2022.9.12.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 235/30


A TANÁCS (KKBP) 2022/1506 HATÁROZATA

(2022. szeptember 9.)

az uniós korlátozó intézkedésekre vonatkozó információk terjesztésének javítása érdekében az információtechnológiai eszközök fejlesztésének támogatását célzó európai uniós fellépésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 29. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 215. cikke alapján elfogadott korlátozó intézkedések az Unió külső tevékenysége tekintetében alapvető fontosságú külpolitikai eszközt jelentenek.

(2)

Az Unióban hatályban lévő korlátozó intézkedésekre vonatkozó információk széles körű terjesztése és az azokhoz való könnyű hozzáférés, valamint a tagállamok, az érdekelt felek és a Bizottság közötti információcsere ezen intézkedések hatékonyságának alapvető feltétele.

(3)

Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív háborúja rávilágított arra, hogy sürgős fellépésre van szükség annak érdekében, hogy a tagállamok és a gazdasági szereplők megfelelőbben végre tudják hajtani a 2022. február 24. óta elfogadott korlátozó intézkedéseket. A korlátozó intézkedések tényleges végrehajtása iránti fokozottabb igény, a korlátozó intézkedések példa nélküli hatálya és jellege által támasztott új követelmények, valamint az ezen intézkedések végrehajtása érdekében a tagállamok, az érdekelt felek és a Bizottság közötti biztonságos kommunikáció és szoros együttműködés szükségessége új, illetve továbbfejlesztett és biztonságosabb információtechnológiai eszközöket igényel.

(4)

A közös kül- és biztonságpolitika keretében megvalósuló operatív fellépéssel sürgősen támogatni kell a szükséges alkalmazások és adatbázisok fejlesztését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Célkitűzés és hatály

(1)   Az Unió támogatja az Unióban hatályban lévő korlátozó intézkedésekre vonatkozó információk biztosításához és – különösen a végrehajtásukban részt vevő gazdasági szereplők számára – az ilyen információkhoz való könnyű hozzáférés biztosításához szükséges alkalmazások és adatbázisok, valamint a tagállamok, az érdekelt felek és a Bizottság közötti biztonságos információcserét lehetővé tevő információtechnológiai eszközök fejlesztését.

(2)   Ezeknek a korszerűsített információtechnológiai eszközöknek különösen a tagállamok jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítését kell támogatniuk, újabb kötelezettségek létrehozása nélkül. A nemzeti közigazgatásokra nézve jelentős következményekkel járó jelentéstételi szabályokról adott esetben a Tanácson belül konzultációt kell folytatni.

2. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az 1. cikkben említett fellépés végrehajtására szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 450 000 EUR.

(2)   Minden kiadást a Bizottság kezel, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak megfelelően.

3. cikk

Bizalmas üzleti adatok

A szankciók végrehajtását segítő korszerűsített információtechnológiai eszközök fejlesztése során a Bizottság biztosítja a bizalmas üzleti adatok alkalmas technikai biztosítékokkal történő megfelelő védelmét.

4. cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2024. december 31-ig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2022. szeptember 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. SÍKELA