1996D0409 — HU — 01.07.2013 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZAT

(1996. június 25.)

egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról

(96/409/KKBP)

(HL L 168, 6.7.1996, p.4)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZAT (2006. november 30.)

  L 363

422

20.12.2006

►M2

A TANÁCS 517/2013/EU RENDELETE (2013. május 13.)

  L 158

1

10.6.2013


Módosította:

►A1

  L 236

33

23.9.2003


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 227, 19.8.2006, o 63  (409/1996)
▼B

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZAT

(1996. június 25.)

egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról

(96/409/KKBP)AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

annak tudatában, hogy a tagállamok által az Unió polgárai részére kiállítandó ideiglenes úti okmányok egységes mintájának létrehozása összhangban van az Európai Közösséget létrehozó szerződés 8c. cikkével, és amelyeket olyan helyeken állítanak ki, ahol az említett polgárok származási tagállamai nem rendelkeznek állandó diplomáciai vagy konzuli képviselettel, illetve amelyeket más, az e határozat II. mellékletében megállapított szabályokban maghatározott körülmények között állítanak ki,

figyelembe véve, hogy egy egységes ideiglenes úti okmány létrehozása valódi segítséget nyújt az Unió szorult helyzetbe került polgárai részére,

bízva abban, hogy egy ilyen okmány létrehozása ezért egyértelműen bizonyítja az uniós polgárság gyakorlati előnyeit,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:1. cikk

Egy ideiglenes úti okmány létrehozására kerül sor, amelynek egységes mintáját az e határozat szerves részét képező I. melléklet tartalmazza.

Az ideiglenes úti okmány kiállítására vonatkozó szabályokat és az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedéseket az e határozat szerves részét képező II. és III. melléklet tartalmazza. A szabályokat és intézkedéseket a tagállamok egyhangú megállapodása módosíthatja; az ilyen módosítások elfogadásuk után egy hónappal lépnek hatályba, kivéve ha egy tagállam miniszteri szintű felülvizsgálatot kér.

2. cikk

Ez a határozat hatályba lép, amint valamennyi tagállam értesítette a Tanács Főtitkárságát a jogrendszerük által az e határozat alkalmazásához megkövetelt eljárások befejezéséről.

3. cikk

Ezt a határozatot a Hivatalos Lapban ki kell hirdetni.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I ►A1   — PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1   — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  
II. MELLÉKLET

AZ IDEIGLENES ÚTI OKMÁNY KIÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1.

Az ideiglenes úti okmány, amelynek egységes mintája az I. mellékletben található, a kérelmező származási tagállamába, állandó lakóhelye szerinti országába vagy kivételesen más célállomásra történő egyszeri utazásra kiállítható úti okmány. ►C1  Az ideiglenes úti okmány a kérelmező állampolgársága szerinti állam felhatalmazása alapján, a tagállamok állampolgárai részére állítható ki. ◄

2.

Az ideiglenes úti okmányok kiállításához a következő feltételeknek kell teljesülniük:

a) a kedvezményezett valamely tagállam állampolgára, akinek útlevele vagy úti okmánya elveszett, azt ellopták, megrongálódott vagy átmenetileg nem áll rendelkezésre, és

b) a kedvezményezett egy olyan ország területén tartózkodik, ahol származási tagállama nem rendelkezik úti okmány kiállítására felhatalmazott elérhető diplomáciai vagy konzuli képviselettel, vagy ahol az említett állam más módon képviselettel nem rendelkezik, és

c) a kedvezményezett származási tagállama hatóságainak engedélyét megszerezték.

3.

Az ideiglenes úti okmány kérelmezőjének egy formanyomtatványt kell kitöltenie, és azt a személyazonosság és az állampolgárság valamennyi rendelkezésre álló bizonyítékának a diplomáciai képviselet által hitelesített fénymásolatával együtt el kell küldenie származási tagállamának e célra kijelölt hatóságához. Ez nem minden esetben a legközelebbit jelenti, amennyiben a térségben található más hatóság megfelelőbb lenne. Az okmányt kiállító képviselet a kérelmezőtől az általa az ideiglenes útlevél kiadásakor általában felszámolt költségeket és díjakat számítja fel, és ezeket megtartja. A más helyi kiadások fedezésére elégséges pénzeszközökkel nem rendelkező kérelmező adott esetben a származási tagállam által a kérelem időpontjában kiadott utasításokkal összhangban megkapja a szükséges pénzeszközöket.

4.

Az ideiglenes úti okmány érvényességének a kiállítása alapjául szolgáló utazás befejezéséhez szükséges legrövidebb időtartamot éppen csak meghaladó időtartamra kell korlátozódnia. Ezen időtartam kiszámításánál a szükséges éjszakai pihenőket és az átszállásokhoz szükséges időt figyelembe kell venni.

5.

Az okmányt kiállító hivatal nyilvántartási célokra egy fénymásolatot megőriz, egyet pedig továbbít a kérelmező származási tagállamának hatósága részére.

6.

Valamennyi tagállam e szabályok alkalmazását kiterjesztheti a vele kapcsolatban álló más személyekre is, akik tartózkodását engedélyezni kívánja.
III. MELLÉKLET

AZ IDEIGLENES ÚTI OKMÁNYRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az ideiglenes úti okmányt a következő biztonsági intézkedések betartásával kell előállítani és kiállítani:

1.   Méretkinyitva:

18 × 13 cm,

összehajtva:

9 × 13 cm.

2.   Papír

Az ideiglenes úti okmányt optikai fehérítőktől mentes biztonsági papírra (körülbelül 90 g/m2) kell nyomtatni, az okmány előállítójának jogilag védett szabványos „CHAIN WIRES” vízjele használatával, ultraibolyafényben fluoreszkáló két láthatatlan szállal (kék és sárga, SSI/05), vegyi eltávolítás elleni reagensekkel.

3.   Számozási rendszer

Mindegyik tagállam az okmányokat egy központi számozási rendszer szerint számozza, amelyeket a kiállító tagállam azonosítójával kombinál az alábbiak szerint:

▼M2Belgium

=

B

[OOOOO]

Bulgária

=

BG

[OOOOO]

Cseh Köztársaság

=

CZ

[OOOOO]

Dánia

=

DK

[OOOOO]

Németország

=

D

[OOOOO]

Észtország

=

EE

[OOOOO]

Görögország

=

GR

[OOOOO]

Spanyolország

=

E

[OOOOO]

Franciaország

=

F

[OOOOO]

Horvátország

=

HR

[OOOOO]

Írország

=

IRL

[OOOOO]

Olaszország

=

I

[OOOOO]

Ciprus

=

CY

[OOOOO]

Lettország

=

LV

[OOOOO]

Litvánia

=

LT

[OOOOO]

Luxemburg

=

L

[OOOOO]

Magyarország

=

HU

[OOOOO]

Málta

=

MT

[OOOOO]

Hollandia

=

NL

[OOOOO]

Ausztria

=

A

[OOOOO]

Lengyelország

=

PL

[OOOOO]

Portugália

=

P

[OOOOO]

Románia

=

RO

[OOOOO]

Szlovénia

=

SI

[OOOOO]

Szlovákia

=

SK

[OOOOO]

Finnország

=

FIN

[OOOOO]

Svédország

=

S

[OOOOO]

Egyesült Királyság

=

UK

[OOOOO]

▼B

A számot az okmány 1. és 4. oldalán magasnyomással, OCR-B karakterekkel UV-fényben zölden fluoreszkáló fekete színnel nyomtatják.

4.   A tulajdonos fényképének elhelyezése

A tulajdonos fényképét az egyszerű eltávolítás megelőzése érdekében biztonságosan kell az okmányon elhelyezni. A fényképet a nemzeti gyakorlatnak megfelelően kell fóliázni, azzal együtt, hogy a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket az okmány megfelelő biztonsági szintjének biztosítására.

5.   A tulajdonos személyes adatainak bejegyzése

A tulajdonos személyes adatainak az ideiglenes úti okmány formanyomtatványba történő bejegyzését egységes módon kell végezni. Ezen adatokat kézzel vagy gépírással jegyzik be és fóliával lefedik.

6.   A kiállító hatóság pecsétje

Az ideiglenes úti okmány kiállításakor a kiállító hatóság pecsétjét részben az okmányon, részben a tulajdonos fényképén helyezik el.

7.   További biztonsági jellemzők

Az ideiglenes úti okmányt közvetett magasnyomású négyszínű guilloche védőháttérrel kell nyomni azokon az oldalakon, ahol adatokat jegyeznek be, az írisznyomás megfelelő figyelembevételével.

A következő nyomdai technológiát kell használni:

 INTAGLIO, előoldal, beleértve az 1. oldalon szereplő szöveget, látens kép és mikronyomás kék visszavert színű tintával,

 OFFSET, előoldal és hátoldal, két színben és IRIS,

 1.: szöveg, kék visszavert színű,

 2.: szkennelésálló háttér, világoskék,

 3.: guilloche háttér kétszínű, zöld és ibolya IRIS-hatással, a második UV-fényben sárgán fluoreszkál.

A felhasznált tintáknak másolásbiztosnak kell lenniük, amelyeken a színes másolásra irányuló kísérlet egyértelműen felismerhető színeltéréseket okoz. Ezenkívül legalább egy színárnyalatnak fluoreszcens anyagot kell tartalmaznia. A tinták vegyi eltávolítás elleni reagenseket is tartalmaznak.

8.   Nyomtatóformák

Külön ezen okmányhoz tervezett többszínű, kezelt, beépített mikrobetűkkel rendelkező guilloche háttér-nyomtatóformákat kell használni.

9.   A kitöltetlen ideiglenes úti okmányok formanyomtatványainak tárolása

A hamisítás veszélyének legkisebbre való csökkentése érdekében valamennyi tagállamnak biztosítania kell a kitöltetlen ideiglenes úti okmányok formanyomtatványainak lopás ellen védett tárolását.