1991L0322 — HU — 01.03.2006 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG IRÁNYELVE

(1991. május 29.)

a munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 80/1107/EGK irányelv végrehajtása céljából javasolt határértékek megállapításáról

(91/322/EGK)

(HL L 177, 5.7.1991, p.22)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 2006/15/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2006. február 7.)

  L 38

36

9.2.2006
▼B

A BIZOTTSÁG IRÁNYELVE

(1991. május 29.)

a munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 80/1107/EGK irányelv végrehajtása céljából javasolt határértékek megállapításáról

(91/322/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 88/642/EGK irányelvvel ( 1 ) módosított, a munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1980. november 27-i 80/1107/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság véleményére,

mivel a 80/1170/EGK irányelv 8. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése megállapítja, hogy a javasolt határértékek a tudományos adatokon alapuló szakértői értékeléseket tükrözik;

mivel e határértékek rögzítésének célja a feltételek harmonizálása e területen az elért javítások fenntartása mellett;

mivel ez az irányelv gyakorlati lépést jelent a belső piac szociális dimenziójának megvalósítása felé;

mivel a foglalkozási expozíciós határértékeket a munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének biztosításával kapcsolatos átfogó megközelítés fontos részének kell tekinteni;

mivel olyan anyagokra vonatkozóan, amely anyagok tekintetében hasonló határértékek léteznek a tagállamokban, létre lehet hozni a foglalkozási expozíciós határértékek kezdeti listáját, elsőbbséget adva azoknak az anyagoknak, amelyek a munkahelyeken előfordulnak, és amelyek valószínűleg hatással vannak a munkavállalók egészségére;

mivel szükséges lehet rövid távú expozíciós határértékek megállapítása a rövid távú expozíció hatásainak figyelembevétele érdekében;

mivel a 80/1107/EGK irányelv tartalmazza a többek között az expozíció értékelésére vonatkozó referencia-módszert és a foglalkozási expozíciós határértékek mérésének stratégiáját;

mivel a jövőben szükséges lehet megfelelő referenciamódszerek megállapítása, tekintettel az expozíció megbízható mérésének fontosságára a foglalkozási expozíciós határértékekre vonatkozóan;

mivel a foglalkozási expozíciós határértékeket folyamatosan felül kell vizsgálni, és módosítani kell, ha az új tudományos adatok azt jelzik, hogy azok már nem érvényesek;

mivel egyes anyagok esetében a lehető legmagasabb színvonalú védelem biztosítása érdekében szükséges valamennyi felszívódási utat, beleértve a bőrön keresztül történő behatolás lehetőségét is figyelembe venni;

mivel az ezen irányelvben megállapított intézkedések megfelelnek a 80/1107/EGK irányelv 9. cikkével összhangban létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

A melléklet felsorolja azokat a javasolt határértékeket, amelyeket a tagállamok figyelembe vesznek többek között a 80/1107/EGK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének b) pontjában említett határértékek megállapításakor.

2. cikk

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1993. december 31-éig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

JAVASOLT FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEKEINECS (1)

CAS (2)

Az anyag neve

Határértékek (3)

mg/m3 (4)

ppm (5)

▼M1 —————

▼B

2 005 807

64-19-7

ecetsav

25

10

▼M1 —————

▼B

2 018 659

88-89-1

pikrinsav (6)

0,1

2 020 495

91-20-2

naftalin

50

10

▼M1 —————

▼B

2 038 099

110-86-1

piridin (6)

15

5

▼M1 —————

▼B

2 151 373

1305-62-0

kalcium-dihidroxid (6)

5

▼M1 —————

▼B

2 152 932

1319-77-3

krezolok (minden izomer) (6)

22

5

2 311 161

7440-06-4

platina (fém) (6)

1

2 314 843

7580-67-8

lítium-hidrid (6)

0,025

▼M1 —————

▼B

2 332 710

10102-43-9

nitrogén-monoxid

30

25

▼M1 —————

▼B

 
 

ón (szervetlen vegyületei Sn-ra számítva) (6)

2

(1)   EINECS: Létező Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.

(2)   CAS: Chemical Abstract Service Number.

(3)   Nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatva mért vagy számított adat.

(4)   mg/m3 = milligramm per köbméter levegő 20 oC-on és 101,3 kPa-on. (760 mm higanyoszlop nyomásnál).

(5)   ppm = milliomod rész levegő térfogatra (ml/m3).

(6)   Az egészségügyi hatással kapcsolatban rendelkezésre álló tudományos adatok korlátozottak.( 1 ) HL L 356.,1988.12.24., 74. o.

( 2 ) HL L 327., 1980.12.3., 8. o.