01995R1683 — HU — 17.08.2017 — 006.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 1683/95/EK RENDELETE

(1995. május 29.)

a vízumok egységes formátumának meghatározásáról

(HL L 164, 1995.7.14., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS 334/2002/EK RENDELETE (2002. február 18.)

  L 53

7

23.2.2002

 M2

A TANÁCS 1791/2006/EK RENDELETE (2006. november 20.)

  L 363

1

20.12.2006

►M3

A TANÁCS 856/2008/EK RENDELETE (2008. július 24.)

  L 235

1

2.9.2008

 M4

A TANÁCS 517/2013/EU RENDELETE (2013. május 13.)

  L 158

1

10.6.2013

►M5

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 610/2013/EU RENDELETE (2013. június 26.)

  L 182

1

29.6.2013

►M6

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1370 RENDELETE (2017. július 4.)

  L 198

24

28.7.2017


Módosította:

 A1

OKMÁNY a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló

  L 236

33

23.9.2003
▼B

A TANÁCS 1683/95/EK RENDELETE

(1995. május 29.)

a vízumok egységes formátumának meghatározásáról1. cikk

A tagállamok által az 5. cikknek megfelelően kiállított vízumokat egységes formátumban (vízumbélyeg) állítják elő. Ezeknek a vízumoknak meg kell felelniük a mellékletben meghatározott előírásoknak.

▼M1

2. cikk

(1)  A 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a vízumok egységes formátumára további műszaki előírásokat kell megállapítani a következők vonatkozásában:

a) kiegészítő biztonsági elemek és biztonsági követelmények, beleértve a hamisítás, az utánzás és a meghamisítás elleni szigorúbb normákat is;

b) az egységes formátumú vízum kitöltéséhez használandó műszaki eljárások és módszerek.

(2)  A vízumbélyeg színei a 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően módosíthatók.

▼M3

(3)  A 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az a döntés is hozható, hogy a 2. cikkben említett előírások titkosak és nem hozhatók nyilvánosságra. Ebben az esetben csak a tagállamok által kijelölt, a nyomdai előállítással megbízott szervek és egy tagállam vagy a Bizottság által szabályszerűen felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

▼B

3. cikk

▼M3 —————

▼B

(2)  Minden tagállam egyetlen szervet jelöl ki, amely felelős a vízumok nyomdai előállításáért. E szerv nevét közli a Bizottsággal és a többi tagállammal. E feladat ellátására két vagy több tagállam ugyanazt a szervet is kijelölheti. Minden tagállam jogosult arra, hogy az általa kijelölt szerv helyett más szervet bízzon meg. Erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

4. cikk

(1)  Az adatvédelemre vonatkozó szélesebb körű rendelkezések sérelme nélkül a vízumban részesülő személyek jogosultak arra, hogy ellenőrizzék a vízumon feltüntetett személyes adatokat és szükség esetén azok helyesbítését vagy törlését kérjék.

(2)  Az egységes formátumú vízum nem tartalmaz olyan, géppel olvasható információkat, amelyek nem szerepelnek a melléklet 6-12. pontjában ismertetett rovatokban vagy a megfelelő útiokmányban.

▼M5

5. cikk

E rendelet alkalmazásában „vízum” a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 2. cikkének 2.a) pontjában meghatározott vízum.

▼M1

6. cikk

(1)  A Bizottság működését egy bizottság segíti.

(2)  Ahol erre a bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat ( 2 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdése szerinti időszakot két hónapban határozzák meg.

(3)  A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

▼B

7. cikk

Amennyiben az egységes formátumú vízumot a tagállamok az 5. cikkben említett célokon kívül más célokra is felhasználják, megfelelő intézkedéseket kötelesek hozni abból a célból, hogy biztosítsák az 5. cikkben említett vízummal való összetévesztése lehetőségének kizárását.

▼M6

Írország vagy az Egyesült Királyság kérelmére a Bizottság megfelelő megállapodásokat köt a kérelmező tagállammal a 2. cikkben említett műszaki információk cseréjéről a kérelmező tagállam nemzeti vízumainak kiállítása céljából.

Azokat a költségeket, amelyekhez Írország és az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 5. cikke értelmében nem járulnak hozzá, erre irányuló kérelmére Írország, illetve az Egyesült Királyság viseli.

▼B

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikket a 2. cikkben említett intézkedések elfogadását követő hat hónap elteltével kell alkalmazni.

▼M1

A melléklet 2a. pontjában előírt fénykép beépítését legkésőbb ennek az intézkedésnek a bevezetéséről a 2. cikkben említett technikai intézkedések elfogadását követő öt éven belül kell végrehajtani.

▼B

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M6
MELLÉKLET

image

Biztonsági jellemzők

1. A birtokos színes, szigorú biztonsági előírásoknak megfelelően készített, beillesztett arcképe.

2. Ezen a helyen egy diffraktív optikailag változó elem („kinegramm” vagy ezzel egyenértékű elem) jelenik meg. A látószögtől függően az „EU”, „EUE” betűk és kinematikus, guilloche vonalak válnak láthatóvá különböző méretekben és színekben.

3. Ez a rovat tartalmazza a géppel olvasható útiokmányokról szóló 9303. sz. ICAO dokumentumban meghatározott, a kiállító tagállamra utaló hárombetűs országkódot, vagy ha a kiállító tagállam Belgium, Luxemburg vagy Hollandia, a „BNL” rövidítést, optikailag változó színekben. A látószögtől függően az országkód különböző színekben jelenik meg.

4. Ezen a helyen a következők jelennek meg nagybetűkkel:

a) a „VISA” szó. A kiállító tagállam feltüntetheti az ezzel egyenértékű kifejezést az Unió intézményeinek egy másik hivatalos nyelvén;

b) a kiállító tagállam neve angol és francia nyelven, valamint az Unió intézményeinek egy másik hivatalos nyelvén;

c) a kiállító tagállam 9303. sz. ICAO dokumentumban meghatározott hárombetűs országkódja.

5. Ez a rovat tartalmazza a vízumbélyeg fekete színnel előnyomott, vízszintesen elhelyezkedő kilencjegyű nemzeti számát. Különleges betűtípust kell alkalmazni.

6. Ez a rovat tartalmazza a vízumbélyeg piros színnel előnyomott, függőlegesen elhelyezkedő kilencjegyű nemzeti számát. Különleges, az 5. rovatban használttól eltérő betűtípust kell alkalmazni. A „vízumbélyeg száma” a 9303. sz. ICAO dokumentumban meghatározott hárombetűs országkód és az 5. és 6. rovatban említett nemzeti szám.

7. Ez a rovat tartalmazza az „EU” betűket, látens képhatással. Ezek a betűk sötéten jelennek meg, ha a vízumbélyeget a nézőhöz képest hátrafelé megdöntik, és világosan, miután 90o-kal elfordítják.

8. Ez a rovat tartalmazza a 3. rovatban említettek szerinti kódot, látens képhatással. Ez a kód sötéten jelenik meg, ha a vízumbélyeget a nézőhöz képest hátrafelé megdöntik, és világosan, miután 90o-kal elfordítják.

Kitöltendő részek

A rovatmegnevezéseket angol és francia nyelven kell feltüntetni. A kiállító tagállam ezeknek az Unió intézményeinek egy másik hivatalos nyelvén készült fordítását is feltüntetheti.

9. Ez a rovat az „érvényes …” szöveggel kezdődik. A kiállító hatóság itt azt a területet tünteti fel, amelyre a vízum birtokosa jogosult beutazni.

10. Ez a rovat a „[dátum]…-tól/-től” szöveggel kezdődik, a sorban továbbhaladva pedig az „…-ig” szöveggel folytatódik. A kiállító hatóságnak fel kell tüntetnie a vízumbirtokos vízum által engedélyezett tartózkodási időtartamát. A sorban továbbhaladva a „tartózkodás időtartama” (azaz a kérelmező tervezett tartózkodásának időtartama) szöveg, majd pedig a „nap” szó jelenik meg.

11. Ez a rovat a „vízum típusa” szöveggel kezdődik. A kiállító hatóság itt tünteti fel a vízum típusát. A sorban továbbhaladva az „útlevél száma” szöveg található, majd pedig a „beutazások száma” szöveg jelenik meg.

12. Ez a rovat a „kiállítás helye” szöveggel kezdődik és a kiállító hatóság helyének feltüntetésére szolgál. A sorban továbbhaladva a „kelt” szó jelenik meg (amely után a kiállító hatóság feltünteti a kiállítás dátumát).

13. Ez a rovat a „vezetéknév, keresztnév” szöveggel kezdődik.

14. Ez a rovat a „megjegyzések” szóval kezdődik. A „megjegyzések” szó alatti terület arra szolgál, hogy a kiállító hatóság további adatokat tüntessen fel.

15. Ez a rovat tartalmazza a megfelelő, géppel olvasható információkat a külső határellenőrzések megkönnyítése érdekében. A géppel olvasható terület a látható alnyomatban egy nyomtatott szöveget tartalmaz az „Európai Unió” szöveggel, az Unió intézményeinek összes hivatalos nyelvén. Ez a szöveg nem módosíthatja a géppel olvasható terület műszaki jellemzőit vagy annak gépi olvashatóságát.

16. Ez a rovat egy közös 2D vonalkód esetleges hozzáadására van fenntartva.( 1 ) HL L 243., 2009.9.15., 1. o.

( 2 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.