01996L0060 — HU — 01.03.2021 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 96/60/EK IRÁNYELVE

(1996. szeptember 19.)

a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról

(HL L 266, 18.10.1996, p.1)

Hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Bizottság (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.)

L 315

29

5.12.2019

 
A hatályvesztés előtti utolsó egységes szerkezetbe foglalt változat a következő internetes címen érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01996L0060-20070101