1997R0338 — HU — 10.08.2013 — 017.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 338/97/EK RENDELETE

(1996. december 9.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

(HL L 061, 3.3.1997, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

Commission Regulation (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

Commission Regulation (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

Commission Regulation (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

Commission Regulation (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

Commission Regulation (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

Commission Regulation (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

Commission Regulation (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

A Bizottság 1497/2003/EK rendelete (2003. augusztus 18.)

  L 215

3

27.8.2003

►M9

Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.)

  L 284

1

31.10.2003

 M10

A Bizottság 834/2004/EK rendelete (2004. április 28.)

  L 127

40

29.4.2004

 M11

A Bizottság 1332/2005/EK rendelete (2005. augusztus 9.)

  L 215

1

19.8.2005

 M12

A Bizottság 318/2008/EK rendelete (2008. március 31.)

  L 95

3

8.4.2008

 M13

A Bizottság 407/2009/EK rendelete (2009. május 14.)

  L 123

3

19.5.2009

►M14

Az Európai Parlament és a Tanács 398/2009/EK rendelete (2009. április 23.)

  L 126

5

21.5.2009

 M15

A Bizottság 709/2010/EU rendelete (2010. július 22.)

  L 212

1

12.8.2010

 M16

A Bizottság 101/2012/EU rendelete (2012. február 6.)

  L 39

133

11.2.2012

 M17

A Bizottság 1158/2012/EU rendelete (2012. november 27.)

  L 339

1

12.12.2012

►M18

A Bizottság 750/2013/EU rendelete (2013. július 29.)

  L 212

1

7.8.2013(*)

Ez a jogi aktus sosem jelent meg magyar nyelven.
▼B

A TANÁCS 338/97/EK RENDELETE

(1996. december 9.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemrőlAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189c. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1) mivel a 3626/82/EGK rendelet ( 4 )1984. január 1-jei hatállyal alkalmazza a Közösségben a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményt; mivel az egyezmény célja a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme a nemzetközi kereskedelemben e fajok példányainak ellenőrzése útján;

(2)

mivel – a kereskedelem révén veszélyeztetett vagy feltehetően veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok védelmének fokozása érdekében – a 3626/82/EGK rendelet helyébe egy olyan rendeletnek kell lépnie, amely figyelembe veszi az elfogadása óta megszerzett tudományos ismereteket és a kereskedelem mai szerkezetét; mivel továbbá az ellenőrzés belső határokon történő megszüntetése az egységes piac kialakítása következtében szükségessé teszi a szigorúbb kereskedelem-ellenőrzési intézkedések bevezetését a Közösség külső határainál, valamint az okmányok és az áruk behozatali vámhivatalnál történő ellenőrzését;

(3)

mivel a tagállamok – e rendelet előírásainak sérelme nélkül – a Szerződéssel, különösen az e rendelet hatálya alá tartozó fajok példányainak birtoklására vonatkozó rendelkezésekkel összhangban szigorúbb intézkedéseket hozhatnak vagy tarthatnak fenn;

(4)

mivel objektív kritériumokat kell meghatározni arra vonatkozóan, hogy mely vadon élő állat- és növényfajok sorolhatók be e rendelet mellékleteibe;

(5)

mivel e rendelet végrehajtásához azonos feltételeket kell megállapítani a rendelet által érintett fajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának vagy kivitelének vagy újrakivitelének engedélyezésével kapcsolatos okmányok megadására, használatára és bemutatására vonatkozóan; mivel különös szabályokat kell megállapítani a példányok Közösségen keresztül történő tranzitszállításával kapcsolatban;

(6)

mivel a példányoknak a Közösségbe történő behozatalával kapcsolatos kérelmeket a rendeltetési tagállam igazgatósági hatóságának kell elbírálnia, amelyhez támogatást nyújt a tagállam illetékes tudományos testülete, adott esetben a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele mellett;

(7)

mivel az újrakivitelre vonatkozó előírásokat ki kell egészíteni egy konzultációs eljárással a visszaélések kockázatának korlátozása érdekében;

(8)

mivel – a vadon élő állat- és növényfajok hatékony védelmének biztosítása érdekében – további korlátozásokat lehet alkalmazni a példányok Közösségbe történő behozatalára, illetve azok onnan történő kivitelére vonatkozóan; mivel az élő példányok vonatkozásában e korlátozások közösségi szinten kiegészíthetők az ilyen példányok Közösségen belüli tartására vagy szállítására vonatkozó korlátozásokkal;

(9)

mivel különös követelményeket kell megállapítani a fogságban született vagy nevelt, illetve mesterséges úton szaporított példányokkal kapcsolatban, vagy a személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságokkal és azon példányokkal kapcsolatban, amelyek nem kereskedelmi jellegű kölcsönzések, adományozások vagy cserék tárgyai nyilvántartott tudósok és tudományos intézetek között;

(10)

mivel az e rendelet hatálya alá tartozó fajok lehető legszélesebb körű védelmének biztosítása érdekében rendelkezéseket kell meghatározni a fajok Közösségen belüli kereskedelmének és szállításának ellenőrzésével, valamint a példányok tartására vonatkozó feltételekkel kapcsolatosan; mivel az e rendelet alapján kiállított, e tevékenységek ellenőrzését elősegítő tanúsítványok megadására, érvényességére és használatára közös szabályoknak kell vonatkozniuk;

(11)

mivel intézkedéseket kell hozni az élő példányokat a Közösségbe, abból vagy azon belül a rendeltetési helyükre történő szállításuk során érő káros hatások minimálisra csökkentése érdekében;

(12)

mivel a hatékonyabb ellenőrzés és a vámeljárások megkönnyítése érdekében megfelelő szaktudású – a példányok Közösségből történő kivitelekor vagy újrakivitelekor, illetve azok Közösségbe történő behozatalakor elvégzendő szükséges formaságok és megfelelő vizsgálatok végrehajtásáért felelős – személyzettel rendelkező vámhivatalokat kell kijelölni annak érdekében, hogy ezeket a vámengedélyezési eljárás vagy kezelés lefolytatására felhatalmazzák a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) értelmében; mivel lenniük kell olyan létesítményeknek is, melyek az élő példányok megfelelő elhelyezésére és gondozására szolgálnak;

(13)

mivel e rendelet végrehajtásához arra van szükség, hogy a tagállamok igazgatási hatóságokat és tudományos testületeket jelöljenek ki;

(14)

mivel a lakosság tájékoztatása és e rendelet előírásainak tudatosítása, különösen a határátkelőhelyeknél, segíti ezen előírások érvényesülését;

(15)

mivel e rendelet hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak fokozottan figyelemmel kell kísérniük az előírások megvalósulását, és e célból egymással és a Bizottsággal szorosan együtt kell működniük; mivel ez megköveteli az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos információk átadását;

(16)

mivel az e rendelet hatálya alá tartozó, vadon élő állat- és növényfajok kereskedelme mértékének megfigyelése rendkívüli jelentőségű a kereskedelemnek a fajok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatása értékelése szempontjából; mivel közös formájú, részletes éves jelentéseket kell készíteni;

(17)

mivel e rendelet teljesülésének biztosítása érdekében fontos, hogy megsértését a tagállamok olyan szankciókkal büntessék, amelyek a jogsértés jellege és súlya tekintetében kielégítőnek és megfelelőnek bizonyulnak;

(18)

mivel meg kell határozni egy olyan közösségi eljárást, amely lehetővé teszi, hogy megfelelő határidőn belül elfogadják e rendelet mellékleteinek módosítását és végrehajtási szabályait; mivel egy olyan bizottságot kell felállítani, amely lehetővé teszi a tagállamok és a Bizottság között a szoros és hatékony együttműködést e területen;

(19)

mivel e rendelet megvalósításánál figyelembe kell venni számos biológiai és ökológiai szempontot, amely szükségessé teszi egy olyan tudományos felülvizsgálati csoport felállítását, amelynek véleményét a Bizottság továbbítja a bizottság és a tagállamok igazgatási hatóságai felé azzal a céllal, hogy az a döntéshozatal során segítséget nyújtson,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Cél

E rendelet célja a vadon élő állat- és növényfajok védelme és megőrzésük biztosítása kereskedelmük szabályozása útján a következő cikkek szerint.

E rendeletet a 2. cikkben meghatározott egyezmény céljainak, elveinek és rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) „bizottság”: a 18. cikk alapján létrehozott vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság;

b) „egyezmény”: Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (Cites);

c) „származási ország”: olyan ország, amelyben a példányt a vadonból fogták be, fogságban tenyésztették vagy mesterségesen szaporították;

d) „behozatali bejelentés”: olyan nyilatkozat, amelyet az importőr ügynöke vagy képviselője tesz a C. vagy D. mellékletben felsorolt fajok valamely példányának Közösségbe történő behozatalakor a Bizottság által a 18. cikkben előírt eljárásnak megfelelően meghatározott űrlapon;

e) „tengerről való behozatal”: az egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengeri környezetben – beleértve a tenger feletti légteret, a tengerfeneket és a tengerfenék alatti altalajt – befogott példány közvetlen behozatala a Közösségbe;

f) „kiállítás”: valamennyi, engedély vagy bizonyítvány kiállítására és érvényesítésére, illetve azoknak a kérelmezőhöz történő kiadására vonatkozó eljárás lefolytatása;

g) „igazgatási hatóság”: egy tagállam esetében a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint és az egyezményben részes harmadik fél esetében az egyezmény IX. cikke szerint kijelölt, nemzeti igazgatási hatóság;

h) „rendeltetési tagország”: egy példány kiviteléhez vagy újrakiviteléhez használt okmányban megnevezett rendeltetési tagállam; tengerről való behozatal esetében pedig az a tagállam, amelynek joghatósága alá a példány rendeltetési helye tartozik;

i) „eladásra kínálás”: eladási ajánlat és minden olyan tevékenység, amely ésszerűen ilyennek minősül, beleértve az eladási hirdetést vagy hirdettetést, illetve a felhasználási felhívást;

j) „személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok”: olyan, magánszemély tulajdonában lévő nem élő példányok vagy azok részei, illetve származékai, amelyek a magánszemély számára a szokványos tárgyak és javak részét jelentik vagy e célra szolgálnak;

k) „rendeltetési hely”: az a hely, amelyet a Közösségbe történő behozatal időpontjában normális tartási helynek feltételeznek; az élő példányok esetében ez azon első hely, ahol azokat – valamely egészségügyi vizsgálat vagy ellenőrzés elvégzésére szolgáló karantént vagy más elhelyezést követően – tartják;

l) „populáció”: a biológiailag vagy földrajzilag elkülönült egyedek teljes száma;

m) „elsődlegesen kereskedelmi célok”: mindazon célok, amelyek nem kereskedelmi jellege nem egyértelműen nyilvánvaló;

n) „a Közösségből történő újrakivitel”: egy korábban behozott példány kivitele a Közösségből;

o) „a Közösségbe történő ismételt behozatal”: egy korábban kivitt vagy újrakivitt példány behozatala a Közösségbe;

p) „eladás”: az eladás bármely formája. E rendelet alkalmazásában a bérletet, az árucserét vagy a cserét az eladással egyenértékűnek kell tekinteni; a rokon értelmű kifejezéseket is hasonlóan kell értelmezni;

q) „tudományos testület”: egy tagállam esetében a 13. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint és az egyezményben részes harmadik fél esetében az egyezmény IX. cikke szerint kijelölt tudományos testület;

r) „Tudományos Felülvizsgálati Csoport”: a 17. cikk alapján létrehozott tanácsadó bizottság;

s) „faj”: faj, alfaj vagy ezek populációja;

t) „példány”: az A–D. mellékletben felsorolt fajok bármely, élő vagy elhalt, állati vagy növényi egyede vagy ezek bármely része vagy származéka attól függetlenül, hogy ezek más árukban találhatók-e vagy sem, valamint valamennyi olyan más termék, amely esetén a kísérő okmányból, a csomagolásból, a megjelölésből vagy címkéből vagy bármely máskörülményből következik, hogy az ezen állat- vagy növényfaj részeinek vagy származékainak minősül, illetve azokat tartalmaz, kivéve ha az ilyen rész vagy származék nem tartozik e rendelet előírásai vagy azon mellékletére vonatkozó előírás hatálya alá, amelyben az érintett fajt az említett mellékletben egy idevonatkozó adat alapján nevezték meg.

Példánynak tekintendő az A–D. mellékletben felsorolt fajok egy példánya, amennyiben az olyan állat vagy növény, illetve annak részei és származékai, amelynek legalább egyik „szülője” a felsorolt fajok egyikébe tartozik. Azokban az esetekben, amikor egy ilyen állatnak vagy növénynek a „szülei” a különböző mellékletekben felsorolt fajokba vagy olyan fajokba tartoznak, amelyek közül csak az egyiket sorolják fel, az erősebb korlátozást jelentő melléklet előírásait kell alkalmazni. Azonban növények hibrid példányai esetén, ha a „szülők” egyike az A. melléklet szerinti fajba tartozik, az erősebb korlátozást jelentő mellékletet csak akkor kell alkalmazni, ha e fajra a melléklet egy idevonatkozó utalást tartalmaz;

u) „kereskedés”: e rendelet hatálya alá tartozó példányok esetében a Közösségbe történő behozatal, beleértve a tengerről való behozatalt is és a kivitelt vagy az ebből származó újrakivitelt, valamint a Közösségen – beleértve a tagállamon – belül történő felhasználást, a szállítást és a tulajdonjog-átadást;

v) „tranzitszállítás”: a példányok nevesített címzett részére történő szállítása két, a Közösségen kívüli hely között, de a Közösség területén keresztül, amely során a szállítás félbeszakítása csak az ilyen jellegű forgalom miatt szükséges intézkedésekkel összefüggésben történhet;

w) „több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok”: olyan példányok, amelyeket a természetes feldolgozatlan állapotuk jelentős megváltoztatásával e rendelet hatálybalépése előtt 50 évnél régebben ékszerekké, dísztárgyakká, művészeti tárgyakká, használati eszközökké vagy hangszerekké dolgoztak fel, és amelyek esetében az érintett tagállam igazgatási hatósága bizonyítani tudta, hogy azokat ilyen körülmények között szerezték be. Az ilyen példányokat csak abban az esetben lehet megmunkáltnak tekinteni, ha azok nyilvánvalóan az előbb említett kategóriák valamelyikébe tartoznak, és rendeltetésük betöltéséhez további faragásra, iparos munkára vagy egyéb megmunkálás alkalmazására nincs szükség;

x) „ellenőrzések a behozatal, a kivitel, az újrakivitel és a tranzitszállítás időpontjában”: az e rendeletben előírt tanúsítványok, engedélyek és bejelentések okirati ellenőrzése, és adott esetben a példányok vizsgálata – amennyiben a közösségi előírások ezt elrendelik vagy egyéb esetekben a szállítmány reprezentatív mintavételezésekor – analízis vagy részletesebb ellenőrzés céljából történő mintavétellel összekötve.

3. cikk

Hatály

(1)  Az A. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) azon fajokat,

i. amelyeket a közösségi vagy nemzetközi kereskedelem érint vagy érinthet, és amelyek kipusztulással fenyegetettek, vagy előfordulásuk olyan ritka, hogy bármilyen fokú kereskedelmük a fajok fennmaradását veszélyezteti;

vagy

ii. amelyek olyan nemzetségbe vagy fajba tartoznak, amelyek fajainak vagy alfajainak többségét az A. mellékletben, az a) pontban vagy a b) pont i. alpontjában foglalt kritériumoknak megfelelően felsorolták, és amelyek szerepeltetése a mellékletben az ilyen csoportok hatékony védelme szempontjából lényeges.

(2)  A B. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény II. függelékében felsorolt fajok közül azokat, amelyek az A. mellékletben nem szerepelnek, és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) az egyezmény I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be;

c) minden más olyan fajt, amelyet az egyezmény I. vagy II. függelékében nem soroltak fel; és

i. amely a nemzetközi kereskedelemnek olyan mértékben tárgya, amely nem lehet megfelelő

 annak fennmaradása vagy az egyes országokban létező populációjának fennmaradása szempontjából, vagy

 a teljes populáció olyan szintű fenntartása szempontjából, amely az adott fajféleség előfordulása szerinti ökorendszerben betöltött szerepének megfelelő;

vagy

ii. amelynek felvétele az A. vagy a B. mellékletekben szereplő egyéb fajokhoz viszonyított hasonlósága miatt lényeges az ilyen fajok egyedeinek esetében a kereskedelem hatékony ellenőrzésének biztosítása szempontjából;

d) azon fajokat, amelyekkel kapcsolatban megállapították, hogy élő példányainak a Közösség természetes környezetébe történő bevitele ökológiai fenyegetést jelentene a Közösség őshonos vadon élő állat- és növényfajaira.

(3)  A C. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény III. függelékében felsorolt fajok közül azokat, amelyek nem szerepelnek az A. vagy B. melléklet felsorolásában, és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) az egyezmény II. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be.

(4)  A D. melléklet tartalmazza:

a) azon A–C. mellékletekben fel nem sorolt fajokat, amelyeket a Közösségbe olyan mennyiségben hoznak be, amely indokolja a figyelemmel kísérést;

b) az egyezmény III. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be.

(5)  Amennyiben az e rendelet hatálya alá tartozó fajok természetvédelmi helyzete indokolja szerepeltetésüket az egyezmény valamely függelékében, a tagállamok hozzájárulnak a szükséges módosításokhoz.

4. cikk

A Közösség területére történő behozatal

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak a Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a rendeltetési hely szerinti tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban.

A behozatali engedélyt csak a (6) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal összhangban és a következő feltételek teljesítése esetén lehet megadni:

a) az illetékes tudományos testület a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele alapján úgy ítéli meg, hogy a Közösség területére történő behozatal:

i. nem befolyásolja hátrányosan a fajok természetvédelmi helyzetét vagy az érintett fajok populációja által elfoglalt terület kiterjedését;

ii. indoka:

 a 8. cikk (3) bekezdésének e), f) és g) pontjában szereplő célok valamelyike, vagy

 más olyan cél, amely nem befolyásolja hátrányosan az érintett fajok fennmaradását;

b) 

i. a kérelmező írásos bizonyítékkal tanúsítja, hogy a példányokat az érintett fajokra vonatkozó védelmi jogszabályokkal összhangban szerezte be, amely az egyezmény függelékeiben felsorolt fajok egyedeinek harmadik országból történő behozatala esetében egy olyan kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány vagy ezek másolata, amelyet a kiviteli vagy újrakiviteli ország illetékes hatósága adott ki az egyezményben foglaltakkal összhangban;

ii. a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az A. mellékletben felsorolt fajok esetében a behozatali engedély kiadásának nem szükséges feltétele az ilyen írásos bizonyíték megléte, de a behozatali engedély eredeti példányát a kérelmező nem kaphatja meg addig, amíg a kiviteli engedélyt vagy az újtakiviteli bizonyítványt be nem mutatja;

c) az illetékes tudományos testület megbizonyosodott arról, hogy a tervezett rendeltetési helyen az élő példányt annak megőrzésére és gondozására megfelelően előkészített telephely várja;

d) az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy a példány felhasználása elsődlegesen nem kereskedelmi célból történik;

e) az igazgatási hatóság az illetékes tudományos testülettel lefolytatott konzultáció alapján megbizonyosodott arról, hogy a behozatali engedély megadását meghiúsító, a fajok védelmét befolyásoló egyéb ok nem áll fenn; és

f) a tengerről való behozatal esetén az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy az élő példányt úgy készítették elő a szállításra és úgy szállították, hogy a sérülés, az egészségkárosodás veszélye vagy a kegyetlen bánásmód kockázatát minimálisra csökkentették.

(2)  A B. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a rendeltetési hely szerinti tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban.

A behozatali engedélyt csak a (6) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal összhangban és a következő feltételek teljesülése esetén lehet megadni:

a) az illetékes tudományos testület a rendelkezésre álló adatok tanulmányozása után és a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele mellett úgy ítéli meg, hogy a Közösség területére történő behozatal nem befolyásolja hátrányosan – a kereskedelem jelenlegi és várható mértékét figyelembe véve – a fajok természetvédelmi helyzetét vagy az érintett fajok populációja által elfoglalt területet. E vélemény a további behozatalra is vonatkozik, amennyiben az előbb említett szempontok értékelésének eredménye jelentősen nem változik meg;

b) a kérelmező írásos bizonyítékokkal tanúsítja, hogy a tervezett rendeltetési helyen az élő példányt annak megőrzésére és gon dozására megfelelően előkészített telephely várja;

c) az (1) bekezdés b) pontjának i. alpontja, valamint e) és f) pontja szerinti feltételek teljesülnek.

(3)  A C. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban, és

a) a C. mellékletben érintett fajokkal kapcsolatban említett valamely országból történő kivitel esetén az egyezménynek megfelelően a kérelmezőnek az ország illetékes hatósága által kiállított kiviteli engedélyt kell bemutatnia arról, hogy a példányok beszerzése az érintett fajok megőrzésére vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban történt; vagy

b) a C. mellékletben érintett fajokkal kapcsolatban nem említett valamelyik országból történő kivitel vagy bármely országból történő újrakivitel esetén a kérelmezőnek a kiviteli vagy újrakiviteli országban e célra illetékes hatóság által az egyezménnyel összhangban kiállított kiviteli engedélyt, újrakiviteli bizonyítványt vagy eredetigazolást kell bemutatnia.

(4)  A D. mellékletben felsorolt fajok egyedei Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban

(5)  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett behozatali engedély megadásának feltételei nem vonatkoznak olyan példányokra, amelyek esetében a kérelmező írásos bizonyítékot nyújt be arról, hogy

a) azokat előzően jogszerűen hozták be a Közösségbe vagy ott szerezték azokat be, és hogy azt – módosított vagy változatlan formában – ismételten hozták be a Közösségbe; vagy

b) azok több mint ötven évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok.

▼M14

(6)  Az érintett származási országokkal lefolytatott egyeztetés alapján – és a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban, valamint a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevételével – a Bizottság a Közösségbe történő behozatalt általánosságban vagy bizonyos származási országok vonatkozásában korlátozhatja:

▼B

a) az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában vagy e) pontjában az A. mellékletben felsorolt fajokkal kapcsolatban említett feltételek alapján;

b) az (1) bekezdés e) vagy a (2) bekezdés a) pontjában a B. mellékletben felsorolt fajokkal kapcsolatban említett feltételek alapján; és

c) a B. mellékletben felsorolt olyan fajok élő egyedei vonatkozásában, amelyek magas halálozási arányt mutatnak a szállítás során, vagy azok vonatkozásában, amelyekről megállapításra került, hogy fogságban természetes élettartamuknak megfelelő időtartamot valószínűleg nem élik meg; vagy

d) az olyan fajok élő egyedeire, amelyekről megállapították, hogy a Közösség természeti viszonyai közé történő bevitelük ökológiai fenyegetést jelent a Közösség őshonos vadon élő állat- és növényfajaira.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában negyedévente közzéteszi az ilyen korlátozások listáját.

▼M14

(7)  Amennyiben a Közösségbe történő behozatalt követően különleges vasúti, légi vagy vízi szállítási műveletre kerül sor, a Bizottság az (1)–(4) bekezdésben említett, a behozatali vámhivatalban elvégzendő ellenőrzés és importokmány-bemutatás teljesítése tekintetében eltérést engedélyez annak érdekében, hogy ezen ellenőrzéseket és az okmányok bemutatását egy másik, a 12. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt vámhivatalnál is elvégezhessék.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

5. cikk

A Közösségből történő kivitel és újrakivitel

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösségből történő kivitele vagy újrakivitele során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban, amelyben a példányok találhatók.

(2)  Az A. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek példányaira a kiviteli engedély csak abban az esetben adható meg, ha a következő feltételek teljesülnek:

a) az illetékes tudományos testület írásos véleménye szerint az egyedek befogása vagy természetből történő begyűjtése vagy ezek kivitele nem befolyásolja hátrányosan a fajok természetvédelmi helyzetét vagy a fajok érintett populációja által elfoglalt terültetek kiterjedését;

b) a kérelmező írásban bizonyítja, hogy a példányokat az érintett fajok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban szerezték be; amennyiben a kérelmet nem a származási tagállamban nyújtják be, az ilyen írásos bizonyítékokhoz mellékelni kell olyan bizonyítványokat, melyek tanúsítják, hogy a példányt a természetes lelőhelyén hatályos jogszabályokkal összhangban szerezték be;

c) Az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy

i. az élő példányt úgy készítették elő a szállításra és úgy szállították, hogy a sérülés, az egészségkárosodás veszélyét vagy a kegyetlen bánásmód kockázatát minimálisra csökkentették; és

ii. 

 az egyezmény I. mellékletében fel nem sorolt fajok egyedeinek felhasználása elsődlegesen nem kereskedelmi célból történik, vagy

 e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett fajok egyedeinek az egyezményben részes fél államába történő kivitele esetében a behozatali engedélyt kiadták;

és

d) a tagállam igazgatási hatósága az illetékes tudományos testülettel folytatott konzultáció után megbizonyosodott arról, hogy a fajok megőrzésével kapcsolatban semmiféle más ok nem áll fenn, amely a kiviteli engedély kiadása ellen szólna.

(3)  Az újrakiviteli bizonyítvány csak abban az esetben állítható ki, ha a (2) bekezdés c) és d) pontjában említett feltételek teljesülnek, és a kérelmező írásos bizonyítékot ad arról, hogy a példányokat

a) a Közösségbe e rendelet előírásaival összhangban hozták be;

b) amennyiben azokat e rendelet hatálybalépése előtt hozták be a Közösség területére, akkor az a 3626/82/EGK rendelet rendelkezéseivel összhangban történt; vagy

c) amennyiben azokat 1984 előtt hozták be a Közösség területére, akkor ez az egyezmény rendelkezéseivel összhangban a nemzetközi kereskedelemben történt; vagy

d) jogszerűen vitték be egy tagállam területére, mielőtt a rendelet a) vagy b) pontjában említett előírása vagy az egyezmény a példányokra vagy abban a tagállamban alkalmazhatóvá vált volna.

(4)  A B. és a C. mellékletekben felsorolt fajok példányainak a Közösségből történő kivitele vagy újrakivitele során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban, amelyben a példányok találhatók.

Kiviteli engedély csak akkor állítható ki, ha a (2) bekezdés a), b) pontjában, c) pontjának i. alpontjában, valamint d) pontjában említett előírásokat teljesítették.

Újrakiviteli engedély csak akkor állítható ki, ha a (2) bekezdés c) pontjának i. alpontjában és d) pontjában, valamint a (3) bekezdés a)–d) pontjában említett előírásokat teljesítették.

▼M14

(5)  Amennyiben az újrakiviteli bizonyítvány iránti kérelem olyan példányokra vonatkozik, amelyeket egy másik tagállam által kiállított behozatali engedély alapján hoztak be a Közösség területére, az igazgatási hatóság előzetesen konzultál az engedélyt kiállító igazgatási hatósággal. A konzultációs eljárásokat és azon eseteket, amelyekben konzultációra van szükség, a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

(6)  A (2) bekezdés a) pontjában és c) pontjának i. alpontjában említett, kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány megadására vonatkozó feltételeket nem kell alkalmazni

i. a több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányokra; vagy

ii. a nem élő példányokra és azok részeire, valamint származékaira, amennyiben a kérelmező írásos bizonyítékkal igazolja, hogy azokat e rendelet vagy a 3626/82/EGK rendelet vagy az egyezmény rendelkezéseinek hatálybalépése előtt jogszerűen szerezték meg.

(7)  

a) Valamennyi tagállam illetékes tudományos testülete figyelemmel kíséri a B. mellékletben felsorolt fajok példányai vonatkozásában az érintett tagállam által kiállított kiviteli engedélyeket és e példányok kivitelét. Amennyiben a tudományos testület úgy ítéli meg, hogy valamely faj egyedeinek kivitelét korlátozni kell annak érdekében, hogy ezek mennyisége olyan szintű maradjon, amely az előfordulásuk szerinti ökorendszerben betöltött szerepüknek megfelel, de egyidejűleg ez azon szintérték feletti legyen, amely eredményeképp e fajok bekerülhetnek az A. mellékletbe a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának vagy b) pontja i. alpontjának megfelelően, a tudományos testület írásos formában javasolja az illetékes igazgatási hatóságnak a megfelelő intézkedések megtételét az adott faj példányaira vonatkozó kiviteli engedélyek kiadásának korlátozására.

▼M14

b) Amennyiben egy igazgatási hatósághoz javaslat érkezik az a) pontban említett intézkedésre, erről véleményével együtt tájékoztatja a Bizottságot, amely – adott esetben – a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított szabályozási bizottsági eljárással összhangban korlátozások bevezetését javasolja az érintett fajok kivitelére.

▼B

6. cikk

A 4., 5. és 10. cikkben említett engedélyek és bizonyítványok megadása iránti kérelmek elutasítása

(1)  Ha egy tagállam elutasít egy engedély vagy bizonyítvány megadása iránti kérelmet e rendelet célját érintő jelentős esetben, akkor késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot az elutasításról és annak okairól.

(2)  A Bizottság közli a többi tagállammal az (1) bekezdéssel összhangban megkapott információt e rendelet egységes alkalmazásának biztosítása érdekében.

(3)  Ha olyan példányra érkezik engedély vagy bizonyítvány megadása iránti kérelem, amelyre vonatkozóan egy kérelmet már előzőleg visszautasítottak, a kérelmezőnek a korábbi elutasításról tájékoztatnia kell a kérelem elbírálására illetékes hatóságot.

(4)  

a) A tagállamok elismerik a kérelem másik tagállam illetékes hatósága általi elutasítását, amennyiben ezen elutasítás e rendelet valamely előírásán alapul.

b) Ezen igény azonban nem vonatkozik azon esetekre, amelyeknél a körülmények jelentősen megváltoztak, vagy amelyeknél a kérelem indoklására új bizonyítékot terjesztenek elő. Amennyiben az igazgatási hatóság ilyen esetekben egy engedélyt vagy bizonyítványt ad ki, erről, valamint a megadás indokairól tájékoztatja a Bizottságot.

7. cikk

Eltérések

(1)  Fogságban született és nevelt vagy mesterségesen szaporított példányok

a) Amennyiben a 8. cikket kell alkalmazni, az A. mellékletben felsorolt fajok fogságban született vagy nevelt, illetve mesterségesen szaporított példányainak védelmét a B. mellékletben felsorolt fajok példányaira alkalmazható előírásokkal összhangban kell megvalósítani.

b) A mesterségesen termesztett növények esetében – a Bizottság által meghatározott bizonyos esetekben – a 4. és az 5. cikk rendelkezéseitől eltérés tehető, ha azok a következőkre vonatkoznak:

i. növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználása;

ii. nyilvántartásba vett kereskedők és e cikk (4) bekezdésében említett tudományos intézetek által folytatott kereskedelem; és

iii. hibridekkel folytatott kereskedelem.

▼M14

c) Az annak megállapítására szolgáló kritériumokat, hogy egy példány fogságban született és nevelkedett-e, illetve mesterségesen szaporították-e és ez kereskedelmi célból történt-e, valamint a b) pontban említett különleges feltételeket a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

(2)  Tranzitszállítás

a) A 4. cikktől eltérve, amennyiben egy példány a Közösségen keresztül történő tranzitszállítás alatt áll, a behozatali vámhivatalban nem szükséges az előírt engedélyek, bizonyítványok és bejelentések ellenőrzése és bemutatása.

b) A 3. cikk (1) bekezdésével és a 3. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban a mellékletekben felsorolt fajok esetén az a) pontban említett eltérést csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a kiviteli vagy újrakiviteli harmadik ország illetékes hatósága olyan érvényes, az egyezmény által előírt kiviteli vagy újrakiviteli okmányt állított ki, amely azon példányokra vonatkozik, amelyekhez azt mellékelték, és amelyekben meghatározták a példányok rendeltetési helyét.

▼M14

c) Amennyiben a kivitelt vagy az újrakivitelt megelőzően a b) pontban említett okmányt nem adták ki, a példányt le kell foglalni, és – adott esetben – el lehet kobozni, ha az okmányt nem nyújtják be utólag a Bizottság által megállapított feltételeknek megfelelően. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)  Személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok

A 4. és 5. cikktől eltérve, az e cikkben foglalt előírások nem alkalmazandók az A–D. mellékletekben felsorolt fajok nem élő példányaira, ezek részeire és származékaira, amennyiben azok olyan személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok, amelyek Közösségbe történő behozatala, onnan történő kivitele vagy újrakivitele a Bizottság által megállapított rendelkezésekkel összhangban történt. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4)  Tudományos intézmények

A 4., 5., 8. és 9. cikkben említett okmányok nem szükségesek a működési hely szerinti államok igazgatási hatóságai által bejegyzett tudósok és tudományos intézetek közötti olyan nem kereskedelmi jellegű kölcsönök, adományok és cserék esetében, amelyek herbáriumi példányokat és más tartósított, szárított vagy beágyazott múzeumi példányokat és élő növényi anyagokat érintenek, amelyeket olyan címkével láttak el, amelynek a mintáját a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozták meg, illetve amelyeket valamely harmadik ország igazgatási hatósága által kiadott vagy elfogadott hasonló címkével láttak el.

▼B

8. cikk

A kereskedelmi tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó előírások

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak megvétele, vételi ajánlat tétele, kereskedelmi célú beszerzése, kereskedelmi célú árubemutatása, kereskedelmi nyereséget célzó felhasználása és eladása, kereskedelmi áru jellegű tartása, eladási ajánlata vagy eladásra történő szállítása tilos.

(2)  A tagállamok megtilthatják példányok tartását, különösen az A. mellékletben felsorolt fajok élő állatainak esetében.

(3)  A vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogszabályok követelményeivel összhangban, az (1) bekezdésben említett tilalom alól esetenként eltérés engedélyezhető azon tagállam igazgatási hatósága által kiállított ide vonatkozó bizonyítványa révén, amelyben a példányok találhatók, amennyiben a példányok

a) beszerezése vagy a Közösségbe történő bevitele azelőtt történt, hogy az egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C.1. mellékletében vagy e rendelet A. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó előírások hatályba léptek; vagy

b) több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok; vagy

c) Közösségbe történő bevitele e rendelet előírásaival összhangban történt, és azokat olyan célokra kívánják felhasználni, amelyek nem károsak az érintett fajok fennmaradása szempontjából; vagy

d) egy állatfajnak fogságban született vagy nevelt példányai, vagy egy növényfajnak mesterségesen szaporított példányai, vagy ilyen példányok részei vagy származékai; vagy

e) beszerzése kivételes körülmények között történt a tudományos fejlődés előmozdítása érdekében vagy alapvető biomedikai célokból a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. november 24-i 86/609/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) értelmében, amennyiben kizárólag e fajok bizonyulnak alkalmasnak e célokra, és amennyiben a fajnak olyan példányai nem állnak rendelkezésre, amelyek fogságban születtek vagy amelyeket ott szaporítottak; vagy

f) olyan tenyésztési vagy szaporítási célokat szolgálnak, amelyek hozzájárulnak az érintett fajok megőrzéséhez; vagy

g) kutatási vagy oktatási jellegű célokat szolgálnak a fajok megóvása vagy megőrzése körében; vagy

h) egy tagállamból származnak, és a természetes életterükből az adott tagállamban hatályos jogszabályokkal összhangban gyűjtötték be őket.

▼M14

(4)  Az (1) bekezdésben említett tilalmak alóli, a (3) bekezdésben említett feltételeken alapuló általános eltéréseket, valamint az A. mellékletben felsorolt fajokra vonatkozó, a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban lévő általános eltéréseket a Bizottság állapíthatja meg. Ezen eltéréseknek összhangban kell lenniük a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogszabályok előírásaival. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

(5)  Az (1) bekezdésben említett tilalmakat kell alkalmazni a B. mellékletben felsorolt fajok példányaira is, kivéve ha az érintett tagállam illetékes hatósága számára bizonyítani lehet, hogy az ilyen példányok beszerzése és – amennyiben azok a Közösség területén kívülről származnak – behozatala a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogszabályokkal összhangban történt.

(6)  A tagállamok illetékes hatóságai eladhatják a B–D. mellékletben felsorolt fajok e rendelet alapján elkobzott példányait, amennyiben azok így nem jutnak vissza közvetlenül azon természetes vagy jogi személyhez, akitől azt elkobozták, vagy aki részese volt a jogsértésnek. E példányokat ezután valamennyi célra jogszerűen megszerzettként lehet felhasználni.

9. cikk

Élő példányok szállítása

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok valamelyikébe tartozó élő példány Közösségen belüli bármilyen, a behozatali engedélyben vagy e rendeletnek megfelelően kiállított bármilyen bizonyítványban megjelölt helyről történő szállításának feltétele azon tagállam igazgatási hatósága által megadott előzetes felhatalmazás, amelyben a példány található. A szállítás egyéb eseteiben a példány szállításáért felelős személynek – adott esetben – tudnia kell bizonyítani a példány jogszerű eredetét.

(2)  Az ilyen felhatalmazás

a) csak abban az esetben adható meg, ha a tagállam illetékes tudományos testülete – vagy amennyiben a szállítás egy másik tagállamba történik, ez utóbbi állam illetékes tudományos testülete – megbizonyosodott arról, hogy a rendeltetési helyen az élő példány számára tervezett elhelyezés annak fennmaradása és gondozása céljából megfelelő;

b) meglétét egy tanúsítvány kiadása erősíti meg; és

c) meglétét adott esetben, azonnal közölni kell azon tagállam igazgatási hatóságával, amelyben a példányt el kívánják helyezni.

(3)  Azonban ilyen felhatalmazásra nincs szükség, ha egy élő állatot sürgős állatorvosi kezelés céljából kell szállítani, és visszaszállítása közvetlenül az engedélyezett tartási helyére történik.

(4)  Amennyiben a B. mellékletben felsorolt fajok élő példányát a Közösségen belül szállítják, a példány birtokosa ezt csak annak biztosítása után fejezheti be, ha a tervezett címzettet megfelelően tájékoztatta a példány megfelelő gondozásához szükséges elhelyezésről, berendezésről és gyakorlatról.

(5)  Amennyiben élő példányokat szállítanak a Közösségbe, onnan ki vagy azon belül, vagy egy ideig ott tartják azokat a tranzitszállítás vagy a kirakodás során, ezeket olyan módon kell felkészíteni, szállítani és gondozni, hogy a sérülés, az egészségkárosodás veszélye vagy a kegyetlen bánásmód kockázata minimális szinten maradjon, és állatok esetében az állatok szállítás közbeni védelméről szóló közösségi jogszabályok betartásra kerüljenek.

▼M14

(6)  A Bizottság korlátozásokat írhat elő azon fajok élő példányainak tartására és szállítására, amelyek Közösségbe történő behozatalát a 4. cikk (6) bekezdésével összhangban korlátozták. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

10. cikk

Kiállítandó bizonyítványok

Egy tagállam igazgatási hatósága – erre irányuló kérelem és valamennyi szükséges bizonyíték bemutatása esetén – az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, az 5. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célokból bizonyítványt állíthat ki, amennyiben az ehhez szükséges valamennyi feltétel teljesül.

11. cikk

Az engedélyek és bizonyítványok érvényessége és különleges feltételek

(1)  A tagállamok által bevezethető vagy fenntartható szigorúbb intézkedések sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai által e rendelettel összhangban kiállított engedélyek és bizonyítványok az egész Közösségben érvényesek.

(2)  

a) Ezen engedélyeket vagy bizonyítványokat, valamint az ezeken alapuló más engedélyeket vagy bizonyítványokat érvénytelennek kell tekinteni, amennyiben az illetékes hatóság vagy – az engedélyt vagy bizonyítványt kiadó illetékes hatósággal lefolytatott konzultációt követően – a Bizottság megállapítja, hogy azok kiadása a rá vonatkozó követelmények teljesülésének téves feltételezésén alapult.

b) Egy tagállam területén elhelyezett és ilyen okmányokkal ellátott példányokat e tagállam illetékes hatóságai lefoglalják és elkobozhatják.

(3)  E rendeletnek megfelelően kiállított bármely engedélyben vagy bizonyítványban a kiállító hatóság feltételeket és követelményeket határozhat meg annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet előírásai teljesüljenek. Amennyiben ilyen feltételeket vagy követelményeket kell feltüntetni a bizonyítványokon, erről a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot.

(4)  A vonatkozó kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány másolata alapján kiállított behozatali engedély a példányok Közösségbe történő behozatala tekintetében csak abban az esetben lesz érvényes, ha ehhez az eredeti kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt is mellékelték.

▼M14

(5)  A Bizottság határidőket állapít meg az engedélyek és bizonyítványok kiállítására. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

12. cikk

Behozatali és kiviteli helyek

(1)  A tagállamok vámhivatalokat jelölnek ki az e rendelet hatálya alá tartozó fajok Közösségbe történő behozatalára vonatkozó ellenőrzések és vámkezelés, valamint a Közösségből történő kivitel elvégzésére abból a célból, hogy átruházzák rájuk e rendelet hatálya alá tartozó fajok példányainak a 2913/93/EGK rendelet szerinti vámkezelését vagy vámnyilatkozat kiadását, és meghatározzák, melyek a kifejezetten az élő példányok kezelésére szolgáló vámhivatalok.

(2)  Az (1) bekezdés szerint kijelölt valamennyi vámhivatalt elegendő számú és megfelelően kiképzett személyzettel kell ellátni. A tagállamok biztosítják, hogy az elhelyezés az élő állatok szállítására és elhelyezésére vonatkozó közösségi jogszabályoknak megfeleljen és – amennyiben szükséges – megteszik az élő növények esetében szükséges intézkedéseket.

(3)  Az (1) bekezdés szerint kijelölt valamennyi hivatalt bejelentik a Bizottságnak, amely ezek listáját közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

▼M14

(4)  Kivételes esetekben és a Bizottság által meghatározott kritériumoknak megfelelően az igazgatási hatóság a Közösségbe történő behozatal vagy az onnan történő kivitel vagy újrakivitel kezelésére olyan vámhivatalt is felhatalmazhat, amelyet nem az (1) bekezdéssel összhangban jelöltek ki. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosságot tájékoztatják a határátkelési pontoknál e rendelet végrehajtási szabályairól.

13. cikk

Igazgatási hatóságok, tudományos testületek és más illetékes hatóságok

(1)  

a) Valamennyi tagállam kijelöl egy igazgatási hatóságot, amely elsődlegesen felelős e rendelet végrehajtásáért és a Bizottsággal történő kapcsolattartásért.

b) Valamennyi tagállam további igazgatási hatóságokat és más illetékes hatóságokat is kijelölhet a rendelet végrehajtásának céljából, ebben az esetben az elsődleges igazgatási hatóság feladata annak biztosítása, hogy a többi hatóság valamennyi, e rendelet végrehajtásához szükséges tájékoztatást megkapjon.

(2)  Valamennyi tagállam kijelöl egy vagy több, megfelelő képesítéssel rendelkező tudományos testületet, amelyek feladatainak az egyéb kijelölt igazgatási hatóságokétól függetlennek kell lennie.

(3)  

a) A tagállamok e rendelet alkalmazásának időpontját legalább három hónappal megelőzően megküldik az igazgatási hatóságok, az engedélyek vagy bizonyítványok kiadására illetékes más hatóságok, valamint a tudományos testületek nevét és címét a Bizottságnak, amely ezt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában egy hónapon belül közzéteszi.

b) Az (1) bekezdés a) pontjában említett valamennyi igazgatási hatóság két hónapon belül megküldi a Bizottságnak – annak megkeresése alapján – az engedélyek vagy bizonyítványok aláírására felhatalmazott személyek nevét és aláírásmintáját és az engedélyek vagy bizonyítványok hitelesítésére használt pecsétek, bélyegzők vagy más eszközök lenyomatait.

c) A tagállamok a megadott adatokban bekövetkező valamennyi változást – legkésőbb e változások bekövetkeztét követő két hónapon belül – közlik a Bizottsággal.

14. cikk

Az előírások betartásának ellenőrzése és a jogsértések kivizsgálása

(1)  

a) A tagállamok igazgatási hatóságai ellenőrzik az e rendeletben szereplő előírások betartását.

b) Amennyiben az illetékes hatóság bármikor úgy véli, hogy sérül ezen előírások betartása, megteszi a szükséges lépéseket a jogsértések megszüntetésére vagy jogi beavatkozást kezdeményez.

c) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és – az egyezmény függelékeiben felsorolt fajok esetében – az egyezményi titkárságot az illetékes hatóságok által megtett bármely lépésről, amely e rendelettel kapcsolatos jelentős jogsértésekkel függ össze, beleértve a példányok lefoglalásait és elkobzásait.

(2)  A Bizottság felhívja a tagállamok illetékes hatóságainak figyelmét azon ügyekre, amelyek vizsgálatát szükségesnek tartja e rendelet keretén belül. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és – az egyezmény függelékében felsorolt fajok esetében – az egyezményi titkárságot az ennek nyomán lefolytatott vizsgálatok eredményeiről.

(3)  

a) Valamennyi tagállam képviselőjéből álló végrehajtási csoportot kell alakítani annak biztosítása céljából, hogy az e rendeletben foglalt előírások megvalósuljanak. A csoport elnöke a Bizottság képviselője.

b) A végrehajtási csoport vizsgál meg minden olyan, e rendelet végrehajtásával kapcsolatos technikai jellegű kérdést, amelyet az elnök vet fel vagy saját kezdeményezésére, vagy a csoport vagy a bizottság tagjainak kérelmére.

c) A Bizottság a végrehajtási csoportban elhangzó véleményeket a bizottság felé továbbítja.

15. cikk

Az információk közlése

(1)  A tagállamok és a Bizottság megosztják egymással az e rendelet végrehajtásához szükséges információkat.

A tagállamok és a Bizottság biztosítja a szükséges lépések megtételét annak érdekében, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot és az egyezménnyel és e rendelet végrehajtásával kapcsolatos előírások közismertek és köztudottak legyenek.

(2)  A Bizottság kapcsolatot tart az egyezményi titkársággal annak érdekében, hogy az egyezmény ténylegesen megvalósuljon az a rendelet hatálya alá tartozó területen.

(3)  A Bizottság haladéktalanul továbbítja a Tudományos Felülvizsgálati Csoport javaslatát az érintett tagállamok igazgatási hatóságai felé.

(4)  

a) A tagállamok igazgatási hatóságai a Bizottsághoz minden év június 15-ig megküldik azokat az előző évre vonatkozó információkat, amelyek az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti jelentés elkészítéséhez szükségesek, továbbá azokat, amelyek az A., B. és C. mellékletben felsorolt fajok példányainak nemzetközi kereskedelmére, valamint a D. mellékletben felsorolt fajok Közösségbe történő behozatalára vonatkoznak. ►M14  A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban. ◄

b) Az a) pontban említett adatszolgáltatás alapján a Bizottság minden év október 31-ig kiadja e rendelet hatálya alá tartozó fajoknak a Közösségbe behozott, onnan kivitt vagy újrakivitt példányaira vonatkozó statisztikai jelentést, és továbbítja az egyezményi titkárság felé azon fajokra vonatkozó adatokat, amelyekre az egyezmény vonatkozik.

c) A 20. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai minden második év június 15-ig – és először 1999-ben – közölnek a Bizottsággal minden olyan információt az előző két évre vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat. ►M14  A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban. ◄

d) A c) pontban említett információk alapján a Bizottság minden második év október 31-ig – és először 1999-ben – jelentést készít e rendelet végrehajtásáról és alkalmazásáról.

▼M14

(5)  Tekintettel a mellékletek készülő kiegészítéseire, a tagállamok illetékes hatóságai valamennyi vonatkozó információt megküldenek a Bizottságnak. A Bizottság a szükséges információkat a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozza meg.

▼B

(6)  A környezeti információkhoz való hozzáférés szabadságáról szóló, 1990. június 7-i 90/313/EGK tanácsi irányelvvel ( 7 ) összhangban a Bizottság megteszi a megfelelő intézkedéseket az e rendelet végrehajtása során közölt információk titkosságának védelme érdekében.

16. cikk

Szankciók

(1)  A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy e rendeletnek legalább a következő megsértéseit szankcionálják:

a) a példányok Közösségbe történő behozatala vagy onnan történő kivitele vagy újrakivitele a megfelelő engedély vagy bizonyítvány nélkül vagy hamis, hamisított vagy érvénytelen engedéllyel vagy bizonyítvánnyal vagy olyan engedéllyel vagy bizonyítvánnyal, amelyet az illetékes hatóság engedélye nélkül változtattak meg;

b) a rendelet alapján kiállított engedélyen vagy bizonyítványon rögzített feltételek megsértése;

c) hamis nyilatkozat tétele vagy tudottan hamis információ szolgáltatása egy engedély vagy bizonyítvány megszerzése érdekében;

d) hamis, meghamisított vagy érvénytelen, illetve felhatalmazás nélkül módosított engedély vagy bizonyítvány használata egy közösségi engedély vagy bizonyítvány beszerzéséhez vagy e rendelettel kapcsolatos bármely más hivatalos célra;

e) a behozatal bejelentésének elmulasztása vagy hamis behozatali bejelentés tétele;

f) élő példányok szállítása a sérülés, egészségkárosodás vagy kegyetlen bánásmód veszélyének minimálisra csökkentésére irányuló, megfelelő előkészület nélkül;

g) az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak a behozatali engedély kiadása idején vagy később kapott felhatalmazástól eltérő felhasználása;

h) mesterségesen szaporított növények kereskedelme a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt követelményekkel ellentétben;

i) a példányoknak a Közösség területére vagy onnan kifelé vagy azon keresztül történő szállítása e rendelettel összhangban kiállított megfelelő engedély vagy bizonyítvány nélkül és az egyezményben részes harmadik országból történő kivitel vagy újrakivitel esetében az egyezménnyel összhangban kiállított engedély vagy bizonyítvány vagy ilyen engedély vagy bizonyítvány meglétére vonatkozó kielégítő bizonyíték nélkül;

j) példányok megvásárlása vagy azokra vételi ajánlat tétele, kereskedelmi célú beszerzésük, használatuk kereskedelmi nyereség céljából, kereskedelmi célú nyilvános árubemutatásuk, eladásuk, kereskedelmi célú tartásuk, eladási ajánlatuk vagy eladásra történő szállításuk a 8. cikkel ellentétben;

k) egy engedély vagy bizonyítvány felhasználása olyan példányhoz, amely nem azonos azzal, mint amelyre a kiadás megtörtént;

l) e rendelet szerint kiállított engedély vagy bizonyítvány meghamisítása vagy megváltoztatása;

m) egy közösségi behozatali, kiviteli vagy újrakiviteli engedély vagy bizonyítvány kiadása iránti kérelem elutasításáról való bejelentés elmulasztása a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően.

(2)  Az (1) bekezdésben említett intézkedéseknek meg kell felelniük a jogsértés jellegének és súlyosságának, és előírásokat kell tartalmazniuk a példányok lefoglalására és – adott esetben – azok elkobzására.

(3)  Amennyiben egy példányt elkoboznak, az elkobzással a tagállam illetékes hatóságát bízzák meg, amely

a) a tagállam Tudományos Testületével lefolytatott egyeztetés után – e rendelet és az egyezmény céljaival és rendelkezéseivel összhangban – elhelyezi a példányt vagy más módon rendelkezik a példányról; és

b) élő példány Közösségbe történő behozatala esetében a kiviteli országgal történt megbeszélést követően – az elkövető személy költségére – visszaküldheti azt a kiviteli országba.

(4)  Amennyiben a B. vagy a C. mellékletben felsorolt fajok valamelyikének egy élő példánya érvényes engedély vagy bizonyítvány nélkül érkezik a Közösségbe történő beléptetés helyére, a példányt le kell foglalni vagy el lehet kobozni, vagy ha a címzett visszautasítja a példány átvételét, akkor a tagállam beléptetési pont szerint illetékes hatóságai – adott esetben – megtagadhatják a szállítmány beléptetését és kötelezhetik a szállítmányozót a példány visszaszállítására annak eredeti indítási helyére.

17. cikk

Tudományos Felülvizsgálati Csoport

(1)  E rendelettel létrejön a Tudományos Felülvizsgálati Csoport, amely valamennyi tagállam tudományos testületének vagy testületeinek képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.

(2)  

a) A Tudományos Felülvizsgálati Csoport megvizsgálja az e rendelet alkalmazásával összefüggő valamennyi olyan – különösen a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjával, a (2) bekezdésének a) pontjával és (6) bekezdésével kapcsolatos – tudományos kérdést, amelyet az elnök vagy a saját kezdeményezésére, vagy e csoport vagy a Bizottság tagjainak kérésére vet fel.

b) A Bizottság a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményét továbbítja a bizottsághoz.

▼M9

18. cikk

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2)  Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 8 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap. A bizottságnak a 19. cikk 1. és 2. pontjában említett feladatai tekintetében, ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapos határidőn belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

▼M14

(3)  Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkben foglalt rendelkezésekre.

▼M14

(4)  Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 5. cikkének b) pontját kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkben foglalt rendelkezésekre.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, valamint (4) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott határidők egy hónap, egy hónap, illetve két hónap.

▼M14

19. cikk

(1)  A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban elfogadja a 4. cikk (6) bekezdésében, az 5. cikk (7) bekezdésének b) pontjában, a 7. cikk (4) bekezdésében, a 15. cikk (4) bekezdésének a) és c) pontjában, a 15. cikk (5) bekezdésében és a 21. cikk (3) bekezdésében említett intézkedéseket.

(1)  A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban meghatározza a 4. és 5. cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikkben említett okmányok külalakját.

(2)  A Bizottság elfogadja a 4. cikk (7) bekezdésében, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjában, (2) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 9. cikk (6) bekezdésében, a 11. cikk (5) bekezdésében és a 12. cikk (4) bekezdésében említett intézkedéseket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)  A Bizottság egységes feltételeket és kritériumokat állapít meg a következők tekintetében:

a) a 4. és 5. cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikkben említett okmányok kiadása, érvényessége és felhasználása;

b) a 7. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználása;

c) szükség esetén a példányok megjelölésére szolgáló eljárások meghatározása az azonosítás megkönnyítésére és az előírások betartásának biztosítására.

(3)  Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4)  A Bizottság szükség esetén további intézkedéseket fogad el az egyezményben részt vevő felek konferenciája által elfogadott határozatok, az egyezmény állandó bizottsága által meghozott határozatok vagy előterjesztett javaslatok és az egyezményi titkárság javaslatainak végrehajtására. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)  A Bizottság módosítja az A–D. mellékletet az A. mellékletre vonatkozó olyan módosítások kivételével, amelyek nem az egyezményben részes felek határozataiból következnek. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

20. cikk

Záró rendelkezések

Valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot és az egyezményi titkárságot azon rendelkezésekről, amelyeket kifejezetten e rendelet végrehajtása céljából fogadnak el, és valamennyi olyan jogi eszközről és meghozott intézkedésről, amelyeket e rendelet alkalmazására és végrehajtására alkalmaznak.

A Bizottság ezen információkról értesíti a többi tagállamot.

21. cikk

(1)  A 3626/82/EGK rendelet hatályát veszti.

(2)  Amíg a 19. cikk 1. és 2. pontja szerinti intézkedések elfogadása meg nem történik, a tagállamok fenntarthatják vagy folytathatják a 3626/82/EGK rendelettel és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény Közösségben történő alkalmazása során szükséges dokumentumok egységes kiadására és használatára vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1983. november 28-i 3418/83/EGK bizottsági rendelettel ( 9 ) összhangban elfogadott intézkedéseket.

▼M14

(3)  A rendelet alkalmazása előtt két hónappal a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban és a Tudományos Felülvizsgálati Csoporttal történt egyeztetés alapján:

▼B

a) ellenőrzi, hogy fennáll-e valamilyen ok azon fajok Közösség területére történő behozatali korlátozására vonatkozóan, amelyeket a 3626/82/EGK rendelet C1 mellékletében soroltak fel, és amelyek nem szerepelnek e rendelet A. mellékletében;

b) elfogad egy rendeletet, amely kiegészíti a D. mellékletet azon fajok reprezentatív listájával, amelyek a 3. cikk (4) bekezdésének a) pontjában megadott kritériumoknak megfelelnek.

22. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.

1997. június 1-jétől kell alkalmazni.

A 12. és 13. cikket, a 14. cikk (3) bekezdését, a 16., 17., 18. és 19. cikket, valamint a 21. cikk (3) bekezdését e rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M18
MELLÉKLET

Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez

1. Az A., B., C. és D. mellékletben szereplő fajokra az alábbiakkal történik utalás:

a) a fajok nevével; vagy

b) mint egy magasabb rendszertani egységben vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2. Az „spp.” rövidítés használatos egy magasabb rendszertani egység valamennyi fajának jelölésére.

3. A fajnál magasabb rendszertani egységekre történő utalások csupán tájékoztató vagy osztályozó célúak.

4. Az A. mellékletben félkövér betűvel szedett fajokat a 2009/147/EK tanácsi irányelvben ( 10 ) vagy a 92/43/EGK tanácsi irányelvben ( 11 ) meghatározott védelemnek megfelelően vették fel a listába.

5. A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb rendszertani egységeknél:

a) az „ssp” rövidítés az alfajt;

b) a „var(s)” rövidítés a változato(ka)t; valamint

c) a „fa” rövidítés a formát jelöli.

6. A fajok vagy magasabb rendszertani egységek neve mellett szereplő „(I)”, „(II)”, illetve „(III)” jelzések az Egyezmény azon függelékére utalnak, amelyben az érintett faj szerepel a 7., 8. és 9. megjegyzésnek megfelelően. Amennyiben nincs semmilyen magyarázó jegyzet, az érintett faj nem szerepel az Egyezmény függelékeiben.

7. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (I) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény I. függelékében.

8. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (II) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény II. függelékében.

9. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (III) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény III. függelékében. Ebben az esetben azt az országot, amelynek kapcsán az adott faj bekerült a III. függelékbe, szintén jelölik.

10. „Nemesített növényfajta” (kultivár): a kultúrnövények nevezéktanának nemzetközi kódexe 8. kiadásának meghatározása alapján olyan növénykultúra, a) amelynek szelekciója egy sajátos jegy vagy jegyek kombinációja alapján történt; b) amely e jegyek tekintetében elkülöníthető, egységes és stabil; és c) megfelelő eszközökkel történő szaporítás esetén megtartja ezeket a jellemzőket. Kultivár esetében csak az az új rendszertani egység vehető figyelembe, amelynek kategórianeve és meghatározása hivatalosan közzétételre került a kultúrnövények nevezéktanával foglalkozó nemzetközi kódex legújabb kiadásában.

11. Hibridek csak abban az esetben szerepelhetnek a függelékekben, ha a természetben önálló és tartós populációik találhatók. Azon hibrid állatokra, amelyeknek négy felmenő generációjából egy vagy több példány az A. vagy B. mellékletben szereplő valamely fajba tartozott, éppúgy vonatkoznak e rendelet rendelkezései, mintha önálló fajok lennének, akkor is, ha az érintett hibridek konkrétan nem szerepelnek a mellékletekben.

12. Ha egy faj szerepel az A., B. vagy C. mellékletben, akkor annak minden része és származéka is szerepel ugyanazon mellékletben, kivéve, ha az adott fajra vonatkozó jegyzetben feltüntetik, hogy csak bizonyos részei és származékai szerepelnek a mellékletben. A 2. cikk t) pontjának megfelelően a B. vagy C. mellékletben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett „#” jel és az azt követő szám az adott magasabb rendszertani egység konkrét részeit és származékait jelöli e rendelet alkalmazásában, a következőképpen:

#1

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a) a mag, a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat);

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; valamint

d) a Vanilla nemzetségbe tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka.

#2

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a) a mag és a pollen; valamint

b) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek.

#3

Egész és szeletelt gyökerek, valamint annak részei, kivéve a feldolgozott részeket és származékokat, mint a por, a tabletta, a kivonat, a tonik, a tea és az édesség.

#4

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a) a mag (ideértve az Orchidaceae maghéját), a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat). A kivétel nem vonatkozik a Mexikóból exportált Cactaceae spp. magjára, valamint a Madagaszkárról exportált Beccariophoenix madagascariensis és Neodypsis decaryi magjára;

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág;

d) a Vanilla (Orchidaceae) nemzetség, illetve a Cactaceae család betelepített vagy mesterségesen szaporított növényeinek termése, része és származéka; illetve

e) az Opuntia nemzetség Opuntia alnemzetségébe és a Selenicereus (Cactaceae) nemzetségbe tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények szára, virága, része és származéka; valamint

f) az Euphorbia antisyphilitica csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékei.

#5

A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez.

#6

A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez és a rétegelt lemez.

#7

A rönk, a fanyesedék, őrlemény és kivonat.

#8

Föld alatti részek (é. gyökerek és gumók): egészben, részben vagy porítva.

#9

Valamennyi rész és származék, kivéve amelyen a következő címke szerepel „Készült ellenőrzött begyűjtésű Hoodia spp.-ből ellenőrzött előállítás során nyert anyagból a megfelelő CITES irányító hatósággal való megállapodás szerint [Botswana: BW/xxxxxx számú megállapodás] [Namíbia: NA/xxxxxx számú megállapodás] [Dél-Afrika: ZA/xxxxxx számú megállapodás]”.

#10

A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, ideértve a húros hangszerekhez való vonók gyártására használt félkész faárut.

#11

A rönk, a fűrészfa, furnérlemez, rétegelt lemez, őrlemény és kivonat.

#12

A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, a rétegelt lemez és kivonat. Az összetevőjükként kivonatokat, többek között illatanyagokat tartalmazó késztermékekre nem vonatkozik ez a magyarázó jegyzet.

#13

Mag (nevezik endospermiumnak, gyümölcshúsnak vagy koprának is) és annak valamennyi származéka.

#14

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a) a mag és a pollen;

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a termések;

d) a levelek;

e) elhasznált agarfaőrlemény, beleértve a préselt őrleményt minden formában;

f) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek; ez a mentesség nem vonatkozik a gyöngyökre, olvasókra és faragványokra.

13. Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy magasabb rendszertani egységre vonatkozóan sem történt kiegészítés abból a célból, hogy hibridjeit e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek a mesterséges szaporítást tanúsító kereskedelmi bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.

14. A vizeletre, az ürülékre és az ámbrára, amelyek mellékterméknek minősülnek és az érintett állatok kezelése nélkül keletkeznek, nem vonatkoznak e rendelet előírásai.

15. A D. mellékletben szereplő állatfajokat illetően e rendelet rendelkezései kizárólag az élő és a teljes, illetve lényegében teljes elpusztult példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak:

§ 1

Bármely teljes vagy lényegében teljes bőr, nyers- vagy cserzett bőr.

§ 2

Bármely toll, illetve bármely tollal borított bőr vagy más rész.

16. A D. mellékletben szereplő növényfajokat illetően e rendelet rendelkezései kizárólag az élő példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak:

§ 3

Szárított és friss növények, beleértve adott esetben a következőket: levelek, gyökerek/gyökértörzs, szár, mag/spóra, kéreg, illetve termés.

§ 4

A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez. 

A. melléklet

B. melléklet

C. melléklet

Köznapi név

ÁLLATOK

CHORDATA (GERINCHÚROSOK)

MAMMALIA

 
 
 

EMLŐSÖK

ARTIODACTYLA

 
 
 

PÁROSUJJÚ PATÁSOK

Antilocapridae

 
 
 

Villásszarvú-antilopfélék

Antilocapra americana (I) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel)

 
 

Villásszarvú antilop

Bovidae

 
 
 

Marhafélék

Addax nasomaculatus (I)

 
 

Mendeszantilop

 

Ammotragus lervia (II)

 

Sörényes juh

 
 

Antilope cervicapra (III Nepál)

Indiai antilop

 

Bison bison athabascae (II)

 

Erdei amerikai bölény

Bos gaurus (I) (a Bos frontalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

 
 

Gaur

Bos mutus (I) (a Bos grunniens-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

 
 

Jak

Bos sauveli (I)

 
 

Kouprey

 
 

Bubalus arnee (III Nepál) (a Bubalus bubalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

Vízibivaly

Bubalus depressicornis (I)

 
 

Alföldi anoa

Bubalus mindorensis (I)

 
 

Mindoro bivaly

Bubalus quarlesi (I)

 
 

Hegyi anoa

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 
 

Pödröttszarvú kecske

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 

Kínai széró

Capricornis rubidus (I)

 
 

Vörös széró

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

Déli gorál

Capricornis thar (I)

 
 

Himalájai széró

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brooke-bóbitásantilop

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Feketelábú bóbitásantilop

Cephalophus jentinki (I)

 
 

Libériai bóbitásantilop

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilby-bóbitásantilop

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Sárgahátú bóbitásantilop

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebra-bóbitásantilop

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Tarka lantszarvúantilop

Gazella cuvieri (I)

 
 

Edmi gazella

 
 

Gazella dorcas (III Algéria/Tunézia)

Dorkász gazella

Gazella leptoceros (I)

 
 

Homoki gazella

Hippotragus niger variani (I)

 
 

Óriás fekete lóantilop

 

Kobus leche (II)

 

Zambézi mocsáriantilop

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

Vörös gorál

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

Hosszúfarkú gorál

Naemorhedus goral (I)

 
 

Közönséges gorál

Naemorhedus griseus (I)

 
 

Kínai gorál

Nanger dama (I)

 
 

Dám gazella

Oryx dammah (I)

 
 

Kardszarvú nyársasantilop

Oryx leucoryx (I)

 
 

Arab nyársasantilop

 

Ovis ammon (II) (az A. mellékletben szereplő alfajok kivételével)

 

Argali juh

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

Tibeti argali juh

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 

Kara Tau argali juh

 

Ovis canadensis (II) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel)

 

Vastagszarvú juh

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

Ciprusi muflon

 

Ovis vignei (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

 

Urial

Ovis vignei vignei (I)

 
 

Indiai urial

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

Tibeti antilop, csiru

 

Philantomba monticola (II)

 

Kék bóbitásantilop

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

Vietnámi antilop

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 
 

Abruzzói zerge

 

Saiga borealis (II)

 

Mongol tatárantilop

 

Saiga tatarica (II)

 

Nyugati tatárantilop

 
 

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

Négyszarvú antilop

Camelidae

 
 
 

Tevefélék

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanakó

Vicugna vicugna (I) (az alábbi populációik kivételével: Argentína [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia [a teljes populáció]; Chile [a Primera Región populációja]; Ecuador [a teljes populáció] és Peru [a teljes populáció]; amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

Vicugna vicugna (II) (csak az alábbi populációk: Argentína (1) [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia (2) [a teljes populáció]; Chile (3) [a Primera Región populációja]; Ecuador (4) [a teljes populáció] és Peru (5) [a teljes populáció]; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel)

 

Vikunya

Cervidae

 
 
 

Szarvasfélék

Axis calamianensis (I)

 
 

Calamian-szarvas

Axis kuhlii (I)

 
 

Kuhl-szarvas

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

Annami-disznószarvas

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

Lápi szarvas

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Kasmíri gímszarvas

 
 

Cervus elaphus barbarus (III Algéria/Tunézia)

Atlasz-gímszarvas

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

Hangul-gímszarvas

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

Mezopotámiai szarvas

Hippocamelus spp. (I)

 
 

Villásszarvasok

 
 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Vörös nyársasszarvas cerasina alfaja

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

Kontyos muntyákszarvas

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

Vietnami muntyákszarvas

 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Maja fehérfarkú szarvas

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

Pampaszarvas

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Északi törpeszarvas

Pudu puda (I)

 
 

Déli törpeszarvas

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

Mocsári szarvas

Rucervus eldii (I)

 
 

Líraszarvas

Hippopotamidae

 
 
 

Vízilófélék

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Törpevíziló

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nílusi víziló

Moschidae

 
 
 

Pézsmaszarvasfélék

Moschus spp. (I) (csak az afganisztáni, bhutáni, india, mianmari, nepáli és pakisztáni populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

Moschus spp. (II) (az afganisztáni, bhutáni, indiai, mianmari, nepáli és pakisztáni populációk kivételével; amelyek az A. mellékletben szerepelnek)

 

Pézsmaszarvasok

Suidae

 
 
 

Disznófélék

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

Közönséges babiruszadisznó

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 

Bola Batu babiruszadisznó

Babyrousa celebensis (I)

 
 

Nagyfogú babiruszadisznó

Babyrousa togeanensis (I)

 
 

Malenge-szigeti babiruszadisznó

Sus salvanius (I)

 
 

Törpedisznó

Tayassuidae

 
 
 

Pekarifélék

 

Tayassuidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével és az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban és az USA-ban élő populációi kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

 

Pekarifélék

Catagonus wagneri (I)

 
 

Chaco-pekari

CARNIVORA

 
 
 

RAGADOZÓK

Ailuridae

 
 
 

Kispandafélék

Ailurus fulgens (I)

 
 

Kispanda

Canidae

 
 
 

Kutyafélék

 
 

Canis aureus (III India)

Aranysakál

Canis lupus (I/II)

(Minden populáció, kivéve Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációit. Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációi az I. függelékben szerepelnek; minden egyéb populáció a II. függelékben található. Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek.

Canis lupus (II) (Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációi). Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek.

 

Szürke farkas

Canis simensis

 
 

Etióp sakál

 

Cerdocyon thous (II)

 

Közönséges pamparóka

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Sörényesfarkas

 

Cuon alpinus (II)

 

Vadkutya

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Culpeo pamparóka

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darwin-pamparóka

 

Lycalopex griseus (II)

 

Argentin pamparóka

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Igazi pamparóka

Speothos venaticus (I)

 
 

Erdeikutya

 
 

Vulpes bengalensis (III India)

Indiai róka

 

Vulpes cana (II)

 

Afgán róka

 

Vulpes zerda (II)

 

Sivatagi róka

Eupleridae

 
 
 

Falanukfélék

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossza

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuk

 

Fossa fossana (II)

 

Madagaszkári cibetmacska

Felidae

 
 
 

Macskafélék

 

Felidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. A háziasított változat példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

 

Macskafélék

Acinonyx jubatus (I) (Élő egyedekre, valamint vadászati trófeákra az éves exportkvótákat a következőképpen állapították meg: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. E példányok kereskedelmére e rendelet 4. cikkének (1) bekezdése vonatkozik.)

 
 

Gepárd

Caracal caracal (I) (csak az ázsiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 
 

Sivatagi macska (karakál)

Catopuma temminckii (I)

 
 

Temminck-macska

Felis nigripes (I)

 
 

Feketelábú macska

Felis silvestris (II)

 
 

Vadmacska

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

Geoffroy-macska

Leopardus jacobitus (I)

 
 

Andesi macska

Leopardus pardalis (I)

 
 

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 
 

Tigrismacska

Leopardus wiedii (I)

 
 

Hosszúfarkú macska

Lynx lynx (II)

 
 

Közönséges hiúz

Lynx pardinus (I)

 
 

Párduchiúz

Neofelis nebulosa (I)

 
 

Ködfoltos párduc

Panthera leo persica (I)

 
 

Ázsiai oroszlán

Panthera onca (I)

 
 

Jaguár

Panthera pardus (I)

 
 

Leopárd

Panthera tigris (I)

 
 

Tigris

Pardofelis marmorata (I)

 
 

Márványfoltos macska

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (csak a bangladesi, indiai és thaiföldi populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 
 

Bengáli törpemacska törzsalakja

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

Iriomote-törpemacska

Prionailurus planiceps (I)

 
 

Laposfejű macska

Prionailurus rubiginosus (I) (csak az indiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 
 

Rozsdás macska

Puma concolor coryi (I)

 
 

Floridai puma

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

Costa Ricai puma

Puma concolor couguar (I)

 
 

Keleti puma

Puma yagouaroundi (I) (csak a közép- és észak-amerikai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 
 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 
 

Hópárduc

Herpestidae

 
 
 

Mongúzfélék

 
 

Herpestes edwardsi (III. India)

Szürke mongúz

 
 

Herpestes fuscus (III India)

Rövidfarkú mongúz

 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Jávai mongúz auropunctatus alfaja

 
 

Herpestes smithii (III India)

Smith-mongúz

 
 

Herpestes urva (III India)

Rákász-mongúz

 
 

Herpestes vitticollis (III India)

Csíkosnyakú mongúz

Hyaenidae

 
 
 

Hiénafélék

 
 

Proteles cristata (III Botswana)

Cibethiéna

Mephitidae

 
 
 

Bűzösborzfélék

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagóniai bűzösborz

Mustelidae

 
 
 

Menyétfélék

Lutrinae

 
 
 

Vidraformák

 

Lutrinae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Vidrák

Aonyx capensis microdon (I) (csak a kameruni és nigériai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 
 

Kongói tömpeujjúvidra

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

Tengeri vidra

Lontra felina (I)

 
 

Parti vidra

Lontra longicaudis (I)

 
 

Hosszúfarkú vidra

Lontra provocax (I)

 
 

Déli vidra

Lutra lutra (I)

 
 

Közönséges vidra

Lutra nippon (I)

 
 

Japán vidra

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

Óriásvidra

Mustelinae

 
 
 

Menyétformák

 
 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 
 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Nagy grizon

 
 

Martes flavigula (III India)

Sárgatorkú nyest

 
 

Martes foina intermedia (III India)

Nyest intermedia alfaja

 
 

Martes gwatkinsii (III India)

Gwatkins-nyest

 
 

Mellivora capensis (III Botswana)

Méhészborz

Mustela nigripes (I)

 
 

Feketelábú görény

Odobenidae

 
 
 

Rozmárfélék

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Rozmár

Otariidae

 
 
 

Fülesfókafélék

 

Arctocephalus spp (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Medvefókák

Arctocephalus philippii (II)

 
 

Juan Fernandez-medvefóka

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

Guadelupe-medvefóka

Phocidae

 
 
 

Fókafélék

 

Mirounga leonina (II)

 

Déli elefántfóka

Monachus spp. (I)

 
 

Barátfókák

Procyonidae

 
 
 

Mosómedvefélék

 
 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Ecsetfarkú nyestmedve

 
 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Közép-amerikai macskanyérc

 
 

Nasua narica (III Honduras)

Fehérorrú koati

 
 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Vörösorrú koati solitaria alfaja

 
 

Potos flavus (III Honduras)

Farksodró

Ursidae

 
 
 

Medvefélék

 

Ursidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Medvefélék

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

Óriáspanda

Helarctos malayanus (I)

 
 

Maláj medve

Melursus ursinus (I)

 
 

Ajakos medve

Tremarctos ornatus (I)

 
 

Pápaszemes medve

Ursus arctos (I/II)

(csak a bhutáni, kínai, mexikói és mongóliai populációk és az Ursus arctos isabellinus alfaj szerepel az I. függelékben; az összes többi populáció és alfaj a II. függelékben szerepel).

 
 

Barna medve

Ursus thibetanus (I)

 
 

Örvös medve

Viverridae

 
 
 

Cibetmacskafélék

 
 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 
 

Civettictis civetta (III Botswana)

Afrikai cibetmacska

 

Cynogale bennettii (II)

 

Vidracibet

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Sávos pálmasodró

 
 

Paguma larvata (III India)

Álcás pálmasodró

 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Közönséges pálmasodró

 
 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Jerdon-pálmasodró

 

Prionodon linsang (II)

 

Sávos tigrispetymeg

Prionodon pardicolor (I)

 
 

Foltos tigrispetymeg

 
 

Viverra civettina (III India)

Malabári cibetmacska

 
 

Viverra zibetha (III India)

Indiai cibetmacska

 
 

Viverricula indica (III India)

Kis cibetmacska

CETACEA

 
 
 

CETEK (delfinek, bálnák)

CETACEA spp. (I/II) (6)

 
 

Cetek

CHIROPTERA

 
 
 

DENEVÉREK

Phyllostomidae

 
 
 

Hártyásorrú denevérek

 
 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Csíkoshátú gyümölcsdenevér

Pteropodidae

 
 
 

Repülőkutya-félék

 

Acerodon spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Repülőrókák

Acerodon jubatus (I)

 
 

Fülöp-szigeteki repülőróka

 

Pteropus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok, valamint a Pteropus brunneus kivételével)

 

Repülőrókák

Pteropus insularis (I)

 
 

Caroline-repülőróka

Pteropus livingstonii (II)

 
 

Livingstone-repülőróka

Pteropus loochoensis (I)

 
 

Japán repülőróka

Pteropus mariannus (I)

 
 

Mariana-repülőróka

Pteropus molossinus (I)

 
 

Aranyfejű repülőróka

Pteropus pelewensis (I)

 
 

Pelew-szigeti repülőróka

Pteropus pilosus (I)

 
 

Palau-repülőróka

Pteropus rodricensis (II)

 
 

Rodrigez-repülőkutya

Pteropus samoensis (I)

 
 

Samoa-repülőróka

Pteropus tonganus (I)

 
 

Tonga-repülőróka

Pteropus ualanus (I)

 
 

Kosrae-szigeti repülőróka

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

Pemba-repülőróka

Pteropus yapensis (I)

 
 

Yap-szigeti repülőróka

CINGULATA

 
 
 

ÖVESÁLLATOK

Dasypodidae

 
 
 

Tatufélék

 
 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Északi csupaszfarkú tatu

 
 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Nagy csupaszfarkú-tatu

 

Chaetophractus nationi (II) (A megállapított éves exportkvóta nulla. A faj minden példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.)

 

Bolíviai szőröstatu

Priodontes maximus (I)

 
 

Óriástatu

DASYUROMORPHIA

 
 
 

ERSZÉNYES RAGADOZÓK

Dasyuridae

 
 
 

Erszényesnyestfélék

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

Hosszúfarkú erszényescickány

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

Homoki erszényescickány

DIPROTODONTIA

 
 
 

KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEK

Macropodidae

 
 
 

Kengurufélék

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Szürke kúszókenguru

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Fekete kúszókenguru

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

Vörhenyes nyúlkenguru

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

Keresztsávos nyúlkenguru

Onychogalea fraenata (I)

 
 

Kantáros karmoskenguru

Phalangeridae

 
 
 

Kuszkuszfélék

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Sötétfarkú kuszkusz

 

Phalanger mimicus (II)

 

Déli kuszkusz

 

Phalanger orientalis (II)

 

Szürke kuszkusz

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Apró foltoskuszkusz

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Foltos kuszkusz

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Pettyes foltoskuszkusz

Potoroidae

 
 
 

Patkánykenguru-félék

Bettongia spp. (I)

 
 

Patkánykenguruk

Vombatidae

 
 
 

Vombatfélék

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

Északi vombat

LAGOMORPHA

 
 
 

NYÚLALAKÚAK

Leporidae

 
 
 

Nyúlfélék

Caprolagus hispidus (I)

 
 

Sörtés nyúl

Romerolagus diazi (I)

 
 

Mexikói nyúl

MONOTREMATA

 
 
 

KLOAKÁSOK

Tachyglossidae

 
 
 

Hangyászsünfélék

 

Zaglossus spp. (II)

 

Hosszúcsőrű hangyászsünök

PERAMELEMORPHIA

 
 
 

ORMÁNYOS ERSZÉNYESEK

Peramelidae

 
 
 

Bandikutfélék

Perameles bougainville (I)

 
 

Nyugati bandikut

Thylacomyidae

 
 
 

Erszényesnyúlfélék

Macrotis lagotis (I)

 
 

Közönséges erszényesnyúl

PERISSODACTYLA

 
 
 

PÁRATLANUJJÚ PATÁSOK

Equidae

 
 
 

Lófélék

Equus africanus (I) (az Equus asinus-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.)

 
 

Afrikai vadszamár

Equus grevyi (I)

 
 

Grevy-zebra

Equus hemionus (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de az Equus hemionus hemionus és az Equus hemionus khur alfajok az I. függelékben találhatók.)

 
 

Ázsiai vadszamár

Equus kiang (II)

 
 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 
 

Vadló

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmann-hegyizebra

Equus zebra zebra (I)

 
 

Fokföldi hegyizebra

Rhinocerotidae

 
 
 

Orrszarvúfélék

Rhinocerotidae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő alfajok kivételével)

 
 

Orrszarvúfélék

 

Ceratotherium simum simum (II) (csak a dél-afrikai és a szváziföldi populációk; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. Az alfaj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően kell szabályozni)

 

Déli szélesszájú orrszarvú

Tapiridae

 
 
 

Tapírfélék

Tapiridae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő faj kivételével)

 
 

Tapírfélék

 

Tapirus terrestris (II)

 

Közönséges tapír

PHOLIDOTA

 
 
 

TOBZOSKÁK

Manidae

 
 
 

Tobzoskafélék

 

Manis spp. (II)

(A Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica és Manis pentadactyla vadon befogott és elsődlegesen kereskedelmi célból forgalomba kerülő példányaira a megállapított éves exportkvóta nulla.)

 

Tobzoskák

PILOSA

 
 
 

VENDÉGIZÜLETESEK

Bradypodidae

 
 
 

Háromujjúlajhár-félék

 

Bradypus variegatus (II)

 

Füstös háromujjúlajhár

Megalonychidae

 
 
 

Kétujjúlajhár-félék

 
 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Hoffman-kétujjúlajhár

Myrmecophagidae

 
 
 

Hangyászfélék

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Sörényes hangyász

 
 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Északi hangyász

PRIMATES

 
 
 

FŐEMLŐSÖK

 

PRIMATES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Főemlősök

Atelidae

 
 
 

Pókmajomfélék

Alouatta coibensis (I)

 
 

Coiba-bőgőmajom

Alouatta palliata (I)

 
 

Mellényes bőgőmajom

Alouatta pigra (I)

 
 

Mexikói bőgőmajom

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

Ékes pókmajom frontanus alfaja

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

Ékes pókmajom panamai alfaja

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

Gyapjas pókmajom

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 

Északi gyapjasmajom

Oreonax flavicauda (I)

 
 

Sárgafarkú gyapjasmajom

Cebidae

 
 
 

Csuklyásmajomfélék

Callimico goeldii (I)

 
 

Ugró tamarin

Callithrix aurita (I)

 
 

Fehérpamacsos selyemmajom

Callithrix flaviceps (I)

 
 

Sárgafejű selyemmajom

Leontopithecus spp. (I)

 
 

Oroszlánmajmok

Saguinus bicolor (I)

 
 

Csupaszpofájú tamarin

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

Geoffroy-tamarin

Saguinus leucopus (I)

 
 

Fehérkezű tamarin

Saguinus martinsi (I)

 
 

Martins-tamarin

Saguinus oedipus (I)

 
 

Gyapjasfejű tamarin

Saimiri oerstedii (I)

 
 

Vöröshátú mókusmajom

Cercopithecidae

 
 
 

Cerkóffélék

Cercocebus galeritus (I)

 
 

Kalapos mangábé

Cercopithecus diana (I)

 
 

Diána-cerkóf

Cercopithecus roloway (I)

 
 

Sárgacombú cerkóf

Cercopithecus solatus (II)

 
 

Sárgafarkú cerkóf

Colobus satanas (II)

 
 

Ördögkolobusz

Macaca silenus (I)

 
 

Oroszlánfejű makákó

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

Drill

Mandrillus sphinx (I)

 
 

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

 
 

Borneói nagyorrúmajom

Piliocolobus foai (II)

 
 

Közép-afrikai vöröskolobusz

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 

Uzungwa-vööröskolobusz

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

Kirk keleti kolobusz

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

Keleti kolobusz

Piliocolobus preussi (II)

 
 

Preuss-kolobusz

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

Tana-kolobusz

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

Ugandai vöröskolobusz

Piliocolobus tholloni (II)

 
 

Thollon-vöröskolobusz

Presbytis potenziani (I)

 
 

Mentawai langur

Pygathrix spp. (I)

 
 

Piszeorrú majmok

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

Piszemajmok

Semnopithecus ajax (I)

 
 

Kasmíri szürkelangur

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

Dussumier-szürkelangur

Semnopithecus entellus (I)

 
 

Hulmán langur

Semnopithecus hector (I)

 
 

Terrai szürkelangur

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 

Feketelábú szürkelangur

Semnopithecus priam (I)

 
 

Sri Lanka-i szürkelangur

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 

Hegyi szürkelangur

Simias concolor (I)

 
 

Malacfarkúlangur

Trachypithecus delacouri (II)

 
 

Delacour-langur

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

François-langur

Trachypithecus geei (I)

 
 

Aranylangur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 

Ha Tinh-i langur

Trachypithecus johnii (II)

 
 

Nilgiri-langur

Trachypithecus laotum (II)

 
 

Laoszi langur

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

Sapkás langur

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 

Fehérfejű langur

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 

Shortridge-langur

Cheirogaleidae

 
 
 

Törpemakifélék

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

Törpemakifélék

Daubentoniidae

 
 
 

Véznaujjúmaki-félék

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

Véznaujjú maki

Hominidae

 
 
 

Emberfélék

Gorilla beringei (I)

 
 

Keleti gorilla (hegyi gorilla)

Gorilla gorilla (I)

 
 

Gorilla

Pan spp. (I)

 
 

Csimpánzok

Pongo abelii (I)

 
 

Szumátrai orangután

Pongo pygmaeus (I)

 
 

Borneói orángután

Hylobatidae

 
 
 

Gibbonfélék

Hylobatidae spp. (I)

 
 

Gibbonfélék

Indriidae

 
 
 

Indrifélék

Indriidae spp. (I)

 
 

Indrifélék

Lemuridae

 
 
 

Makifélék

Lemuridae spp. (I)

 
 

Makifélék

Lepilemuridae

 
 
 

Fürgemakifélék

Lepilemuridae spp. (I)

 
 

Fürgemakifélék

Lorisidae

 
 
 

Lórifélék

Nycticebus spp. (I)

 
 

Lajhármakik

Pitheciidae

 
 
 

Sakifélék

Cacajao spp. (I)

 
 

Uakarik

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 

Nincs magyar neve

Callicebus melanochir (II)

 
 

Nincs magyar neve

Callicebus nigrifrons (II)

 
 

Feketehomlokú kabócamajom

Callicebus personatus (II)

 
 

Feketearcú kabócamajom

Chiropotes albinasus (I)

 
 

Fehérorrú sátánmajom

Tarsiidae

 
 
 

Koboldmakifélék

Tarsius spp. (II)

 
 

Koboldmakik

PROBOSCIDEA

 
 
 

ORMÁNYOSOK

Elephantidae

 
 
 

Elefántfélék

Elephas maximus (I)

 
 

Ázsiai elefánt

Loxodonta africana (I) (a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

Loxodonta africana (II)

(csak a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk (7); az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel)

 

Afrikai elefánt

RODENTIA

 
 
 

RÁGCSÁLÓK

Chinchillidae

 
 
 

Csincsillafélék

Chinchilla spp. (I) (a háziasított forma példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

 
 

Csincsillák

Cuniculidae

 
 
 

Pakafélék

 
 

Cuniculus paca (III Honduras)

Pettyes paka

Dasyproctidae

 
 
 

Agutifélék

 
 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Közép-amerikai aguti

Erethizontidae

 
 
 

Kúszósülfélék

 
 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Mexikói kúszósül

 
 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Tüskés kúszósül

Hystricidae

 
 
 

Tarajossülfélék

Hystrix cristata

 
 

Tarajos sül

Muridae

 
 
 

Egérfélék

Leporillus conditor (I)

 
 

Nagy rőzsepatkány

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

Dűnelakó ausztrálegér

Xeromys myoides (I)

 
 

Ausztrál mocsáripatkány

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

Ausztrál szirtipatkány

Sciuridae

 
 
 

Mókusfélék

Cynomys mexicanus (I)

 
 

Mexikói prérikutya

 
 

Marmota caudata (III India)

Hosszúfarkú mormota

 
 

Marmota himalayana (III India)

Himalájai mormota

 

Ratufa spp. (II)

 

Királymókusok

 

Callosciurus erythraeus (csak az élő példányok)

 

Csinos tarkamókus

 

Sciurus carolinensis (csak az élő példányok)

 

Szürkemókus

 
 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Deppe-erdeimókus

 

Sciurus niger (csak az élő példányok)

 

Amerikai rókamókus

SCANDENTIA

 
 
 

MÓKUSCICKÁNY-ALAKÚAK

 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Mókuscickányok

SIRENIA

 
 
 

SZIRÉNEK

Dugongidae

 
 
 

Dugongfélék

Dugong dugon (I)

 
 

Dugong

Trichechidae

 
 
 

Manátifélék

Trichechus inunguis (I)

 
 

Dél-amerikai manáti

Trichechus manatus (I)

 
 

Karibi manáti

Trichechus senegalensis (I)

 
 

Afrikai manáti

AVES

 
 
 

Madarak

ANSERIFORMES

 
 
 

LÚDALAKÚAK

Anatidae

 
 
 

Récefélék

Anas aucklandica (I)

 
 

Auckland-szigeti réce

 

Anas bernieri (II)

 

Bernier-réce

Anas chlorotis (I)

 
 

Maori réce

 

Anas formosa (II)

 

Cifra réce

Anas laysanensis (I)

 
 

Laysani réce

Anas nesiotis (I)

 
 

Campbell-szigeti réce

Anas querquedula

 
 

Böjti réce

Asarcornis scutulata (I)

 
 

Dzsungelréce

Aythya innotata

 
 

Madagaszkári cigányréce

Aythya nyroca

 
 

Cigányréce

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

Kanadai lúd aleut-szigeteki alfaja

Branta ruficollis (II)

 
 

Vörösnyakú lúd

Branta sandvicensis (I)

 
 

Hawaii lúd

 
 

Cairina moschata (III Honduras)

Pézsmaréce

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koszkoróbahattyú

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Feketenyakú hattyú

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd)

 
 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Feketehasú fütyülőlúd

 
 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Sujtásos fütyülőlúd

Mergus octosetaceus

 
 

Brazíl bukó

 

Oxyura jamaicensis (csak az élő példányok)

 

Halcsontfarkú réce

Oxyura leucocephala (II)

 
 

Kékcsőrű réce

Rhodonessa caryophyllacea (valószínűleg kipusztult) (I)

 
 

Rózsásfejű réce

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Bütykös fényréce

Tadorna cristata

 
 

Koreai ásólúd

APODIFORMES

 
 
 

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

Trochilidae

 
 
 

Kolibrifélék

 

Trochilidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Kolibrifélék

Glaucis dohrnii (I)

 
 

Bahia-remetekolibri

CHARADRIIFORMES

 
 
 

LILEALAKÚAK

Burhinidae

 
 
 

Ugartyúkfélék

 
 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Koronás ugartyúk

Laridae

 
 
 

Sirályfélék

Larus relictus (I)

 
 

Mongol sirály

Scolopacidae

 
 
 

Szalonkafélék

Numenius borealis (I)

 
 

Eszkimópóling

Numenius tenuirostris (I)

 
 

Vékonycsőrű póling

Tringa guttifer (I)

 
 

Pettyes cankó

CICONIIFORMES

 
 
 

GÓLYAALAKÚAK

Ardeidae

 
 
 

Gémfélék

Ardea alba

 
 

Nagy kócsag

Bubulcus ibis

 
 

Pásztorgém

Egretta garzetta

 
 

Kis kócsag

Balaenicipitidae

 
 
 

Papucscsőrűgólya-félék

 

Balaeniceps rex (II)

 

Papucscsőrű gólya

Ciconiidae

 
 
 

Gólyafélék

Ciconia boyciana (I)

 
 

Feketecsőrű gólya

Ciconia nigra (II)

 
 

Fekete gólya

Ciconia stormi

 
 

Pápaszemes gólya

Jabiru mycteria (I)

 
 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 
 

Sárgafejű marabu

Mycteria cinerea (I)

 
 

Szumátrai tantalusz

Phoenicopteridae

 
 
 

Flamingófélék

 

Phoenicopteridae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Flamingók

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

Rózsás flamingó

Threskiornithidae

 
 
 

Íbiszfélék

 

Eudocimus ruber (II)

 

Skarlátbatla

Geronticus calvus (II)

 
 

Déli tarvarjú

Geronticus eremita (I)

 
 

Tarvarjú

Nipponia nippon (I)

 
 

Nipponíbisz

Platalea leucorodia (II)

 
 

Kanalasgém

Pseudibis gigantea

 
 

Óriásíbisz

COLUMBIFORMES

 
 
 

GALAMBALAKÚAK

Columbidae

 
 
 

Galambfélék

Caloenas nicobarica (I)

 
 

Sörényes galamb

Claravis godefrida

 
 

Sávos ezüstgalamb

Columba livia

 
 

Szirti galamb

Ducula mindorensis (I)

 
 

Mindori császárgalamb

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzoni csillagosgalamb

 

Goura spp. (II)

 

Koronásgalambfajok

Leptotila wellsi

 
 

Grenadai gerle

 
 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Rózsás galamb

Streptopelia turtur

 
 

Vadgerle

CORACIIFORMES

 
 
 

SZALAKÓTALAKÚAK

Bucerotidae

 
 
 

Szarvascsőrűmadár-félék

 

Aceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Aceros nipalensis (I)

 
 

Vöröstorkú szarvascsőrűmadár

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

Berenicornis spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

Buceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Buceros bicornis (I)

 
 

Nagy szarvascsőrűmadár

 

Penelopides spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Rhinoplax vigil (I)

 
 

Kalapácsfejű szarvascsőrűmadár

 

Rhyticeros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

Sárgatorkú szarvascsőrűmadár

CUCULIFORMES

 
 
 

TURÁKÓALAKÚAK

Musophagidae

 
 
 

Turákófélék

 

Tauraco spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Turákók

Tauraco bannermani (II)

 
 

Bannerman-turákó

FALCONIFORMES

 
 
 

SÓLYOMALAKÚAK

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(az A. mellékletben szereplő fajok kivételével; az újvilágikeselyű-félék (Cathartidae) C. mellékletben szereplő egy fajának kivételével; e család többi faja nem szerepel e rendelet mellékleteiben, valamint a Caracara lutosa kivételével)

 

Sólyomalakúak

Accipitridae

 
 
 

Vágómadárfélék

Accipiter brevipes (II)

 
 

Kis héja

Accipiter gentilis (II)

 
 

Héja

Accipiter nisus (II)

 
 

Karvaly

Aegypius monachus (II)

 
 

Barátkeselyű

Aquila adalberti (I)

 
 

Ibériai sas

Aquila chrysaetos (II)

 
 

Szirti sas

Aquila clanga (II)

 
 

Fekete sas

Aquila heliaca (I)

 
 

Parlagi sas

Aquila pomarina (II)

 
 

Békászó sas

Buteo buteo (II)

 
 

Egerészölyv

Buteo lagopus (II)

 
 

Gatyás ölyv

Buteo rufinus (II)

 
 

Pusztai ölyv

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

Csigászhéja kubai alfaja

Circaetus gallicus (II)

 
 

Kígyászölyv

Circus aeruginosus (II)

 
 

Barna rétihéja

Circus cyaneus (II)

 
 

Kékes rétihéja

Circus macrourus (II)

 
 

Fakó rétihéja

Circus pygargus (II)

 
 

Hamvas rétihéja

Elanus caeruleus (II)

 
 

Kuhi

Eutriorchis astur (II)

 
 

Madagaszkári kígyászhéja

Gypaetus barbatus (II)

 
 

Saskeselyű

Gyps fulvus (II)

 
 

Fakó keselyű

Haliaeetus spp. (I/II) (a rétisas – Haliaeetus albicilla az I., a többi faj a II. függelékben szerepel)

 
 

Rétisasok

Harpia harpyja (I)

 
 

Hárpia

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

Héjasas

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

Törpesas

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

Tumbesi erdeiölyv

Milvus migrans (II) (a B. mellékletben szereplő Milvus migrans lineatus kivételével)

 
 

Barna kánya

Milvus milvus (II)

 
 

Vörös kánya

Neophron percnopterus (II)

 
 

Dögkeselyű

Pernis apivorus (II)

 
 

Darázsölyv

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

Majomevő sas

Cathartidae

 
 
 

Újvilágikeselyű-félék

Gymnogyps californianus (I)

 
 

Kaliforniai kondor

 
 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Királykeselyű

Vultur gryphus (I)

 
 

Andesi kondor

Falconidae

 
 
 

Sólyomfélék

Falco araeus (I)

 
 

Seychelle-szigeteki vércse

Falco biarmicus (II)

 
 

Feldegg-sólyom

Falco cherrug (II)

 
 

Kerecsensólyom

Falco columbarius (II)

 
 

Kis sólyom

Falco eleonorae (II)

 
 

Eleonóra-sólyom

Falco jugger (I)

 
 

Indiai sólyom

Falco naumanni (II)

 
 

Fehérkarmú vércse

Falco newtoni (I) (csak a Seychelle-szigeteki populáció)

 
 

Madagaszkári vércse

Falco pelegrinoides (I)

 
 

Sivatagi sólyom

Falco peregrinus (I)

 
 

Vándorsólyom

Falco punctatus (I)

 
 

Mauritiusi vércse

Falco rusticolus (I)

 
 

Északi sólyom (vadászsólyom)

Falco subbuteo (II)

 
 

Kabasólyom

Falco tinnunculus (II)

 
 

Vörösvércse

Falco vespertinus (II)

 
 

Kék vércse

Pandionidae

 
 
 

Halászsasfélék

Pandion haliaetus (II)

 
 

Halászsas

GALLIFORMES

 
 
 

TYÚKALAKÚAK

Cracidae

 
 
 

Hokkófélék

Crax alberti (III Kolumbia)

 
 

Kéklebenyes hokkó

Crax blumenbachii (I)

 
 

Atlanti hokkó

 
 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

Sárgabütykös hokkó

 

Crax fasciolata

 

Csupaszarcú hokkó

 
 

Crax globulosa (III Kolumbia)

Pirosbütykös hokkó

 
 

Crax rubra (III Kolumbia, Costa Rica, Guatemala és Honduras)

Púpos hokkó

Mitu mitu (I)

 
 

Csupaszfülű mitu

Oreophasis derbianus (I)

 
 

Szarvas hokkó

 
 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Yukatáni erdeityúk

 
 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

Sisakoshokkó

Penelope albipennis (I)

 
 

Fehérszárnyú sakutyúk

 
 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Borzas sakutyúk

 
 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Szurdokguán

Pipile jacutinga (I)

 
 

Pápaszemes guán

Pipile pipile (I)

 
 

Trinidadi guán

Megapodiidae

 
 
 

Lábastyúkfélék

Macrocephalon maleo (I)

 
 

Kalapácsfejű tyúk

Phasianidae

 
 
 

Fácánfélék

 

Argusianus argus (II)

 

Argosz-páva

Catreus wallichii (I)

 
 

Bóbitás fácán

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

Bozótfürj sonora-sivatagi alfaja

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

Fehér fülesfácán

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

Barna fülesfácán

 

Gallus sonneratii (II)

 

Gyöngyös bankivatyúk

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Vérfácán

Lophophorus impejanus (I)

 
 

Himalájai fényfácán

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

Kékfarkú fényfácán

Lophophorus sclateri (I)

 
 

Fehérfarkú fényfácán

Lophura edwardsi (I)

 
 

Vietnámi fácán

 

Lophura hatinhensis

 

Annami fácán

Lophura swinhoii (I)

 
 

Nyerges fácán

 
 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Pávaszemes pulyka

Odontophorus strophium

 
 

Örvös fogasfürj

Ophrysia superciliosa

 
 

Himalájai fürj

 

Pavo muticus (II)

 

Zöld páva

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Szürke pávafácán

 

Polyplectron germaini (II)

 

Barna pávafácán

 

Polyplectron malacense (II)

 

Maláj pávafácán

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

Díszes pávafácán

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneói pávafácán

Rheinardia ocellata (I)

 
 

Gyöngyös fácán

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

Fehérnyakú fácán

Syrmaticus humiae (I)

 
 

Burmai fácán

Syrmaticus mikado (I)

 
 

Mikádófácán

Tetraogallus caspius (I)

 
 

Kaszpi királyfogoly

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

Tibeti királyfogoly

Tragopan blythii (I)

 
 

Fehérhasú tragopán

Tragopan caboti (I)

 
 

Mandarintragopán

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

Kasmír-tragopán

 
 

Tragopan satyra (III Nepál)

Szatírtragopán

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Nagy prérityúk texasi alfaja

GRUIFORMES

 
 
 

DARUALAKÚAK

Gruidae

 
 
 

Darufélék

 

Gruidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Darufélék

Grus americana (I)

 
 

Lármás daru

Grus canadensis (I/II) (a faj a II. függelékben szerepel, de a Grus canadensis nesiotes és a Grus canadensis pulla alfajok az I. függelékben szerepelnek)

 
 

Kanadai daru

Grus grus (II)

 
 

Daru

Grus japonensis (I)

 
 

Mandzsu daru

Grus leucogeranus (I)

 
 

Hódaru

Grus monacha (I)

 
 

Kámzsás daru

Grus nigricollis (I)

 
 

Kormosfejű daru

Grus vipio (I)

 
 

Amúri daru

Otididae

 
 
 

Túzokfélék

 

Otididae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Túzokfélék

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

Indiai túzok

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

Pettyes túzok

Chlamydotis undulata (I)

 
 

Galléros túzok

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

Bengáli florikán

Otis tarda (II)

 
 

Túzok

Sypheotides indicus (II)

 
 

Zászlós florikán

Tetrax tetrax (II)

 
 

Reznek

Rallidae

 
 
 

Guvatfélék

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

Barna bozótguvat

Rhynochetidae

 
 
 

Kagufélék

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

Kagu

PASSERIFORMES

 
 
 

VERÉBALAKÚAK

Atrichornithidae

 
 
 

Bozótjárófélék

Atrichornis clamosus (I)

 
 

Lármás bozótjáró

Cotingidae

 
 
 

Kotingafélék

 
 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

Díszes sisakosmadár

 
 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

Lebernyeges sisakosmadár

Cotinga maculata (I)

 
 

Kobaltkotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

Szirtimadárfajok

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

Fehérszárnyú kotinga

Emberizidae

 
 
 

Sármányfélék

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Zöld kardinálispinty

 

Paroaria capitata (II)

 

Vöröslábú kardinálispinty

 

Paroaria coronata (II)

 

Szürke kardinálispinty

 

Tangara fastuosa (II)

 

Szivárványos tangara

Estrildidae

 
 
 

Szövőpintyfélék

 

Amandava formosa (II)

 

Olajzöld asztrild

 

Lonchura fuscata

 

Barna rízspinty

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rizspinty

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Szakállas amandina törzsalakja

Fringillidae

 
 
 

Pintyfélék

Carduelis cucullata (I)

 
 

Tűzcsíz

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Aranyarcú csíz

Hirundinidae

 
 
 

Fecskefélék

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

Fehérszemű nádifecske

Icteridae

 
 
 

Csirögefélék

Xanthopsar flavus (I)

 
 

Sáfránycsiröge

Meliphagidae

 
 
 

Mézevőfélék

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

Borzas mézevő cassidix alfaja

Muscicapidae

 
 
 

Légykapófélék, bozóttimáliák stb.

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 
 

Rodriguez-poszáta

 

Cyornis ruckii (II)

 

Rück-niltava

Dasyornis broadbenti litoralis (valószínűleg kipusztult) (I)

 
 

Vörhenyes sörtésmadár

Dasyornis longirostris (I)

 
 

Nyugati sörtésmadár

 

Garrulax canorus (II)

 

Énekes álszajkó

 

Garrulax taewanus (II)

 

Tajvani álszajkó

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Ezüstfülű napmadár (ezüstfülű fülemüle)

 

Leiothrix lutea (II)

 

Piroscsőrű napmadár (kínai fülemüle)

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Szecsuáni naprigó

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

Fehérnyakú gólyalábúvarjú

Picathartes oreas (I)

 
 

Szürkenyakú gólyalábúvarjú

 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Mauritiusi paradicsom-légykapó

Paradisaeidae

 
 
 

Paradicsommadár-félék

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradicsommadár-félék

Pittidae

 
 
 

Pittafélék

 

Pitta guajana (II)

 

Szalagos pitta

Pitta gurneyi (I)

 
 

Sziámi pitta

Pitta kochi (I)

 
 

Bajszos pitta

 

Pitta nympha (II)

 

Tündérpitta

Pycnonotidae

 
 
 

Bülbülfélék

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Sárgafejű bülbül

Sturnidae

 
 
 

Seregélyfélék

 

Gracula religiosa (II)

 

Beó

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

Bali seregély

Zosteropidae

 
 
 

Pápaszemesmadár-félék

Zosterops albogularis (I)

 
 

Ezüstbegyű pápaszemesmadár

PELECANIFORMES

 
 
 

GÖDÉNYALAKÚAK

Fregatidae

 
 
 

Fregattmadárfélék

Fregata andrewsi (I)

 
 

Fehérhasú fregattmadár

Pelecanidae

 
 
 

Gödényfélék

Pelecanus crispus (I)

 
 

Borzas gödény

Sulidae

 
 
 

Szulafélék

Papasula abbotti (I)

 
 

Falakó szula

PICIFORMES

 
 
 

HARKÁLYALAKÚAK

Capitonidae

 
 
 

Bajszikafélék

 
 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

Tukánbajszika

Picidae

 
 
 

Harkályfélék

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

Koreai fehérhasú harkály

Ramphastidae

 
 
 

Tukánfélék

 
 

Baillonius bailloni (III Argentína)

Sáfránytukán

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Feketenyakú arasszári

 
 

Pteroglossus castanotis (III Argentína)

Barnafülű arasszári

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Zöld arasszári

 
 

Ramphastos dicolorus (III Argentína)

Zöldcsőrű tukán

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Szivárványcsőrű tukán

 

Ramphastos toco (II)

 

Tokótukán

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Fehértorkú tukán

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Feketecsőrű tukán

 
 

Selenidera maculirostris (III Argentína)

Sávoscsőrű törpetukán

PODICIPEDIFORMES

 
 
 

VÖCSÖKALAKÚAK

Podicipedidae

 
 
 

Vöcsökfélék

Podilymbus gigas (I)

 
 

Óriásvöcsök

PROCELLARIIFORMES

 
 
 

VÉSZMADÁRALAKÚAK

Diomedeidae

 
 
 

Albatroszfélék

Phoebastria albatrus (I)

 
 

Rövidfarkú albatrosz

PSITTACIFORMES

 
 
 

PAPAGÁJALAKÚAK

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(az A. mellékletben szereplő fajok, valamint az Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus és Psittacula krameri fajok kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

 

Papagájalakúak

Cacatuidae

 
 
 

Kakadufélék

Cacatua goffiniana (I)

 
 

Tanimbar-kakadu

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

Vörösfarú kakadu

Cacatua moluccensis (I)

 
 

Malaku-kakadu

Cacatua sulphurea (I)

 
 

Sárgafülű kakadu (beleértve a kis sárgabóbitás, a közép sárgabóbitás és a narancsbóbitás kakadut is)

Probosciger aterrimus (I)

 
 

Arakakadu

Loriidae

 
 
 

Lórifélék

Eos histrio (I)

 
 

Koronás lóri

Vini spp. (I/II) (A Vini ultramarina az I., az összes többi faj a II. mellékletben szerepel.)

 
 

Lórik (Vini-fajok)

Psittacidae

 
 
 

Papagájfélék

Amazona arausiaca (I)

 
 

Vöröstorkú amazon

Amazona auropalliata (I)

 
 

Sárgatarkójú amazon

Amazona barbadensis (I)

 
 

Sárgavállú amazon

Amazona brasiliensis (I)

 
 

Vörösfarkú amazon

Amazona finschi (I)

 
 

Lilahomlokú amazon

Amazona guildingii (I)

 
 

Királyamazon

Amazona imperialis (I)

 
 

Császáramazon

Amazona leucocephala (I)

 
 

Kubai amazon

Amazona oratrix (I)

 
 

Sárgafejű amazon

Amazona pretrei (I)

 
 

Vörösmaszkos amazon

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

Tüzeshomlokú amazon

Amazona tucumana (I)

 
 

Tukumán-amazon

Amazona versicolor (I)

 
 

Kékmaszkos amazon

Amazona vinacea (I)

 
 

Galambbegyű amazon

Amazona viridigenalis (I)

 
 

Zöldarcú amazon

Amazona vittata (I)

 
 

Puerto Rico-i amazon

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

Jácintara-fajok

Ara ambiguus (I)

 
 

Nagy katonaara

Ara glaucogularis (I)

 
 

Kéktorkú ara

Ara macao (I)

 
 

Sárgavállú ara

Ara militaris (I)

 
 

Kis katonaara

Ara rubrogenys (I)

 
 

Vörösfülű ara

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

Spix-ara

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

Norfolk-szigeti kecskepapagáj

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

Mangere-kecskepapagáj

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

Piroshomlokú kecskepapagáj

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

Új-kaledóniai kecskepapagáj

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

Pirosarcú fügepapagáj

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

Szarvas papagáj

Guarouba guarouba (I)

 
 

Aranypapagáj

Neophema chrysogaster (I)

 
 

Narancshasú fűpapagáj

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

Sárgafülű papagáj

Pezoporus occidentalis (valószínűleg kipusztult) (I)

 
 

Éjjeli papagáj

Pezoporus wallicus (I)

 
 

Földi papagáj

Pionopsitta pileata (I)

 
 

Skarláthomlokú papagáj

Primolius couloni (I)

 
 

Kékfejű törpeara

Primolius maracana (I)

 
 

Vöröshátú törpeara

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

Aranyvállú papagáj

Psephotus dissimilis (I)

 
 

Csuklyás papagáj

Psephotus pulcherrimus (valószínűleg kipusztult) (I)

 
 

Paradicsompapagáj

Psittacula echo (I)

 
 

Mauritiusi papagáj

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

Kékmellű papagáj

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

Kékmellű papagáj

Strigops habroptilus (I)

 
 

Bagolypapagáj

RHEIFORMES

 
 
 

NANDUALAKÚAK

Rheidae

 
 
 

Nandufélék

Pterocnemia pennata (I) (a Pterocnemia pennata pennata kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

 
 

Darwin-nandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darwin-nandu törzsalakja

 

Rhea americana (II)

 

Nandu

SPHENISCIFORMES

 
 
 

PINGVINALAKÚAK

Spheniscidae

 
 
 

Pingvinfélék

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pápaszemes pingvin

Spheniscus humboldti (I)

 
 

Humboldt-pingvin

STRIGIFORMES

 
 
 

BAGOLYALAKÚAK

 

STRIGIFORMES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok és a Sceloglaux albifacies kivételével)

 

Bagolyalakúak

Strigidae

 
 
 

Bagolyfélék

Aegolius funereus (II)

 
 

Gatyáskuvik

Asio flammeus (II)

 
 

Réti fülesbagoly

Asio otus (II)

 
 

Erdei fülesbagoly

Athene noctua (II)

 
 

Kuvik

Bubo bubo (II) (a B. mellékletben szereplő Bubo bubo bengalensis kivételével)

 
 

Uhu

Glaucidium passerinum (II)

 
 

Törpekuvik

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

Erdei kuvik

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

Óriáskuvik

Ninox natalis (I)

 
 

Karácsony-szigeteki kakukkbagoly

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

Kakukkbagoly undulata alfaja

Nyctea scandiaca (II)

 
 

Hóbagoly

Otus ireneae (II)

 
 

Sokoke-füleskuvik

Otus scops (II)

 
 

Füleskuvik

Strix aluco (II)

 
 

Macskabagoly

Strix nebulosa (II)

 
 

Szakállas bagoly

Strix uralensis (II) (a B. mellékletben szereplő Strix uralensis davidi kivételével)

 
 

Uráli bagoly

Surnia ulula (II)

 
 

Karvalybagoly

Tytonidae

 
 
 

Gyöngybagolyfélék

Tyto alba (II)

 
 

Gyöngybagoly

Tyto soumagnei (I)

 
 

Vörhenyes gyöngybagoly

STRUTHIONIFORMES

 
 
 

STRUCCALAKÚAK

Struthionidae

 
 
 

Struccfélék

Struthio camelus (I) (csak az algériai, Burkina Fasó-i, kameruni, a közép-afrikai köztársaságbeli, csádi, mali, mauritániai, marokkói, nigeri, nigériai, szenegáli és szudáni populációk; a többi populáció nem szerepel e rendelet mellékleteiben)

 
 

Strucc

TINAMIFORMES

 
 
 

TINAMÚALAKÚAK

Tinamidae

 
 
 

Tinamufélék

Tinamus solitarius (I)

 
 

Remetetinamu

TROGONIFORMES

 
 
 

TROGONALAKÚAK

Trogonidae

 
 
 

Trogonfélék

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

Kvézál

REPTILIA

 
 
 

HÜLLŐK

CROCODYLIA

 
 
 

KROKODILOK

 

CROCODYLIA spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Krokodilok

Alligatoridae

 
 
 

Aligátorfélék

Alligator sinensis (I)

 
 

Kínai alligátor

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

Apoporiszi pápaszemes kajmán

Caiman latirostris (I) (az argentin populáció kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

 
 

Sakáre-kajmán

Melanosuchus niger (I) (a B. mellékletben szereplő brazil és ecuadori populációk kivételével. Az utóbbira nulla exportkvóta érvényes mindaddig, amíg az egyezmény titkársága és az IUCN/SSC krokodilspecialista csoportja éves exportkvótát meg nem állapít)

 
 

Fekete kajmán

Crocodylidae

 
 
 

Krokodilfélék

Crocodylus acutus (I) (a kubai populáció kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

 
 

Hegyesorrú krokodil

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

Páncélos krokodil

Crocodylus intermedius (I)

 
 

Orinocói krokodil

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

Mindoro-krokodil

Crocodylus moreletii (I) (Kivéve a B. mellékletben szereplő belize-i és mexikói populációkat, amelyekre nulla kvóta vonatkozik a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányok esetében.)

 
 

Púpos krokodil

Crocodylus niloticus (I) (kivéve a botswanai, egyiptomi [a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányokat nulla kvótával], etiópiai, kenyai, madagaszkári, malawi, mozambiki, namíbiai, dél-afrikai, ugandai, tanzániai (amelyre a fogságban felnevelt példányok mellett legfeljebb 1 600 vadonból származó példányig terjedő kvóta vonatkozik, beleértve a vadászati trófeákat is), zambiai és zimbabwei populációkat, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

 
 

Nílusi krokodil

Crocodylus palustris (I)

 
 

Mocsári krokodil

Crocodylus porosus (I) (kivéve az ausztráliai, indonéziai és pápua új-guineai populációkat, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

 
 

Bordás krokodil

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

Rombuszkrokodil

Crocodylus siamensis (I)

 
 

Sziámi krokodil

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

Tompaorrú krokodil

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

Szunda-krokodil

Gavialidae

 
 
 

Gaviálfélék

Gavialis gangeticus (I)

 
 

Gangeszi gaviál

RHYNCHOCEPHALIA

 
 
 

HIDASGYÍKOK

Sphenodontidae

 
 
 

Hidasgyíkfélék

Sphenodon spp. (I)

 
 

Hidasgyíkok

SAURIA

 
 
 

GYÍKOK

Agamidae

 
 
 

Agámafélék

 

Saara spp. (II)

 

Tüskésfarkúgyíkok

 

Uromastyx spp. (II)

 

Tüskésfarkúgyíkok

Chamaeleonidae

 
 
 

Kaméleonfélék

 

Archaius spp. (II)

 

Kaméleonok

 

Bradypodion spp. (II)

 

Törpekaméleonok

 

Brookesia spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Levélkaméleonok

Brookesia perarmata (I)

 
 

Fegyveres levélkaméleon

 

Calumma spp. (II)

 

Kaméleonok

 

Chamaeleo spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Valódi kaméleonok

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

Közönséges kaméleon

 

Furcifer spp. (II)

 

Kaméleonok

 

Kinyongia spp. (II)

 

Törpekaméleonok

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Törpekaméleonok

 

Trioceros spp. (II)

 

Kaméleonok

Cordylidae

 
 
 

Tobzosfarkúgyík-félék

 

Cordylus spp. (II)

 

Tobzosfarkúgyíkok

Gekkonidae

 
 
 

Gekkófélék

 
 

Hoplodactylus spp. (III Új-Zéland)

Új-Zélandi barnagekkók

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Kígyó-szigeti csupaszujjú gekkó

 

Naultinus spp. (II)

 

Új-Zélandi zöldgekkók

 

Phelsuma spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Nappaligekkók

Phelsuma guentheri (II)

 
 

Mauritiuszi nappaligekkó

 

Uroplatus spp. (II)

 

Laposfarkú gekkók

Helodermatidae

 
 
 

Viperagyíkfélék

 

Heloderma spp. (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

 

Viperagyíkok

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

Guatemalai viperagyík

Iguanidae

 
 
 

Leguánfélék

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Tengeri leguán

Brachylophus spp. (I)

 
 

Falakó leguánok

 

Conolophus spp. (II)

 

Varacskosfejű gyíkok

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Utila tüskésfarkú leguán

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Ratan tüskésfarkú leguán

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Feketemellű tüskésfarkú leguán

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Guatemalai tüskésfarkú leguán

Cyclura spp. (I)

 
 

Orrszarvúleguánok

 

Iguana spp. (II)

 

Valódi leguánok

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Nincs magyar neve

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Nincs magyar neve

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Koronás békagyík

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Nincs magyar neve

Sauromalus varius (I)

 
 

Tarka csukvalla

Lacertidae

 
 
 

Nyakörvösgyíkfélék

Gallotia simonyi (I)

 
 

Kanári-szigeti óriásgyík

Podarcis lilfordi (II)

 
 

Baleári faligyík

Podarcis pityusensis (II)

 
 

Ibizai faligyík

Scincidae

 
 
 

Vakondgyíkfélék

 

Corucia zebrata (II)

 

Óriás zebragyík

Teiidae

 
 
 

Tejufélék

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Krokodilfarkú gyík

 

Dracaena spp. (II)

 

Krokodiltejuk

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tejuk

Varanidae

 
 
 

Varánuszfélék

 

Varanus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Varánuszok

Varanus bengalensis (I)

 
 

Bengáli varánusz

Varanus flavescens (I)

 
 

Sárga varánusz

Varanus griseus (I)

 
 

Pusztai varánusz

Varanus komodoensis (I)

 
 

Komodói varánusz

Varanus nebulosus (I)

 
 

Nincs magyar neve

Varanus olivaceus (II)

 
 

Gray-varánusz

Xenosauridae

 
 
 

Bütykösgyíkfélék

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Krokodilfarkú bütykösgyík

SERPENTES

 
 
 

KÍGYÓK

Boidae

 
 
 

Boafélék

 

Boidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Boafélék

Acrantophis spp. (I)

 
 

Madagaszkári boák

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

Nyugati vörösfarkú boa

Epicrates inornatus (I)

 
 

Puerto-Rico-i karcsúboa

Epicrates monensis (I)

 
 

Mona-karcsúboa

Epicrates subflavus (I)

 
 

Jamaikai karcsúboa

Eryx jaculus (II)

 
 

Nyugati homokiboa

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

Madagaszkári falakó boa

Bolyeriidae

 
 
 

Mauritiusiboa-félék

 

Bolyeriidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Mauritiusiboa-félék

Bolyeria multocarinata (I)

 
 

Mauritiusi boa

Casarea dussumieri (I)

 
 

Rőtpikkelyű boa

Colubridae

 
 
 

Siklófélék

 
 

Atretium schistosum (III India)

Nincs magyar neve

 
 

Cerberus rynchops (III India)

Kutyafejű vízisikló

 

Clelia clelia (II)

 

Musszurána

 

Cyclagras gigas (II)

 

Brazil hamiskobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indiai tojásevő-kígyó

 

Ptyas mucosus (II)

 

Patkányevő sikló

 
 

Xenochrophis piscator (III India)

Nincs magyar neve

Elapidae

 
 
 

Mérgessiklófélék

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Sárgafoltos hamiskobra

 
 

Micrurus diastema (III Honduras)

Atlanti korallkígyó

 
 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Feketegyűrűs korallkígyó

 

Naja atra (II)

 

Nincs magyar neve

 

Naja kaouthia (II)

 

Nincs magyar neve

 

Naja mandalayensis (II)

 

Nincs magyar neve

 

Naja naja (II)

 

Pápaszemes kobra

 

Naja oxiana (II)

 

Nincs magyar neve

 

Naja philippinensis (II)

 

Nincs magyar neve

 

Naja sagittifera (II)

 

Nincs magyar neve

 

Naja samarensis (II)

 

Nincs magyar neve

 

Naja siamensis (II)

 

Nincs magyar neve

 

Naja sputatrix (II)

 

Nincs magyar neve

 

Naja sumatrana (II)

 

Nincs magyar neve

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Királykobra

Loxocemidae

 
 
 

Újvilágipiton-félék

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Újvilágipiton-félék

Pythonidae

 
 
 

Pitonfélék

 

Pythonidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

 

Pitonfélék

Python molurus molurus (I)

 
 

Tigrispiton törzsalakja

Tropidophiidae

 
 
 

Földiboafélék

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Földiboafélék

Viperidae

 
 
 

Viperafélék

 
 

Crotalus durissus (III Honduras)

Borzasztó csörgőkígyó

 

Crotalus durissus unicolor

 

Arubai csörgőkígyó

 
 

Daboia russelii (III India)

Daboja

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Mangshani vipera

Vipera latifii

 
 

Latifi-vipera

Vipera ursinii (I) (csak az európai populáció, kivéve a volt Szovjetunió területén élőket; ez utóbbiak nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

 
 

Parlagi vipera

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagner-hegyivipera

TESTUDINES

 
 
 

TEKNŐSÖK

Carettochelyidae

 
 
 

Kétkarmúteknős-félék

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Kétkarmú teknős

Chelidae

 
 
 

Kígyónyakúteknős-félék

 

Chelodina mccordi (II) (a vadon befogott egyedekre megállapított éves exportkvóta nulla)

 

McCord-kígyónyakúteknős

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

Ál-huszárteknős

Cheloniidae

 
 
 

Tengeriteknős-félék

Cheloniidae spp. (I)

 
 

Tengeriteknős-félék

Chelydridae

 
 
 

Aligátorteknős-félék

 
 

Macrochelys temminckii (III Amerikai Egyesült Államok)

Keselyűteknős

Dermatemydidae

 
 
 

Tabascoteknős-félék

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tabasco-teknős

Dermochelyidae

 
 
 

Kérgesteknősfélék

Dermochelys coriacea (I)

 
 

Kérgesteknős

Emydidae

 
 
 

Édesvíziteknős-félék

 

Chrysemys picta (csak az élő példányok)

 

Díszes ékszerteknős

 

Clemmys guttata (II)

 

Pettyes víziteknős

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Amerikai mocsáriteknős

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Északi víziteknős

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

Muhlenberg-víziteknős

 
 

Graptemys spp. (III Amerikai Egyesült Államok)

Térképteknősök

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Gyémántteknős

 

Terrapene spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Dobozteknősök

Terrapene coahuila (I)

 
 

Coahuilai dobozteknős

 

Trachemys scripta elegans (csak az elő példányok)

 

Vörösfülű ékszerteknős

Geoemydidae

 
 
 

Félvíziteknősfélék

Batagur affinis (I)

 
 

Déli batagur-teknős

Batagur baska (I)

 
 

Batagur-teknős

 

Batagur borneoensis (a vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla)

 
 
 

Batagur dhongoka

 
 
 

Batagur kachuga

 
 
 

Batagur trivittata (a vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla)

 
 
 

Cuora spp. (II) (a Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis és C. zhoui vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla)

 

Szelenceteknősök

 

Cyclemys spp. (II)

 

Tüskésteknősök

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 

Hamilton-teknős

 

Geoemyda japonica (II)

 

Japán földiteknős

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Cakkos földiteknős

 

Hardella thurjii (II)

 

Diadémteknős

 

Heosemys annandalii (II) (a vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedekre megállapított éves exportkvóta nulla)

 

Templomteknős

 

Heosemys depressa (II) (a vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedekre megállapított éves exportkvóta nulla)

 

Lapos partiteknős

 

Heosemys grandis (II)

 

Óriás-partiteknős

 

Heosemys spinosa (II)

 

Tüskés partiteknős

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Celebeszi erdeiteknős

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Nagyfejű csigaevőteknős

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Maláj csigaevőteknős

 

Mauremys annamensis (II) (a vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedekre megállapított éves exportkvóta nulla)

 

Annami teknős

 
 

Mauremys iversoni (III Kína)

Iverson-víziteknős

 

Mauremys japonica (II)

 

Japán víziteknős

 
 

Mauremys megalocephala (III Kína)

Nagyfejű háromélűteknős

 

Mauremys mutica (II)

 

Indokínai víziteknős

 

Mauremys nigricans (II)

 

Nagy háromélűteknős

 
 

Mauremys pritchardi (III Kína)

Pritchard-víziteknős

 
 

Mauremys reevesii (III Kína)

Kínai háromélűteknős

 
 

Mauremys sinensis (III Kína)

Kínai csíkosteknős

Melanochelys tricarinata (I)

 
 

Háromélű földiteknős

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Indiai koromteknős

Morenia ocellata (I)

 
 

Burmai gyűrűsteknős

 

Morenia petersi (II)

 

Peters-gyűrűsteknős

 

Notochelys platynota (II)

 

Maláj laposhátúteknős

 
 

Ocadia glyphistoma (III Kína)

Kuanghszi-csíkosteknős

 
 

Ocadia philippeni (III Kína)

Hajnani csíkosteknős

 

Orlitia borneensis (II) (a vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedekre megállapított éves exportkvóta nulla)

 

Borneói folyamiteknős

 

Pangshura spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Fedélteknősök

Pangshura tecta (I)

 
 

Indiai fedélteknős

 

Sacalia bealei (II)

 

Kínai szemesteknős

 
 

Sacalia pseudocellata (III Kína)

Hajnani szemesteknős

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Díszes szemesteknős

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Fekete szélesfejűteknős

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Leytei partiteknős

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Sárga földiteknős

Platysternidae

 
 
 

Nagyfejűteknős-félék

Platysternidae spp. (I)

 
 

Nagyfejűteknős-félék

Podocnemididae

 
 
 

Sisakteknősfélék

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaszkári folyamteknős

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Duméril-sisakteknős

 

Podocnemis spp. (II)

 

Folyamteknősök

Testudinidae

 
 
 

Szárazfölditeknős-félék

 

Testudinidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével; a Geochelone sulcata vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla.)

 

Szárazfölditeknős-félék

Astrochelys radiata (I)

 
 

Sugaras teknős

Astrochelys yniphora (I)

 
 

Csőrösmellű teknős

Chelonoidis nigra (I)

 
 

Elefántteknős

Geochelone platynota (I)

 
 

Burmai csillagteknős

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 

Mexikói üregteknős

Malacochersus tornieri (II)

 
 

Résteknős

Psammobates geometricus (I)

 
 

Déli sátorteknős

Pyxis arachnoides (I)

 
 

Közönséges pókteknős

Pyxis planicauda (I)

 
 

Lapos pókteknős

Testudo graeca (II)

 
 

Mór teknős

Testudo hermanni (II)

 
 

Görög teknős

Testudo kleinmanni (I)

 
 

Egyiptomi teknős

Testudo marginata (II)

 
 

Szegélyes teknős

Trionychidae

 
 
 

Lágyhéjúteknős-félék

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Porcos lágyhéjúteknős

Apalone spinifera atra (I)

 
 

Fekete lágyhéjúteknős

Chitra chitra (I)

 
 

Manlai pisze-lágyhéjú teknős

 

Chitra spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Pisze-lágyhéjúteknősök

Chitra vandijki (I)

 
 

Van Dijk-pisze-lágyhéjúteknős

 

Dogania subplana (II)

 

Maláj lágyhéjúteknős

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

Nincs magyar neve

 

Lissemys punctata (II)

 

Indiai leffentyűsteknős

 

Lissemys scutata (II)

 

Burmai leffentyűsteknős

 

Nilssonia formosa (II)

 

Burmai lágyhéjúteknős

Nilssonia gangeticus (I)

 
 

Gangeszi lágyhéjúteknős

Nilssonia hurum (I)

 
 

Pávaszemes lágyhéjúteknős

 

Nilssonia leithii (II)

 

Nincs magyar neve

Nilssonia nigricans (I)

 
 

Fekete lágyhéjúteknős

 

Palea steindachneri (II)

 

Bibircsesnyakú lágyhéjúteknős

 

Pelochelys spp. (II)

 

Óriás-lágyhéjúteknősök

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Nincs magyar neve

 

Pelodiscus maackii (II)

 

Nincs magyar neve

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Nincs magyar neve

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Swinhoe-lágyhéjúteknős

AMPHIBIA

 
 
 

KÉTÉLTŰEK

ANURA

 
 
 

BÉKÁK

Aromobatidae

 
 
 

Famászóbékafélék

 

Allobates femoralis (II)

 

Barnacombú famászóbéka

 

Allobates hodli (II)

 

Nincs magyar neve

 

Allobates myersi (II)

 

Nincs magyar neve

 

Allobates rufulus (II)

 

Nincs magyar neve

 

Allobates zaparo (II)

 

Nincs magyar neve

Bufonidae

 
 
 

Varangyfélék

Altiphrynoides spp. (I)

 
 

Elevenszülő békák

Amietophrynus superciliaris (I)

 
 

Kameruni varangy

Atelopus zeteki (I)

 
 

Panamai csonkaujjúbéka

Incilius periglenes (I)

 
 

Costa Rica-i aranyvarangy

Nectophrynoides spp. (I)

 
 

Elevenszülő békák

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 

Elevenszülő békák

Calyptocephalellidae

 
 
 
 
 
 

Calyptocephalella gayi (III Chile)

Nincs magyar neve

Conrauidae

 
 
 

Góliátbékafélék

 

Conraua goliath

 

Góliát béka

Dendrobatidae

 
 
 

Nyílméregbéka-félék

 

Adelphobates spp. (II)

 

Nyílméregbékák

 

Ameerega spp. (II)

 

Nyílméregbékák

 

Andinobates spp. (II)

 

Nyílméregbékák

 

Dendrobates spp. (II)

 

Nyílméregbékák

 

Epipedobates spp. (II)

 

Nyílméregbékák

 

Excidobates spp. (II)

 

Nyílméregbékák

 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Égszínkék nyílméregbéka

 

Minyobates spp. (II)

 

Nyílméregbékák

 

Oophaga spp. (II)

 

Nyílméregbékák

 

Phyllobates spp. (II)

 

Nyílméregbékák

 

Ranitomeya spp. (II)

 

Nyílméregbékák

Dicroglossidae

 
 
 

Nincs magyar nevük

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Hatujjú béka

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Tigrisbéka

Hylidae

 
 
 

Levelibéka-félék

 

Agalychnis spp. (II) (8)

 

Nincs magyar neve

Mantellidae

 
 
 

Aranybékafélék

 

Mantella spp. (II)

 

Aranybékafélék

Microhylidae

 
 
 

Szűkszájúbéka-félék

Dyscophus antongilii (I)

 
 

Paradicsombéka

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Nincs magyar neve

Myobatrachidae

 
 
 

Gyomorköltő békafélék

 

Rheobatrachus spp. (II) (kivéve Rheobatrachus silus és Rheobatrachus vitellinus)

 

Gyomorköltő béka

Ranidae

 
 
 

Valódi békafélék

 

Lithobates catesbeianus (csak az élő példányok)

 

Amerikai ökörbéka

CAUDATA

 
 
 

FARKOS KÉTÉLTŰEK

Ambystomatidae

 
 
 

Harántfogúgőte-félék

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Nincs magyar neve

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl

Cryptobranchidae

 
 
 

Óriásszalamandra-félék

Andrias spp. (I)

 
 

Óriásszalamandrák

 
 

Cryptobranchus alleganiensis (III Amerikai Egyesült Államok)

Mocsári ördög

Hynobiidae

 
 
 

Szögletesfogsorú-gőtefélék

 
 

Hynobius amjiensis (III Kína)

Nincs magyar neve

Salamandridae

 
 
 

Szalamandrafélék

Neurergus kaiseri (I)

 
 

Iráni császárszalamandra

ELASMOBRANCHII

 
 
 

CÁPÁK ÉS RÁJÁK

CARCHARHINIFORMES

 
 
 

KÉKCÁPA-ALAKÚAK

Carcharhinidae

 
 
 

Kékcápafélék

 

Carcharhinus longimanus (II) (2014. szeptember 1-jén lép hatályba)

 

Fehérfoltú cápa

Sphyrnidae

 
 
 

Pörölycápafélék

 

Sphyrna lewini (II) (2014. szeptember 1-jén lép hatályba)

Sphyrna lewini (III Costa Rica) (2014. szeptember 13-ig marad hatályban)

Pörölycápa

 

Sphyrna mokarran (II) (2014. szeptember 1-jén lép hatályba)

 

Pörölycápa

 

Sphyrna zygaena (II) (2014. szeptember 1-jén lép hatályba)

 

Pörölycápa

LAMNIFORMES

 
 
 

HERINGCÁPA-ALAKÚAK

Cetorhinidae

 
 
 

Cetcápafélék

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Óriáscetcápa

Lamnidae

 
 
 

Heringcápafélék

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Nagy fehércápa

 

Lamna nasus (II) (2014. szeptember 1-jén lép hatályba)

Lamna nasus (III 27 tagállam) (2014. szeptember 13-ig marad hatályban)

Heringcápa

ORECTOLOBIFORMES

 
 
 

RABLÓCÁPA-ALAKÚAK

Rhincodontidae

 
 
 

Rablócápafélék

 

Rhincodon typus (II)

 

Érdes rablócápa

PRISTIFORMES

 
 
 

FŰRÉSZESRÁJA-ALAKÚAK

Pristidae

 
 
 

Fűrészesrája-félék

Pristidae spp. (I)

 
 

Fűrészesrája-félék

RAJIFORMES

 
 
 

RAJALAKÚAK

Mobulidae

 
 
 

Ördögrájafélék

 

Manta spp. (II) (2014. szeptember 1-jén lép hatályba)

 

Óriásráják

ACTINOPTERYGII

 
 
 

SUGARASÚSZÓJÚ HALAK

ACIPENSERIFORMES

 
 
 

TOKALAKÚAK

 
 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételéve)

 

Tokalakúak

Acipenseridae

 
 
 

Tokfélék

Acipenser brevirostrum (I)

 
 

Tompaorrú tok

Acipenser sturio (I)

 
 

Közönséges tok

ANGUILLIFORMES

 
 
 

ANGOLNAALAKÚAK

Anguillidae

 
 
 

Angolnafélék

 

Anguilla anguilla (II)

 

Angolna

CYPRINIFORMES

 
 
 

PONTYALAKÚAK

Catostomidae

 
 
 

Nincs magyar nevük

Chasmistes cujus (I)

 
 

Cui-ui

Cyprinidae

 
 
 

Pontyfélék

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Afrikai vakmárna

Probarbus jullieni (I)

 
 

Nincs magyar neve

OSTEOGLOSSIFORMES

 
 
 

CSONTOSNYELVŰHAL-ALAKÚAK

Arapaimidae

 
 
 
 
 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Osteoglossidae

 
 
 

Csontosnyelvűhal-félék

Scleropages formosus (I) (9)

 
 

Ázsiai csontnyelvű-hal

PERCIFORMES

 
 
 

SÜGÉRALAKÚAK

Labridae

 
 
 

Ajakoshalfélék

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Napóleonhal

Sciaenidae

 
 
 

Dobolóhalfélék

Totoaba macdonaldi (I)

 
 

Totoaba

SILURIFORMES

 
 
 

HARCSAALAKÚAK

Pangasiidae

 
 
 

Óriásharcsa-félék

Pangasianodon gigas (I)

 
 

Óriásharcsa

SYNGNATHIFORMES

 
 
 

TŰHALALAKÚAK

Syngnathidae

 
 
 

Tűhalfélék

 

Hippocampus spp. (II)

 

Csikóhalak

SARCOPTERYGII

 
 
 

TÜDŐSHALAK

CERATODONTIFORMES

 
 
 

TÜDŐSHAL-ALAKÚAK

Ceratodontidae

 
 
 

Ausztráliai-tüdőshalfélék

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Ausztrál tüdőshal

COELACANTHIFORMES

 
 
 

BOJTOSÚSZÓJÚHAL-ALAKÚAK

Latimeriidae

 
 
 

Bojtosúszójúhal-félék

Latimeria spp. (I)

 
 

Bojtosúszójú halak

ECHINODERMATA (TÜSKÉSBŐRŰEK)

HOLOTHUROIDEA

 
 
 

TENGERI UBORKÁK

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 
 
 

Nincs magyar nevük

 
 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

Nincs magyar neve

ARTHROPODA (ÍZELTLÁBÚAK)

ARACHNIDA

 
 
 

PÓKSZABÁSÚAK

ARANEAE

 
 
 

PÓKOK

Theraphosidae

 
 
 

Madárpókfélék

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

Nincs magyar neve

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Nincs magyar neve

 

Brachypelma spp. (II)

 

Madárpókok

SCORPIONES

 
 
 

SKORPIÓK

Scorpionidae

 
 
 

Skorpiófélék

 

Pandinus dictator (II)

 

Óriásskorpió

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Gambiai óriásskorpió

 

Pandinus imperator (II)

 

Császárskorpió

INSECTA

 
 
 

ROVAROK

COLEOPTERA

 
 
 

BOGARAK

Lucanidae

 
 
 

Szarvasbogárfélék

 
 

Colophon spp. (III Dél-Afrika)

Nincs magyar nevük

Scarabaeidae

 
 
 

Galacsinhajtófélék

 

Dynastes satanas (II)

 

Sátánbogár

LEPIDOPTERA

 
 
 

LEPKÉK

Nymphalidae

 
 
 

Tarkalepkefélék

 
 

Agrias amydon boliviensis (III Bolívia)

Narancsos bíborlepke

 
 

Morpho godartii lachaumei (III Bolívia)

Nincs magyar neve

 
 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolívia)

Nincs magyar neve

Papilionidae

 
 
 

Pillangófélék

 

Atrophaneura jophon (II)

 

Nincs magyar neve

 

Atrophaneura palu

 

Palu-fecskefarkúlepke

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Nincs magyar neve

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Nincs magyar neve

 

Graphium sandawanum

 

Nincs magyar neve

 

Graphium stresemanni

 

Nincs magyar neve

 

Ornithoptera spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Madárszárnyú pillangók

Ornithoptera alexandrae (I)

 
 

Alexandra-királyné pillangó

 

Papilio benguetanus

 

Nincs magyar neve

Papilio chikae (I)

 
 

Luzoni fecskefarkúlepke

 

Papilio esperanza

 

Nincs magyar neve

Papilio homerus (I)

 
 

Homerus-fecskefarkúlepke

Papilio hospiton (II)

 
 

Korzikai fecskefarkúlepke

 

Papilio morondavana

 

Császár-fecskefarkúlepke

 

Papilio neumoegeni

 

Neumoegen-fecskefarkúlepke

 

Parides ascanius

 

Nincs magyar neve

 

Parides hahneli

 

Hahnel-fecskefarkúlepke

Parnassius apollo (II)

 
 

Apolló-lepke

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Nincs magyar nevük

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Madárszárnyú pillangók

 

Troides spp. (II)

 

Madárszárnyú pillangók

ANNELIDA (GYŰRŰSFÉRGEK)

HIRUDINOIDEA

 
 
 

PIÓCÁK

ARHYNCHOBDELLIDA

 
 
 

ÁLLKAPCSOS NADÁLYOK

Hirudinidae

 
 
 

Piócafélék

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Orvosi pióca

 

Hirudo verbana (II)

 

Magyar nadály

MOLLUSCA (PUHATESTŰEK)

BIVALVIA

 
 
 

KAGYLÓK

MYTILOIDA

 
 
 

Nincs magyar nevük

Mytilidae

 
 
 

Kékkagylófélék

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Sziklafúró kagyló

UNIONOIDA

Unionidae

 
 
 

Folyamikagyló-félék

Conradilla caelata (I)

 
 

Madárszárnyú gyöngykagyló

 

Cyprogenia aberti (II)

 

Ehető gyöngykagyló

Dromus dromas (I)

 
 

Dromedár-gyöngykagyló

Epioblasma curtisii (I)

 
 

Curtis-gyöngykagyló

Epioblasma florentina (I)

 
 

Sárga gyöngykagyló

Epioblasma sampsonii (I)

 
 

Sampson-gyöngykagyló

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 
 

Nincs magyar neve

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 
 

Zöld gyöngykagyló

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Északi gyöngykagyló

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 
 

Bütykös gyöngykagyló

Epioblasma turgidula (I)

 
 

Turgid-gyöngykagyló

Epioblasma walkeri (I)

 
 

Barna gyöngykagyló

Fusconaia cuneolus (I)

 
 

Nincs magyar neve

Fusconaia edgariana (I)

 
 

Nincs magyar neve

Lampsilis higginsii (I)

 
 

Higgins-gyöngykagyló

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 
 

Rózsaszín gyöngykagyló

Lampsilis satur (I)

 
 

Lapos zsebkönyvkagyló

Lampsilis virescens (I)

 
 

Alabama-lámpakagyló

Plethobasus cicatricosus (I)

 
 

Szemölcsöshátú gyöngykagyló

Plethobasus cooperianus (I)

 
 

Narancslábú gyöngykagyló

 

Pleurobema clava (II)

 

Nincs magyar neve

Pleurobema plenum (I)

 
 

Érdes gyöngykagyló

Potamilus capax (I)

 
 

Vaskos zsebkönyvkagyló

Quadrula intermedia (I)

 
 

Vaskos zsebkönyvkagyló

Quadrula sparsa (I)

 
 

Appalach-majomarcú-kagyló

Toxolasma cylindrella (I)

 
 

Halvány törpekagyló

Unio nickliniana (I)

 
 

Nicklin-gyöngykagyló

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 
 

Tampico-gyöngykagyló

Villosa trabalis (I)

 
 

Cumberland-babkagyló

VENEROIDA

 
 
 

Nincs magyar nevük

Tridacnidae

 
 
 

Óriáskagyló-félék

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Óriáskagyló-félék

GASTROPODA

 
 
 

CSIGÁK

MESOGASTROPODA

 
 
 

Nincs magyar nevük

Strombidae

 
 
 

Óriás-szárnyascsigafélék

 

Strombus gigas (II)

 

Óriás-szárnyascsiga

STYLOMMATOPHORA

 
 
 

TÜDŐSCSIGÁK

Achatinellidae

 
 
 

Kisachátcsiga-félék

Achatinella spp. (I)

 
 

Kis achátcsigák

Camaenidae

 
 
 

Falakócsiga-félék

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Zöld falakó-csiga

CNIDARIA (KORALLOK, TŰZKORALLOK, VIRÁGÁLLATOK)

ANTHOZOA

 
 
 

VIRÁGÁLLATOK

ANTIPATHARIA

 
 
 

FEKETEKORALLOK

 
 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Feketekorallok

GORGONACEAE

Coralliidae

 
 
 

Nemeskorallfélék

 
 

Corallium elatius (III Kína)

Nincs magyar neve

 
 

Corallium japonicum (III Kína)

Nincs magyar neve

 
 

Corallium konjoi (III Kína)

Nincs magyar neve

 
 

Corallium secundum (III Kína)

Nincs magyar neve

HELIOPORACEA

 
 
 

KÉK KORALLOK

Helioporidae

 
 
 

Kékkorallfélék

 

Helioporidae spp. (II) (csak a Heliopora coerulea fajt tartalmazza) (10)

 

Kékkorallfélék

SCLERACTINIA

 
 
 

KŐKORALLOK

 
 

SCLERACTINIA spp. (II) (12)

 

Kőkorallok

STOLONIFERA

 
 
 

Nincs magyar nevük

Tubiporidae

 
 
 

Orgonakorall-félék

 

Tubiporidae spp. (II) (12)

 

Orgonakorall-félék

HYDROZOA

 
 
 

HIDRÁK

MILLEPORINA

 
 
 

TŰZKORALLOK

Milleporidae

 
 
 

Tűzkorallfélék

 

Milleporidae spp. (II) (12)

 

Tűzkorallfélék

STYLASTERINA

 
 
 

Nincs magyar nevük

Stylasteridae

 
 
 

Hidrokorallfélék

 

Stylasteridae spp. (II) (12)

 

Hidrokorallfélék

NÖVÉNYEK

AGAVACEAE

 
 
 

AGÁVÉFÉLÉK

Agave parviflora (I)

 
 

Törpeagávé

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Viktória-királynő agávé

 

Nolina interrata (II)

 

San Diego-i medvefű

 

Yucca queretaroensis (II)

 

Nincs magyar neve

AMARYLLIDACEAE

 
 
 

AMARILLISZFÉLÉK

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Hóvirágok

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Vetővirágok

ANACARDIACEAE

 
 
 

SZOMORCFÉLÉK

 

Operculicarya decaryi (II)

 

Nincs magyar neve

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

Nincs magyar neve

 

Operculicarya pachypus (II)

 

Nincs magyar neve

APOCYNACEAE

 
 
 

METENGFÉLÉK

 

Hoodia spp. (II) #9

 

Nincs magyar nevük

 

Pachypodium spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4

 

Gumólábfák

Pachypodium ambongense (I)

 
 

Nincs magyar neve

Pachypodium baronii (I)

 
 

Nincs magyar neve

Pachypodium decaryi (I)

 
 

Nincs magyar neve

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Indiai vérnyomáscserje

ARALIACEAE

 
 
 

ARÁLIAFÉLÉK

 

Panax ginseng (II) (csak az orosz föderációbeli populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel) #3

 

Ázsiai ginszeng

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Amerikai ginszeng

ARAUCARIACEAE

 
 
 

ARAUKÁRIAFÉLÉK

Araucaria araucana (I)

 
 

Chilei fenyő

BERBERIDACEAE

 
 
 

BORBOLYAFÉLÉK

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Himalájai tojásbogyó

BROMELIACEAE

 
 
 

BROMÉLIAFÉLÉK

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

Harris-tillandzia

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

Kamm-tillandzia

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

Maury-tillandzia

 

Tillandsia xerographica (II) (11) #4

 

Sarjadó tillandzia

CACTACEAE

 
 
 

KAKTUSZFÉLÉK

 

CACTACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő, illetve a Pereskia spp., Pereskiopsis spp. és Quiabentia spp fajok kivételével) (12) #4

 

Kaktuszfélék

Ariocarpus spp. (I)

 
 

Gyapjas kaktuszok

Astrophytum asterias (I)

 
 

Dinnyealakú csillagkaktusz

Aztekium ritteri (I)

 
 

Aztékkaktusz

Coryphantha werdermannii (I)

 
 

Werdermann-répagyökerűkaktusz

Discocactus spp. (I)

 
 

Korongkaktuszok

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 
 

Nincs magyar neve

Echinocereus schmollii (I)

 
 

Karcsúkaktusz

Escobaria minima (I)

 
 

Nincs magyar neve

Escobaria sneedii (I)

 
 

Nincs magyar neve

Mammillaria pectinifera (I)

 
 

Nincs magyar neve

Mammillaria solisioides (I)

 
 

Nincs magyar neve

Melocactus conoideus (I)

 
 

Nincs magyar neve

Melocactus deinacanthus (I)

 
 

Nincs magyar neve

Melocactus glaucescens (I)

 
 

Nincs magyar neve

Melocactus paucispinus (I)

 
 

Nincs magyar neve

Obregonia denegrii (I)

 
 

Kövirózsakaktusz

Pachycereus militaris (I)

 
 

Katona orgonakaktusz

Pediocactus bradyi (I)

 
 

Nincs magyar neve

Pediocactus knowltonii (I)

 
 

Nincs magyar neve

Pediocactus paradinei (I)

 
 

Nincs magyar neve

Pediocactus peeblesianus (I)

 
 

Nincs magyar neve

Pediocactus sileri (I)

 
 

Nincs magyar neve

Pelecyphora spp. (I)

 
 

Bárdkaktuszok

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 
 

Nincs magyar neve

Sclerocactus erectocentrus (I)

 
 

Nincs magyar neve

Sclerocactus glaucus (I)

 
 

Nincs magyar neve

Sclerocactus mariposensis (I)

 
 

Nincs magyar neve

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 
 

Nincs magyar neve

Sclerocactus nyensis (I)

 
 

Nincs magyar neve

Sclerocactus papyracanthus (I)

 
 

Papírtövisű kaktusz

Sclerocactus pubispinus (I)

 
 

Nincs magyar neve

Sclerocactus wrightiae (I)

 
 

Nincs magyar neve

Strombocactus spp. (I)

 
 

Nincs magyar nevük

Turbinicarpus spp. (I)

 
 

Nincs magyar nevük

Uebelmannia spp. (I)

 
 

Nincs magyar nevük

CARYOCARACEAE

 
 
 

SZUARIDIÓFÉLÉK

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Ajillo

COMPOSITAE

(ASTERACEAE)

 
 
 

FÉSZKESEK

Saussurea costus (I) (S. lappa, Aucklandia lappa vagy A. costus néven szintén ismert)

 
 

Indiai törpebogáncs

CUCURBITACEAE

 
 
 

TÖKFÉLÉK

 
 

Zygosicyos pubescens (II) (Xerosicyos pubescens-ként is ismert)

 

Nincs magyar neve

 
 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

Nincs magyar neve

CUPRESSACEAE

 
 
 

CIPRUSFÉLÉK

Fitzroya cupressoides (I)

 
 

Patagón ciprus

Pilgerodendron uviferum (I)

 
 

Patagón déliciprus

CYATHEACEAE

 
 
 

PÁFRÁNYFAFÉLÉK

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Serlegpáfrányok

CYCADACEAE

 
 
 

CIKÁSZFÉLÉK

 

CYCADACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) #4

 

Cikászfélék

Cycas beddomei (I)

 
 

Beddome-cikász

DICKSONIACEAE

 
 
 

PÁFRÁNYFAFÉLÉK

 

Cibotium barometz (II) #4

 

Báránypáfrány

 

Dicksonia spp. (II) (csak az amerikai populációk; e rendelet mellékleteiben nem szerepel más populáció. Ide tartozik a Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana és a D. stuebelii szinoníma) #4

 

Hópáfrányok

DIDIEREACEAE

 
 
 

ÁLKAKTUSZFÉLÉK

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

Álkaktuszfélék

DIOSCOREACEAE

 
 
 

JAMSZGYÖKÉRFÉLÉK

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

Himalájai jamszgyökér

DROSERACEAE

 
 
 

HARMATFŰFÉLÉK

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

Vénusz légycsapója

EBENACEAE

 
 
 

ÉBENFAFÉLÉK

 

Diospyros spp. (II) (csak a madagaszkári populációk; e rendelet mellékleteiben nem szerepel más populáció) #5

 
 

Madagaszkári ébenfák

 
 
 

EUPHORBIACEAE

 

KUTYATEJFÉLÉK

Euphorbia spp. (II) (csak a húsoslevelű fajok, a következők kivételével:

1)  Euphorbia misera

2)  az Euphorbia trigona fajta (kultivár) mesterségesen szaporított példányai,

3)  az Euphorbia lactea mesterségesen szaporított, az Euphorbia neriifolia mesterségesen szaporított gyökérállományába oltott példányai, ha:

— fésűsek, vagy

— legyező alakúak, vagy

— klorofillhiányos formájúak,

4)  az Euphorbia„Milii” fajta (kultivár) mesterségesen szaporított példányai, ha:

— láthatóan mesterségesen szaporított példányok és

— 100 darabos vagy 100 darabnál többet számláló kiszerelésekben kerülnek az Unióba vagy onnan újrakivitelre;

amelyekre e rendelet rendelkezései nem vonatkoznak és

5)  az A. mellékletben lévő fajok)

 

Kutyatejek

Euphorbia ambovombensis (I)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia cremersii (I) (ideértve a viridifolia formát és a rakotozafyi változatot)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia cylindrifolia (I) (ideértve a tuberifera alfajt)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia decaryi (I) (ideértve az ampanihyensis, a robinsonii és a sprirosticha változatokat)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia francoisii (I)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia handiensis (II)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia lambii (II)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia moratii (I) (ideértve az antsingiensis, a bemarahensis és a multiflora változatokat)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia parvicyathophora (I)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia quartziticola (I)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia stygiana (II)

 
 

Nincs magyar neve

Euphorbia tulearensis (I)

 
 

Nincs magyar neve

FOUQUIERIACEAE

 
 
 

OKOTILLÓFÉLÉK

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 

Budzsumfa

Fouquieria fasciculata (I)

 
 

Nincs magyar neve

Fouquieria purpusii (I)

 
 

Nincs magyar neve

GNETACEAE

 
 
 

GNÉTUMFÉLÉK

 
 

Gnetum montanum (III Nepál) #1

Nincs magyar neve

JUGLANDACEAE

 
 
 

DIÓFÉLÉK

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 

Gavilán

LAURACEAE

 
 
 

BABÉRFÉLÉK

 

Aniba rosaeodora (II) (A. duckei-ként is ismert) #12

 

Rózsafa

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 
 
 

PILLANGÓSOK

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

Parázsfa (brazilfa)

 

Dalbergia cochinchinensis (II) #5

 

Nincs magyar neve

 
 

Dalbergia darienensis (III Panama) (panamai populáció) #2

Nincs magyar neve

 

Dalbergia granadillo (II) #6

 

Granadillo rózsafa

Dalbergia nigra (I)

 
 

Brazil rózsafa

 

Dalbergia retusa (II) #6

 

Kokoboló rózsafa

 

Dalbergia stevensonii (II) #6

 

Honduraszi rózsafa

 

Dalbergia spp. (II) (csak a madagaszkári populációk) #5

 

Madagaszkári rózsafák

 
 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)

Nincs magyar neve

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Afrikai teakfa

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

 

Nincs magyar neve

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Vörös szantálfa

 

Senna meridionalis (II)

 

Nincs magyar neve

LILIACEAE

 
 
 

LILIOMFÉLÉK

 

Aloe spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok és az Aloe barbadensis néven szintén ismert Aloe vera kivételével, amely e rendelet mellékleteiben nem szerepel) #4

 

Aloék

Aloe albida (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe albiflora (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe alfredii (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe bakeri (I)

 
 

Vékonyszárú aloé

Aloe bellatula (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe calcairophila (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe compressa (I) (ideértve a paucituberculata, a rugosquamosa és a schistophila változatokat)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe delphinensis (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe descoingsii (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe fragilis (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe haworthioides (I) (ideértve az aurantiaca változatot)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe helenae (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe laeta (I) (ideértve a maniaensis változatot)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe parallelifolia (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe parvula (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe pillansii (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe polyphylla (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe rauhii (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe suzannae (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe versicolor (I)

 
 

Nincs magyar neve

Aloe vossii (I)

 
 

Nincs magyar neve

MAGNOLIACEAE

 
 
 

LILIOMFAFÉLÉK

 
 

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepál) #1

Hodgson-liliomfa

MELIACEAE

 
 
 

IMAFÜZÉRFA-FÉLÉK

 
 

Cedrela fissilis (III Bolívia) #5

Nincs magyar neve

 
 

Cedrela lilloi (III Bolívia) #5

Nincs magyar neve

 
 

Cedrela odorata (III Bolívia/Brazília. Továbbá az alábbi országok sorolták fel a nemzeti populációikat: Kolumbia, Guatemala és Peru) #5

Nincs magyar neve

 

Swietenia humilis (II) #4

 

Honduraszi mahagóni

 

Swietenia macrophylla (II) (a neotrópusi régió populációja, beleértve Közép- és Dél-Amerikát és a Karib-térséget) #6

 

Nagylevelű mahagóni

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Karibi mahagóni

NEPENTHACEAE

 
 
 

KANCSÓKAFÉLÉK

 

Nepenthes spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4

 

Kancsókák

Nepenthes khasiana (I)

 
 

Indiai kancsóka

Nepenthes rajah (I)

 
 

Óriáskancsóka

ORCHIDACEAE

 
 
 

ORCHIDEAFÉLÉK

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) (13) #4

 

Orchideafélék

Minden most következő, az A. mellékletben szereplő orchideafajra nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései, ha

— in vitro szaporítottak, szilárd vagy folyékony táptalajon levők, és

— megfelelnek a 865/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 166., 2006.6.19., 1. o.) 56. cikkében szereplő „mesterségesen szaporított” meghatározásnak, és

— az Unióba történő szállításkor vagy onnan történő újrakivitelkor szállításuk steril konténerben történik

 
 
 

Aerangis ellisii (I)

 
 

Nincs magyar neve

Cephalanthera cucullata (II)

 
 

Krétai madársisak

Cypripedium calceolus (II)

 
 

Boldogasszony papucsa

Dendrobium cruentum (I)

 
 

Nincs magyar neve

Goodyera macrophylla (II)

 
 

Nagylevelű avarvirág

Laelia jongheana (I)

 
 

Nincs magyar neve

Laelia lobata (I)

 
 

Nincs magyar neve

Liparis loeselii (II)

 
 

Hagymaburok

Ophrys argolica (II)

 
 

Argoliszi bangó

Ophrys lunulata (II)

 
 

Nincs magyar neve

Orchis scopulorum (II)

 
 

Szirti kosbor

Paphiopedilum spp. (I)

 
 

Ázsiai papucsorchideák

Peristeria elata (I)

 
 

Nincs magyar neve

Phragmipedium spp. (I)

 
 

Dél-amerikai papucsorchideák

Renanthera imschootiana (I)

 
 

Nincs magyar neve

Spiranthes aestivalis (II)

 
 

Nyári füzértekercs

OROBANCHACEAE

 
 
 

VAJVIRÁGFÉLÉK

 

Cistanche deserticola (II) #4

 

Sivatagi cistanche

PALMAE

(ARECACEAE)

 
 
 

PÁLMAFÉLÉK

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

 

Nincs magyar neve

Chrysalidocarpus decipiens (I)

 
 

Nincs magyar neve

 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 

Nincs magyar neve

 
 

Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13

Tengeri kókusz

 

Marojejya darianii (II)

 

Nincs magyar neve

 

Neodypsis decaryi (II) #4

 

Háromszögpálma

 

Ravenea louvelii(II)

 

Nincs magyar neve

 

Ravenea rivularis (II)

 

Nincs magyar neve

 

Satranala decussilvae (II)

 

Nincs magyar neve

 

Voanioala gerardii (II)

 

Nincs magyar neve

PAPAVERACEAE

 
 
 

MÁKFÉLÉK

 
 

Meconopsis regia (III Nepál) #1

Nincs magyar neve

PASSIFLORACEAE

 
 
 

GOLGOTAVIRÁG-FÉLÉK

 

Adenia firingalavensis (II)

 

Sivatag rózsája

 

Adenia olaboensis (II)

 

Sivatag rózsája

 

Adenia subsessilifolia (II)

 

Sivatag rózsája

PEDALIACEAE

 
 
 

SZEZÁMFÉLÉK

 

Uncarina grandidieri (II)

 

Nincs magyar neve

 

Uncarina stellulifera (II)

 

Nincs magyar neve

PINACEAE

 
 
 

FENYŐFÉLÉK

Abies guatemalensis (I)

 
 

Guatemalai jegenyefenyő

 
 

Pinus koraiensis (III Orosz Föderáció) #5

Koreai selyemfenyő

PODOCARPACEAE

 
 
 

KŐTISZAFAFÉLÉK

 
 

Podocarpus neriifolius (III Nepál) #1

Nincs magyar neve

Podocarpus parlatorei (I)

 
 

Nincs magyar neve

PORTULACACEAE

 
 
 

PORCSINFÉLÉK

 

Anacampseros spp. (II) #4

 

Széprózsák

 

Avonia spp. #4

 

Nincs magyar nevük

 

Lewisia serrata (II) #4

 

Nincs magyar neve

PRIMULACEAE

 
 
 

KANKALINFÉLÉK

 

Cyclamen spp. (II) (14) #4

 

Ciklámenek

RANUNCULACEAE

 
 
 

BOGLÁRKAFÉLÉK

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Tavaszi hérics

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

Kanadai aranygyökér

ROSACEAE

 
 
 

RÓZSAFÉLÉK

 

Prunus africana (II) #4

 

Afrikai meggy

RUBIACEAE

 
 
 

GALAJFÉLÉK

Balmea stormiae (I)

 
 

Nincs magyar neve

SANTALACEAE

 
 
 

SZANTÁLFAFÉLÉK

 

Osyris lanceolata (II) (csak a burundi, etiópiai, kenyai, ruandai, ugandai és tanzániai populációk, más populáció nem szerepel e rendelet mellékleteiben) #2

 

Kelet-afrikai szantálfa

SARRACENIACEAE

 
 
 

KÜRTVIRÁGFÉLÉK

 

Sarracenia spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4

 

Kürtvirágok

Sarracenia oreophila (I)

 
 

Nincs magyar neve

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 
 

Nincs magyar nevük

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 
 

Nincs magyar nevük

SCROPHULARIACEAE

 
 
 

TÁTOGATÓFÉLÉK

 

Picrorhiza kurrooa (II) (a Picrorhiza scrophulariiflora kivételével) #2

 

Nincs magyar neve

STANGERIACEAE

 
 
 

STANGERCIKÁSZ-FÉLÉK

 

Bowenia spp. (II) #4

 

Nincs magyar nevük

Stangeria eriopus (I)

 
 

Stanger-cikász

TAXACEAE

 
 
 

TISZAFAFÉLÉK

 

Taxus chinensis és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II) #2

 

Kínai tiszafa

 

Taxus cuspidata és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II) (15) #2

 

Japán tiszafa

 

Taxus fuana és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II) #2

 

Tibeti tiszafa

 

Taxus sumatrana és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II) #2

 

Szumátrai tiszafa

 

Taxus wallichiana (II) #2

 

Himalájai tiszafa

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

 
 
 

BOROSZLÁNFÉLÉK

 

Aquilaria spp. (II) #14

 

Sasfák

 

Gonystylus spp. (II) #4

 

Nincs magyar nevük

 

Gyrinops spp. (II) #14

 

Nincs magyar nevük

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

 
 
 

Nincs magyar nevük

 
 

Tetracentron sinense (III Nepál) #1

Nincs magyar neve

VALERIANACEAE

 
 
 

MACSKAGYÖKÉRFÉLÉK

 

Nardostachys grandiflora (II) #2

 

Indiai nárdus

VITACEAE

 
 
 

SZŐLŐFÉLÉK

 
 

Cyphostemma elephantopus (II)

 

Nincs magyar neve

 
 

Cyphostemma laza (II)

 

Nincs magyar neve

 
 

Cyphostemma montagnacii (II)

 

Nincs magyar neve

WELWITSCHIACEAE

 
 
 

VELVICSIAFÉLÉK

 

Welwitschia mirabilis (II) #4

 

Velvicsia

ZAMIACEAE

 
 
 

BUNKÓSPÁLMAFÉLÉK

 

ZAMIACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4

 

Bunkóspálmafélék

Ceratozamia spp. (I)

 
 

Nincs magyar nevük

Chigua spp. (I)

 
 

Nincs magyar nevük

Encephalartos spp. (I)

 
 

Kafferkenyerek

Microcycas calocoma (I)

 
 

Parafapálma

ZINGIBERACEAE

 
 
 

GYÖMBÉRFÉLÉK

 

Hedychium philippinense (II) #4

 

Fülöp-szigeteki gyömbérliliom

ZYGOPHYLLACEAE

 
 
 

KIRÁLYDINNYEFÉLÉK

 

Bulnesia sarmientoi (II) #11

 

Nincs magyar neve

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Szentfák

(1)   Az argentínai populáció (a B. mellékletben szerepel):

(2)   A bolíviai populáció (a B. mellékletben szerepel):

(3)   A chilei populáció (a B. mellékletben szerepel):

(4)   Az ecuadori populáció (a B. mellékletben szerepel):

(5)   A perui populáció (a B. mellékletben szerepel):

(6)   Minden faj az Egyezmény II. függelékébe tartozik, kivéve az alábbi fajokat, amelyek az I. függelékben szerepelnek: Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (kivéve a nyugat-grönlandi populációt), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp. A grönlandi lakosok által, az illetékes hatóság engedélyével elejtett, az egyezmény II. függelékébe tartozó fajok példányait, beleértve az ezekből készült termékeket és származékokat – kivéve a kereskedelmi céllal forgalmazni kívánt hústermékeket – a B. mellékletbe tartozóként kell kezelni. A Tursiups truncatus fekete-tengeri populációjának vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott élő egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla.

(7)   A botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk (a B. mellékletben szerepelnek):

(8)   Az Egyezmény II. függelékébe kizárólag az alábbi fajok értendők: Agalychnis annae, Agalychnis callidryas, Agalychnis moreletii, Agalychnis saltator és Agalychnis spurrelli.

(9)   Magában foglalja az újonnan leírt, Scleropages inscriptus elnevezésű rendszertani egységet.

(10)   A következőkre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései:

Fosszíliák;

Korallhomok, vagyis olyan anyag, amely teljes egészében vagy részben, elhalt korall maximum 2 mm átmérőjű finomra zúzott törmelékéből áll, és amely tartalmazhatja, többek között, Foraminifera, kagyló és rákfélék, valamint korallos alga maradványait;

Koralltörmelék (közte kavics, törmelék), vagyis összetört és elhalt ujjformájú korallok és más anyagok bármelyik irányból mérve 2–30 mm-es lazán kötött darabjai.

(11)   Az A. mellékletbe tartozó példányok kereskedelme csak akkor engedélyezett, ha az adott példányok rendelkeznek cataphyll-lal.

(12)   Az alábbi hibridek és/vagy fajták (kultivárok) mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak e rendelet hatálya alá:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (fajta)

Cactaceae spp. formái, a következő oltóalanyokra oltva: Harrisia„Jusbertii”, Hylocereus trigonus vagy Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (fajta)

(13)   A Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis és Vanda mesterségesen szaporított hibridjei nem tartoznak a rendelet hatálya alá, amennyiben a példányok láthatóan mesterségesen szaporítottak és nem tanúsítják a vadonban történő begyűjtés jeleit, úgymint mechanikai sérülés és a begyűjtésből eredő komoly vízveszteség, szabálytalan forma vagy nem egyöntetű méret és alak a rendszertani egységen és szállítmányon belül, a levelekre tapadó algák vagy egyéb, a leveleken fejlődő szervezetek, valamint rovarok vagy más kártevők okozta sérülések, illetve

a)  nem virágzó állapotban történő szállítás esetén a példányokat külön konténerben kell szállítani (úgymint karton, dobozok, ládák vagy CC-konténerben történő szállítás esetén saját polc), amelyek mindegyikében ugyanazon hibrid 20 vagy annál több példányát szállítják; az egy konténerben szállított növényeknek nagyban hasonlónak és egészségesnek kell lenniük; valamint a növényeket olyan dokumentumok kíséretében kell szállítani, mint pl. az egyes hibridek példányainak pontos számát tartalmazó számla; vagy

b)  virágzó állapotban történő szállítás esetén, ha egyedenként legalább egy teljesen nyílt virág van, nincs megkötés a szállítmányonkénti egyedek legkisebb számára nézve, de az egyedeket kiskereskedelmi értékesítésre megfelelően elő kell készíteni, pl. előre nyomtatott címkével kell ellátni vagy előre nyomtatott csomagolóanyaggal kell becsomagolni, amelyen szerepel a hibrid neve és a végfelhasználó ország. Az adatoknak – az ellenőrzést megkönnyítendő – jól láthatónak kell lenniük.

(14)   A Cyclamen persicum fajta (kultivár) mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak e rendelet hatálya alá. E kivétel nem vonatkozik a nyugalmi állapotban levő gumók kereskedelmére.

(15)   A Taxus cuspidata élő, cserepes vagy más kisméretű konténerben lévő mesterségesen szaporított hibridjei és fajtái (kultivárok), amelyek minden szállítmánya olyan címkével van ellátva, vagy olyan bizonylat kíséri, amelyen feltüntették a rendszertani egység vagy egységek nevét, valamint azt, hogy „mesterségesen szaporított”, nem tartoznak e rendelet hatálya alá. 

D. melléklet

Köznapi név

ÁLLATOK

CHORDATA (GERINCHÚROSOK)

MAMMALIA

 

EMLŐSÖK

CARNIVORA

 

RAGADOZÓK

Canidae

 

Kutyafélék

Vulpes vulpes griffithi (III India) §1

Vörös róka griffithi alfaj

Vulpes vulpes montana (III India) §1

Vörös róka montana alfaj

Vulpes vulpes pusilla (III India) §1

Vörös róka pusilla alfaj

Mustelidae

 

Menyétfélék

Mustela altaica (III India) §1

Hegyi görény

Mustela erminea ferghanae (III India) §1

Hermelin ferghanae alfaja

Mustela kathiah (III India) §1

Sárgahasú menyét

Mustela sibirica (III India) §1

Szibériai görény

DIPROTODONTIA

 

KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEK

Macropodidae

 

Kengurufélék

Dendrolagus dorianus

Egyszínű kúszókenguru

Dendrolagus goodfellowi

Goodfellow-kúszókenguru

Dendrolagus matschiei

Matschie-kúszókenguru

Dendrolagus pulcherrimus

Aranyvállú kúszókenguru

Dendrolagus stellarum

Seri-kúszókenguru

AVES

 

MADARAK

ANSERIFORMES

 

LÚDALAKÚAK

Anatidae

 

Récefélék

Anas melleri

Madagaszkári réce

COLUMBIFORMES

 

GALAMBALAKÚAK

Columbidae

 

Galambfélék

Columba oenops

Perui galamb

Didunculus strigirostris

Bagolycsőrű galamb

Ducula pickeringii

Borneói császárgalamb

Gallicolumba crinigera

Mindanaói csillagosgalamb

Ptilinopus marchei

Karmazsin gyümölcsgalamb

Turacoena modesta

Timori kormosgalamb

GALLIFORMES

 

TYÚKALAKÚAK

Cracidae

 

Hokkófajok

Crax alector

Hokkófaj

Pauxi unicornis

Sisakoshokkó-faj

Penelope pileata

Fehérkontyos zsakutyúk

Megapodiidae

 

Lábastyúkfélék

Eulipoa wallacei

Nyerges lábastyúk

Phasianidae

 

Fácánfélék

Arborophila gingica

Galléros hegyifogoly

Lophura bulweri

Fehérfarkú fácán

Lophura diardi

Hamvas fácán

Lophura inornata

Salvadori fácán

Lophura leucomelanos

Ördögfácán (nepáli fácán)

Syrmaticus reevesii §2

Királyfácán

PASSERIFORMES

 

VERÉBALAKÚAK

Bombycillidae

 

Csonttollúfélék

Bombycilla japonica

Amuri csonttollú

Corvidae

 

Varjúfélék

Cyanocorax caeruleus

Borzas indigószajkó

Cyanocorax dickeyi

Üstökös indigószajkó

Cotingidae

 

Kotingafélék

Procnias nudicollis

Kopasznyakú harangozómadár

Emberizidae

 

Sármányfélék

Dacnis nigripes

Nincs magyar neve

Sporophila falcirostris

Tömpecsőrű magsármány

Sporophila frontalis

Őszhomlokú magsármány

Sporophila hypochroma

Vöröshasú magsármány

Sporophila palustris

Mocsári magsármány

Estrildidae

 

Szövőpintyfélék

Amandava amandava

Tigrispinty

Cryptospiza reichenovii

Reichenov-hegyiasztrild

Erythrura coloria

Tarkafejű papagájmandina

Erythrura viridifacies

Luzoni papagájmandina

Estrilda quartinia (Gyakran exportálják Estrilda melanotis néven)

Sárgahasú asztrild

Hypargos niveoguttatus

Pettyes asztrild

Lonchura griseicapilla

Gyöngyös asztrild

Lonchura punctulata

Muskátpinty

Lonchura stygia

Fekete apácapinty

Fringillidae

 

Pintyfélék

Carduelis ambigua

Nincs magyar neve

Carduelis atrata

Nincs magyar neve

Kozlowia roborowskii

Vékonycsőrű pirók

Pyrrhula erythaca

Nincs magyar neve

Serinus canicollis

Nincs magyar neve

Serinus citrinelloides hypostictus (Gyakran exportálják Serinus citrinelloides néven)

Kelet-afrikai csicsörke

Icteridae

 

Csirögefélék

Sturnella militaris

Vitézcsiröge

Muscicapidae

 

Légykapófélék

Cochoa azurea

Jávai tündérrigó

Cochoa purpurea

Bíborszárnyú tündérrigó

Garrulax formosus

Pirosszárnyú álszajkó

Garrulax galbanus

Sárgatorkú álszajkó

Garrulax milnei

Nincs magyar neve

Niltava davidi

Nincs magyar neve

Stachyris whiteheadi

Barnaarcú bozóttimália

Swynnertonia swynnertoni (Pogonicichla swynnertoni-ként szintén szerepelhet)

Csillagoscsuk

Turdus dissimilis

Rododendronrigó

Pittidae

 

Pittafélék

Pitta nipalensis

Himalájai pitta

Pitta steerii

Azúrmellű pitta

Sittidae

 

Csuszkafélék

Sitta magna

Óriáscsuszka

Sitta yunnanensis

Nincs magyar neve

Sturnidae

 

Seregélyfélék

Cosmopsarus regius

Királycsőricse

Mino dumontii

Nincs magyar neve

Sturnus erythropygius

Andaman-seregély

REPTILIA

 

HÜLLŐK

SAURIA

 

GYÍKOK

Agamidae

 

Agámafélék

Physignathus cocincinus

Ázsiai víziagáma

Anguidae

 

Lábatlangyíkfélék

Abronia graminea

Mexikói aligátorgyík

Gekkonidae

 

Gekkófélék

Rhacodactylus auriculatus

Új-kaledóniai göcsörtösgekkó

Rhacodactylus ciliatus

Óriásgekkó

Rhacodactylus leachianus

Új-kaledóniai óriásgekkó

Teratoscincus microlepis

Nincs magyar neve

Teratoscincus scincus

Nincs magyar neve

Gerrhosauridae

 

Tobzosfarkúgyík-félék

Zonosaurus karsteni

Karsten-koszorúsgyík

Zonosaurus quadrilineatus

Négycsíkos koszorúsgyík

Iguanidae

 

Leguánfélék

Ctenosaura quinquecarinata

Ötujjú tüskésfarkú leguán

Scincidae

 

Szkinkfélék

Tribolonotus gracilis

Krokodilszkink

Tribolonotus novaeguineae

Új-guineai sisakosszkink

SERPENTES

 

KÍGYÓK

Colubridae

 

Siklófélék

Elaphe carinata §1

Bűzössikló

Elaphe radiata §1

Rezessikló

Elaphe taeniura §1

Tajvani/csíkosfarkú sikló

Enhydris bocourti §1

Bocourt-vízisikló

Homalopsis buccata §1

Jávai boasikló

Langaha nasuta

Nincs magyar neve

Leioheterodon madagascariensis

Madagaszkári sikló

Ptyas korros §1

Indiai patkánysikló

Rhabdophis subminiatus §1

Foltoshasú sikló

Hydrophiidae

 

Tengerikígyó-félék

Lapemis curtus (beleértve a Lapemis hardwickii-t is) §1

Kurta tengerikígyó

Viperidae

 

Viperafélék

Calloselasma rhodostoma §1

Maláj vörösszájú mokasszinkígyó

AMPHIBIA

 

KÉTÉLTŰEK

ANURA

 

BÉKÁK

Dicroglossidae

 

Nincs magyar nevük

Limnonectes macrodon

Nincs magyar neve

Hylidae

 

Levelibéka-félék

Phyllomedusa sauvagii

Nincs magyar neve

Leptodactylidae

 

Füttyentőbéka-félék

Leptodactylus laticeps

Nincs magyar neve

Ranidae

 

Valódi békafélék

Pelophylax shqiperica

Nincs magyar neve

CAUDATA

 

FARKOS KÉTÉLTŰEK

Hynobiidae

 

Szögletesfogsorú-gőtefélék

Ranodon sibiricus

Békafogú gőte

Plethodontidae

 

Tüdőtlenszalamandra-félék

Bolitoglossa dofleini

Óriás pálmaszalamandra

Salamandridae

 

Szalamandrafélék

Cynops ensicauda

Kardfarkú gőte

Echinotriton andersoni

Nincs magyar neve

Laotriton laoensis

Lapátfarkú gőte

Paramesotriton spp.

Szemölcsösgőték

Salamandra algira

Nincs magyar neve

Tylototriton spp.

Nincs magyar neve

ACTINOPTERYGII

 

Sugarasúszójú halak

PERCIFORMES

 

SÜGÉRALAKÚAK

Apogonidae

 
 

Pterapogon kauderni

Banggai-i kardinálishal

ARTHROPODA (ÍZELTLÁBÚAK)

INSECTA

 

ROVAROK

LEPIDOPTERA

 

LEPKÉK

Papilionidae

 

Pillangófélék

Baronia brevicornis

Rövidcsápú barónia

Papilio grosesmithi

Grosesmith-fecskefarkúlepke

Papilio maraho

Maraho-fecskefarkúlepke

MOLLUSCA (KAGYLÓK)

GASTROPODA

Haliotidae

 
 

Haliotis midae

Cumberland-babkagyló

NÖVÉNYEK

AGAVACEAE

 

Agávéfélék

Calibanus hookeri

Nincs magyar neve

Dasylirion longissimum

Üstökvirág

ARACEAE

 

Kontyvirágfélék

Arisaema dracontium

Csápvirág

Arisaema erubescens

Nincs magyar neve

Arisaema galeatum

Nincs magyar neve

Arisaema nepenthoides

Nincs magyar neve

Arisaema sikokianum

Nincs magyar neve

Arisaema thunbergii var. Urashima

Nincs magyar neve

Arisaema tortuosum

Nincs magyar neve

Biarum davisii ssp. Marmarisense

Nincs magyar neve

Biarum ditschianum

Nincs magyar neve

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Fészkesek

Arnica montana §3

Árnika

Othonna cacalioides

Nincs magyar neve

Othonna clavifolia

Nincs magyar neve

Othonna hallii

Nincs magyar neve

Othonna herrei

Nincs magyar neve

Othonna lepidocaulis

Nincs magyar neve

Othonna retrorsa

Nincs magyar neve

ERICACEAE

 

Erikafélék

Arctostaphylos uva-ursi §3

Medveszőlő

GENTIANACEAE

 

Tárnicsfélék

Gentiana lutea §3

Sárga tárnics

LILIACEAE

 

Liliomfélék

Trillium pusillum

Aprólevelű hármasszirom

Trillium rugelii

Hármasszirom

Trillium sessile

Ülővirágú hármasszirom

LYCOPODIACEAE

 

Korpafűfélék

Lycopodium clavatum §3

Kapcsos korpafű

MELIACEAE

 

Imafüzérfa-Félék

Cedrela montana §4

Nincs magyar neve

Cedrela oaxacensis §4

Nincs magyar neve

Cedrela salvadorensis §4

Nincs magyar neve

Cedrela tonduzii §4

Nincs magyar neve

MENYANTHACEAE

 

Vidrafűfélék

Menyanthes trifoliata §3

Vidrafű

PARMELIACEAE

 

Tundrazuzmófélék

Cetraria islandica §3

Izlandi zuzmó

PASSIFLORACEAE

 

Golgotavirág-félék

Adenia glauca

Sivatag rózsája

Adenia pechuelli

Sivatag rózsája

PEDALIACEAE

 

Nincs magyar nevük

Harpagophytum spp. §3

Ördögkarmok

PORTULACACEAE

 

Porcsinfélék

Ceraria carrissoana

Nincs magyar neve

Ceraria fruticulosa

Nincs magyar neve

SELAGINELLACEAE

 

Csipkeharasztfélék

Selaginella lepidophylla

Jerikó rózsája( 1 ) HL C 26., 1992.2.3., 1. o. és

HL C 131., 1994.5.12., 1. o.

( 2 ) HL C 223., 1992.8.31., 19. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1995. december 15-i véleménye (HL C 17., 1996.1.22., 430. o.), a Tanács 1996. február 26-i közös álláspontja (HL C 196., 1996.7.6., 58. o.) és az Európai Parlament 1996. szeptember 18-i határozata (HL C 320., 1996.10.28.)

( 4 ) HL L 384., 1982.12.31., 1. o. A legutóbb az 558/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 57., 1995.3.15., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 6 ) HL L 358., 1986.12.18., 1. o.

( 7 ) HL L 158., 1990.6.23., 56. o.

( 8 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

( 9 ) HL L 344., 1983.12.7., 1. o.

( 10 ) HL L 20., 2010.1.26., 7. o.

( 11 ) HL L 206., 1992.7.22., 7. o.