2022.4.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 120/5


A TANÁCS (EU) 2022/659 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. április 21.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 329/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. augusztus 30-i (EU) 2017/1509 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 47. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. augusztus 30-án elfogadta az (EU) 2017/1509 rendeletet.

(2)

A Tanács a 2017. július 17-i következtetéseiben kijelentette, hogy az Unió fontolóra fogja venni további megfelelő lépések megtételét – mindenekelőtt újabb autonóm korlátozó intézkedések bevezetése révén – a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (a továbbiakban: KNDK) azon fellépéseire válaszul, amelyek aláássák a globális nonproliferációs és leszerelési rendszert.

(3)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) 2017. december 22-én elfogadta az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanács 2397 (2017) sz. határozatot (a továbbiakban: ENSZ BT-határozat), amelyben megerősítette, hogy a KNDK nem hajthat végre további, ballisztikusrakéta-technológián alapuló rakétakilövéseket, nukleáris kísérleteket vagy bármilyen egyéb provokációt; haladéktalanul be kell szüntetnie a ballisztikusrakéta-programjával kapcsolatos valamennyi tevékenységét, és az említettekkel összefüggésben meg kell újítania a ballisztikus rakéták fellövésére vonatkozó moratórium melletti korábbi elkötelezettségét, maradéktalanul, valamint ellenőrizhető és visszafordíthatatlan módon fel kell hagynia valamennyi nukleáris fegyverével és meglévő nukleáris programjával, továbbá maradéktalanul, valamint ellenőrizhető és visszafordíthatatlan módon fel kell hagynia a tömegpusztító fegyverekkel és az egyéb meglévő ballisztikusrakéta-programjaival.

(4)

A KNDK 2022. március 24-én interkontinentális ballisztikus rakétát indított. 2022. január 5. és március 24. között a KNDK legalább tizenkét alkalommal indított rakétákat.

(5)

2022. március 25-én az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, amelyben elítélte, hogy a KNDK 2022. március 24-én interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt fel, mivel ez számos ENSZ BT-határozat megsértésének minősül, és komoly fenyegetést jelent a nemzetközi és regionális békére és biztonságra nézve. A nyilatkozatot felszólította a KNDK-t, hogy tartózkodjon minden olyan további fellépéstől, amely fokozhatja a nemzetközi vagy regionális feszültségeket, illetve hogy tartsa be az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait azáltal, hogy maradéktalanul, valamint ellenőrizhető és visszafordíthatatlan módon felhagy valamennyi nukleáris fegyverével, más tömegpusztító fegyvereivel, ballisztikusrakéta-programjaival és meglévő nukleáris programjaival, továbbá haladéktalanul beszünteti az ezekkel kapcsolatos összes tevékenységét. A főképviselő kijelentette továbbá, hogy az Unió készen áll arra, hogy szükség esetén végrehajtsa és kiegészítse az ENSZ BT által az interkontinentális ballisztikus rakéta 2022. március 24-i fellövésére válaszul hozható intézkedéseket.

(6)

Tekintettel arra, hogy a KNDK a vonatkozó ENSZ BT-határozatokat megsértve és azokat nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyva tovább folytatja a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos tevékenységeit, nyolc személyt és négy szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek az (EU) 2017/1509 rendelet XV. és XVI. mellékletében szereplő jegyzékeibe.

(7)

Az (EU) 2017/1509 rendelet XV. és XVI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1509 rendelet XV. és XVI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


(1)  HL L 224., 2017.8.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/1509 rendelet XV. és XVI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A XV. mellékletben „A 34. cikk (1) és (3) bekezdésében említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke” cím alatti „a) A 34. cikk (4) bekezdésének a) pontjával összhangban jegyzékbe vett természetes személyek” alcím az alábbi bejegyzésekkel egészül ki:

 

Név

Névváltozat

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel időpontja

Indokolás

„28.

KIM Su Gil

KIM Su-Gil

Születési idő: 1950

Állampolgárság: DPRK (KNDK)

Neme: férfi

2022.4.21.

A Koreai Néphadsereg Általános Politikai Osztályának (Korean People’s Army General Political Bureau) korábbi igazgatójaként (2018 és 2021 között) és az Államügyi Bizottság (State Affairs Commission) korábbi tagjaként (2019 és 2021 között) felelős volt a Koreai Munkáspárt (Korean Workers’ Party) olyan döntéseinek végrehajtásáért, amelyek az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) és 2397 (2017) sz. határozatait megsértve nukleáris és ballisztikai programok kidolgozásához kapcsolódtak.

29.

JON Il Ho

JON Il-Ho

Születési idő: 1955 vagy 1956

Állampolgárság: DPRK (KNDK)

Neme: férfi

2022.4.21.

„A nemzetvédelmi tudomány vezető tisztviselőjeként” jelentős szerepet tölt be a KNDK tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak kidolgozásában, illetve felelős ezek kidolgozásáért. 2019. augusztusi előléptetését követően vezérezredes, a Február 16-i Tudomány és Technológia Díj (February 16 Science and Technology Prize) kitüntetettje, az Automatizálási Kutatóintézet (Research Institute of Automation) igazgatója és a Kim Chaek Műszaki Egyetem (Kim Chaek University of Technology) intézetigazgatója, valamint a Munkáspárt Központi Bizottsága (Central Committee of the Workers’ Party) egyik osztályának igazgatóhelyettese, aki közreműködött a Hvaszong-14 típusú interkontinentális ballisztikus rakéták 2017. július 4-i és július 28-i indításában, valamint 2017 és 2019 során, illetve 2020 márciusában a legtöbb további ballisztikusrakéta-indításban.

30.

JONG Sung Il

JONG Sung-Il

Születési idő: 1961.3.20.

Útlevélszám: 927240105

Állampolgárság: DPRK (KNDK)

Neme: férfi

2022.4.21.

„Magas rangú párttisztviselőként” és „a nemzetvédelmi tudomány vezető tisztviselőjeként”, valamint egy ENSZ-tagállam szerint a Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága Hadianyag-ipari Osztályának (Munitions Industry Department of the Central Committee of Workers’ Party of Korea) korábbi igazgatóhelyetteseként jelentős szerepet tölt be a KNDK tömegpusztító fegyverekkel, különösen ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjainak kidolgozásában, illetve felelős ezek kidolgozásáért. Jelen volt a Hvaszong-14 típusú interkontinentális ballisztikus rakéták 2017. július 4-i és július 28-i próbaindításánál, valamint a 2019. augusztus 24-i és 2019. szeptember 10-i ballisztikusrakéta/nagyméretű rakéta-sorozatvető-indításoknál is.

31.

YU Jin

YU Jin

Születési idő: 1960

Állampolgárság: DPRK (KNDK)

Neme: férfi

2022.4.21.

A Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága (Central Committee of Workers’ Party of Korea) Hadianyag-ipari Osztályának (Munitions Industry Department) igazgatójaként, illetve a Központi Bizottság Politikai Osztályának (Political Bureau) póttagjaként felelősség terheli a KNDK nukleáris és ballisztikai vonatkozású, tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak kidolgozásában játszott jelentős szerepe miatt. Az interkontinentális ballisztikus rakéta 2022. márciusi fellövését megelőzően ő kísérte Kim Jong Unt a Nemzeti Űrtechnológia-fejlesztési Hivatalban (National Aerospace Development Administration) tett látogatásakor, és részt vett a beszámolók szerint új fegyverrendszereket bemutató 2021-es Nemzetvédelmi Kiállításon (National Defence Exhibition). Igazgatóhelyettesi minőségében jelen volt a Hvaszong-14 típusú interkontinentális ballisztikus rakéták 2017. július 4-i és július 28-i próbaindításánál, valamint egy 2019. július 22-i szemle alkalmával, melynek során Kim Jong Un egy olyan nukleáris robbanófejek szállítására lehetségesen alkalmas új típusú tengeralattjárót tekintett meg, amellyel kapcsolatban a KNDK azt jelezte, hogy az a tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéta bevetésének „stratégiai” céljára szolgál; jelen volt továbbá a 2019. július 25-i és július 30-i, illetve 2019. augusztus 2-i ballisztikusrakéta-indításoknál is.”

2.

Az XVI. mellékletben „A 34. cikk (1) és (3) bekezdésében említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke” cím alatti „a) Természetes személyek” alcím az alábbi bejegyzésekkel egészül ki:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel időpontja

A jegyzékbe vétel okai

„25.

PAK Hwa Song

más néven PAK Hwa-Song

A CONGO ACONDE vállalat társalapítója

Születési hely: DPRK (KNDK)

Útlevélszám: 654331357

Állampolgárság: DPRK (KNDK)

Neme: férfi

Cím: Kongói Demokratikus Köztársaság (DRC)

2022.4.21.

Pak Hwa Song szankciók kijátszásában vesz részt, és felelősség terheli a KNDK nukleáris és ballisztikai programjainak pénzügyi támogatásáért. Társalapítója a CONGO ACONDE vállalatnak, amely a PAEKHO TRADING CORPORATION fedőcége. A PAEKHO részt vesz szobrok számos szubszaharai országba irányuló kivitelében, megsértve ezzel az idevágó ENSZ-szankciókat. Pak emellett bankszámlát nyitott egy kameruni székhelyű bank lubumbashi fiókjában, megsértve ezzel az idevágó ENSZ BT-határozatokat. Pak Hwang Kil Su munkatársa. Olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, amelyek a KNDK-beli rezsimet és nukleáris programjait támogatják.

26.

HWANG Kil Su

más néven HWANG Kil-Su

A CONGO ACONDE vállalat társalapítója

Születési hely: DPRK (KNDK)

Útlevélszám: 654331363

Állampolgárság: DPRK (KNDK)

Neme: férfi

Cím: Kongói Demokratikus Köztársaság (DRC)

2022.4.21.

Hwang Kil Su szankciók kijátszásában vesz részt, és felelősség terheli a KNDK nukleáris és ballisztikai programjainak pénzügyi támogatásáért. Társalapítója a CONGO ACONDE vállalatnak, amely a PAEKHO TRADING CORPORATION fedőcége. A PAEKHO részt vesz szobrok számos szubszaharai országba irányuló kivitelében, megsértve ezzel az idevágó ENSZ-szankciókat. Hwang emellett bankszámlát nyitott egy kameruni székhelyű bank lubumbashi fiókjában, megsértve ezzel az idevágó ENSZ BT-határozatokat. Hwang Pak Hwa Song munkatársa. Olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, amelyek a KNDK-beli rezsimet és nukleáris programjait támogatják.

27.

IM Song Sun

más néven IM Song-Sun

Állampolgárság: DPRK (KNDK)

Neme: férfi

2022.4.21.

Az ENSZ által jegyzékbe vett Mansudae Overseas Project (MOP) Group fedőcége, a Corman Construction Company (Tong Bang) képviselőjeként Im Song Sun szankciók kijátszásában vesz részt, megsértve ezzel az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016), a 2321 (2016), a 2356 (2017), a 2371 (2017), a 2375 (2017) vagy a 2397(2017) sz. ENSZ BT-határozat rendelkezéseit. Szenegálban irányította az említett vállalat által végzett építkezést, és kifizetésekben részesült a MOP-nak és a Corman Construction-nek odaítélt szerződések alapján, ezért felelősség terheli a KNDK nukleáris és ballisztikai programjait támogató pénzügyi tevékenységekért.

28.

CHOE Song Chol

más néven CHOE Song-Chol

Állampolgárság: DPRK (KNDK)

Neme: férfi

2022.4.21.

Az ENSZ által jegyzékbe vett Mansudae Overseas Project Group fedőcége, a Corman Construction Company (Tong Bang) képviselőjeként Choe Song Chol szankciók kijátszásában vesz részt, megsértve ezzel az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016), a 2321 (2016), a 2356 (2017), a 2371 (2017), a 2375 (2017), vagy a 2397 (2017) sz. ENSZ BT-határozat rendelkezéseit. Szenegálban irányította az említett vállalat által végzett építkezést, és kifizetésekben részesült a MOP-nak és a Corman Construction-nek odaítélt szerződések alapján, ezért felelősség terheli a KNDK nukleáris és ballisztikai programjait támogató pénzügyi tevékenységekért.”

3.

A XVI. mellékletben „A 34. cikk (1) és (3) bekezdésében említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke” cím alatti „b) Jogi személyek, szervezetek és szervek” alcím az alábbi bejegyzésekkel egészül ki:

 

Név (és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel időpontja

A jegyzékbe vétel okai

„5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC

Cím: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea

2022.4.21.

Az Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC az eritreai védelmi erők (Eritrean Defense Forces) felügyelete vagy irányítása alá tartozik, és székhelye az Asha Golgol Katonai Műszaki Központ (Asha Golgol Military Technical Center) épületegyüttesén belül található, amelyet polgári, katonai és félkatonai felszerelések gyártására, átalakítására vagy javítására használnak. Részt vesz a szankciók kijátszásában, és felelősség terheli a KNDK nukleáris és ballisztikai programjainak támogatásáért, mivel 2016 júliusában a KNDK-ból származó katonai kommunikációs berendezések Kínából érkező szállítmányának szándékolt címzettjeként került azonosításra. Az érintett berendezések többsége a GLOCOM-tól, egy katonai átviteli berendezések értékesítésére szakosodott KNDK-beli vállalattól származott, amely kapcsolatban áll a KNDK hírszerző szolgálataival, ezáltal sértve különösen a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatot.

6.

Korea General Corporation for External Construction (Névváltozatok: KOGEN, GENCO)

Cím: Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

2022.4.21.

A Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) – a Naenara hivatalos észak-koreai internetes portál ismertetője szerint – külföldön működő hivatásos építőipari vállalatként szakmunkásokat foglalkoztat kiküldetés keretében, és projekteket valósított meg az Egyesült Arab Emírségekben, Kuvaitban, Katarban, Jemenben, Oroszországban, Líbiában és Mongóliában. Helyi fióktelepeket is létrehozott, például Zambiában. A KOGEN ennélfogva szankciók kijátszásában vesz részt, és felelősség terheli a KNDK nukleáris és ballisztikai programjainak pénzügyi támogatásáért, mivel a külföldre kiküldött munkavállalók bérének egészét vagy egy részét átutalja a rezsimnek, ami a 2397 (2017) sz. ENSZ BT-határozat értelmében tiltott gyakorlat.

7.

Chilsong Trading Corporation

Cím: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

2022.4.21.

A Chilsong Trading Corporation a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat megsértésével szankciók kijátszásában vesz részt, és felelősség terheli a KNDK nukleáris és ballisztikai programjainak támogatásáért, mivel nevezetesen egy KNDK-beli állampolgár, CHOE Jin-myong képviseli, aki katonai kommunikációs berendezéseket forgalmaz és tárgyalásokat folytatott a DAERYONGGANG TRADING CORPORATION-nel, amely az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa által jegyzékbe vett szervezet (2009. július 16.).

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(Névváltozat: Joson Paekho Muyok Hoesa)

Cím: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

2022.4.21.

A Paekho Trading Corporation olyan művészeti vállalat, amely szobrok készítésében vesz részt külföldön, a Paekho Art Studio által készített műalkotások kivitelével foglalkozik, továbbá elősegíti az illegális munkavégzést és a nemzetközi pénzügyi rendszerekhez való hozzáférést. Kifejezetten a fejlesztési támogatásokat és hiteleket, valamint a helyhatósági projektekre elkülönített közvetlen külföldi befektetéseket célozza meg. Ennélfogva szankciók kijátszásában vesz részt, és felelősség terheli a KNDK nukleáris és ballisztikai programjainak pénzügyi támogatásáért.”