1976L0211 — HU — 11.04.2009 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. január 20.)

az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/211/EGK)

(HL L 046, 21.2.1976, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG IRÁNYELVE 78/891/EGK (1978. szeptember 28.)

  L 311

21

4.11.1978

►M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/45/EK IRÁNYELVE (2007. szeptember 5.)

  L 247

17

21.9.2007
▼B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. január 20.)

az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/211/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Közgyűlés véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a legtöbb tagállamban az előre csomagolt termékek értékesítési célú kiszerelésének feltételeit tagállamonként eltérő kötelező erejű jogszabályok határozzák meg, ami akadályozza az ilyen előre csomagolt termékek kereskedelmét; mivel ennek megfelelően ezeket a jogszabályokat közelíteni kell;

mivel a fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében meg kell határozni az előre csomagolt termékek tartalma névleges tömegének vagy térfogatának a csomagoláson történő megjelölésének módszerét;

mivel meg kell határozni továbbá az előre csomagolt termékek tartalmában megengedett maximális eltéréseket is, és mivel ennek ellenőrzésére referenciamódszert kell meghatározni annak érdekében, hogy egyszerű módszerrel biztosítható legyen, hogy az előre csomagolt termékek megfelelnek a megállapított rendelkezéseknek;

mivel a legutóbb a csatlakozási okmánnyal ( 3 ) módosított, a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK ( 4 ) tanácsi irányelv 16. cikke előírja, hogy az egyes termékek forgalmazására vonatkozó előírások összehangolásáról, különös tekintettel az előre csomagolt termékek mennyisége mérésére és jelölésére, külön irányelvekben lehet rendelkezni;

mivel a nemzeti jogszabályokban a mennyiség meghatározására szolgáló módszerek gyors megváltoztatása, új ellenőrzési rendszerek bevezetése, valamint egy új mérési rendszer elfogadása egyes tagállamok számára nehézségeket jelentene, ezért e tagállamok számára átmeneti időszakot kell biztosítani; mivel ugyanakkor egy ilyen rendelkezés nem jelenthet további akadályt az érintett termékek Közösségen belüli kereskedelmére, és nem sértheti az irányelv végrehajtását más tagállamokban,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

Ez az irányelv ►M2  ————— ( 5 )————— ◄ az olyan előre csomagolt termékekre vonatkozik, amelyeket olyan meghatározott névleges mennyiségű egységekben értékesítenek, amelyek:

 megegyeznek a csomagoló által előre meghatározott értékekkel,

 tömeg-, vagy térfogategységekben vannak meghatározva,

 legalább 5 grammosak vagy 5 milliliteresek, illetve legfeljebb 10 kilogrammosak vagy 10 literesek.

2. cikk

(1)  Ezen irányelv alkalmazásában az előre csomagolt termék egy termék és az azt tartalmazó egyedi csomagolás kombinációja.

(2)  Egy termék akkor tekinthető előre csomagoltnak, ha azt nem a vásárló jelenlétében helyezik el egy bármilyen jellegű csomagolásban, a csomagolásban található termék mennyiségének előre meghatározott értéke van, és az a csomagolás kinyitása vagy észrevehető módosítása nélkül nem változtatható meg.

3. cikk

(1)  Azokat az előre csomagolt termékeket lehet megjelölni az I. melléklet 3.3. pontjában szereplő EGK-jelöléssel, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek és ezen irányelv I. mellékletének.

(2)  Az előre csomagolt termékek metrológiai ellenőrzése az I. melléklet 5. szakaszában, valamint a II. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően történik.

4. cikk

(1)  A 3. cikkben megjelölt valamennyi előre csomagolt terméken az I. mellékletnek megfelelően fel kell tüntetni a terméknek azt a tömegét vagy térfogatát „névleges tömeg” vagy „névleges térfogat” formájában, amelyet a csomagolásnak tartalmaznia kell.

(2)  A folyékony termékeket tartalmazó csomagolásokon a termékek névleges térfogatát, egyéb termékeket tartalmazó csomagolásokon pedig a termékek névleges tömegét kell feltüntetni, kivéve az olyan eseteket, amikor valamennyi tagállamban az azonos kereskedelmi gyakorlat vagy a nemzeti szabályok eltérően rendelkeznek, illetve kivéve a Közösség szabályaival ellentétes esetet.

(3)  Ha egy termékkategória vagy egy előre csomagolt terméktípus vonatkozásában a kereskedelmi gyakorlat vagy a nemzeti szabályozás nem azonos az összes tagállamban, az ilyen előre csomagolt termékeken fel kell tüntetni legalább a rendeltetési hely mindenkori kereskedelmi gyakorlatának vagy nemzeti szabályozásának megfelelő metrológiai információkat.

(4)  Az átmeneti időszak lejártáig, amely időszak során a Közösségen belül megengedett, a legutóbb a csatlakozási okmánnyal módosított, a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. október 18-i 71/354/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) II. mellékletében feltüntetett angolszász mértékegységek használata a Közösségben engedélyezett, amennyiben az Egyesült Királyság vagy Írország úgy kívánja, a tartalom ezen irányelv I. melléklete 3.1. szakaszának megfelelően SI-mértékegységekben kifejezett névleges tömegének és/vagy névleges térfogatának feltüntetését, saját nemzeti területükön, kísérheti a tartalom angolszász mértékegységben kifejezett, azonos értékének feltüntetése a következő átváltási tényezők alkalmazásával:

1 g = 0,0353 uncia (avoirdupois rendszerben),

1 kg = 2,205 font,

1 ml = 0,0352 fluid ounce,

1 l = 1,760 pint vagy 0,220 gallon.

5. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg, nem tilthatják meg, illetve nem korlátozhatják az ebben az irányelvben megállapított követelményeknek és teszteléseknek megfelelő előre csomagolt termékek forgalomba hozatalát olyan okok alapján, amelyek ennek az irányelvnek az értelmében az ilyen előre csomagolt termékek által kötelezően használt megjelölésekkel, tömegük vagy térfogatuk meghatározásával, vagy az azok meghatározásához alkalmazott mérési vagy ellenőrzési módszerekkel kapcsolatosak.

6. cikk

Az ezen irányelv I. és II. mellékletében foglalt rendelkezéseknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében szükségessé váló módosításokat a 71/316/EGK irányelv 18. és 19. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

7. cikk

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek az értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve Belgium, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság legkésőbb 1979. december 31-ig elhalaszthatja ennek az irányelvnek és mellékleteinek végrehajtását.

(3)  Az alatt az időszak alatt, amíg ez az irányelv nem hatályos valamely tagállamban, az érintett tagállam nem vezethet be az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó, más tagállamból származó előre csomagolt termékek mennyiségi ellenőrzésére vonatkozó szigorúbb intézkedéseket azoknál, amelyek ezen irányelv elfogadásának időpontjában hatályban voltak.

(4)  Ugyanazon időszak alatt azok a tagállamok, amelyek végrehajtották az irányelvet, kötelesek ugyanolyan alapon és ugyanolyan feltételek alkalmazása mellett elfogadni az e cikk (2) bekezdésében előírt eltérésében részesülő tagállamokból származó előre csomagolt olyan termékeket, amelyek megfelelnek az I. melléklet 1. szakaszának, még abban az esetben is, ha azokon nincs feltüntetve az I. melléklet 3.3. szakaszában említett EGK-jelölés, amilyen alapon és amilyen feltételek alkalmazása mellett elfogadják azokat az előre csomagolt terméket, amelyek megfelelnek az irányelv valamennyi követelményének.

(5)  Az I. melléklet 5. szakaszában előírt ellenőrzéseket a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai kötelesek végrehajtani a Közösség területén kívül gyártott olyan előre csomagolt termékek tekintetében, amelyeket azon tagállamon keresztül importálnak a Közösség területére, amely tagállam az irányelvet ezzel a cikkel összhangban még nem hajtotta végre.

(6)  A tagállamok biztosítják, hogy az irányelv által érintett területeken elfogadott nemzeti jog főbb rendelkezéseinek a szövegét közlik a Bizottsággal.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

1.   CÉLKITŰZÉSEK

Az ezen irányelv rendelkezései által érintett előre csomagolt termékeket olyan módon kell kiszerelni, hogy a kész csomagolások megfeleljenek a következő követelményeknek:

1.1.

a csomagolások tényleges tartalma átlagosan nem lehet kevesebb, mint a névleges mennyiség;

1.2.

a 2.4 pont rendelkezései szerint meghatározott megengedett maximális eltérés mértékénél nagyobb maximális eltéréssel rendelkező áruk az előre csomagolt terméksorozat méretéhez viszonyítva csak jelentősen kis arányban fordulhatnak elő ahhoz, hogy megfeleljenek a II. mellékletben előírt tesztkövetelményeknek;

1.3.

a 2.4. pont táblázatában feltüntetett megengedett maximális eltérés mértékének kétszeresénél nagyobb maximális eltérést tartalmazó előre csomagolt termékeken a 3.3. pont rendelkezéseiben előírt EGK-jel használata nem engedélyezett.

2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ALAPVETŐ ELŐÍRÁSOK

2.1.

Egy előre csomagolt termék tartalmának vélhetően névleges mennyisége (névleges tömege vagy névleges térfogata) az előre csomagolt termék csomagolásán feltüntetett tömeg vagy térfogat, tehát az a mennyiség, amelyet az előre csomagolt termék tartalmaz.

2.2.

Az előre csomagolt termék tényleges tartalma az a mennyiség (tömeg vagy térfogat), amelyet az előre csomagolt termék csomagolása ténylegesen tartalmaz. A térfogategységekben kifejezett termékmennyiségek ellenőrzésére irányuló minden műveletben a tényleges mennyiségre használt értéket 20 °C hőmérsékleten kell mérni vagy ahhoz a hőmérséklethez kell igazítani, függetlenül attól, hogy milyen hőmérsékleten végezték a csomagolást vagy az ellenőrzést. Ez a szabály ugyanakkor nem alkalmazandó mélyfagyasztott vagy fagyasztott termékek esetében, amelyek mennyiségét térfogategységében mérik.

2.3.

Egy előre csomagolt termék maximális eltérése az a mennyiség, amennyivel az előre csomagolt termék tényleges tartalma kisebb mint a névleges mennyiség.

▼M1

2.4.

Az előre csomagolt termékek tartalmában a megengedett negatív eltérésének meghatározását a következő táblázat tartalmazza:Névleges mennyiség Qn grammban vagy milliliterben

Megengedett maximális eltérés

Qn százalékában

g vagy ml

5–50 között

9

50–100 között

4,5

100–200 között

4,5

200–300 között

9

300–500 között

3

500–1000 között

15

1000–10000 között

1,5

A táblázat használatakor a táblázatban feltüntetett, tömeg- vagy térfogategységekben megadott, megengedett maximális eltérés értékeit a legközelebbi tized gramm vagy tized milliliter értékre kell felkerekíteni.

▼M1 —————

▼B

3.   FELIRATOK ÉS JELÖLÉSEK

Valamennyi, ennek az irányelvnek a rendelkezései szerint kiszerelt előre csomagolt termék csomagolásán fel kell tüntetni a következő jelöléseket, és azokat olyan módon kell felhelyezni, hogy azok letörölhetetlenek és olvashatóak, valamint a szokásos termék bemutatás körülményei között jól láthatóak legyenek:

▼M1

3.1.

a kilogrammban, grammban, literben, centiliterben vagy milliliterben kifejezett névleges mennyiséget (névleges tömeget vagy névleges térfogatot) legalább 6 milliméter magas számokkal kell feltüntetni abban az esetben, ha a csomagolás tartalmának névleges tömege vagy térfogata 1000 grammnál 100 centiliternél több, 4 milliméter magas számokkal abban az esetben, ha a csomagolás tartalmának névleges tömege vagy térfogata 1000 gramm vagy 100 centiliter vagy annál kevesebb, de 200 grammnál vagy 20 centiliternél több, 3 milliméter magas számokkal abban az esetben, ha a csomagolás tartalmának névleges tömege vagy térfogata 200 gramm vagy 20 centiliter vagy annál kevesebb, de 50 grammnál vagy 5 centiliternél több, 2 milliméter magas számokkal abban az esetben, ha a csomagolás tartalmának névleges tömege vagy térfogata 50 gramm vagy 5 centiliter vagy annál kevesebb, és a jelölést követnie kell a legutóbb a 76/770/EGK irányelvvel módosított 71/354/EGK irányelv rendelkezései szerint a használt mértékegység jelének vagy az esetnek megfelelően megnevezésének;

az angolszász mértékegységekben (UK) kifejezett térfogatot betűkkel és számokkal kell feltüntetni, és azok mérete nem lehet nagyobb, mint az azoknak megfelelő SI-mértékegységekben kifejezett betűk és számok mérete;

▼B

3.2.

olyan jelölést vagy feliratot, amelynek segítségével az illetékes hatóság megállapíthatja a csomagoló, illetve a csomagolást megrendelő személy vagy a Közösségben letelepedett importőr azonosságát;

3.3.

egy legalább 3 milliméter magasságú kis „e” betűt a névleges tömeg vagy a névleges térfogat feltüntetéséhez használt mezőn elhelyezve, amely a csomagoló vagy importőr garanciájának tekintendő arra vonatkozóan, hogy az előre csomagolt termék kielégíti ennek az irányelvnek a követelményeit.

Ennek a betűnek meg kell felelnie a 71/316/EGK irányelv II. mellékletének 3. szakaszában feltüntetett rajznak.

Az utóbbi irányelv 12. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

4.   A CSOMAGOLÓ, ILLETVE AZ IMPORTŐR FELELŐSSÉGE

A csomagoló vagy az importőr a felelős azért, hogy az előre csomagolt termékek csomagolásai megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

Az előre csomagolt termék mennyiségét (vagy töltési mennyiségét), vagyis a „tényleges tartalmát” a csomagoló vagy az importőr felelősségére tömeg vagy térfogat szerint mérni vagy ellenőrizni kell. A mérést vagy ellenőrzést a szükséges műveletek elvégzéséhez megfelelő hiteles mérőeszközzel kell elvégezni.

Az ellenőrzés végrehajtható mintavételezéssel is.

Olyan esetekben, amikor a csomagolás tényleges tartalmát nem ellenőrzik, a csomagoló által elvégzendő ellenőrzés végrehajtását olyan módon kell megszervezni, hogy a tartalom mennyisége ténylegesen biztosított legyen.

Ahhoz, hogy ezt a követelményt kielégíthesse, a csomagolónak az adott tagállam illetékes hatóságai által elfogadott eljárások alkalmazásával termelési ellenőrzéseket kell végrehajtania, és a megtartott ellenőrzések eredményeit tartalmazó dokumentumokat az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátania annak bizonyítása céljából, hogy az alkalmazott ilyen ellenőrzéseket a szükségessé váló javításokkal és módosításokkal együtt a megfelelő módon és pontossággal végrehajtotta.

A nem EGK-országokból származó import esetében az importőr mérések és ellenőrzések végrehajtása helyett bizonyítékokat szolgáltathat arra vonatkozóan, hogy a tulajdonában vannak azok a szükséges garanciák, amelyek biztosítják, hogy eleget tegyen kötelezettségének.

A térfogategységekben kifejezett mennyiségű termékek esetében a mérésekre és ellenőrzésekre vonatkozó követelményeknek megfelelő egyik módszer az előre csomagolt termék kiszerelése során egy, az arra vonatkozó irányelvben meghatározott típusú mérőtartály használata, amelyet abban az irányelvben, valamint ebben az irányelvben előírt feltételek alapján töltöttek meg.

▼M1

5.   AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTAL A CSOMAGOLÓ VAGY AZ IMPORTŐR, VAGY AZ IMPORTŐRNEK A KÖZÖSSÉGBEN LETELEPEDETT KÉPVISELŐJE TELEPHELYÉN ELVÉGZENDŐ ELLENŐRZÉSEK

A tagállamok illetékes hatóságai kötelesek mintavételi ellenőrzéseket végrehajtani a csomagoló telephelyén, vagy ahol ez gyakorlati szempontok miatt nem megoldható, az importőr, vagy az importőrnek a Közösségben letelepedett képviselője telephelyén annak biztosítása céljából, hogy a csomagolt termékek megfeleljenek az ebben az irányelvben előírt rendelkezéseknek.

Ezt a statisztikai mintavételi ellenőrzést a minőségelfogadási ellenőrzés elfogadott módszereivel összhangban kell végrehajtani. Az ellenőrzés hatékonyságának a II. melléklet rendelkezéseiben előírt referenciamódszerrel összehasonlíthatónak kell lennie.

Ennek megfelelően a minimális elfogadható tartalommal szemben támasztott követelmények vonatkozásában az érintett tagállamban alkalmazott mintavételi tervet akkor kell a II. melléklet rendelkezéseiben előírt tervvel összehasonlíthatónak tekinteni, ha a műveleti karakterisztika görbe ordináta tengelyének 0,10 pontján (a terméksorozat elfogadási tényezője = 0,10) az abszcissza tengelyen mért érték 15 %-nál kisebb mértékben tér el a II. melléklet rendelkezéseiben előírt mintavételi terv ugyanazon az ordináta ponton az abszcissza tengelyen mért értékétől.

A normál szórási módszerrel meghatározott középértékkel szemben támasztott követelmények vonatkozásában az érintett tagállamban alkalmazott mintavételi tervet akkor kell a II. melléklet rendelkezéseiben előírt tervvel összehasonlíthatónak tekinteni, ha az abszcissza értéket

image

 ( 7 ) képlettel számítva az első mintavételi terv műveleti karakterisztika görbéje ordináta tengelyének 0,10 pontján (a terméksorozat elfogadási tényezője = 0,10) az abszcissza tengelyen mért érték és a II. melléklet rendelkezéseiben előírt mintavételi tervnek ugyanazon az ordináta pontján az abszcissza tengelyen mért érték közötti eltérés kisebb, mint 0,05.

▼B

6.   AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTAL VÉGREHAJTOTT EGYÉB ELLENŐRZÉSEK

Ennek az irányelvnek a rendelkezései nem zárhatják ki a piaci értékesítési folyamat bármely szakaszában a tagállamok hatóságai által végrehajtható egyéb ellenőrzések lehetőségét, különösen annak ellenőrzésére vonatkozóan, hogy az előre csomagolt termékek kielégítik-e ennek az irányelvnek a rendelkezéseit.

A 71/316/EGK irányelv 15. cikkének (2) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.
▼M1

II. MELLÉKLET

Ez a melléklet megállapítja az előre csomagolt terméktételek statisztikai ellenőrzésének referenciamódszerére vonatkozó eljárásokat az irányelv 3. cikkében és I. mellékletének 5. szakaszában előírt követelményeknek való megfelelés céljából.

1.   AZ ELŐRE CSOMAGOLT TERMÉKEK TÉNYLEGES TARTALMÁNAK MÉRÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A csomagolások tényleges tartalma mérhető súlymérő eszközökkel vagy térfogatmérő eszközökkel, illetve a folyadékok esetében közvetett módszerrel az előre csomagolt termék tömegének és sűrűségének a mérésével.

Az alkalmazott módszer típusától függetlenül a csomagolások tényleges tartalmának mérésekor elkövetett hiba nem haladhatja meg az előre csomagolt termék névleges mennyiségéhez megállapított megengedett maximális eltérés mértékének az egyötöd részét.

A csomagolások tényleges tartalmának a méréséhez alkalmazott eljárást minden tagállamban hazai rendelkezések szabályozhatják.

2.   AZ ELŐRE CSOMAGOLT TERMÉKEK TÉTELEINEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az előre csomagolt termékek ellenőrzését mintavételi eljárással és két lépésben kell elvégezni:

 a mintában valamennyi előre csomagolt termék tényleges tartalmának az ellenőrzése,

 a mintában az előre csomagolt termékek tényleges tartalmai átlagának az ellenőrzése.

Az előre csomagolt termék tételeit elfogadhatónak kell tekinteni abban az esetben, ha mindkét ellenőrzés kielégíti az elfogadhatósággal szemben támasztott követelményeket.

Az ellenőrzések végrehajtásához két mintavételi terv áll rendelkezésre:

 az egyik a roncsolásmentes vizsgálat, vagyis olyan ellenőrzés végrehajtása, amely nem jár a csomagolás felbontásával,

 a másik a roncsolásos vizsgálat, vagyis amelynek elvégzése során a csomagolást kinyitják vagy megsemmisítik.

Gazdaságossági és gyakorlati szempontok miatt az utóbbi ellenőrzési módszert a kifejezetten elkerülhetetlen minimális mértékre korlátozzák; az ilyen vizsgálat hatékonysága alacsonyabb a roncsolásmentes vizsgálatnál.

Roncsolásos vizsgálatot ezért csak abban az esetben kell alkalmazni, amikor a roncsolásmentes vizsgálat végrehajtása gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Általános érvényű szabályként az ellenőrzést száznál kevesebb számú termékegységet tartalmazó terméktételen nem szabad végrehajtani.

2.1.   Előre csomagolt terméktételek

2.1.1.

A tételt az ellenőrizendő ugyanolyan névleges mennyiségű, ugyanolyan típusú és ugyanabból a gyártási sorozatból származó, és ugyanazon a helyen csomagolt valamennyi előre csomagolt termékből kell összeállítani. A terméksorozat méretét a következőkben előírt mennyiségekre kell korlátozni.

2.1.2.

Amikor az előre csomagolt termékeket a csomagolósor végén ellenőrzik, minden egyes terméksorozatban a termékek számának a terméksorozat méretétől függetlenül meg kell felelnie a csomagolósor óránkénti maximális termelékenységi értékének.

Egyéb esetekben a terméksorozat mérete 10 000-re korlátozódik.

2.1.3.

A 100-nál kevesebb előre csomagolt terméket tartalmazó tétel esetében, ha roncsolásmentes vizsgálatot hajtanak végre, a vizsgálat 100 %-os legyen.

2.1.4.

A 2.2. és 2.3. pontokban említett ellenőrzések végrehajtásának a megkezdése előtt minden egyes terméksorozatból véletlenszerű válogatással ki kell választani megfelelő számú előre csomagolt terméket, hogy nagyobb számú mintát igénylő ellenőrzés végrehajtható legyen.

A másik ellenőrzés végrehajtásához szükséges mintákat az első mintavételből kell kiválasztani, és jelöléssel kell ellátni.

A megjelölési műveletnek a mérési műveletek megkezdése előtt be kell fejeződnie.

2.2.   A csomagolás tényleges tartalmának ellenőrzése

Az elfogadható minimális tartalom mértékét ki kell számítani az érintett tartalomra vonatkozó megengedett maximális eltérésnek az előre csomagolt termék névleges mennyiségéből történő kivonásával.

Azok az előre csomagolt termékek, amelyek tényleges tartalma nem éri el az elfogadható minimális tartalom mennyiségét, hibásnak minősülnek.

2.2.1.   Roncsolásmentes vizsgálat

A roncsolásmentes vizsgálatot a következő táblázatban bemutatott kettős mintavételi eljárásnak megfelelően kell végrehajtani.

Az ellenőrzött előre csomagolt termékek számának a mintavételi tervben jelzetteknek megfelelően meg kell egyeznie az első mintavételhez kiválogatott termékek számával:

 ha az első mintavételben ellenőrzött termékek között a hibás termékek száma kisebb vagy egyenlő, mint az első elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt ennek a vizsgálatnak a céljából elfogadhatónak kell tekinteni,

 ha az első mintavételben ellenőrzött termékek között a hibás termékek száma nagyobb vagy egyenlő, mint az első elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani,

 ha az első mintavételben ellenőrzött termékek között a hibás termékek száma az első elfogadhatósági kritérium és az első elutasítási kritérium közötti tartományba esik, egy második ellenőrzést kell végrehajtani, amelyben az egységek száma a mintavételi tervben van meghatározva.

Az első és második mintavételben talált hibás egységeket össze kell adni, és:

 ha a hibás termékek összesített száma kisebb vagy egyenlő, mint a második elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt ennek a vizsgálatnak az eredménye céljából elfogadhatónak kell tekinteni,

 ha a hibás termékek összesített száma nagyobb vagy egyenlő, mint a második elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani.

 Tételnagyság

Kiveendő minta

Hibás minták száma

Sorozat

Szám

Összes szám

Elfogadási kritérium

Elutasítási kritérium

100–500

1.

30

30

1

3

 

2.

30

60

4

5

501–3 200

1.

50

50

2

5

 

2.

50

100

6

7

3 201 és annál több

1.

80

10

3

7

 

2.

80

160

8

9

2.2.2.   Roncsolásos vizsgálat

A roncsolásos tesztelést a következő táblázatban bemutatott egyszeri mintavételi eljárásnak megfelelően és csak 100 egységnyi vagy annál nagyobb méretű tételen kell elvégezni.

A tesztelést 20 előre csomagolt termékegységen kell elvégezni:

 ha a hibás termékek száma kisebb vagy egyenlő, mint az elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt elfogadhatónak kell tekinteni,

 ha a hibás termékek száma nagyobb vagy egyenlő, mint az elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani.

 Tételnagyság

Kiveendő minta

Hibás minták száma

Elfogadási kritérium

Elutasítási kritérium

Bármekkora 100-nál nagyobb szám lehet

20

1

2

▼B

2.3.   A tételt alkotó előre csomagolt termékek tényleges átlagos tartalmának az ellenőrzése

2.3.1.

Előre csomagolt terméktétel ezen ellenőrzés céljára abban az esetben tekinthető elfogadhatónak, ha egy mintában az n számú termékcsomagok tényleges xi tartalmának

image

középértéke nagyobb, mint a

image

képlettel kiszámított érték.

Ebben a képletben:

Qn

=

az előre csomagolt termék névleges mennyisége,

n

=

az ellenőrzéshez kiválasztott termékcsomagok száma a mintában,

s

=

a tétel tényleges tartalmán belüli becsült normál szórás értéke,

t(1-a)

=

a Student-féle megoszlás v = n-1 szabadsági fokú 0.995 értékű megbízhatósági szintje.

2.3.2.

Ha xi az n számú tételt tartalmazó minta i. számú tétele tartalmának a tényleges mért értéke, akkor:

2.3.2.1.

a minta céljaira a mért értékek középértéke a következő képlettel számítható:

image

2.3.2.2.

és a normál szórás becsült s értéke a következő képlettel számítható:

 a mért értékek négyzetének összege:

image

 a mért értékek négyzetösszege:

image

 majd

image

 a javított összeg:

image

 a becsült eltérés:

 

image

 és a normál szórás becsült értéke:

image

2.3.3.

A középérték ellenőrzésére kiválasztott előre csomagolt termékek tételének elfogadási vagy elutasítási kritériumai:

2.3.3.1.

Roncsolásmentes vizsgálat kritériumai:Tételnagyság

Kiveendő minta

Kritériumszint

Elfogadás

Elutasítás

100 – 500 (a határértékekkel együtt)

30

image

image

> 500

50

image

image

2.3.3.2.

Roncsolásos vizsgálat kritériumai:Tételnagyság

Kiveendő minta

Kritériumszint

Elfogadás

Elutasítás

Bármekkora 100-nál nagyobb szám

20

image

image( 1 ) HL C 48., 1974.4.25., 21. o.

( 2 ) HL C 109., 1974.9.19., 16. o.

( 3 ) HL L 73., 1972.3.27., 14. o.

( 4 ) HL L 202., 1971.9.6., 1. o.

( 5 ) HL L 42., 1975.2.15., 1. o.

( 6 ) HL L 243., 1971.10.29., 29. o.

( 7 ) m = az adott terméksorozat középértéke