01976X1008(01) — HU — 23.09.2002 — 005.006


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

ACT

concerning the election of the ►M2  az Európai Parlament tagja ◄ by direct universal suffrage

(HL L 278, 1976.10.8., 5. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

DECISION 93/81/Euratom, ECSC, EEC amending the Act concerning the election of the representatives of the European Parliament by direct universal suffrage, annexed to Council Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom of 20 September 1976 (*)

  L 33

15

9.2.1993

►M2

A TANÁCS HATÁROZATA 2002/772/EK, Euratom (2002. június 25., illetve szeptember 23.)

  L 283

1

21.10.2002


Módosította:

 A1

OKMÁNY A Görög Köztársaság csatlakozásának feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló

  L 291

17

19.11.1979

 A2

OKMÁNY a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról

  L 302

23

15.11.1985

 A3

OKMÁNY Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló

  C 241

21

29.8.1994

►A4

Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts (97/C 340/01)

  C 340

1

10.11.1997


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 326, 25.11.1976, o 32  (787/1976)

►C2

Helyesbítés, HL L 126, 21.5.2009, o 23  (772/2002)(*)

Ez a jogi aktus sosem jelent meg magyar nyelven.
▼B

ACT

concerning the election of the ►M2  az Európai Parlament tagja ◄ by direct universal suffrage

▼M2

►M2  1. cikk ◄

(1)  Az Európai Parlament tagjait valamennyi tagállamban az arányos képviselet elve alapján, listás vagy egyetlen átvihető szavazatos rendszer szerint választják.

(2)  A tagállamok az általuk elfogadott eljárás szerinti preferenciális listás szavazást is lehetővé tehetik.

(3)  A választásnak általánosnak, közvetlennek, szabadnak és titkosnak kell lennie.

►M2  2. cikk ◄

Az egyes tagállamok sajátos nemzeti helyzetükkel összhangban európai parlamenti választókerületeket alakíthatnak ki, vagy választási területüket más módon részekre oszthatják, anélkül azonban, hogy a választási rendszer arányos voltát összességében megváltoztatnák.

►M2  3. cikk ◄

A tagállamok a helyek megszerzését minimális szavazatküszöbhöz köthetik. Nemzeti szinten ez a küszöb nem lehet magasabb, mint a leadott szavazatok 5 százaléka.

►M2  4. cikk ◄

Az egyes tagállamok meghatározhatják a jelöltek által a választási kampányra fordítható összeg felső határát.

▼B

►M2  5. cikk ◄

▼M2 —————

▼B

►M2  1. ◄    ►M2  Az az ötéves időszak, amelyre az Európai Parlament tagjait megválasztják, ◄ shall begin at the opening of the first session following each election.

It may be extended or curtailed pursuant to the second subparagraph of Article 10 (2).

►M2  2. ◄   The term of office of each ►M2  az Európai Parlament tagja ◄ shall begin and end at the same time as the period referred to in ►M2  a (3) bekezdésben ◄ .

►M2  6. cikk ◄

1.   ►M2  Az Európai Parlament tagja ◄ shall vote on an individual and personal basis. They shall not be bound by any instructions and shall not receive a binding mandate.

▼M2

2.  Az Európai Parlament tagjait megilletik az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv szerint részükre biztosított előjogok és mentességek.

▼M2 —————

▼B

►M2  7. cikk ◄

1.  The office of ►M2  az Európai Parlament tagja ◄ shall be incompatible with that of:

 member of the Government of a Member State,

 member of the Commission of the European Communities,

 Judge, Advocate-General or Registrar of the Court of Justice of the European Communities ►M2  vagy Elsőfokú Bíróságának ◄ ,

▼M2

 az Európai Központi Bank Igazgatótanácsának tagja,

▼B

 member of the Court of Auditors of the European Communities,

▼M2

 az Európai Közösségek ombudsmanja,

▼B

  ►M2  ————— ◄ member of the Economic and Social Committee of the European Economic Community and of the European Atomic Energy Community,

▼A4

 member of the Committee of the Regions,

▼B

 member of committees or other bodies set up pursuant to the Treaties establishing ►M2  ————— ◄ the European Economic Community and the European Atomic Energy Community for the purpose of managing the Communities' funds or carrying out a permanent direct administrative task,

 member of the Board of Directors, Management Committee or staff of the European Investment Bank,

▼M2

 az Európai Közösségek intézményeiben, illetve a hozzájuk, illetve az Európai Központi Bankhoz kapcsolódó szakosított szerveknél aktív tisztviselő vagy alkalmazott.

▼M2

2.  A 2004-es európai parlamenti választásoktól kezdődően az Európai Parlament tagjainak megbízatása nem összeegyeztethető a nemzeti parlamenti képviselőséggel.

Ettől a szabálytól eltérve, és a (3) bekezdés sérelme nélkül,

 az Ír Nemzeti Parlament azon tagjai, akiknek megválasztására a következő európai parlamenti választásokon kerül sor, a következő ír nemzeti parlamenti választásokig kettős mandátummal rendelkezhetnek; ettől az időponttól e bekezdés első albekezdését kell alkalmazni;

 az Egyesült Királyság Parlamentjének azok a tagjai, akik a 2004-es európai parlamenti választásokat megelőző ötéves időszakban az Európai Parlamentnek is a tagjai, a 2009-es európai parlamenti választásokig kettős mandátummal rendelkezhetnek; ettől az időponttól e bekezdés első albekezdését kell alkalmazni.

▼B

►M2  3. ◄   In addition, each Member State may, in the circumstances provided for in ►M2  a 7. cikkben ◄ , ►M2  kiterjeszthetik az ◄ rules at national level relating to. incompatibility.

►M2  4. ◄    ►M2  Az Európai Parlament tagja ◄ to whom ►M2  (2) és (3) bekezdés ◄ become applicable in the course of the five-year period referred to in Article 3 shall be replaced in accordance with Article 12.

▼M2

►M2  8. cikk ◄

Ezen okmány rendelkezéseire is figyelemmel, a választási eljárásra az egyes tagállamok saját nemzeti rendelkezései az irányadók.

Ezek a nemzeti rendelkezések, amelyek adott esetben figyelembe vehetik a tagállam sajátos körülményeit, a választási rendszer alapvetően arányos voltát nem változtathatják meg.

▼B

►M2  9. cikk ◄

No one may vote more than once in any election of ►M2  az Európai Parlament tagja ◄ .

►M2  10. cikk ◄

1.  Elections to the European Parliament shall be held ►M2  meghatározott napon és időpontokban ◄ by each Member State; for all Member States this date shall fall within the same period starting on a Thursday morning and ending on the following Sunday.

2.   ►M2  A tagállamok nem tehetik hivatalosan közzé a szavazatszámlálás eredményeit mindaddig ◄ until after the close of polling in the Member State whose electors are the last to vote within the period referred to in paragraph 1.

▼M2 —————

▼B

►M2  11. cikk ◄

1.  The Council, acting unanimously after consulting the European Parliament, shall determine the ►M2  idejét ◄ for the first elections.

2.  Subsequent elections shall take place in the corresponding period in the last year of the five-year period referred to in Article 3.

Should it prove impossible to hold the elections in the Community during that period, the Council acting unanimously shall, after consulting the European Parliament, ►M2   ►C2  a 3. cikkben említett ötéves időszak lejárta előtt legalább egy évvel, egyhangú határozattal egy ettől eltérő, az előző albekezdés szerinti időszaknál legfeljebb két hónappal korábbi vagy későbbi időszakot jelöl ki ◄  ◄ or one month after the period fixed pursuant to the preceding subparagraph.

3.  Without prejudice to ►M2  ————— ◄ Article 139 of the Treaty establishing the ►M2  az Európai Közösséget ◄ and Article 109 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, the European Parliament shall meet, without requiring to be convened, on the first Tuesday after expiry of an interval of one month from the end of the ►M2  a választási időszak ◄ .

4.  The powers of the outgoing European Parliament shall cease upon the opening of the first sitting of the new European Parliament.

►M2  12. cikk ◄

►M2  ————— ◄ The European Parliament shall verify the credentials of ►M2  az Európai Parlament tagja ◄ . For this purpose it shall take note of the results declared officially by the Member States and shall rule on any disputes which may arise out of the provisions of this Act other than those arising out of the national provisions to which the Act refers.

▼M2

►M2  13. cikk ◄

(1)  Az európai parlamenti tagok helye megüresedik, amikor az Európai Parlament tagjának megbízatása lemondás, elhalálozás, vagy a mandátum visszavonása miatt megszűnik.

(2)  Ezen okmány egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, az egyes tagállamok megfelelő eljárásokat állapítanak meg a 3. cikkben említett ötéves megbízatási időszak alatt megüresedő képviselői helyeknek a megbízatási időszak fennmaradó idejére történő betöltésére vonatkozóan.

(3)  Amennyiben valamely tagállam joga kifejezetten rendelkezik az európai parlamenti tagok mandátumának visszavonásáról, a megbízatás megszűnésére az ezekben a jogszabályokban meghatározottak szerint kerül sor. Az illetékes nemzeti hatóságok erről tájékoztatják az Európai Parlamentet.

(4)  Amennyiben egy parlamenti hely lemondás, vagy elhalálozás miatt üresedik meg, az Európai Parlament elnöke erről haladéktalanul értesíti az érintett tagállam illetékes hatóságait.

▼B

►M2  14. cikk ◄

Should it appear necessary to adopt measures to implement this Act, the Council, acting unanimously on a proposal from the Assembly after consulting the Commission, shall adopt such measures after endeavouring to reach agreement with the Assembly in a conciliation committee consisting of the Council and representatives of the Assembly.

▼M2 —————

▼M2

►M2  15. cikk ◄

Ez az okmány angol, dán, finn, francia, holland, ír, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Az II és III. melléklet ezen okmány szerves részét képezi.

▼B

Article 16

The provisions of this Act shall enter into force on the first day of the month following that during which the last of the notifications referred to in the Decision is received.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundertsechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd-zesenzeventig.

Pour le royaume de Belgique, son représentant

Voor het Koninkrijk België, zijn Vertegenwoordiger

le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique

De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

signatory

For kongeriget Danmark, dets repræsentant

kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland, ihr Vertreter

Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland

signatory

Pour la République française, son représentant

le ministre des affaires étrangères de la République française

signatory

For Ireland, its Representative

Thar ceann na hÉireann, a hIonadaí

The Minister for Foreign Affairs of Ireland

Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann

signatory

Per la Repubblica italiana, il suo rappresentante

il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana

signatory

Pour le grand-duché de Luxembourg, son représentant,

membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden, zijn Vertegenwoordiger

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, their representative

▼C1

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

▼M2 —————

▼B
►M2  I MELLÉKLET ◄

The United Kingdom will apply the provisions of this Act only in respect of the United Kingdom.
►M2  II MELLÉKLET ◄

Declaration on Article 13

As regards the procedure to be followed by the Conciliation Committee, it is agreed to have recourse to the provisions of paragraphs 5, 6 and 7 of the procedure laid down in the joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission of 4 March 1975 ( 1 ).

▼M2 —————( 1 ) OJ No C 89, 22. 4. 1975, p. 1.