1989R2136 — HU — 31.12.2008 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 2136/89/EGK RENDELETE

(1989. június 21.)

►M1  a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek kereskedelmi megnevezésének megállapításáról ◄

(HL L 212, 22.7.1989, p.79)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 1181/2003/EK RENDELETE (2003. július 2.)

  L 165

17

3.7.2003

►M2

A BIZOTTSÁG 1345/2008/EK RENDELETE (2008. december 23.)

  L 348

76

24.12.2008
▼B

A TANÁCS 2136/89/EGK RENDELETE

(1989. június 21.)

►M1  a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek kereskedelmi megnevezésének megállapításáról ◄AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1495/89/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, a halászati termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1981. december 29-i 3796/81/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 3796/81/EGK rendelet rendelkezik Közösségen belül a halászati termékekre vonatkozó közös forgalmazási előírások megállapításának lehetőségéről, különösen a nem megfelelő minőségű termékeknek a piactól való távol tartása és a tisztességes versenyen alapuló piaci viszonyok elősegítése céljából;

mivel a konzerv szardíniára vonatkozóan az ilyen előírások megállapítása javíthatja a közösségi szardíniatermelés jövedelmezőségét és ennek következtében annak piacait is, valamint elősegítheti a termékek értékesítését;

mivel ezzel összefüggésben – különösen a piac átláthatóságának biztosítása céljából – meg kell határozni azt, hogy az érintett termékeket kizárólag a „Sardina pilchardus Walbaum” fajba tartozó halak felhasználásával kell előállítani, és e termékeknek egy meghatározott minimális mennyiségű halat kell tartalmazniuk;

mivel a termékek jó piaci megjelenésének biztosítása céljából meg kell határozni a halak csomagolás előtti előkészítésére vonatkozó kritériumokat, a forgalmazási kiszereléseket és a felhasználható felöntő közegeket és adalékanyagokat; mivel azonban ezek a kritériumok nem lehetnek olyanok, amelyek megakadályozzák az új termékeknek a piacra történő bevezetését;

mivel a nem kielégítő termékek forgalmazásának meggátolása céljából meg kell határozni bizonyos kritériumokat, amelyeknek a konzerv szardíniának meg kell felelnie ahhoz, hogy emberi fogyasztás céljából a Közösségen belül forgalmazható legyen;

mivel a legutóbb a 86/197/EGK irányelvvel ( 3 ) módosított, a végső fogyasztók részére értékesítendő élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. december 18-i 79/112/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) és a legutóbb a 78/891/EGK irányelvvel ( 5 ) módosított, az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) meghatározza a fogyasztó megfelelő tájékoztatásához és védelméhez előírt, a csomagolás tartalmára vonatkozó részletes felvilágosításokat; mivel a konzerv szardínia esetében a kereskedelmi megnevezést a javasolt konyhai elkészítés szerint kell meghatározni, különös tekintettel a végtermék különböző alkotórészei közötti arányra; mivel amennyiben a felöntő kőzegolaj, akkor meg kell határozni az olaj leírásának módját;

mivel amennyiben szükséges, a technikai jellegű végrehajtási intézkedések elfogadásával a Bizottságot kell megbízni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:▼M1

1. cikk

Ez a rendelet a tartósított szardínia forgalmazását, valamint a Közösségben forgalomba hozott tartósított szardínia és tartósított szardíniához hasonló termékek kereskedelmi megnevezését szabályozó előírásokat állapítja meg.

▼M1

1a. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. a „tartósított szardínia” a Sardina pilchardus fajhoz tartozó halból készült termék;

2. a „tartósított szardíniához hasonló termék” a tartósított szardíniával azonos módon forgalomba hozott és kiszerelt termék, amely a következő halfajok egyikéből készült:

a) Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus;

b) Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa;

c) Clupea harengus;

d) Sprattus sprattus;

e) Hyperlophus vittatus;

f) Nematalosa vlaminghi;

g) Etrumeus teres;

h) Ethmidium maculatum;

i) Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens;

j) Opisthonema oglinum;

▼M2

k)  Strangomera bentincki.

▼B

2. cikk

Kizárólag a következő feltételeknek megfelelő termékek hozhatók forgalomba konzerv szardíniaként a 7. cikkben említett kereskedelmi megnevezés szerint:

▼M1

 az 1604 13 11, az 1604 13 19 és az ex160420 50 KN-kód alá kell tartozniuk;

▼B

 a termékeknek kizárólag a „Sardina pilchardus Walbaum” halfajból kell készülniük;

 a termékeket valamilyen megfelelő felöntő közeg felhasználásával egy hermetikusan lezárt tartályba kell előre csomagolni,

 a termékeket megfelelő kezeléssel sterilizálni kell.

3. cikk

A termékek jó piaci megjelenéséhez szükséges mértékben a szardíniáról el kell távolítani a fejet, a kopoltyúkat, a farokúszót, illetve az ikra, a haltej és a vesék kivételével a belsőségeket, és az adott piaci kiszereléstől függően a gerincet és a bőrt.

4. cikk

A konzerv szardínia a következő kiszerelések valamelyikében forgalmazható:

1. szardínia: az alaptermék olyan hal, amelyről megfelelő módon eltávolították a fejet, a kopoltyúkat, a belső szerveket és a farokúszót. A fejet a gerincre merőlegesen, a kopoltyúkhoz közel eső vágással kell eltávolítani.

2. szálkamentes szardínia: ugyanaz, mint az 1. pontban említett alaptermék, de a gerinc további eltávolításával;

3. bőr- és szálkamentes szardínia: ugyanaz, mint az 1. pontban említett alaptermék, de a gerinc és a bőr további eltávolításával;

4. szardíniafilé: a gerinc, az úszók és a hasvonal szélének eltávolítása után a hal teljes hossza mentén vagy annak egy részén a gerinccel párhuzamos vágásokkal nyert húsdarabok. A filé kiszerelése lehet bőrös vagy bőr nélküli;

5. szardíniadarabok: a fejjel szomszédos, legalább 3 cm hosszúságú szardíniadarabok, amelyeket az 1. pontban említett alaptermékből a gerincre merőleges vágásokkal nyertek;

6. bármilyen más kiszerelési forma azzal a feltétellel, hogy az jól megkülönböztethető az 1-5. pontban meghatározott kiszerelésektől.

5. cikk

A 7. cikkben meghatározott kereskedelmi megnevezés céljából a következő felöntő közegeket különböztetjük meg, más alkotórészek hozzáadásával vagy anélkül:

1. olívaolaj;

2. egyéb finomított növényi olajok, beleértve az egymagában vagy keverékekben felhasznált maradvány olívaolajat;

3. paradicsomszósz;

4. természetes lé (a halból a főzés során kiváló lé), sóoldat vagy víz;

5. pác, borral vagy anélkül;

6. bármilyen más felöntő közeg azzal a feltétellel, hogy az jól megkülönböztethető az 1–5. pontban meghatározott felöntő közegektől.

Ezek a felöntő közegek összekeverhetők, de az olívaolaj nem keverhető össze más olajokkal.

6. cikk

(1)  A sterilizálás után a tartályban lévő termékeknek a következő minimális kritériumoknak kell megfelelniük:

a) a 4. cikk 1–5. pontjában említett kiszerelések esetében a szardíniáknak vagy a szardíniadarabok(nak):

 lényegében azonos méretűeknek kell lenniük, és azokat a tartályban megfelelő módon kell elrendezni,

 egymástól könnyen elválaszthatóaknak kell lenniük,

 nem mutathatnak lényeges töréseket a hasfalon,

 nem mutathatnak töréseket vagy szakadásokat a húsban,

 enyhe nyomok kivételével nem mutathatják a hús sárgulását,

 húsuknak rendes állagúnak kell lennie. A hús nem lehet túlságosan rostos, puha vagy szivacsos,

 húsuk világos vagy rózsaszínes színű, amely enyhe nyomok kivételével nem lehet piros a gerinc mellett;

b) a felöntő közeg megnevezésére és a felhasznált alkotórészekre jellemző színűnek és állagúnak kell lennie. Olaj-felöntőközeg esetében az olaj nem tartalmazhat a tiszta tömeg 8 %-ánál több vizes anyagot;

c) a terméknek meg kell őriznie a „Sardina pilchardus Walbaum” halfaj és a felöntő közeg típusának jellegzetes illatát és ízét, és mentesnek kell lennie bármilyen kellemetlen szagtól vagy íztől, különös tekintettel a keserű ízre, illetve az oxidáció vagy az avasodás által okozott ízekre;

d) a terméknek mentesnek kell lennie bármilyen idegen testtől;

e) a szálkás termékek esetében a gerincnek könnyen el kell válnia a hústól és omlósnak kell lennie;

f) a bőr- és szálkamentes termékekben nem lehetnek e részek nagyobb maradványai.

(2)  A tartályon nem lehet olyan külső oxidáció vagy deformáció, amely hatással van a jó kereskedelmi kiszerelésre.

7. cikk

A 79/112/EGK és a 76/211/EGK irányelvek sérelme nélkül a konzerv szardínia előcsomagolásán szereplő kereskedelmi megnevezést a sterilizálást követően a dobozban található szardínia grammban kifejezett tömege és a grammban kifejezett tiszta tömeg közötti arány alapján határozzák meg.

a) A 4. cikk 1–5. pontjában említett kiszerelések esetében az arány nem lehet kevesebb a következő értékeknél:

 70 % az 5. cikk 1., 2., 4. és 5. pontjában felsorolt felöntő közegek esetében,

 65 % az 5. cikk 3. pontjában felsorolt felöntő közeg esetében,

 50 % az 5. cikk 6. pontjában felsorolt felöntő közeg esetében.

Amennyiben ezeket az értékeket betartják, a kereskedelmi megnevezést a 4. cikkben említett megfelelő megjelölés alapján a szardínia kiszerelésétől függően állapítják meg. A felhasznált felöntő közeg megjelölésének a kereskedelmi megnevezés szerves részét kell képeznie.

Az olajban lévő termékek esetében a felöntő közeget a következő kifejezések egyikével kell megjelölni:

 „olívaolajban”, ha ezt az olajat használják,

 vagy

 „növényi olajban”, ha más finomított növényi olajat használnak, beleértve a maradvány olívaolajat vagy annak keverékeit,

 vagy,

 „… olajban”, feltüntetve az olaj különleges jellegét.

b) A 4. cikk 6) pontjában említett kiszerelések esetében az első albekezdésben említett aránynak legalább 35 %-nak kell lennie.

c) az a) pontban meghatározottaktól eltérő konyhai készítmények esetében a kereskedelmi megnevezésnek fel kell tüntetnie a konyhai készítmény különleges jellegét.

A 2. cikk második francia bekezdésétől és az e cikk b) pontjától eltérve a homogenizált szardíniahúsból készülő készítmények – amelyeknél a hús izomstruktúrája eltűnik – tartalmazhatják más halak olyan húsát is, amely ugyanolyan kezelésen esett át, feltéve hogy a szardínia aránya legalább 25 %.

d) Az e cikkben meghatározott kereskedelmi megnevezést a 2. cikkben említett termékekre alkalmazzák.

▼M2

7a. cikk

(1)  A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül, a tartósított szardíniához hasonló termékek olyan kereskedelmi megnevezéssel hozhatók forgalomba a Közösségen belül, amely a „szardínia” szó mellett tartalmazza az érintett faj tudományos nevét és azt a földrajzi területet, ahol a faj egyedeit kifogták.

(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben előírt kereskedelmi megnevezést feltüntetik a tartósított szardíniához hasonló termékek csomagolásán, a megnevezést egyértelmű és jól megkülönböztethető módon kell feltüntetni.

(3)  A tudományos névnek minden esetben magában kell foglalnia a faj köznapi nevét és latin nevét is.

(4)  A földrajzi területet a melléklet első oszlopában felsorolt nevek egyikével kell feltüntetni, a melléklet második oszlopában megadott megfelelő területi meghatározás figyelembevételével.

(5)  Egy adott kereskedelmi megnevezés alatt csak egyetlen faj hozható forgalomba.

▼B

8. cikk

A Bizottság szükség esetén és a 3796/81/EGK rendelet 33. cikkében meghatározott eljárás szerint meghozza az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a gyártási tételek e rendeletnek való megfelelőségének becsléséhez szükséges mintavételi tervre.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1990. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) HL L 148., 1989.6.1., 1. o.

( 2 ) HL L 379., 1981.12.31., 1. o.

( 3 ) HL L 144., 1986.5.29., 38. o.

( 4 ) HL L 33., 1979.2.8., 1. o.

( 5 ) HL L 311., 1978.11.4., 21. o.

( 6 ) HL L 46., 1976.2.21., 1. o.