1992L0029 — HU — 11.12.2008 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 92/29/EGK IRÁNYELVE

(1992. március 31.)

a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről

(HL L 113, 30.4.1992, p.19)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1882/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

  L 284

1

31.10.2003

►M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/30/EK IRÁNYELVE EGT-vonatkozású szöveg (2007. június 20.)

  L 165

21

27.6.2007

►M3

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1137/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.)

  L 311

1

21.11.2008
▼B

A TANÁCS 92/29/EGK IRÁNYELVE

(1992. március 31.)

a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekrőlAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 118a. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a munkahelyi biztonsági, higiénai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megfogalmazott javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Bizottság munkahelyi biztonsággal, higiéniával és egészségvédelemmel foglalkozó programjáról szóló közleménye ( 4 ) intézkedéseket irányoz elő az orvosi ellátás biztosítására a tengeren;

mivel a munkavállalók biztonsága és egészsége különös figyelmet követel meg egy hajó fedélzetén, amely kockázatok széles körével együtt járó munkahelyet képez, tekintettel egyebek között annak földrajzi elszigeteltségére adott esetben;

mivel a hajókon rendben tartott és rendszeres időszakonként ellenőrzött megfelelő egészségügyi felszereléssel kell rendelkezni úgy, hogy a munkavállalók a tengeren a szükséges orvosi ellátásban részesülhessenek;

mivel a tengeren a megfelelő orvosi ellátás biztosítására ösztönözni kell a tengerészek képzését és tájékoztatását az egészségügyi felszerelés használata tekintetében;

mivel az orvosi távkonzultációs módszerek hatékony módszert képviselnek a munkavállalók biztonsága és egészsége védelmének előmozdítására,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a)  hajó: valamelyik tagállam lobogója alatt hajózó, vagy valamelyik tagállam korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott bármely, köz- vagy magántulajdonban lévő tengerjáró hajó vagy folyamtorkolati halászhajó, az alábbiak kivételével:

 belvízi hajók;

 hadihajók;

 nem kereskedelmi célokat szolgáló és nem hivatásos személyzet által működtetett kedvtelési célú hajók;

 kikötői területeken működő vontatóhajók.

A hajókat az I. mellékletben meghatározott három kategória szerint osztályozzák;

b)  munkavállaló: a hajó fedélzetén valamilyen foglalkozást folytató személy, ideértve a gyakornokokat és a szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókat is, a kikötőben horgonyzó hajó fedélzetén munkát végző parti személyzet, valamint a kikötői révkalauzok kivételével;

c)  tulajdonos: a hajó bejegyzett tulajdonosa, hacsak nem személyzet nélkül bérli a hajót, vagy ha azt akár teljesen, akár részben valamilyen, a bejegyzett tulajdonostól eltérő természetes vagy jogi személy kezeli valamely kezelési megállapodás feltételei alapján; ebben az esetben tulajdonosnak a hajót személyzet nélkül bérlő vagy az esettől függően, a hajót kezelő természetes vagy jogi személy tekintendő;

d)  egészségügyi felszerelés: gyógyszerek, orvosi felszerelések és antidotumok, amelynek nem kimerítő felsorolását a II. melléklet tartalmazza;

e)  antidotum: olyan szer, amelyet a III. mellékletben a veszélyes anyagok jegyzékében szereplő egy vagy több anyag által közvetlenül vagy közvetve kiváltott káros hatás vagy hatások megelőzésére vagy kezelésére használnak.

2. cikk

Gyógyszerek és orvosi felszerelések – Betegszoba – Orvos

Minden tagállam meghozza az alábbiak biztosításához szükséges intézkedéseket:

1. 

a) minden lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott hajó mindig tároljon a fedélzetén olyan egészségügyi felszerelést, amely minőség tekintetében legalább megfelel a II. melléklet I. és II. szakaszában foglalt előírásoknak az érintett hajókategóriának megfelelően;

b) a tárolandó gyógyszerek és orvosi felszerelés mennyisége az út természetétől függ – különösen a célkikötőktől, a rendeltetési helytől, időtartamtól – az út során elvégzendő feladat fajtájától vagy fajtáitól, a rakomány természetétől és a munkavállalók számától;

c) az orvosi felszerelésben található gyógyszerek és orvosi eszközök részletesen kerüljenek feltüntetésre egy ellenőrző jegyzéken, amely legalább megfelel a IV. melléklet A, B és C II. 1. és II. 2. szakaszaiban megállapított általános keretnek;

2. 

a) minden lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott hajón a hajó mindegyik mentőtutajához és mentőcsónakjához tartozóan egy vízmentesen zárható mentőládát tároljon, amely legalább a II. melléklet I. és II. szakaszában előírt orvosi felszereléseket tartalmazza a C. kategóriába tartozó hajók számára;

b) ezeknek a mentőládáknak a tartalma részletezve megtalálható az 1. c) pontban említett ellenőrző jegyzéken is;

3. minden lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott, ötszáz bruttó regisztertonnát meghaladó hajón, amely tizenöt vagy több munkavállalóból álló személyzettel rendelkezik és három napnál hosszabb ideig tartó úton van, betegszobát alakítanak ki, amelyben az orvosi ellátás kielégítő anyagi és higiénés feltételek mellett végezhető;

4. minden lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott hajón, amelyen száz vagy több munkavállalóból álló személyzet dolgozik és három napnál tovább tartó nemzetközi úton vesz részt, egy orvost alkalmaznak, aki felelős a fedélzeten lévő munkavállalók orvosi ellátásáért.

3. cikk

Antidotumok

Minden tagállam meghozza az alábbiak biztosításához szükséges intézkedéseket:

1. minden lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott és a III. mellékletben felsorolt veszélyes anyagok bármelyikét szállító hajó legalább a II. melléklet III. szakaszában felsorolt antidotumokat tartalmazó egészségügyi felszerelést tárol a fedélzetén;

2. bármely, lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott komptípusú hajó, amelynek üzemeltetési feltételei nem mindig teszik lehetővé annak elégséges és előzetes ismeretét, hogy milyen természetű veszélyes anyagokat szállítanak, fedélzetén legalább a II. melléklet 3. szakaszában felsorolt antidotumokat tartalmazó egészségügyi felszerelést tárol.

Azonban a menetrend szerint közlekedő hajón, ahol az átkelés időtartama várhatóan kevesebb, mint két óra, az antidotumok azokra az anyagokra korlátozhatók, amelyek alkalmazása rendkívüli veszélyhelyzetben szükséges, olyan időn belül, amely nem haladja meg az átkelés normális időtartamát;

3. az antidotumok tekintetében az egészségügyi felszerelés tartalmát egy ellenőrző jegyzéken tüntetik fel részletesen, amely legalább a IV. melléklet A, B és C, II. 3. szakaszában megállapított általános keretnek felel meg.

4. cikk

Felelősség

Minden egyes tagállam meghozza az alábbiak biztosításához szükséges intézkedéseket:

1. 

a) a lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott bármely hajó egészségügyi felszerelésének biztosítását és feltöltését a tulajdonos kizárólagos felelőssége alapján végzik, a munkavállalók mindennemű költségtérítése nélkül;

b) az egészségügyi felszerelés kezelése a hajó parancsnokának kizárólagos felelőssége alá tartozik; a parancsnok felelőssége megtartásával az egészségügyi felszerelés használatát és karbantartását rábízhatja egy vagy több munkavállalóra, akiket különösen szakismeretük miatt jelölnek ki;

2. az egészségügyi felszerelést jó állapotban tartják és minden esetben a szokásos utánpótlás elsődleges részeként az első lehetséges alkalommal feltöltik, illetve pótolják;

3. a parancsnok által meghatározott szükséghelyzetben, amennyire lehetséges, orvosi szakvélemény megszerzése után, azokat a szükséges gyógyszereket, orvosi felszereléseket és antidotumokat, amelyek nem állnak rendelkezésre a fedélzeten, a lehető leghamarabb beszerzik.

5. cikk

Tájékoztatás és képzés

Minden tagállam meghozza az alábbiak biztosításához a szükséges intézkedéseket:

1. az egészségügyi felszereléshez mellékelnek egy vagy több használati útmutatót, ideértve olyan utasításokat, amelyek legalább a II. melléklet III. szakaszában előírt antidotumok használatára vonatkoznak;

2. a hivatásos tengerészképzésben részesülő és egy hajó fedélzetén munkát vállalni szándékozó minden személy alapképzésben részesül a baleset vagy súlyos egészségügyi veszélyhelyzet esetén azonnal foganatosítandó orvosi és sürgősségi intézkedések tekintetében;

3. a parancsnok és mindazon munkavállalók, akik számára átengedi az egészségügyi felszerelés használatát a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint, különleges képzésben részesülnek, amely képzést időszakonként, de legalább ötévente felfrissítik, figyelembe véve a különböző hajókategóriákkal kapcsolatos konkrét kockázatokat és igényeket, valamint az 5. mellékletben meghatározott általános iránymutatásokat.

6. cikk

Orvosi konzultáció rádió útján

(1)  A munkavállalók jobb sürgősségi ellátásának biztosítása érdekében minden tagállam meghozza a következők biztosításához szükséges intézkedéseket:

a) egy vagy több központot jelölnek ki arra, hogy a munkavállalókat rádió útján ingyenes orvosi tanácsadásban részesítsék;

b) a rádión elérhető konzultációs központokban szolgálatot teljesítő orvosok közül néhányan képzésben részesülnek a hajó fedélzetén uralkodó sajátos körülményekről.

(2)  A tanácsadás optimalizálása érdekében a rádión elérhető konzultációs központok az érintett munkavállalók hozzájárulásával személyes egészségügyi dokumentációt vezethetnek.

Az ilyen dokumentáció bizalmasan kezelendő.

7. cikk

Ellenőrzés

(1)  Minden tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy egy illetékes személy vagy illetékes hatóság éves ellenőrzést folytasson a lobogója alatt közlekedő összes hajó fedélzetén az alábbi célból:

 az egészségügyi felszerelés megfelel az ebben az irányelvben megállapított minimumkövetelményeknek;

 a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott ellenőrző jegyzék megerősíti, hogy az egészségügyi felszerelések megfelelnek a jelzett minimumkövetelményeknek;

 az egészségügyi felszereléseket megfelelően tárolják;

 a lejárati időpontokat figyelembe vették.

(2)  A mentőcsónakokon tárolt egészségügyi felszerelések ellenőrzését az érintett mentőcsónakok éves karbantartása során elvégezik.

Ez utóbbi ellenőrzéseket kivételes esetekben legfeljebb öt hónapra el lehet halasztani.

▼M3

8. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti az adott területen elért technikai haladás, a nemzetközi szabályozások vagy előírások változásainak, illetve az új ismeretek fényében az ehhez az irányelvhez csatolt mellékletek szigorúan technikai jellegű kiigazítása során.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a (2) bekezdésben említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a (3) bekezdésben előírt sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

▼B

9. cikk

Záró rendelkezések

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1994. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguk azon rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak vagy fogadnak el.

▼M2 —————

▼M2

9a. cikk

Végrehajtási jelentés

A tagállamok ötévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv gyakorlati végrehajtásáról a 89/391/EGK irányelv 17a. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében említett, és ugyanezen irányelv 17a. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság által elvégzendő értékelés alapját képező egységes jelentés önálló fejezeteként.

▼B

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

HAJÓKATEGÓRIÁK

(1. cikk a) pont)

A. Tengerjáró hajók vagy tengeri halászhajók, az úthossz korlátozása nélkül.

B. A megfelelő orvosi felszereléssel ellátott legközelebbi kikötőtől számítva 150 tengeri mérföldnél rövidebb utakat végző, tengerjáró vagy tengeri halászhajók ( 5 ).

C. Kikötői hajók, kishajók és vízijárművek, amelyek nagyon közel maradnak a parthoz, illetve a kormányálláson kívül más, személyek tartózkodására szolgáló kabinnal nem rendelkeznek.
II. MELLÉKLET

EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSEK (NEM KIMERÍTŐ FELSOROLÁS)

(1. cikk d) pont)

I.   GYÓGYSZEREKHajókategóriák

 

A

B

C

1.  Cardiovascularis rendszer

a)  Szív- és érrendszeri analepticumok – szimpatomimetikumok

x

x

 

b)  Angina elleni készítmények

x

x

x

c)  Vizelethajtók

x

x

 

d)  Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten

x

x

x

e)  Vérnyomáscsökkentők

x

 
 

2.  Gastro-intestinalis rendszer

a)  Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra

 
 
 

–  Histamin H2 – receptor fekély elleni antagonisták

x

 
 

–  Nyálkahártya-bevonatképző antiacidumok

x

x

 

b)  Hányáscsillapítók

x

x

x

c)  Lubrikáns hashajtók

x

 
 

d)  Hasmenésgátlók

x

x

x

e)  Bélfertőtlenítő antisepticumok

x

x

 

f)  Aranyér elleni készítmények

x

x

 

3.  Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

a)  Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények

x

x

x

b)  Erős fájdalomcsillapítók

x

x

 

c)  Görcsoldók

x

x

 

4.  Idegrendszer

a)  Anxiolyticumok

x

x

 

b)  Neurolepticumok

x

x

 

c)  Tengeri betegség elleni szerek

x

x

x

d)  Antiepilepticumok

x

 
 

5.  Allergiaellenes szerek és anaphilaxia ellenes szerek

a)  H1 antihistaminicumok

x

x

 

b)  Injektálható glucocorticoidok

x

x

 

6.  Légzőrendszer

a)  Hörgőgörcs elleni készítmények

x

x

 

b)  Köhögéscsillapítók

x

x

 

c)  Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek

x

x

 

7.  Fertőzés elleni szerek

a)  Antibiotikumok (legalább két család)

x

x

 

b)  Antibakteriális szulfamid

x

x

 

c)  Húgyutak fertőtlenítőszerei

x

 
 

d)  Parazitaellenes készítmények

x

x

 

e)  Bélfertőtlenítők

x

x

 

f)  Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok

x

x

 

8.  Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek

x

x

 

9.  Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek

a)  Bőrgyógyászati készítmények

–  Fertőtlenítő oldatok

x

x

x

–  Antibiotikum-tartalmú kenőcsök

x

x

 

–  Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök

x

x

 

–  Gombásodás elleni krémek

x

 
 

–  Égési sérülések kezelésére szolgáló szere

k

x

x

x

b)  Szemészeti készítmények

–  Antibiotikumcseppek

x

x

 

–  Antibiotikumos és gyulladásgátló cseppek

x

x

 

–  Érzéstelenítő cseppek

x

x

 

–  Szemnyomáscsökkentő cseppek

x

x

 

c)  Fülészeti készítmények

–  Antibiotikumoldatok

x

x

 

–  Érzéstelenítő és gyulladásgátló oldatok

x

x

 

d)  Száj- és torokfertőtlenítő szerek

–  Antibiotikum vagy fertőtlenítő szájöblítők

x

x

 

e)  Helyi érzéstelenítők

–  Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítők

x

 
 

–  Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők

x

x

 

–  Fogászati érzéstelenítők és fertőtlenítő keverékek

x

x

 

II.   ORVOSI FELSZERELÉSHajókategóriák

 

A

B

C

1.  Újraélesztő felszerelés

–  Kézi újraélesztő készülék

x

x

 

–  Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható

x

(1)

 

–  Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására

x

x

 

–  Kanül a szájból szájba történő újraélesztéshez

x

x

x

2.  Kötöző- és sebvarró felszerelés

–  Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel

x

x

 

–  Öntapadó rugalmas mullpólya

x

x

x

–  Gézcsíkok

x

 
 

–  Csőgéz ujj kötözéséhez

x

 
 

–  Steril géz nyomókötésekhez

x

x

x

–  Gyapotvatta

x

x

 

–  Steril lap égési sérültek számára

x

x

 

–  Háromszögletű felkötőkendő

x

x

 

–  Egyszerhasználatos polietilénkesztyűk

x

x

x

–  Öntapadó sebkötözők

x

x

x

–  Steril nyomókötések

x

x

x

–  Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések

x

x

x

–  Nem felszívódó varratok tűvel

x

 
 

–  Vazelines géz

x

x

 

3.  Műszerek

–  Egyszerhasználatos szikék

x

 
 

–  Rozsdamentes műszerdoboz

x

x

 

–  Olló

x

x

 

–  Terpesztő-csipeszek

x

x

 

–  Vérzéscsillapító csipeszek

x

x

 

–  Tűfogók

x

 
 

–  Egyszerhasználatos borotvák

x

 
 

4.  Vizsgáló és ellenőrző felszerelés

–  Egyszerhasználatos nyelvlapoc

x

x

 

–  Tesztcsíkok vizeletvizsgálathoz

x

 
 

–  Hőmérséklet-grafikonok

x

 
 

–  Orvosi evakuálólapok

x

x

 

–  Sztetoszkóp

x

x

 

–  Aneroid vérnyomásmérő

x

x

 

–  Normál orvosi hőmérő

x

x

 

–  Alacsony hőmérsékleti hőmérő

x

x

 

5.  Injekciós, perfúziós, lyukasztó és katéterező felszerelés

–  Hólyagürítő készülékek

x

 
 

–  Beöntéskészülék

x

 
 

–  Egyszerhasználatos szűrős infúziós készülék

x

 
 

–  Vizeletgyűjtő zsák

x

 
 

–  Egyszerhasználatos fecskendők és tűk

x

x

 

–  Katéter

x

 
 

6.  Általános orvosi felszerelés

–  Ágytál

x

 
 

–  Melegvizes palack

x

 
 

–  Vizeletgyűjtő palack

x

 
 

–  Jégzsák

x

 
 

7.  Rögzítő- és beállító eszközök

–  Hajlítható ujjsín

x

x

 

–  Hajlítható alkar- és kézsín

x

x

 

–  Felfújható sín

x

x

 

–  Combsín

x

x

 

–  Nyakrögzítő gallér

x

x

 

–  Thomas-sín vagy rögzítő matrac

x

 
 

8.  Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés

–  Vizes fertőtlenítőoldat

x

 
 

–  Folyékony rovarirtó

x

 
 

–  Rovarirtó por

x

 
 

(1)   A hazai jogszabályok, illetve gyakorlat által előírt használati feltételek mellett

III.   ANTIDOTUMOK

1.   Gyógyszerek

 Általános

 Cardiovascularis rendszeri

 Gastro-intestinalis rendszeri

 Idegrendszeri

 Légzőrendszeri

 Fertőzés elleni

 Külsőleges alkalmazásra

2.   Orvosi felszerelés

 Az oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)

Megjegyzés

A III. fejezet részletes teljesítésével kapcsolatban a tagállamok az IMO Orvosi Elsősegélynyújtási Útmutatót vehetik figyelembe, a veszélyes árukkal kapcsolatos balesetek során történő felhasználáskor (MFAG), amint az 1990. évi IMO Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexének (IMDG) összevont kiadásában szerepel.

A 8. cikk alkalmazásában a III. fejezet esetleges kiigazítása egyebek között figyelembe veheti az MFAG esetleges újabb kiadásait.
III. MELLÉKLET

VESZÉLYES ANYAGOK

(1. cikk e) pont és 3. cikk (1) bekezdés)

Az e mellékletben felsorolt anyagokat figyelembe kell venni, bármilyen formában is kerülnek a fedélzetre, ideértve a hulladék vagy rakománymaradék formáját is.

 Robbanóanyagok és tárgyak;

 Gázok: sűrített, cseppfolyósított, vagy nyomás alatt feloldott;

 Gyúlékony folyadékok;

 Gyúlékony szilárd anyagok;

 Öngyulladásra hajlamos anyagok;

 Olyan anyagok, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat bocsátanak ki;

 Éghető anyagok;

 Szerves peroxidok;

 Mérgező anyagok;

 Fertőző anyagok;

 Radioaktív anyagok;

 Korrozív anyagok;

 Különféle veszélyes anyagok, azaz bármilyen más olyan anyag, amellyel kapcsolatban a tapasztalat bizonyította vagy bizonyíthatja, hogy veszélyes úgy, hogy a 3. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megjegyzés

Ennek a mellékletnek a részletes teljesítésével kapcsolatban a tagállamok figyelembe vehetik az IMO Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexének 1990. évi összevont kiadását.

A 8. cikk alkalmazásában során ennek a mellékletnek bármely kiigazítása, egyebek között számításba veheti az IMO Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexének bármelyik újabb kiadását.
IV. MELLÉKLET

A HAJÓK EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSE ELLENŐRZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KERETRENDSZERE

(2. cikk (1) bekezdése c) pontja, 3. cikk (3) bekezdése)

A. SZAKASZ: A. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I.   A hajó adatai

Név : …

Lobogó : …

Anyakikötő : …

II.   Egészségügyi felszerelések 

Szükséges mennyiségek

A fedélzeten ténylegesen megtalálható mennyiségek

Megjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)

1.  GYÓGYSZEREK

1.1.  Cardiovascularis rendszer

a)  Szív- és érrendszeri analepticumok – szimpatomimetikumok

0

0

0

b)  Angina elleni készítmények

0

0

0

c)  Vizelethajtók

0

0

0

d)  Vérzéscsillapítók, ideértve a uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten

0

0

0

e)  Vérnyomáscsökkentők

0

0

0

1.2.  Gastro-intenstinalis rendszer

a)  Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra

 
 
 

–  Histamin H2 – receptor fekély elleni antagonisták

0

0

0

–  Nyálkahártya-bevonatképző antiacidumok

0

0

0

b)  Hányáscsillapítók

0

0

0

c)  Lubrikáns hashajtók

0

0

0

d)  Hasmenésgátlók

0

0

0

e)  Bélfertőtlenítő antisepticumok

0

0

0

f)  Aranyér elleni készítmények

0

0

0

1.3.  Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

a)  Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények

0

0

0

b)  Erős fájdalomcsillapítók

0

0

0

c)  Görcsoldók

0

0

0

1.4.  Idegrendszer

a)  Anxiolyticumok

0

0

0

b)  Neurolepticumok

0

0

0

c)  Tengeri betegség elleni szerek

0

0

0

d)  Antiepilecticumok

0

0

0

1.5.  Allergiaelleni szerek és anaphilaxia ellenes szerek

a)  H1 antihistaminicumok

0

0

0

b)  Injektálható glucocorticoidok

0

0

0

1.6.  Légzőrendszer

a)  Hörgőgörcs elleni készítmények

0

0

0

b)  Köhögéscsillapítók

0

0

0

c)  Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek

0

0

0

1.7.  Fertőzés elleni szerek

a)  Antibiotikumok (legalább két család)

0

0

0

b)  Antibakteriális szulfamid

0

0

0

c)  Húgyutak fertőtlenítőszerei

0

0

0

d)  Parazitaellenes készítmények

0

0

0

e)  Bélfertőtlenítők

0

0

0

f)  Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok

0

0

0

1.8.  Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek

0

0

0

1.9.  Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek

a)  Bőrgyógyászati készítmények

–  Fertőtlenítő oldatok

0

0

0

–  Antibiotikum-tartalmú kenőcsök

0

0

0

–  Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök

0

0

0

–  Gombásodás elleni krémek

0

0

0

–  Égési sérülések kezelésére szolgálószerek

0

0

0

b)  Szemészeti készítmények

–  Antibiotikumcseppek

0

0

0

–  Antibiotikumos és gyulladásgátló cseppek

0

0

0

–  Érzéstelenítő cseppek

0

0

0

–  Szemnyomáscsökkentő cseppek

0

0

0

c)  Fülészeti készítmények

–  Antibiotikumoldatok

0

0

0

–  Érzéstelenítő és gyulladásgátló oldatok

0

0

0

d)  Száj- és torokfertőtlenítő szerek

–  Antibiotikum vagy fertőtlenítő szájöblítő

k

0

0

0

e)  Helyi érzéstelenítők

–  Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítők

0

0

0

–  Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők

0

0

0

–  Fogászati érzéstelenítők és fertőtlenítő keverékek

0

0

0

2.  ORVOSI FELSZERELÉSEK

2.1.  Újraélesztő felszerelés

–  Kézi újraélesztő készülék

0

0

0

–  Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható

0

0

0

–  Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására

0

0

0

–  Kanül a szájból szájba történő újraélesztéshez

0

0

0

2.2.  Kötöző- és sebvarró felszerelés

–  Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel

0

0

0

–  Öntapadó rugalmas mullpólya

0

0

0

–  Gézcsíkok

0

0

0

–  Csőgéz ujj kötözéshez

0

0

0

–  Steril géz nyomókötésekhez

0

0

0

–  Gyapotvatta

0

0

0

–  Steril lap égési sérültek számára

0

0

0

–  Háromszögletű felkötőkendő

0

0

0

–  Egyszerhasználatos polietilénkesztyűk

0

0

0

–  Öntapadó sebkötözők

0

0

0

–  Steril nyomókötések

0

0

0

–  Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések

0

0

0

–  Nem felszívódó varratok tűvel

0

0

0

–  Vazelines géz

0

0

0

2.3.  Műszerek

–  Egyszerhasználatos szikék

0

0

0

–  Rozsdamentes műszerdoboz

0

0

0

–  Olló

0

0

0

–  Terpesztő-csipeszek

0

0

0

–  Vérzéscsillapító csipeszek

0

0

0

–  Tűfogók

0

0

0

–  Egyszerhasználatos borotvák

0

0

0

2.4.  Vizsgáló és ellenőrző felszerelés

–  Egyszerhasználatos nyelvlapoc

0

0

0

–  Tesztcsíkok vizeletvizsgálathoz

0

0

0

–  Hőmérsékletgrafikonok

0

0

0

–  Orvosi evakuálólapok

0

0

0

–  Sztetoszkóp

0

0

0

–  Aneroid vérnyomásmérő

0

0

0

–  Normál orvosi hőmérő

0

0

0

–  Alacsony hőmérsékleti hőmérő

0

0

0

2.5.  Injekciós, perfúziós, lyukasztó és katéterező felszerelés

–  Hólyagürítő készülékek

0

0

0

–  Beöntéskészülék

0

0

0

–  Egyszerhasználatos szűrős infúziós készülék

0

0

0

–  Vizeletgyűjtő zsák

0

0

0

–  Egyszerhasználatos fecskendők és tűk

0

0

0

–  Katéter

0

0

0

2.6.  Általános orvosi felszerelés

–  Ágytál

0

0

0

–  Melegvizes palack

0

0

0

–  Vizeletgyűjtő palack

0

0

0

–  Jégzsák

0

0

0

2.7.  Rögzítö- és beállító eszközök

–  Hajlítható ujjsín

0

0

0

–  Hajlítható alkar- és kézsín

0

0

0

–  Felfújható sín

0

0

0

–  Combsín

0

0

0

–  Nyakrögzítö gallér

0

0

0

–  Thomas-sín vagy rögzítö matrac

0

0

0

2.8.  Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés

–  Vizes fertőtlenítőoldat

0

0

0

–  Folyékony rovarirtó

0

0

0

–  Rovarirtó

0

0

0

3.  ANTIDOTUMOK

3.1.  Általános

0

0

0

3.2.  Cardiovascularis rendszeri

0

0

0

3.3.  Gastro-intestinalis rendszeri

0

0

0

3.4.  Idegrendszeri

0

0

0

3.5.  Légzőrendszeri

0

0

0

3.6.  Fertőzés elleni

0

0

0

3.7.  Külsőleges alkalmazásra

0

0

0

3.8.  Egyéb

0

0

0

3.9.  Oxigénlélegeztetéshez szükséges

0

0

0

Hely és dátum: …

A parancsnok aláírása: …

Illetékes személy vagy hatóság hitelesítése: …

B. SZAKASZ: B. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I.   A hajó adatai

Név: …

Lobogó: …

Anyakikötő: …

II.   Egészségügyi felszerelések 

Szükséges mennyiségek

A fedélzeten ténylegesen megtalálható mennyiségek

Megjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)

1.  GYÓGYSZEREK

1.1.  Cardiovascularis rendszerek

a)  Szív- és érrendszeri analepticumok – szimpatomimetikumok

0

0

0

b)  Angina elleni készítmények

0

0

0

c)  Vizelethajtók

0

0

0

d)  Vérzéscsillapítók, ideértve a uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten

0

0

0

1.2.  Gastro-intenstinalis rendszer

a)  Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra

 
 
 

–  Nyálkahártya-bevonatképző antiacidumok

0

0

0

b)  Hányáscsillapítók

0

0

0

c)  Hasmenésgátlók

0

0

0

d)  Bélfertőtlenítők antisepticumok

0

0

0

e)  Aranyér elleni készítmények

0

0

0

1.3.  Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

a)  Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények

0

0

0

b)  Erős fájdalomcsillapítók

0

0

0

c)  Görcsoldók

0

0

0

1.4.  Idegrendszer

a)  Anxiolyticumok

0

0

0

b)  Neurolepticumok

0

0

0

c)  Tengeri betegség elleni szerek

0

0

0

1.5.  Allergiaellenes szerek és anaphilaxia elleni szerek

a)  H1 antihistaminicumok

0

0

0

b)  Injektálható glucocorticoidok

0

0

0

1.6.  Légzőrendszer

a)  Hörgőgörcs elleni készítmények

0

0

0

b)  Köhögéscsillapítók

0

0

0

c)  Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek

0

0

0

1.7.  Fertőzés elleni szerek

a)  Antibiotikumok (legalább két család)

0

0

0

b)  Antibakteriális szulfamid

0

0

0

c)  Parazitaellenes készítmények

0

0

0

d)  Bélfertőtlenítők

0

0

0

e)  Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok

0

0

0

1.8.  Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek

0

0

0

1.9.  Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek

a)  Bőrgyógyászati szerek

–  Fertőtlenítő oldatok

0

0

0

–  Antibiotikum-tartalmú kenőcsök

0

0

0

–  Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök

0

0

0

–  Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek

0

0

0

b)  Szemészeti készítmények

–  Antibiotikumcseppek

0

0

0

–  Antibiotikumos és gyulladásgátló cseppek

0

0

0

–  Érzéstelenítő cseppek

0

0

0

–  Szemnyomáscsökkentő cseppek

0

0

0

c)  Fülészeti készítmények

–  Antibiotikumoldatok

0

0

0

–  Érzéstelenítő és gyulladásgátló oldatok

0

0

0

d)  Száj- és torokfertőtlenítő szerek

–  Antibiotikum vagy fertőtlenítő szájöblítők

0

0

0

e)  Helyi érzéstelenítők

–  Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők

0

0

0

–  Fogászati érzéstelenítők és fertőtlenítő keverékek

0

0

0

2.  ORVOSI FELSZERELÉSEK

2.1.  Újraélesztő felszerelés

–  Kézi újraélesztő készülék

0

0

0

–  Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható

0

0

0

–  Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására

0

0

0

–  Kanül a szájból szájba történő újraélesztéshez

0

0

0

2.2.  Kötöző- és sebvarró felszerelés

–  Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarrókészlet tűkkel

0

0

0

–  Öntapadó rugalmas mullpólya

0

0

0

–  Steril géz nyomókötésekhez

0

0

0

–  Gyapotvatta

0

0

0

–  Steril lap égési sérültek számára

0

0

0

–  Háromszögletű felkötőkendő

0

0

0

–  Egyszerhasználatos polietilénkesztyűk

0

0

0

–  Öntapadó sebkötözők

0

0

0

–  Steril nyomókötések

0

0

0

–  Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések

0

0

0

–  Vazelines géz

0

0

0

2.3.  Műszerek

–  Rozsdamentes műszerdoboz

0

0

0

–  Olló

0

0

0

–  Terpesztő-csipeszek

0

0

0

–  Vérzéscsillapító csipeszek

0

0

0

2.4.  Vizsgáló és ellenőrző felszerelés

–  Egyszerhasználatos nyelvlapoc

0

0

0

–  Orvosi evakuálólapok

0

0

0

–  Sztetoszkóp

0

0

0

–  Aneroid vérnyomásmérő

0

0

0

–  Normál orvosi hőmérő

0

0

0

–  Alacsony hőmérsékleti hőmérő

0

0

0

2.5.  Injekciós, perfúziós, lyukasztó és katéterező felszerelés

–  Egyszerhasználatos fecskendők és tűk

0

0

0

2.6.  Rögzítő- és beállító eszközök

–  Hajlítható ujjsín

0

0

0

–  Hajlítható alkar- és kézsín

0

0

0

–  Felfújható sín

0

0

0

–  Combsín

0

0

0

–  Nyakrögzítő gallér

0

0

0

3.  ANTIDOTUMOK

3.1.  Általános

0

0

0

3.2.  Cardiovascularis rendszeri

0

0

0

3.3.  Gastro-intestinalis rendszeri

0

0

0

3.4.  Idegrendszeri

0

0

0

3.5.  Légzőrendszeri

0

0

0

3.6.  Fertőzés elleni

0

0

0

3.7.  Külsőleges alkalmazásra

0

0

0

3.8.  Egyéb

0

0

0

3.9.  Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)

0

0

0

Hely és dátum: …

A parancsnok aláírása: …

Illetékes személy vagy hatóság hitelesítése: …

C. SZAKASZ: C. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I.   A hajó adatai

Név: …

Lobogó: …

Anyakikötő: …

II.   Egészségügyi felszerelések 

Szükséges mennyiségek

A fedélzeten ténylegesen megtalálható mennyiségek

Megjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)

I.  GYÓGYSZEREK

1.1.  Cardiovascularis rendszerek

a)  Angina elleni készítmények

0

0

0

b)  Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten

0

0

0

1.2.  Gastro-intenstinalis rendszer

a)  Hányáscsillapítók

0

0

0

b)  Hasmenésgátlók

0

0

0

1.3.  Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

–  Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények;

0

0

0

1.4.  Idegrendszer

–  Tengeri betegség elleni szerek

0

0

0

1.5.  Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek

–  Bőrgyógyászati készítmények

0

0

0

–  Fertőtlenítő oldatok

0

0

0

–  Égési sérüléseket kezelő szerek

0

0

0

2.  ORVOSI FELSZERELÉSEK

2.1.  Újraélesztő felszerelés

–  Kanül a szájból szájba történő újraélesztéshez

0

0

0

2.2.  Kötöző- és varrófelszerelés

–  Öntapadó rugalmas mullpólya

0

0

0

–  Steril géz nyomókötésekhez

0

0

0

–  Egyszerhasználatos polietilénkesztyűk

0

0

0

–  Öntapadó sebkötözők

0

0

0

–  Steril nyomókötések

0

0

0

–  Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések

0

0

0

3.  ANTIDOTUMOK

3.1.  Általános

0

0

0

3.2.  Cardiovascularis rendszeri

0

0

0

3.3.  Gastro-intestinalis rendszeri

0

0

0

3.4.  Idegrendszeri

0

0

0

3.5.  Légzőrendszeri

0

0

0

3.6.  Fertőzés elleni

0

0

0

3.7.  Külsőleges alkalmazásra

0

0

0

3.8.  Egyéb

0

0

0

3.9.  Oxigénlélegeztetéshez szükséges

0

0

0

Hely és dátum: …

A parancsnok aláírása: …

Illetékes személy vagy hatóság hitelesítése: …
V. MELLÉKLET

A PARANCSNOK ÉS A KIJELÖLT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÜGYI KÉPZÉSE

(5. cikk (3) bekezdés)

I. 

1. Fiziológiai, tünettani és kezelési alapismeretek.

2. A megelőző gyógyászat elemei, nevezetesen az egyéni és közösségi higiénia, valamint a lehetséges megelőző intézkedések elemei.

3. Képesség az alapvető kezelési típusok és az egészségügyi evakuálás végrehajtására.

Az A. kategóriájú hajók fedélzetén a kezelésért felelős személy, amennyiben lehetséges, kórházban részesüljön gyakorlati képzésben.

4. Részletes ismeretek a különböző távgyógyászati konzultációs lehetőségek használatáról.

II. Ezzel a képzéssel kapcsolatban figyelembe kell venni a megfelelő, újabb keletű nemzetközi dokumentumokban részletesen megállapított oktatási programokat.( 1 ) HL L 183., 1990.07.24., 6. o. és

HL L 74., 1991.03.20., 11. o.

( 2 ) HL L 48., 1991.02.25., 154. o.

HL L 326., 1991.12.16., 72. o.

( 3 ) HL L 332., 1990.12.31., 165. o.

( 4 ) HL L 28., 1988.02.03., 3. o.

( 5 ) A B. kategóriát kiterjesztik az olyan tengerjáró vagy tengeri halászhajókra, amelyek 175 tengeri mérföldnél rövidebb utakat tesznek meg a megfelelő orvosi felszereléssel rendelkező legközelebbi kikötőtől számítva és amelyek folyamatosan a helikopteres mentőszolgálat hatótávolságán belül maradnak. Ebből a célból minden tagállam naprakész tájékoztatást nyújt azokról a területekről, amelyeken a rutinszerű helikopteres mentőszolgálatot biztosítják és azok működtetésének körülményeiről:

a) a további tagállamoknak és a Bizottságnak; és

b) azon lobogója alatt közlekedő, illetve korlátlan fennhatósága alatt lajstromozott hajók parancsnokainak, akikre ennek a lábjegyzetnek az első albekezdése vonatkozik vagy valószínűleg vonatkozhat; ezt a tájékoztatást a legmegfelelőbb módon kell továbbítani, például a rádión elérhető konzultációs központokon, mentéskoordináló központokon keresztül vagy parti rádióállomások útján.