2021.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 458/521


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2296 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. december 21.)

a Tunéziai Köztársaság által kiállított Covid19-igazolványoknak az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal való egyenértékűségének az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog előmozdítása céljából történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/953 rendelet meghatározza az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (a továbbiakban: uniós digitális Covid-igazolvány) kiállítására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó keretet azzal a céllal, hogy megkönnyítse a birtokosai számára a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását a Covid19-világjárvány idején. Hozzájárul továbbá a szabad mozgásra vonatkozó, a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az uniós joggal összhangban a tagállamok által bevezetett korlátozások fokozatos és koordinált módon történő feloldásának megkönnyítéséhez.

(2)

Az (EU) 2021/953 rendelet lehetővé teszi a harmadik országok által uniós polgárok és családtagjaik számára kiállított Covid19-igazolványok elfogadását, amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy az említett Covid19-igazolványokat olyan szabványoknak megfelelően állították ki, amelyeket az említett rendelet alapján megállapítottakkal egyenértékűnek kell tekinteni. Ezen túlmenően az (EU) 2021/954 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban a tagállamoknak alkalmazniuk kell az (EU) 2021/953 rendeletben meghatározott szabályokat azokra a harmadik országbeli állampolgárokra, akik nem tartoznak az említett rendelet hatálya alá, de jogszerűen tartózkodnak vagy rendelkeznek lakóhellyel a területükön, és az uniós joggal összhangban jogosultak más tagállamokba utazni. Ezért az e határozatban megállapított egyenértékűségi megállapításokat alkalmazni kell a Tunéziai Köztársaság által uniós polgárok és családtagjaik számára kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokra. Ehhez hasonlóan az (EU) 2021/954 rendelet alapján ezeket az egyenértékűségi megállapításokat alkalmazni kell a Tunéziai Köztársaság által a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára az említett rendeletben meghatározott feltételek értelmében kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokra is.

(3)

A Tunéziai Köztársaság 2021. november 1-jén részletes tájékoztatást nyújtott a Bizottságnak az „EVAX” elnevezésű rendszer szerinti interoperábilis, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványok kiállításáról. A Tunéziai Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy úgy véli, hogy a Covid19-igazolványait olyan szabványnak és technológiai rendszernek megfelelően állítják ki, amely interoperábilis az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszerrel, és amely lehetővé teszi az igazolványok hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését. E tekintetben a Tunéziai Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Tunéziai Köztársaság által az „EVAX” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványok tartalmazzák az (EU) 2021/953 rendelet mellékletében meghatározott adatokat.

(4)

A Tunéziai Köztársaság továbbá arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy elfogadja a tagállamok és az EGT-országok által az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított, oltásra és nukleinsav-amplifikációs tesztre vonatkozó igazolványokat.

(5)

A Tunéziai Köztársaság kérésére a Bizottság 2021. december 7-én technikai teszteket végzett, amelyek igazolták, hogy a Tunéziai Köztársaság a Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokat az „EVAX” rendszerrel összhangban állítja ki, amely interoperábilis az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszerrel, és lehetővé teszi azok hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését. A Bizottság továbbá megerősítette, hogy a Tunéziai Köztársaság által az „EVAX” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványok tartalmazzák a szükséges adatokat.

(6)

Ezenfelül a Tunéziai Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy interoperábilis oltási igazolványokat állít ki Covid19-oltóanyagokra vonatkozóan. Ezek az oltóanyagok jelenleg a következők: Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen Covid19-oltóanyag, CoronaVac, BBIBP-CorV, Sputnik V és Hayat-Vax.

(7)

A Tunéziai Köztársaság továbbá arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy sem nukleinsav-amplifikációs tesztekre, sem antigén gyorstesztekre vonatkozóan nem állít ki interoperábilis tesztigazolványokat.

(8)

Ezenkívül a Tunéziai Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem állít ki interoperábilis gyógyultsági igazolványokat.

(9)

A Tunéziai Köztársaság arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy az igazolványok Tunéziában történő ellenőrzése során az igazolványokban szereplő személyes adatokat csak a birtokos oltásának, teszteredményének vagy gyógyultságának ellenőrzése és megerősítése céljából lehet kezelni, és azokat azt követően nem őrzik meg.

(10)

Ezért teljesülnek az annak megállapításához szükséges elemek, hogy a Tunéziai Köztársaság által az „EVAX” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokat az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

(11)

Ezért a Tunéziai Köztársaság által az „EVAX” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokat az (EU) 2021/953 rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett feltételek értelmében el kell fogadni.

(12)

Ahhoz, hogy ez a határozat működőképes legyen, a Tunéziai Köztársaságot hozzá kell kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez.

(13)

Az uniós érdekeknek különösen a népegészségügy terén történő védelme érdekében a Bizottság élhet azzal a hatáskörével, hogy felfüggeszti e határozat alkalmazását, illetve hatályon kívül helyezi azt, ha már nem teljesülnek az (EU) 2021/953 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek.

(14)

Annak érdekében, hogy a Tunéziai Köztársaságot a lehető leggyorsabban hozzá lehessen kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez, ennek a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba kell lépnie.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2021/953 rendelet 14. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tunéziai Köztársaság által az „EVAX” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokat az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog előmozdítása céljából egyenértékűnek kell tekinteni az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal.

2. cikk

A Tunéziai Köztársaságot hozzá kell kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 211., 2021.6.15., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/954 rendelete (2021. június 14.) a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területein jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről (HL L 211., 2021.6.15., 24. o.).