – és csakis e nyilvántartás alkalmazásában – feltételezzük, hogy az ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsókat, csakúgy mint a kloridokat, karbonátokat és szulfátokat értik az anyag „általános” változatán, feltéve hogy azoknak van ízesítő tulajdonságuk. A végső elfogadás azonban az értékelés eredményeitől függ, amelyeknek ezen esetekben pontosan igazolniuk kell az ilyen besorolás pontosságát.

A. RÉSZ

AROMAANYAGOK

(az FL-számok szerint rendezve)FL-szám

Kémiai csoport

CAS

Megnevezés

Fema

CoE

Einecs

FL-szám

Szinonimák

Szisztematikus megnevezés

Megjegyzések

01.001

31

138–86–3

limonén

2633

491

205–341–0

01.001

1,8(9)-p-mentadién; p-menta-1,8-dién; 1-metil-4-izopropenil-1-ciklohexén; dipentén; karvén; cinén; citrén;

 

5

01.002

31

99–87–6

1-izopropil-4-metilbenzol

2356

620

202–796–7

01.002

p-cimén; cimén; p-metil-izopropil-benzol; 4-izopropil-1-metil-benzol; cimol; 4-metil-1-izopropilbenzol; 1-metil-4-izopropilbenzol

 
 

01.003

31

127–91–3

pin-2(10)-én

2903

2114

204–872–5

01.003

béta-pinén

6,6-dimetil-2-metilén-biciklo[3.1.1]heptán

 

01.004

31

80–56–8

pin-2(3)-én

2902

2113

201–291–9

01.004

alfa-pinén

2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-én

 

01.005

31

586–62–9

terpinolén

3046

2115

209–578–0

01.005

p-ment-1,4(8)-dién; 1-metil-4-izopropilidén-1-ciklohexén; 1,4(8)-terpadién;

p-menta-1,4(8)-dién

 

01.006

31

99–83–2

alfa-fellandrén

2856

2117

202–792–5

01.006

fellándrén; 2-metil-5-izopropil-1,3-ciklohexadién; 4-izopropil-1-metil-1,5-ciklohexadién

p-menta-1,5-dién

 

01.007

31

87–44–5

béta-kariofillén

2252

2118

201–746–1

01.007

kariofillén; 2-metilén-6,10,10-trimetil-biciklo-[7,2,0]-undec-5-én;

4,11,11-trimetil-8-metilén-bi-ciklo[7.2.0]undec-4(transz)-én

 

01.008

31

123–35–3

mircén

2762

2197

204–622–5

01.008

7-metil-3-metilén-1,6-oktadién;

7-metil-3-metilénokta-1,6-dién

 

01.009

31

79–92–5

kamfén

2229

2227

201–234–8

01.009

3,3-dimetil-2-metilénnorkamfén; 2,2-dimetil-3-metilén-norbornán

 
 

01.010

31

1195–32–0

1-izopropenil-4-metilbenzol

3144

2260

214–795–9

01.010

4, alfa-dimetilsztirol; p-izopropenil-toluol; 1-metil-4-izopropenil-benzol; 2-p-tolil-propén;

 
 

01.011

31

644–08–6

4-metil-1,1'-bifenil

3186

2292

211–409–0

01.011

p-metildifenil; p-metilfenilbenzol; fenil-p-tolil; p-fenil-toluol;

 
 

01.013

31

92–52–4

bifenil

3129

10978

202–163–5

01.013

difenil; fenilbenzol;

 

4

01.014

31

90–12–0

1-metilnaftalin

3193

11009

201–966–8

01.014

alfa-metilnaftalin;

 
 

01.015

31

100–42–5

vinilbenzol

3233

11022

202–851–5

01.015

sztirol; vinilbenzol; feniletén; feniletilén;

 

2, 3

01.016

31

495–62–5

1,4(8), 12-bizabolatrién

3331

10979

207–805–8

01.016

gamma-bizabolén; gamma-bizabolén; 1-metil-4-(1,5-dimetil-1,4-hexadienil)- 1-ciklohexén;

6-metil-2-(4-metil-ciklohex-3-enilidén)hept-5-én

 

01.017

31

4630–07–3

valencén

3443

11030

225–047–6

01.017

1,2,3,5,6,7,8a-oktahidro-1,8a-dimetil-7-izopropenil-naftalén

1,2-dimetil-9-izopropilén-bi-ciklo[4.4.0]dec-5-én

 

01.018

31

13877–91–3

béta-ocimén

3539

11015

237–641–2

01.018

transz-béta-ocimén; 1,3,6-oktatrién, 3,7-dimetil-;

3,7-dimetilokta-1,3(transz), 6-trién

 

01.019

31

99–86–5

alfa-terpinén

3558

11023

202–795–1

01.019

1-metil-4-izopropil-1,3-ciklohexadién

p-menta-1,3-dién

 

01.020

31

99–85–4

gamma-terpinén

3559

11025

202–794–6

01.020

1-metil-4-izopropil-1,4-ciklohexadién; moslén; critmén;

p-menta-1,4-dién

 

01.021

31

29350–73–0

delta-kadinén

 

10982

249–580–9

01.021

alfa-, béta-, gamma-, epszilon, delta-kadién;

2,3,4,7,8,10-hexahidro-1,6-dimetil-4-izo-propilnaftalén

 

01.022

31

469–61–4

alfa-cedrén

 

10985

207–418–4

01.022

 

2,6,6,8-tetrametil-tri-ciklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-én

 

01.023

31

3691–12–1

1(5), 11-gvajadién

 

11003

201–860–1

01.023

1,4-dimetil-7-izopropenil-delta-9,10-oktahidroazulén; alfa-gvajén;

2,8-dimetil-5-izopropenil-biciklo[5.3.0]dec-1(7)-én

 

01.024

31

5208–59–3

béta-bourbonén

 

11931

 

01.024

 

2-metil-8-metilén-5-izopropil-tri–ciklo[5.3.0.0(2.6)]dekán

 

01.025

31

30640–46–1

2-metil-1,3-ciklohexadién

 

11797

250–269–5

01.025

dihidrotoluén-(1,3);

 
 

01.026

31

88–84–6

1(5), 7(11)-gvajadién

 
 

201–860–1

01.026

béta-gvajén; (1S-cisz)- 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-7-izopropilidén-1,4-dimetil-azulén

2,8-dimetil-5-izopropilidén-bi–ciklo[5.3.0] dec-1(7)-én

 

01.027

31

17627–44–0

bizabola-1,8,12-trién

 
 

241–610–9

01.027

alfa-bizabolén

6-metil-2-(4-metilciklohex-3-enil) hepta-2,5-dién

 

01.028

31

495–61–4

béta-bizabolén

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466–78–9

delta-3-karén

3821

10983

236–719–3

01.029

3-karén; izodiprén; d-3-karén; kar-3-én; 4,7,7-trimetil-3-norkarén; 3,7,7-trimetilbiciklo[4,1,0]hept-3-én

3,7,7-trimetil-biciklo-[4.1.0] hept-3-én

 

01.030

31

13744–15–5

béta-kubebén

 

10989

 

01.030

 

10-metil-4-metilén-7-izopropil-tri-ciklo[4.4.0.0(1.5)]dekán

 

01.031

31

30364–38–6

1,2-dihidro-1,1,6-trimetilnaftalin

 
 

250–150–8

01.031

dehidroionén

 
 

01.032

31

7681–88–1

2,3-dihidrofarnezén

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590–73–8

2,2-dimetilhexán

 
 

209–689–4

01.033

 
 
 

01.034

31

589–43–5

2,4-dimetilhexán

 
 

209–649–6

01.034

 
 
 

01.035

31

673–84–7

2,6-dimetilokta-2,4,6-trién

 
 

211–614–5

01.035

allo-ocimén; allocimén;

 
 

01.036

31

101–81–5

difenilmetán

 

11847

202–978–6

01.036

benzilbenzol; fenilbenzil; 1,1'-metilénbisz-benzol;

 
 

01.037

31

112–41–4

dodec-1-én

 

10992

203–968–4

01.037

1-dodecén; dodecilén;

 
 

01.038

31

112–40–3

dodekán

 
 

203–967–9

01.038

n-dodekán;

 
 

01.039

31

20307–84–0

delta-elemén

 

10996

 

01.039

 

3-izopropenil-1-izopropil-4-metil-4-vinil-ciklohex-1-én

 

01.040

31

502–61–4

alfa-farnezén

3839

10998

207–948–6

01.040

1,3,6,10-dodekatetraén, 3,7,11-trimetil (alfa-izomer)

3,7,11-trimetil-dodeka-1,3,6,10-tetraén

5

01.041

31

18794–84–8

béta-farnezén

3839

10999

242–582–0

01.041

3,7,11-trimetil-1,3,6,10-dodekatetraén; 2,6,10-trimetil-2,6,9,11-dodekatetrén

7,11-dimetil-3-metilén-1,6,10-dodekatrién

5

01.042

31

23986–74–5

germacra-1(10), 4(14), 5-trién

 
 
 

01.042

germakrén d

3-izopropil-6-metil-10-metilén–ciklodeka-1,6-dién

 

01.043

31

6753–98–6

3,7,10-humulatrién

 

11004

229–816–7

01.043

alfa-humulén; alfa-kariofillén

1,5,5,8-tetrametil-cikloundeka-3,7,10-trién

 

01.044

31

1135–66–6

izolongifolén

 
 

214–494–2

01.044

 

2,2,7,7-tetrametil-triciklo[6.2.1(1,8).0(1,6)]undec-5-én

 

01.045

31

5989–27–5

d-limonén

2633

491

227–813–5

01.045

 

p-menta-1,8-dién

 

01.046

31

5989–54–8

l-limonén

2633

491

227–815–6

01.046

levo-limonén;

 

5

01.047

31

475–20–7

longifolén

 
 

207–491–2

01.047

 

dekahidro-4,8,8-trimetil-9-metilén-1,4-metanoazulén

 

01.049

31

78–79–5

2-metilbuta-1,3-dién

 
 

201–143–3

01.049

izoprén; 2-metil-1,3-butadién; béta-metilbivinil; izopentadién; izopentadién;

 
 

01.050

31

589–34–4

3-metilhexán

 
 

209–643–3

01.050

 
 
 

01.051

31

91–57–6

2-metilnaftalén

 

11010

202–078–3

01.051

béta-metil naftalinok; béta-metilnaftalin

 
 

01.052

31

10208–80–7

alfa-muurolén

 

11011

 

01.052

 

2,8-dimetilén-5-izopropil–biciklo[4.4.0]dekán

 

01.053

31

91–20–3

naftalén

 

11014

202–049–5

01.053

naftalén; kámfor;

 
 

01.054

31

629–62–9

pentadekán

 
 

211–098–1

01.054

n-pentadekán;

 
 

01.055

31

555–10–2

béta-fellandrén

 

11017

209–081–9

01.055

 

p-menta-1(7), 2-dién

 

01.056

31

512–61–8

alfa-szantalén

 
 
 

01.056

 

1,7-dimetil-7-(4-metil-3-pentenil)triciklo[2.2.1.0 (2,6)] heptán

 

01.057

31

629–59–4

tetradekán

 
 

211–096–0

01.057

n-tetradekán

 
 

01.058

31

475–03–6

1,2,3,4-tetrahidro-1,1,6-trimetil-naftalén

 
 

207–490–7

01.058

ionén; 1,1,6-trimetil-tetralin; frambilén

 
 

01.059

31

3387–41–5

4(10)-tujén

 

11018

222–212–4

01.059

 

4-metilén-1-izopropil-biciklo[3.1.0]hexán

 

01.060

31

508–32–7

1,1,7-trimetil-triciklo[2.2.1.0.(2.6)]heptán

 
 

208–083–7

01.060

triciklén

 
 

01.061

31

16356–11–9

undeka-1,3,5-trién

3795

 

240–416–1

01.061

 
 
 

01.062

31

98–83–9

(1-metiletenil)benzol

 
 

202–792–5

01.062

2-fenilpropén; béta-fenilpropén; alfa-metilsztirol; izopropil-fenil-etilén; metilsztirén;

 
 

01.064

31

3338–55–4

cisz-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrién

 
 

222–081–3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221–98–1

(R)- 5-(1-metiletil)- 2-metil-1,3-ciklohexadién

2856

2117

224–167–6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-cedrén

 
 
 

01.066

 

2,2,4,8-tetrametil-triciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-én

 

01.067

31

 

8(14)-cedrén

 
 
 

01.067

béta-cedrén

2,2,4,8-tetrametil-triciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(14)-én

 

01.068

31

592–98–3

3-oktén

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533–54–9

1,3,5,8-undekatetraén

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-Oktén

 
 

203-893-7

01.070

 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-Oktén

 
 

203-894-2

01.071

 
 
 

01.072

31

544-76-3

Hexadekán

 
 

280-878-9

01.072

 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-Oktén

 
 
 

01.073

 
 
 

01.074

31

593-45-3

Oktadekán

 
 

209-790-3

01.074

 
 
 

01.075

31

629-78-7

Heptadekán

 
 

211-108-4

01.075

 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-Dekadién

 
 
 

01.076

 
 
 

▼M2

02.001

02

78–83–1

2-metilpropán-1-ol

2179

49

201–148–0

02.001

izobutanol; izopropil-karbinol

 
 

02.002

01

71–23–8

propán-1-ol

2928

50

200–746–9

02.002

propil-alkohol;

 
 

02.003

02

123–51–3

izopentanol

2057

51

204–633–5

02.003

izoamil-alkohol; izopentil-alkohol; amil-izo-alkohol; 3-metil-1-butanol; pentil-izo-alkohol; izobutil-karbinol;

3-metilbután-1-ol

 

02.004

01

71–36–3

bután-1-ol

2178

52

200–751–6

02.004

propil karbinol; hidroxibután; vajsav-alkohol

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111–27–3

hexán-1-ol

2567

53

203–852–3

02.005

alkohol c-6; n-hjexil-alkohol; kapron-alkohol; amil-karbinol; n-hexanol

 
 

02.006

01

111–87–5

oktán-1-ol

2800

54

203–917–6

02.006

alkohol c-8; n-oktil alkohol; heptil-karbinol; kapril-alkohol; kapril alkohol; pri.-oktil-alkohol;

 
 

02.007

01

143–08–8

nonán-1-ol

2789

55

205–583–7

02.007

alkohol c-9; pelargon-alkohol; nonalol; oktil-karbinol; pelargon-alkohol; n-nonil-alkohol

 
 

02.008

01

112–53–8

dodekán-1-ol

2617

56

203–982–0

02.008

alkohol c-12; lauril-alkohol; laurin-alkohol; dodecil-alkohol; 1-dodekanol; undecil-karbinol;

 
 

02.009

01

36653–82–4

dekahexán-1-ol

2554

57

253–149–0

02.009

cetil-alkohol; alkohol c-16; n-hexadecil-alkohol; palmitil-alkohol;

 
 

02.010

23

100–51–6

benzil-alkohol

2137

58

202–859–9

02.010

alfa-hidroxitoluol; fenilkarbinol; fenilmetanol; fenilmetil-alkohol

 

1

02.011

04

106–22–9

citronellol

2309

59

203–375–0

02.011

 

3,7-dimetilokt-6-én-1-ol

 

02.012

03

106–24–1

gerániol

2507

60

203–377–1

02.012

2,6-dimetil-2,6-oktadién-8-ol; transz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-ol;

3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dién-1-ol

 

02.013

06

78–70–6

linalool

2635

61

201–134–4

02.013

2,6-dimetil-oktadién-2,7-ol-6; 2,6-dimetil-2,7-oktadién-6-ol; linalol; likareol; koriandrol

3,7-dimetilokta-1,6-dién-3-ol

 

02.014

06

98–55–5

alfa-terpineol

3045

62

202–680–6

02.014

alfa-terpineol; 1-metil-4-izopropil-1-ciklohexén-8-ol; alfa-terpilenol; terpineol-schlechtin

p-ment-1-én-8-ol

 

02.015

08

89–78–1

mentol

2665

63

201–939–0

02.015

2-izopropil-5-metil-ciklohexanol; hexahidrotimol; 5-metil-2-izopropilhexahidrofenol; 5-metil-2-izopropilciklohexanol

cisz(1,3)-transz(1,4)-mentan-3-ol

5

02.016

08

507–70–0

borneol

2157

64

208–080–0

02.016

kamfol; baros; d-kamfanol; 2-hidroxikamfán; 2-kamfanol; bornil alkohol; borneokamfor

1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.017

22

104–54–1

cinnamil-alkohol

2294

65

203–212–3

02.017

cinnamil-alkohol; gamma-fenilallil-alkohol; 3-fenil-2-propén-1-ol; 2-propén-1-ol, - 3-fenil;

3-fenilprop-2-enol

 

02.018

06

7212–44–4

nerolidol

2772

67

230–597–5

02.018

3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrién-3-ol; peruviol; dodecatrién; melaleucol;

3,7,11-trimetil-1,6(cisz), 10-dodeka-trién-3-ol

5

02.019

15

60–12–8

2-feniletán-1-ol

2858

68

200–456–2

02.019

fenetil-alkohol; béta-fenetil-alkohol; 1-fenil-2-etanol; 2-feniletil-alkohol; benzil-karbinol

 
 

02.020

03

2305–21–7

hex-2-én-1-ol

2562

69

218–972–1

02.020

2-hexenol; 3-propilallil-alkohol

 
 

02.021

01

111–70–6

heptán-1-ol

2548

70

203–897–9

02.021

heptil-alkohol; alkohol c-7; hidroxi-heptán; enantil-alkohol; enant-alkohol; pri.heptil-alkohol; hexil-karbinol; hidroxiheptán

 
 

02.022

05

123–96–6

oktán-2-ol

2801

71

204–667–0

02.022

oktil-alkohol szec.; metil-hexil-karbinol; kapril-alkohol szec.; hexil-metil-karbinol

 
 

02.023

05

3391–86–4

okt-1-én-3-ol

2805

72

222–226–0

02.023

amil-vinil-karbinol; (amilvinilkarbinol); matsutake-alkohol; matsuka-alkohol; n-pentil-vinil-karbinol

 
 

02.024

01

112–30–1

dekán-1-ol

2365

73

203–956–9

02.024

alkohol c-10; n-decil-alkohol; nonilakarbinol; decil-alkohol; kapril-alkohol;

 
 

02.026

02

106–21–8

3,7-dimetiloktán-1-ol

2391

75

203–374–5

02.026

tetrahidrogeraniol; dihidrocitronellol

 
 

02.027

04

►M3  6812-78-8 ◄

Rodinol

2980

76

►M3  229-887-4 ◄

02.027

alfa-citronellol; 2,6-dimetil-1-oktén-8-ol

3,7-dimetil-okt-7-én-1-ol

 

02.028

06

78–69–3

3,7-dimetiloktán-3-ol

3060

77

201–133–9

02.028

tetrahidrolinalool; tetrahidrolinalol; 1-etil-1,5-dimetil-hexanol

 
 

02.029

03

4602–84–0

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trién-1-ol

2478

78

225–004–1

02.029

farnezol; 2,6,10-trimetil-2,6,10-dodekatrién-12-ol

 
 

02.030

22

101–85–9

alfa-pentilcinnamil-alkohol

2065

79

202–982–8

02.030

n-amil-cinnamil-alkohol; 2-amil-3-fenil-2-propen-1-ol;

2-benzilidén-heptanol;2-pentil-3-fenilprop-2-enol

 

02.031

22

122–97–4

3-fenilpropán-1-ol

2885

80

204–587–6

02.031

benziletil-alkohol; hidrocinnamil-alkohol; fenilpropil-alkohol; dihidrocinnamil-alkohol;

 
 

02.033

21

93–54–9

1-fenilpropán-1-ol

2884

82

202–256–0

02.033

fenil-etil-karbinol; 1-fenilpropil-alkohol; alfa-etilbenzil-alkohol; etil-fenil-karbinol

 
 

02.034

21

705–73–7

1-fenilpentán-2-ol

2953

83

211–887–0

02.034

alfa-propil-fenetil-alkohol; benzil-propil-karbinol; benzilbutil-alkohol; benzilpropil-karbinol; n-propil-benzil-karbinol

 
 

02.035

06

100–86–7

2-metil-1-fenilpropán-2-ol

2393

84

202–896–0

02.035

2-benzil-2-propanol; 2-hidroxi-2-metil-1-fenilpropanon; benzil-dimetil-karbinol

 
 

02.036

21

2344–70–9

4-fenilbután-2-ol

2879

85

219–055–9

02.036

feniletil-metil-karbinol; metil-2-feniletil-karbinol;

 
 

02.037

06

10415–87–9

3-metil-1-fenilpentán-3-ol

2883

86

233–889–0

02.037

fenil-etil-metil-etil-karbinol; 3-metil-1-fenil-3-pentanol;

 
 

02.038

08

1632–73–1

fenchil-alkohol

2480

87

216–639–5

02.038

2-fenchanol; alfa-fenchol; 1,3,3-trimetil-2-norbornanol;1,3,3-trimetilbiciklo-2,2,1-heptan-2-ol

1,3,3-trimetil-biciklo{2.2.1]heptan-2-ol

 

02.039

23

536–60–7

4-izopropilbenzil-alkohol

2933

88

208–640–4

02.039

kuminol; p-cimen-7-ol; kuminil-alkohol; kömény-alkohol; p-cimén-7-ol;

 
 

02.040

01

71–41–0

pentán-1-ol

2056

514

200–752–1

02.040

amil-alkohol; pentil-alkohol; n-butil-karbinol

 
 

02.041

06

75–85–4

2-metil-bután-2-ol

 

515

200–908–9

02.041

t-amilalkohol

 
 

02.042

06

1197–01–9

2-(4-metilfenil)propán-2-ol

3242

530

214–817–7

02.042

p-cimén-8-ol; p-alfa-alfa-trimetilbenzil-alkohol; 2-p-tolil-2-propanol; 8-hidroxi-p-cimén; dimetil-p-tolil-karbinol

 
 

02.043

02

97–95–0

2-etilbután-1-ol

 

543

202–621–4

02.043

 
 
 

02.044

05

589–82–2

heptán-3-ol

3547

544

209–661–1

02.044

n-butil-etil-karbinol; etil-butil-karbinol

 
 

02.045

05

543–49–7

heptán-2-ol

3288

554

208–844–3

02.045

2-hidroxiheptán; amil-metil-karbinol; szek-heptil-alkohol; metil- amil-karbinol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107–74–4

3,7-dimetiloktán-1,7-diol

2586

559

203–517–1

02.047

hidroxicitronellol; 7-hidroxi-3,7-dimetiloktán-1-ol; hidroxidihidro-citronellol

 
 

02.049

03

7786–44–9

nona-2,6-dién-1-ol

2780

589

232–097–2

02.049

nonadienol; lila levél-alkohol;

 
 

02.050

03

20273–24–9

pent-2-én-1-ol

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521–91–2

5-fenil-pentán-1-ol

3618

674

234–064–8

02.051

fenilamil-alkohol

 
 

02.052

06

75–65–0

2-metilpropán-2-ol

 

698

200–889–7

02.052

1,1-dimetiletanol; tert-butanol; tert. butanol 1,1-dimetil-etanol; tert.-butanol

 
 

02.053

22

3360–41–6

4-fenil-bután-1-ol

 

699

222–128–8

02.053

 
 
 

02.054

06

80–53–5

p-mentán-1,8-diol

 

701

201–288–2

02.054

terpin-hidrát; 4-hidroxi-alfa, alfa, 4-trimetil ciklohexán metanol; dipentén-glikol

 
 

02.055

02

3452–97–9

3,5,5-trimetilhexán-1-ol

3324

702

222–376–7

02.055

trimetilhexil-alkohol; izononanol

 
 

02.056

04

928–96–1

hex-3(cisz)-én-1-ol

2563

750

213–192–8

02.056

levél-alkohol; béta-gamma-hexenol; cisz-3-hexenol; blatter-alkohol; hex-3-én-1-ol

 

5

02.057

01

112–42–5

undekán-1-ol

3097

751

203–970–5

02.057

alkohol c-11, undecil; undecil-alkohol; decil-karbinol; 1-hendekanol

 
 

02.058

03

106–25–2

nerol

2770

2018

203–378–7

02.058

nerolol; neraniol; nerozol; cisz-3,7-dimetil-2,6, oktadién-1-ol; allerol; cisz-2,6-dimetil-2,6-oktadién-8-ol; nerodol; neraniol

3,7-dimetil-2(cisz), 6-oktadién-1-ol

 

02.059

08

124–76–5

izoborneol

2158

2020

204–712–4

02.059

izokamfol; borneol(izo); (izo)-kamfol; izobornil-alkohol; (exo)- 2-kamfanol; (exo)- 2-bornanol; bornan-2-ol

1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptán-2-ol

 

02.060

07

536–59–4

p-menta-1,8-dién-7-ol

2664

2024

208–639–9

02.060

perilla-alkohol; perillil-alkohol; 1-hidroximetil-4-izopropenil-1-ciklohexén; dihidrokuminin-alkohol

 
 

02.061

08

619–01–2

dihidrokarveol

2379

2025

210–575–1

02.061

8-p-menten-2-ol; 6-metil-3-izopropenilciklohexanol

p-ment-8-én-2-ol

 

02.062

08

99–48–9

karveol

2247

2027

202–757–4

02.062

p-menta-6,8-dién-2-ol; 1-metil-4-izopropenil-6-ciklohexén-2-ol

p-menta-1,8-dién-2-ol

 

02.063

08

2216–52–6

d-neomentol

2666

2028

218–691–4

02.063

2-propil-izo-5-metilciklohexanol; 2-izopropil-5-metilciklohexanol

2-izopropil-5-metil-ciklohexanol[1s-(1alfa, 2alfa, 5béta)]–

 

02.064

21

98–85–1

1-feniletán-1-ol

2685

2030

202–707–1

02.064

alfa-metilbenzil-alkohol; metil-fenil-karbinol; metilfenil-karbinol; sztirallil-alkohol; 1-fenil-1-hidroxietán;

 
 

02.065

21

7779–78–4

4-metil-1-fenilpentán-2-ol

2208

2031

231–939–6

02.065

benzil-izobutil-karbinol; alfa-izobutilfenetil-alkohol; 2-metilpropil-benzil-karbinol; 4-metil-1-fenil-2-pentanol

 
 

02.066

21

17488–65–2

4-fenilbut-3-én-2-ol

2880

2032

241–501–6

02.066

metil-sztiril-karbinol; alfa-metilcinnamil-alkohol

 
 

02.067

05

89–79–2

izopulegol

2962

2033

201–940–6

02.067

1-metil-4-izopropenilciklohexan-3-ol; p-ment-8(9)-én-3-ol

p-ment-8-én-3-ol

 

02.068

03

107–18–6

prop-2-én-1-ol

 

2136

203–470–7

02.068

allil-alkohol; 2-propen-1-ol; 1-propenol-3; vinil-karbinol

 
 

02.070

08

108–93–0

ciklohexanol

 

2138

203–630–6

02.070

hexalin; hexahidrofenol; hidroxi-ciklohexán;

 
 

02.071

08

499–69–4

p-mentán-2-ol

3562

2228

207–885–4

02.071

hexahidrokarvakrol; 3-izopropil-6-metilciklohexanol; karvomentol; 1-metil-4-izopropil-2-ciklohexanol

 

5

02.072

06

562–74–3

4-terpinenol

2248

2229

209–235–5

02.072

4-karvomentenol; 1-metil-4-izopropil-ciklohex-1-én-4-ol; 1-p-menten-4-ol; origanol; 1-metil-4-izopropil

p- ment-1-én-4-ol

 

02.073

22

1123–85–9

2-fenil-propán-1-ol

2732

2257

214–379–7

02.073

hidratróp-alkohol; hidratropil-alkohol; 2-fenilpropil-alkohol;

 
 

02.074

04

6126–50–7

hex-4-én-1-ol

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675–34–8

neo-dihidrokarveol

 

2296

 

02.075

 

p-ment-8-én-2-ol

 

02.076

02

137–32–6

2-metilbután-1-ol

 

2346

205–289–9

02.076

 
 
 

02.077

05

584–02–1

pentán-3-ol

 

2349

209–526–7

02.077

dietil-karbinol

 
 

02.078

01

64–17–5

etanol

2419

11891

200–578–6

02.078

metil-karbinol; punctilious (usi); abszolút alk.; vízmentes alk.; vízmentesített alk.; etil-hidrát; etil-hidroxid

 

1

02.079

05

67–63–0

izopropanol

2929

 

200–661–7

02.079

izopropil-alkohol; propan-2-ol; izopropanol; dimetil-karbinol; propil-izo-alkohol; propanol(izo); petrohol; szek-propil-alkohol

 

1

02.080

21

536–50–5

1-(p-tolil)etán-1-ol

3139

10197

208–637–8

02.080

p-alfa-dimetilbenzil-alkohol; p-tolil-metil-karbinol; 1-p-tolil-1-etanol; 4-toluén; p-tolil-metil-karbinol

1-(4-metilfenil)etan-1-ol

 

02.081

05

108–82–7

2,6-dimetilheptán-4-ol

3140

11719

203–619–6

02.081

di-izobutil-karbinol; diizobutil-karbinol,

 
 

02.082

02

104–76–7

2-etilhexán-1-ol

3151

11763

203–234–3

02.082

2-etilhexil-alkohol

 
 

02.083

08

491–04–3

p-ment-1-én-3-ol

3179

10248

207–725–3

02.083

piperitol

 
 

02.085

08

546–79–2

szabinén-hidrát

3239

10309

208–911–7

02.085

szabinénhidrát; tujan-4-ol

1-izopropil-4-metil-biciklo[3.1.0]hexan-4-ol

 

02.086

05

1653–30–1

undekán-2-ol

3246

11826

216–722–6

02.086

szek-undecil-alkohol; metil-nonil-karbinol

 
 

02.087

05

628–99–9

nonán-2-ol

3315

11803

211–065–1

02.087

metil-n-heptil karbinol; szek-n-nonanol; metil-heptil-karbinol

 
 

02.088

05

6032–29–7

pentán-2-ol

3316

11696

227–907–6

02.088

szek-amil-alkohol; alfa-metil-butanol; metil-n-propil-karbinol; metil-n-propil karbinol; propil-metil-karbinol;

 
 

02.089

05

623–37–0

hexán-3-ol

3351

11775

210–790–0

02.089

etil-propil-karbinol

 
 

02.090

03

31502–14–4

non-2(transz)-én-1-ol

3379

10292

250–662–1

02.090

 
 

5

02.091

07

515–00–4

mirtenol

3439

10285

208–193–5

02.091

6,6-dimetil-2-oxometilbiciklo[1,3,3]-hept-2-én; 10-hidroxi-2-pinén; 2-pinén-10-ol

2-hidroximetil-6,6-dimetil-bi–ciklo[3.1.1]hept-2-én

 

02.092

08

57069–86–0

dehidrodihidroionol

3446

10195

 

02.092

alfa, 2,6,6-tetrametil-1,3-ciklohexadién-1-propanol;

4-(2,6,6-trimetil-1,3-ciklohexadienil)-bután-2-ol

 

02.093

04

35854–86–5

non-6-én-1-ol

3465

10294

252–764–1

02.093

cisz-6-nonenol

 

5

02.094

04

20125–84–2

okt-3-én-1-ol

3467

10296

243–533–6

02.094

cisz-3-oktenol

 

5

02.095

06

18368–91–7

2-etil-fenchol

3491

10208

242–243–7

02.095

2-etil-1,3,3-trimetil-2-norbornanol;

2-etil-1,3,3-trimetil-biciklo[2.2.1]heptán-2-ol

 

02.096

06

586–82–3

1-terpinenol

3563

10252

209–585–9

02.096

4-izopropil-1-metil-3-ciklohexén-1-ol; 1-metil-4-izopropil-3-ciklohexén-1-ol; p-menten-1-ol, p-3-mentenol-1

p-ment-3-én-1-ol

 

02.097

06

138–87–4

béta-terpineol

3564

10254

205–342–6

02.097

1-metil-4-izopropenilciklohexán-1-ol; 4-izopropenil-1-metil-1-ciklohexanol;

p-ment-8(10)-én-1-ol

 

02.098

05

589–98–0

oktán-3-ol

3581

11715

209–667–4

02.098

etil-n-amil karbinol; amiletilkarbinol; d-n-oktanol; amil-etil-karbinol;

 
 

02.099

05

616–25–1

pent-1-én-3-ol

3584

11717

210–472–1

02.099

b-pentenol; vinil-etil-karbinol; etil-vinil-karbinol

 
 

02.100

08

5947–36–4

pinokarveol

3587

10303

227–705–8

02.100

2(10)-pinén-3-ol; 6,6-dimetil-3-hidroxi-2-metilénbiciklo[3.1.1]-heptán; 2(10)-pinenol-3

3-hidroxi-6,6-dimetil-2-metilén–biciklo[3.1.1]heptán

 

02.101

08

473–67–6

pin-2-én-4-ol

3594

10304

207–470–8

02.101

verbenol; 4-hidroxi-2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-én; d-verbenol; 2-pinenol-4

4,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-3-én-2-on

 

02.102

05

76649–14–4

okt-3-én-2-ol

3602

 

278–508–9

02.102

transz-3-oktén-2-ol

 
 

02.103

05

1565–81–7

dekán-3-ol

3605

10194

 

02.103

heptil-etil-karbinol; etil-heptil-karbinol

 
 

02.104

05

4798–44–1

hex-1-én-3-ol

3608

10220

225–355–0

02.104

1-vinil-bután-1-ol; vinil-propil-karbinol; propil-vinil-karbinol

 
 

02.105

08

25312–34–9

4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexenil)but-3-én-2-ol

3624

 

246–815–7

02.105

alfa-ionol;

 
 

02.106

08

22029–76–1

4-(2,2,6-trimetil-1-ciklohexenil)but-3-én-2-ol

3625

 

244–735–7

02.106

béta-ionol;

 
 

02.107

08

3293–47–8

dihidro-béta-ionol

3627

 

221–957–2

02.107

béta-dihidroionol

4-(2,2,6-trimetil-ciklohex-1-enil)-bután-2-ol

 

02.108

06

103–05–9

2-metil-4-fenil-bután-2-ol

3629

10281

203–074–4

02.108

feniletil-dimetil-karbinol; 1,1-dimetil-3-fenil-1-propanol; dimetil- feniletil-karbinol;

 
 

02.109

03

556–82–1

3-metil-but-2-én-1-ol

3647

11795

209–141–4

02.109

prenol

 
 

02.110

04

36806–46–9

2,6-dimetilhept-6-én-1-ol

3663

 

253–223–2

02.110

 
 
 

02.111

05

598–75–4

3-metil-bután-2-ol

3703

 

209–950–2

02.111

metil-izopropil-karbinol; izopropil-metil-karbinol

 
 

02.112

03

41453–56–9

non-2(cisz)-én-1-ol

3720

10292

255–376–0

02.112

z-2-nonén-1-ol

 

5

02.113

04

64275–73–6

okt-5(cisz)-én-1-ol

3722

 

264–764–9

02.113

z-5-oktén-1-ol

 
 

02.114

07

1901–38–8

2-(2,2,3-trimetil-ciklopent-3-enil)etán-1-ol

3741

 

217–600–5

02.114

alfa-kamfolén-alkohol; 2-(2,3,3-trimetilciklopent-3-en-1-il)etanol;

 
 

02.115

02

589–35–5

3-metil-pentán-1-ol

3762

10275

209–644–9

02.115

etil-4-butanol

 
 

02.118

06

472–97–9

béta-kariofillén-alkohol

 

10188

207–458–2

02.118

kariolan-1-ol; izokarifillén

4,4,8-trimetil-triciklo[6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-ol

 

02.119

07

28231–03–0

cedrenol

 

10189

248–917–7

02.119

 

2,6,6-trimetil-triciklo[5.3.1.0(1.5)] undec-8-én-8-il-metanol

 

02.120

06

77–53–2

cedrol

 

10190

201–035–6

02.120

cédrusolaj-alkoholok; oktahidro-3,6,8,8-tetrametil-1h-3a, 7-metanoazulén-6-ol; 8bétah-cedran-8-ol

2,6,6,8-tetrametil-tri-ciklo[5.3.1.0(1.5)]undekán-8-ol

 

02.121

05

78–92–2

bután-2-ol

 

11735

201–158–5

02.121

2-hidroxi-bután; butilén-hidrát; metil-etil-karbinol; szek-butil-alkohol

 

1 ►M3  , 4 ◄

02.122

07

3269–90–7

p-menta-1,8(10)-dién-9-ol

 

10239

221–889–3

02.122

p-menta-1,8-dién-10-ol

 
 

02.123

06

115–18–4

2-metil-but-3-én-2-ol

 

11794

204–068–4

02.123

 
 
 

02.124

05

1569–60–4

6-metilhept-5-én-2-ol

 

10264

216–377–1

02.124

 
 
 

02.125

04

112–43–6

undec-10-én-1-ol

 

10319

203–971–0

02.125

undecén-1-ol; alkohol c-11; undecilén alkohol

 
 

02.126

01

112–72–1

tetradekán-1-ol

 

10314

204–000–3

02.126

mirisztin-alkohol; mirisztil-alkohol; alkohol c-14;

 
 

02.128

23

105–13–5

p-anizil alkohol

2099

66

203–273–6

02.128

ánizs-alkohol; aniz-alkohol;

4-metoxibenzil-alkohol

 

02.129

06

515–69–5

bizabola-1,12-dién-8-ol

 

10178

208–205–9

02.129

alfa-bizabolol

6-metil-2-(4-metilciklohex-3-enil)hept-5-én-2-ol

 

02.130

03

6117–91–5

but-2-én-1-ol

 

11737

228–086–7

02.130

 
 
 

02.131

05

598–32–3

but-3-én-2-ol

 
 

209–929–8

02.131

 
 
 

02.132

09

107–88–0

bután-1,3-diol

 
 

203–529–7

02.132

1,3- butilén-glikol

 
 

02.133

10

513–85–9

bután-2,3-diol

 

10181

208–173–6

02.133

2,3- butilén-glikol; dimetil-etilén-glikol

 
 

02.134

07

4442–79–9

2-ciklohexiletán-1-ol

 
 

224–672–1

02.134

 
 
 

02.135

08

96–41–3

ciklopentanol

 

10193

202–504–8

02.135

ciklopentil-alkohol

 
 

02.136

05

51100–54–0

dec-1-én-3-ol

3824

 

256–967–6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104–80–9

dec-2-én-1-ol

 

11750

244–784–4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019–22–2

dec-9-én-1-ol

 
 

235–878–6

02.138

omega-decenol; decilén-alkohol

 
 

02.139

03

18409–21–7

deka-2,4-dién-1-ol

3911

11748

242–291–9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270–57–7

1,2-dihidrolinalool

 
 
 

02.140

 

3,7-dimetilokt-6-én-3-ol

 

02.141

07

128–50–7

2-(6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-én-2-il)etán-1-ol

3938

 

204–890–3

02.141

nopol; 6,6-dimetil-2-norpinén-2-etanol; 2-hidroxietil-6,6-dimetil-biciklo[3,1,1]-hept-2-én

 
 

02.142

05

464–07–3

3,3-dimetilbután-2-ol

 
 

207–347–9

02.142

pinakolil-alkohol; 3,3-dimetil-2-butanol; terc-butil-metil-karbinol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479–58–8

2,6-dimetilokt-7-én-2-ol

 
 

242–362–4

02.144

dihidromircenol; dihidromircenát; mircetol; dimircetál;

 
 

02.145

05

29414–56–0

2,6-dimetilokta-1,5,7-trién-3-ol

 
 

249–613–7

02.145

notrienol

 
 

02.146

06

29957–43–5

3,7-dimetilokta-1,5,7-trién-3-ol

3830

10202

249–975–6

02.146

 
 

5

02.147

06

151–19–9

3,6-dimetiloktán-3-ol

 
 

205–787–6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203–28–8

dodekán-2-ol

 

11760

233–500–4

02.148

 
 
 

02.149

06

639–99–6

elemol

 

10205

211–360–5

02.149

 

2-(4-metil-3-izopropilén-4-vinilciklo-hexil)-propan-2-ol

 

02.150

06

1113–21–9

geranil-linalool

 
 

214–201–8

02.150

 

3,7,11,15-tetrametilhexadeca-1,6,10,14-tetraén-3-ol

 

02.151

03

33467–76–4

hept-2-én-1-ol

 

11773

251–534–8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606–47–0

hept-3-én-1-ol

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467–79–7

hepta-2,4-dién-1-ol

 
 

251–535–3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454–85–9

heptadekán-1-ol

 
 
 

02.154

 
 
 

02.155

05

4938–52–7

1-heptén-3-ol

 

10218

225–579–9

02.155

 
 
 

02.156

03

928–94–9

hex-2(cisz)-én-1-ol

3924

69

213–190–7

02.156

2-hexenol

 

5

02.157

03

2305–21–7

hex-2(transz)-én-1-ol

2562

69

213–191–2

02.157

2-hexenol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544–12–7

hex-3-én-1-ol

2563

750

213–193–3

02.159

levél-alkohol; béta-gamma-hexenol; cisz-3-hexenol

 

5

02.160

04

928–91–6

hex-4(cisz)-én-1-ol

 
 

213–187–0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111–28–4

hexa-2,4-dién-1-ol

3922

 

203–853–9

02.162

szorbin-alkohol; 1-hidroxi-2,4-hexadién; szorbil-alkohol

 
 

02.163

05

626–93–7

hexán-2-ol

 

11774

210–971–4

02.163

 
 
 

02.164

23

530–56–3

4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzil-alkohol

 
 

208–485–2

02.164

sziringil-alkohol

 
 

02.165

23

623–05–2

4-hidroxibenzil-alkohol

 
 

210–768–0

02.165

4-hidroxibenzolmetanol

 
 

02.166

15

501–94–0

2-(4-hidroxifenil)etán-1-ol

 

10226

207–930–8

02.166

4-hidroxifenetil-alkohol; 4-hidroxi-benzoletanol

 
 

02.167

08

18675–35–9

izodihidrokarveol

 
 
 

02.167

 

izo-p-ment-8-én-2-ol

 

02.168

06

505–32–8

izofitol

 

10233

208–008–8

02.168

 

3,7,11,15-tetrametil-hexadec-1-én-3-ol

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498–16–8

lavandulol

 
 
 

02.170

2-izopropenil-5-metil-4-hexén-1-ol

5-metil-2-(1-metilénetil)hex-4-én-1-ol

 

02.171

06

498–81–7

p-mentán-8-ol

 
 

207–871–8

02.171

dihidro-alfa-terpineol; p-mentán-8-ol; 1-metil-4-izopropilciklohexán-8-ol

 
 

02.173

22

5406–18–8

3-(4-metoxifenil)propán-1-ol

 
 

226–463–0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675–87–0

2-metilbut-2-én-1-ol

 

10258

225–127–0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516–90–9

2-metilbut-3-én-1-ol

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763–32–6

3-metilbut-3-én-1-ol

 

10260

212–110–8

02.176

 
 
 

02.177

05

617–29–8

2-metilhexán-3-ol

 

10266

210–508–6

02.177

 
 
 

02.178

02

818–81–5

2-metiloktán-1-ol

 
 

212–457–5

02.178

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626–89–1

4-metilpentán-1-ol

 

10278

210–969–3

02.180

izohexanol;

 
 

02.181

06

590–36–3

2-metilpentán-2-ol

 

10274

209–681–0

02.181

2-metil-2-pentanol;

 
 

02.182

05

565–60–6

3-metilpentán-2-ol

 

10276

209–281–6

02.182

 
 
 

02.183

05

108–11–2

4-metilpentán-2-ol

 

10279

203–551–7

02.183

metilamil-alkohol; szek-hexil-alkohol; metil-izobutil-karbinol;

 
 

02.184

06

77–74–7

3-metilpentán-3-ol

 

10277

201–053–4

02.184

 
 
 

02.185

06

543–39–5

mircenol

 
 

208–843–8

02.185

 

7-metil-3-metilénokt-1-én-7-ol

 

02.186

07

514–99–8

mirtanol

 
 

208–191–4

02.186

 

2-hidroximetil-6,6-dimetil-bi–ciklo[3.1.1]heptán

 

02.187

05

21964–44–3

non-1-én-3-ol

 

10291

244–686–1

02.187

n-hexil-vinil-karbinol;

 
 

02.188

03

62488–56–6

nona-2,4-dién-1-ol

3951

11802

263–571–7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649–25–7

nona-3,6-dién-1-ol

3885

10289

278–518–3

02.189

 
 

5

02.190

05

624–51–1

nonán-3-ol

 

10290

210–850–6

02.190

hexil-etil-karbinol; 3-nonanol; etil-n-hexil-karbinol;

 
 

02.191

06

5986–38–9

ocimenol

 
 

227–806–7

02.191

 

2,6-dimetil-okta-5,7-dién-2-ol

 

02.192

03

22104–78–5

okt-2-én-1-ol

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798–61–2

okt-2-én-4-ol

3888

 

225–357–1

02.193

2-oktén-4-ol

 

5

02.194

05

83861–74–9

okta-1,5-dién-3-ol

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664–96–9

okta-3,5-dién-1-ol

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112–92–5

oktadekán-1-ol

 
 

204–017–6

02.196

sztearil-alkohol; oktadekanol; oktadecil-alkohol; n-oktadekanol;

 
 

02.197

06

41199–19–3

1,2,3,4,4a, 5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetilnaftalén-2-ol

 

10173

255–256–8

02.197

ambrinol; 2,5,5-trimetil-2-hidroxi-oktalin

 
 

02.198

09

23433–05–8

oktán-1,3-diol

 
 
 

02.198

1,3-oktándiol

 
 

02.199

06

5986–55–0

patchoulol

 
 

227–807–2

02.199

pacsuli-alkohol

oktahidro-4,8a, 9,9-tetrametil-1,6-metanonaftalén-1(2h)-ol

5

02.201

04

821–09–0

pent-4-én-1-ol

 
 

212–473–2

02.201

4-penten-1-ol

 
 

02.202

01

629–76–5

pentadekán-1-ol

 
 

211–107–9

02.202

 
 
 

02.203

06

617–94–7

2-fenil-propán-2-ol

 

11704

210–539–5

02.203

dimetil-fenil-karbinol; fenil-izopropanol; fenildimetilkarbinol; benzolmetanol;

 
 

02.204

03

150–86–7

fitol

 

10302

205–776–6

02.204

 

3,7,11,15-tetrametil-hexadec-2-én-1-ol

 

02.205

23

495–76–1

piperonil-alkohol

 

10306

207–808–4

02.205

helioalkohol; 1,3-benzodioxol-5-metanol;

3,4-metiléndioxibenzil-alkohol

 

02.206

06

515–03–7

szklareol

 

10311

208–194–0

02.206

labd-14-én-8,13-diol

4,6,10,10-tetrametil-5-(3,3-dimetil-pent-4-enil)-biciklo[4.4.0]dekan-4-ol

 

02.207

08

21653–20–3

tujil-alkohol

 
 

244–504–0

02.207

 

1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]hexan-3-ol

5

02.209

08

116–02–9

3,3,5-trimetilciklohexán-1-ol

3962

 

204–122–7

02.209

ciklonol; homomentol;

 
 

02.210

03

37617–03–1

undec-2-én-1-ol

 
 

253–569–4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722–23–7

undeka-1,5-dién-3-ol

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498–00–0

vanillil-alkohol

3737

690

207–852–4

02.213

 

4-hidroxi-3-metoxibenzil-alkohol

 

02.214

08

89–88–3

vetiverol

 

10321

201–949–5

02.214

vetivenol; vetivol

2-hidroximetil-6-metil-9-(1-metilén-etil)-biciklo[5.3.0]dekán és 2-hidroximetilizoprop-5-enil-triciklo[6.2.1.0(3.7)]undekán

 

02.215

06

552–02–3

viridiflorol

 

10322

209–003–3

02.215

 

2,6,6,9-tetrametil-triciklo[6.3.0.0(5.7)]undekán-2-ol

 

02.216

07

77–42–9

12-béta-szantalén-14-ol

3006

74

201–027–2

02.216

béta-szantalol

 

►M3  4,  ◄ 5

02.217

07

115–71–9

12-alfa-szantalén-14-ol

3006

74

204–102–8

02.217

alfa-szantalol

 

►M3  4,  ◄ 5

02.218

08

1490–04–6

dl-mentol

2665

63

216–074–4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254–34–7

2,6-dimetil-2-heptanol

 
 

236–244–1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161–19–8

3-pentenol-1

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061–04–9

3-(1-mentoxi)propán-1,2-diol

3784

 

289–296–2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142–50–7

[s-(cisz)]- 3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrién-3-ol

 

67

205–540–2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540–51–4

(-)- 3,7-dimetil-6-oktén-1-ol

2309

59

231–415–7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000–41–7

terpineol

 
 

232–268–1

02.230

terpén-alkohol;

 

5

02.231

03

28069–72–9

tr-2, cisz-6-nonadién-1-ol

2780

589

248–816–8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716–66–3

transz-3,7,11-trimetil-dodeka-1,6,10-trién-3-ol

 
 

255–053–4

02.232

(e)-nerolidol

 
 

02.234

04

10340–23–5

3-nonén-1-ol

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700–21–1

geozmin

 

10216

243–239–8

02.237

dekahidronaftalén

2,6-dimetil-biciklo[4.4.0]dekán-1-ol

 

02.238

08

 

2-cedrén-15-ol

 
 
 

02.238

 

8-metoxi-2,2,4-trimetiltriciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-én

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111–76–2

2-butoxi-etán-1-ol

 

10182

203–905–0

02.242

etilén-glikol-monobutil-éter

 
 

▼M3

02.243

04

56805-23-3

(E)-3-(Z)-6-nonadién-1-ol

3884

 

278-518-3

02.243

 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-Oktén-1-ol

 
 
 

02.244

 
 
 

▼M2

03.001

16

470–82–6

1,8-cineol

2465

182

207–431–5

03.001

eukaliptol; 1,8-oxido-p-mentán; 1,3,3-trimetil-2-oxabiciklo[2.2.2]oktán;

1,8-epoxi-p-mentán

 

03.003

26

539–30–0

benzil-etil-éter

2144

521

208–714–6

03.003

etil-benzil-éter

 
 

03.004

26

103–50–4

dibenzil-éter

2371

11856

203–118–2

03.004

benzil-éter; benzil-oxid

 
 

03.005

16

2679–87–0

2-butil-etil-éter

3131

10911

220–234–9

03.005

eter, szek-butil-etil; etil szek-butil-éter;

 
 

03.006

26

3558–60–9

2-metoxietil-benzol

3198

11812

222–619–7

03.006

metil-fenetil-éter; fenetil-metil-éter; feniletilmetiléter

 
 

03.007

16

470–67–7

1,4-cineol

3658

11225

207–428–9

03.007

 

1,4-epoxi-p-mentán

 

03.008

16

57709–95–2

2-acetoxi-1,8-cineol

 
 
 

03.008

 

2-acetoxi-1,8-epoxi-p-mentán

 

03.010

26

588–67–0

benzil-butil-éter

2139

520

209–626–0

03.010

 
 
 

03.011

26

538–86–3

benzil-metil-éter

 

10910

208–705–7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852–64–1

benzil-oktil-éter

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267–72–9

etil-geranil-éter

 
 

254–867–7

03.015

geranil-etil-éter

1-etoxi-3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dién

 

03.016

16

4747–07–3

hexil-metil-éter

 
 

225–263–0

03.016

 
 
 

03.018

16

1634–04–4

2-metoxi-2-metilpropán

 
 

216–653–1

03.018

metil-tercier-butil-éter; metil-t-butil-éter

 
 

03.019

16

22094–00–4

prenil-etil-éter

3777

 
 

03.019

etil-3-metilbut-2-enil-éter

1-etoxi-3-metilbut-2-én

 

03.020

16

14576–08–0

alfa-terpinil-metil-éter

 
 

238–620–0

03.020

4-(1-metoxi-1-metiletil)- 1-metilciklohexén;

p-ment-1-én-8-il-metil-éter;

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

Dibutil-éter

 
 

205-575-3

03.021

 
 
 

▼M2

04.002

25

94–86–0

6-etoxiprop-3-enilfenol

2922

170

202–370–0

04.002

1-etoxi-2-hidroxi-4-propenilbenzol; 5-propenilguaetol;3-propenil-6-etoxifenol; hidroximetil-anetol;

 
 

04.003

18

97–53–0

eugenol

2467

171

202–589–1

04.003

4-allilgvajakol; 2-metoxi-4-prop-2-enilfenol;

1-hidroxi-2-metoxi-4-allilbenzol; 1-hidroxi-2-metoxi-4-propenilbenzol4-allil-2-metoxifenol

 

04.004

17

97–54–1

izoeugenol

2468

172

202–590–7

04.004

4-propenilgvajakol; 2-metoxi-4-propenilfenol;

1-hidroxi-2-metoxi-4-propén-1-il-benzol;2-metoxi-4-(prop-1-enil)fenol

 

04.005

25

90–05–1

2-metoxifenol

2532

173

201–964–7

04.005

gvajakol; o-metilkatechol; 1-hidroxi-2-metoxibenzol; o-metoxifenol; 1-oxi-2-metoxibenzol

 
 

04.006

25

89–83–8

timol

3066

174

201–944–8

04.006

1-metil-3-hidroxi-4-izopropilbenzol; 3-hidroxi-p-cimén; alfa-cimofenol

2-izopropil-5-metilfenol

 

04.007

25

93–51–6

2-metoxi-4-metilfenol

2671

175

202–252–9

04.007

4-metilgvajakol; 1-hidroxi-2-metoxi-4-metilbenzol; 3-metoxi-4-hidroxitoluol; kreozol

 
 

04.008

25

2785–89–9

4-etilgvajakol

2436

176

220–500–4

04.008

1-hidroxi-2-metoxi-4-etilbenzol; 2-metoxi-2-etilfenol; homokreozol

4-etil-2-metoxifenol

 

04.009

25

7786–61–0

2-metoxi-4-vinilfenol

2675

177

232–101–2

04.009

vinil-gvajakol; 4-hidroxi-3-metoxisztirén; p-vinilkatechol-o-metil-éter; p-vinilgvajakol

 
 

04.010

30

4180–23–8

1-metoxi-4-(prop-1(transz)-enil)benzol

2086

183

224–052–0

04.010

transz-anetol; izoesztragol; 1-metoxi-4-propenilbenzol; 1-propén, 1-(4-metoxifenil; 4-metoxi-1-propenilbenzol; ánizs-kámfor

 

5

04.013

26

93–16–3

1,2-dimetoxi-4-(prop-1-enil)benzol

2476

186

202–224–6

04.013

metil izoeugenol; 1,2-dimetoxi-4-propenilbenzol; 4-propenilveratrol; 1,2-dimetoxi-4-propén

 
 

04.014

26

578–58–5

1-metoxi-2-metilbenzol

2680

187

209–426–3

04.014

o-metilanizol; o-krezil-metil-éter; 2-metoxi-toluol; o-metoxitoluol; metil-o-tolil-éter

 
 

04.015

26

104–93–8

1-metoxi-4-metilbenzol

2681

188

203–253–7

04.015

p-metilanizol; o-metil-p-krezol; 4-metoxitoluol; metil-p-tolil-éter; p-krezil-metil-éter; p-metoxi-toluol

 
 

04.016

26

151–10–0

1,3-dimetoxibenzol

2385

189

205–783–4

04.016

m-dimetoxibenzol; rezorcinol-dimetil-éter; dimetil-rezorcinol;

 
 

04.017

30

7784–67–0

1-etoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enil)benzol

2472

190

232–072–6

04.017

etil-izoeugenil-éter; 1-etoxi-2-metoxi-4-benzol; 2-etoxi-5-propenilanizol; etil-izoeugenol

 
 

04.018

26

120–11–6

benzil-izoeugenil-éter

3698

522

204–370–6

04.018

benzil-izoeugenol; izoeugenil-benzil-éter; benzil-2-metoxi-4-propenilfenil-éter; 1-benziloxi-2-metoxi-4-propenil-benzol;

benzil-2-metoxi-4-prop-1-enilfenil-éter

 

04.019

25

95–87–4

2,5-dimetilfenol

3595

537

202–461–5

04.019

1-hidroxi-2,5-dimetilbenzol;

 
 

04.020

25

108–68–9

3,5-dimetilfenol

 

538

203–606–5

04.020

 
 
 

04.021

25

620–17–7

3-etilfenol

 

549

210–627–3

04.021

 
 
 

04.022

25

123–07–9

4-etilfenol

3156

550

204–598–6

04.022

4-hidroxietilbenzol

 
 

04.026

25

108–39–4

3-metilfenol

3530

617

203–577–9

04.026

m-krezol; 1-hidroxi-3-metilbenzol; 1-metil-3-hidroxibenzol; m-metilfenol

 
 

04.027

25

95–48–7

2-metilfenol

3480

618

202–423–8

04.027

o-krezol; 1-hidroxi-2-metilbenzol; 2-hidroxi-1-metilbenzol; o-krezilsav; o-hidroxitoluol; o-metilfenol

 
 

04.028

25

106–44–5

4-metilfenol

2337

619

203–398–6

04.028

p-krezol; 4-hidroxitoluol; 1-metil-4-hidroxibenzol; 1-hidroxi-4-metilbenzol; 4-krezol; p-krezilinsav

 
 

04.029

25

120–80–9

benzol-1,2-diol

 

680

204–427–5

04.029

katechol;

 
 

04.031

25

499–75–2

karvakrol

2245

2055

207–889–6

04.031

2-p-cimenol; 2-hidroxi-p-cimenol; 2-ciklohexén-1-on, 6-metil-3-(1-metiletil)-; 2-hidroxi-p-cimén; 2-metil-5-izopropilfenol;

5-izopropil-2-metilfenol

 

04.032

26

100–66–3

anizol

2097

2056

202–876–1

04.032

metil-fenil-éter; fenil-metil-éter;

metoxibenzol

 

04.033

26

93–18–5

béta-naftil-etil-éter

2768

2058

202–226–7

04.033

2-etoxinaftalén; etil-2-naftil-éter; etil-béta-naftil-éter; nerolin; nerolin ii

 
 

04.034

26

150–78–7

1,4-dimetoxi-benzol

2386

2059

205–771–9

04.034

p-dimetoxibenzol; hidrokinon-dimetil-éter; dimetilhidrokinon; dimetil-hidrokinon; 4-metoxifenil-metil-éter

 
 

04.035

26

101–84–8

difenil-éter

3667

2201

202–981–2

04.035

difenil-oxid; fenil-éter

 
 

04.036

25

91–10–1

2,6-dimetoxi-fenol

3137

2233

202–041–1

04.036

2-hidroxi-1,3-dimetoxi-benzol; pirogallol-dimetil-éter; sziringol

 
 

04.037

25

622–62–8

4-etoxi-fenol

3695

2258

210–748–1

04.037

hidrokinon-monoetil-éter; 1-etoxi-4-hidroxibenzol; p-etoxifenol

 
 

04.038

26

4732–13–2

karvakril-etil-éter

2246

11840

225–238–4

04.038

2-etoxi-p-cimén; etil-karvakril-éter

2-etoxi-4-izopropil-1-metilbenzol

 

04.039

26

104–45–0

1-metoxi-4-propilbenzol

2930

11835

203–203–4

04.039

p-propilanizol; dihidroanetol; p-n-propil-anizol; 4-propilmetoxibenzol;

 
 

04.040

30

6380–23–0

1,2-dimetoxi-4-vinil-benzol

3138

11228

228–962–9

04.040

3,4- dimetoxisztirén

 
 

04.041

25

108–95–2

fenol

3223

11811

203–632–7

04.041

karbolsav; hidroxibenzol; benzenol; fenilhidroxid;

 
 

04.042

25

576–26–1

2,6-dimetil-fenol

3249

11261

209–400–1

04.042

2,6-xilenol; 2-hidroxi-1,3-dimetilbenzol;

 
 

04.043

26

1076–56–8

1-izopropil-2-metoxi-4-metilbenzol

3436

11245

214–063–9

04.043

timol-metil-éter; 3-metoxi-p-cimén; 3-metoxi-para-cimén; timol-metiléter

 
 

04.044

25

88–69–7

2-izopropilfenol

3461

11234

201–852–8

04.044

fenol, 2-(1-metiletil)-, 1-hidroxi-1-izopropilbenzol; o-kumenol; o-izopropilfenol

 
 

04.045

25

20920–83–6

2-(etoximetil)fenol

3485

11905

 

04.045

 
 
 

04.046

25

644–35–9

2-propilfenol

3522

11908

211–415–3

04.046

1-(2-hidroxifenil)propán

 
 

04.047

25

108–46–3

benzol-1,3-diol

3589

11250

203–585–2

04.047

rezorcinol; 1,3- dihidroxibenzol; m-dihidroxibenzol

 
 

04.048

25

95–65–8

3,4-dimetilfenol

3596

11262

202–439–5

04.048

3,4-xilenol; 1-hidroxi-3,4-dimetil-benzol;

 
 

04.049

25

2785–87–7

2-metoxi-4-propilfenol

3598

 

220–499–0

04.049

4-propil-orto-metoxifenol; 4-propilgvajkol; 5-propil-orto-hidroxianizol; dihidroeugenol;

 
 

04.050

25

645–56–7

4-propilfenol

3649

 

211–446–2

04.050

 
 
 

04.051

18

6627–88–9

4-allil-2,6-dimetoxifenol

3655

11214

229–600–2

04.051

fenol, 2,6-dimetoxi-4-(2-propenil)-; 4-allilsziringol; 4-metoxieugenol;

 
 

04.052

25

14059–92–8

4-etil-2,6-dimetoxifenol

3671

11231

 

04.052

4-etilsziringol;

 
 

04.053

25

6638–05–7

4-metil-2,6-dimetoxifenol

3704

 

229–641–6

04.053

4-metilsziringol; 2,6- dimetoxi-p-krezol;

 
 

04.054

26

2173–57–1

izobutil-béta-naftil-éter

3719

11886

218–529–2

04.054

2-izobutoxinaftalén; fragarol

2-metilpropil-béta-naftil-éter

 

04.055

17

20675–95–0

2,6-dimetoxi-4-prop-1-enilfenol

3728

 
 

04.055

4-propenilsziringol; 6-metoxiizoeugenol;

 
 

04.056

25

6766–82–1

2,6-dimetoxi-4-propilfenol

3729

 
 

04.056

4-propilsziringol;

 
 

04.057

25

2628–17–3

4-vinilfenol

3739

11257

220–103–6

04.057

4-etenilfenol; 4-hidroxisztirol;

 
 

04.058

18

501–92–8

4-allilfenol

 

11218

207–929–2

04.058

p-allilfenol

 
 

04.059

26

6379–73–3

karvakril-metil-éter

 

11224

228–959–2

04.059

5-izopropil-2-metilmetoxi-benzol

4-izopropil-2-metoxi-1- etilbenzol

 

04.060

26

494–99–5

1,2-dimetoxi-4-metilbenzol

 
 

207–796–0

04.060

homoveratrol; 3,4- dimetoxitoluol;

 
 

04.061

25

28343–22–8

2,6-dimetoxi-4-vinilfenol

 

11229

 

04.061

 
 
 

04.062

26

91–16–7

1,2-dimetoxibenzol

3799

10320

202–045–3

04.062

veratrol; o-dimetioxibenzol

 
 

04.063

26

6738–23–4

1,3-dimetil-4-metoxibenzol

3828

 

229–794–9

04.063

2,4-dimetil-1-metoxibenzol

 
 

04.064

25

98–54–4

4-(1,1-dimetiletil)fenol

3918

 

202–679–0

04.064

4-tert-butilfenol; 1-hidroxi-4-tert-butilbenzol; ukar-butilfenol;

 
 

04.065

25

526–75–0

2,3-dimetilfenol

 

11258

208–395–3

04.065

2,3-xilenol; 1-hidroxi-2,3-dimetilbenzol;

 
 

04.066

25

105–67–9

2,4-dimetilfenol

 

11259

203–321–6

04.066

2,4-xilenol; 1-hidroxi-2,4-dimetilbenzol; 4,6-dimetilfenol;

 
 

04.067

26

17600–72–5

1-etoxi-2-metoxibenzol

 
 

241–571–8

04.067

etil-gvajakol

 
 

04.068

26

5076–72–2

1-etoxi-4-metoxibenzol

 
 

225–786–4

04.068

anizil-etil-éter

 
 

04.069

26

1515–95–3

1-etil-4-metoxibenzol

 
 
 

04.069

4-etilanizol

 
 

04.070

25

90–00–6

2-etilfenol

 

11232

201–958–4

04.070

florol; 1-etil-2-hidroxibenzol;

 
 

04.071

17

115422–59–8

izoeugenil-butil-éter

 

11857

 

04.071

 

1-butoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enil)benzol

 

04.072

25

618–45–1

3-izopropilfenol

 
 

210–551–0

04.072

 
 
 

04.073

25

99–89–8

4-izopropilfenol

 
 

202–798–8

04.073

 
 
 

04.074

26

93–04–9

2-metoxinaftalén

 
 

202–213–6

04.074

yara-yara; béta-naftil metil éter

 
 

04.075

26

2216–69–5

1-metoxinaftalén

 
 

218–696–1

04.075

 
 
 

04.076

25

150–19–6

3-metoxifenol

 
 

205–754–6

04.076

m-hidroxianizol

 
 

04.077

25

150–76–5

4-metoxifenol

 

11241

205–769–8

04.077

p-hidroxianizol; hidrokinon-monometil-éter;

 
 

04.078

25

88–60–8

5-metil-2-(tert-butil)fenol

 
 

201–842–3

04.078

6-terc-butil-m-krezol;

5-metil-2-(1,1-dimetiletil)fenol;

 

04.079

26

1515–81–7

metil-4-metoxibenzil éter

 
 

216–161–7

04.079

 
 
 

04.080

25

533–31–3

3,4-metiléndioxifenol

 
 

208–561–5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195–09–1

5-metilgvajakol

 

11243

214–791–7

04.081

1-hidroxi-2-metoxi-5-metilbenzol

2-metoxi-5-metilfenol

 

04.083

25

123–31–9

kinol

 

11249

204–617–8

04.083

hidrokinon; 1,4-benzoldiol; para-hidroxifenol;

1,4- dihidroxibenzol

 

04.084

26

634–36–6

1,2,3-trimetoxibenzol

 
 

211–207–2

04.084

 
 
 

04.085

25

2416–94–6

2,3,6-trimetilfenol

3963

 

219–330–3

04.085

3-hidropszeudokumén

 
 

04.088

30

104–46–1

1-metoxi-4-(1-propenil)benzol

2086

183

203–205–5

04.088

anetol; p-propilanizol; aizoesztragol; p-propilfenil-metil-éter; propenilanizol;

 

5

04.091

25

57726–26–8

etil-4-hidroxibenzil-éter

 
 

260–918–4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355–17–9

4-hidroxibenzil-metil-éter

 
 

226–334–9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654–98–6

butil-vanillil-éter

3796

 
 

04.093

4-(butoximetil)- 2-metoxifenol

butil-4-hidroxi-3-metoxibenzil-éter

 

04.094

25

13184–86–6

etil-4-hidroxi-3-metoxibenzil-éter

3815

 

236–136–4

04.094

 

etil-4-hidroxi-3-metoxibenzil-éter

 

▼M3

04.095

25

527-60-6

2,4,6-trimetil-fenol

 
 

208-419-2

04.095

 
 

6

04.096

18

579-60-2

2-metoxi-6-(2-propenil)fenol

 
 

209-444-1

04.096

 
 

6

▼M2

05.001

01

75–07–0

acetaldehid

2003

89

200–836–8

05.001

etanál; acet-aldehid

 
 

05.002

01

123–38–6

propanál

2923

90

204–623–0

05.002

propion-aldehid; propil-aldehid; metilacetaldehid; propán-1-ál; aldehid c-3

 
 

05.003

01

123–72–8

butanál

2219

91

204–646–6

05.003

n-butiraldehid; butil-aldehid; butirin-aldehid; n-butanal; bután-1-al; n-butil-aldehid

 
 

05.004

02

78–84–2

2-metilpropanál

2220

92

201–149–6

05.004

izobutanal; izobutiraldehid; butiraldehid(izo); butil-izo-aldehid; izobutirin-aldehid; izobutil-aldehid; butirin-izo-aldehid

 
 

05.005

01

110–62–3

pentanál

3098

93

203–784–4

05.005

valeraldehid; n-valerin-aldehid; amil-aldehid; valerin-aldehid; valerál; pentán-1-al; aldehid c-5

 
 

05.006

02

590–86–3

3-metilbutanal

2692

94

209–691–5

05.006

izovaleraldehid; 3-metilbutilaldehid; izoamil-aldehid; amil-izo-aldehid; izovalerin-aldehid; izovaleraldehid; izovaleral

 
 

05.007

02

97–96–1

2-etilbutanal

2426

95

202–623–5

05.007

2-etilbutiraldehid; dietil-acetaldehid

 
 

05.008

01

66–25–1

hexanal

2557

96

200–624–5

05.008

aldehid c-6; hexaldehid; hex-aldehid; kapron-aldehid; kaproaldehid; n-hexaldehid

 
 

05.009

01

124–13–0

oktanal

2797

97

204–683–8

05.009

aldehid c-8; oktil-aldehid; kaprilin-aldehid; kaprilaldehid; oktilaldehid; n-oktilaldehid;

 
 

05.010

01

112–31–2

decanal

2362

98

203–957–4

05.010

aldehid c-10; decil-aldehid; kapraldehid; kaprin-aldehid; n-decil-aldehid

 
 

05.011

01

112–54–9

dodecanal

2615

99

203–983–6

05.011

aldehid c-12; laurin-aldehid; lauril-aldehid; n-dodecilin-aldehid; duodecilin-aldehid; lauraldehid; dodekán-1-al;

 
 

05.012

09

107–75–5

3,7-dimetil-7-hidroxioktanal

2583

100

203–518–7

05.012

hidroxicitronellál; 7-hidroxi-3,7-dimetiloktan-1-ál; laurin; citronellálhidrát,

 
 

05.013

23

100–52–7

benzaldehid

2127

101

202–860–4

05.013

benzol-metilál; benzol-karbonál; benzol-aldehid; benzol-carboxaldehid

 
 

05.014

22

104–55–2

fahéjaldehid

2286

102

203–213–9

05.014

cinnamon-aldehid; fenilakrolein; cinnamál; 3-fenilpropenál;

3-fenil-2-propen-1-ál; ß-fenilakrolein;3-fenilprop-2-enal

 

05.015

23

123–11–5

4-metoxibenzaldehid

2670

103

204–602–6

05.015

p-ánizsaldehid; aubepin; ánizs-aldehid; aubepin-folyadék;

 
 

05.016

23

120–57–0

piperonal

2911

104

204–409–7

05.016

heliotropin; piperonil-aldehid; diooximetilén-protokatechuin-aldehid

3,4-metiléndioxibenzaldehid

 

05.017

23

120–14–9

veratraldehid

3109

106

204–373–2

05.017

o-metil-vanillin; p-veratrin-aldehid; dimetil-éter-protokatechualdehid; 3,4-dimetoxibenzolkarbonal;

3,4-dimetoxibenzaldehid

 

05.018

23

121–33–5

vanillin

3107

107

204–465–2

05.018

metil-protokatechu-aldehid; protockatechualdehid-3-metiléter; vanillin-aldehid; metilprotokatechu-aldehid;

4-hidroxi-3-metoxibenzaldehid

 

05.019

23

121–32–4

etil-vanillin

2464

108

204–464–7

05.019

bourbonal; etil-protal; 3-etoxiprotokatechualdehid

3-etoxi-4-hidroxibenzaldehid

 

05.020

03

5392–40–5

citrál

2303

109

226–394–6

05.020

lemarom; geranial; 3,7-dimetil-2,6-oktadienál; nerál

3,7-dimetilokta-2,6-dienal

 

05.021

04

106–23–0

citronellál

2307

110

203–376–6

05.021

3,7-dimetil-6-oktenál; rhodinal

3,7-dimetilokt-6-enal

 

05.022

23

122–03–2

4-izopropilbenzaldehid

2341

111

204–516–9

05.022

köményaldehid; p-izopropil-benzaldehid; kömény-aldehid; kuminál; kumaldehid; p-propil-izo-benzaldehid

 
 

05.023

02

7779–07–9

2,6-dimetiloktanal

2390

112

215–328–1

05.023

izodecilaldehid; decilaldehid(izo)

 
 

05.024

02

7786–29–0

2-metiloktanal

2727

113

232–093–0

05.024

metilhexilacetaldehid; metilhexil-acet-aldehid

 
 

05.025

01

124–19–6

nonanal

2782

114

204–688–5

05.025

pelargon-aldehid; aldehid c-9; pelargonaldehid; pelargon-aldehid; nonano-aldehid

 
 

05.026

23

529–20–4

o-tolualdehid

3068

115

208–452–2

05.026

 

2-metilbenzaldehid

5

05.027

23

1334–78–7

tolualdehid

3068

115

215–615–1

05.027

toluol-aldehid (kevert 2,3,4)

2-, 3- és 4-metilbenzaldehid

 

05.028

23

620–23–5

m-tolualdehid

3068

115

210–632–0

05.028

 

3-metilbenzaldehid

5

05.029

23

104–87–0

p-tolualdehid

3068

115

203–246–9

05.029

 

4-metilbenzaldehid

5

05.030

15

122–78–1

fenilacetaldehid

2874

116

204–574–5

05.030

alfa-toluol-aldehid; alfa-tolualdehid; hiacinthin; fenilacetil-aldehid; benzilkarboxialdehid;1-oxo-2-feniletán

 
 

05.031

01

111–71–7

heptanal

2540

117

203–898–4

05.031

aldehid c-7; n-heptaldehid; heptil aldehid; heptaldehid; enantaldehid; enantál; aldehid-heptán-1-alc-7;

 
 

05.032

01

124–25–4

tetradekanal

2763

118

204–692–7

05.032

mirisztaldehid; aldehid c-14; mirisztin-aldehid; tetradecil-aldehid; aldehid c-14 (mirisztin); tetradekán-1-al

 
 

05.033

03

10031–88–6

2-etilhept-2-enal

2438

120

 

05.033

2-etil-3-butilakrolein

 
 

05.034

01

112–44–7

undekanal

3092

121

203–972–6

05.034

undekán-aldehid; undecil-aldehid; hendekanal; aldehid c-11; undecilin; n-undecilaldehid; undekán-1-al

 
 

05.035

04

112–45–8

undec-10-enal

3095

122

203–973–1

05.035

undecilén-aldehid (kevert izomerek); undecenal; intreleven-aldehid; aldehid c-11

 
 

05.036

04

143–14–6

undec-9-enal

3094

123

205–586–3

05.036

undecilén-aldehid; hendecén-9-al; aldehid c-11 undecilén; 9-undecilén-aldehid

 
 

05.037

03

4826–62–4

2-dodecenal

2402

124

225–402–5

05.037

3-nonilakrolein; dodec-2-enal

 
 

05.038

22

93–53–8

2-fenilpropanal

2886

126

202–255–5

05.038

2-fenilpropionaldehid, hidratropaldehid; alfa-metil-tolualdehid; alfa-metilfenilacetaldehid; alfa-fenilpropionaldehid;

 
 

05.039

22

7492–44–6

alfa-butilfahéjaldehid

2191

127

231–320–0

05.039

2-benzilidén-hexanál; butil-cinnamin-aldehid; alfa-butil-béta-fenilakrolein

2-butil-3-fenilprop-2-enál

 

05.040

22

122–40–7

alfa-pentilfahéjaldehid

2061

128

204–541–5

05.040

alfa-amilfahéjaldehid; amil-cinnamin-aldehid; alfa-amil-béta-fenil-akrolein; 2-benzilidén-heptanál; alfa-pentil-fahéjaldehid

2-pentil-3-fenilprop-2-enál

 

05.041

22

101–86–0

alfa-hexilfahéjaldehid

2569

129

202–983–3

05.041

2-benzilidén-oktanál; alfa-n-hexil-cinnamin-aldehid; alfa-n-hexil-béta-fenil-akrolein

2-benzilidén-oktanál

 

05.042

15

104–09–6

p-tolilacetaldehid

3071

130

203–173–2

05.042

 

4-metilfenilacetaldehid

 

05.043

22

99–72–9

2-(p-tolil)propionaldehid

3078

131

202–782–0

05.043

p-metil-alfa-metilfenilacetaldehid; p-metilhidratropaldehid

2-(4-metilfenil)propanal

 

05.044

15

4395–92–0

p-izopropil-fenilacetaldehid

2954

132

224–522–5

05.044

kumilacetaldehid; 2-(p-izopropilfenil)acetaldehid; kortexal; kumilaldehid; p-kumén-7-karboxaldehid; p-tropilfenilacetaldehid

 
 

05.045

22

103–95–7

3-(p-kumenil)- 2-metilpropionaldehid

2743

133

203–161–7

05.045

ciklámen-aldehid; p-izopropil-alfa-metil-hidro-fahéj-aldehid; ciklamal; ciklaviol; ciklazal; alfa-metil-p-izopropilhidrofahéjaldehid

2-metil-3-(4-izopropil-fenil)propanal

 

05.046

22

40654–82–8

2-metil-4-fenilbutiraldehid

2737

134

255–022–5

05.046

2-metil-4-fenilbutanál

 
 

05.047

23

123–08–0

4-hidroxibenzaldehid

 

558

204–599–1

05.047

p-hidroxibenzaldehid

 
 

05.048

22

1504–74–1

2-metoxifahéjaldehid

3181

571

216–131–3

05.048

béta-o-metoxifenil-akrolein; 3-o-metoxifenil-2-propenál;

3-(2-metoxifenil)prop-2-enal

 

05.049

02

96–17–3

2-metilbutiraldehid

2691

575

202–485–6

05.049

2-metilbutanal; metil-etil-acetaldehid; alfa-metil-butiraldehid; 2-metilbutanal-1;

 
 

05.050

22

101–39–3

alfa-metilfahéjaldehid

2697

578

202–938–8

05.050

2- metilfahéjaldehid; alfa-metilfahéj-aldehid;alfa-metilcinnimal; alfa-metil-fahéj-aldehid;

2-metil-3-fenilprop-2-enal

 

05.051

22

65405–67–6

3-(4-metoxifenil)- 2-metilprop-2-enal

3182

584

265–737–4

05.051

alfa-metil-p-metoxifahéjaldehid; 3-(p-metoxifenil)- 2-metil− 2-propenal

 
 

05.052

22

41496–43–9

2-metil-3-(p-tolil)propionaldehid

2748

587

255–410–4

05.052

2-metil-3-(4-metilfenil)propanal

 

5

05.053

01

123–63–7

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioxán

 

594

204–639–8

05.053

paraldehid; paracetaldehid

 
 

05.054

22

1009–62–7

2,2-dimetil-3-fenilpropionaldehid

 

598

213–771–5

05.054

3-fenilpropil-dimetil-aldehid

 
 

05.055

23

90–02–8

szalicilaldehid

3004

605

201–961–0

05.055

szalicil-aldehid; o-hidroxibenzaldehid; szalicilál

2-hidroxi-benzaldehid

 

05.056

23

10031–82–0

4-etoxibenzaldehid

2413

626

233–093–3

05.056

homoánizsaldehid

 
 

05.057

03

142–83–6

hexa-2(transz), 4(transz)-dienal

3429

640

205–564–3

05.057

2-propilén-akrolein, szorbin-aldehid, hexa-2,4-dienal

 

5

05.058

03

557–48–2

nona-2(transz), 6(cisz)-dienal

3377

659

209–178–6

05.058

2,6-nonadienal; uborka-aldehid; nona-2,6-dienal

 
 

05.059

04

2277–19–2

non-6(cisz)-enal

3580

661

218–900–9

05.059

cisz-6-nonen-1-al; non-6-enal

 
 

05.060

03

2363–89–5

okt-2-enal

3215

663

219–115–4

05.060

alfa-amilakrolein; 2-pentil-akrolein;

 
 

05.061

04

63826–25–5

okt-6-enal

 

664

 

05.061

 
 
 

05.062

22

4411–89–6

2-fenilkrotonaldehid

3224

670

224–567–0

05.062

2-fenil-but-2-én-1-al;

2-fenilbut-2(transz)-enal

 

05.064

03

13552–96–0

trideka-2(transz), 4(cisz), 7(cisz)-trienal

3638

685

236–936–3

05.064

trideka-2,4,7-trienal

 
 

05.066

23

120–25–2

4-etoxi-3-metoxibenzaldehid

 

703

204–382–1

05.066

vanillin-etil-éter

 
 

05.068

23

4748–78–1

4-etilbenzaldehid

3756

705

225–268–8

05.068

p-etilbenzaldehid

 
 

05.069

02

123–15–9

2-metilpentanal

3413

706

204–605–2

05.069

2-metilvaleraldehid

 
 

05.070

03

2463–63–0

2-heptenal

3165

730

219–563–0

05.070

3-butilakrolein; ß-butilakrolein; hept-2-enal; transz-hept-2-enal

 

5

05.071

03

6750–03–4

nona-2,4-dienal

3212

732

229–810–4

05.071

 
 
 

05.072

03

18829–56–6

transz-2-nonenal

3213

733

242–609–6

05.072

3-hexil-2-propenal; non-2-enal; 3 or ß-hexil-akrolein; heptilicénacetaldehid

 

5

05.073

03

6728–26–3

hex-2(transz)-enal

2560

748

229–778–1

05.073

ß-propil-akrolein; levél-aldehid; transz-hex-2-enal

 

5

05.074

04

106–72–9

2,6-dimetilhept-5-enal

2389

2006

203–427–2

05.074

melonál; 2,6-dimetil-2-hepten-7-al

 
 

05.075

04

6789–80–6

hex-3(cisz)-enal

2561

2008

229–854–4

05.075

cisz-béta, gamma-hexilén-aldehid; hex-3-enal

 
 

05.076

03

3913–71–1

dec-2-enal

2366

2009

223–472–1

05.076

decenaldehid; decenáldehid; 3-heptilakrolein; decilén-aldehid; dec-2-enal; 2-decen-1-al

 
 

05.077

02

110–41–8

2-metilundekanal

2749

2010

203–765–0

05.077

metil-nonil-acet-aldehid; aldehid c-12; mna; 2-metilhendekanal; metil-nonil-acet-aldehid;

 
 

05.078

03

7774–82–5

tridek-2-enal

3082

2011

231–883–2

05.078

3-decilakrolein;

 
 

05.079

09

7492–67–3

citronellil-oxiacetaldehid

2310

2012

231–324–2

05.079

citronelloxiacetaldehid; 6,10-dimetil-3-oxa-9-undecenal;

6,10-dimetil-3-oxaundec-9-enal

 

05.080

22

104–53–0

3-fenilpropanal

2887

2013

203–211–8

05.080

3-fenilpropionaldehid; hidrofahéjaldehid; fenilpropil-aldehid; benzil-acetaldehid; béta-fenil-propionaldehid

 
 

05.081

03

2363–88–4

2,4-dekadienal

3135

2120

219–114–9

05.081

deka-2,4-dienal 5

 

5

05.082

04

13553–09–8

dodeka-3,6-dienal

 

2121

 

05.082

 
 
 

05.084

03

4313–03–5

hepta-2,4-dienal

3164

729

224–328–0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728–31–0

hept-4-enal

3289

2124

229–779–7

05.085

cisz-4-heptén-1-al; cisz-4-etilidén-butiraldehid; n-propilidénbutiraldehid

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623–36–9

2-metilpent-2-enal

3194

2129

210–789–5

05.090

alfa-metil-béta-etil-akrolein; 2,4-dimetilkrotonaldehid

 
 

05.091

23

698–27–1

2-hidroxi-4-metilbenzaldehid

3697

2130

211–813–7

05.091

4-metilszalicilaldehid; 4-metilszalicil-aldehid; 2,4-kresotaldehid;

 
 

05.094

22

7775–00–0

3-(4-izopropil-fenil)propionaldehid

2957

2261

231–885–3

05.094

kuminil-acetaldehid; kuminilacetaldehid; p-cimilpropanal; p-izopropilhidrofahéjaldehid; p-propilhidrofahéjaldehid

 
 

05.095

03

497–03–0

2-metilkrotonaldehid

3407

2281

207–833–0

05.095

 

2-metilbut-2(transz)-enal

5

05.096

04

30390–50–2

4-decenal

3264

2297

244–514–5

05.096

decénaldehid, dec-4-enal (cisz),

 

5

05.097

22

2439–44–3

3-metil-2-fenilbutiraldehid

2738

135

219–461–6

05.097

3-metil-2-fenilbutanál; alfa-izopropilfenilacetaldehid; alfa-izo-propilfenilacetaldehid;

 
 

05.098

07

29548–14–9

p-ment-1-én-9-al

3178

10347

249–688–6

05.098

karvo-mentenal

 
 

05.099

22

21834–92–4

5-metil-2-fenilhex-2-enal

3199

10365

244–602–3

05.099

2-fenil-5-metil-2-hexenal

 
 

05.100

22

26643–91–4

4-metil-2-fenilpent-2-enal

3200

10366

247–869–4

05.100

 
 
 

05.101

03

764–40–9

penta-2,4-dienal

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764–39–6

pent-2-enal

3218

10375

212–120–2

05.102

3-etilakrolein;

 
 

05.103

22

939–21–9

3-fenilpent-4-enal

3318

10378

213–356–9

05.103

béta-vinilhidrofahéjaldehid; 3-fenil-3-vinilpropionaldehid;

 
 

05.104

07

116–26–7

2,6,6-trimetilciklohexa-1,3-dién-1-karbaldehid

3389

10383

204–133–7

05.104

szafranál; dehidro-ß-ciklocitrál; 1,1,3-trimetil-2-formilciklohexa-2,4-dién

 
 

05.105

03

25409–08–9

2-butilbut-2-enal

3392

10324

246–950–1

05.105

2-etilidinhexanal; 2-etilidenhexanal

 
 

05.106

07

564–94–3

mirtenal

3395

10379

209–274–8

05.106

pin-2-en-10-al; benihinal

2-formil-6,6-dimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-én

 

05.107

03

35158–25–9

2-izopropil-5-metilhex-2-enal

3406

10361

252–406–4

05.107

2-izopropil-5-metil-2-hexenal

 
 

05.108

03

13162–46–4

undeka-2,4-dienal

3422

10385

 

05.108

 
 

5

05.109

03

2463–77–6

2-undecenal

3423

11827

219–564–6

05.109

2-undecen-1-al

 
 

05.110

23

15764–16–6

2,4-dimetilbenzaldehid

3427

 

239–856–7

05.110

2,4-xilil-aldehid; 1-formil-2,4-dimetilbenzén;

 
 

05.111

03

56767–18–1

okta-2(transz), 6(transz)-diénal

3466

10371

260–372–7

05.111

 
 
 

05.112

07

472–66–2

2,6,6-trimetilciklohex-1-én-1-acetaldehid

3474

10338

207–454–0

05.112

béta-homociklocitral;

 
 

05.113

04

4634–89–3

hex-4-enal

3496

10337

225–058–6

05.113

 
 

5

05.114

03

5362–56–1

4-metilpent-2-enal

3510

10364

226–348–5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401–36–3

2-fenilpent-4-enal

3519

10377

246–224–4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435–64–3

3,5,5-trimetil-hexanal

3524

10384

226–603–0

05.116

izononilaldehid; tert-butilizopentanal

 
 

05.117

07

2111–75–3

p-menta-1,8-dién-7-al

3557

11788

218–302–8

05.117

perilla-aldehid; 4-izopropenil-1-ciklohexén-1-karboxaldehid; perillaldehid

 
 

05.118

22

1963–36–6

4-metoxifahéjaldehid

3567

11919

217–807–0

05.118

3–4-metoxifenil-2-propenal;

3-(4-metoxifenil)prop-2-enal

 

05.119

07

4501–58–0

2,2,3-trimetilciklopent-3-en-1-il-acetaldehid

3592

10325

224–815–8

05.119

alfa-kamfolénaldehid; (2,3,3-trimetilciklopent-3-én-1-il-2)acetaldehid

 
 

05.120

03

21662–13–5

dodeka-2,6-diénal

3637

 

244–515–0

05.120

 
 

5

05.121

07

432–25–7

2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-karboxaldehid

3639

2133

207–081–3

05.121

 

1-ciklohexén-1-karboxaldehid, 2,6,6-trimetil–

5

05.122

22

1504–75–2

p-metilfahéjaldehid

3640

10352

 

05.122

3-p-tolilpropenal; 3-p-metilfenil-propenal;

3-(4-metilfenil)prop-2-enal

 

05.123

07

55253–28–6

5-izopropenil-2-metilciklopentánkarboxaldehid

3645

 
 

05.123

fotocitrál a; cisz-2-metil-cisz-5-izopropenilciklopentán-1-karboxaldehid

5-(1-metilén-etil)- 2-metilciklopentánkarboxaldehid

 

05.124

03

107–86–8

3-metilkrotonaldehid

3646

10354

203–527–6

05.124

3-metil-but-2-enal; prenál; szenecialdehid

3-metilbut-2(transz)-enál

 

05.125

03

21662–16–8

dodeka-2,4-diénal

3670

11758

244–517–1

05.125

e, e-2,4-dodekadiénal

 

5

05.126

03

49576–57–0

2-metilokt-2-enal

3711

10363

256–386–8

05.126

 
 

5

05.127

03

30361–28–5

okta-2(transz), 4(transz)-diénal

3721

11805

250–147–1

05.127

e, e-2,4-oktadiénal

 
 

05.128

04

41547–22–2

okt-5(cisz)-enal

3749

 
 

05.128

(Z)- 5-oktenal

 
 

05.129

23

135–02–4

2-metoxibenzaldehid

 

10350

205–171–7

05.129

o-metoxibenzaldehid; o-ánizsaldehid

 
 

05.130

03

17909–77–2

alfa-szinenzál

3141

10380

241–854–6

05.130

2,6-dimetil-10-metilén-2,6,11-dodekatrienal

2,6-dimetil-10-metilén-dodeka-2,6,11-trienal

5

05.133

07

 

p-menta-1,3-dién-7-al

 

10344

 

05.133

 
 
 

05.134

22

 

2-metil-3-tolilpropionaldehid (kevert o, m, p-)

2748

587

 

05.134

2-metil-3-tolil-propanal

2-metil-3-(2,3 vagy 4-metilfenil)propanal

5

05.135

03

123–73–9

but-2-enal

 

11736

204–647–1

05.135

krotonaldehid

 
 

05.137

04

21662–09–9

dec-4(cisz)-enal

3264

2297

244–514–5

05.137

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770–05–3

dec-9-enal

3912

 

254–624–5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152–84–5

deka-2(transz), 4(transz)-diénal

3135

2120

246–668–9

05.140

2,4-dekadienal; deka-2,4-dienal; heptenil-akrolein

 

5

05.141

03

51325–37–2

deka-2,4,7-triénal

 
 
 

05.141

 
 
 

05.142

23

139–85–5

3,4-dihidroxibenzaldehid

 

10328

205–377–7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134–05–5

2,5-dimetil-2-vinilhex-4-enal

 
 

260–006–6

05.143

neroli-aldehid

 
 

05.144

03

20407–84–5

dodec-2(transz)-enal

2402

124

 

05.144

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123–05–7

2-etilhexanal

 

10331

204–596–5

05.147

2-etil-hexaldehid; butil-etil-acetaldehid; alfa-etilkaproaldehid;

 
 

05.148

03

19317–11–4

farnezál

 
 

242–957–9

05.148

 

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trién-1-on

 

05.149

09

111–30–8

glutáraldehid

 
 

203–856–5

05.149

glutár-dialdehid; 1,3-diformilpropán; 1,5-pentadial;

pentán-1,5-dial

 

05.150

03

18829–55–5

hept-2(transz)-enal

3165

730

242–608–0

05.150

(e)- 2-heptén-1-al; 2-heptenal; béta-butil-akrolein; transz-hept-2-en-1-al

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629–80–1

hexadekanal

 

10336

211–111–0

05.152

 
 
 

05.153

23

134–96–3

4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehid

 

10340

205–167–5

05.153

 
 
 

05.154

22

4206–58–0

4-hidroxi-3,5-dimetoxifahéjaldehid

 

10341

 

05.154

szinap-aldehid

3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)prop-2-enal

 

05.155

22

458–36–6

4-hidroxi-3-metoxifahéjaldehid

 

10342

207–278–4

05.155

 

3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enal

 

05.156

22

80638–48–8

3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanal

 
 

279–524–9

05.156

dihidrokoniferaldehid

 
 

05.157

07

1335–66–6

izociklocitrál

 
 

215–638–7

05.157

 

1,3,5-trimetilciklohex-3-én-1-karbaldehid

 

05.158

23

591–31–1

3-mmetoxibenzaldehid

 

10351

209–712–8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703–26–4

p-metoxifenilacetaldehid

 
 

227–191–5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009–56–4

2-metildekanal

 
 

242–745–6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925–54–2

2-metilhexanal

 
 

213–118–4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119–16–0

4-metilpentanal

 

10369

214–273–0

05.166

4-metilvaleraldehid

 
 

05.167

02

75853–50–8

12-metiltetradekanal

 
 
 

05.167

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853–49–5

12-metiltridekanal

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106–26–3

nerál

2303

109

203–379–2

05.170

 

3,7-dimetil-2(cisz), 6-oktadienal

5

05.171

03

2463–53–8

non-2-enal

3213

733

219–562–5

05.171

béta-hexilakrolein; alfa-nonenil-aldehid; nonilén-aldehid

 

5

05.172

03

17587–33–6

nona-2(transz), 6(transz)-dienal

3766

 

241–557–1

05.172

 
 
 

05.173

03

57018–53–8

nona-2,4,6-trienal

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100–17–6

pent-4-enal

 
 

218–265–8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491–63–2

2-fenilpent-2-enal

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107–02–8

prop-2-enal

 
 

203–453–4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726–47–2

pszeudo-ciklocitrál

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-trimetilciklohex-3-én-karbaldehíd

5

05.178

03

60066–88–8

béta-szinenzál

 

10381

262–043–3

05.178

 

2,6-dimetil-10-metilén-dodeka-2,6,11-trienal

 

05.179

03

51534–36–2

tetradec-2-enal

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432–24–6

2,6,6-trimetilciklohex-2-én-1-karboxaldehid

3639

10326

207–080–8

05.182

béta-ciklocitrál

 

5

05.183

07

65405–84–7

4-(2,6,6-trimetilciklohexenil)- 2-metilbutanal

 
 

265–747–9

05.183

alfa-2,2,6-tetrametilciklohexén-butanal

 
 

05.184

03

53448–07–0

undec-2(transz)-enal

3423

11827

258–559–3

05.184

 
 

5

05.186

03

5577–44–6

2,4-oktadienal

3721

11805

250–147–1

05.186

 
 

5

05.188

03

141–27–5

transz-3;7-dimetilokta-2,6-dienal

2303

109

205–476–5

05.188

geraniál

 

5

05.189

03

505–57–7

2-hexenal

2560

748

208–014–0

05.189

 
 

5

05.190

03

2548–87–0

transz-2-oktenal

3215

663

219–833–8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913–81–3

transz-2-decenal

2366

2009

223–474–2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440–65–7

3-hexenal

3923

 

224–659–0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910–87–2

tr-2, tr-4-nonadienal

3212

732

227–629–5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069–41–2

trans-2-tridecenal

3082

2011

230–362–7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361–29–6

tr-2, tr-4-undekadienal

3422

10385

250–148–7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102–02–6

alfa-metil-ional

 
 

261–121–4

05.198

 

2-metil-4-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)but-3-enal

 

05.200

03

 

transz-2, transz-4, cisz-7-dekatrienal

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090–41–5

9-oktadecenal

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683-99-6

6-decenal, cisz

 
 
 

05.207

 
 

6

05.208

04

169054-69-7

Z-8-tetradecenal

 
 
 

05.208

 
 

6

05.209

04

147159-48-6

6-decenal, transz

 
 
 

05.209

 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-Dodekenál

 
 

250-174-9

05.210

 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-Metiloktanál

 
 
 

05.211

 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-Dodekenál

 
 
 

05.212

 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-Nonenál

 
 
 

05.213

 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-Dodekenál

 
 
 

05.214

 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-Dekadienál (c,c)

 
 
 

05.215

 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-Dekadienál (t,t)

 
 
 

05.216

 
 
 

▼M3

05.217

04

21662-08-8

5-decenal

 
 
 

05.217

 
 
 

05.218

04

56554-87-1

16-oktadecenal

 
 
 

05.218

 
 
 

▼M2

06.001

01

105–57–7

1,1-dietoxietán

2002

35

203–310–6

06.001

dietil-acetál; acetaldehid-dietil-acetál; etilidin-dietil-éter; 1,1-dietoxietán.

 
 

06.002

23

1319–88–6

5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán

2129

36

215–294–8

06.002

benzaldehid-gliceril-acetál; 5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán; 2-fenil-m-dioxán-5-ol; 4-hidroxi-metil-2-fenil-1,3-dioxolán; benzalglicerin

 
 

06.003

23

1125–88–8

alfa, alfa-dimetoxitoluol

2128

37

214–413–0

06.003

benzaldehid-dimetil-acetál; 1,1-dimetoxi-fenil-metán

 
 

06.004

03

7492–66–2

citrál-dietil-acetál

2304

38

231–323–7

06.004

3,7-dimetil-2,6-oktadienal-dietil-acetál; 1,1-dietoxi-3,7-dimetil-2,6-oktadién

1,1-dietoxi-3,7-dimetilokta-2,6-dién

 

06.005

03

7549–37–3

citrál-dimetil-acetál

2305

39

231–434–0

06.005

3,7-dimetil-2,6-oktadienál-dimetil-acetál; 1,1-dimetoxi-3,7-dimetil-2,6-oktadién;

1,1-dimetoxi-3,7-dimetilokta-2,6-dién

 

06.006

15

101–48–4

1,1-dimetoxi-2-feniletán

2876

40

202–945–6

06.006

alfa-tolil-aldehid-dimetil-acetál; fenilacetaldehid-dimetil-acetál;

 
 

06.007

15

29895–73–6

fenilacetaldehid-glicerid-acetál

2877

41

249–934–2

06.007

5-hidroxi-2-benzil-1,3-dioxán; 5-hidroximetil-2-benzil-1,3-dioxolán

2-benzil-4-hidroxi-1,3-dioxán és2-benzil-4-hidroximetil-1,3-dioxolán (keverék)

 

06.008

01

10022–28–3

1,1-dimetoxioktán

2798

42

233–018–4

06.008

oktanál-dimetil-acetál; c-8-dimetilacetál; kaprilaldehid-dimetil acetál; oktaldehid-dimetil-acetál; rezedil-acetál;

 
 

06.009

01

7779–41–1

10,10-dimetoxidekán

2363

43

231–928–6

06.009

dekanal-dimetil-acetál; decilaldehid dma; aldehid c-10-dimetilacetál; 1,1-dimetoxidekán; decilaldehid-dimetil-acetál

 
 

06.010

02

7779–94–4

1,1-dietoxi-3,7-dimetiloktán-7-ol

2584

44

231–945–9

06.010

hidroxicitronellál-dietil-acetál; 1,1-dietoxi-3,7-dimetil-7-oktanol; 8,8-dietoxi-2,6-dimetil-2-oktanol; 7-hidroxi-1,1-dietoxi-3,7-dimetil-oktán

 
 

06.011

02

141–92–4

1,1-dimetoxi-3,7-dimetiloktán-7-ol

2585

45

205–510–9

06.011

hidroxicitronellál-dimetil-acetál; 8,8-dimetoxi-2,6-dimetil-2-oktanol; 1,1-dimetoxi-3,7-dimetil-7-oktanol

 
 

06.012

23

1333–09–1

tolualdehid-gliceril-acetál

3067

46

 

06.012

2-(o-, m-, p-kresil)- 5-hidroxidioxán; 2-(metilfenil)- 1,3-dioxán-5-ol; 2–5-hidroximetildioxolán

2-(2,3 és 4-metilfenil)- 5-hidroxi-1,3-dioxán és2-(2,3 és 4- metilfenil)- 5-hidroximetil-1,3-dioxolán (keverék)

 

06.013

22

91–87–2

alfa-pentilfahéjaldehid-dimetil-acetál

2062

47

202–104–3

06.013

alfa-n-amil-béta-fenilakroleindimetilacetál;1,1-dimetoxi-2-amil-3-fenil-2-propén;

1,1-dimetoxi-2-pentil-3-fenilprop-2-én

 

06.014

22

5660–60–6

fahéjaldehid-etilén-glikol-acetál

2287

48

227–110–3

06.014

2-sztiril-m-dioxolán; 2-sztiril-1,3-dioxolán; fahéjaldehid-etilén-glikol-acetál;

2-(2-fenil-etilén)- 1,3-dioxolán

 

06.015

01

534–15–6

1,1-dimetoxietán

3426

510

208–589–8

06.015

acetaldehid-dimetil-acetál; dimetil-acetál; etilidén-dimetil-éter;

 
 

06.016

15

7493–57–4

1-feniletoxi-1-propoxi-etán

2004

511

231–327–9

06.016

acetaldehid-fenetil-propil-acetál; [2-(1-propoxietoxi)etil]benzol; 1-fenetoxi-1-propoxietán; propil-fenetil-acetál; benzol, 2-(1-propoxietoxi)etil; acetál-R; pepitál;

 
 

06.017

23

774–48–1

(dietoximetil)benzol

 

517

212–265–1

06.017

benzaldehid-dietil-acetál; 1,1-dietoxifenil-metán; fenil-dietoxi-metán; 1,1-dietoxitoluol;

 
 

06.019

23

7492–39–9

1-benziloxi-1-(2-metoxietoxi)etán

2148

523

 

06.019

acetaldehid-benzil-metoxietil-acetál; acetaldehid-benzil-ß-metoxietil-acetál; 1-benzoil-1-(2-metoxietoxi)etán;

 
 

06.020

01

34764–02–8

1,1-dietoxidekán

 

531

252–202–5

06.020

dekanál-dietil-acetál; dekán-1-al-dietil-acetál; decilin-aldehid-dietilacetál;

 
 

06.021

01

688–82–4

1,1-dietoxiheptán

 

553

211–707–0

06.021

heptanal-dietil-acetál; önantál-dietil-acetál;

 
 

06.023

01

3658–93–3

1,1-dietoxihexán

 

557

222–911–4

06.023

hexanal-dietil-acetál; hexil-aldehid-dietil-acetál

 
 

06.024

15

68345–22–2

1,1-di-izobutoxi-2-feniletán

3384

595

269–851–5

06.024

fenilacetaldehid-di-izobutil-acetál;

1,1-di(2-metil-propoxi)- 2-feniletán

 

06.025

03

67674–36–6

1,1-dietoxinona-2,6-dién

3378

660

266–874–2

06.025

nonadienil-dietil-acetál

 

5

06.027

15

5468–06–4

4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioxolán

2875

669

 

06.027

fenilacetaldehid-2,3-butilén-glikol-acetál;

 
 

06.028

01

10032–05–0

1,1-dimetoxiheptán

2541

2015

233–103–6

06.028

heptanal-dimetil-acetál; aldehid c-7 dimetil-acetál; heptaldehid-dimetilacetál; enantál-dimetil-acetál;

 
 

06.029

09

72854–42–3

heptanal-gliceril-acetál (kevert 1,2 és 1,3 acetálok)

2542

2016

276–947–0

06.029

2-hexil-4-hidroximetil-1,3-dioxolán + 2-hexil-5-hidroxi-1,3-dioxán; 2-hexil-4-hidroxi-1,3-dioxán;

 
 

06.030

22

90–87–9

1,1-dimetoxi-2-fenilpropán

2888

2017

202–022–8

06.030

fenilpropanál-dimetil-acetál; hidratróp-aldehid-dimetil-acetál; 2-fenilpropionaldehid-dimetil-acetál;

 
 

06.031

03

54306–00–2

1,1-dietoxihex-2-én

 

2135

259–086–5

06.031

2-hexenal-dietil-acetál

 
 

06.032

23

2568–25–4

4-metil-2-fenil-1,3-dioxolán

2130

2226

219–906–4

06.032

benzaldehid-propilén-glikol-acetál; 4-metil-2-fenil-m-dioxolán; 4-metil-2-fenil-1,3-dioxolán; benzaldehid-propilén-glikol ciklikus acetál

 
 

06.033

01

871–22–7

1,1-dibutoxietán

 

2341

212–804–0

06.033

acetaldehid-dibutil-acetál

 
 

06.034

01

105–82–8

1,1-dipropoxietán

 

2342

203–335–2

06.034

n-propil-acetál; dipropil-acetál; acetaldehid-dipropil-acetál;

 
 

06.035

03

10444–50–5

citrál-propilén-glikol-acetál

 

2343

233–929–7

06.035

 

2-(2,6-dimetil-hepta-1,5-dienil)- 4-metil-1,3-dioxalán

 

06.036

15

64577–91–9

1-butoxi-1-(2-feniletoxi)etán

3125

10007

264–948–9

06.036

acetaldehid-butil-fenetil-acetál; 2-butoxi-2-feniletoxi-etán

 
 

06.037

04

18492–65–4

1,1-dietoxihept-4-én (cisz és transz)

3349

10011

242–376–0

06.037

4-heptenal-dietil-acetál;

 

5

06.038

09

5436–21–5

4,4-dimetoxibután-2-on

3381

10029

226–605–1

06.038

acetilacetaldehid-dimetil-acetál; 3-oxobutanál-dimetil-acetál; 3-ketobutiraldehid, dimetil-acetál;

 
 

06.039

30

67715–79–1

1,2-di((1'-etoxi)-etoxi)propán

3534

 

266–979–3

06.039

4,6,9-trimetil-3,5,8,10-tetraoxadodekán; 3,5,8,10-tetraoxadekán, 4,6,9-trimetil–

 
 

06.040

09

67715–82–6

1,2,3-trisz([1'-etoxi]-etoxi)propán

3593

11930

 

06.040

3,5,9,11-tetraoxatridekán, 7-(1-etoxietoxi)- 4,10-dimetil–

 
 

06.041

02

 

1-izobutoxi-1-etoxi-2-metilpropán

 

10055

 

06.041

izobutanal-etil-izobutil-acetál; 2-metilpropanal-etil-izobutil-acetál

1-etoxi-2-metil-1-(2-metilpropoxi)propán

 

06.042

02

 

1-izobutoxi-1-etoxi-3-metilbután

 

10057

 

06.042

izovaleraldehid-etil-izobutil-acetál; 3-metilbutanál-etil-izobutil acetál

1-etoxi-3-metil-1-(2-metilpropoxi)bután

 

06.043

01

 

1-izoamil-oxi-1-etoxipropán

 

10038

 

06.043

propanal-etil-3-metilbutil-acetál

1-etoxi-1-(2-metilpropoxi)etán

 

06.044

01

 

1-izobutoxi-1-etoxipropán

 

10058

 

06.044

propanal-etil-izobutil-acetál

1-etoxi-1-(2-metilpropoxi)propán

 

06.045

02

 

1-izobutoxi-1-izopentiloxi-2-metilpropán

 

10061

 

06.045

izobutanal-izobutil-izoamil-acetál; 2-metilpropanal-izobutil-3-metilbutil-acetál

2-metil-1-(3-metilbutoxi)- 1-(2-metil-propoxi)propán

 

06.046

02

 

1-izobutoxi-1-izopentiloxi-3-metilbután

 

10060

 

06.046

izovaleraldehid-izoamil-izobutil-acetál; 3-metilbutanal-izobutil-3-metilbutil-acetál

3-metil-1-(3-metilbutoxi)- 1-(2-metil-propoxi)bután

 

06.047

01

 

1-izopentiloxi-1-propoxietán

 

10065

 

06.047

acetaldehid-3-metilbutil-propil-acetál

1-(3-metilbutoxi)- 1-propoxietán

 

06.048

01

 

1-izopentiloxi-1-propoxipropán

 

10066

 

06.048

propanal 3-metilbutil-propil-acetál

1-(3-metilbutoxi)- 1-propoxipropán

 

06.049

01

77249–20–8

1-butoxi-1-(2-metilbutoxi)etán

 
 
 

06.049

acetaldehid-butil-2-metilbutil-acetál

 
 

06.050

01

57006–87–8

1-butoxi-1-etoxietán

 

10003

 

06.050

acetaldehid-butil-etil-acetál

 
 

06.051

01

13535–43–8

1,1-di-(2-metilbutoxi)etán

 
 
 

06.051

acetaldehid-di(2-metilbutil)-acetál

 
 

06.052

02

13262–24–3

1,1-di-izobutoxi-2-metilpropán

 

10025

 

06.052

izobutanál-di-izobutil-acetál; 2-metilpropanal-di-zobutil-acetál

1,1-di(2-metilpropoxi)- 2-metilpropán

 

06.053

01

5669–09–0

1,1-di-izobutoxietán

 

10023

227–129–7

06.053

acetaldehid-di-izobutil-acetál

1,1-di(2-metilpropoxi)etán

 

06.054

01

13262–27–6

1,1-di-izobutoxipentán

 

10026

 

06.054

valeraldehid-di-izobutil-acetál; pentanál-di-zobutil-acetál

1,1-di(2-metilpropoxi)pentán

 

06.055

01

13002–09–0

1,1-di-izopentiloxietán

 

10028

235–839–3

06.055

acetaldehid-di-izoamil-acetál; acetaldehid-di(3-metilbutil)-acetál

1,1-di(3-metilbutoxi)etán

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658–94–4

1,1-dietoxi-2-metilbután

 

10013

 

06.057

2-metilbutanal-dietil-acetál

 
 

06.058

02

1741–41–9

1,1-dietoxi-2-metilpropán

 

10015

217–107–5

06.058

izobutanál-dietil-acetál; 2-metilpropanal-dietil-acetál

 
 

06.059

02

3842–03–3

1,1-dietoxi-3-metilbután

 

10014

223–335–6

06.059

izovaleraldehid-dietil-acetál; 3-metilbutanal-dietil-acetál

 
 

06.060

03

10602–34–3

1,1-dietoxibut-2-én

 
 

234–224–7

06.060

2-butenál-dietil-acetál

 
 

06.061

01

3658–95–5

1,1-dietoxibután

 

10009

222–913–5

06.061

butanál-dietil-acetál

 
 

06.062

01

53405–98–4

1,1-dietoxidodekán

 
 

258–541–5

06.062

dodekanál-dietil-acetál

 
 

06.063

04

73545–18–3

1,1-dietoxihex-3-én

 
 

277–532–7

06.063

3-hexenál-dietil-acetál

 

5

06.064

01

462–95–3

dietoximetán

 

10012

207–330–6

06.064

formaldehid-dietil-acetál

 
 

06.065

01

54815–13–3

1,1-dietoxinonán

 

10016

259–360–4

06.065

nonanal-dietil-acetál

 
 

06.066

01

54889–48–4

1,1-dietoxioktán

 
 

259–385–0

06.066

oktanal-dietil-acetál

 
 

06.067

01

3658–79–5

1,1-dietoxipentán

 

10017

222–909–3

06.067

valeraldehid-dietil-acetál; pentanal-dietil-acetál

 
 

06.068

03

3054–95–3

1,1-dietoxiprop-2-én

 

10020

221–276–0

06.068

2-propenal-dietil-acetál

 
 

06.069

01

4744–08–5

1,1-dietoxipropán

 

10018

225–257–8

06.069

propanal-dietil-acetál

 
 

06.070

01

53405–97–3

1,1-dietoxiundekán

 
 

258–539–4

06.070

undekanal-dietil-acetál

 
 

06.071

01

5405–58–3

1,1-dihexiloxietán

 

10022

226–458–3

06.071

acetaldehid-dihexil-acetál

 
 

06.072

03

18318–83–7

1,1-dimetoxihex-2(transz)-én

 
 

242–204–4

06.072

transz-2-hexenal-dimetil-acetál

 
 

06.073

01

1599–47–9

1,1-dimetoxihexán

 
 

216–488–5

06.073

hexanal-dimetil-acetál

 
 

06.074

01

109–87–5

dimetoximetán

 

10031

203–714–2

06.074

formaldehid-dimetil-acetál; metilál

 
 

06.075

01

26450–58–8

1,1-dimetoxipentán

 
 

247–716–1

06.075

pentanal-dimetil-acetál

 
 

06.076

01

4744–10–9

1,1-dimetoxipropán

 
 

225–258–3

06.076

propanal-dimetil-acetál

 
 

06.077

01

3390–12–3

2,4-dimetil-1,3-dioxolán

 
 

222–221–3

06.077

 
 
 

06.078

15

122–71–4

1,1-difenetoxietán

 
 

204–568–2

06.078

acetaldehid-difenetil acetál

 
 

06.079

01

13602–09–0

1-etoxi-1-(2-metilbutoxi)etán

 

10040

 

06.079

acetaldehid-etil-2-metilbutil-acetál

 
 

06.080

15

2556–10–7

1-etoxi-1-(2-feniletoxi)etán

 

10049

219–868–9

06.080

acetaldehid-etil-2-feniletil-acetál

 
 

06.081

04

28069–74–1

1-etoxi-1-(3-hexeniloxi)etán

3775

10034

248–817–3

06.081

etil-cisz-3-hexenil-acetál; acetaldehid-etil-3-hexenil-acetál

 

5

06.082

01

54484–73–0

1-etoxi-1-hexiloxietán

 

11948

259–184–8

06.082

acetaldehid-etil-hexil-acetál; 1-(1-etoxietoxi) hexán

 
 

06.083

01

13442–90–5

1-etoxi-1-izopentiloxietán

 

10037

236–581–4

06.083

acetaldehid-etil-3-metil-butilacetál

1-etoxi-1-(3-metilbutoxi)etán

 

06.084

01

10471–14–4

1-etoxi-1-metoxietán

 

10039

233–959–0

06.084

acetaldehid-etil-metil-acetál

 
 

06.085

01

59184–43–9

1-etoxi-1-pentiloxietán

 

10046

 

06.085

acetaldehid-etil-amil-acetál; acetaldehid-etil-pentil-acetál

 
 

06.086

01

20680–10–8

1-etoxi-1-propoxietán

 

10050

243–963–4

06.086

acetaldehid-etil-propil-acetál

 
 

06.087

10

6290–17–1

etil-2,4-dimetil-1,3-dioxolán-2-acetát

 
 

228–536–2

06.087

etilaceto-acetát-propilénglikol-ketál

 
 

06.088

01

4359–46–0

2-etil-4-metil-1,3-dioxolán

 
 

224–435–2

06.088

 
 
 

06.089

01

6454–22–4

2-hexil-4,5-dimetil-1,3-dioxolán

 
 

229–261–0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674–21–3

4-hidroximetil-2-metil-1,3-dioxolán

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986–51–2

1-izobutoxi-1-etoxietán

 

10054

230–251–3

06.091

acetaldehid-etil-izobutil-acetál

1-etoxi-1-(2-metilpropoxi)etán

 

06.092

01

75048–15–6

1-izobutoxi-1-izopentiloxietán

 

10059

278–063–0

06.092

acetaldehid-izobutil-izoamil-acetál; acetaldehid-izobutil-3-metilbutil-acetál

1-(3-metilbutoxi)- 1-(2-metilpropoxi)etán

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599–49–1

4-metil-2-pentil-1,3-dioxolán

3630

 

247–807–6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352–99–2

4-metil-2-propil-1,3-dioxolán

 
 

224–420–0

06.095

 
 
 

06.096

01

122–51–0

trietoximetán

 

10903

204–550–4

06.096

trietil-ortoformiát; etil-ortoformiát

 
 

06.097

09

7789–92–6

1,1,3-trietoxipropán

 

10075

232–193–4

06.097

3-etoxipropanál-dietil-acetál

 
 

06.098

05

1193–11–9

2,2,4-trimetil-1,3-dioxolán

3441

11423

214–766–0

06.098

 
 
 

06.099

23

4359–31–3

vanillin-butilén-glikol-acetál

 
 
 

06.099

4-hidroxi-3-metoxibenzaldehid 2,3-butándiil-acetál

4-etil-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)- 1,3-dioxolán

 

06.100

01

13002–08–9

►M3  1,1-dipentiloxietán ◄

 

10032

235–838–8

06.100

 
 
 

06.102

09

1708–36–7

2-hexil-5-hidroxi-1,3-dioxán

 

2016

216–961–6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527–74–2

vanillin-propilén-glikol-acetál

3905

 
 

06.104

4-metil-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)- 1,3-dioxolán

 
 

06.105

02

13285–51–3

3-metil-1,1-di-izopentiloxibután

 

10070

 

06.105

izovaleraldehid-di-izoamil-acetál; 3-metilbutanál-di(3-metilbutil)-acetál

3-metil-1,1-di(3-metilbutoxi)bután

 

06.106

02

13112–63–5

2-metil-1,1-di-izopentiloxipropán

 

10071

 

06.106

 

2-metil-1,1-di(3-metilbutoxi)propán

 

06.107

01

13548–84–0

1-(2-metilbutoxi)- 1-izopentiloxietán

 

10068

 

06.107

metilbutil-acetál

1-(2-metilbutoxi)- 1-(3-metilbutoxi)-etán

 

06.108

23

 

Ánizsaldehid-bután-2,3-diol-acetál

 
 
 

06.108

 

4,5-dimetil-2-(4-metoxifenil)- 1,3-dioxolán

 

06.109

04

 

1,1-dietoxi-3,7-dimetilokt-6-én

 
 
 

06.109

citronellál-dietil-acetál; 3,7-dimetil-6-oktenal-dietil-acetál

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1-etoxi-1-metoxipropán

 
 
 

06.111

propanal-etil-metil-acetál

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

heliotropin-bután-2,3-diol-acetál

 
 
 

06.113

piperonal-bután-2,3-diol-acetál

4,5-dimetil-2-(3,4-metilén-dioxifenil)- 1,3-dioxolán

 

06.114

01

 

1-hexiloxi-1-izopentiloxietán

 
 
 

06.114

acetaldehid-hexil-izoamil-acetál; acet-aldehid-hexil-3-metil-butil-acetál

1-hexoxi-1-(3-metil-butoxi)etán

 

06.115

01

 

1-izopentiloxi-1-pentiloxietán

 
 
 

06.115

acetaldehid-3-metilbutil-pentil-acetál

1-(3-metilbutoxi)- 1-pentiloxietán

 

06.120

08

 

dl-menton-1,2-glicerol-ketál

3808

 
 

06.120

 
 
 

06.123

01

 

1-butoxi-1-izopentiloxietán

 

10004

 

06.123

acetaldehid-butil-izoamil-acetál

1-butoxi-1-(3-metilbutoxi)etán

 

06.124

02

 

1,1-di-izobutoxi-3-metilbután

 

10024

 

06.124

izovaleraldehid-di-izobutil-acetál; 3-metilbutanal-di-zobutil-acetál

1,1-di(2-metilpropoxi)- 3-metil-bután

 

06.125

01

 

1,1-di-izobutoxipropán

 

10027

 

06.125

propanal-di-izobutil-acetál

1,1-di(2-metilpropoxi)propán

 

06.127

01

 

1-etoxi-1-izopentiloxipropán

 

10036

 

06.127

butanal-etil-izoamil-acetál; butanal-etil-3-metilbutil-acetál

1-etoxi-1-(3-metilbutoxi)propán

 

06.128

01

 

1-etoxi-1-pentiloxibután

 

10045

 

06.128

butanal-etil-amil-acetál; 2,3- butilén-glicol; dimetil-etilén-glicol

 
 

06.129

02

 

1-etoxi-2-metil-1-izopentiloxipropán

 

10043

 

06.129

izobutanál-etil-izoamil-acetál; 2-metilpropanal-etil-3-metilbutil-acetál

1-etoxi-2-metil-1-(3-metilbutoxi)bután

 

06.130

02

 

1-etoxi-2-metil-1-propoxipropán

 

10044

 

06.130

izobutanal-etil-propil-acetál; 2-metilpropanal-etil-propil-acetál

 
 

06.131

02

 

►M3  1-etoxi-1-(3-metilbutoxil)-3-metilbután ◄

 

10042

 

06.131

izovaleraldehid-etil-izoamil-acetál; 3-metilbutanál-etil-3-metilbutil-acetál

1-etoxi-3-metil-1-(3-metilbutoxi)bután

 

▼M3

06.132

23

63253-24-7

Vanilin-bután-2,3-diol-acetal (sztereoizomerek keveréke)

4023

 
 

06.132

Vanillin eritro és treo-bután-2,3-dio-acetál

 

6

▼M2

07.001

09

78–98–8

2-oxopropanal

2969

105

201–164–8

07.001

piruvaldehid; 2-ketopropionaldehid; acetilformaldehid; metil-glioxál; piruvic- aldehid; propán-2-on-1-al

 
 

07.002

05

110–43–0

heptán-2-on

2544

136

203–767–1

07.002

keton c-7; metil-amil-keton; amil-metil-keton

 
 

07.003

05

106–35–4

heptán-3-on

2545

137

203–388–1

07.003

etil-butil-keton; butil-etil-keton;

 
 

07.004

21

98–86–2

acetofenon

2009

138

202–708–7

07.004

metil-fenil-keton; acetilbenzol; acetilbenzol; benzoilmetid; fenil-metil-keton

 
 

07.005

21

122–48–5

vanillin-aceton

3124

139

204–548–3

07.005

zingeron; 3-metoxi-4-hidroxi-benzilaceton; 2-etil-metil-keton; 3-metoxi-4-metoxibenzilaceton; vanillilaceton;

4-(4-hidroxi-3-metoxifenil)bután-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127–41–3

alfa-ionon

2594

141

204–841–6

07.007

 

4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on

 

07.008

08

14901–07–6

béta-ionon

2595

142

238–969–9

07.008

béta-irizon; 4-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)- 3-butén-2-on; ß-ciklocitrilidénaceton

4-(2,6,6-trimetilciklohex-1-enil)but-3-én-2-on

5

07.009

08

7779–30–8

metil-alfa-ionon

2711

143

204–842–1

07.009

alfa-ceton; 5-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il)- 4-penten-3-on; raldein; alfa, ciklo-citrilidén-metil-etil-keton

1-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)pent-1-én-3-on

 

07.010

08

127–43–5

metil-béta-ionon

2712

144

204–843–7

07.010

5-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)- 4-pentén-3-on; raldeine;

béta-ciklocitrilidénbutanon, béta-metilionon; béta-iraldein1-(2,6,6-trimetilciklohex-1-enil)pent-1-én-3-on

 

07.011

08

79–69–6

4-(2,5,6,6-tetrametil-2-ciklohexenil)- 3-butén-2-on

2597

145

201–219–6

07.011

alfa-iron; 6-metilionon; 4(2,5,6,6-tetrametil-2-ciklohexén-1-il)- 3-butén-2-on;

 
 

07.012

08

99–49–0

karvon

2249

146

202–759–5

07.012

carvol; 1-metil-4-izopropenil-6-ciklohexén-2-on

p-menta-1,8-dién-2-on

 

07.013

21

93–08–3

metil-2-naftil-keton

2723

147

202–216–2

07.013

2-acetonafton; 2-acetilnaftalin; narancs-kristályok; béta-metil- naftil-keton; béta-acetonafton;

 
 

07.014

12

118–71–8

maltol

2656

148

204–271–8

07.014

veltol (pfizer); corps praliné; 4h-pirán-4-on, 3-hidroxi-2-metil; 3-hidroxi-2-metil-(1,4-pirán); 2-metil-piromekonsav

3-hidroxi-2-metil-4-piron

 

07.015

05

110–93–0

6-metilhept-5-én-2-on

2707

149

203–816–7

07.015

metil-heptenon; 2-metil-2-hepten-6-on; 2-metilheptenon; metil-hexenil-keton

 
 

07.016

05

112–12–9

undekán-2-on

3093

150

203–937–5

07.016

metil-nonil-keton; 2-hendekanon; undekanon-2; metil-nonil-keton; 2-hendekanon; 2-oxo-undekán; nonil-metil-keton

 
 

07.017

05

108–10–1

4-metilpentán-2-on

2731

151

203–550–1

07.017

metil-izobutil-keton; izobutil-metil-keton; izopropilaceton; izohexanon; hexon;

 
 

07.018

10

3848–24–6

hexán-2,3-dion

2558

152

223–350–8

07.018

metil-propil-diketon; acetil-butiril; acetil-n-butiril;

 
 

07.019

05

111–13–7

oktán-2-on

2802

153

203–837–1

07.019

metil-hexil-keton; n-hexil-metil-keton; hexil-metil-keton; oktán-2-on

 
 

07.020

05

821–55–6

nonán-2-on

2785

154

212–480–0

07.020

metil-heptil-keton;

 
 

07.021

10

7493–59–6

undeka-2,3-dion

3090

155

231–330–5

07.021

acetil-nonanil; acetil-nonanoil; acetil-pelargonil;

 
 

07.022

21

122–00–9

4-metilacetofenon

2677

156

204–514–8

07.022

p-metilacetofenon; metil-p-tolil-keton; 1-acetil-4-metilbenzol; 1-metil-4-acetil-benzol;

 
 

07.023

21

89–74–7

2,4-dimetilacetofenon

2387

157

201–935–9

07.023

acetil-m-xilén; metil-2,4-dimetilfenil-keton

 
 

07.024

21

122–57–6

4-fenilbut-3-én-2-on

2881

158

204–555–1

07.024

benzilidén-aceton; cinnamin-metil-keton; metil-sztiril-keton; acetocinnamon; benzalaceton;

 
 

07.025

21

5349–62–2

4-metil-1-fenilpentán-2-on

2740

159

226–316–0

07.025

benzil-izobutil-keton; izobutil-benzil-keton;

 
 

07.026

21

7774–79–0

4-(p-tolil)bután-2-on

3074

160

 

07.026

 

4-(4-metilfenil)bután-2-on

 

07.027

21

1901–26–4

3-metil-4-fenilbut-3-én-2-on

2734

161

217–599–1

07.027

benzilidén-metil-aceton; 1-metil-1-benzilidénaceton; 3-benzilidén-2-butanon; alfa-metil-alfa-benzálaceton;

 
 

07.028

21

119–53–9

benzoin

2132

162

204–331–3

07.028

benzoil-fenil-karbinol; alfa-hidroxi-alfa-fenilacetofenon; 2-hidroxi-1,2-difeniletán

2-hidroxi-2-fenilacetofenon

 

07.029

21

104–20–1

4-(4-metoxifenil)bután-2-on

2672

163

203–184–2

07.029

ánizs-aceton; p-metoxifenilbutanon; 2-butanon, 4-(4-metoxifenil)-; málna-keton; metil-oxanon; p-metoxi-benzil-aceton

 
 

07.030

21

104–27–8

1-(4-metoxifenil)pent-1-én-3-on

2673

164

203–190–5

07.030

eton; alfa-metilánizsaceton; alfa-metil-ánizsilidén-aceton; p-metoxi-sztiril-etil-keton

 
 

07.031

21

55418–52–5

piperonil-aceton

2701

165

259–630–1

07.031

2-butanon, 4-(1,3-benzodioxol-5-il); dulcinil; heliotropil-aceton

4-(3,4-metiléndioxifenil)bután-2-on

 

07.032

21

119–61–9

benzofenon

2134

166

204–337–6

07.032

benzoilbenzén; difenil-keton; difenilmetanon; alfa-oxodifenilmetán

 
 

07.033

08

►M3  11050-62-7 ◄

izojazmon

3552

167

202–417–5

07.033

 

2-hexil-ciklopent-2-én-1-on és 2-hexilidén-ciklopentanon

5

07.034

08

17373–89–6

2-hexilidénciklopentán-1-on

2573

167

241–411–7

07.034

alfa-hexilidénciklopentanon

 

5

07.035

08

17369–60–7

tetrametil-etilciklohexenon (izomerek keveréke)

3061

168

241–403–3

07.035

 
 

5

07.036

08

127–51–5

alfa-izometil-ionon

2714

169

204–846–3

07.036

4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)- 3-metil-3-butén-2-on; metil-gamma-ionon; izometilionon; gamma-metilionon

4-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)-3-metilpent-3-én-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100–06–1

4-metoxiacetofenon

2005

570

202–815–9

07.038

acetanizol; p-acetilanizol; 4-acetilanizole;

 
 

07.039

09

7786–52–9

oktán-3-on-1-ol

2804

592

 

07.039

3-oxo-1-oktanol; kaproiletanoát; hexanoiletanoát; metilol-metil-amil-keton; 1-hidroxioktán-3-on;

 
 

07.040

21

93–55–0

1-fenilpropán-1-on

3469

599

202–257–6

07.040

propiofenon; fenil-etil-keton; propionilbenzén

 
 

07.041

08

79–89–0

béta-izometilionon

 

650

201–231–1

07.041

izometil-beta-ionon

3-metil-4-(2,6,6-trimetilciklohex-1-enil)but-3-én-2-on

 

07.042

21

645–13–6

4-izopropilacetofenon

2927

651

211–433–1

07.042

metil-p-izopropilfenil-keton; p-acetilkumén; p-propilacetofenon;

 
 

07.044

05

625–33–2

pent-3-én-2-on

3417

666

210–888–3

07.044

 
 
 

07.045

08

2408–37–9

2,2,6-trimetilciklohexanon

3473

686

219–309–9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080–12–2

vanillilidén-aceton

3738

691

214–096–9

07.046

metil-3-metoxi-4-hidroxisztiril-keton; dihidrozingeron;

4-(4-hidroxi-3-metoxifenil)but-3-én-2-on

 

07.047

12

4940–11–8

etil-maltol

3487

692

225–582–5

07.047

veltol-plusz; 2-etilpiromekon-sav; 3-hidroxi-2-etil-4-piron; 2-etil-3-ol-4h-pirán-4-on;

2-etil-3-hidroxi-4-piron

 

07.048

05

2497–21–4

4-hexén-3-on

3352

718

219–681–2

07.048

2-hexén-4-on; hex-2-én-4-on; propilén-etil-keton

 
 

07.049

21

103–13–9

1-(4-metoxifenil)- 4-metilpent-1-én-3-on

3760

719

 

07.049

metoxisztiril-izopropil-keton; izopropil-4-metiloxisztiril-keton

 
 

07.050

05

67–64–1

aceton

3326

737

200–662–2

07.050

propán-2-on; dimetil-keton; 2-oxopropán; ß-ketopropán; piroecet- éter

 

1

07.051

10

513–86–0

3-hidroxibután-2-on

2008

749

208–174–1

07.051

acetoin; amc; acetil-metil-karbinol; 2,3-butanolon; dimetilketol; 3-hidroxi-2-butanon; gamma-hidroxi-béta-oxobután

 
 

07.052

10

431–03–8

diacetil

2370

752

207–069–8

07.052

dimetil-diketon; biacetil; 2,3-diketobután; 2,3-butándion; dimetilglioxál;

bután-2,3-dion

 

07.053

05

78–93–3

bután-2-on

2170

753

201–159–0

07.053

etil-metil-keton; metil-etil-keton; keton c-4

 
 

07.054

05

107–87–9

pentán-2-on

2842

754

203–528–1

07.054

etil-aceton; metil-propil-keton; propil-metil-keton; pentán-2-on

 
 

07.055

21

5471–51–2

4-(p-hidroxifenil)bután-2-on

2588

755

226–806–4

07.055

p-hidroxibenzil-aceton; oxifenalon; frambinon; 1-p-hidroxifenil-3-butanon; p-hidrobenzilaceton; p-hidroxibenzilaceton

 
 

07.056

30

80–71–7

3-metilciklopentán-1,2-dion

2700

758

201–303–2

07.056

2-hidroxi-3-metilciklopent-2-én-1-on; metilciklopentenolon; 3-metilciklepentán-1,2-dion; ciklotén; korilon; 3-metil-2-ciklopentén-2-ol-1-on

 
 

07.057

30

21835–01–8

3-etilciklopentán-1,2-dion

3152

759

244–606–5

07.057

2-hidroxi-3-etil-2-ciklopentén-1-on; etil-ciklopentenolon; etil-ciklopentalon; 3-etil-2-ciklopentén-2-ol-1-on;

 
 

07.058

05

123–19–3

heptán-4-on

2546

2034

204–608–9

07.058

dipropil-keton; butiron;

 
 

07.059

08

10458–14–7

p-mentán-3-on

2667

2035

233–944–9

07.059

2-izopropil-5-metilciklohexanon; 4-izopropil-1-metilciklohexan-3-on

 
 

07.060

10

600–14–6

pentán-2,3-dion

2841

2039

209–984–8

07.060

acetil-propionil

 
 

07.061

08

79–78–7

allil-alfa-ionon

2033

2040

201–225–9

07.061

1-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)- 1,6-heptadién-3-on; allilciklocitrilidénaceton; alfa-allilionon-s

1-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)-1,6-heptadién-3-on

 

07.062

05

106–68–3

oktán-3-on

2803

2042

203–423–0

07.062

etil-amil-keton; amil-etil-keton;

 
 

07.063

10

7493–58–5

4-metilpentán-2,3-dion

2730

2043

231–328–4

07.063

acetil-izobutiril

 
 

07.064

10

96–04–8

heptán-2,3-dion

2543

2044

202–472–5

07.064

acetil-pentanoil; acetil-valeril; valeril-acetil;

 
 

07.065

10

496–77–5

5-hidroxioktán-4-on

2587

2045

207–830–4

07.065

butiroin; 5-oktanol-4-on;

 
 

07.067

08

29606–79–9

izopulegon

2964

2051

249–725–6

07.067

1-metil-4-izopropenil-ciklohexán-3-on; 1-metil-4-izopropenil-3-ciklohexanon; 1-izopropil-4-metil-2-ciklohexanon

p-ment-8-én-3-on

5

07.069

05

4433–36–7

tetrahidro-pszeudo-ionon

3059

2053

224–634–4

07.069

6,10-dimetil-9-undecén-2-on; dihidrogeranilaceton,

6,10-dimetilundek-9-én-2-on

 

07.070

21

7492–37–7

3-benzilheptán-4-on

2146

2140

231–317–4

07.070

 
 
 

07.071

10

5455–24–3

oktán-4,5-dion

 

2141

 

07.071

dibutiril

 
 

07.072

05

624–42–0

6-metilheptán-3-on

 

2143

210–844–3

07.072

izoamil-etil-keton

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.075

30

13494–06–9

3,4-dimetilciklopentán-1,2-dion

3268

2234

236–810–8

07.075

2-hidroxi-3,4-dimetil-2-ciklopenten-1-on;

 
 

07.076

30

13494–07–0

3,5-dimetilciklopentán-1,2-dion

3269

2235

236–811–3

07.076

 
 
 

07.077

10

4437–51–8

hexán-3,4-dion

3168

2255

224–651–7

07.077

dipropionil; 3,4-dioxohexán; dietil-alfa, béta-di-keton

 
 

07.078

08

491–07–6

d, l-izomenton

3460

2259

207–727–4

07.078

cisz-1-metil-4-izopropil-3-ciklohexanon; cisz-para-mentán-3-on

cisz-p-mentán-3-on

 

07.079

30

579–07–7

1-fenilpropán-1,2-dion

3226

2275

209–435–2

07.079

acetil-benzoil; metil-fenil-diketon; metil-fenil-glioxál; fenil-metil-diketon

 
 

07.080

30

3008–43–3

3-metilciklohexán-1,2-dion

3305

2311

221–122–2

07.080

3-metil-1,2-ciklohexándion; 2-metil-3,4-ciklohexándion;

 
 

07.081

05

4312–99–6

okt-1-én-3-on

3515

2312

224–327–5

07.081

vinil-amil-keton; amil-vinil-keton

 
 

07.082

05

4643–27–0

okt-2-én-4-on

3603

2313

225–071–7

07.082

butil-propenil-ketonp-butil-keton

 
 

07.083

08

23726–92–3

béta-damaszkon

3243

2340

245–843–7

07.083

 

1-(2,6,6-trimetilciklohex-1-enil)but-2-én-1-on

5

07.084

05

96–22–0

pentán-3-on

 

2350

202–490–3

07.084

dimetil-aceton; dietil-keton; dimetilaceton; propion; metaketon

 
 

07.086

21

102–04–5

1,3-difenilpropán-2-on

2397

11839

203–000–0

07.086

dibenzil-keton; alfa, alfa-difenilketon; benzil-keton;

 
 

07.087

21

122–84–9

4-metoxifenilaceton

2674

11836

204–578–7

07.087

ánizs-metil-keton; 3-(4-metoxifenil)propán-2-on; p-metoxifenilaceton; ánizsketon; anizketon;

 
 

07.088

08

7784–98–7

metil-delta-ionon

2713

11852

232–074–7

07.088

5-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)- 4-pentén-3-on

1-(2,6,6-trimetilciklohex-3-enil)pent-1-én-3-on

 

07.089

08

4674–50–4

nootkaton

3166

11164

225–124–4

07.089

5,6-dimetil-8-izopropenilbiciklo[4.4.0]dec-1-én-3-on; 4,4a, 5,6,7,8-hexahidro-6-izopropenil-4,4a-dimetil-2(3h)-naftalén

4,4a, 5,6,7,8- hexahidro-4,4a-dimetil-6-(1-metilén-etil)- 2(3h)-naftalenon

 

07.090

09

5077–67–8

1-hidroxibután-2-on

3173

11102

225–790–6

07.090

2-oxo-1-butanol; propionil-kabinol; etil-hidroximetil-keton; 1-butanol-2-on

 
 

07.091

08

79–76–5

gamma-ionon

3175

 

201–223–8

07.091

4-(2,2-dimetil-6-metilén-ciklohexil)- 3-butén-2-on; 4-(2-metilén-6,6-dimetilciklohexil)- 3-butén-2-on

4-(2,2-dimetil-6-metilén-ciklo-hexil)but-3-én-2-on

 

07.092

08

499–70–7

p-mentán-2-on

3176

11128

207–887–5

07.092

karvomenton; tetrahidromenton; tetrahidrokarvon

 
 

07.093

10

13706–86–0

5-metilhexán-2,3-dion

3190

11148

237–241–8

07.093

2-metil-4,5-hexándion; acetil-izovaleril; izobutil-metil-diketon; izobutil-metil-glioxál;

 
 

07.094

08

488–10–8

3-metil-2-(pent-2(cisz)-enil)ciklopent-2-én-1-on

3196

11786

207–668–4

07.094

cisz-jazmon;

 

5

07.095

08

14765–30–1

2-(szek-butil)ciklohexanon

3261

11044

238–830–2

07.095

2-but-2-il-ciklohexanon

2-(1-metilpropil)ciklohexanon

 

07.096

05

589–38–8

hexán-3-on

3290

11097

209–645–4

07.096

etil-propil-keton

 
 

07.097

10

59191–78–5

3-(hidroximetil)oktán-2-on

3292

11113

261–652–1

07.097

 
 
 

07.098

08

1193–18–6

3-metilciklohex-2-én-1-on

3360

11134

214–769–7

07.098

1- metil-1-ciklohexenon-3

 
 

07.099

05

1604–28–0

6-metil-hepta-3,5-dién-2-on

3363

11143

216–507–7

07.099

2-metil-hepta-2,4-dién-6-on; metilheptadiénon,

 
 

07.100

05

3240–09–3

5-metilhex-5-én-2-on

3365

11150

221–807–6

07.100

2-metilallilaceton; 2-metil-1-hexén-5-on; 2-metil-allil-aceton

 
 

07.101

05

141–79–7

4-metilpent-3-én-2-on

3368

11853

205–502–5

07.101

mezitil-oxid; metil-izobutenil-keton; izopropilidénaceton;

 
 

07.102

05

1629–58–9

pent-1-én-3-on

3382

11179

216–624–3

07.102

etil-vinil-keton

 
 

07.103

05

593–08–8

tridekan-2-on

3388

11194

209–784–0

07.103

metil-undecil-keton; hendecil-metil-keton

 
 

07.104

05

4643–25–8

hept-2-én-4-on

3399

11093

225–070–1

07.104

 
 
 

07.105

05

1119–44–4

hept-3-én-2-on

3400

11094

214–278–8

07.105

metil-pentenil-keton; butilidén-aceton; n-butilidén-aceton

 
 

07.106

05

5166–53–0

5-metilhex-3-én-2-on

3409

11149

225–950–5

07.106

izobutilidén-aceton

 
 

07.107

05

1669–44–9

okt-3-én-2-on

3416

11170

216–793–3

07.107

 
 
 

07.108

08

23696–85–7

béta-damaszcenon

3420

11197

245–833–2

07.108

4-(2,6,6-trimetilciklohexa-1,3-dienil)-but-2-én-4-on

1-(2,6,6-trimetilciklohexa-1,3-dienil)but-2-én-1-on

 

07.109

30

1125–21–9

2,6,6-trimetilciklohex-2-én-1,4-dion

3421

11200

214–406–2

07.109

3,5,5-trimetil-ciklohex-2-én-1,4-dion; 2-ciklohexéndion-1,4,3,5,5-trimetil-;

 
 

07.110

08

542–46–1

cikloheptadec-9-én-1-on

3425

11744

208–813–4

07.110

civetton; civeton

 

5

07.111

08

541–91–3

3-metil-ciklopentadekán-1-on

3434

11135

208–795–8

07.111

muszkon; metilexalton

 
 

07.112

08

2758–18–1

3-metil-2-ciklopentén-1-on

3435

11137

220–421–5

07.112

1-metil-1-ciklopentén-3-on

 
 

07.113

05

925–78–0

nonán-3-on

3440

11160

213–125–2

07.113

etil-hexil-keton

 
 

07.114

05

762–29–8

6,10,14-trimetilpentadeka-5,9,13-trién-2-on

3442

11206

212–097–9

07.114

farnezil-aceton; 2,6,10-trimetil-2,6,10-pentadekatrien-14-on; 6,10,14-trimetil-5,9,13-pentadekatrien-2-on

 
 

07.115

08

20483–36–7

3,4-dehidrodihidro-béta-ionon

3447

11057

243–847–3

07.115

dehidrodihidroionon; 4-(2,6,6-trimetilciklohexadien-1-il)- 2-butanon

4-(2,6,6-trimetil-1,3-ciklohexa-dienil)bután-2-on

 

07.116

08

43219–68–7

1-(1,4-dimetilciklohex-3-en-1-il)etán-1-on

3449

11062

256–150–4

07.116

4-acetil-1,4-dimetilciklohex-1-én

 
 

07.117

30

42348–12–9

3-etil-2-hidroxi-4-metilciklopent-2-én-1-on

3453

11077

255–767–6

07.117

3-etil-4-metilciklotén; etilciklopentenolon; 3-etil-2-ciklopentén-2-ol-1-on;

 
 

07.118

30

53263–58–4

5-etil-2-hidroxi-3-metilciklopent-2-én-1-on

3454

11078

258–451–6

07.118

5-etil-3-metilciklotén;

 
 

07.119

30

10316–66–2

2-hidroxi-ciklohex-2-én-1-on

3458

11046

 

07.119

ciklohexán-1,2-dion

 
 

07.120

30

4883–60–7

2-hidroxi-3,5,5-trimetilciklohex-2-én-1-on

3459

11198

 

07.120

3,5,5-trimetilciklohexán-1,2-dion; 3,5,5-trimetil-1,2-ciklohexándion;

 
 

07.121

05

10519–33–2

dec-3-én-2-on

3532

11751

234–059–0

07.121

heptilidén-aceton; önantilidén-aceton; enantilidén-aceton

 
 

07.122

05

108–83–8

2,6-dimetilheptán-4-on

3537

11914

203–620–1

07.122

di-zobutil keton; izobutil-keton; izo-nonanon; izovaleron

 
 

07.123

05

3796–70–1

geranilaceton

3542

11088

223–269–8

07.123

alfa, béta-dihidropszeudoionon

6,10-dimetil-5(transz), 9-undeka-dién-2-on

 

07.124

21

118–93–4

2-hidroxiacetofenon

3548

11784

204–288–0

07.124

etanon, 1-(2-hidroxifenil)-; o-acetilfenol

 
 

07.125

10

3142–66–3

3-hidroxipentán-2-on

3550

11115

 

07.125

acetil-etil-barbonol;

 
 

07.126

08

78–59–1

3,5,5-trimetilciklohex-2-én-1-on

3553

11918

201–126–0

07.126

izoforon; izoacetoferon

 
 

07.127

08

491–09–8

p-menta-1,4(8)-dién-3-on

3560

11189

207–729–5

07.127

piperitenon; 4-izopropilidén-1-metil-1-ciklohexén-3-on;

 
 

07.128

08

7764–50–3

dihidrokarvon

3565

11703

231–857–0

07.128

cisz-dihidrokarvon; cisz-mentén-8(9)-on(2); 1-metil-4-izopropenilciklohexán-2-on;

p-ment-8(10)-én-2-on

 

07.129

08

3720–16–9

3-metil-5-propilciklohex-2-én-1-on

3577

 

223–069–0

07.129

1-metil-5-n-propil-1-ciklohexén-3-on

 
 

07.130

08

57378–68–4

delta-damaszkon

3622

 

260–709–8

07.130

 

1-(2,6,6-trimetilciklohex-3-enil)but-2-én-1-on

5

07.131

08

17283–81–7

dihidro-béta-ionon

3626

11060

241–318–1

07.131

4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexenil)bután-2-on

4-(2,6,6-trimetilciklohex-1-enil)bután-2-on

 

07.132

08

31499–72–6

dihidro-alfa-ionon

3628

11059

250–657–4

07.132

 

4-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)bután-2-on

 

07.133

21

13171–00–1

4-acetil-6-t-butil-1,1-dimetilindán

3653

 

236–114–4

07.133

celestolide; 4-acetil-1,1-dimetil-6-terc-butilindán

acetil-6-terc-butil-2,3-dihidro-1,1-di-metilindán

 

07.134

08

43052–87–5

alfa-damaszkon

3659

11053

 

07.134

4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexenil)- 2-butén-4-on

1-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)but-2-én-1-on

5

07.135

25

28631–86–9

2,4-dihidroxiacetofenon

3662

11884

 

07.135

1-etanon;

 
 

07.136

08

34545–88–5

4,4a, 5,6-tetrahidro-7-metilnaftalén-2(3h)-on

3715

 

252–079–8

07.136

 
 
 

07.137

05

2345–28–0

pentadekán-2-on

3724

11808

219–064–8

07.137

metil-tridecil-keton

 
 

07.138

05

63759–55–7

2-pentilbut-1-én-3-on

3725

 

264–448–0

07.138

3-metilén-2-oktanon

3-metilén-oktan-2-on

 

07.139

05

81925–81–7

5-metilhept-2-én-4-on

3761

 
 

07.139

2-hepten-4-on, 5-metil,

 
 

07.140

08

1128–08–1

3-metil-2-pentilciklopent-2-én-1-on

3763

 

214–434–5

07.140

dihidro-jazmon; 2-pentil-3-metil-2-ciklopenten-1-on; 3-metil-2-(n-pentanil)- 2-ciklopenten-1-on

 
 

07.142

25

498–02–2

acetovanillon

 

11035

207–854–5

07.142

 

4-hidroxi-3-metoxiacetofenon

 

07.143

08

32388–55–9

acetilcedrén

 
 

251–020–3

07.143

metil-cedrenil-keton; 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1h-3a, 7-metanoazulén-5-il)etan-1-on

5-acetil-2,2,4,8-tetrametiltri–ciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-4(5)-én

 

07.144

30

1670–46–8

2-acetilciklopentán-1-on

 
 

216–797–5

07.144

 
 
 

07.145

05

78–94–4

but-3-én-2-on

 

11043

201–160–6

07.145

metil-vinil-keton

 
 

07.146

08

2244–16–8

d-karvon

2249

146

218–827–2

07.146

 

d-p-menta-1,8-dién-2-on

5

07.147

08

6485–40–1

l-karvon

2249

146

229–352–5

07.147

 

l-p-menta-1,8-dién-2-on

5

07.148

08

108–94–1

ciklohexanon

3909

11047

203–631–1

07.148

ciklohexil-keton; hexanon; ketohexametilén;

 
 

07.149

08

120–92–3

ciklopentanon

3910

11050

204–435–9

07.149

ketociklopentán; ketopentametilén

 
 

07.150

05

693–54–9

dekan-2-on

 

11055

211–752–6

07.150

 
 
 

07.151

05

928–80–3

dekan-3-on

 

11056

213–183–9

07.151

 
 
 

07.152

10

51933–13–2

3,3-dietoxibutan-2-on

 
 
 

07.152

 
 
 

07.153

08

►M3  20489-53-6 ◄

1,10-dihidronootkaton

3776

 
 

07.153

 

1,2,6-trimetil-9-izopropilén-biciklo[4.4.0]dekan-4-on

 

07.154

25

5650–43–1

1-(3,5-dimetoxi-4-hidroxifenil)propan-1-on

 

11106

 

07.154

propiosziringon; 3,5- dimetoxi-4-hidroxipropiofenon

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.156

05

2550–18–7

2,6-dimetilokt-6-én-3-on

 
 
 

07.156

 
 
 

07.157

05

1604–34–8

6,10-dimetilundekan-2-on

 

11068

216–509–8

07.157

 
 
 

07.158

05

6175–49–1

dodekan-2-on

 

11069

228–222–5

07.158

 
 
 

07.159

08

4695–62–9

d-fenchon

2479

551

225–160–0

07.159

d-1,3,3-trimetil-2-norbornanon

1,3,3-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-on

5

07.160

05

2922–51–2

heptadekan-2-on

 

11089

 

07.160

metil-pentadecil-keton-;

 
 

07.161

05

1629–60–3

hex-1-én-3-on

 
 

216–625–9

07.161

 
 
 

07.162

05

109–49–9

hex-5-én-2-on

 
 

203–675–1

07.162

 
 
 

07.163

05

591–78–6

hexan-2-on

 

11776

209–731–1

07.163

 
 
 

07.164

21

2478–38–8

4-hidroxi-3,5-dimetoxiacetofenon

 

11105

219–610–5

07.164

acetosziringon

 
 

07.165

10

123–42–2

4-hidroxi-4-metilpentan-2-on

 
 

204–626–7

07.165

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.167

10

4984–85–4

4-hidroxihexan-3-on

 

11108

225–637–3

07.167

 
 
 

07.168

30

490–03–9

2-hidroxipiperiton

 
 

207–704–9

07.168

 

2-hidroxi-ment-1-én-3-on

 

07.169

09

116–09–6

1-hidroxipropan-2-on

 

11101

204–124–8

07.169

hidroxiaceton; acetil-karbinol

 
 

07.170

32

23267–57–4

beta-ionon-epoxid

 

11202

245–542–0

07.170

 

4-(1,2-epoxi-2,6,6-trimetilciklohexil)but-3-én-2-on

 

07.171

08

18358–53–7

izopinokámfon

 

11125

242–228–5

07.171

 

2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1] cikloheptan-3-on

 

07.172

08

500–02–7

4-izopropilciklohex-2-én-1-on

3939

11127

207–898–5

07.172

kripton; krypton; 4-izopropil-ciklohex-2-enon; dl-kripton

 
 

07.173

08

13215–88–8

megastigma-4,6,8-trién-3-on

 
 

236–187–2

07.173

 

4-(2-butenilidén)- 3,5,5-trimetilciklohex-2-en-1-on

 

07.174

08

67401–27–8

megastigma-5,8-dién-4-on

 
 

266–685–5

07.174

 

3-(2-butenil)- 2,4,4-trimetil-ciklohex-2-én-1-on

 

07.175

08

89–81–6

p-ment-1-én-3-on

2910

2052

201–942–7

07.175

piperiton; alfa-piperiton; 1-metil-4-izopropil-1-ciklohexen-3-on

 
 

07.176

08

89–80–5

transz-menton

2667

2035

201–941–1

07.176

 

transz-p-mentan-3-on

5

07.177

05

33046–81–0

7-metil-3-oktenon-2

3868

 

251–361–8

07.177

transz-7-metil-3-okten-2-on

 

5

07.178

05

563–80–4

3-metilbutan-2-on

 

11131

209–264–3

07.178

3-metil-1-butenol-2; metil-izopropil-keton

 
 

07.179

08

583–60–8

2-metilciklohexanon

3946

 

209–513–6

07.179

metil-anon

 
 

07.180

08

591–24–2

3-metilciklohexanon

3947

 

209–710–7

07.180

 
 
 

07.181

05

928–68–7

6-metilheptan-2-on

 

11146

213–179–7

07.181

 
 
 

07.182

05

541–85–5

5-metilheptan-3-on

 
 

208–793–7

07.182

 
 
 

07.184

10

113486–29–6

3-metilnona-2,4-dion

 
 
 

07.184

 
 
 

07.185

05

565–61–7

3-metilpentan-2-on

 

11157

209–282–1

07.185

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.187

05

32064–72–5

non-2-én-4-on

 

11162

250–909–3

07.187

 
 
 

07.188

05

14309–57–0

non-3-én-2-on

3955

11163

238–248–9

07.188

 
 
 

07.189

05

4485–09–0

nonan-4-on

 

11161

224–770–4

07.189

 
 
 

07.190

05

65213–86–7

okta-1,5-dién-3-on

 
 
 

07.190

 
 
 

▼M4 —————

▼M2

07.192

30

93–91–4

1-fenilbután-1,3-dion

 

11181

202–286–4

07.192

benzoilaceton

 
 

07.193

21

495–40–9

1-fenilbután-1-on

 
 

207–799–7

07.193

 
 
 

07.194

21

2550–26–7

4-fenilbután-2-on

 

11182

219–847–4

07.194

 
 
 

07.195

21

103–79–7

1-fenilpropán-2-on

 

11042

203–144–4

07.195

benzil-metil-keton

 
 

07.196

08

80–57–9

pin-2-én-4-on

 

11186

201–292–4

07.196

verbenon

4,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-3-én-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.198

05

141–10–6

pszeudo-ionon

 

11191

205–457–1

07.198

 

6,10-dimetilundeka-3,5,9-trién-2-on

 

07.199

05

2345–27–9

tetradekan-2-on

 

11192

219–063–2

07.199

 
 
 

07.200

08

79–70–9

4-(2,5,6,6-tetrametil-1-ciklohexenil)but-3-én-2-on

 
 

201–220–1

07.200

béta-iron

 
 

07.201

05

60437–21–0

tridec-12-én-2-on

 
 
 

07.201

 
 
 

07.202

08

20013–73–4

2,6,6-trimetilciklohex-2-én-1-on

 
 

243–465–7

07.202

 
 
 

07.203

08

873–94–9

3,3,5-trimetilciklohexan-1-on

 
 

212–855–9

07.203

 
 
 

07.204

05

546–49–6

3,3,6-trimetilhepta-1,5-dién-4-on

 
 

208–903–3

07.204

 
 
 

07.205

05

502–69–2

6,10,14-trimetilpentadekan-2-on

 

11205

207–950–7

07.205

hexahidrofarnezil-aceton

 
 

07.206

21

56681–06–2

4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-én-2-on

 
 
 

07.206

 
 
 

07.207

08

3603–99–4

ciklotetradekanon

 
 

222–758–3

07.207

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.210

05

24415–26–7

1-nonén-3-on

 
 
 

07.210

 
 
 

07.214

21

941–98–0

alfa-metil-naftil-keton

 
 

213–384–1

07.214

naftil-metil-keton, 1-acetonafton

 
 

07.215

08

464–49–3

(1R)- 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-on

2230

140

207–335–2

07.215

d-kámfor

 

5

07.216

05

689–67–8

6,10-dimetil-5,9-undekadien-2-on

 
 

211–711–2

07.216

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.219

08

6261–18–3

transz-3-metil-2-(2-pentenil)- 2-ciklopenten-1-on

3196

11786

228–410–7

07.219

transz-jazmon

 

5

▼M3 —————

▼M2

07.224

08

23726–91–2

tr-1-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexen-1-il)but-2-én-1-on

3243

2340

245–842–1

07.224

 
 

5

07.225

08

23726–94–5

cisz-1-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il)but-2-én-1-on

3659

11053

245–845–8

07.225

cisz-alfa-damaszkon

 

5

07.226

08

24720–09–0

tr-1-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il)but-2-én-1-on

 
 

246–430–4

07.226

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.231

08

 

alfa-damaszcenon

 
 
 

07.231

 

1-(2,6,6-trimetilciklohexa-2,4-die-nil)but-2-én-1-on

 

07.234

25

 

5-paradol

 
 
 

07.234

 

1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)nonan-3-on

 

07.236

05

22610–86–2

5-okten-2-on

 

11171

 

07.236

 
 
 

07.238

10

37160–77–3

3-hidroxi-2-oktanon

 
 
 

07.238