01978A1024(01) — HU — 17.03.1981 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

EGYEZMÉNY AZ ÉSZAKNYUGAT-ATLANTI HALÁSZATBAN FOLYTATANDÓ JÖVŐBENI TÖBBOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

(HL L 378, 1978.12.30., 2. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS 654/81/EGK RENDELETE (1981. március 10.)

  L 69

1

14.3.1981


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 193, 16.7.1981, o 37  (3179/1978)
▼B

EGYEZMÉNY AZ ÉSZAKNYUGAT-ATLANTI HALÁSZATBAN FOLYTATANDÓ JÖVŐBENI TÖBBOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐLA SZERZŐDŐ FELEK,

tudomásul véve, hogy az északnyugat-atlanti parti államok – a nemzetközi jog vonatkozó elveivel összhangban – kiterjesztették joghatóságukat szomszédos vizeik élő erőforrásaira a parti tenger szélességének mérésére használt alapvonalról mért 200 tengeri mérföldig, és e területeken belül szuverén jogot gyakorolnak ezen erőforrások feltárása és kiaknázása, megóvása és kezelése céljából;

figyelemmel az Egyesült Nemzetek Szervezete harmadik tengerjogi konferenciájának a halászattal kapcsolatos tevékenységére;

azzal az óhajjal, hogy elősegítsék az északnyugat-atlanti térség halászati erőforrásainak megóvását és optimális kihasználását, a parti államok kiterjesztett halászati joghatóságának megfelelő kereteken belül, és ennek megfelelően támogassák az ezen erőforrásokkal kapcsolatos nemzetközi együttműködést és konzultációt,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:I. cikk

(1)  A terület, amelyre az egyezmény vonatkozik – a továbbiakban: az egyezmény területe –, az északnyugati Atlanti-óceánnak az északi szélesség 35° 00'-től északra eső, és azon vonaltól nyugatra eső vizei, amely vonal az északi szélesség 35° 00' és a nyugati hosszúság 42° 00'-től egyenesen északra, az északi szélesség 59° 00'-ig, majd onnan egyenesen nyugatra a nyugati hosszúság 44° 00'-ig, és onnan egyenesen északra, a Grönland partjaiig húzódik, valamint a Szt. Lőrinc-öbölnek, a Davis-szorosnak és a Baffin-öbölnek az északi szélesség 78° 10'-től délre eső vizeiig terjed.

(2)  Az ezen egyezményben „szabályozási területként” említett terület az egyezmény területének az a része, amely azon a területen túl helyezkedik el, amely felett a parti államok halászati joghatóságot gyakorolnak.

(3)  Az egyezmény alkalmazásában a „parti állam” a továbbiakban az egyezmény területét alkotó vizeken halászati joghatóságot gyakorló Szerződő Felet jelenti.

(4)  Ezt az egyezményt az egyezmény területének minden halászati erőforrására alkalmazni kell, a következők kivételével: lazac, tonhal és nyársorrú hal, a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság vagy bármely jogutód szervezet által kezelt cetállomány, és a kontinentális talapzat nem vándorló fajai, azaz olyan szervezetek, amelyek begyűjthető állapotban a tengerfenékhez vagy az alatt rögzítettek, vagy a tengerfenékkel vagy az altalajjal fennálló állandó fizikai kapcsolat nélkül nem tudnak mozogni.

(5)  Az egyezményben semmi sem érinti vagy sérti egyik Szerződő Fél álláspontját vagy igényét sem a belvizek, a parti tenger tekintetében, illetve a Felek halászati joghatóságának határvonalait vagy mértékét; és semmi sem érinti vagy sérti a Szerződő Felek tengerjoggal kapcsolatos nézetét vagy álláspontját.

II. cikk

(1)  A Szerződő Felek megállapodnak egy nemzetközi szervezet létrehozásában és fenntartásában, amelynek célja konzultációval és együttműködéssel elősegíteni az egyezmény területén a halászati erőforrások optimális kihasználását, észszerű kezelését és megóvását. Ez a szervezet az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet nevet (a továbbiakban: Szervezet) viseli, és az ezen egyezményben megállapított feladatokat látja el.

(2)  A Szervezet a következőkből áll:

a) 

általános tanács;

b) 

tudományos tanács;

c) 

halászati bizottság; és

d) 

titkárság.

(3)  A Szervezet jogi személy, és más nemzetközi szervezetekkel fennálló kapcsolataiban és a Szerződő Felek területén a feladatai teljesítéséhez és céljai eléréséhez szükséges jogképességgel rendelkezik. A Szervezetet és tisztviselőit a Szerződő Felek területén megillető mentességek és kiváltságok a Szervezet és a szóban forgó Szerződő Fél közötti megállapodás tárgyát képezik.

(4)  A Szervezet székhelye Darthmouth (Új-Skócia, Kanada), vagy az általános tanács által meghatározott más hely.

III. cikk

Az általános tanács feladatai:

a) 

a Szervezet szervezeti, adminisztratív, pénzügyi és más belső ügyeinek felügyelete és koordinálása, beleértve az azt alkotó testületek közötti kapcsolatokat;

b) 

a Szervezet külső kapcsolatainak koordinálása;

c) 

a halászati bizottság tagságának felülvizsgálata és meghatározása a XIII. cikk szerint; és

d) 

az egyezmény által ráruházott más hatáskör gyakorlása.

IV. cikk

(1)  Minden egyes Szerződő Fél az általános tanács tagja és a tanácsba legfeljebb három képviselőt jelöl ki, akiket az ülésekre helyettesek, szakértők és tanácsadók kísérhetnek el.

(2)  Az általános tanács elnököt és alelnököt választ, mindketten kétéves időtartamig látják el tisztségüket, és újraválaszthatóak, de tisztségüket négy egymást követő évnél tovább nem tölthetik be. Az elnök valamely olyan Szerződő Fél képviselője, amely a halászati bizottság tagja, és az elnök és az alelnök különböző Szerződő Felek képviselői.

(3)  Az elnök a Szervezet elnöke és legfőbb képviselője.

(4)  Az általános tanács elnöke az általános tanács által meghatározott helyen – rendes körülmények között Észak-Amerikában – összehívja a Szervezet éves rendes közgyűlését.

(5)  Az általános tanács bármely – az éves közgyűlésen kívüli – ülését az elnök, egy Szerződő Fél kérésére, egy másik Szerződő Fél támogatásával, bármely helyen és időben összehívhatja.

(6)  Az általános tanács létrehozhatja azon bizottságokat és albizottságokat, amelyeket kötelezettségei és feladatai ellátásához szükségesnek ítél.

V. cikk

(1)  Az általános tanács ülésein minden Szerződő Fél egy szavazattal rendelkezik.

(2)  Ellenkező rendelkezés hiányában az általános tanács a döntéseit minden jelen lévő és igennel vagy nemmel szavazó Szerződő Fél szavazatának többségével hozza, figyelembe véve azt is, hogy nem tartható szavazás, ha a határozatképességhez szükséges létszám, azaz a Szerződő Felek legalább kétharmada nincs jelen.

(3)  Az általános tanács elfogadja és szükség szerint módosítja az ülései levezetéséhez és feladatai ellátásához szükséges szabályokat.

(4)  Az általános tanács éves jelentést nyújt be a Szerződő Feleknek a Szervezet tevékenységéről.

VI. cikk

(1)  A tudományos tanács feladatai:

a) 

konzultációs és együttműködési fórum biztosítása a Szerződő Feleknek az egyezmény területén folyó halászattal kapcsolatos tanulmányok, értékelések és tudományos információ- és véleménycsere tekintetében, beleértve az e halászatot érintő környezeti és ökológiai tényezőket, valamint a Szerződő Felek közötti együttműködés elősegítése és támogatása a tárgyhoz tartozó ismeretek terén fennálló hiányosságok pótlására szolgáló tudományos kutatásokban;

b) 

az egyezmény területén folyó halászatra vonatkozó statisztikák és feljegyzések összeállítása és fenntartása, valamint jelentések, tájékoztatók és anyagok közzététele és terjesztése, beleértve az e halászatot érintő környezeti és ökológiai tényezőket;

c) 

igény esetén a VII. cikknek megfelelően tudományos vélemény nyújtása a parti államoknak; és

d) 

igény esetén a VIII. cikknek megfelelően tudományos vélemény nyújtása a halászati bizottságnak.

(2)  A tudományos tanács feladatai megvalósíthatók – adott esetben – más hasonló célú köz- vagy magánszervezettel együttműködésben is.

(3)  A Szerződő Felek ellátják a tudományos tanácsot a tanács által e cikk céljára igényelt, rendelkezésre álló statisztikai és tudományos információkkal.

VII. cikk

(1)  A tudományos tanács a parti államok kérésére megvizsgál minden, a parti államok halászati joghatósága alá tartozó, az egyezmény területén belüli vizekben fellelhető halászati erőforrás kezelésének és megóvásának tudományos alapjához tartozó kérdést, s jelentést készít azokról.

(2)  A parti állam – a tudományos tanáccsal konzultálva – meghatározza az (1) bekezdésnek megfelelően a tanácshoz küldött bármely kérdés vizsgálatára való hivatkozás feltételeit. E hivatkozási feltételek meghatározása – bármely más megfelelőnek tartott elem mellett – magában foglalja a következők közül az alkalmazandót:

a) 

a kérdés előadása, beleértve a szóban forgó halászat és terület leírását;

b) 

tudományos vélemény vagy előrejelzés kérése esetén a figyelembe veendő releváns tényező vagy feltételezés leírása; és

c) 

adott esetben, a parti állam által megvalósítani kívánt cél leírása és annak feltüntetése, hogy egyedi tanácsot vagy több választási lehetőséget kérnek.

VIII. cikk

A tudományos tanács megvizsgál a halászati bizottság által elé terjesztett, a szabályozási területen belüli halászati erőforrások kezelésének és megóvásának tudományos alapjára vonatkozó bármely kérdést, és jelentést készít azokról, valamint figyelembe veszi azokat a halászati bizottság által a kérdésre meghatározott hivatkozási feltételeket.

IX. cikk

(1)  Minden egyes Szerződő Fél a tudományos tanács tagja, és kijelöli képviselőit a tanácsba, akiket az ülésekre helyettesek, szakértők és tanácsadók kísérhetnek el.

(2)  A tudományos tanács elnököt és alelnököt választ, mindketten kétéves időtartamig látják el tisztségüket, és újraválaszthatóak, de tisztségüket négy egymást követő évnél tovább nem tölthetik be. Az elnök és az alelnök különböző Szerződő Felek képviselői.

(3)  A tudományos tanács bármely – az éves közgyűlésen kívüli – ülését az elnök, egy Szerződő Fél kérésére, egy másik Szerződő Fél támogatásával, bármely helyen és időben összehívhatja.

(4)  A tudományos tanács létrehozhatja azon bizottságokat és albizottságokat, amelyeket kötelezettségei és feladatai ellátásához szükségesnek ítél.

X. cikk

(1)  A tudományos tanács által ezen egyezmény szerint nyújtott tudományos véleményt konszenzussal kell elfogadni. Ha nem érhető el konszenzus, a tanács jelentésében közzétesz minden megfontolásra elé terjesztett nézetet.

(2)  A tudományos tanács a tisztségviselők választására, a szabályok elfogadására, módosítására és a tevékenysége szervezésére vonatkozó más ügyekkel kapcsolatos döntéseit minden jelenlévő és igennel vagy nemmel szavazó Szerződő Fél szavazatának többségével hozza, és e célból minden Szerződő Fél egy szavazattal rendelkezik. Nem tartható szavazás, ha a határozatképességhez szükséges létszám, azaz a Szerződő Felek legalább kétharmada nincs jelen.

(3)  A tudományos tanács elfogadja, és szükség szerint módosítja az ülései levezetéséhez és feladatai ellátásához szükséges szabályokat.

XI. cikk

(1)  A halászati bizottság (a továbbiakban: bizottság) a szabályozási terület halászati erőforrásainak kezeléséért és megóvásáért e cikk rendelkezéseinek megfelelően felelős.

(2)  A bizottság javaslatot fogadhat el a Szerződő Felek együttes fellépésére, a szabályozási terület halászati erőforrásainak optimális kihasználása érdekében. Az ilyen javaslat mérlegelésekor a bizottság figyelembe veszi a tudományos tanács által szolgáltatott vonatkozó információkat vagy a tudományos tanács által nyújtott véleményt.

(3)  A (2) bekezdés szerinti feladatai gyakorlása közben a bizottság az összhang biztosítására törekszik a következők között:

a) 

bármely, a szabályozási területen belül és egy parti állam halászati joghatósága alatt álló területen belül is fellelhető állományra vagy állományok egy csoportjára vonatkozó javaslat, vagy bármely javaslat, amely a fajok kölcsönhatásán keresztül hatással van egy parti állam halászati joghatósága alatt álló terület egészén vagy annak egy részén fellelhető állományra vagy azok egy csoportjára;

és

b) 

bármely, a parti állam által az állomány vagy állományok egy csoportja kezelésére és megóvására vonatkozó, a halászati joghatósága alatt álló területen belül folytatott halászati tevékenységgel kapcsolatosan hozott intézkedés vagy határozat.

Az illetékes parti állam és a bizottság ennek megfelelően támogatja az ilyen javaslatok, intézkedések és határozatok összhangját. E cikk alkalmazása érdekében minden egyes parti állam tájékoztatja a bizottságot intézkedéseiről és határozatairól.

(4)  A bizottság által a szabályozási területen kifogott zsákmány felhasználására vonatkozóan elfogadott javaslatok figyelembe veszik azoknak a bizottsági tagoknak az érdekeit, amelyek hajói hagyományosan e területen belül halásznak, valamint a Grand Banks és a Flemish Cap közötti terület fogásainak elosztásánál a bizottsági tagok különös figyelmet fordítanak arra a Szerződő Félre, amelynek parti települései elsősorban e halászterületek állományaitól függenek, és amely nemzetközi szintű fellépésén keresztül széles körű erőfeszítéseket vállalt az ilyen állományok megóvásának biztosítására, különösen e halászterületeken a nemzetközi halászati tevékenység felügyeletének és ellenőrzésének közösen alkalmazott nemzetközi rendszer keretében történő biztosításával.

(5)  A bizottság javaslatokat fogadhat el a szabályozási területen belüli nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti intézkedésekről, abból a célból, hogy a szabályozási területen belül biztosítsa ezen egyezmény és az ennek értelmében hatályba léptetett intézkedések végrehajtását.

(6)  Az ügyvezető titkár a bizottság által elfogadott minden egyes javaslatot továbbít a Szerződő Feleknek, pontosan megjelölve a továbbítás dátumát a XII. cikk (1) bekezdésének alkalmazása érdekében.

(7)  A XII. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, a bizottság által e cikk szerint elfogadott minden egyes javaslat valamennyi Szerződő Fél számára kötelező érvényű intézkedés, amely a bizottság által meghatározott időpontban lép hatályba.

(8)  A bizottság a tudományos tanács elé terjeszthet bármely, a szabályozási területen belüli halászati erőforrások kezelésének és megőrzésének tudományos alapjával kapcsolatos kérdést, és meghatározza a kérdés megvizsgálásánál alkalmazandó hivatkozási feltételeket.

(9)  A bizottság felhívhatja egyik vagy valamennyi bizottsági tag figyelmét bármely olyan ügyre, amely a szabályozási területen belül ezen egyezmény céljaival és rendeltetésével kapcsolatos.

XII. cikk

(1)  Amennyiben bármely bizottsági tag a javaslat ellen a javaslatról szóló értesítésben az ügyvezető titkár által meghatározott továbbítási dátumtól számított 60 napon belül kifogást terjeszt az ügyvezető titkár elé, a javaslat nem válik kötelező érvényű intézkedéssé a kifogásról szóló, a Szerződő Feleknek megküldött értesítésben meghatározott továbbítási dátumot követő 40 nap leteltéig. Ezt követően bármely másik bizottsági tag hasonlóan kifogást nyújthat be a 40 napos kiegészítő időtartam lejárta előtt, vagy a Szerződő Felek számára a kiegészítő 40 napos időtartam alatt benyújtott bármely kifogásról szóló értesítésben meghatározott továbbítási dátumot követő 30 napon belül, amennyiben az a későbbi. A javaslat ezután kötelező érvényű intézkedéssé válik minden Szerződő Fél számára a kiterjesztett kifogásolási időszak vagy időszakok végén, kivéve azon Feleket, amelyek kifogást emeltek. Amennyiben azonban az ilyen kiterjesztett időszak vagy időszakok végén a bizottsági tagok többsége kifogást terjeszt be és tart fenn, a javaslat nem válik kötelező érvényű intézkedéssé, hacsak egyes bizottsági tagok vagy minden bizottsági tag egymás között meg nem állapodik abban, hogy a javaslat rájuk nézve a megegyezésük szerinti időpontban kötelezővé válik.

(2)  A kifogást benyújtó bármely bizottsági tag bármikor visszavonhatja a kifogását, és a javaslat e tagra vonatkozóan haladéktalanul kötelező érvényű intézkedéssé válik, az e cikk szerinti kifogásolási eljárás feltételével.

(3)  Az intézkedés hatálybalépésének időpontjától számított egy év letelte után bármely bizottsági tag bármely időpontban bejelentheti az ügyvezető titkárnak arra vonatkozó szándékát, hogy kivonja magát az intézkedés hatálya alól, és – amennyiben ezt a bejelentést nem vonja vissza – az intézkedés e tagra vonatkozóan a bejelentésnek az ügyvezető titkár általi kézhezvétele időpontjától számított egy év elteltével kötelező érvényét veszti. Bármikor azt követően, hogy az intézkedés e bekezdés alapján egy bizottsági tagra vonatkozóan kötelező érvényét veszti, az intézkedés kötelező erejét veszti bármely más bizottsági tagra vonatkozóan is, azon a napon, amikor az ügyvezető titkár megkapja annak bejelentését, miszerint ki szándékozik vonni magát az intézkedés hatálya alól.

(4)  Az ügyvezető titkár haladéktalanul értesít minden egyes Szerződő Felet a következőkről:

a) 

az (1) és (2) bekezdés szerinti kifogások és a kifogások visszavonásának kézhezvétele;

b) 

az az időpont, amelyen a javaslat az (1) bekezdés rendelkezései szerint kötelező érvényű intézkedéssé válik; és

c) 

a (3) bekezdés szerinti bejelentések kézhezvétele.

XIII. cikk

(1)  Az általános tanács az éves közgyűlésen felülvizsgálja és meghatározza a tagságot, amely a következőkből áll:

a) 

minden egyes, a szabályozási területen folyó halászatban részt vevő Szerződő Fél; és

b) 

bármely Szerződő Fél, amely az általános tanácsnak megfelelő bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy az éves közgyűlés évében, vagy a következő naptári évben részt fog venni a szabályozási területen folyó halászatban.

(2)  Minden egyes bizottsági tag a bizottságba legfeljebb három képviselőt jelöl ki, akiket az ülésekre helyettesek, szakértők és tanácsadók kísérhetnek el.

(3)  Bármely olyan Szerződő Fél, amely nem bizottsági tag, megfigyelőként vehet részt a bizottság ülésein.

(4)  A bizottság elnököt és alelnököt választ, mindketten kétéves időtartamig látják el tisztségüket és újraválaszthatóak, de tisztségüket négy egymást követő évnél tovább nem tölthetik be. Az elnök és az alelnök különböző bizottsági tagok képviselői.

(5)  A IV. cikk szerint összehívott éves közgyűlésen kívül a bizottság ülését az elnök, bármelyik bizottsági tag kérésére, bármely helyen és időben összehívhatja.

(6)  A bizottság létrehozhatja azon bizottságokat és albizottságokat, amelyeket kötelezettségei és feladatai ellátásához szükségesnek ítél.

XIV. cikk

(1)  A bizottság ülésein minden bizottsági tag egy szavazattal rendelkezik.

(2)  A bizottság döntéseit minden jelenlévő és igennel vagy nemmel szavazó bizottsági tag szavazatának többségével hozza, azzal a feltétellel, hogy nem tartható szavazás, ha határozatképességhez szükséges létszám, azaz a bizottsági tagok legalább kétharmada nincs jelen.

(3)  A bizottság elfogadja, és szükség szerint módosítja az ülései levezetéséhez és feladatai ellátásához szükséges szabályokat.

XV. cikk

(1)  A titkárság szolgáltatásokat nyújt a Szervezetnek kötelezettségei és feladatai ellátásához.

(2)  A titkárság vezető tisztviselője az ügyvezető titkár, akit az általános tanács nevez ki, az általa meghatározott eljárásnak és feltételeknek megfelelően.

(3)  A titkárság személyzetét az ügyvezető titkár nevezi ki, az általános tanács által meghatározott eljárásnak és feltételeknek megfelelően.

(4)  Az ügyvezető titkár – az általános tanács általános felügyelete alatt – teljes hatáskörrel rendelkezik a titkárság személyzete tekintetében, és ellátja az általános tanács által előírt egyéb feladatokat.

XVI. cikk

(1)  Valamennyi Szerződő Fél fedezi az ezen egyezmény szerint tartott ülésekre érkező küldöttsége költségeit.

(2)  Az általános tanács elfogadja a Szervezet éves költségvetését.

(3)  Az általános tanács a Szerződő Felek éves költségvetési hozzájárulását a következők alapján állapítja meg:

a) 

a költségvetés 10 %-át a parti államok között kell megosztani, az egyezmény területén a költségvetési év kezdete előtt két évvel végződő évi névleges fogásmennyiségük arányában;

b) 

a költségvetés 30 %-át egyenlően kell megosztani az összes Szerződő Fél között; és

c) 

a költségvetés 60 %-át az összes Szerződő Fél között kell megosztani, az egyezmény területén a költségvetési év kezdete előtt két évvel végződő évi névleges fogásmennyiségük arányában.

A fent említett névleges fogásmennyiség az ezen egyezmény szerves részét képező I. mellékletben felsorolt fajokból bejelentett fogásmennyiség.

(4)  Az ügyvezető titkár értesíti a Szerződő Feleket az adott Fél által fizetendő, e cikk (3) bekezdése szerint kiszámított hozzájárulásról, és ezután valamennyi Szerződő Fél a lehető leghamarabb megfizeti hozzájárulását a Szervezet számára.

(5)  A hozzájárulásokat azon ország pénznemében fizetik, amelyben a Szervezet székhelye található, kivéve ha az általános tanács ettől eltérést engedélyez.

(6)  E cikk (11) bekezdésére is figyelemmel, az általános tanács első ülésén jóváhagyja a Szervezet működése első pénzügyi évének fennmaradó részére vonatkozó költségvetést, és az ügyvezető titkár a Szerződő Feleknek továbbítja a költségvetés példányait a saját hozzájárulásukról szóló értesítéssel együtt.

(7)  A következő pénzügyi években az éves költségvetési tervezetet, a hozzájárulásokat tartalmazó táblázattal együtt, az ügyvezető titkár terjeszti be a Szerződő Feleknek, legalább 60 nappal a Szervezet költségvetést tárgyaló éves közgyűlése előtt.

(8)  Az egyezményhez a pénzügyi év folyamán csatlakozó Szerződő Fél a csatlakozás évében az e cikk rendelkezéseivel összhangban kiszámított hozzájárulásnak egy részét fizeti, amely arányos az év hátralévő részében a teljes hónapok számával.

(9)  Az a Szerződő Fél, amely két egymást követő évben nem fizetett hozzájárulást, kötelezettsége teljesítéséig nem rendelkezik az egyezmény szerinti szavazati és kifogásolási joggal, kivéve ha az általános tanács másként határoz.

(10)  A Szervezet pénzügyeit évente az általános tanács által választott külső könyvvizsgáló ellenőrzi.

(11)  Amennyiben az egyezmény 1979. január 1-jén hatályba lép, az egyezmény szerves részét képező II. melléklet rendelkezéseit kell alkalmazni a (6) bekezdés rendelkezései helyett.

XVII. cikk

A Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy megteszik azokat az intézkedéseket – beleértve az egyezmény megszegése esetén foganatosított megfelelő szankciókat is –, amelyek szükségesek az egyezmény rendelkezéseinek hatékonyságához, és a XI. cikk (7) bekezdése szerint kötelező érvényű intézkedések, valamint a XXIII. cikk szerint hatályos bármely intézkedés végrehajtásához. Minden Szerződő Fél éves jelentést nyújt be a bizottságnak az e célból tett intézkedéseiről.

XVIII. cikk

A Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a szabályozási területen belüli közös nemzetközi végrehajtó rendszert tartanak hatályban és működtetnek, amely megfelel a XXIII. cikknek, vagy amelyet a XI. cikk (5) bekezdése szerinti intézkedéseknek megfelelően módosítottak. E rendszer tartalmazza a Szerződő Felek kölcsönös hajóátvizsgálási és ellenőrzési jogára vonatkozó rendelkezéseket, valamint a lobogó szerinti államnak a büntetőeljárás lefolytatásához és a szankcionáláshoz való jogosultságát, az ilyen hajóátvizsgálásokból és ellenőrzésekből származó bizonyítékok alapján. Az e büntetőeljárásokról és a kiszabott szankciókról szóló beszámolónak szerepelnie kell a XVII. cikkben említett éves jelentésben.

XIX. cikk

A Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy felhívják azon állam figyelmét, amely nem részese ezen egyezménynek, bármely, az adott állam polgárainak vagy hajóinak a szabályozási területen folytatott, az egyezmény céljainak megvalósítása szempontjából kedvezőtlennek tűnő halászati tevékenységével kapcsolatos ügyre. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy szükség esetén egyeztetnek egymással az ilyen kedvezőtlen hatások elhárítása érdekében teendő lépésekről.

XX. cikk

(1)  Az egyezmény területe tudományos és statisztikai alterületekre, körzetekre és alkörzetekre oszlik, amelyek határai ezen egyezmény III. mellékletében kerülnek meghatározásra.

(2)  Az általános tanács a tudományos tanács kérésére – amennyiben ez tudományos és statisztikai célból indokolt – az összes Szerződő Fél kétharmados többségével módosíthatja a III. mellékletben meghatározott tudományos és statisztikai alterületek, körzetek és alkörzetek határait, amennyiben az érintett terület bármely részén halászati joghatóságot gyakorló valamennyi parti állam egyetért a lépéssel.

(3)  A halászati bizottság kérésére és a tudományos tanáccsal folytatott konzultációt követően – amennyiben igazgatási célból indokolt – az általános tanács az összes Szerződő Fél kétharmados többségével feloszthatja a szabályozási területet megfelelő szabályozási körzetekre és alkörzetekre. Ezek később ugyanezen eljárásnak megfelelően módosíthatók. Az ilyen körzetek és alkörzetek határai a III. mellékletben kerülnek meghatározásra.

(4)  A III. melléklet – akár jelenlegi feltételeivel, akár e cikk alapján időről időre módosítva – az egyezmény szerves részét képezi.

XXI. cikk

(1)  Bármely Szerződő Fél indítványozhatja az egyezmény módosítását, amelynek végrehajtását az általános tanács az éves közgyűlésen vagy rendkívüli ülésen fontolja meg. Bármely módosítási indítványt legalább 90 nappal az előtt az ülés előtt kell az ügyvezető titkárnak megküldeni, amelyen tárgyalásra javasolják, és az ügyvezető titkár haladéktalanul továbbítja az indítványt minden Szerződő Félnek.

(2)  Az egyezmény indítványozott módosításának általános tanács általi elfogadása az összes Szerződő Fél szavazatának háromnegyedes többségét igényli. Az így elfogadott módosítási indítvány szövegét a letéteményes minden Szerződő Félnek megküldi.

(3)  A módosítás minden Szerződő Fél számára 120 nappal a Szerződő Felek háromnegyedének jóváhagyásáról szóló írásos értesítésnek kézhezvételéről szóló, a letéteményes általi értesítésben meghatározott továbbítási időpontot követően lép hatályba, kivéve ha bármely másik Szerződő Fél a letéteményes által az említett kézhezvételről szóló értesítésben meghatározott továbbítási időpontot követő 90 napon belül arról értesíti a letéteményest, hogy kifogásolja a módosítást; ebben az esetben a módosítás egyik Szerződő Fél vonatkozásában sem lép életbe. A módosítást kifogásoló bármely Szerződő Fél a kifogását bármikor visszavonhatja. Ha az indítvánnyal szemben emelt valamennyi kifogást visszavonták, a módosítás valamennyi Szerződő Fél vonatkozásában 120 nappal az utolsó visszavonásnak a letéteményes általi kézhezvételéről szóló értesítésben meghatározott továbbítási időpont után lép hatályba.

(4)  Bármely Fél, amely a módosításnak az e cikk (2) bekezdésével összhangban történő jóváhagyása után válik az egyezmény Szerződő Felévé, úgy tekintendő, mint amely elfogadta a szóban forgó módosítást.

(5)  A letéteményes haladéktalanul értesíti valamennyi Szerződő Felet a kifogás vagy a kifogás visszavonásának bejelentéséről és a módosítások hatálybalépéséről.

XXII. cikk

(1)  Ez az egyezmény Ottawában, 1978. december 31-ig nyitott az Ottawában, 1977. október 11-től október 21-ig tartott, az északnyugat-atlanti halászattal kapcsolatos jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló diplomáciai konferencián részt vevő felek általi aláírásra. Ezt követően csatlakozásra nyitott.

(2)  Ezt az egyezményt az aláíróknak belső rendelkezéseikkel összhangban meg kell erősíteniük, el kell fogadniuk vagy jóvá kell hagyniuk, és a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratot az egyezményben „letéteményesként” említett Kanada kormányánál kell letétbe helyezniük.

(3)  Ez az egyezmény a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratnak legalább hat olyan aláírója általi letétbe helyezését követő január első napján lép hatályba, amelyek közül legalább egy az egyezmény területét képező vizeken halászati joghatóságot gyakorol.

(4)  Bármely Fél, amely nem írta alá az egyezményt, csatlakozhat a letéteményesnek tett írásos bejelentéssel. A letéteményes által az ezen egyezmény hatálybalépésének dátuma előtt kézhez vett csatlakozási okirat az ezen egyezmény hatálybalépésének napján lép hatályba. A letéteményes által az egyezmény hatálybalépésének dátuma után kézhez vett csatlakozási okirat a letéteményes általi kézhezvétel napján válik hatályossá.

(5)  A letéteményes tájékoztatja az aláírókat és valamennyi csatlakozó felet minden letétbe helyezett megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratról és a kézhez vett csatlakozási okiratokról.

(6)  A letéteményes összehívja a Szervezet alakuló ülését, amelyet az egyezmény hatálybalépését követően legkésőbb hat hónapon belül meg kell tartani, valamint az ülés időpontja előtt legalább egy hónappal közli minden egyes Szerződő Féllel a tervezett napirendet.

XXIII. cikk

Ezen egyezmény hatálybalépésekor minden javaslat, amely ebben az időben az északnyugat-atlanti halászatról szóló, 1949. évi nemzetközi egyezmény (ICNAF-egyezmény) VIII. cikke szerint került benyújtásra vagy már hatályos, az ICNAF-egyezmény rendelkezéseitől függően a szabályozási terület tekintetében haladéktalanul kötelező érvényű intézkedéssé válik minden Szerződő Fél számára, amennyiben a javaslat az ICNAF-egyezmény szerint hatályossá vált, vagy akkor, amikor hatályba lép. A XII. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel, minden ilyen intézkedés továbbra is lejártáig kötelező érvényű minden Szerződő Félre, vagy addig, ameddig ezen egyezmény XI. cikke szerint kötelező érvényűvé váló intézkedés a helyébe nem lép, azzal a feltétellel, hogy az ilyen helyettesítés nem lép azt megelőzően hatályba, hogy az egyezmény egy éve hatályban van.

XXIV. cikk

(1)  Bármely Szerződő Fél felmondhatja az egyezményt bármely év december 31-ével, a június 30-i ülésen vagy azt megelőzően a letéteményesnek benyújtott értesítéssel, ha az ilyen értesítés másolatát közli a többi Szerződő Féllel.

(2)  Ezt követően bármely más Szerződő Fél felmondhatja az egyezményt ugyanazon december 31-ével, az e cikk (1) bekezdése szerinti felmondásról szóló értesítés másolatának kézhezvételétől számított egy hónapon belül a letéteményesnek benyújtott értesítéssel.

XXV. cikk

(1)  Az egyezmény eredeti példányát Kanada kormányánál helyezik letétbe, amely ennek hitelesített másolatait megosztja minden aláíróval és minden csatlakozó féllel.

(2)  A letéteményes gondoskodik az egyezménynek az Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkárságánál történő nyilvántartásba vételéről.

Fentiek hiteléül az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt az egyezményt.

Kelt Ottawában, az 1978. év október havának 24. napján, egy-egy eredeti példányban angol és francia nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

AZ EGYEZMÉNY I. MELLÉKLETEA XVI. cikk szerinti éves költségvetés kiszámításánál alkalmazandó névleges fogásmennyiségek meghatározásához figyelembe vett fajok jegyzéke

Közönséges tokehal...

Gadus morrhua

Foltos tokehal...

Melanogrammus aeglefinus

Vörös álsügér...

Sebastes marinus

Ezüst tokehal...

Merluccius bilinearis

Vörös tokehal...

Urophycis chuss

Sárga tokehal...

Pollachius virens

Amerikai lepényhal...

Hippoglossoides platessoides

Vörös lepényhal...

Glyptocephalus cynoglossus

Sárgafarkú lepényhal...

Limanda ferruginea

Grönlandi óriás laposhal...

Reinhardtius hippoglossoides

Kerekorrú gránátoshal...

Macrourus rupestris

Atlanti hering...

Clupea harengus

Atlanti makréla...

Scomber scombrus

Atlanti vajhal...

Peprilus triacanthus

Amerikai finta...

Alosa pseudoharengus

Atlanti ezüstlazac...

Argentina silus

Kapelán...

Mallotus villosus

Hosszúuszonyos tintahal...

Loligo pealei

Röviduszonyos tintahal...

Illex illecebrosus

Garnélarák...

Pandalus sp.

AZ EGYEZMÉNY II. MELLÉKLETE

Átmeneti pénzügyi rendelkezések

(1) Azon Szerződő Félnek, amely az egész 1979. év szintén Szerződő Fele volt az északnyugat- atlanti halászatról szóló nemzetközi egyezménynek, nem kell abban az évben a Szervezet költségeihez hozzájárulnia. Azon többi Szerződő Félnek, amelyek 1979. december 31-e előtt letétbe helyezték megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratukat, illetőleg csatlakoztak az egyezményhez, az alábbi függelékben meghatározott összeggel kell hozzájárulnia. A függelékben nem szereplő Szerződő Fél hozzájárulását az általános tanács határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulását valamennyi Szerződő Félnek 1979. január 1-jét vagy az egyezményhez való csatlakozását követően a lehető leghamarabb be kell fizetnie.

Az egyezmény II. mellékletének függelékeSzerződő Fél

1979.

évi hozzájárulás (dollárban)

Bulgária

16 325

Kanada

82 852

Kuba

20 211

Dánia (Feröer-szigetek)

6 473

Európai Gazdasági Közösség

74 254

Német Demokratikus Köztársaság

19 266

Izland

12 293

Japán

16 697

Norvégia

21 107

Lengyelország

29 316

Portugália

22 716

Románia

15 472

Spanyolország

26 224

SZSZKSZ

72 133

Amerikai Egyesült Államok

29 947

AZ EGYEZMÉNY III. MELLÉKLETE

Tudományos és statisztikai alterületek, körzetek és alkörzetek

Az ezen egyezmény XX. cikkében meghatározottak szerint a tudományos és statisztikai alterületek, körzetek és alkörzetek a következőképpen alakulnak:

▼M1

1. a) 0. alterület – 

az egyezmény hatálya alá tartozó terület azon része, amelynek déli határa az északi szélesség 61° 00′ és nyugati hosszúság 65° 00′ alatt lévő ponttól az északi szélesség 61° 00′ és nyugati hosszúság 59° 00′ alatt lévő pontig egy egyenesen kelet felé tartó, e ponttól az északi szélesség 60° 12′ és nyugati hosszúság 57° 13′ alatt lévő pontig pedig egy délkeleti irányban haladó, állandó irányszögű vonal; keleti határa a következő pontokat érintő geodetikus vonalak sorozata:Pont száma

Szélesség

Hosszúság

1

60° 12′ 0

57° 13′ 0

2

61° 00′ 0

57° 13′ 1

3

62° 00′ 5

57° 21′ 1

4

62° 02′ 3

57° 21′ 8

5

62° 03′ 5

57° 22′ 2

6

62° 11′ 5

57° 25′ 4

7

62° 47′ 2

57° 41′ 0

8

63° 22′ 8

57° 57′ 4

9

63° 28′ 6

57° 59′ 7

10

63° 35′ 0

58° 02′ 0

11

63° 37′ 2

58° 01′ 2

12

63° 44′ 1

57° 58′ 8

13

63° 50′ 1

57° 57′ 2

14

63° 52′ 6

57° 56′ 6

15

63° 57′ 4

57° 53′ 5

16

64° 04′ 3

57° 49′ 1

17

64° 12′ 2

57° 48′ 2

18

65° 06′ 0

57° 44′ 1

19

65° 08′ 9

57° 43′ 9

20

65° 11′ 6

57° 44′ 4

21

65° 14′ 5

57° 45′ 1

22

65° 18′ 1

57° 45′ 8

23

65° 23′ 3

57° 44′ 9

24

65° 34′ 8

57° 42′ 3

25

65° 37′ 7

57° 41′ 9

26

65° 50′ 9

57° 40′ 7

27

65° 51′ 7

57° 40′ 6

28

65° 57′ 6

57° 40′ 1

29

66° 03′ 5

57° 39′ 6

30

66° 12′ 9

57° 38′ 2

31

66° 18′ 8

57° 37′ 8

32

66° 24′ 6

57° 37′ 8

33

66° 30′ 3

57° 38′ 3

34

66° 36′ 1

57° 39′ 2

35

66° 37′ 9

57° 39′ 6

36

66° 41′ 8

57° 40′ 6

37

66° 49′ 5

57° 43′ 0

38

67° 21′ 6

57° 52′ 7

39

67° 27′ 3

57° 54′ 9

40

67° 28′ 3

57° 55′ 3

41

67° 29′ 1

57° 56′ 1

42

67° 30′ 7

57° 57′ 8

43

67° 35′ 3

58° 02′ 2

44

67° 39′ 7

58° 06′ 2

45

67° 44′ 2

58° 09′ 9

46

67° 56′ 9

58° 19′ 8

47

68° 01′ 8

58° 23′ 3

48

68° 04′ 3

58° 25′ 0

49

68° 06′ 8

58° 26′ 7

50

68° 07′ 5

58° 27′ 2

51

68° 16′ 1

58° 34′ 1

52

68° 21′ 7

58° 39′ 0

53

68° 25′ 3

58° 42′ 4

54

68° 32′ 9

59° 01′ 8

55

68° 34′ 0

59° 04′ 6

56

68° 37′ 9

59° 14′ 3

57

68° 38′ 0

59° 14′ 6

58

68° 56′ 8

60° 02′ 4

59

69° 00′ 8

60° 09′ 0

60

69° 06′ 8

60° 18′ 5

61

69° 10′ 3

60° 23′ 8

62

69° 12′ 8

60° 27′ 5

63

69° 29′ 4

60° 51′ 6

64

69° 49′ 8

60° 58′ 2

65

69° 55′ 3

60° 59′ 6

66

69° 55′ 8

61° 00′ 0

67

70° 01′ 6

61° 04′ 2

68

70° 07′ 5

61° 08′ 1

69

70° 08′ 8

61° 08′ 8

70

70° 13′ 4

61° 10′ 6

71

70° 33′ 1

61° 17′ 4

72

70° 35′ 6

61° 20′ 6

73

70° 48′ 2

61° 37′ 9

74

70° 51′ 8

61° 42′ 7

75

71° 12′ 1

62° 09′ 1

76

71° 18′ 9

62° 17′ 5

77

71° 25′ 9

62° 25′ 5

78

71° 29′ 4

62° 29′ 3

79

71° 31′ 8

62° 32′ 0

80

71° 32′ 9

62° 33′ 5

81

71° 44′ 7

62° 49′ 6

82

71° 47′ 3

62° 53′ 1

83

71° 52′ 9

63° 03′ 9

84

72° 01′ 7

63° 21′ 1

85

72° 06′ 4

63° 30′ 9

86

72° 11′ 0

63° 41′ 0

87

72° 24′ 8

64° 13′ 2

88

72° 30′ 5

64° 26′ 1

89

72° 36′ 3

64° 38′ 8

90

72° 43′ 7

64° 54′ 3

91

72° 45′ 7

64° 58′ 4

92

72° 47′ 7

65° 00′ 9

93

72° 50′ 8

65° 07′ 6

94

73° 18′ 5

66° 08′ 3

95

73° 25′ 9

66° 25′ 3

96

73° 31′ 1

67° 15′ 1

97

73° 36′ 5

68° 05′ 5

98

73° 37′ 9

68° 12′ 3

99

73° 41′ 7

68° 29′ 4

100

73° 46′ 1

68° 48′ 5

101

73° 46′ 7

68° 51′ 1

102

73° 52′ 3

69° 11′ 3

103

73° 57′ 6

69° 31′ 5

104

74° 02′ 2

69° 50′ 3

105

74° 02′ 6

69° 52′ 0

106

74° 06′ 1

70° 06′ 6

107

74° 07′ 5

70° 12′ 5

108

74° 10′ 0

70° 23′ 1

109

74° 12′ 5

70° 33′ 7

110

74° 24′ 0

71° 25′ 7

111

74° 28′ 6

71° 45′ 8

112

74° 44′ 2

72° 53′ 0

113

74° 50′ 6

73° 02′ 8

114

75° 00′ 0

73° 16′ 3

115

75° 05′

73° 30′

majd innen az északi szélesség 78° 10'-ig egy egyenesen északi irányban haladó vonal; nyugati határa egy az északi szélesség 61° 00′ és nyugati hosszúság 65° 00'-nál kezdődő és a Baffin-sziget partvonalának Kelet-Bluffnál lévő pontjáig (északi szélesség 61° 55′ és nyugati hosszúság 66° 20′) északnyugati irányban haladó, állandó irányszögű, innen pedig a Baffin-sziget, a Bylot-sziget, a Devon-sziget és az Ellesmere-sziget partjai mentén és az ezen szigetek közötti vizeken az északi szélesség 78° 10'-ig a 80° nyugati hosszúsági kört követő, északi irányban haladó vonal; és északi határa a 78° 10′ északi szélességi kör.

▼B

1. b) 

A 0. alterület két körzetből áll:

0A. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 66° 15'-től északra fekszik;

0B. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 65° 15'-től délre fekszik.

▼M1

2. a) 1. alterület – 

az egyezmény hatálya alá tartozó terület azon része, amely a 0. alterülettől keletre és az északi szélesség 62° 12′ és nyugati hosszúság 57° 13′ alatt lévő pontot az északi szélesség 52° 15′ és nyugati hosszúság 42° 00′ alatt lévő ponttal összekötő állandó irányszögű vonaltól északra és keletre fekszik.

▼B

2. b) 

Az 1. alterület hat körzetből áll:

1A. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 68° 50'-től északra fekszik (Christianshaab);

1B. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 66° 15' (öt tengeri mérföldre Umanarsugssuaktól északra) és az északi szélesség 68° 50' (Christianshaab) között fekszik;

1C. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 64° 15' (négy tengeri mérföldre Godthaabtól északra) és az északi szélesség 66° 15' (öt tengeri mérföldre Umanarsugssuaktól északra) között fekszik;

1D. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 62° 30' (Frederikshaab-gleccser) és az északi szélesség 64° 15' (négy tengeri mérföldre Godthaabtól északra) között fekszik;

1E. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 60° 45' (Desolation-fok) és az északi szélesség 62° 30' (Frederikshaab gleccser) között fekszik;

1F. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 60° 45'-től délre fekszik (Desolation-fok).

3. a) 
2. alterület – 

az egyezményes terület azon része, amely a Hudson-szoros területén a nyugati hosszúság 64° 30' alatti délkörtől keletre, a 0. alterülettől délre, az 1. alterülettől délnyugatra és az északi szélesség 52° 15'-től északra fekszik.

3. b) 

A 2. alterület három körzetből áll:

2G. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 57° 40'-től északra fekszik (Mugford-fok);

2H. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 55° 20'-(Hopedale) és az északi szélesség 57° 40' (Mugford-fok) között fekszik;

2J. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 55° 20'-től délre fekszik (Hopedale);

4. a) 
3. alterület – 

az egyezményes terület azon része, amely az északi szélesség 52° 15' alatt haladó szélességi körtől délre fekszik; és az északi szélesség 52° 15'-nél, Új-Fundland északi partján fekvő Bauld-foktól egyenesen északra haladó vonaltól keletre fekszik; az északi szélesség 39° 00' alatt haladó szélességi körtől északra fekszik; és keletre és északra fekszik az északi szélesség 39° 00', nyugati hosszúság 50° 00'-nél kezdődő és északnyugati irányban haladó loxodroma vonaltól, amely áthalad az északi szélesség 43° 30', nyugati hosszúság 55° 00'-en, az északi szélesség 47° 50', nyugati hosszúság 60° 00' alatti pont irányában addig, amíg keresztezi az Új-Fundland partján lévő Ray-fokot a Cape Breton-szigeten lévő North-fokot összekötő egyenes vonalat; onnan északkeleti irányban az említett vonal mentén a Ray-fokig haladó vonal mentén.

4. b) 

A 3. alterület hat körzetből áll:

3K. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 49° 15' alatti szélességi körtől északra fekszik (Freels-fok, Új-Fundland);

3L. körzet – 

az alterület azon része, amely Új-Fundland partján a Freels-foktól Szt. Mary-fokig tartó szakasz és a következőkben leírt vonal között fekszik:

A Freels-foknál kezdve, onnan egyenesen keletre a nyugati hosszúság 46° 30'-nél lévő délkörig, onnan egyenesen délre az északi szélesség 46° 00'-ig, onnan egyenesen nyugatra a nyugati hosszúság 54° 30'-nél lévő délkörig, onnan az új-fundlandi Szt. Mary-fokig tartó loxodroma vonal mentén;

3M. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 49° 15' alatti szélességi körtől délre és a nyugati hosszúság 46° 30' alatti délkörtől keletre fekszik;

3N. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 46° 00' alatti szélességi körtől délre és a nyugati hosszúság 46° 30' alatti délkör és a nyugati hosszúság 51° 00' alatti délkör között található;

3O. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 46° 00' alatti szélességi körtől délre és a nyugati hosszúság 51° 00' alatti délkör és a nyugati hosszúság 54° 30' alatti délkör között található;

3P. körzet – 

az alterület azon része, amely Új-Fundland partjától délre és az új-fundlandi Szt. Mary-foktól az északi szélesség 46° 00', nyugati hosszúság 54° 30' alatti pontig, majd onnan egyenesen délre, az alterület határáig tartó vonaltól nyugatra fekszik.

A 3P körzet két alkörzetből áll:

3Pn. – 

északnyugati alkörzet – a 3P. körzet azon része, amely az új-fundlandi Burgeo-szigettől nyugatra, hozzávetőleg délnyugati irányban az északi szélesség 46° 50', nyugati hosszúság 58° 50' alatti pontig tartó vonaltól nyugatra fekszik;

3Ps. – 

délkeleti alkörzet – a 3P. körzet azon része, amely a 3Pn. alkörzetnél meghatározott vonaltól délkeletre fekszik.

5. a) 
4. alterület – 

az egyezményes terület azon része, amely az északi szélesség 39° 00' alatti szélességi körtől északra, a 3. alterülettől nyugatra és a következőkben meghatározott vonaltól keletre fekszik: az Egyesült Államok és Kanada nemzetközi határának a Grand Manan-csatornán végighúzódó szakaszán az északi szélesség 44° 46' 35,346, nyugati hosszúság 66° 54' 11,253 alatt lévő pontnál kezdődik; onnan egyenesen délre tart az északi szélesség 43° 50' alatti szélességi körig; onnan egyenesen nyugatra a nyugati hosszúság 67° 40' lévő délkörig; onnan egyenesen délre az északi szélesség 42° 20' alatti szélességi körig; onnan egyenesen keletre a nyugati hosszúság 66° 00'-ig; onnan a loxodroma vonal mentén délkeleti irányban az északi szélesség 42° 00', nyugati hosszúság 65° 40' alatti pontig; és onnan egyenesen délre az északi szélesség 39° 00' alatti szélességi körig.

5. b) 

A 4. alterület hat körzetből áll:

4R. körzet – 

az alterület azon része, amely az Új-Fundland partján a Bauld-foktól a Ray-fokig tartó szakasz és a következőben meghatározott vonal között fekszik:

a Bauld-foknál kezdve, onnan egyenesen északra az északi szélesség 52° 15' alatti szélességi körig, onnan egyenesen nyugatra Labrador partjáig, onnan Labrador partja mentén a Labrador–Québec határ széléig, onnan egy loxodroma vonal mentén délnyugati irányban az északi szélesség 49° 25', nyugati hosszúság 60° 00' alatti pontig, onnan egyenesen délre az északi szélesség 47° 50', nyugati hosszúság 60° 00' alatti pontig, onnan egy loxodroma vonal mentén délkeleti irányban addig a pontig, ahol a 3. alterület határa keresztezi az új-skóciai North-fokot az új-fundlandi Ray-fokkal összekötő egyenes vonalat, onnan az új-fundlandi Ray-fokig;

4S. körzet – 

az alterület azon része, amely Québec tartomány déli partján a Labrador–Québec határ végpontjától Pte. des Monts-ig tartó szakasz és a következőkben leírt vonal között fekszik: Pte. des Monts-nál kezdve, onnan egyenesen keletre az északi szélesség 49° 25', nyugati hosszúság 64° 40' alatti pontig, onnan egy loxodroma vonal mentén kelet-délkeleti irányban az északi szélesség 47° 50', nyugati hosszúság 60° 00' alatti pontig, onnan egyenesen északra az északi szélesség 49° 25', nyugati hosszúság 60° 00' alatti pontig, onnan egy loxodroma vonal mentén északkelet irányban a Labrador–Québec határ végpontjáig;

4T. körzet – 

az alterület azon része, amely Új-Skócia, New Brunswick és Québec partjain a North-foktól Pte. des Monts-ig tartó szakasz és a következőben leírt vonal között fekszik: Pte. des Monts-nál kezdve, onnan egyenesen keletre az északi szélesség 49° 25, nyugati hosszúság 64° 40' alatti pontig, onnan egy loxodroma vonal mentén délkeleti irányban az északi szélesség 47° 50', nyugati hosszúság 60° 00' alatti pontig, onnan egy loxodroma vonal mentén déli irányban az új-skóciai North-fokig;

4V. körzet – 

az alterület azon része, amely Új-Skócia North-foktól Fourchuig tartó szakasza és a következőben leírt vonal között fekszik: Fourchunál kezdve, onnan egy loxodroma vonal mentén keleti irányban az északi szélesség 45° 40', nyugati hosszúság 60° 00' alatti pontig, onnan egyenesen délre a nyugati hosszúság 60° 00' alatti délkör mentén az északi szélesség 44° 10' alatti szélességi körig, onnan egyenesen keletre a nyugati hosszúság 59° 00' alatti délkörig, onnan egyenesen délre az északi szélesség 39° 00' alatti szélességi körig, onnan egyenesen keletre addig a pontig, ahol a 3. és 4. alterület közötti határ találkozik az északi szélesség 39° 00' alatti szélességi körrel, onnan a 3. és 4. alterület közötti határ mentén és az északnyugati irányban az északi szélesség 47° 50', nyugati hosszúság 60° 00' alatti pontig tartó vonal mentén, onnan egy loxodroma vonal mentén déli irányban az új-skóciai North-fokig.

A 4V. körzet két alkörzetből áll:

4Vn. – 

északi alkörzet – a 4V. körzet azon része, amely az északi szélesség 45° 40' alatti szélességi körtől északra fekszik;

4Vs. – 

déli alkörzet – a 4V. körzet azon része, amely az északi szélesség 45° 40' alatti szélességi körtől délre fekszik;

4W. körzet – 

az alterület azon része, amely Új-Skócia partján a Halifax és Fourchu közötti szakasz és a következőkben leírt vonal között fekszik: Fourchunál kezdve, onnan egy loxodroma vonal mentén keleti irányban az északi szélesség 45° 40', nyugati hosszúság 60° 00 alatti pontig, onnan egyenesen délre a nyugati hosszúság 60° 00' alatti délkör mentén az északi szélesség 44° 10' alatti szélességi körig, onnan egyenesen keletre a nyugati hosszúság 59° 00' alatti délkörig, onnan egyenesen délre az északi szélesség 39° 00' alatti szélességi körig, onnan egyenesen nyugatra a nyugati hosszúság 63° 20' alatti délkörig, onnan egyenesen északra az ezen a délkörön az északi szélesség 44° 20' alatti pontig, onnan egy loxodroma mentén északnyugati irányban az új-skóciai Halifaxig;

4X. körzet – 

az alterület azon része, amely a 4. alterület nyugati határa, valamint New Brunswick és Új-Skócia partjai között a New Brunswick és Maine közötti határ végétől Halifaxig terjedő rész és a következőben leírt vonal között fekszik: Halifaxnál kezdve, onnan egy loxodroma vonal mentén délkeleti irányban az északi szélesség 44° 20', nyugati hosszúság 63° 20' alatti pontig, onnan egyenesen délre az északi szélesség 39° 00'-ig, és onnan egyenesen nyugatra a nyugati hosszúság 65° 40' alatti délkörig.

6. a) 
5. alterület – 

az egyezményes terület azon része, amely a 4. alterület nyugati határától nyugatra, az északi szélesség 39° 00' alatti szélességi körtől északra, és a nyugati hosszúság 71° 40' alatti délkörtől keletre fekszik.

6. b) 

Az 5. alterület két körzetből áll:

5Y. körzet – 

az alterület azon része, amely Maine, New Hampshire és Massachusetts partjai között, a Maine és New Brunswick közötti határtól Cape Codon a nyugati hosszúság 70° 00'-ig (körülbelül az északi szélesség 42° 00'-nél) és a következőben leírt vonalig terül el: Cape Codon a nyugati hosszúság 70° 00'-nél lévő pontnál (körülbelül az északi szélesség 42° 00'-nél) kezdve, onnan egyenesen északra az északi szélesség 42° 20'-ig, onnan egyenesen keletre a 4. és 5. alterület határán a nyugati hosszúság 67° 40'-ig, és onnan e határ mentén a Kanada és az Egyesült Államok közötti határig;

5Z. körzet – 

az alterület azon része, amely az 5Y. körzettől délre és keletre fekszik.

Az 5Z. körzet két részből áll: a következőkben meghatározott keleti és nyugati részből:

5Ze. – 

keleti rész – az 5Z. körzet azon része, amely a nyugati hosszúság 70° 00' alatti délkörtől keletre fekszik;

5Zw. – 

nyugati rész – az 5Z. körzet azon része, amely a nyugati hosszúság 70° 00' alatti délkörtől nyugatra fekszik;

7. a) 
6. alterület – 

az egyezményes terület azon része, amelynek határvonala Rhode Island partján, a nyugati hosszúság 71° 40' alatti ponton kezdődik, onnan egyenesen délre az északi szélesség 39° 00'-ig, onnan egyenesen keletre a nyugati hosszúság 42° 00'-ig, onnan egyenesen délre az északi szélesség 35° 00'-ig, onnan egyenesen nyugatra Észak-Amerika partjáig, onnan Észak-Amerika partja mentén északra a Rhode Island-en a nyugati hosszúság 71° 40'-nél lévő pontig.

7. b) 

A 6. alterület nyolc körzetből áll.

6A. körzet – 

az alterület azon része, amely az északi szélesség 39° 00' alatti szélességi körtől északra és az 5. alterülettől nyugatra fekszik;

6B. körzet – 

az alterület azon része, amely a nyugati hosszúság 70° 00'-től nyugatra, az északi szélesség 39° 00' alatti szélességi körtől délre fekszik, és északra és nyugatra attól a vonaltól, amely az északi szélesség 37° 00' alatti szélességi kör mentén nyugati irányban a nyugati hosszúság 76° 00'-ig fut, majd onnan délre a virginiai Henry-fokig;

6C. körzet – 

az alterület azon része, amely a nyugati hosszúság 70° 00'-től nyugatra és az északi szélesség 35° 00' alatti szélességi körtől délre fekszik;

6D. körzet – 

az alterület azon része, amely a 6B. és 6C. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 65° 00'-től nyugatra fekszik;

6E. körzet – 

az alterület azon része, amely a 6D. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 60° 00'-től nyugatra fekszik;

6F. körzet – 

az alterület azon része, amely a 6E. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 55° 00'-től nyugatra fekszik;

6G. körzet – 

az alterület azon része, amely a 6F. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 50° 00'-től nyugatra fekszik;

6H. körzet – 

az alterület azon része, amely a 6G. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 42° 00'-től nyugatra fekszik.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.