1975R2782 — HU — 01.01.2007 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 2782/75/EGK RENDELETE

(1975. október 29.)

a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról

(HL L 282, 1.11.1975, p.100)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A TANÁCS 3485/80/EGK RENDELETE (1980. december 22.)

  L 365

1

31.12.1980

 M2

A TANÁCS 3791/85/EGK RENDELETE (1985. december 20.)

  L 367

6

31.12.1985

►M3

A TANÁCS 3494/86/EGK RENDELETE (1986. november 13.)

  L 323

1

18.11.1986

►M4

A BIZOTTSÁG 3987/87/EGK RENDELETE (1987. december 22.)

  L 376

20

31.12.1987

►M5

A BIZOTTSÁG 1057/91/EGK RENDELETE (1991. április 26.)

  L 107

11

27.4.1991

►M6

A BIZOTTSÁG 2916/95/EK RENDELETE (1995. december 18.)

  L 305

49

19.12.1995

►M7

A TANÁCS 1791/2006/EK RENDELETE (2006. november 20.)

  L 363

1

20.12.2006


Módosította:

►A1

Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló

  L 236

33

23.9.2003
▼B

A TANÁCS 2782/75/EGK RENDELETE

(1975. október 29.)

a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásárólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK ( 1 ) tanácsi rendeletre és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK ( 2 ) tanácsi rendeletre és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 3 ),

mivel annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen a Szerződés 39. cikkében a baromfik vonatkozásában meghatározott célokat, a 2771/75/EGK és a 2777/75/EGK rendeletben meghatározott intézkedések lehetővé teszik a kínálat kereslethez történő igazításának megkönnyítését;

mivel ezen intézkedések közé elsősorban azok tartoznak, amelyek célja, hogy a termelőeszközökre és a csomagolásra, szállításra, jelölésre vonatkozó forgalmazási előírások ismeretén alapuló rövid és hosszú távú előrejelzések bevezetését megkönnyítsék;

mivel a keltetőtojások számának és a kikelt csibék számának pontos ismerete, a baromfi fajtája, kategóriája és típusa szerinti kategorizálása lehetővé teszi, hogy előre jelezzük a baromfitermék-piac fejlődésének alakulását; mivel ennek érdekében intézkedéseket kell hozni a tenyészcsirke nagyszülő és a szülő állományokra vonatkozó statisztikák összegyűjtésére is;

mivel annak érdekében, hogy a piaci trendeket a lehető legpontosabban és leggyorsabban lehessen előre jelezni, szabályos időközönként össze kell gyűjteni a keltetőtojásokra, a kikelt és az értékesített naposcsibékre vonatkozó adatokat;

mivel továbbá szükséges a Közösségben termelt keltetőtojások azonosítása, annak érdekében, hogy el lehessen különíteni őket a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló, 1975. október 29-i 2772/75/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó tojásoktól; mivel ezért a Közösségben ezt az azonosítást a keltetőtojások egyedi megjelölésével kell megoldani; mivel ugyanakkor azt is ki kell kötni, hogy azokban a tagállamokban, amelyek azt engedélyezik, az azonosítást speciális csomagolási előírások szerint végezhessék; mivel azonban ez utóbbi lehetőség nem eredményezheti azt, hogy a keltetőgépből kivett tojások külön megkülönböztető jelölés nélkül kerüljenek forgalomba;

mivel a keltetőtojásokra, illetve az egyéb tojásokra eltérő zsilipár és lefölözés vonatkozik; mivel szükséges, hogy a keltetőtojások megjelölésével egyértelműen megkülönböztessük ezeket a termékeket;

mivel ugyanez igaz az export esetében is, különösen a támogatásra vonatkozó intézkedések következtében; mivel azonban amennyire lehetséges, tekintetbe kell venni azokat a rendelkezéseket, amelyek a harmadik országokban az azonosításra vonatkozóan létezhetnek, hogy ezáltal biztosítva legyen az ezekkel az országokkal folytatott kereskedelem zavartalansága;

mivel az egyes telepeknek adott azonosítószám, amelyet a keltetőtojásokon, illetve a keltetőtojásokat vagy a naposcsibéket tartalmazó csomagoláson tüntetnek fel, elősegítheti ezeknek a termékeknek a forgalmazását, és a rendeletben foglalt intézkedések betartásának ellenőrzését;

mivel mind a forgalmazás, mind az ellenőrzés szempontjából szükséges, hogy a kísérő dokumentumokon szerepeljenek az adott tételhez tartozó naposcsibe vagy keltetőtojás sajátosságaira, illetve az azok eredetére vonatkozó információk; mivel néhány ilyen sajátosságot a csomagoláson is fel kell tüntetni;

mivel a kérdéses telepeket biztosítani kell arról, hogy a rájuk vonatkozó információk névtelenségét és statisztikai szempontból bizalmas jellegét megőrzik;

mivel azokat a telepeket, amelyek csekély kereskedelmi jelentőségüknél fogva nincsenek számottevő befolyással az összesített statisztikai eredményekre, illetve a piac fejlődésére, ki kell vonni ennek a rendeletnek a betartására irányuló kötelezettség alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

E rendeletnek alkalmazásában:

▼M4

1. „Keltetőtojás”: olyan baromfitojás, amely a kombinált nómenklatúra 0407 00 11 és 0407 00 19 alfejezetébe tartozik, naposcsibe előállítására szolgál, fajta, kategória és típus szerint osztályozva van, és azonosítása e rendeletnek megfelelően történik.

2. „Naposcsibe”: élő baromfi, amelynek tömege legfeljebb 185 gramm, és a következő kategóriák Kombinált Nómenklatúrájának 0105 11 ►M6  , 0105 12 ◄ és 0105 19 alfejezetébe tartozik:

a) haszoncsirke: a következő típusok valamelyikébe tartozó naposcsibe:

i. húscsirke: hízlalásra és az ivarérett kor előtti levágásra szánt csirke;

ii. tojócsirke: étkezési tojás termelése céljából felnevelt csirke;

iii. kettős hasznosítású csirke: akár tojásrakásra, akár hízlalásra szánt csirke;

b) tenyészcsirke szülő: haszoncsirke előállítására szánt csirke;

c) tenyészcsirke nagyszülő: tenyészcsirke előállítására szánt csirke.

3. A „telep” jelentése a telep vagy a telep egy része, ahol a következő tevékenységek folynak:

a) tenyésztelep: olyan telep, ahol keltetőtojások termelése történik, amelyekből tenyészcsirke nagyszülőt, szülőt vagy haszoncsirkét állítanak elő;

b) szaporítótelep: olyan telep, ahol keltetőtojások termelése történik, amelyekből haszoncsirkét állítanak elő;

c) keltető: olyan létesítmény, ahol a tojások gépbe rakása, a naposcsibék keltetése és a csirkék ellátása történik.

4. „Kapacitás”: a keltetőgépekbe egyidejűleg behelyezhető keltetőtojások maximális száma, az összesítésből kimaradnak a bújtatók.

2. cikk

(1)  A keltetőtojások, illetve a csirkék forgalmazása és szállítása, valamint a keltetőtojások keltetése a Közösség területén kereskedelmi vagy üzleti céllal csak akkor engedélyezhető, ha betartják ennek a rendeletnek a rendelkezéseit.

(2)  Azok a tenyésztelepek, illetve szaporítótelepek, amelyek állatlétszáma kevesebb, mint 100, illetve azok a keltetők, amelyek kapacitása kisebb, mint 1 000 keltetőtojás, nem kötelesek betartani ezt a rendeletet.

3. cikk

A tagállam által kijelölt illetékes hatóságnak minden telepet nyilvántartásba kell vennie a telep kérésére, és azokat azonosítószámmal kell ellátnia.

Az azonosítószám visszavonható azoktól a telepektől, amelyek nem tartják be e rendelet rendelkezéseit.

4. cikk

Minden tagállamnak el kell küldenie legkésőbb ennek a rendeletnek a hatályba lépését követő három hónapon belül a többi tagállamnak és a Bizottságnak a területén található telepek listáját, amely tartalmazza a telep azonosítószámát, nevét és címét. Ennek a listának bármilyen módosításáról minden negyedév elején tájékoztatni kell a tagállamokat és a Bizottságot.

5. cikk

▼M3

(1)  A naposcsibe termelésére használt keltetőtojásokat egyedileg jelölik.

▼M3 —————

▼A1

(2)  A keltetőtojásokat olyan, tökéletesen tiszta csomagokban kell szállítani, amely csak azonos fajú, kategóriájú és típusú baromfitól és ugyanarról a telepről származó keltetőtojásokat tartalmaz, valamint amelyen legalább a következő felirat szerepel: „œufs à couver”, „broedeieren”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „αυγά προς εκκόλαψιν”„huevos para incubar”, „eggs for hatching”, „uova da cova”, „ovos para incubação”, „munia haudottavaksi”,„kläckägg” ►A2  , „násadová vejce”, „haudemunad”, „inkubējamas olas”, „kiaušiniai perinimui”, „keltetőtojás”, „bajd tat-tifqis”, „jaja wylęgowe”; „valilna jajca” vagy „násadové vajcia” ◄ , ►M7  „яйца за люпене”, „ouă puse la incubat”. ◄

▼B

►M3  (3) ◄   Az egyes importőr harmadik országokban hatályban lévő rendelkezések betartása érdekében az exportra szánt keltetőtojásokon és azok csomagolásán az e rendeletben előírtaktól eltérő információk is szerepelhetnek, feltéve, hogy nem téveszthetők össze az e rendeletben és a 2772/75/EGK rendeletben, valamint ez utóbbi végrehajtási rendeleteiben szereplőkkel.

▼A1

6. cikk

Harmadik országokból keltetőtojások csak akkor importálhatók, ha azokon legalább három mm nagyságú nyomtatott betűkkel szerepel a származási ország neve, valamint amelyen a következő felirat szerepel: „à couver”, „broedei”, „rugeaeg”, „Brutei”, „προς εκκόλαψιν”„para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubação”, „haudottavaksi”, illettve „för kläckning” ►A2  , „líhnutí”, „haue”, „inkubācija”, „perinimas”, „keltetésre”, „tifqis”, „do wylęgu”, „valjenje”, illettve „liahnutie” ◄ , ►M7  „за люпене”, „incubare”. ◄ A csomagok csak azonos fajú, kategóriájú és típusú baromfitól, valamint ugyanabból az országból és feladótól származó keltetőtojásokat tartalmazhatnak, és azokon legalább a következő adatoknak kell szerepelniük:

a) a tojásokon feltüntetett információk;

b) az a baromfifaj, amelytől a tojások származnak;

c) a feladó neve vagy cégneve, valamint címe.

▼M3

7. cikk

Minden keltetőnek egy vagy több nyilvántartást kell vezetnie, amelyben a következő adatokat tüntetik fel fajta, kategória (tenyészcsirke nagyszülő, szülő vagy haszoncsirke) és típus (húscsirke, tojótyúk vagy kettős hasznosítású) szerint:

a) a tojások keltetőgépbe helyezésének dátuma, a keltetett tojások száma, és annak a telepnek az azonosítószáma, ahol a keltetőtojásokat előállították;

b) a kikelés dátuma és a ténylegesen felhasználásra kerülő naposcsibék száma;

c) a keltetőgépből kivett keltetett tojások száma és a vásárló adatai.

8. cikk

A keltetőgépből kivett keltetett tojások emberi fogyasztásra nem, csak egyéb célra hasznosíthatók. A 2772/75/EGK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének értelmében ipari tojásként felhasználhatók.

▼B

9. cikk

▼M3

(1)  Minden keltetőállomásnak havonta tájékoztatnia kell a tagállam illetékes hatóságát fajtánkénti, kategóriánkénti és típusonkénti bontásban a keltetésre berakott tojások számáról, és a ténylegesen kikelt naposcsibék számáról.

▼B

(2)  A tenyészcsirke nagyszülőpár, illetve a szülőpár állományába tartozó egyedek statisztikai adatairól a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően alkalmazott szabályok és feltételek szerint kell jelentést kérni, ahogy azoknak a telepeknek az esetében kell eljárni, amelyekre nem vonatkoznak az 1. bekezdésben foglaltak.

10. cikk

(1)  A tagállamoknak, amint a 9. cikkben meghatározott adatokat megkapták és feldolgozták, havi összesítést kell benyújtaniuk a Bizottsághoz az előző havi adatok alapján. ►M5  Németország felhatalmazást kap arra, hogy 1991. január 1. utánra halassza a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén működő keltetők havi adatainak összegyűjtését, és az 1991. évre vonatkozó adatokat legkésőbb négy hónappal a referenciahónapot követően nyújtsa be. ◄

Továbbá a tagállamok által benyújtott összesítésnek tartalmaznia kell az adott hónapban importált és exportált csibék számát a baromfi fajának, kategóriájának és típusának megfelelő bontásban.

(2)  A Bizottság egyezteti és felhasználja az összegzett információkat. Erről a tagállamokat is értesíti.

11. cikk

(1)  A naposcsibéket a baromfi faja, típusa és kategóriája szerint kell csomagolni.

(2)  A dobozok csak egyazon keltetőből származó naposcsibéket tartalmazhatnak, és legalább a keltető azonosítószámának szerepelnie kell rajtuk.

12. cikk

A harmadik országból származó naposcsibék importjára csak akkor kerülhet sor, ha a 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően vannak csoportosítva. A dobozok csak egyazon országból és feladótól származó naposcsibéket tartalmazhatnak, és legalább a következő adatoknak szerepelniük kell rajtuk:

a) a származási ország neve;

b) a baromfifaj, amelyhez a naposcsibék tartoznak;

c) a feladó neve vagy cégneve és címe.

13. cikk

(1)  Minden egyes tétel szállításra váró keltetőtojáshoz, illetve naposcsibéhez kísérő okmányokat kell készíteni, amelynek legalább a következő adatokat tartalmaznia kell:

a) a telep neve vagy cégneve és címe, valamint azonosítószáma;

b) a keltetőtojások, illetve naposcsibék száma a baromfi faja, kategóriája és típusa szerint;

c) az elszállítás dátuma;

d) a címzett neve és címe.

(2)  A harmadik országból importált keltetőtojások és naposcsibék tételei esetében a telep azonosítószáma helyébe a származási ország nevét kell írni.

14. cikk

Az e rendeletben meghatározott jelöléseket olvashatóan kell feltüntetni.

Ezeknek a jelöléseknek és a kísérő okmányoknak a megszövegezését a Közösség legalább egy nyelvén kell elvégezni.

15. cikk

Az egyes importőr harmadik országban hatályban levő intézkedések betartása érdekében az exportra szánt csomagolásokon az e rendeletben előírtakon kívül más adatok is szerepelhetnek, feltéve, hogy azok nem téveszthetők össze az e rendeletben meghatározottakkal.

16. cikk

Az e rendeletben szereplő rendelkezések betartását az egyes tagállamok által kijelölt hivataloknak kell ellenőrizniük. Ezeknek a hivataloknak a listáját el kell juttatni a többi tagállamhoz és a Bizottsághoz legkésőbb egy hónappal e rendelet hatályba lépése előtt. Ennek a listának bármilyen módosításáról értesíteni kell a többi tagállamot és a Bizottságot.

17. cikk

E rendeletnek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 2771/75/EGK rendelet 17. cikkében, illetve amennyiben az megfelelőbb, a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében meghatározott eljárás alapján kell meghozni.

18. cikk

(1)  A tagállamoknak meg kell tenniük valamennyi szükséges intézkedést a 9. cikk szerint szolgáltatott információk titkosságának és bizalmas jellegének megőrzése érdekében.

(2)  A nyilvántartásokba bejegyzett adatokat csak az e rendelet alkalmazásáért felelős hatóságok használhatják fel.

19. cikk

(1)  A 225/73/EGK rendelettel ( 4 ) módosított, a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról szóló, 1972. június 27-i 1349/72/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) hatályát veszti.

(2)  Az 1. bekezdés által hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni.

20. cikk

Ez a rendelet 1975. november 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) HL L 282., 1975.11.1., 49. o.

( 2 ) HL L 282., 1975.11.1., 77. o.

( 3 ) HL C 128., 1995.6.9., 39. o.

( 4 ) HL L 27., 1973.2.1., 16. o.

( 5 ) HL L 148., 1972.6.30., 7. o