1996L0077 — HU — 29.12.2006 — 007.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 96/77/EK IRÁNYELVE

(1996. december 2.)

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 339, 30.12.1996, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 98/86/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (1998. november 11.)

  L 334

1

9.12.1998

►M2

A BIZOTTSÁG 2000/63/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2000. október 5.)

  L 277

1

30.10.2000

►M3

A BIZOTTSÁG 2001/30/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2001. május 2.)

  L 146

1

31.5.2001

►M4

A BIZOTTSÁG 2002/82/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2002. október 15.)

  L 292

1

28.10.2002

►M5

A BIZOTTSÁG 2003/95/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2003. október 27.)

  L 283

71

31.10.2003

►M6

A BIZOTTSÁG 2004/45/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2004. április 16.)

  L 113

19

20.4.2004

►M7

A BIZOTTSÁG 2006/129/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2006. december 8.)

  L 346

15

9.12.2006
▼B

A BIZOTTSÁG 96/77/EK IRÁNYELVE

(1996. december 2.)

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 94/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 1 ) módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel szükséges a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokokról szóló, 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 3 ) említett, a színezékeken és az édesítőszereken kívüli összes adalékanyag tekintetében tisztasági követelmények megállapítása;

mivel szükséges a legutóbb a 86/604/EGK irányelvvel ( 4 ) módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett tartósítószerekre vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló, 1965. január 26-i 65/66/EGK tanácsi irányelvben ( 5 ) felsorolt tisztasági követelmények felváltása;

mivel szükséges a 82/712/EGK irányelvvel ( 6 ) módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználható antioxidánsokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló, 1978. július 25-i 78/664/EGK tanácsi irányelvben ( 7 ) felsorolt tisztasági követelmények felváltása;

mivel a 65/66/EGK és a 78/664/EGK irányelvet ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni;

mivel figyelembe kell venni az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (JECFA) által megszerkesztett Codex Alimentariusban az adalékanyagok vonatkozásában megállapított előírásokat és analitikai módszereket;

mivel ha az élelmiszer-adalékanyagokat az élelmiszerügyi tudományos bizottság értékelésében szereplő vagy az ezen irányelvben megemlített gyártási módszerektől, illetve alapanyagoktól jelentősen eltérő módszerekkel, illetve alapanyagokból állítják elő, azon adalékanyagokat értékelésre be kell nyújtani az élelmiszerügyi tudományos bizottsághoz azon célból, hogy az teljes körű értékelést végezzen, különös hangsúlyt fektetve a tisztasági követelményekre;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

A 95/2/EK irányelvben említett, a színezékeken és édesítőszereken kívüli élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó, a 89/107/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett tisztasági követelményeket ezen irányelv melléklete tartalmazza.

▼M1

2. cikk

A 65/66/EGK, a 78/663/EGK és a 78/664/EGK irányelvben megállapított tisztasági követelmények helyébe az 1. cikkben meghatározott tisztasági követelmények lépnek.

▼B

3. cikk

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. július 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  Azon az 1997. július 1-je előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLETE 200 SZORBINSAV

Meghatározás

Kémiai név

Szorbinsav

Transz, transz-2,4-hexadién-sav

Einecs

203-768-7

Összegképlet

C6H8O2

Molekulatömeg

112,12

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Színtelen tűkristályok vagy könnyen folyó fehér por, enyhe jellegzetes szaggal, amely 105 °C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

133 °C és 135 °C között, kénsavas exszikkátorban több órán át végzett vákuumszárítást követően

B.  Spektrometria

Izopropanolos oldata (1: 4.000.000) 254 ± 2 nm-nél éri el a maximális abszorpcióképességét

C.  Pozitív kettőskötés-teszt

 
 

D.  Szublimációs hőmérséklet

80 °C

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,2 %

Aldehid

Legfeljebb 0,1 % (formaldehidben kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 202 KÁLIUM-SZORBÁT

Meghatározás

Kémiai név

Kálium-szorbát

Kálium (E,E)-2,4-hexadienoát

A transz, transz-2,4-hexadiénsav káliumsója

Einecs

246-376-1

Összegképlet

C6H7O2K

Molekulatömeg

150,22

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér kristályos por, amely 105 °C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat

Azonosítás

A.  A savasítással izolált és nem újrakristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 °C és 135 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

 
 

B.  Pozitív kálium- és kettőskötés-teszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,0 % (105 °C, 3 óra)

Savasság vagy lúgosság

Legfeljebb kb. 1,0 % (szorbinsavban vagy K2CO3-ban kifejezve)

Aldehidek

Legfeljebb 0,1 %, formaldehidként számolva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 203 KALCIUM-SZORBÁT

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-szorbát

A transz, transz-2,4-hexadiénsav kalciumsói

Einecs

231-321-6

Összegképlet

C12H14O4Ca

Molekulatömeg

262,32

Tartalom

Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Finom fehér kristályos por, amely 105 °C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat

Azonosítás

A.  A savasítással izolált és nem újrakristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 °C és 135 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

 
 

B.  Pozitív kalcium- és kettőskötés-teszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, kénsavas exszikkátorban 4 órán át végzett vákuumszárítással meghatározva

Aldehidek

Legfeljebb 0,1 % (formaldehidben kifejezve)

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 210 BENZOESAV

Meghatározás

Kémiai név

Benzoesav

Benzol-karbonsav

Fenil-karbonsav

Einecs

200-618-2

Összegképlet

C7H6O2

Molekulatömeg

122,12

Tartalom

Legalább 99,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér kristályos por

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

121,5 °C–123,5 °C

B.  Pozitív szublimációs teszt és benzoátteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 %, három órán át, kénsav felett történő szárítást követően

pH-érték

Kb. 4 (vízben oldva)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,07 % kloridban kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezezve 0,3 %-nak felel meg

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat kell 100 ml vízhez hozzáadni, ezt kell forráspontig melegíteni, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot kell hozzáadni, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal kimért mintát kell a felforrósított oldatban feloldani, és addig kell 0,1 N KMnO4-dal titrálni, hogy a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmaradjon. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat

Könnyen elszenesíthető anyagok

0,5 g benzoesav hideg oldata 5 ml 94,5-95,5 %-os kénsavban nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot (2), 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot (3), 0,1 ml réz-szulfát-oldatot (4) és 4,4 ml vizet tartalmaz

Policiklusos savak

A benzoesav közömbösített oldatának frakcionált savasításakor az első csapadék olvadáspontja nem lehet a benzoesavétól eltérő

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 211 NÁTRIUM-BENZOÁT

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-benzoát

A benzol-karbonsav nátriumsója

A fenil-karbonsav nátriumsója

Einecs

208-534-8

Összegképlet

C7H5O2Na

Molekulatömeg

144,11

Tartalom

Legalább 99 % C7H5O2Na, négy órán keresztül 105 °C-on történő szárítást követően

Leírás

Fehér, majdnem szagtalan kristályos por vagy szemcsék

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben nagyon jól oldódik, etanolban nehezen oldódik

B.  Olvadáspont-tartomány a benzoesav esetében

A savasítással izolált és nem újrakristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 °C és 123,5 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett szárítást követően

C.  Pozitív benzoát- és nátriumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,5 %, négy órán keresztül 105 °C-on történő szárítást követően

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat kell 100 ml vízhez hozzáadni, ezt kell forráspontig melegíteni, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot kell hozzáadni, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal kimért mintát kell a felforrósított oldatban feloldani, és addig kell 0,1 N KMnO4-dal titrálni, hogy a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmaradjon. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat

Policiklusos savak

A nátrium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savasításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,06 % kloridként kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg

A savasság vagy lúgosság mértéke

1 g nátrium-benzoát közömbösítése fenolftalein jelenlétében legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH-t vagy 0,1 N HCl-t igényelhet

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 212 KÁLIUM-BENZOÁT

Meghatározás

Kémiai név

Kálium-benzoát

A benzol-karbonsav káliumsója

A fenil-karbonsav káliumsója

Einecs

209-481-3

Összegképlet

C7H5KO2·3H2O

Molekulatömeg

214,27

Tartalom

Legalább 99 % C7H5O2K, 105 °C-on tömegállandóságig végzett szárítást követően

Leírás

Fehér kristályos por

Azonosítás

A.  A savasítással izolált és nem újrakristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 °C és 123,5 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

 
 

B.  Pozitív benzoát- és káliumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 26,5 %, 105 °C-on történő szárítással meghatározva

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,06 % kloridként kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat kell 100 ml vízhez hozzáadni, ezt kell forráspontig melegíteni, majd cseppenként kell annyi 0,1 N KMnO4-ot hozzáadni, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal kimért mintát kell a felforrósított oldatban feloldani, és addig kell 0,1 N KMnO4-dal titrálni, hogy a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmaradjon. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat

Könnyen elszenesíthető anyagok

0,5 g benzoesav hideg oldata 5 ml 94,5–95,5 %-os kénsavban nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely a 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz

Policiklusos savak

A kálium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savasításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő

A savasság vagy lúgosság mértéke

1 g kálium-benzoát közömbösítése fenolftalein jelenlétében legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH-t vagy 0,1 N HCl-t igényelhet

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 213 KALCIUM-BENZOÁT

Szinonimák

Monokalcium-benzoát

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-benzoát

Kalcium-dibenzoát

Einecs

218-235-4

Összegképlet

Vízmentes:

C14H10O4Ca

Monohidrát:

C14H10O4Ca·H2O

Trihidrát:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekulatömeg

Vízmentes:

282,31

Monohidrát:

300,32

Trihidrát:

336,36

Tartalom

Legalább 99 %, 105 °C-on végzett szárítást követően

Leírás

Fehér vagy színtelen kristályok, vagy fehér por

Azonosítás

A.  A savasítással izolált és nem újrakristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 °C és 123,5 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

 
 

B.  Pozitív benzoát- és kalciumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 17,5 %, 105 °C-on, tömegállandóságig történő szárítással meghatározva

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,3 %

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,06 %, kloridban kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat kell 100 ml vízhez hozzáadni, ezt kell forráspontig melegíteni, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot kell hozzáadni, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal kimért mintát kell a felforrósított oldatban feloldani, és addig kell 0,1 N KMnO4-dal titrálni, hogy a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmaradjon. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat

Könnyen elszenesíthető anyagok

0,5 g benzoesav hideg oldata 5 ml 94,5–95,5 %-os kénsavban nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz

Policiklusos savak

A kalcium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savasításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő

A savasság vagy lúgosság mértéke

1 g kalcium-benzoát közömbösítése fenolftalein jelenlétében legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH-t vagy 0,1 N HCl-t igényelhet

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 214 ETIL ρ-HIDROXI-BENZOÁT

Szinonimák

Etil-paraben

Etil- ρ -oxibenzoát

Meghatározás

Kémiai név

Etil- ρ -hidroxi-benzoát

A ρ -hidroxi-benzoesav etil-észtere

Einecs

204-399-4

Összegképlet

C9H10O3

Molekulatömeg

166,8

Tartalom

Legalább 99,5 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Majdnem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

115 °C–118 °C

B.  Pozitív ρ -hidroxi-benzoát teszt

A savasítással izolált és nem újrakristályosított ρ -hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 °C és 217 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

C.  Pozitív alkoholteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

ρ -hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, ρ -hidroxi-benzoesavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 215 NÁTRIUM-ETIL- ρ -HIDROXI-BENZOÁT

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-etil- ρ -hidroxi-benzoát

A ρ -hidroxi-benzoesav etil-észterének nátriumvegyülete

Einecs

252-487-6

Összegképlet

C9H9O3Na

Molekulatömeg

188,8

Tartalom

A ρ -hidroxi-benzoesav-etil-észter legalább 83 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér, kristályos, higroszkopikus por

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

115 °C–118 °C, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

B.  Pozitív ρ -hidroxi-benzoát-teszt

A mintából nyert ρ -hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 °C és 217 °C között van

C.  Pozitív nátriumteszt

 
 

D.  A 0,1 %-os vizes oldat pH-értékének 9,9 és 10,3 között kell lennie.

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 5 %, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítással meghatározva

Szulfáthamu

37–39 %

ρ -hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, ρ -hidroxi-benzoesavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

▼M7 —————

▼B

E 218 METIL- ρ-HIDROXI-BENZOÁT

Szinonimák

Metil-paraben

Metil- ρ -oxibenzoát

Meghatározás

Kémiai név

Metil- ρ -hidroxi-benzoát

A ρ -hidroxi-benzoesav metil-észtere

Einecs

243-171-5

Összegképlet

C8H8O3

Molekulatömeg

152,15

Tartalom

Legalább 99 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Majdnem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

125 °C–128 °C

B.  Pozitív ρ -hidroxi-benzoát-teszt

A mintából nyert ρ -hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 °C és 217 °C között van, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

ρ -hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, ρ -hidroxi-benzoesavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 219 NÁTRIUM-METIL- ρ -HIDROXI-BENZOÁT

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-metil- ρ -hidroxi-benzoát

A ρ -hidroxi-benzoesav metil-észterének nátriumvegyülete

Összegképlet

C8H7O3Na

Molekulatömeg

174,15

Tartalom

Legalább 99,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér, higroszkopikus por

Azonosítás

A.  A metil- ρ -hidroxi-benzoát nátriumszármazéka 10 vegyes %-os vizes oldatának hidrogén-kloriddal végzett savasításával (indikátorként lakmuszpapírt felhasználva) előállított fehér csapadék olvadáspont-tartománya, vízzel történő átmosás és 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően, 125 °C–128 °C.

 
 

B.  Pozitív nátriumteszt

 
 

C.  A szén-dioxid-mentes vízzel képzett 0,1 %-os oldat pH-értéke legalább 9,7 és legfeljebb 10,3.

 
 

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 5 % (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

40–44,5 % szárazanyagra vonatkoztatva

ρ -hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, ρ -hidroxi-benzoesavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 220 KÉN-DIOXID

Meghatározás

Kémiai név

Kén-dioxid

Kénessav anhidrid

Einecs

231-195-2

Összegképlet

SO2

Molekulatömeg

64,07

Tartalom

Legalább 99 %

Leírás

Színtelen, nem gyúlékony, erősen szúrós, fojtó szagú gáz

Azonosítás

A.  Pozitív kénteszt

 
 

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 0,05 %

Nem illékony maradék

Legfeljebb 0,01 %

Kén-trioxid

Legfeljebb 0,1 %

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg

Egyéb, normál körülmények között a levegőben nem található gáz

Nincsen

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 221 NÁTRIUM-SZULFIT

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-szulfit (vízmentes vagy heptahidrát)

Einecs

231-821-4

Összegképlet

Vízmentes:

Na2 SO3

Heptahidrát:

Na2 SO37H2O

Molekulatömeg

Vízmentes:

126,04

Heptahidrát:

252,16

Tartalom

Vízmentes:

legalább 95 % Na2 SO3 és legalább 48 % SO2

Heptahidrát:

legalább 48 % Na2 SO3 és legalább 24 % SO2

Leírás

Fehér kristályos por vagy színtelen kristályok

Azonosítás

A.  Pozitív szulfit- és nátriumteszt

 
 

B.  A 10 %-os oldat (vízmentes), illetve a 20 %-os oldat (heptahidrát) pH-értéke 8,5 és 11,5 között van

 
 

Tisztaság

Tioszulfát

Legfeljebb 0,1 %, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomrara vonatkoztatva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 222 NÁTRIUM-BISZULFIT

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-biszulfit

Nátrium-hidrogén-szulfit

Einecs

231-921-4

Összegképlet

NaHSO3 vizes oldatban

Molekulatömeg

104,06

Tartalom

Legalább 32 tömeg % NaHSO3

Leírás

Tiszta, a színtelentől a sárgáig változó színű oldat.

Azonosítás

A.  Pozitív szulfit- és nátriumteszt

 
 

B.  A 10 %-os vizes oldat pH-értéke 2,5 és 5,5 között van

 
 

Tisztaság

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg Na2 SO3, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 223 NÁTRIUM-METABISZULFIT

Szinonimák

Piroszulfit

Nátrium-piroszulfit

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-diszulfit

Dinátrium-pentaoxo-diszulfát

Einecs

231-673-0

Összegképlet

Na2S2O5

Molekulatömeg

190,11

Tartalom

Legalább 95 % Na2S2O5 és legalább 64 % SO2

Leírás

Fehér kristályok vagy kristályos por

Azonosítás

A.  Pozitív szulfit- és nátriumteszt

 
 

B.  A 10 %-os vizes oldat pH-értéke 4,0 és 5,5 között van

 
 

Tisztaság

Tioszulfát

Legfeljebb 0,1 %, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkozatva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 224 KÁLIUM-METABISZULFIT

Szinonimák

Kálium-piroszulfit

Meghatározás

Kémiai név

Kálium-diszulfit

Kálium-pentaoxo-diszulfát

Einecs

240-795-3

Összegképlet

K2S2O5

Molekulatömeg

222,33

Tartalom

Legalább 90 % K2S2O5 és legalább 51,8 % SO2. A fennmaradó részt majdnem teljes egészében kálium-szulfát alkotja

Leírás

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por

Azonosítás

A.  Pozitív szulfit- és káliumteszt

 
 

Tisztaság

Tioszulfát

Legfeljebb 0,1 %, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 226 KALCIUM-SZULFIT

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-szulfit

Einecs

218-235-4

Összegképlet

CaSO3·2H2O

Molekulatömeg

156,17

Tartalom

Legalább 95 % CaSO3·2H2O és legalább 39 % SO2

Leírás

Fehér kristályok vagy fehér kristályos por

Azonosítás

A.  Pozitív szulfit- és kalciumteszt

 
 

Tisztaság

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 227 KALCIUM-BISZULFIT

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-biszulfit

Kalcium-hidrogén-szulfit

Einecs

237-423-7

Összegképlet

Ca(HSO3)2

Molekulatömeg

202,22

Tartalom

6–8 vegyes% kén-dioxid és 2,5–3,5 vegyes % kalcium-dioxid 10–14 vegyes% kalcium-biszulfitnak [Ca(HSO3)2] felel meg

Leírás

Tiszta, zöldessárga, jellegzetesen kén-dioxid szagú vizes oldat

Azonosítás

A.  Pozitív szulfit- és kalciumteszt

 
 

Tisztaság

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 228 KÁLIUM-BISZULFIT

Meghatározás

Kémiai név

Kálium-biszulfit

Kálium-hidrogén-szulfit

Einecs

231-870-1

Összegképlet

KHSO3 vizes oldatban

Molekulatömeg

120,17

Tartalom

Literenként legalább 280 g KHSO3 (vagy 150 g SO2)

Leírás

Tiszta, színtelen, vizes oldat

Azonosítás

A.  Pozitív szulfit- és káliumteszt

 
 

Tisztaság

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 230 BIFENIL

Szinonimák

Difenil

Meghatározás

Kémiai név

1,1’-bifenil

Fenil-benzol

Einecs

202-163-5

Összegképlet

C12H10

Molekulatömeg

154,20

Tartalom

Legalább 99,8 %

Leírás

Fehér vagy a halványsárgától a borostyánig terjedő színű, jellegzetes szagú, kristályos, szilárd anyag

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

68,5 °C–70,5 °C

B.  Forráspont-tartomány

252,5 °C és 257,5 °C között egy 2,5 °C-os tartományban teljesen lepárlódik

Tisztaság

Benzol

Legfeljebb 10 mg/kg

Aromás aminok

Legfeljebb 2 mg/kg (anilinben kifejezve)

Fenol-származékok

Legfeljebb 5 mg/kg (fenolban kifejezve)

Könnyen elszenesíthető anyagok

0,5 g bifenil hideg oldata 5 ml 94,5-95,5 %-os kénsavban nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz

Terfenil és annál nagyobb polifenil-származékok

Legfeljebb 0,2 %

Policiklusos aromás szénhidrogének

Nincsenek

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 231 ORTO-FENIL-FENOL

Szinonimák

Orto-xenol

Meghatározás

Kémiai név

(1,1’-bifenil)-2-ol

2-hidroxi-difenil

o-hidroxi-difenil

Einecs

201-993-5

Összegképlet

C12H10O

Molekulatömeg

170,20

Tartalom

Legalább 99 %

Leírás

Fehér vagy enyhén sárgás kristályos por

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

56 °C–58 °C

B.  Pozitív fenolát-teszt

Etanolos oldata (1 g 10 ml-ben) zöldre színeződik 10 %-os vas-klorid oldat hozzáadásakor.

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Difenil-éter

Legfeljebb 0,3 %

p-fenil-fenol

Legfeljebb 0,1 %

1-naftol

Legfeljebb 0,01 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 232 NÁTRIUM-ORTO-FENIL-FENOL

Szinonimák

Nátrium-orto-fenil-fenát

Az o-fenil-fenol nátriumsója

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-orto-fenil-fenol

Einecs

205-055-6

Összegképlet

C12H9ONa·4H2O

Molekulatömeg

264,26

Tartalom

Legalább 97 % C12H9ONa·4H2O

Leírás

Fehér vagy enyhén sárgás kristályos por

Azonosítás

A.  Pozitív fenolát- és nátriumteszt

 
 

B.  A mintából nyert, savasítással izolált és nem újrakristályosított orto-fenil-fenol olvadáspont-tartománya 56 °C és 58 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett szárítást követően

 
 

C.  A 2 %-os vizes oldat pH-értékének 11,1 és 11,8 között kell lennie

 
 

Tisztaság

Difenil-éter

Legfeljebb 0,3 %

p-fenil-fenol

Legfeljebb 0,1 %

1-naftol

Legfeljebb 0,01 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 233 TIABENDAZOL

Meghatározás

Kémiai név

4-(2-benzimidazolil)tiazol

2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazol

Einecs

1205-725-8

Összegképlet

C10H7N3S

Molekulatömeg

201,26

Tartalom

Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér vagy majdnem fehér, szagtalan por

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

296 °C–303 °C

B.  Spektrometria

Abszorpciós maximumértékek 0,1 N HCl-ben (0,0005 vegyes %-os) 302 nm, 258 nm és 243 nm esetén:

image

302 ± 2 nm-nél: = kb. 1230

image

258 ± 2 nm-nél: = kb. 200

image

243 ± 2 nm-nél: = kb. 620

Az abszorpciós hányados: 243 nm/302 nm = 0,47 - 0,53

Az abszorpciós hányados: 258 nm/302 nm = 0,14 - 0,18

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,2 %

Szelén

Legfeljebb 3 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 234 NIZIN

Meghatározás

A nizin (Lancefield, N-csoport) több hasonló felépítésű polipeptidből áll, amelyeket a Streptococcus lactis természetes törzsei állítanak elő

Einecs

215-807-5

Összegképlet

C143H230N42O37S7

Molekulatömeg

3 354,12

Tartalom

A nizin-koncentrátum legalább 900 egységet tartalmaz a sovány tej szilárd alkotórészeiből álló keverék 1 milligrammjában és legalább 50 % a nátrium-klorid-tartalma

Leírás

Fehér por

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 3 %, 102 °C–103 °C-on tömegállandóságig végzett szárítás során

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 235 NATAMICIN

Szinonimák

Pimaricin

Meghatározás

A natamicin a polién-makrolid csoportba tartozó gombaölő szer, amelyet a Streptomyces natalensis vagy a Streptococcus lactis természetes törzsei állítanak elő

Einecs

231-683-5

Összegképlet

C33H47O13N

Molekulatömeg

665,74

Tartalom

Legalább 95 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

A fehértől a krémes fehérig változó színű kristályos por

Azonosítás

A.  Színreakciók

Ha néhány natamicinkristályt adunk cseppreakció-lapon a következőkhöz:

— egy cseppnyi tömény sósav, akkor kék szín jön létre,

— egy cseppnyi tömény foszforsav, akkor zöld szín jön létre,

amely néhány perc múlva halványpirossá válik

B.  Spektrometria

Az 1 %-os metanol-ecetsav oldatban a 0,0005 vegyes %-os oldat abszorpciós maximumértékei kb. 290, 303 és 318 nm-nél figyelhetők meg, az inflexiós pont kb. 280 nm-nél jelentkezik, a minimumértékek pedig kb. 250, 295,5 és 311 nm-nél mutatkoznak

C.  pH-érték

5,5–7,5 (20 rész dimetil-formamid és 80 rész víz korábban közömbösített elegyében készített 1 vegyes %-os oldatban mérve)

D.  Fajlagos forgatóképesség

image

= +250° és +295° között (jégecettel képzett 1 vegyes %-os oldat esetében, 20 °C-on, a szárított anyagra számítva)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 8 % (P2O5 felett, 60 °C-on, vákuumban, tömegállandóságig végzett szárítás esetén)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,5 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Mikrobiológiai követelmények: összes élőcsíraszám

Legfeljebb 100/g

E 239 HEXAMETILÉN-TETRAMIN

Szinonimák

Hexamin

Meténamin

Meghatározás

Kémiai név

1,3,5,7-Tetraaza-triciklo [3.3.1.13,7]-dekán, hexametilén-tetramin

Einecs

202-905-8

Összegképlet

C6H12N4

Molekulatömeg

140,19

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Színtelen vagy fehér kristályos por

Azonosítás

A.  Pozitív formaldehid- és ammónia-teszt

 
 

B.  Szublimációs hőmérséklet: kb. 260 °C

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 %, P2O5 felett, 105 °C-on, vákuumban, két órán át végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Szulfátok

Legfeljebb 0,005 %, SO4-ben kifejezve

Kloridok

Legfeljebb 0,005 %, Cl-ban kifejezve

Ammóniumsók

Nem mutatható ki

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 242 DIMETIL-DIKARBONÁT

Szinonimák

DMDC (a „dimethyl dicarbonate”/„dimetil-dikarbonát” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)

Dimetil-pirokarbonát

Meghatározás

Einecs

224-859-8

Kémiai név

Dimetil-dikarbonát

Pirokarbonsav-dimetil-észter

Összegképlet

C4H6O5

Molekulatömeg

134,09

Tartalom

Legalább 99,8 %

Leírás

Színtelen folyadék, amely vizes oldatban lebomlik. A bőrre vagy a szembe kerülve maró hatású, belélegezve vagy lenyelve mérgező

Azonosítás

A.  Lebomlás

Hígítás után pozitív vizsgálatok CO2- ra és metanolra

B.  Olvadáspont Forráspont

17 °C

172 °C, lebomlás mellett

C.  Sűrűség 20 °C-on

Kb. 1,25 g/cm3

D.  Infravörös spektrum

Maximumértékek 1156 és 1832 cm-1-nél

Tisztaság

Dimetil-karbonát

Legfeljebb 0,2 %

Összes klór

Legfeljebb 3 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 249 KÁLIUM-NITRIT

Meghatározás

Kémiai név

Kálium-nitrit

Einecs

231-832-4

Összegképlet

KNO2

Molekulatömeg

85,11

Tartalom

Legalább 95 %, szárazanyagra vonatkoztatva (5)

Leírás

Fehér vagy enyhén sárga, elfolyósodó szemcsék

Azonosítás

A.  Pozitív nitrit- és káliumteszt

 
 

B.  Az 5 %-os oldat pH-értéke: legalább 6,0 és legfeljebb 9,0

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 3 %, szilikagélen négy órán át végzett szárítást követően

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 250 NÁTRIUM-NITRIT

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-nitrit

Einecs

231-555-9

Összegképlet

NaNO2

Molekulatömeg

69,00

Tartalom

Legalább 97 %, szárazanyagra vonatkoztatva (6)

Leírás

Fehér kristályos por vagy sárgás darabok

Azonosítás

A.  Pozitív nitrit- és nátriumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,25 %, szilikagélen négy órán át végzett szárítást követően

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

▼M5

E 251 NÁTRIUM-NITRÁT

1.  SZILÁRD NÁTRIUM-NITRÁT

Szinonimák

Chilei salétrom

Nátronsalétrom

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-nitrát

EINECS

231-554-3

Összegképlet

NaNO3

Molekulatömeg

85,00

Tartalom

Legalább 99 %, szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos, kissé higroszkopikus por

Azonosítás

A.  Pozitív nitrát- és nátrium-teszt

 

B.  Az 5 %-os oldat pH-értéke

Legalább 5,5 és legfeljebb 8,3

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően

Nitritek

Legfeljebb 30 mg/kg, NaNO2-ben kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 251 NÁTRIUM-NITRÁT

2.  FOLYÉKONY NÁTRIUM-NITRÁT

Meghatározás

A folyékony nátrium-nitrát a nátrium nitrát vizes oldata, amely stoechiometrikus mértékben a nátrium-hidroxid és a salétromsav közvetlen kémiai reakciójából, újabb kristályosodás nélkül származik. Az e leírásnak megfelelő, folyékony nátrium-nitrátból előállított szabványos formák tartalmazhatnak salétromsavat túlzott mértékben is, ha ezt jól láthatóan kijeletik vagy a címkén feltüntetik.

Kémiai név

Nátrium-nitrát

EINECS

231-554-3

Összegképlet

NaNO3

Molekulatömeg

85,00

Tartalom

Legalább 33,5 % és 40,0 % NaNO3-tartalom

Leírás

Tiszta, színtelen folyadék

Azonosítás

A.  Pozitív nitrát- és nátrium-teszt

 

B.  pH-érték

Legalább 1,5 és legfeljebb 3,5

Tisztaság

Szabad salétromsav

Legfeljebb 0,01 %

Nitritek

Legfeljebb 10 mg/kg, NaNO2-ben kifejezve

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 0,3 mg/kg

E leírás a 35 %-os vizes oldatra vonatkozik.

 

▼B

E 252 KÁLIUM-NITRÁT

Szinonimák

Chilei salétrom

Kálisalétrom

Meghatározás

Kémiai név

Kálium-nitrát

Einecs

231-818-8

Összegképlet

KNO3

Molekulatömeg

101,11

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér kristályos por vagy hűsítő, sós, csípős ízű átlátszó prizmák

Azonosítás

A.  Pozitív nitrát- és káliumteszt

 
 

B.  Az 5 %-os oldat pH-értéke

Legalább 4,5 és legfeljebb 8,5

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően

Nitritek

Legfeljebb 20 mg/kg, KNO2-ben kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 260 ECETSAV

Meghatározás

Kémiai név

Ecetsav

Etánsav

Einecs

200-580-7

Összegképlet

C2H4O2

Molekulatömeg

60,05

Tartalom

Legalább 99,8 %

Leírás

Tiszta, színtelen, szúrós, jellegzetes szagú folyadék

Azonosítás

A.  Forráspont

118 °C, 760 Hgmm nyomáson

B.  Fajlagos sűrűség

Kb. 1,049

C.  Az 1: 3 hígítású oldat pozitív acetát-tesztet ad

 
 

D.  Dermedéspont

Nem alacsonyabb, mint 14,5 °C

Tisztaság

Nem illékony maradék

Legfeljebb 100 mg/kg

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve

Könnyen oxidálható anyagok

Egy üvegdugós lombikban a mintából 2 ml-t kell felhígítani 10 ml vízzel, és 0,1 ml 0,1 N kálium-permanganátot kell hozzáadni. A rózsaszín elszíneződés 30 percen belül nem változik barnára

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 261 KÁLIUM-ACETÁT

Meghatározás

Kémiai név

Kálium-acetát

Einecs

204-822-2

Összegképlet

C2H3O2K

Molekulatömeg

98,14

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Színtelen, elfolyósodó kristályok vagy fehér kristályos por, amely szagtalan vagy enyhén ecetillatú

Azonosítás

A.  Az 5 %-os vizes oldat pH-értéke

Legalább 7,5 és legfeljebb 9,0

B.  Pozitív acetát- és káliumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 8 %, 150 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1000 mg/kg, hangyasavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 262 (i) NÁTRIUM-ACETÁT

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-acetát

Einecs

204-823-8

Összegképlet

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 vagy 3)

Molekulatömeg

Vízmentes:

82,03

Trihidrát:

136,08

Tartalom

Legalább 98,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva (a vízmentes és a trihidrát forma esetén egyaránt)

Leírás

Vízmentes:

Fehér, szagtalan, szemcsés, higroszkopikus por

Trihidrát:

Színtelen, átlátszó kristályok vagy szemcsés, kristályos por, amely szagtalan vagy enyhén ecetillatú. Meleg, száraz levegőn kivirágzik

Azonosítás

A.  Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke

Legalább 8,0 és legfeljebb 9,5

B.  Pozitív acetát- és nátriumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Vízmentes:

Legfeljebb 2 % (120 °C, 4 óra)

Trihidrát:

36 és 42 % között (120 °C, 4 óra)

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 262 (ii) NÁTRIUM-DIACETÁT

Meghatározás

A nátrium-diacetát egy nátrium-acetát és egy ecetsav molekulavegyülete

Kémiai név

Nátrium-hidrogén-diacetát

Einecs

204-814-9

Összegképlet

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 vagy 3)

Molekulatömeg

142,09 (vízmentes)

Tartalom

39-41 % a szabad ecetsav és 58-60 % a nátriumacetát

Leírás

Fehér, higroszkopikus, kristályos, ecetillatú szilárd anyag

Azonosítás

A.  A 10 %-os vizes oldat pH-értéke

Legalább 4,5 és legfeljebb 5,0

B.  Pozitív acetát- és nátriumteszt

 
 

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer)

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 263 KALCIUM-ACETÁT

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-acetát

Einecs

200-540-9

Összegképlet

Vízmentes:

C4H6O4Ca

Monohidrát:

C4H6O4Ca·H2O

Molekulatömeg

Vízmentes:

158,17

Monohidrát:

176,18

Tartalom

Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

A vízmentes kalcium-acetát fehér, higroszkopikus, alaktalan, kristályos, enyhén keserű ízű szilárd anyag. Esetleg enyhén ecetsavillatú. A monohidrát formája egyaránt lehet tűkristály, szemcse vagy por

Azonosítás

A.  A 10 %-os vizes oldat pH-értéke

Legalább 6,0 és legfeljebb 9,0

B.  Pozitív acetát- és kalciumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 11 %, szárítás után (a monohidrát esetében 155 °C-on, tömegállandóságig)

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,3 %

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1000 mg/kg, hangyasavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 270 TEJSAV

Meghatározás

Kémiai név

Tejsav

2-hidroxi-propionsav

1-hidroxietán-1-karbonsav

Einecs

200-018-0

Összegképlet

C3H6O3

Molekulatömeg

90,08

Tartalom

Legalább 76 % és legfeljebb 84 %

Leírás

Színtelen vagy sárgás, majdnem szagtalan, szirupszerű, savas ízű folyadék, amelyet tejsav (C3H6O3) és tejsav-laktát (C6H10O5) elegye alkot. Cukrok tejsavas erjedése nyomán jön létre, vagy szintetikus úton állítják elő

Megjegyzés:

A tejsav higroszkopikus, és amikor forralással koncentrálják tejsav-laktáttá kondenzálódik, amely hígítás és melegítés hatására tejsavvá hidrolizál

 
 

Azonosítás

A.  Pozitív laktátteszt

 
 

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Klorid

Legfeljebb 0,2 %

Szulfát

Legfeljebb 0,25 %

Vas

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Megjegyzés:

Ez az előírás a 80 %-os vizes oldatra vonatkozik. Az ennél hígabb vizes oldatok esetében az értékeket a tejsav-tartalom arányában kell kiszámítani

 
 

E 280 PROPIONSAV

Meghatározás

Kémiai név

Propionsav

Propánsav

Einecs

201-176-3

Összegképlet

C3H6O2

Molekulatömeg

74,08

Tartalom

Legalább 99,5 %

Leírás

Színtelen vagy enyhén sárgás színű, kissé szúrós szagú, olajos folyadék

Azonosítás

A.  Olvadáspont

– 22 °C

B.  Forráspont-tartomány

138,5 °C–142,5 °C

Tisztaság

Nem illékony maradék

Legfeljebb 0,01 %, 140 °C-on tömegállandóságig szárítva

Aldehidek

Legfeljebb 0,1 %, formaldehidben kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 281 NÁTRIUM-PROPIONÁT

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-propionát

Nátrium-propanoát

Einecs

205-290-4

Összegképlet

C3H5O2Na

Molekulatömeg

96,06

Tartalom

Legalább 99 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos, higroszkopikus por vagy finom fehér por

Azonosítás

A.  Pozitív propionát- és nátriumteszt

 
 

B.  A 10 %-os vizes oldat pH-értéke

Legalább 7,5 és legfeljebb 10,5

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 4 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítással meghatározva

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,1 %

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 282 KALCIUM-PROPIONÁT

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-propionát

Einecs

223-795-8

Összegképlet

C6H10O4Ca

Molekulatömeg

186,22

Tartalom

Legalább 99 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos por

Azonosítás

A.  Pozitív propionát- és kalciumteszt

 
 

B.  A 10 %-os vizes oldat pH-értéke

Legalább 6,0 és legfeljebb 9,0

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 4 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítással meghatározva

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,3 %

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 283 KÁLIUM-PROPIONÁT

Meghatározás

Kémiai név

Kálium-propionát

Kálium-propanoát

Einecs

206-323-5

Összegképlet

C3H5KO2

Molekulatömeg

112,17

Tartalom

Legalább 99 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos por

Azonosítás

A.  Pozitív propionát- és káliumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 4 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítással meghatározva

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,3 %

Vas

Legfeljebb 30 mg/kg

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 284 BÓRSAV

Szinonimák

Bórsav

Ortobórsav

Borofax

Meghatározás

Einecs

233-139-2

Összegképlet

H3BO3

Molekulatömeg

61,84

Tartalom

Legalább 99,5 %

Leírás

Színtelen, szagtalan, átlátszó kristályok vagy fehér szemcsék, illetve por. Enyhén zsíros tapintású. A természetben kristályos bórsav formájában fordul elő

Azonosítás

A.  Olvadáspont

Kb. 171 °C

B.  Szép zöld lánggal ég

 
 

C.  A 3,3 %-os vizes oldat pH-értéke

3,8 és 4,8 között

Tisztaság

Peroxidok

Elszíneződést nem mutat KI-oldat hozzáadásának hatására

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 285 NÁTRIUM-TETRABORÁT (BÓRAX)

Szinonimák

Nátrium-borát

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-tetraborát

Nátrium-biborát

Nátrium-piroborát

Vízmentes tetraborát

Einecs

215-540-4

Összegképlet

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulatömeg

201,27

Leírás

Por vagy üvegszerű lemezek, amelyek levegő hatására homályossá válnak. Vízben lassan oldódik

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

171 °C és 175 °C között lebomlással

Tisztaság

Peroxidok

Elszíneződést nem mutat KI-oldat hozzáadásának hatására

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 290 SZÉN-DIOXID

Szinonimák

Szénsavgáz

Szárazjég (szilárd halmazállapotban)

Szén-anhidrid

Meghatározás

Kémiai név

Szén-dioxid

Einecs

204-696-9

Összegképlet

CO2

Molekulatömeg

44,01

Tartalom

Legalább 99 térfogat % gázra vonatkoztatva

Leírás

Normál környezeti feltételek mellett színtelen, enyhén szúrós szagú gáz. A kereskedelmi forgalomban kapható szén-dioxidot nagynyomású gázpalackokban vagy tömegtárolásra alkalmas rendszerekben folyékony állapotban, illetve sűrítve, szilárd tömbökben „szárazjégként” szállítják és használják. Általában a szilárd halmazállapotú forma (szárazjég) kötőanyagként adalékanyagokat, például propilénglikolt vagy ásványolajat tartalmaz

Azonosítás

A.  Kicsapódás (Csapadékképződés)

Amikor a mintafolyadékot bárium-hidroxid oldaton vezetjük át, fehér csapadék képződik, amely heves gázképződés kíséretében oldódik fel híg ecetsavban

Tisztaság

Savasság

50 ml frissen felforralt vízen átbugyborékoltatott 915 ml gáz nem teheti a vizet a metilnaranccsal szemben annál savasabbá, mint az az oldat, amelyet úgy készítettünk, hogy 50 ml frissen felforralt vízhez 1 ml (0,01 N) sósavat adtunk

Redukáló anyagok, hidrogén-foszfid és -szulfid

25 ml ammónia-ezüst-nitráton – amihez 3 ml ammóniát adtunk – átbugyborékoltatott 915 ml gáz nem okozhatja az oldat zavarosodását vagy elfeketedését

Szénmonoxid

Legfeljebb 10 μl/l

Olajtartalom

Legfeljebb 0,1 mg/l

E 300 ASZKORBINSAV

Meghatározás

Kémiai név

L-aszkorbinsav

Aszkorbinsav

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton

3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

200-066-2

Összegképlet

C6H8O6

Molekulatömeg

176,13

Tartalom

Az aszkorbinsav – vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően – legalább 99 % C6H8O6-t tartalmaz

Leírás

Fehértől a halványsárgáig változó színű, szagtalan, kristályos szilárd anyag

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

189 °C és 193 °C között, lebomlással

B.  Pozitív aszkorbinsavteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,4 %, vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Fajlagos forgatóképesség

image

-érték + 20,5° és + 21,5° között van (10 vegyes%-os vizes oldat)

A 2 %-os vizes oldat pH-értéke

2,4 és 2,8 között

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 301 NÁTRIUM-ASZKORBÁT

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-aszkorbát

Nátrium-L-aszkorbát

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-nátrium-enolát

3-keto-L-gulofuranolakton-nátrium-enolát

Einecs

205-126-1

Összegképlet

C6H7O6Na

Molekulatömeg

198,11

Tartalom

A nátrium-aszkorbát – vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően – legalább 99 % C6H7O6Na-t tartalmaz

Leírás

Fehér vagy majdnem fehér, szagtalan, kristályos szilárd anyag, amely fény hatására elsötétedik

Azonosítás

A.  Pozitív aszkorbát- és nátriumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,25 %, vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően

Fajlagos forgatóképesség

image

-érték + 103 ° és + 106 ° között van (10 vegyes%-os vizes oldat)

A 10 %-os vizes oldat pH-értéke

6,5 és 8,0 között

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 302 KALCIUM-ASZKORBÁT

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-aszkorbát-dihidrát

A 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-dihidrát kalciumsója

Einecs

227-261-5

Összegképlet

C12H14O12Ca·2H2O

Molekulatömeg

426,35

Tartalom

Legalább 98 %, illóanyag-mentes anyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehértől a nagyon halvány szürkéssárgáig terjedő színű, szagtalan, kristályos por

Azonosítás

A.  Pozitív aszkorbát- és kalciumteszt

 
 

Tisztaság

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Fajlagos forgatóképesség

image

-érték + 95 ° és + 97 ° között van (5 vegyes%-os vizes oldat)

A 10 %-os vizes oldat pH-értéke

6,0 és 7,5 között

Illóanyag

Legfeljebb 0,3 %, kénsavat vagy foszfor-pentoxidot tartalmazó exszikkátorban, szobahőmérsékleten 24 órán át végzett szárítással meghatározva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 304 (i) ASZKORBIL-PALMITÁT

Meghatározás

Kémiai név

Aszkorbil-palmitát

L-aszkorbil-palmitát

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-palmitát

6-palmitol-3-keto-L-gulofurano-lakton

Einecs

205-305-4

Összegképlet

C22H38O7

Molekulatömeg

414,55

Tartalom

Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér vagy sárgásfehér, citrus illatú szilárd anyag

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

107 °C és 117 °C között

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, 56–60 °C-on, egy órán át, vákuumszárítóban végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Fajlagos forgatóképesség

image

-érték + 21 ° és + 24 ° között van (5 vegyes%-os metanolos oldatban)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 304 (ii) ASZKORBIL-SZTEARÁT

Meghatározás

Kémiai név

Aszkorbil-sztearát

L-aszkorbil-sztearát

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-sztearát

6-sztearol-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

246-944-9

Összegképlet

C24H42O7

Molekulatömeg

442,6

Tartalom

Legalább 98 %

Leírás

Fehér vagy sárgásfehér, citrus illatú szilárd anyag

Azonosítás

A.  Olvadáspont

Kb. 116 °C

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, 56–60 °C-os hőmérsékleten, egy órán át, vákuumszárítóban végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 306 TOKOFEROLBAN GAZDAG KIVONAT

Meghatározás

Ehető növényi olajtermékekből vákuumos vízgőz desztillációval nyert termék, amely koncentrált tokoferolokat és tokotrienolokat tartalmaz.

A termék d-0-, d- β-, d-γ- és d-ζ-tokoferolt tartalmaz

Molekulatömeg

430,71 (d-α-tokoferol)

Tartalom

Legalább 34 % az összes tokoferol

Leírás

Barnásvörös vagy vörös, tiszta, viszkózus, enyhe jellegzetes illattal és ízzel rendelkező olaj. A viaszszerű alkotórészek mikrokristályos formában némi elkülönülést mutathatnak

Azonosítás

A.  Megfelelő gáz-folyadékkal kromatográfiai módszer

 
 

B.  Oldhatósági tesztek

Vízben nem oldódik, etanolban oldódik, éterrel keveredik

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Fajlagos forgatóképesség

image

-érték legalább + 20 °

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

▼M7

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Szinonimák

DL-α-tokoferol

Meghatározás

Kémiai név

DL-5,7,8-trimetil-tokol

DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetil-tridecil)-6-kromanol

EINECS

233-466-0

Összegképlet

C29H50O2

Molekulatömeg

430,71

Tartalom

Legfeljebb 96 %

Leírás

A halványsárgától a borostyánig változó színű, majdnem szagtalan, tiszta, viszkózus olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik.

Azonosítás

A.  Oldhatósági tesztek

Vízben nem oldódik, etanolban szabadon oldódik, éterrel keveredik

B.  Spektrofotometria

Abszolút etanolban az abszorpció maximumértéke kb. 292 nm

Tisztaság

Törésmutató

nD 20 1,503–1,507

E1 % 1 cmszelektív abszorpció etanolban

E1 % 1 cm (292 nm) 72–76

(0,01 g 200 ml abszolút etanolban)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Fajlagos forgatóképesség

[α]25 D0° ± 0,05° (kloroform 1:10 arányú oldatában)

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

▼B

E 308 GAMMA-TOKOFEROL

Szinonimák

dl-γ-Tokoferol

Meghatározás

Kémiai név

2,7,8-trimetil-2-(4’,8’,12’-trimetil-tridecil)-6-kromanol

Einecs

231-523-4

Összegképlet

C28H48O2

Molekulatömeg

416,69

Tartalom

Legalább 97 %

Leírás

Tiszta, viszkózus, halványsárga olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik

Azonosítás

A.  Spektrometria

Tiszta etanolban az abszorpció maximumértékei kb. 298 nm-nél és 257 nm-nél találhatók

Tisztaság

szelektív abszorpció etanolban

image

image

(298 nm) 91 és 97 között

image

(257 nm) 5,0 és 8,0 között

Törésmutató

image

1,503–1,507

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Meghatározás

Kémiai név

2,8-dimetil-2-(4’,8’,12’-trimetil-tridecil)-6-kromanol

Einecs

204-299-0

Összegképlet

C27H46O2

Molekulatömeg

402,7

Tartalom

Legalább 97 %

Leírás

Tiszta, viszkózus, halványsárgás vagy narancsszínű olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik

Azonosítás

A.  Spektrometria

Tiszta etanolban az abszorpció maximumértékei kb. 298 nm-nél és 257 nm-nél találhatók

Tisztaság

szelektív abszorpció etanolban

image

image

(298 nm) 89 és 95 között

image

(257 nm) 3,0 és 6,0 között

Törésmutató

image

1,500–1,504

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 310 PROPIL-GALLÁT

Meghatározás

Kémiai név

Propil-gallát

A galluszsav propil-észtere

A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-propil-észtere

Einecs

204-498-2

Összegképlet

C10H12O5

Molekulatömeg

212,20

Tartalom

Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehértől a krémfehérig változó színű, kristályos, szagtalan, szilárd anyag

Azonosítás

A.  Oldhatósági tesztek

Vízben kissé oldódik, etanolban, éterben és propán-1,2-diolban tökéletesen oldódik

B.  Olvadáspont-tartomány

146 °C és 150 °C között, 110 °C-on négy órán át végzett szárítást követően

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,0 % (110 °C, négy óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Szabad sav

Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve)

Klórozott szerves vegyület

Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve)

image

szelektív abszorpció etanolban

image

(275 nm) legalább 485 és legfeljebb 520

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 311 OKTIL-GALLÁT

Meghatározás

Kémiai név

Oktil-gallát

A galluszsav oktil-észtere

A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-oktil-észtere

Einecs

213-853-0

Összegképlet

C15H22O5

Molekulatömeg

282,34

Tartalom

Legalább 98 %, 90 °C-on hat órán át végzett szárítást követően

Leírás

Fehértől a krémfehérig változó színű, szagtalan, szilárd anyag

Azonosítás

A.  Oldhatósági tesztek

Vízben nem oldódik, etanolban, éterben és propán-1,2-diolban tökéletesen oldódik

B.  Olvadáspont-tartomány

99 °C és 102 °C között, 90 °C-on hat órán át végzett szárítást követően

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (90 °C, hat óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Szabad sav

Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve)

Klórozott szerves vegyület

Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve)

szelektív abszorpció etanolban

image

image

(275 nm) legalább 375 és legfeljebb 390

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 312 DODECIL-GALLÁT

Szinonimák

Lauril-gallát

Meghatározás

Kémiai név

Dodecil-gallát

A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-dodecil (vagy lauril)-észtere

A galluszsav dodecil-észtere

Einecs

214-620-6

Összegképlet

C19H30O5

Molekulatömeg

338,45

Tartalom

Legalább 98 %, 90 °C-on hat órán át végzett szárítást követően

Leírás

Fehértől a krémfehérig változó színű, szagtalan, szilárd anyag

Azonosítás

A.  Oldhatósági tesztek

Vízben nem oldódik, etanolban és éterben tökéletesen oldódik

B.  Olvadáspont-tartomány

95 °C és 98 °C között, 90 °C-on hat órán át végzett szárítást követően

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (90 °C, hat óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Szabad sav

Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve)

Klórozott szerves vegyület

Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve)

szelektív abszorpció etanolban

image

image

(275 nm) legalább 300 és legfeljebb 325

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 30 mg/kg

▼M7

E 315 ERITORBINSAV

Szinonimák

Izoaszkorbinsav

D-arabo-aszkorbinsav

Meghatározás

Kémiai név

D-eritro-hexán-2-sav-γ-lakton

Izoaszkorbinsav

D-izo-aszkorbinsav

EINECS

201-928-0

Összegképlet

C6H8O6

Molekulatömeg

176,13

Tartalom

Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehértől a halványsárgáig változó színű, kristályos, szilárd anyag, amely fény hatására fokozatosan elsötétedik.

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

Kb. 164 °C és 172 °C között lebomlással

B.  Pozitív aszkorbinsav- és színreakcióteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,4 %, csökkentett nyomáson, szilikagélen 3 órán át végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,3 %

Fajlagos forgatóképesség

az [α]25 D érték 10 vegyes%-os vizes oldat esetén – 16,5o és – 18,0o között van

Oxalát

1 g anyagnak 10 ml vízzel létrehozott oldatához hozzá kell adni 2 csepp jégecetet és 5 ml 10 %-os kalcium-acetát oldatot. Az oldatnak tisztának kell maradnia

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

▼B

E 316 NÁTRIUM-ERITORBÁT

Szinonimák

Nátrium-izoaszkorbát

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-izoaszkorbát

Nátrium-D-izoaszkorbinsav

2,3-didehidro-D-eritro-hexono-1,4-lakton nátriumsója

3-keto-D-gulofurano-lakton nátrium-enolát-monohidrát

Einecs

228-973-9

Összegképlet

C6H7O6Na·H2O

Molekulatömeg

216,13

Tartalom

Legalább 98 %, vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően, monohidrát anyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér, kristályos, szilárd anyag

Azonosítás

A.  Oldhatósági tesztek

Vízben tökéletesen, etanolban nagyon kismértékben oldódik.

B.  Pozitív aszkorbinsav- és színreakcióteszt

 
 

C.  Pozitív nátriumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,25 %, vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően

Fajlagos forgatóképesség

image

érték 10 vegyes%-os vizes oldat esetében + 95 ° és + 98 ° között van

A 10 %-os vizes oldat pH-értéke

5,5–8,0

Oxalát

1 g anyagnak 10 ml vízzel létrehozott oldatához hozzá kell adni 2 csepp jégecetet és 5 ml 10 %-os kalcium-acetát oldatot. Az oldatnak tisztának kell maradnia

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

▼M7

E 319 TERCIER-BUTIL-HIDROXI-KINON (TBHQ)

Szinonimák

TBHQ

Meghatározás

Kémiai név

Tert-butil-1,4-benzenediol

2-(1,1-dimetiletil)-1,4-benzenediol

EINECS

217-752-2

Összegképlet

C10H14O2

Molekulatömeg

166,22

Tartalom

Legalább 99 % C10H14O2-tartalom

Leírás

Fehér színű, kristályos, jellegzetes szagú szilárd anyag.

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Gyakorlatilag nem oldódik vízben. Etanolban oldódik

B.  Olvadáspont

Legalább 126,5 °C

C.  Fenolvegyületek

5 mg mintát kell feloldani 10 ml metanolban, és ehhez hozzá kell adni 10,5 ml dimetil-amin-oldatot (1:4). Vöröstől rózsaszínig terjedő szín keletkezik

Tisztaság

Tercier-butil-p-benzokinon

Legfeljebb 0,2 %

2,5-di-tercier-butil hidroxi-kinon

Legfeljebb 0,2 %

Hidroxikinon

Legfeljebb 0,1 %

Toluol

Legfeljebb 25 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

▼M2

E 320 BUTILEZETT HIDROXI-ANIZOL (BHA)

Szinonimák

BHA (a „butylated hydroxyanisole”/„butilezett hidroxi-anizol” – elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)

Meghatározás

Kémiai név

3-tercier-butil-4-hidroxi-anizol

2-tercier-butil-4-hidroxi-anizol és 3-tercier-butil-4-hidroxi-anizol keveréke

EINECS

246–563–8

Összegképlet

 
 

image

Molekulatömeg

180,25

Tartalom

Legalább 98,5 %

image

és legalább 85 % 3-tercier-butil-4-hidroxi-anizol izomer

Leírás

Fehér vagy enyhén sárga kristályok vagy viaszos szilárd anyag enyhe aromás szaggal

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben nem oldódik, etanolban jól oldódik

B.  Olvadáspont-tartomány

48 °C és 63 °C között

C.  Színreakció

Megfelel a fenolcsoportok tesztjének

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %, 800 ± 25 °C-on végzett kalcinálást követően

Fenolos szennyeződések

Legfeljebb 0,5 %

szelektív abszorpció

image

image

(290 nm) legalább 190 és legfeljebb 210
szelektív abszorpció

image

image

(228 nm) legalább 326 és legfeljebb 345

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

▼B

E 321 BUTILEZETT HIDROXI-TOLUOL (BHT)

Szinonimák

BHT (a „butylated hydroxytoluene”/„butilezett hidroxi-toluol” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)

Meghatározás

Kémiai név

2,6-ditercier-butil-p-krezol

4-metil-2,6-ditercier-butil-fenol

Einecs

204-881-4

Összegképlet

C15H24O

Molekulatömeg

220,36

Tartalom

Legalább 99 %

Leírás

Fehér, kristályos vagy pelyhes, szagtalan vagy jellegzetes gyenge aromás szaggal rendelkező, szilárd anyag

Azonosítás

A.  Oldhatósági tesztek

Vízben és propán-1,2-diolban nem oldódik.

Etanolban tökéletesen oldódik

B.  Olvadáspont

70 °C

C.  Az abszorpcióképesség maximumértéke

Az 1: 100 000 hígítású oldat 2 cm-es rétegének 230-320 nm-es tartományában az abszorpció dehidratált etanolban csak 278 nm-nél éri el a maximumát

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,005 %

Fenoltartalmú szennyeződések

Legfeljebb 0,5 %

szelektív abszorpció etanolban

image

image

(278 nm) legalább 81 és legfeljebb 88

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 322 LECITINEK

Szinonimák

Foszfatidok

Foszfolipidek

Meghatározás

A lecitinek állati vagy növényi eredetű élelmiszerekből fizikai eljárások segítségével nyert foszfatidok keverékei vagy frakciói; közéjük tartoznak az ártalmatlan és a célnak megfelelő enzimek felhasználásával nyert hidrolizált termékek is. A végtermék maradék enzimaktivitást nem mutathat.

A lecitineket vizes közegben hidrogén-peroxid segítségével enyhén fehéríteni lehet. Ez az oxidálódás kémiailag nem módosíthatja a lecitin foszfatidokat

Einecs

232-307-2

Tartalom

— Lecitinek: az anyag legalább 60,0 %-át acetonban nem lehet oldani

— Hidrolizált lecitinek:az anyag legalább 56,0 %-át acetonban nem lehet oldani

Leírás

— Lecitinek: barna folyadék vagy viszkózus félfolyékony anyag vagy por

— Hidrolizált lecitinek: világosbarnától a barnáig változó színű, viszkózus folyadék vagy massza

Azonosítás

A.  Pozitív kolin-, foszfor- és zsírsav-teszt

 
 

B.  Hidrolizáltlecitin-teszt

800 ml-es főzőedénybe 500 ml (30–35 °C-os) vizet kell tenni. Ezután állandó keverés mellett lassan hozzá kell adni 50 ml-nyi mintát. A hidrolizált lecitin homogén emulziót képez. A nem hidrolizált lecitin kb. 50 g-nyi összeálló masszát alkot

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, 105 °C-on egy órán át végzett szárítással meghatározva

Toluolban nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,3 %

Savassági fok

— Lecitinek: grammonként legfeljebb 35 mg kálium-hidroxid

— Hidrolizált lecitinek: grammonként legfeljebb 45 mg kálium-hidroxid

Peroxid-érték

Kisebb vagy egyenlő, mint 10

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 325 NÁTRIUM-LAKTÁT

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-laktát

Nátrium-2-hidroxi-propanoát

Einecs

200-772-0

Összegképlet

C3H5NaO3

Molekulatömeg

112,06 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 57 % és legfeljebb 66 %

Leírás

Színtelen, átlátszó folyadék

Szagtalan vagy enyhe, jellegzetes illatú

Azonosítás

A.  Pozitív laktátteszt

 
 

B.  Pozitív káliumteszt

 
 

Tisztaság

Savasság

Legfeljebb 0,5 %, szárítás után, tejsavban kifejezve

20 %-os vizes oldat pH-értéke

6,5 - 7,5

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Redukáló anyagok

A Fehling-féle oldatot nem redukálja

Megjegyzés:

Ez az előírás 60 %-os vizes oldatra vonatkozik

 
 

E 326 KÁLIUM-LAKTÁT

Meghatározás

Kémiai név

Kálium-laktát

Kálium-2-hidroxi-propanoát

Einecs

213-631-3

Összegképlet

C3H5O3K

Molekulatömeg

128,17 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 57 % és legfeljebb 66 %

Leírás

Kissé viszkózus, majdnem szagtalan, tiszta folyadék. Szagtalan vagy enyhe, jellegzetes illatú

Azonosítás

A.  Hevítés

A kálium-laktát oldatot hevíteni kell, amíg elhamvad. A hamu lúgos kémhatású és sav hozzáadására heves gázképződés jelentkezik

B.  Színreakció

2 ml kálium-laktát oldatot kell pirokatechin és kénsav 5 ml-nyi 1: 100 arányú oldatára helyezni. Az érintkező anyagfelületeken mélyvörös szín jön létre

C  Pozitív kálium- és laktátteszt

 
 

Tisztaság

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Savasság

1 g kálium-laktát oldatot kell 20 ml vízben feloldani, 3 csepp fenolftalein oldatot kell hozzáadni, és azt kell 0,1 N nátrium-hidroxiddal titrálni. Legfeljebb 0,2 ml nátrium-hidroxidra lehet szükség

Redukáló anyagok

A kálium-laktát oldat nem idézheti elő a Fehling-féle oldat redukcióját

Megjegyzés:

Ez az előírás 60 %-os vizes oldatra vonatkozik

 
 

E 327 KALCIUM-LAKTÁT

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-dilaktát

Kalcium-dilaktát-hidrát

A 2-hidroxi-propánsav kalciumsója

Einecs

212-406-7

Összegképlet

(C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0–5)

Molekulatömeg

218,22 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Majdnem szagtalan, fehér kristályos por vagy szemcsék

Azonosítás

A.  Pozitív laktát- és kalciumteszt

 
 

B.  Oldhatósági tesztek

Vízben oldódik, etanolban pedig gyakorlatilag nem oldódik

Tisztaság

Szárítási veszteség

120 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva:

— vízmentes: legfeljebb 3,0 %

— 1 vízmolekulával: legfeljebb 8,0 %

— 3 vízmolekulával: legfeljebb 20,0 %

— 4,5 vízmolekulával: legfeljebb 27 %

Savasság

Legfeljebb a száraz anyag 0,5 %-a, tejsavban kifejezve

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

Az 5 %-os oldat pH-értéke

6,0 és 8,0 között

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Redukáló anyagok

A Fehling-féle oldatot nem redukálja

E 330 CITROMSAV

Meghatározás

Kémiai név

Citromsav

2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav

β-hidroxi-trikarballitikus sav

Einecs

201-069-1

Összegképlet

a)  C6H8O7 (vízmentes)

b)  C6H8O7·H2O (monohidrát)

Molekulatömeg

a)  192,13 (vízmentes)

b)  210,15 (monohidrát)

Tartalom

A citromsav lehet vízmentes, vagy tartalmazhat 1 vízmolekulát. A citromsav legalább 99,5 % C6H8O7-t tartalmaz, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

A citromsav fehér vagy színtelen, szagtalan, kristályos, szilárd anyag, erőteljes savas ízzel. A monohidrát száraz levegőn elmállik

Azonosítás

A.  Oldhatósági tesztek

Vízben jól oldódik, etanolban tökéletesen oldódik, éterben oldódik

Tisztaság

Víztartalom

A vízmentes citromsav legfeljebb 0,5 % vizet tartalmaz; a citromsav monohidrátja legfeljebb 8,8 % vizet tartalmaz (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %, 800 ± 25 °C-on végzett kalcinálást követően

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Könnyen elszenesíthető anyagok

1 g porított mintát kell 10 ml, legalább 98 %-os kénsavval együtt 90 °C-os vízfürdőben, sötétben egy órán át melegíteni. Legfeljebb halványbarna szín alakulhat ki (a K-folyadéknak felel meg)

E 331 (i) NÁTRIM-CITRÁT

Szinonimák

Mononátrium-citrát

Egybázisú nátrium-citrát

Meghatározás

Kémiai név

Mononátrium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav mononátrium sója

Összegképlet

a)  C6H7O7Na (vízmentes)

b)  C6H7O7Na·H2O (monohidrát)

Molekulatömeg

a)  214,11 (vízmentes)

b)  232,23 (monohidrát)

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Kristályos fehér por vagy színtelen kristályok

Azonosítás

A.  Pozitív citrát- és nátriumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva:

— vízmentes: legfeljebb 1,0 %

— monohidrát: legfeljebb 8,8 %

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke

3,5 és 3,8 között

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

E 331 (ii) DINÁTRIM-CITRÁT

Szinonimák

Dinátrium-citrát

Kétbázisú nátrium-citrát

Meghatározás

Kémiai név

Dinátrium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav dinátrium sója

A 1,5 vízmolekulával rendelkező citromsav dinátrium sója

Einecs

205-623-3

Összegképlet

C6H7O7Na2·1,5H2O

Molekulatömeg

263,11

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Kristályos fehér por vagy színtelen kristályok

Azonosítás

A.  Pozitív citrát- és nátriumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 13,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke

4,9 és 5,2 között

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINÁTRIM-CITRÁT

Szinonimák

Trinátrium-citrát

Hárombázisú nátrium-citrát

Meghatározás

Kémiai név

Trinátrium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trinátrium sója

A citromsav trinátrium sója vízmentes, dihidrát és pentahidrát formában

Einecs

200-675-3

Összegképlet

Vízmentes:

C6H5O7Na3

Hidrát:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 vagy 5)

Molekulatömeg

258,07 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Kristályos fehér por vagy színtelen kristályok

Azonosítás

A.  Pozitív citrát- és nátriumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva:

– vízmentes:

legfeljebb 1,0 %

– dihidrát:

legfeljebb 13,5 %

– pentahidrát:

legfeljebb 30,3 %

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Az 5 %-os vizes oldat pH-értéke

7,5 és 9,0 között

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

E 332 (i) KÁLIUM-CITRÁT

Szinonimák

Monokálium-citrát

Egybázisú kálium-citrát

Meghatározás

Kémiai név

Monokálium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav monokálium sója

A citromsav vízmentes monokálium sója

Einecs

212-753-4

Összegképlet

C6H7O7K

Molekulatömeg

230,21

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér, higroszkopikus, szemcsés por vagy átlátszó kristályok

Azonosítás

A.  Pozitív citrát- és káliumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

1 %-os vizes oldat pH-értéke

3,5 és 3,8 között

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKÁLIUM-CITRÁT

Szinonimák

Trikálium-citrát

Hárombázisú kálium-citrát

Meghatározás

Kémiai név

Trikálium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trikálium sója

A citromsav monohidrát trikálium sója

Einecs

212-755-5

Összegképlet

C6H5O7K3·H2O

Molekulatömeg

324,42

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér, higroszkopikus, szemcsés por vagy átlátszó kristályok

Azonosítás

A.  Pozitív citrát- és káliumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 6,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Az 5 %-os vizes oldat pH-értéke

7,5 és 9,0 között

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

E 333 (i) KALCIUM-CITRÁT

Szinonimák

Monokalcium-citrát

Egybázisú kalcium-citrát

Meghatározás

Kémiai név

Monokalcium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav monokalcium sója

A citromsav monohidrát monokalcium sója

Összegképlet

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molekulatömeg

440,32

Tartalom

Legalább 97,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Finom fehér por

Azonosítás

A.  Pozitív citrát- és kalcium-teszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 7,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke

3,2 és 3,5 között

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

Karbonátok

1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő

E 333 (ii) DIKALCIUM-CITRÁT

Szinonimák

Dikalcium-citrát

Kétbázisú kalcium-citrát

Meghatározás

Kémiai név

Dikalcium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav dikalcium sója

A citromsav trihidrát dikalcium sója

Összegképlet

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Molekulatömeg

530,42

Tartalom

Legalább 97,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Finom fehér por

Azonosítás

A.  Pozitív citrát- és kalciumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 20,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

Karbonátok

1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő

E 333 (iii) TRIKALCIUM-CITRÁT

Szinonimák

Trikalcium-citrát

Hárombázisú kalcium-citrát

Meghatározás

Kémiai név

Trikalcium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trikalcium sója

A citromsav tetrahidrát trikalcium sója

Einecs

212-391-7

Összegképlet

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekulatömeg

570,51

Tartalom

Legalább 97,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Finom fehér por

Azonosítás

A.  Pozitív citrát- és kalcium-teszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 14,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

Karbonátok

1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő

E 334 L(+)-BORKŐSAV

Meghatározás

Kémiai név

L-borkősav

L-2,3-dihidroxi-butándiolsav

d-α, β -dihidroxi-borostyánkősav

Einecs

201-766-0

Összegképlet

C4H6O6

Molekulatömeg

150,09

Tartalom

Legalább 99,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Színtelen vagy áttetsző, kristályos szilárd anyag vagy fehér kristályos por

Azonosítás

A.  Olvadáspont-tartomány

168 °C és 170 °C között

B.  Pozitív tartarát-teszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (P2O5-on, három óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 1000 mg/kg, 800 ± 25 °C-on végzett kalcinálást követően

A 20 vegyes %-os vizes oldat fajlagos optikai forgatása

image

-érték +11,5° és +13,5° között van

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

E 335 (i) NÁTRIUM-TARTARÁT

Szinonimák

Az L-(+)-borkősav mononátrium sója

Meghatározás

Kémiai név

Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav mononátrium sója

Az L-(+)-borkősav monohidrát mononátrium sója

Összegképlet

C4H5O6Na·H2O

Molekulatömeg

194,05

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Átlátszó színtelen kristályok

Azonosítás

A.  Pozitív tartarát- és nátriumteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 10,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 335 (ii) DINÁTRIUM-TARTARÁT

Meghatározás

Kémiai név

Dinátrium-L-tartarát

Dinátrium-(+)-tartarát

Dinátrium-(+)-2,3-dihidroxi-bután-diolsav

Az L-(+)-borkősav dihidratált dinátrium sója

Einecs

212-773-3

Összegképlet

C4H4O6Na2·2H2O

Molekulatömeg

230,8

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Átlátszó színtelen kristályok

Azonosítás

A.  Pozitív tartarát- és nátriumteszt

 
 

B.  Oldhatósági tesztek

1 gramm nem oldható 3 ml vízben. Etanolban nem oldódik

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 17,0 %, 150 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke

7,0 és 7,5 között

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 336 (i) KÁLIUM-TARTARÁT

Szinonimák

Egybázisú kálium-tartarát

Meghatározás

Kémiai név

Az L-(+)-borkősav vízmentes monokálium sója

Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav monokálium sója

Összegképlet

C4H5O6K

Molekulatömeg

188,16

Tartalom

Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér kristályos vagy szemcsés por

Azonosítás

A.  Pozitív tartarát- és káliumteszt

 
 

B.  Olvadáspont

230 °C

Tisztaság

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke

3,4

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKÁLIUM-TARTARÁT

Szinonimák

Kétbázisú kálium-tartarát

Meghatározás

Kémiai név

Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav dikálium sója

Az L-(+)-borkősav dikálium sója egy fél vízmolekulával

Einecs

213-067-8

Összegképlet

C4H4O6K2·1/2H2O

Molekulatömeg

235,2

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér kristályos vagy szemcsés por

Azonosítás

A.  Pozitív tartarát- és káliumteszt

 
 

Tisztaság

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke

7,0 és 9,0 között

Szárítási veszteség

Legfeljebb 4,0 %, 150 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 337 KÁLIUM-NÁTRIUM-TARTARÁT

Szinonimák

Kálium-nátrium L-(+)-tartarát

Rochelle-só

Seignette-só

Meghatározás

Kémiai név

Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav kálium-nátrium sója

Kálium-nátrium L-(+)-tartarát

Einecs

206-156-8

Összegképlet

C4H4O6KNa·4H2O

Molekulatömeg

282,23

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por

Azonosítás

A.  Pozitív tartarát-, kálium- és nátriumteszt

 
 

B.  Oldhatósági tesztek

1 gramm oldható 1 ml vízben, etanolban nem oldódik

C.  Olvadáspont-tartomány

70 °C és 80 °C között

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 26,0 % és legalább 21,0 %, 150 °C-on három órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke

6,5 és 8,5 között

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

▼M4

E 338 FOSZFORSAV

Szinonimák

Ortofoszforsav

Monofoszforsav

Meghatározás

Kémiai név

Foszforsav

EINECS

231–633–2

Összegképlet

H3PO4

Molekulatömeg

98,00

Tartalom

Kereskedelmi forgalomban a foszforsav változó koncentrációjú vizes oldatként beszerezhető. Tartalom: legalább 67,0 % és legfeljebb 85,7 %

Leírás

Tiszta, színtelen, viszkózus folyadék

Azonosítás

A.  Pozitív sav- és foszfátteszt

 

Tisztaság

Illékony savak

Legfeljebb 10 mg/kg (ecetsavban kifejezve)

Kloridok

Legfeljebb 200 mg/kg (klórban kifejezve)

Nitrátok

Legfeljebb 5 mg/kg (NaNO3 – ban kifejezve)

Szulfátok

Legfeljebb 1 500 mg/kg (CaSO4 – ban kifejezve)

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Megjegyzés:

Ez az előírás egy 75 %-os vizes oldatra vonatkozik.

 

E 339 i. MONONÁTRIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Mononátrium-monofoszfát

Savanyú mononátrium-monofoszfát

Mononátrium-ortofoszfát

Egybázisú nátrium-foszfát

Nátrium-dihidrogén-monofoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Nátrium-dihidrogén-monofoszfát

EINECS

231–449–2

Összegképlet

Vízmentes: NaH2PO4

Monohidrát: NaH2PO4. H2O

Dihidrát: NaH2PO4. 2H2O

Molekulatömeg

Vízmentes: 119,98

Monohidrát: 138,00

Dihidrát: 156,01

Tartalom

Legalább 97 % NaH2PO4, 60 °C-on egy órán át, majd 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően

P2O5– tartalom

58,0 % és 60,0 % között, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér, szagtalan, kissé elfolyósodó por, kristályok vagy szemcsék

Azonosítás

A.  Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban vagy éterben nem oldódik

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

4,1 és 5,0 között

Tisztaság

Szárítási veszteség

A vízmentes só legfeljebb 2,0 %-ot, a monohidrát legfeljebb 15,0 %-ot, a dihidrát pedig legfeljebb 25 %-ot veszít a tömegéből, ha először 60 °C-on egy órán át, majd 105 °C-on négy órán át szárítjuk

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 339 ii. DINÁTRIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Dinátrium-monofoszfát

Szekunder nátrium-foszfát

Dinátrium-ortofoszfát

Savas dinátrium-foszfát

Meghatározás

Kémiai név

Dinátrium-hidrogén-monofoszfát

Dinátrium-hidrogén-ortofoszfát

EINECS

231–448–7

Összegképlet

Vízmentes: Na2HPO4

Hidratált: Na2HPO4. nH2O (n = 2, 7 vagy 12)

Molekulatömeg

141,98 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 98 % Na2HPO4, 40 °C-on három órán át, majd 105 °C-on öt órán át végzett szárítást követően

P2O5– tartalom

49 % és 51 % között, vízmentes formában

Leírás

A vízmentes dinátrium-hidrogén-foszfát fehér, higroszkopikus, szagtalan por. A lehetséges hidratált formák közé tartozik a dihidrát, amely fehér, kristályos, szagtalan szilárd anyag; a heptahidrát, amely fehér, szagtalan, elmálló kristályokból vagy szemcsés porból áll; valamint a dodekahidrát, amelyet fehér, elmálló, szagtalan por vagy kristályok képeznek

Azonosítás

A.  Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

8,4 és 9,6 között

Tisztaság

Szárítási veszteség

A vízmentes só legfeljebb 5,0 %-ot, a dihidrát legfeljebb 22,0 %-ot, a heptahidrát legfeljebb 50,0 %-ot, a dodekahidrát pedig legfeljebb 61,0 %-ot veszít a tömegéből, ha először 40 °C-on három órán át, majd 105 °C-on öt órán át szárítjuk

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 339 iii. TRINÁTRIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Nátrium-foszfát

Hárombázisú nátrium-foszfát

Trinátrium-ortofoszfát

Meghatározás

A trinátrium-foszfát vizes oldatokból nyerhető, kikristályosodása vízmentes formában, illetve 1/2, 1, 6, 8 vagy 12 H2O molekulával történik. A dodekahidrát mindig kikristályosodik vizes oldatokból, nátrium-hidroxid felesleg mellett. 1/4 molekula NaOH-ot tartalmaz

Kémiai név

Trinátrium-monofoszfát

Trinátrium-foszfát

Trinátrium-ortofoszfát

EINECS

231–509–8

Összegképlet

Vízmentes: Na3PO4

Hidratált: Na3PO4. nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 vagy 12)

Molekulatömeg

163,94 (vízmentes)

Tartalom

A nátrium-foszfát vízmentes és hidratált formái (a dodekahidrát kivételével) legalább 97,0 % Na3PO4 – et tartalmaz szárazanyagra vonatkoztatva. A nátrium-foszfát dodekahidrát legalább 92,0 % Na3PO4 – ot tartalmaz hevített anyagra vonatkoztatva

P2O5– tartalom

40,5 % és 43,5 % között, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér, szagtalan kristályok, szemcsék vagy kristályos por.

Azonosítás

A.  Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

11,5 és 12,5 között

Tisztaság

Szárítási veszteség

120 °C-on két órán át végzett szárítás, majd kb. 800 °C-on 30 percen át végzett hevítés mellett bekövetkező súlyveszteségek a következők: a vízmentesnél legfeljebb 2,0 %, a monohidrátnál legfeljebb 11,0 %, a dodekahidrátnál pedig 45,0 % és 58,0 % között

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 340 i. KÁLIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Egybázisú kálium-foszfát

Monokálium-monofoszfát

Kálium-ortofoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Kálium-dihidrogén-foszfát

Monokálium-dihidrogén-ortofoszfát

Monokálium-dihidrogén-monofoszfát

EINECS

231–913–4

Összegképlet

KH2PO4

Molekulatömeg

136,09

Tartalom

Legalább 98,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően

P2O5– tartalom

51,0 % és 53,0 % között, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Szagtalan, színtelen kristályok, illetve fehér szemcsés vagy kristályos por, higroszkopikus

Azonosítás

A.  Pozitív kálium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik.

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

4,2 és 4,8 között.

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 340 ii. DIKÁLIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Dikálium-monofoszfát

Szekunder kálium-foszfát

Dikáliumsav-foszfát

Dikálium-ortofoszfát

Kétbázisú kálium-foszfát

Meghatározás

Kémiai név

Dikálium-hidrogén-monofoszfát

Dikálium-hidrogén-foszfát

Dikálium-hidrogén-ortofoszfát

EINECS

231–834–5

Összegképlet

K2HPO4

Molekulatömeg

174,18

Tartalom

Legalább 98,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően

P2O5– tartalom

40,3 % és 41,5 % között, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Színtelen vagy fehér szemcsés por, kristályok vagy massza; elfolyósodó anyag

Azonosítás

A.  Pozitív kálium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

8,7 és 9,4 között

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKÁLIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Kálium-foszfát

Hárombázisú kálium-foszfát

Trikálium-ortofoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Trikálium-monofoszfát

Trikálium-foszfát

Trikálium-ortofoszfát

EINECS

231–907–1

Összegképlet

Vízmentes: K3PO4

Hidratált: K3PO4. nH2O (n = 1 vagy 3)

Molekulatömeg

212,27 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 97,0 %, hevített anyagra számítva

P2O5– tartalom

30,5 % és 33,0 % között, hevített anyagra vonatkoztatva

Leírás

Színtelen vagy fehér, szagtalan, higroszkopikus kristályok vagy szemcsék. Lehetséges hidratált formái a monohidrát és a trihidrát

Azonosítás

A.  Pozitív kálium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik.

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

11,5 és 12,3 között.

Tisztaság

Hevítési veszteség

Vízmentes: legfeljebb 3,0 %; hidratált: legfeljebb 23,0 %. 105 °C-on egy órán át végzett szárítással, majd kb. 800 ± 25 °C-on 30 percen át végzett hevítéssel meghatározva

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg.

E 341 i. KALCIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Egybázisú kalcium-foszfát

Monokalcium-ortofoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-dihidrogén-foszfát

EINECS

231–837–1

Összegképlet

Vízmentes: Ca(H2PO4)2

Monohidrát: Ca(H2PO4)2. H2O

Molekulatömeg

234,05 (vízmentes)

252,08 (monohidrát)

Tartalom

Legalább 95 %, szárazanyagra vonatkoztatva

P2O5– tartalom

55,5 % és 61,1 % között, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Szemcsés por vagy fehér, elfolyósodó kristályok vagy szemcsék

Azonosítás

A.  Pozitív kalcium- és foszfátteszt

 

B.  CaO-tartalom

23,0 % és 27,5 % között (vízmentes)

19,0 % és 24,8 % között (monohidrát)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legalább 14,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva (vízmentes)

Legfeljebb 17,5 %, 60 °C-on egy órán át, majd 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva (monohidrát)

Hevítési veszteség

Legfeljebb 17,5 %, 800 ± 25 °C-on 30 percen át végzett hevítést követően (vízmentes)

Legfeljebb 25,0 %, 105 °C-on egy órán át végzett szárítással, majd 800 ± 25 °C-on 30 percen át végzett hevítéssel meghatározva (monohidrát)

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 341 ii. DIKALCIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Kétbázisú kalcium-foszfát

Dikalcium-ortofoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-monohidrogén-foszfát

Kalcium-hidrogén-ortofoszfát

Szekunder kalcium-foszfát

EINECS

231–826–1

Összegképlet

Vízmentes: CaHPO4

Dihidrát: CaHPO4. 2H2O

Molekulatömeg

136,06 (vízmentes)

172,09 (dihidrát)

Tartalom

A dikalcium-foszfát, 200 °C-on három órán át végzett szárítást követően, legalább 98 % és legfeljebb 102 %-nak megfelelő CaHPO4 egyenértéket tartalmaz

P2O5– tartalom

50,0 % és 52,5 % között, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér kristályok vagy szemcsék, szemcsés por vagy por

Azonosítás

A.  Pozitív kalcium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatósági tesztek

Vízben mérsékelten oldódik. Etanolban nem oldódik

Tisztaság

Hevítési veszteség

Legfeljebb 8,5 % (vízmentes), vagy 26,5 % (dihidrát), 800 ± 25 °C-on 30 percen át végzett hevítést követően

Fluorid

Legfeljebb 50 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 341 iii. TRIKALCIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Hárombázisú kalcium-foszfát

Kalcium-ortofoszfát

Pentakalcium-hidroxi-monofoszfát

Kalcium-hidroxiapatit

Meghatározás

A trikalcium-foszfát a foszforsav közömbösítésével kapott kalcium-foszfátoknak és a kalcium-hidroxidnak változó keverékéből áll, összetétele megközelítőleg a következő: 10CaO. 3P2O5. H2O

Kémiai név

Pentakalcium-hidroxi-monofoszfát

Trikalcium-monofoszfát

EINECS

235–330–6 (Pentakalcium-hidroxi- monofoszfát)

231–840–8 (Kalcium- ortofoszfát)

Összegképlet

Ca5(PO4)3. OH vagy Ca3(PO4)2

Molekulatömeg

502 vagy 310

Tartalom

Legalább 90 %, hevített anyagra vonatkoztatva

P2O5– tartalom

38,5 % és 48,0 % között, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér, ízetlen por, amely levegőn stabil

Azonosítás

A.  Pozitív kalcium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatósági tesztek

Vízben gyakorlatilag nem oldódik; etanolban nem oldódik, hígított sósavban és salétromsavban oldódik

Tisztaság

Hevítési veszteség

Legfeljebb 8 %, 800 ± 25 °C-on tömegállandóságig végzett hevítést követően

Fluorid

Legfeljebb 50 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

▼B

E 385 KALCIUM-DINÁTRIUM-ETILÉN-DIAMIN-TETRAACETÁT

Szinonimák

Kalcium-dinátrium-EDTA

Kalcium-dinátrium-edetat

Meghatározás

Kémiai név

N,N’-1,2-Etándiil-bis-[N-(karboxi-metil)-glicinát] [(4-)-O,O’,ON,ON]kalciát(2)-dinátrium

Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetraacetát

Kalcium-dinátrium (etilén-dinitril)tetraacetát

Einecs

200-529-9

Összegképlet

C10H12O8CaN2Na2·2H2O

Molekulatömeg

410,31

Tartalom

Legalább 97 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Fehér, szagtalan kristályos szemcsék vagy fehér, illetve majdnem fehér, kissé higroszkopikus por

Azonosítás

A.  Pozitív nátrium- és kalcium-teszt

 
 

B.  A kelátképző reakcióképesség fémionokkal pozitív

 
 

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke: 6,5 és 7,5 között

 
 

Tisztaság

Víztartalom

5 - 13 % (Karl Fischer-módszer)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

▼M1

Etilén-oxid élelmiszer-adalékokban sterilizálás céljából nem használható fel.

E 400 ALGINSAV

Meghatározás

Lineáris glükuronglikán, amely főleg piranózgyűrűs β-(1,4)-D-mannuronsav és α-(1,4)-L-guluronsav egységekből áll. Hidrofil kolloid szénhidrát, amelyet a barna tengeri moszatok (Phaeophyceae) különböző fajainak természetes törzseiből híg lúg segítségével vonnak ki

Einecs

232–680–1

Összegképlet

(C6H8O6)n

Molekulatömeg

10 000–600 000 (jellemző átlag)

Tartalom

Az alginsav szárazanyagra vonatkoztatva legalább 20 % és legfeljebb 23 % széndioxidot (CO2) képez, ami legalább 91 % és legfeljebb 104,5 % alginsavval (C6H8O6)n egyenértékű (200 súlybázis-egyenértéken számítva)

Leírás

Az alginsav rostos, szemcsés, szemcsézett és por formában fordul elő. A fehértől a sárgásbarnáig változó színű és csaknem szagtalan

Azonosítás

A. Oldhatóság

Vízben és szerves oldószerekben nem, nátrium-karbonát, nátrium-hidroxid és trisó oldatokban lassan oldódik

B. Kalcium-kloridos lecsapásos teszt

A mintának 1 M nátrium-hidroxid oldattal létrehozott 0,5 %-os oldatához kell a térfogata egyötödének megfelelő mennyiségű 2,5 %-os kalcium-klorid oldatot hozzáadni. Nagy térfogatú, zselés csapadék képződik. Ez a teszt elválasztja az alginsavat az akáciagumitól, a nátrium-karboxi-metil-cellulóztól, a karboxi-metil-keményítőtől, a karragenáttól, a zselatintól, a gatti-gumitól, a karaya-gumitól, a szentjánoskenyérmag-liszttől, a metil-cellulóztól és a tragantmézgától

C. Ammónium-szulfátos lecsapásos teszt

A mintának 1 M nátrium-hidroxid oldattal létrehozott 0,5 %-os oldatához kell a térfogata felének megfelelő mennyiségű telített ammónium-szulfát oldatot hozzáadni. Csapadék nem képződik. Ez a teszt elválasztja az alginsavat az agartól, a nátrium-karboxi-metil-cellulóztól, a karragenáttól, a deészterezett pektintől, a zselatintól, a szentjánoskenyérmag-liszttől, a metil-cellulóztól és a keményítőtől

D. Színreakció

Rázással a lehető legtökéletesebben kell 0,01 g mintát 0,15 ml mennyiségű 0,1 N nátrium-hidroxiddal feloldani, és 1 ml savas vas-szulfát oldatot kell hozzáadni. Az oldat 5 percen belül meggypiros, majd végül mély bíbor színű lesz

Tisztaság

A 3 %-os szuszpenzió pH-értéke

2,0 és 3,5 között

Szárítási veszteség

Legfeljebb 15 % (105 °C, 4 óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 8 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Nátrium-hidroxid (1 M oldat)

Legfeljebb 2 % nem oldódó anyag, szárazanyagra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

Összes élőcsíraszám

Legfeljebb 5 000 kolónia/gramm

Élesztő és penészgombák

Legfeljebb 500 kolónia/gramm

E. coli

Negatív 5 grammban

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

E 401 NÁTRIUM-ALGINÁT

Meghatározás

Kémiai név

Az alginsav nátriumsója

Összegképlet

(C6H7NaO6)n

Molekulatömeg

10 000–600 000 (jellemző átlag)

Tartalom

Szárazanyagra vonatkoztatva legalább 18 % és legfeljebb 21 % széndioxidot képez, ami legalább 90,8 % és legfeljebb 106,0 % nátrium-alginátnak felel meg (222 súlybázis-egyenértéken számítva)

Leírás

Majdnem szagtalan, szálas vagy szemcsés por, a fehértől a sárgásfehérig változó színű

Azonosítás

A. Pozitív nátrium- és alginsavteszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 15 % (105 °C, 4 óra)

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 2 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

Összes élőcsíraszám

Legfeljebb 5 000 kolónia/gramm

Élesztő és penészgombák

Legfeljebb 500 kolónia/gramm

E. coli

Negatív 5 grammban

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

E 402 KÁLIUM-ALGINÁT

Meghatározás

Kémiai név

Az alginsav káliumsója

Összegképlet

(C6H7KO6)n

Molekulatömeg

10 000–600 000 (jellemző átlag)

Tartalom

Szárazanyagra vonatkoztatva legalább 16,5 és legfeljebb 19,5 % széndioxidot képez, ami legalább 89,2 és legfeljebb 105,5 % kálium-alginátnak felel meg (238 súlybázis-egyenértéken számítva)

Leírás

Majdnem szagtalan, szálas vagy szemcsés por, a fehértől a sárgásfehérig változó színű

Azonosítás

A. Pozitív kálium- és alginsav-teszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 15 % (105 °C, 4 óra)

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 2 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

Összes élőcsíraszám

Legfeljebb 5 000 kolónia/gramm

Élesztő és penészgombák

Legfeljebb 500 kolónia/gramm

E. coli

Negatív 5 grammban

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

E 403 AMMÓNIUM-ALGINÁT

Meghatározás

Kémiai név

Az alginsav ammóniumsója

Összegképlet

(C6H11NO6)n

Molekulatömeg

10 000-600 000 (jellemző átlag)

Tartalom

Szárazanyagra vonatkoztatva legalább 18 % és legfeljebb 21 % széndioxidot képez, ami legalább 88,7 % és legfeljebb 103,6 % ammónium-alginátnak felel meg (217 súlybázis-egyenértéken számítva)

Leírás

Szálas vagy szemcsés por, a fehértől a sárgásfehérig változó színű

Azonosítás

A. Pozitív ammónium- és alginsav-teszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 15 % (105 °C, 4 óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 7 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 2 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek

Legfeljebb 20 mg/kg

Összes élőcsíraszám

Legfeljebb 5 000 kolónia/gramm

Élesztő és penészgombák

Legfeljebb 500 kolónia/gramm

E. coli

Negatív 5 grammban

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

E 404 KALCIUM-ALGINÁT

Szinonimák

Az alginát kalciumsója

Meghatározás

Kémiai név

Az alginsav kalciumsója

Összegképlet

(C6H7Ca1/2O6)n

Molekulatömeg

10 000–600 000 (jellemző átlag)

Tartalom

Szárazanyagra vonatkoztatva legalább 18 % és legfeljebb 21 % szén-dioxidot képez, ami legalább 89,6 % és legfeljebb 104,5 % kalcium-alginátnak felel meg (219 súlybázis-egyenértéken számítva)

Leírás

Majdnem szagtalan, szálas vagy szemcsés por, a fehértől a sárgásfehérig változó színű

Azonosítás

A. Pozitív kalcium- és alginsav-teszt

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 15,0 % (105 °C, 4 óra)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

Összes élőcsíraszám

Legfeljebb 5 000 kolónia/gramm

Élesztő és penészgombák

Legfeljebb 500 kolónia/gramm

E. coli

Negatív 5 grammban

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

E 405 PROPÁN-1, 2-DIOL-ALGINÁT

Szinonimák

Hidroxipropil-alginát

Alginsav 1,2-propándiol észtere

Propilénglikol-alginát

Meghatározás

Kémiai név

Az alginsav 1,2-propándiol észtere. Összetétele az észterezés mértékétől és a molekulában található szabad és neutralizált karboxil csoportok százalékos arányától függően változik

Összegképlet

(C9H14O7)n

(észterezett)

Molekulatömeg

10 000–600 000 (jellemző átlag)

Tartalom

Szárazanyagra vonatkoztatva legalább 16 % és legfeljebb 20 % széndioxidot képez

Leírás

Majdnem szagtalan, szálas vagy szemcsés por, a fehértől a sárgásbarnáig változó színű

Azonosítás

A.  Pozitív 1,2-propándiol- és alginsav-teszt hidrolízis után

 
 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 20 % (105 °C, 4 óra)

Teljes propán-1, 2-diol-tartalom

Legalább 15 % és legfeljebb 45 %

Szabad propán-1, 2-diol-tartalom

Legfeljebb 15 %

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 2 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

Összes élőcsíraszám

Legfeljebb 5 000 kolónia/gramm

Élesztő és penészgombák

Legfeljebb 500 kolónia/gramm

E. coli

Negatív 5 grammban

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

E 406 AGAR

Szinonimák

Gelóz

Japán agar

Bengáli, ceylon-i, kínai vagy japán vizahólyag

Layor Carang

Meghatározás

Kémiai név

Az agar hidrofil, kolloid poliszacharid, amely főleg D-galaktóz egységekből áll. Körülbelül minden tizedik D-galaktopiranóz egységen a hidroxil csoportok egyike kénsavval észterezett, amelyet kalciummal, magnéziummal, káliummal vagy nátriummal közömbösítettek. Az agart a Gelidiaceae és a Sphaerococcaceae családba tartozó tengeri algák, valamint a velük rokon Rhodophyceae osztályba sorolt vörösmoszatok bizonyos természetes törzseiből vonják ki

Einecs

232–658–1

Tartalom

A gélkoncentráció küszöbértéke nem lehet 0,25 %-nál nagyobb

Leírás

Az agar szagtalan vagy enyhén jellegzetes szagú anyag. Az őrleletlen agar általában vékony, hártyaszerű, agglutinálódott csíkokból álló kötegek formájában, illetve darabolt, pelyhesített vagy granulált formában fordul elő. Színe a világos sárgásnarancstól a sárgásszürkén át a halványsárgáig változhat, de lehet színtelen is. Nedvesen kemény, szárazon morzsolódó anyag. A porított agar a fehértől a sárgásfehérig vagy a halványsárgáig változó színű. Mikroszkóp alatt vízben vizsgálva az agar szemcsés és némileg szálas szerkezetűnek tűnik. Szivacsok tűszerű töredékei, továbbá néhány kovamoszat-kagyló jelen lehet benne. Klorál-hidrát oldatban a porított agar áttetszőbbnek tűnik, mint vízben, többé-kevésbé szemcsés, sávos, szögletes szerkezetű, és esetenként kovamoszatkagylókat tartalmaz. A gél szilárdságát dextróz és maltodextrinek vagy szacharóz hozzáadásával lehet szabványosítani

Azonosítás

A. Oldhatóság

Hideg vízben nem, forrásban levő vízben oldódik

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 22 % (105 °C, 5 óra)

Hamu

Legfeljebb 6,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva, 550 °C-on megállapítva

Savban nem oldódó hamu (kb. 3N sósavban nem oldódik)

Legfeljebb 0,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva, 550 °C-on meghatározva

Nem oldódó anyag (forró vízben)

Legfeljebb 1,0 %

Keményítő

Az alábbi módszerrel nem mutatható ki: a minta 1:10 arányú oldatához kell néhány csepp jódoldatot adni. Kék elszíneződés nem képződik

Zselatin és más fehérjék

Kb. 1 g agart kell 100 ml forrásban lévő vízben feloldani, és hagyni kell, hogy az oldat nagyjából 50 °C-ra lehűljön. 5 ml oldathoz hozzá kell adni 5 ml trinitro-fenol oldatot (1 g vízmentes trinitro-fenol/100 ml forró víz). 10 percen belül zavarosság nem jelentkezik

Vízfelvétel

5 g agart kell egy 100 ml-es mérőhengerbe helyezni, a hengert a jelölésig fel kell tölteni vízzel, az egészet össze kell keverni, és kb. 25 °C-on hagyni kell állni 24 órán át. Benedvesített üveggyapoton keresztül kell a henger tartalmát egy másik 100 ml-es mérőhengerbe átönteni. Legfeljebb 75 ml vizet kapunk

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

▼M6

E 407 KARRAGÉN

Szinonimák

Kereskedelmi forgalomba különféle néven kerülhet, mint például:

– Ír zuzmó (gyöngyzuzmó)

– Eucheuman (alapanyaga Eucheuma spp.)

– Iridophycan (alapanyaga Irdidaea spp.)

– Hypnean (alapanyaga Hypnea spp.)

– Furcellaran vagy dán agar-agar (alapanyaga Furcellaria fastigiata)

– Karragén (alapanyaga Chondrus és Gigartina spp.)

Meghatározás

A karragén a Rhodophyceae (vörös tengeri moszat) osztályba tartozó Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae és Furcellariaceae családokat alkotó tengeri moszatok természetes törzseinek vizes kivonata. Metanolon, etanolon és 2-propanolon kívül más szerves kicsapószer nem használható. A karragént főként a poliszacharid-szulfát-észterek kálium-, nátrium-, magnézium- és kalciumsói alkotják, amelyek hidrolízis útján galaktózt és 3,6-galaktózanhidridet képeznek. A karragenátot nem szabad hidrolizálni vagy más kémiai eljárással lebontani

EINECS

232-524-2

Leírás

A sárgástól a színtelenig változó színű, gyakorlatilag szagtalan por, amely egyaránt lehet durva vagy finom szemcséjű

Azonosítás

A.  Pozitív galaktóz-, galaktózanhidrid- és szulfát-teszt

 

Tisztaság

Metanol-, etanol- és 2-propanol-tartalom

Legfeljebb 0,1 %, külön-külön vagy összesen

1,5 %-os oldat viszkozitása 75 °C-on

Legalább 5 mPa.s

Szárítási veszteség

Legfeljebb 12 % (105 °C, 4 óra)

Szulfát

Legalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra vonatkoztatva (mint SO4)

Hamu

Legalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra vonatkoztatva, 550 °C-on meghatározva

Savban nem oldódó hamu

Legfeljebb 1 %, szárazanyagra vonatkoztatva (10 %-os sósavban nem oldódik)

Savban nem oldódó anyag

Legfeljebb 2 %, szárazanyagra vonatkoztatva (1 térfogatszázalékos kénsavban nem oldódik)

Alacsony molekulatömegű karragén (molekulatömeg-frakció 50kDa alatt)

Legfeljebb 5 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Összes élőcsíraszám

Legfeljebb 5 000 kolónia/gramm

Élesztő és penészgombák

Legfeljebb 300 kolónia/gramm

E. coli

Negatív 5 grammban

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

E 407a FELDOLGOZOTT EUCHEUMA TENGERI MOSZAT

Szinonimák

PES (a „processed eucheuma seaweed”/„feldolgozott eucheuma tengeri moszat” -elnevezés szavainak kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)

Meghatározás

A feldolgozott eucheuma tengeri moszatot a Rhodophyceae (vörös tengeri moszat) osztályba tartozó Eucheuma cottonii és Eucheuma spinosum tengeri moszatok természetes törzseinek a szennyezőanyagokat eltávolító vizes-lúgos (KOH) kezelése nyomán kapjuk meg; a termék édesvízben történő átmosás, majd szárítás nyomán jön létre. Fokozottabb tisztítás érhető el, ha a terméket metanolban, etanolban vagy 2-propanolban mossuk, majd megszárítjuk. A terméket főként a poliszacharid szulfát-észterek káliumsói alkotják, amelyek hidrolízis útján galaktózt és 3,6-galaktózanhidridet képeznek. A poliszacharid szulfát-észterek nátrium-, kalcium- és magnéziumsói kisebb mennyiségben vannak jelen. A termék legfeljebb 15 %-nyi algacellulózt is tartalmaz. A feldolgozott eucheuma tengeri moszatban a karragént nem szabad hidrolizálni vagy más kémiai eljárással lebontani

Leírás

A sárgásbarnától a sárgásig változó színű, gyakorlatilag szagtalan por, amely a durvától a finom szemcsésig változó formájú

Azonosítás

A.  Pozitív galaktóz-, galaktózanhidrid- és szulfát-teszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben zavaros, viszkózus szuszpenziót képez. Etanolban nem oldódik

Tisztaság

Metanol-, etanol- és 2-propanol-tartalom

Legfeljebb 0,1 %, külön-külön vagy összesen

1,5 %-os oldat viszkozitása 75 °C-on

Legalább 5 mPa.s

Szárítási veszteség

Legfeljebb 12 % (105 °C, 4 óra)

Szulfát

Legalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra vonatkoztatva (SO4-ben kifejezve)

Hamu

Legalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra vonatkoztatva, 550 °C-on meghatározva

Savban nem oldódó hamu

Legfeljebb 1 %, szárazanyagra vonatkoztatva (10 %-os sósavban nem oldható)

Savban nem oldódó anyag

Legalább 8 % és legfeljebb 15 %, szárazanyagra vonatkoztatva (1 térfogatszázalékos kénsavban nem oldódik)

Alacsony molekulatömegű karragén (molekulatömeg-frakció 50kDa alatt)

Legalább 5 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Összes élőcsíraszám

Legfeljebb 5 000 kolónia/gramm

Élesztő és penészgombák

Legfeljebb 300 kolónia/gramm

E. coli

Negatív 5 grammban

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

▼M1

E 410 SZENTJÁNOSKENYÉRMAG-LISZT

Szinonimák

„Carob bean gum” és „Algaroba gum” – szentjánoskenyér-gumi és szentjános kenyérmag-liszt

Meghatározás

A szentjánoskenyérmag-liszt a szentjánoskenyérfa – Cerationia siliqua (L.) Taub. (Leguminosae család) – természetes törzsei által termett magvak beléből készült őrlemény. Főleg nagy molekulatömegű, egymáshoz glikozid kötéssel kapcsolódó galaktopiranóz és mannopiranóz egységekből álló hidrokolloid poliszacharidok alkotják, amelyeket kémiailag galaktomannánnak lehet leírni

Molekulatömeg

50 000–3 000 000

Einecs

232–541–5

Tartalom

A galaktomannán-tartalom legalább 75 %

Leírás

Fehértől a sárgásfehérig válozó színű, majdnem szagtalan por

Azonosítás

A. Pozitív galaktóz- és mannózteszt

 
 

B. Mikroszkópos vizsgálat

0,5 % jódot és 1 % kálium-jodidot tartalmazó vizes oldatban elkevert őrölt mintát kell a mikroszkóp tárgylemezére helyezni, és meg kell vizsgálni. A szentjánoskenyérmag-liszt hosszú, nyújtott, cső alakú, egymástól elkülönülő, illetve kis térközökkel elválasztott sejteket tartalmaz. Ezek barna tartalma sokkal kevésbé szabályosan alakul ki a guar-gumiban. A guar-gumi a kerektől a körte alakúig változó formájú sejtek zárt csoportjait mutatja. Ezek tartalma a sárgától a barnáig változó színű

C. Oldhatóság

Forró vízben oldódik, etanolban nem oldódik

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 15 % (105 °C, 5 óra)

Hamu

Legfeljebb 1,2 %, 800 °C-on meghatározva

Fehérje (N x 6,25)

Legfeljebb 7 %

Savban nem oldódó anyag

Legfeljebb 4 %

Keményítő

A következő módszerrel nem mutatható ki: a minta 1:10 arányú oldatához kell néhány csepp jódoldatot adni. Kék elszíneződés nem képződik

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

Etanol és 2-propanol

Legfeljebb 1 %, egyedileg vagy keverten

E 412 GUAR-GUMI

Szinonimák

„Gum cyamopsis”

Guar-liszt

Meghatározás

A guar-gumi a guar növény – Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (Leguminosae család) – természetes törzsei által termett magvak beléből készült őrlemény. Főleg nagy molekulatömegű, egymáshoz glikozid kötéssel kapcsolódó galaktopiranóz és mannopiranóz egységekből álló hidrokolloid poliszacharidok alkotják, amelyeket kémiailag galaktomannánnak lehet leírni

Einecs

232–536–0

Molekulatömeg

50 000–8 000 000

Tartalom

A galaktomannán-tartalom legalább 75 %

Leírás

Fehér-sárgásfehér színű, majdnem szagtalan por

Azonosítás

A. Pozitív galaktóz- és mannóz-teszt

 
 

B. Oldhatóság

Hideg vízben oldódik

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 15 % (105 °C, 5 óra)

Hamu

Legfeljebb 1,5 %, 800 °C-on meghatározva

Savban nem oldódó anyag

Legfeljebb 7 %

Fehérje (N x 6,25)

Legfeljebb 10 %

Keményítő

Az alábbi módszerrel nem mutatható ki: a minta 1:10 arányú oldatához adjunk néhány csepp jódoldatot. (Kék elszíneződés nem képződik.)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

E 413 TRAGAKANT

Szinonimák

Tragant-mézga

Tragant

Meghatározás

A tragakant az Astragalus gummifer Labillardiere, valamint más ázsiai Astragalus fajok (Leguminosae család) természetes törzseinek szárából és ágaiból nyert szárított növényi nedv. Főleg nagy molekulatömegű poliszacharidok (galaktoarabánok és savas poliszacharidok) alkotják, amelyek hidrolízis hatására galakturonsavat, galaktózt, arabinózt, xilózt és fukózt képeznek. Kis mennyiségben (nyomokban előforduló keményítőből és/vagy cellulózból származó) ramnóz és glükóz is jelen lehet

Molekulatömeg

Kb. 800 000

Einecs

232–252–5

Leírás

Az őröletlen tragantmézga 0,5–2,5 mm vastag és max. 3 cm hosszú lapított, lemezes, egyenes vagy behajló töredékek, illetve spirálisan megcsavart darabok formájában fordul elő. A fehértől a halványsárgáig változó színű, de egyes darabok vöröses árnyalatúak is lehetnek. A darabok szaruszerű anyagszerkezettel és rövid törési felülettel rendelkeznek. Szagtalan, oldatai nyálkásak, íztelenek. A porított tragakant színe a fehértől a halványsárgáig változhat, de lehet rózsaszínes barna (halvány sárgásbarna) is

Azonosítás

A. Oldhatóság

1 g minta 50 ml vízben megduzzad és egyenletes, merev, opálos nyálkát képez, amely etanolban nem oldódik, és 60 súlyszázalékos vizes etanolban nem duzzad meg

Tisztaság

Negatív karayamézga-teszt

1g anyagot kell 20 ml vízben addig forralni, amíg nyálka képződik. 5 ml sósavat kell hozzáadni, majd további öt percig kell az elegyet forralni. Tartósan rózsaszínű vagy vörös elszíneződés nem alakul ki

Szárítási veszteség

Legfeljebb 16 % (105 °C, 5 óra)

Összes hamu

Legfeljebb 4 %

Savban nem oldódó hamu

Legfeljebb 0,5 %

Savban nem oldódó anyag

Legfeljebb 2 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

E. coli

Negatív 5 grammban

E 414 AKÁCIAGUMI

Szinonimák

Gumiarábikum

Meghatározás

Az akáciagumi az Acacia senegal (L) Willdenow vagy azzal közeli rokonságban álló akácia fajok (Leguminosae család) természetes törzseinek szárából és ágaiból nyert szárított növényi nedv. Főleg nagy molekulatömegű poliszacharidok, valamint azok kalcium-, magnézium- és káliumsói alkotják, amelyek hidrolízis hatására arabinózt, galaktózt, ramnózt és glükuronsavat képeznek

Molekulatömeg

Kb. 350 000

Einecs

232–519–5

Leírás

Az őröletlen akáciagumi fehér vagy sárgásfehér, különböző méretű gömbszerű cseppek vagy szögletes töredékek formájában fordul elő, időnként sötétebb darabokkal keverve. A fehértől a sárgásfehérig változó színű pelyhek, szemcsék, por vagy porlasztott anyag formájában is létezik

Azonosítás

A. Oldhatóság

1 g minta 2 ml hideg vízben feloldódva olyan oldatot képez, amelyik könnyen folyik, lakmuszpapírral kimutatható savas kémhatással rendelkezik és etanolban nem oldódik

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 17 % (105 °C, 5 óra) a szemcsés anyag, és legfeljebb 10 % (105 °C, 4 óra) a porlasztott anyag esetében

Összes hamu

Legfeljebb 4 %

Savban nem oldódó hamu

Legfeljebb 0,5 %

Savban nem oldódó anyag

Legfeljebb 1 %

Keményítő vagy dextrin

Akáciagumi 1:50 arányú oldatát fel kell forralni, majd le kell hűteni. 5 ml-hez 1 csepp jódoldatot kell adni. Kékes vagy vöröses elszíneződés nem képződik

Tannin

10 ml 1:50 arányú oldathoz kell kb. 0,1 ml vasklorid-oldatot adni (9 g FeCl3.6H2O, amely vízzel 100 ml-re van kiegészítve). Feketés elszíneződés vagy feketés csapadék nem képződik

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

Hidrolízis során képződő anyagok

Mannóz, xilóz és galakturonsav nem képződik (kromatográfiával meghatározva)

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

E. coli

Negatív 5 grammban

▼M7

E 415 XANTÁN-GUMI

Meghatározás

A xantán-gumi nagy molekulatömegű poliszacharid gumi, amelyet valamely szénhidrátnak a Xanthomonas campestris természetes törzseivel végzett tiszta kultúrájú fermentációjával állítanak elő, majd etanollal vagy 2-propanollal történő kivonással tisztítják, ezt követően szárítják és megőrlik. Domináns hexóz egységként D-glükózt és D-mannózt tartalmaz D-glükuronsavval és piroszőlősavval együtt, elkészítése nátrium-, kálium- vagy kalciumsó formájában történik. Oldatai semlegesek

Molekulatömeg

Kb. 1 000 000

EINECS

234–394–2

Tartalom

Szárazanyagra vonatkoztatva legalább 4,2 % és legfeljebb 5 % CO2 – t képez, ami 91 % és 108 % közötti xantángumi-tartalomnak felel meg

Leírás

Krémszínű por

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben oldódik, etanolban nem oldódik

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 15 % (105 °C, 2,5 óra)

Összes hamu

Legfeljebb 16 %, 105 °C-on történő négy órás szárítást követően 650 °C-on, szárazanyagra meghatározva.

Piruvinsav

Legalább 1,5 %

Nitrogén

Legfeljebb 1,5 %

2-propanol

Legfeljebb 500 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

Összes élőcsíraszám

Legfeljebb 10 000 kolónia/gramm

Élesztő és penészgombák

Legfeljebb 300 kolónia/gramm

E. coli

Negatív 5 grammban

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

Xanthomonas campestris

Csíraképes sejtek nincsenek

▼M1

E 416 KARAYAGUMI

Szinonimák

Katilo

Kadaya

Sterculia gumi

Sterculia

Karaya, gumi karaya

Kullo

Kuterra

Meghatározás

A karaya-gumi a Sterculia urens Roxburgh és más Sterculia fajok (Sterculiaceae család) vagy a Cochlospermum gossypium A. P. De Candolle és más Cochlospermum fajok (Bixaceae család) természetes törzseinek szárából és ágaiból nyert szárított növényi nedv. Főleg nagy molekulatömegű acetilezett poliszacharidok alkotják, amelyek hidrolízis hatására galaktózt, ramnózt és galakturonsavat képeznek kis mennyiségű glükuronsavval együtt

Einecs

232–539–4

Leírás

A karaya-gumi különböző méretű cseppek vagy töredezett, szabálytalan alakú darabok formájában fordul elő, amelyek jellegzetes félkristályos szerkezetűek. A halványsárgától a rózsaszínes barnáig változó színű, áttetsző és szaruszerű. A porított karaya-gumi a halványszürkétől a rózsaszínes barnáig változó színű. A gumi sajátos ecetsavillattal rendelkezik

Azonosítás

A. Oldhatóság

Etanolban nem oldódik

B. Duzzadás etanolos oldatban

A karaya-gumi 60 %-os etanolban megduzzad, ami megkülönbözteti más gumiféleségektől

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 20 % (105 °C, 5 óra)

Összes hamu

Legfeljebb 8 %

Savban nem oldódó hamu

Legfeljebb 1 %

Savban nem oldódó anyag

Legfeljebb 3 %

Illékony savak

Legalább 10 % (ecetsavban kifejezve)

Keményítő

Nem mutatható ki

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

E. coli

Negatív 5 grammban

E 417 TARA MAGLISZT

Meghatározás

Tara maglisztet a Caesalpinia spinosa (Leguminosae család) természetes törzsei által termett magvak belének őrlésével kapunk. Főleg nagy molekulatömegű poliszacharidok alkotják, amelyek elsősorban galaktomannánokból állnak. A fő komponens egymáshoz (1,6) kötésekkel kapcsolódó (1,4)-β- D-mannopiranóz egységeknek β-D-galaktopiranóz egységekkel alkotott lineáris láncából áll. A tara maglisztben a mannóz és a galaktóz egymáshoz viszonyított aránya 3: 1. (A szentjánoskenyérmag-lisztben ez az arány 4: 1, a guar-gumiban pedig 2: 1)

Einecs

254–409–6

Leírás

A fehértől a sárgásfehérig válozó színű, szagtalan por

Azonosítás

A. Oldhatóság

Vízben oldódik

Etanolban nem oldódik.

B. Gélképződés

A minta vizes oldatához kis mennyiségű nátrium-borátot kell adni. Gél képződik

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 15 %

Hamu

Legfeljebb 1,5 %

Savban nem oldódó anyag

Legfeljebb 2 %

Fehérje

Legfeljebb 3,5 % (N x 5,7)

Keményítő

Nem mutatható ki

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

E 418 GELLÁN-GUMI

Meghatározás

A gellán-gumi nagy molekulatömegű poliszacharid gumi, amelyet valamely szénhidrátnak a Pseudomonas elodea természetes törzseivel végzett tiszta kultúrájú fermentációjával állítanak elő, majd izopropil-alkohollal történő kivonással tisztítják, ezt követően szárítják és megőrlik. A nagy molekulatömegű poliszacharidot elsősorban egy olyan tetraszacharid alkotja, amelyikben egy ramnóz-, egy glükuronsav- és két glükózmolekulából álló egység ismétlődik, és amelyben szubsztituensként acil-(gliceril- és acetil-) csoportok találhatók, mint O–glikozid típusú észterek. A glükuronsavat kevert kálium-, nátrium-, kalcium- és magnéziumsóvá közömbösítik

Einecs

275–117–5

Molekulatömeg

Kb. 500 000

Tartalom

Szárazanyagra vonatkoztatva legalább 3,3 % és legfeljebb 6,8 % CO2-t képez

Leírás

Piszkosfehér por

Azonosítás

A. Oldhatóság

Vízben oldódik, viszkózus oldatot képez

Etanolban nem oldódik

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 15 %, szárítás után (105 °C, 2,5 óra)

Nitrogén

Legfeljebb 3 %

2-propanol

Legfeljebb 750 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

Összes élőcsíraszám

Legfeljebb 10 000 kolónia/gramm

Élesztő és penészgombák

Legfeljebb 400 kolónia/gramm

E. coli

Negatív 5 grammban

Salmonella spp.

Negatív 10 grammban

E 422 GLICERIN

Szinonimák

Glicerol

Glicerin

Meghatározás

Kémiai nevek

1,2,3-propán-triol

Glicerin

Trihidroxi-propán

Einecs

200–289–5

Összegképlet

C3H8O3

Molekulatömeg

92,10

Tartalom

Legalább 98 % glicerintartalom, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Tiszta, színtelen, higroszkopikus, szirupszerű folyadék, amely csak enyhe, de jellegzetes szaggal rendelkezik, ami se nem átható, se nem kellemetlen

Azonosítás

A. Akrolein-képződés hevítés hatására

Néhány csepp mintát 0,5 g kálium-biszulfáttal együtt kell kémcsőben melegíteni. Jellegzetes, átható szagú akroleingőz keletkezik

B. Fajlagos sűrűség (25/25 °C)

Legalább 1,257

C. Törésmutató [n]D20

1,471 és 1,474 között

Tisztaság

Víz

Legfeljebb 5 % (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,01 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva

Bután-triolok

Legfeljebb 0,2 %

Akrolein, glükóz és ammónium vegyületek

5 ml glicerin és 5 ml kálium-hidroxid oldat (1:10) elegyét öt percig kell 60 °C-on melegíteni. Az elegy nem mutat sárgás elszíneződést és nem bocsát ki ammóniaszagot

Zsírsavak és észterek

Legfeljebb 0,1 %, vajsavban kifejezve

Klórozott vegyületek

Legfeljebb 30 mg/kg (klórban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

▼M5

E 431 POLIOXI-ETILÉN (40) SZTEARÁT

Szinonimák

Polioxil (40) sztearát

Polioxi-etilén (40) monosztearát

Meghatározás

Az étkezési, kereskedelmi sztearinsav és (átlagban kürölbelül 40 oxietilén egység hosszúságú) vegyes polioxi-etilén-diolok keveréke szabad poliollal.

Tartalom

Legalább 97,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva.

Leírás

Krémszínű pelyhek vagy 25°C-on viaszos, enyhe szagú szilárd anyag.

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben, etilakoholban, metilalkoholban, etil-acetátban oldódik. Ásványolajban nem oldódik.

B.  Olvadási tartomány

39 °C – 44 °C

C.  Infravörös spektrum

Polioxi-etilált poliol részleges zsírsavészterének jellemzője

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)

Savszám

Legfeljebb 1

Elszappanosítási szám

Legalább 25 és legfeljebb 35

Hidroxilérték

Legalább 27 és legfeljebb 40

1,4-dioxán

Legfeljebb 5 mg/kg

Etilén-oxid

Legfeljebb 0,2 mg/kg

Etilén-glikolok

Legfeljebb 0,25 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 432 POLIOXI-ETILÉN-SZORBITÁN-MONOLAURÁT (POLISZORBÁT 20)

Szinonimák

Poliszorbát 20

Poloxi-etilén (20) szorbitán-monolaurát

Meghatározás

A szorbit részleges észtereinek és annak mono- és dianhidridjeinek az étkezési kereskedelmi laurinsavval alkotott keveréke, amelyet kb. 20 mol etilén-oxid/mol szorbittal és annak anhidridjeivel sűrítettek

Tartalom

Legalább 70 % oxietiléncsoport-tartalom, ekvivalens legalább 97,3 % poloxi-etilén (20) szorbitán-monolauráttal, szárazanyagra vonatkoztatva.

Leírás

A citromsárgától a borostyánig terjedő színű olajos folyadék, 25°C-on enyhe jellegzetes szaggal

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben, etilalkoholban, metilalkoholban, etil-acetátban és dioxánban oldódik. Ásványolajban és petróleuméterben nem oldódik.

B.  Infravörös spektrum

Polioxi-etilált poliol részleges zsírsavészterének jellemzője

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)

Savszám

Legfeljebb 2

Elszappanosítási szám

Legalább 40 és legfeljebb 50

Hidroxilérték

Legalább 96 és legfeljebb 108

1,4-dioxán

Legfeljebb 5 mg/kg

Etilén-oxid

Legfeljebb 0,2 mg/kg

Etilén-glikolok (mono- és di-)

Legfeljebb 0,25 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 433 POLIOXI-ETILÉN-SZORBITÁN-MONOOLEÁT (POLISZORBÁT 80)

Szinonimák

Poliszorbát 80

Polioxi-etilén (20) szorbitán-monooleát

Meghatározás

A szorbit részleges észtereinek és annak mono- és dianhidridjeinek az étkezési kereskedelmi olajsavval alkotott keveréke, amelyet kb. 20 mol etilén-oxid/mol szorbittal és annak anhidridjeivel sűrítettek.

Tartalom

Legalább 65 % oxietiléncsoport-tartalom, ekvivalens legalább 96,5 % polioxi-etilén (20) szorbitán-monooleáttal, szárazanyagra vonatkoztatva.

Leírás

A citromsárgától a borostyánig terjedő színű olajos folyadék, 25°C-on enyhe jellegzetes szaggal.

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben, etilalkoholban, metilalkoholban, etil-acetátban és toluolban oldódik. Ásványolajban és petróleuméterben nem oldódik.

B.  Infravörös spektrum

Polioxi-etilált poliol részleges zsírsavészterének jellemzője

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)

Savszám

Legfeljebb 2

Elszappanosítási szám

Legalább 45 és legfeljebb 55

Hidroxilérték

Legalább 65 és legfeljebb 80

1,4-dioxán

Legfeljebb 5 mg/kg

Etilén-oxid

Legfeljebb 0,2 mg/kg

Etilén-glikolok (mono- és di-)

Legfeljebb 0,25 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 434 POLIOXI-ETILÉN-SZORBITÁN-MONOPALMITÁT (POLISZORBÁT 40)

Szinonimák

Poliszorbát 40

Polioxi-etilén (20) szorbitán-monopalmitát

Meghatározás

A szorbit részleges észtereinek és annak mono- és dianhidridjeinek az étkezési kereskedelmi palmitinsavval alkotott keveréke, amelyet kb. 20 mol etilén-oxid/mol szorbittal és annak anhidridjeivel sűrítettek.

Tartalom

Legalább 66 % oxietiléncsoport-tartalom, ekvivalens legalább 97 % polioxi-etilén (20) szorbitán-monooleáttal, szárazanyagra vonatkoztatva.

Leírás

A citromsárgától a borostyánig terjedő színű olajos folyadék vagy félig gél, 25°C-on enyhe jellegzetes szaggal.

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben, etilalkoholban, metilalkoholban, etil-acetátban és acetonban oldódik. Ásványolajban nem oldódik.

B.  Infravörös spektrum

Polioxi-etilált poliol részleges zsírsavészterének jellemzője.

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)

Savszám

Legfeljebb 2

Elszappanosítási szám

Legalább 41 és legfeljebb 52

Hidroxilérték

Legalább 90 és legfeljebb 107

1,4-dioxán

Legfeljebb 5 mg/kg

Etilén-oxid

Legfeljebb 0,2 mg/kg

Etilén-glikolok (mono- és di-)

Legfeljebb 0,25 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 435 POLIOXI-ETILÉN-SZORBITÁN-MONOSZTEARÁT (POLISZORBÁT 60)

Szinonimák

Poliszorbát 60

Polioxi-etilén (20) szorbitán- monosztearát

Meghatározás

A szorbit részleges észtereinek és annak mono- és dianhidridjeinek az étkezési kereskedelmi sztearinsavval alkotott keveréke, amelyet kb. 20 mol etilén-oxid/mol szorbittal és annak anhidridjeivel sűrítettek.

Tartalom

Legalább 65 % oxietiléncsoport-tartalom, ekvivalens legalább 97 % polioxi-etilén (20) szorbitán-monooleáttal, szárazanyagra vonatkoztatva.

Leírás

A citromsárgától a borostyánig terjedő színű olajos folyadék vagy félig gél, 25°C-on enyhe jellegzetes szaggal.

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben, etil-acetátban és toluolban oldódik. Ásványolajban és növényi olajban nem oldódik.

B.  Infravörös spektrum

Polioxi-etilált poliol részleges zsírsavészterének jellemzője.

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)

Savszám

Legfeljebb 2

Elszappanosítási szám

Legalább 45 és legfeljebb 55

Hidroxilérték

Legalább 81 és legfeljebb 96

1,4-dioxán

Legfeljebb 5 mg/kg

Etilén-oxid

Legfeljebb 0,2 mg/kg

Etilén-glikolok (mono- és di-)

Legfeljebb 0,25 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 436 POLIOXI-ETILÉN-SZORBITÁN-TRISZTEARÁT (POLISZORBÁT 65)

Szinonimák

Poliszorbát 65

Polioxi-etilén (20) szorbitán- trisztearát

Meghatározás

A szorbit részleges észtereinek és annak mono- és dianhidridjeinek az étkezési kereskedelmi sztearinsavval alkotott keveréke, amelyet kb. 20 mol etilén-oxid/mol szorbittal és annak anhidridjeivel sűrítettek.

Tartalom

Legalább 46 % oxietiléncsoport-tartalom, ekvivalens legalább 96 % polioxi-etilén (20) szorbitán-monooleáttal, szárazanyagra vonatkoztatva.

Leírás

Sárgásbarna színű viaszos szilárd anyag, 25°C-on enyhe jellegzetes szaggal.

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben oldódik. Ásványolajban, növényi olajban, petróleuméterben, acetonban, éterben, dioxánban, etilalkoholban és metilalkoholban oldódik.

B.  Olvadási tartomány

29 – 33 °C

C.  Infravörös spektrum

Polioxi-etilált poliol részleges zsírsavészterének jellemzője.

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)

Savszám

Legfeljebb 2

Elszappanosítási szám

Legalább 88 és legfeljebb 98

Hidroxilérték

Legalább 40 és legfeljebb 60

1,4-dioxán

Legfeljebb 5 mg/kg

Etilén-oxid

Legfeljebb 0,2 mg/kg

Etilén-glikolok (mono- és di-)

Legfeljebb 0,25 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

▼M1

E 440 i. PEKTIN

Meghatározás

A pektin főleg a poligalakturonsav részleges metil-észtereiből, valamint azok ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsóiból áll. Étkezési célra szolgáló megfelelő növényi anyag, általában citrusfélék vagy alma természetes törzseiből vizes közegben végzett kivonással kapjuk meg. Szerves kicsapószerként kizárólag metanolt, etanolt és 2-propanolt lehet felhasználni

Einecs

232–553–0

Tartalom

Legalább 65 % galakturonsav, hamura és szárazanyagra vonatkoztatva, savval és alkohollal végzett átmosást követően

Leírás

Fehér, halványsárga, világosszürke vagy világosbarna por

Azonosítás

A. Oldhatóság

Vízben opálos kolloid oldatot képezve oldódik. Etanolban nem oldódik

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 12 % (105 °C, 2 óra)

Savban nem oldódó hamu

Legfeljebb 1 % (kb. 3N sósavban nem oldódik)

Kéndioxid-maradvány

Legfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva

Nitrogéntartalom

Legfeljebb 1,0 %, savval és etanollal végzett átmosást követően

Szabad metanol, etanol és 2-propanol

Legfeljebb 1 %, egyedileg vagy keverten, szárazanyagra vonatkoztatva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

E 440 ii. AMIDÁLT PEKTIN

Meghatározás

Az amidált pektin főleg a poligalakturonsav részleges metil-észtereiből és amidjaiból, valamint azok ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsóiból áll. Étkezési célra szolgáló növényi anyag, általában citrusfélék vagy alma megfelelő természetes törzseiből vizes közegben végzett kivonással és lúgos környezetben ammóniával történő kezeléssel kapjuk meg. Szerves kicsapószerként kizárólag metanolt, etanolt és 2-propanolt lehet felhasználni

Tartalom

Legalább 65 % galakturonsav, hamura és szárazanyagra vonatkoztatva, savval és alkohollal végzett átmosást követően

Leírás

Fehér, halványsárga, világosszürkés vagy világosbarnás por

Azonosítás

A. Oldhatóság

Vízben opálos kolloid oldatot képezve oldódik. Etanolban nem oldódik

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 12 % (105 °C, 2 óra)

Savban nem oldódó hamu

Legfeljebb 1 % (kb. 3N sósavban nem oldódik)

Amidálás mértéke

Az összes karboxil-csoportnak legfeljebb a 25 %-a

Kéndioxid-maradvány

Legfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva

Nitrogéntartalom

Legfeljebb 2,5 %, savval és etanollal végzett átmosást követően

Szabad meanol, etanohol és 2-propanol

Legfeljebb 1 %, egyedileg vagy keverten, illékony anyagoktól mentes anyagon

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 20 mg/kg

E 442 AMMÓNIUM-FOSZFATIDOK

Szinonimák

Foszfatidsav ammóniumsói, foszforilált gliceridek kevert ammóniumsói

Meghatározás

Étkezési zsírokból és olajokból (általában részlegesen sűrített repcemagolajból) nyert foszfatidsavak ammóniumvegyületeinek keveréke. Egy, két vagy három fél-glicerid kapcsolódhat a foszforhoz. Ezenkívül két foszfor-észter összekapcsolódhat foszfatidil-foszfatiddá

Tartalom

Legalább 3 és legfeljebb 3,4 súlyszázaléknyi a foszfor. Az ammónium legalább 1,2 és legfeljebb 1,5 % (N-ben számítva)

Leírás

Zsíros, félszilárd anyag

Azonosítás

A. Oldhatóság

Zsírokban oldódik, vízben nem oldódik, etanolban és acetonban részlegesen oldódik

B. Pozitív glicerin-, zsírsav- és foszfátteszt

 
 

Tisztaság

Petróleuméterben nem oldódó anyag

Legfeljebb 2,5 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 444 SZACHARÓZ-ACETÁT-IZOBUTIRÁT

Szinonimák

SAIB (a „sucrose acetate isobutyrate”/„szacharóz-acetát-izobutirát” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)

Meghatározás

A szacharóz-acetát-izobutirát az étkezési minőségű szacharóz ecetsav-anhidriddel és izovajsav-anhidriddel végzett észterezése, majd desztillálása nyomán nyert reakciótermékek elegye. Az elegy az észterek minden olyan lehetséges kombinációját tartalmazza, amelyben az acetát/butirát mólarány 2: 6 körüli

Einecs

204–771–6

Kémiai név

Szacharóz-diacetát-hexaizobutirát

Összegképlet

C40H62O19

Molekulatömeg

832-856 (megközelítőleg), C40H62O19: 846,9

Tartalom

Legalább 98,8 és legfeljebb 101,9 % C40H62O19

Leírás

Halvány szalmaszínű folyadék, amely tiszta és üledékmentes, édeskés szaggal

Azonosítás

A. Oldhatóság

Vízben nem oldódik, a legtöbb szerves oldószerben oldódik

B. Törésmutató

image

D: 1,4492-1,4504

C. Fajlagos sűrűség

image

D: 1,141-1,151

Tisztaság

Triacetin

Legfeljebb 0,1 %

Savassági fok

Legfeljebb 0,2

Elszappanosítási szám

Legalább 524 és legfeljebb 540

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 3 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

E 445 FAGYANTA GLICERIN-ÉSZTEREI

Szinonimák

Gyantaészter

Meghatározás

A fagyantából, kolofóniumból származó gyantasavak tri- és diglicerin-észtereinek komplex elegye. A gyantát idősebb fenyőtönkökből oldószeres kivonással, majd folyadék-folyadék oldószeres finomítási eljárással kapjuk. Ez az előírás nem vonatkozik a gumigyantából és az élő fenyőfák nedvéből származó anyagokra, valamint a tallolaj-gyantából – a kraftcellulóz (papírpép) feldolgozásának melléktermékéből – nyert anyagokra. A végtermék kb. 90 %-ban gyantasavakból, 10 %-ban közömbös anyagokból (nem-savas vegyületekből) áll. A gyantasav frakció a C20H30O2 empirikus molekulaképlettel rendelkező izomer diterpenoid-monokarboxilsavak, főleg abietinsavból álló, komplex elegye. Az anyagot kigőzöléssel vagy ellenáramú vízgőzdesztillációval tisztítjuk

Leírás

Kemény, a sárgától a halvány borostyánsárgáig változó színű szilárd anyag

Azonosítás

A. Oldhatóság

Vízben nem oldódik, acetonban oldódik.

B. Infravörös abszorpciós spektrum

A vegyületre jellemző

Tisztaság

Az oldat fajlagos sűrűsége

image

25 legalább 0,935, 50 %-os oldatban, d-limonénben (97 %, 175,5- 176 °C forráspont,

image

4: 0,84) meghatározva

Gyűrűs-golyós lágyulási hőmérséklet-tartomány

82 és 90 °C között

Savassági fok

Legalább 3 és legfeljebb 9

Hidroxilszám

Legalább 15 és legfeljebb 45

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

A tallolajgyanta hiányának vizsgálata (kénteszt)

Amikor a kéntartalmú szerves vegyületeket nátrium-formiát jelenlétében melegítjük, a kén átalakul hidrogén-szulfiddá, amit ólom-acetátos papír segítségével könnyen ki lehet mutatni. A pozitív teszt a fagyanta helyett a tallolajgyanta használatát mutatja

▼M4

E 450 i. DINÁTRIUM-DIFOSZFÁT

Szinonimák

Dinátrium-dihidrogén-difoszfát

Dinátrium-dihidrogén-pirofoszfát

Nátriumsav-pirofoszfát

Dinátrium-pirofoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Dinátrium-dihidrogén-difoszfát

EINECS

231–835–0

Összegképlet

Na2H2P2O7

Molekulatömeg

221,94

Tartalom

Legalább 95 % dinátrium-difoszfát

P2O5– tartalom

Legalább 63,0 % és legfeljebb 64,5 %

Leírás

Fehér por vagy szemcsék

Azonosítás

A.  Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben oldódik

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

3,7 és 5,0 között

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (105 °C-on négy órán át szárítva)

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 1 %

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 450 ii. TRINÁTRIUM-DIFOSZFÁT

Szinonimák

Trinátrium-pirofoszfát sav

Trinátrium-monohidrogén-difoszfát

Meghatározás

EINECS

238–735–6

Összegképlet

Monohidrát: Na3HP2O7. H2O

Vízmentes: Na3HP2O7

Molekulatömeg

Monohidrát: 261,95

Vízmentes: 243,93

Tartalom

Legalább 95 %, szárazanyagra vonatkoztatva

P2O5– tartalom

Legalább 57 % és legfeljebb 59 %

Leírás

Fehér por vagy szemcse, vízmentes és monohidrát formában egyaránt előfordul

Azonosítás

A.  Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben oldódik

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

6,7 és 7,5 között

Tisztaság

Hevítési veszteség

Legfeljebb 4,5 % a vízmentes vegyület esetében

Legfeljebb 11,5 % % monohidrát bázison

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (105 °C, 4 óra)

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,2 %

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 450 iii. TETRANÁTRIUM-DIFOSZFÁT

Szinonimák

Tetranátrium-pirofoszfát

Nátrium-pirofoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Tetranátrium-difoszfát

EINECS

231–767–1

Összegképlet

Vízmentes: Na4P2O7

Dekahidrát: Na4P2O7. 10H2O

Molekulatömeg

Vízmentes: 265,94

Dekahidrát: 446,09

Tartalom

Legalább 95 % Na4P2O7, hevített anyagra vonatkoztatva

P2O5– tartalom

Legalább 52,5 % és legfeljebb 54,0 %

Leírás

Színtelen vagy fehér kristályok, illetve fehér kristályos vagy szemcsés por. A dekahidrát száraz levegőn kissé mállik

Azonosítás

A.  Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben oldódik. Etanolban nem oldódik

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

9,8 és 10,8 között

Tisztaság

Hevítési veszteség

Legfeljebb 0,5 % a vízmentes só esetében, illetve legalább 38 % és legfeljebb 42 % a dekahidrát esetében. Mindkét esetben 105 °C-on négy órán át végzett szárítást, majd 550 °C-on 30 percig végzett hevítést követően meghatározva

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,2 %

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 450 (v) TETRAKÁLIUM-DIFOSZFÁT

Szinonimák

Kálium-pirofoszfát

Tetrakálium-pirofoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Tetrakálium-difoszfát

EINECS

230–785–7

Összegképlet

K4P2O7

Molekulatömeg

330,34 (szárazanyag)

Tartalom

Legalább 95 %, hevített anyagra vonatkoztatva

P2O5– tartalom

Legalább 42,0 % és legfeljebb 43,7 %, szárazanyagra vonatkoztatva

Leírás

Színtelen kristályok, vagy fehér, erősen higroszkopikus por.

Azonosítás

A.  Pozitív kálium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben oldódik, etanolban nem oldódik.

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

10,0 és 10,8 között

Tisztaság

Hevítési veszteség

Legfeljebb 2 %, 105 °C-on 4 órán át végzett szárítást, majd 550 °C-on 30 percig végzett hevítést követően

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,2 %

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 450 vi. DIKALCIUM-DIFOSZFÁT

Szinonimák

Kalcium-pirofoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Dikalcium-difoszfát

Dikalcium-pirofoszfát

EINECS

232–221–5

Összegképlet

Ca2P2O7

Molekulatömeg

254,12

Tartalom

Legalább 96 %

P2O5– tartalom

Legalább 55 % és legfeljebb 56 %

Leírás

Finom, fehér, szagtalan por

Azonosítás

A.  Pozitív kalcium- és foszfátteszt

 

B.  Oldhatóság

Vízben nem oldódik. Híg sósavban és salétromsavban oldódik

C.  A 10 %-os vizes oldat pH-értéke

5,5 és 7,0 között

Tisztaság

Hevítési veszteség

Legfeljebb 1,5 %, 800 ± 25 °C-on 30 percig

Fluorid

Legfeljebb 50 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 450 vii. KALCIUM-DIHIDROGÉN-DIFOSZFÁT

Szinonimák

Kalcium-pirofoszfát-sav

Monokalcium-dihidrogén-pirofoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-dihidrogén-difoszfát

EINECS

238–933–2

Összegképlet

CaH2P2O7

Molekulatömeg

215,97

Tartalom

Legalább 90 %, szárazanyagra vonatkoztatva

P2O5– tartalom

Legalább 61 % és legfeljebb 64 %

Leírás

Fehér kristályok vagy por

Azonosítás

A.  Pozitív kalcium- és foszfátteszt

 

Tisztaság

Savban nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,4 %

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 451 i. PENTANÁTRIUM-TRIFOSZFÁT

Szinonimák

Pentanátrium-tripolifoszfát

Nátrium-tripolifoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Pentanátrium-trifoszfát

EINECS

231–838–7

Összegképlet

Na5O10P3. nH2O (n = 0 vagy 6)

Molekulatömeg

367,86

Tartalom

Legalább 85,0 % (szárazanyag) vagy 65,0 % (hexahidrát)

P2O5– tartalom

Legalább 56 % és legfeljebb 59 % (szárazanyag) vagy legalább 43 % és legfeljebb 45 % (hexahidrát)

Leírás

Fehér, kissé higroszkopikus szemcsék vagy por

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik

B.  Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

9,1 és 10,2 között

Tisztaság

Szárítási veszteség

Vízmentes: legfeljebb 0,7 % (105 °C, 1 óra)

Hexahidrát: legfeljebb 23,5 % (60 °C, 1 óra, utána 105 °C-on 4 órán át végzett szárítás)

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,1 %

Nagyobb polifoszfátok

Legfeljebb 1 %

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 451 ii. PENTAKÁLIUM-TRIFOSZFÁT

Szinonimák

Pentakálium-tripolifoszfát

Kálium-trifoszfát

Kálium-tripolifoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Pentakálium-trifoszfát

Pentakálium-tripolifoszfát

EINECS

237–574–9

Összegképlet

K5O10P3

Molekulatömeg

448,42

Tartalom

Legalább 85 %, szárazanyagra vonatkoztatva

P2O5– tartalom

Legalább 46,5 % és legfeljebb 48 %

Leírás

Fehér, erősen higroszkopikus por vagy szemcsék

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben nagyon jól oldódik

B.  Pozitív kálium- és foszfátteszt

 

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

9,2 és 10,5 között

Tisztaság

Hevítési veszteség

Legfeljebb 0,4 % (105 °C, 4 óra, utána 550 °C-on 30 percig végzett hevítés)

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 2 %

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 452 i. NÁTRIUM-POLIFOSZFÁT

1.  OLDHATÓ POLIFOSZFÁT

Szinonimák

Nátrium-hexametafoszfát

Nátrium-tetrapolifoszfát

Graham-só

Nátrium-polifoszfátok, üvegszerű

Nátrium-polimetafoszfát

Nátrium-metafoszfát

Meghatározás

Oldható nátrium-polifoszfátokat a nátrium-ortofoszfátok fúziójával, majd az ezt követő lehűtésével lehet kapni. E vegyületek olyan osztályt képeznek, amely több amorf, vízben oldható olyan polifoszfátból áll, amelyet (NaPO3)x, x 2 metafoszfát egységek lineáris láncai alkotnak, amelyeket Na2PO4 csoportok zárnak le. Ezen anyagokat általában az Na2O/P2O5 – arány vagy a P2O5 – tartalom alapján lehet azonosítani. Az Na2O/P2O5 – arány a nátrium-tetrapolifoszfát esetében kb 1,3, ahol x = kb. 4; az általánosan nátrium-hexametafoszfátnak nevezett Graham-só esetében az arány 1,1, ahol x = 13–18; a nagyobb molekulatömegű nátrium-polifoszfátok esetében az arány kb.1,0, ahol x = 20-100 vagy több. Oldataik pH-értéke 3,0 és 9,0 között változik

Kémiai név

Nátrium-polifoszfát

EINECS

272–808–3

Összegképlet

Lineáris kondenzált polifoszforsavak nátriumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1) , ahol „n” legalább 2

Molekulatömeg

(102)n

P2O5– tartalom

Legalább 60 % és legfeljebb 71 %, hevített anyagra vonatkoztatva

Leírás

Színtelen vagy fehér, áttetsző lemezkék, szemcsék vagy por

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben nagyon jól oldódik

B.  Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

C.  Az 1 %-os oldat pH-értéke

3,0 és 9,0 között

Tisztaság

Hevítési veszteség

Legfeljebb 1 %

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,1 %

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

2.  NEM OLDHATÓ POLIFOSZFÁT

Szinonimák

Nem oldható nátrium-metafoszfát

Maddrell-só

Nem oldható nátrium-polifoszfát, IMP (az „insoluble sodium metaphosphate”/„nem oldható nátrium-polifoszfát” – elnevezés kezdőbetűiből képzett mozaikszó)

Meghatározás

A nem oldható nátrium-metafoszfát egy nagy molekulatömegű nátrium-polifoszfát, amelyet két hosszú (NaPO3)x metafoszfát-lánc alkot, amely láncok egy közös tengely körül ellentétes irányban csavarodnak. Az Na2O/P2O5 – arány kb. 1,0. Az 1: 3 arányú vizes szuszpenzió pH-értéke kb. 6,5

Kémiai név

Nátrium-polifoszfát

EINECS

272–808–3

Összegképlet

Lineáris kondenzált polifoszforsavak nátriumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1) , ahol „n” legalább 2

Molekulatömeg

(102)n

P2O5– tartalom

Legalább 68,7 % és legfeljebb 70,0 %

Leírás

Fehér kristályos por

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben nem oldódik, ásványi savakban, valamint a kálium- és az ammónium-klorid oldataiban oldódik (a nátrium-klorid oldataiban viszont nem oldódik)

B.  Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

C.  1:3 arányú vizes szuszpenzió pH-értéke

Kb. 6,5

Tisztaság

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 452 ii. KÁLIUM-POLIFOSZFÁT

Szinonimák

Kálium-metafoszfát

Kálium-polimetafoszfát

Kurrol-só

Meghatározás

Kémiai név

Kálium-polifoszfát

EINECS

232–212–6

Összegképlet

(KPO3)n

Lineáris kondenzált polifoszforsavak káliumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1) , ahol „n” legalább 2

Molekulatömeg

(118)n

P2O5– tartalom

Legalább 53,5 % és legfeljebb 61,5 %, hevített anyagra vonatkoztatva

Leírás

Finom fehér por vagy kristály, vagy színtelen üvegszerű lemezkék

Azonosítás

A.  Oldhatóság

1 g feloldódik 100 ml 1: 25 arányú nátrium-acetát oldatban

B.  Pozitív kálium- és foszfátteszt

 

C.  Az 1 %-os szuszpenzió pH-értéke

Legfeljebb 7,8

Tisztaság

Hevítési veszteség

Legfeljebb 2 % (105 °C, 4 óra, utána 550 °C-on 30 percig végzett hevítés)

Ciklusos foszfát

Legfeljebb 8 %, a P2O5 – tartalomra számítva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 452 iv. KALCIUM-POLIFOSZFÁT

Szinonimák

Kalcium-metafoszfát

Kalcium-polimetafoszfát

Meghatározás

Kémiai név

Kalcium-polifoszfát

EINECS

236–769–6

Összegképlet

(CaP2O6)n

Kondenzált polifoszforsavak kalciumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(n + 1) , ahol „n” legalább 2

Molekulatömeg

(198)n

P2O5– tartalom

Legalább 71 % és legfeljebb 73 %, hevített anyagra vonatkoztatva

Leírás

Szagtalan, színtelen kristályok vagy fehér por

Azonosítás

A.  Oldhatóság

Vízben általában mérsékelten oldódik. Savas közegben oldódik

B.  Pozitív kalcium- és foszfátteszt

 

C.  CaO-tartalom

27 és 29,5 % között

Tisztaság

Hevítési veszteség

Legfeljebb 2 % (105 °C, 4 óra, utána 550 °C-on 30 percig végzett hevítés)

Ciklusos foszfát

Legfeljebb 8 %, a P2O5 – tartalomra számítva

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg.

▼M1

E 460 i. MIKROKRISTÁLYOS CELLULÓZ

Szinonimák

Cellulózgél

Meghatározás

A mikrokristályos cellulóz tisztított és részben depolimerizált cellulóz, amelyet úgy állítanak elő, hogy rostos növényi anyag természetes törzseiből rostpép formájában kinyert alfa-cellulózt ásványi savakkal kezelnek. A polimerizáció foka jellemzően kisebb mint 400

Kémiai név

Cellulóz

Einecs

232–674–9

Összegképlet

(C6H10O5)n

Molekulatömeg

Kb. 36 000

Tartalom

Legalább 97 %, szárazanyagra vonatkoztatva, cellulózban számítva

Leírás

Finom fehér vagy majdnem fehér szagtalan por

Azonosítás

A. Oldhatóság

Vízben, etanolban, éterben és híg ásványi savakban nem oldódik. Nátrium-hidroxid oldatban kissé oldódik

B. Színreakció

1 g mintához 1 ml foszforsavat kell adni, és 30 percig kell vízfürdőben melegíteni. 4 ml-t kell a pirokatekin és foszforsav 1: 4 arányú oldatából hozzáadni, és 30 percen át kell melegíteni. Az oldat vörös színűvé válik

C.  Infravörös spektroszkópiával kell azonosítani

 
 

D. Szuszpenzióteszt

30 g mintát 270 ml vízzel kell elegyíteni nagysebességű (12 ezer fordulat/perc) motoros keverőberendezésben 5 percig. A kapott keverék vagy könnyen folyó szuszpenzió, vagy sűrű, csomós szuszpenzió, amelyik rosszul folyik, ha egyáltalán folyik, csak kissé ülepedik, és sok légbuborékot tartalmaz. Ha jól folyó szuszpenziót kapunk, akkor abból 100 ml-t kell egy 100 ml-es mérőhengerbe tölteni, és 1 órán át állni kell hagyni. A szilárd összetevők leülepednek és felül úszó folyadék jelenik meg

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 7 % (105 °C, 3 óra)

Vízben oldódó anyag

Legfeljebb 0,24 %

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva

10 %-os vizes szuszpenzió pH-értéke

A felül úszó folyadék pH-értéke 5,0 és 7,5 között van

Keményítő

Nem mutatható ki.

A D. pontban leírt azonosítási teszt során kapott diszperzió 20 ml-éhez kell néhány csepp jódoldatot adni, és össze kell keverni. Bíborból kékbe hajló vagy kék szín nem képződhet

Szemcseméret

Legalább 5 μ m (az 5 μ m-nél kisebb szemcsék aránya legfeljebb 10 %)

Karboxil-csoportok

Legfeljebb 1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 460 ii. PORÍTOTT CELLULÓZ

Meghatározás

Rostos növényi anyagok természetes törzseiből rostpép formájában előállított alfa-cellulóz feldolgozásával létrehozott, tisztított, mechanikus úton porított cellulóz

Kémiai név

Cellulóz

1-4 állásban összekapcsolt glükózmaradványok lineáris polimere

Einecs

232–674–9

Összegképlet

(C6H10O5)n

Molekulatömeg

(162)n (n túlnyomórészt 1 000 vagy nagyobb)

Tartalom

Legalább 92 %

Leírás

Fehér, szagtalan por

Azonosítás

A. Oldhatóság

Vízben, etanolban, éterben és híg ásványi savakban nem oldódik. Nátrium-hidroxid oldatban kissé oldódik

B. Szuszpenzió-teszt

30 g mintát kell 270 ml vízzel elegyíteni nagy sebességű (12 ezer fordulat/perc) motoros keverőberendezésben 5 percig. A kapott keverék lehet jól folyó szuszpenzió, vagy sűrű, csomós szuszpenzió, amelyik rosszul folyik, ha egyáltalán folyik, csak kissé ülepedik, és sok légbuborékot tartalmaz. Ha jól folyó szuszpenziót kapunk, akkor abból 100 ml-t kell egy 100 ml-es mérőhengerbe tölteni, és 1 órán át hagyni kell állni. A szilárd összetevők leülepednek és felül úszó folyadék jelenik meg

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 7 % (105 °C, 3 óra)

Vízben oldódó anyag

Legfeljebb 1,0 %

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,3 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva

10 %-os vizes szuszpenzió pH-értéke

A felül úszó folyadék pH-értéke 5,0 és 7,5 között van

Keményítő

Nem mutatható ki.

A B. pontban leírt azonosítási teszt során kapott diszperzió 20 ml-éhez kell néhány csepp jódoldatot adni, és össze kell keverni. Bíborból kékbe hajló vagy kék szín nem képződhet

Arzén