2021.5.6.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 158/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/732 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. január 26.)

a 667/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a vizsgálati tisztviselő által az Európai Értékpapírpiaci Hatósághoz benyújtandó ügyirat tartalma, az ideiglenes határozatokkal kapcsolatos meghallgatáshoz való jog, valamint a pénzbírságok és időszakos kényszerítő bírságok kiszabása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 64. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 648/2012/EU rendeletet módosította az (EU) 2019/834 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2). A módosítások többek között érintették a pénzügyi szerződő fél fogalommeghatározását, a vizsgálattal érintett személyeknek a vizsgálati ügyiratba való betekintési jogát, az olyan kereskedési adattár által fizetendő pénzbírságokat, amely szándékosan vagy gondatlanságból elkövette a 648/2012/EU rendelet I. mellékletében felsorolt jogsértések valamelyikét, valamint az esetlegesen időszakos kényszerítő bírsággal sújtott személyek meghallgatáshoz való jogát.

(2)

A 648/2012/EU rendelet 64. cikkének (7) bekezdése alapján elfogadott 667/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a továbbiakban: ESMA) által a kereskedési adattárakra kiszabott pénzbírságok eljárási szabályait, köztük a védelemhez való jogra vonatkozó szabályokat rögzíti. Mivel a 648/2012/EU rendeletben az (EU) 2019/834 rendelettel bevezetett módosítások az említett eljárási szabályokat érintik, biztosítani kell, hogy a módosításokat a 667/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet is tükrözze.

(3)

Biztosítani kell az átláthatóságot az ESMA által a 648/2012/EU rendelet 64. cikkével összhangban kijelölt vizsgálatvezető, valamint maga az ESMA között. Az átláthatóság feltételezi, hogy a vizsgálatvezető ügyirata tartalmazza a vizsgálattal érintett személyek beadványait, valamint az e beadványokat megalapozó megállapítások közlését.

(4)

A 648/2012/EU rendelet 67. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerint olyan esetekben, amikor sürgős intézkedés szükséges, az ESMA a vizsgálattal érintett vagy eljárás alá vont személyek előzetes meghallgatása nélkül ideiglenes határozatot fogadhat el. Az ESMA ideiglenes határozat elfogadására való jogosultságának eredményes alkalmazása érdekében a vizsgálattal érintett személy nem élhet az iratbetekintés vagy a meghallgatás jogával azelőtt, hogy a vizsgálatvezető benyújtja a megállapításait tartalmazó ügyiratot az ESMA-hoz, vagy azelőtt, hogy az ESMA ideiglenes határozatot fogad el. A védelemhez való jog tiszteletben tartása érdekében azonban a vizsgálattal érintett személyek számára biztosítani kell az iratbetekintés jogát közvetlenül azután, hogy a vizsgálatvezető benyújtotta a megállapításait közlő ügyiratot az ESMA-hoz, továbbá a meghallgatás jogát a lehető leghamarabb azután, hogy az ESMA meghozta ideiglenes határozatát.

(5)

A 648/2012/EU rendelet 68. cikkének (5) bekezdése szerint az ESMA által beszedett pénzbírságok és időszakos kényszerítő bírságok összege az Európai Unió általános költségvetését illeti. Az ESMA által beszedett pénzbírságok és időszakos kényszerítő bírságok összegét a bírságok jogerős megállapításáig kamatozó számlán kell elhelyezni. Az egyes pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő bírságot kiszabó határozatokhoz kapcsolódóan az ESMA által beszedett összeget külön számlán vagy alszámlán kell elhelyezni annak érdekében, hogy a nyomonkövethetőség a vonatkozó határozat jogerőre emelkedéséig biztosított legyen.

(6)

A 667/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Annak érdekében, hogy az ESMA azonnal és eredményesen gyakorolhassa felügyeleti és végrehajtási hatásköreit, ennek a rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 667/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A vizsgálati tisztviselő által az ESMA-hoz benyújtandó teljes ügyiratnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

a)

a megállapítások közlése és a vizsgálattal érintett személynek címzett megállapításközlés egy példánya,

b)

a vizsgálattal érintett személy írásbeli beadványainak egy példánya,

c)

a szóbeli meghallgatások jegyzőkönyve.”;

2.

a rendelet a következő 3a. cikkel egészül ki:

„3a. cikk

Az ESMA általi meghallgatáshoz való jog felügyeleti intézkedésekre vonatkozó ideiglenes határozatok tekintetében

(1)   A 2. és 3. cikktől eltérve az e cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni, ha az ESMA a 648/2012/EU rendelet 67. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti ideiglenes határozatot fogad el.

(2)   A vizsgálati tisztviselő a megállapításait tartalmazó ügyiratot benyújtja az ESMA-hoz, és haladéktalanul értesíti a vizsgálattal érintett személyt a megállapításairól, azonban nem ad lehetőséget az érintett személynek, hogy beadványokat nyújtson be. A vizsgálati tisztviselő megállapításközlése tartalmazza azokat a tényeket, amelyek a 648/2012/EU rendelet I. mellékletében felsorolt jogsértést vagy jogsértéseket képezhetnek, valamint az e jogsértéseket súlyosbító vagy enyhítő tényezőket is.

A vizsgálati tisztviselő kérésre biztosítja az iratbetekintés lehetőségét a vizsgálattal érintett személy számára.

(3)   Amennyiben az ESMA úgy ítéli meg, hogy a vizsgálati tisztviselő megállapításközlésében foglalt tények nem képeznek a 648/2012/EU rendelet I. mellékletében felsorolt jogsértést, határoz a vizsgálat lezárásáról, és a határozatról értesíti a vizsgálattal érintett személyt.

(4)   Amennyiben az ESMA azt állapítja meg, hogy a vizsgálattal érintett személy a 648/2012/EU rendelet I. mellékletében felsorolt jogsértések közül egyet vagy többet elkövetett, és ideiglenes határozatot fogad el a 648/2012/EU rendelet 73. cikke (1) bekezdésének a), c) és d) pontjában meghatározott felügyeleti intézkedések alkalmazásáról, haladéktalanul értesíti a vizsgálattal érintett személyt ezen ideiglenes határozatról.

Az ESMA észszerű határidőt szab a vizsgálattal érintett személyek számára az ideiglenes határozattal kapcsolatos írásbeli beadványok benyújtására. Az említett határidő lejárta után beérkezett írásbeli beadványokat az ESMA nem köteles figyelembe venni.

Az ESMA kérésre biztosítja az iratbetekintés lehetőségét a vizsgálattal érintett személy számára.

Az ESMA szóbeli meghallgatásra hívhatja a vizsgálattal érintett személyeket. A vizsgálattal érintett személyt ügyvédei vagy az ESMA által elfogadott más, megfelelően képesített személyek segíthetik. A szóbeli meghallgatások nem nyilvánosak.

(5)   Az ESMA az ideiglenes határozat elfogadását követően a lehető leghamarabb meghallgatja a vizsgálattal érintett személyt, és jogerős határozatot fogad el.

Amennyiben az ESMA a teljes ügyirat alapján, valamint a vizsgálattal érintett személy meghallgatását követően úgy ítéli meg, hogy a vizsgálattal érintett személy a 648/2012/EU rendelet I. mellékletében felsorolt jogsértések közül egyet vagy többet elkövetett, megerősítő határozatot fogad el a 648/2012/EU rendelet 73. cikke (1) bekezdésének a), c) és d) pontjában meghatározott felügyeleti intézkedések közül egy vagy több alkalmazásáról. Az ESMA haladéktalanul értesíti az érintett személyt e határozatról.

Amennyiben az ESMA jogerős határozata nem erősíti meg az ideiglenes határozatot, az ideiglenes határozatot hatályon kívül helyezettnek kell tekinteni.”;

3.

a 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Jogerőssé válásukig az ESMA által beszedett pénzbírságok és időszakos kényszerítő bírságok az ESMA számvitelért felelős tisztviselője által nyitott kamatozó számlán kerülnek elhelyezésre. Abban az esetben, ha az ESMA egyidejűleg több pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő bírságot szed be, az ESMA számvitelért felelős tisztviselője gondoskodik az egyes bírságok külön számlán vagy alszámlán történő elhelyezéséről. A befizetett összegek nem számolhatók el az ESMA költségvetésében, és nem tarthatók nyilván költségvetési összegként.”;

b)

a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az ESMA számvitelért felelős tisztviselője rendszeres időközönként jelentést tesz az Európai Bizottság A Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága számvitelért felelős tisztviselőjének a pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok összegéről és azok státuszáról.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. január 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelete (2019. május 20.) a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 141., 2019.5.28., 42. o.).

(3)  A Bizottság 667/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 13.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattárakra kiszabott pénzbírságok eljárási szabályai, köztük a védelemhez való jogra vonatkozó szabályok és a határidők tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 179., 2014.6.19., 31. o.).