2021.12.20.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 455/32


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2267 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. december 17.)

a szűrőket tartalmazó dohánytermékek és a dohánytermékekkel történő együttes használathoz forgalomba hozott szűrők összegyűjtött, fogyasztás utáni hulladékaira vonatkozó adatok és információk bejelentésére szolgáló formátum meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/904 irányelv előírja a tagállamok számára, hogy az említett irányelv 13. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban jelentést tegyenek a Bizottságnak a szűrőket tartalmazó dohánytermékek és a dohánytermékekkel történő együttes használathoz forgalomba hozott szűrők összegyűjtött, fogyasztás utáni hulladékaira vonatkozóan. Ezekhez az adatokhoz minőségellenőrzési jelentést kell mellékelni.

(2)

A szűrőket tartalmazó dohánytermékekből és a dohánytermékekkel együtt történő használatra forgalomba hozott szűrőkből származó, köztéri hulladékgyűjtő rendszerekből és hulladékeltakarítási tevékenységek során összegyűjtött fogyasztás utáni hulladék mennyiségére vonatkozó adatokat a tagállamoknak a hulladék tonnában kifejezett össztömege alapján kell jelenteniük, összhangban az (EU) 2019/904 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének f) pontjával. Az említett adatokat kísérő minőségellenőrzési jelentést olyan formátumban kell benyújtani, amely biztosítja a szóban forgó adatok méréséhez és ellenőrzéséhez alkalmazott módszerek és adatforrások leírásának megadását.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 39. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Adatszolgáltatás

A tagállamok az (EU) 2019/904 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett adatokat az e határozat I. mellékletében meghatározott formátumban jelentik be.

A tagállamok az említett irányelv 13. cikkének (2) bekezdésében említett minőségellenőrzési jelentést az e határozat II. mellékletében meghatározott formátumban nyújtják be.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 155., 2019.6.12., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).


I. MELLÉKLET

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA

A szűrőket tartalmazó dohánytermékek és a dohánytermékekkel történő együttes használathoz forgalomba hozott szűrők elhagyott, valamint köztéri hulladékgyűjtő rendszerekből összegyűjtött, fogyasztás utáni hulladékának bejelentésére szolgáló formátum, összhangban az (EU) 2019/904 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének f) pontjával.

1

2

 

(tonna)

A szűrőket tartalmazó dohánytermékek és a dohánytermékekkel történő együttes használathoz forgalomba hozott szűrők elhagyott, valamint köztéri hulladékgyűjtő rendszerekből összegyűjtött, fogyasztás utáni hulladékának össztömege, összhangban az (EU) 2019/904 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének f) pontjával.

 


II. MELLÉKLET

A MINŐSÉGELLENŐRZÉSI JELENTÉS FORMÁTUMA

I.   Általános információk

1.1.

Tagállam:

 

1.2.

Az adatokat és ismertetésüket benyújtó szervezet:

 

1.3.

A kapcsolattartó neve:

 

1.4.

Kapcsolattartási e-mail-cím:

 

1.5.

Kapcsolattartási telefonszám:

 

1.6.

Tárgyév:

 

1.7.

A benyújtás napja/verziószáma:

 

1.8.

A tagállam által közzétett adatokra mutató link (nem kötelező):

 

II.   Az adatgyűjtésben közreműködő intézmények ismertetése

Az intézmény neve

Fő feladatainak ismertetése

 

 

 

 

A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

III.   Az alkalmazott módszerek ismertetése

A szűrőket tartalmazó dohánytermékek és a dohánytermékekkel történő együttes használathoz forgalomba hozott szűrők elhagyott, valamint köztéri hulladékgyűjtő rendszerekből összegyűjtött, fogyasztás utáni hulladéka tömegének mérésére szolgáló módszerek és az adatforrások ismertetése, összhangban az (EU) 2019/904 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének f) pontjával.

3.1.

A számításhoz használt adatforrások és módszerek, valamint az össztömeghez viszonyított arány.

Ismertesse az e fejezet első bekezdésében említett, fogyasztás utáni hulladék tömegének megállapítására szolgáló módszert, továbbá hogy a számítás során hogyan veszik figyelembe a nedvességtartalmat, valamint a papír- és a dohánymaradványokat. Ismertesse az összegyűjtött hulladék reprezentatív mintavételezésének biztosítására alkalmazott megközelítést. Ismertesse, melyik évben készült a hulladék összetételének elemzése.

Adatforrások, év

Az alkalmazott módszerek ismertetése

Az össztömeghez viszonyított arány

 

 

 

A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

3.2.

Az átváltási tényezők meghatározásához használt módszerek és alkalmazásuk ismertetése.

Amennyiben az e fejezet első bekezdésében említett, fogyasztás utáni hulladék össztömege a szűrőket tartalmazó dohánytermékekből és a dohánytermékekkel történő együttes használathoz forgalomba hozott szűrőkből származó, fogyasztás utáni hulladék teljes számának meghatározása alapján került megállapításra, ismertesse az alkalmazott átváltási tényezőt.

 

Átváltási tényező

Ismertesse az átváltási tényezők számításánál figyelembe vett változókat és e változók kiszámításának módját

A darabszámból tömegre való átszámítás átváltási tényezője

 

 

A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

IV.   Adatellenőrzési és kontrollrendszer

4.1.

A szűrőket tartalmazó dohánytermékek és a dohánytermékekkel történő együttes használathoz forgalomba hozott szűrők elhagyott, valamint köztéri hulladékgyűjtő rendszerekből összegyűjtött, fogyasztás utáni hulladékára vonatkozó adatgyűjtés körének és érvényességének ismertetése, összhangban az (EU) 2019/904 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének f) pontjával.

 

A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

4.2.

Eltérések az előző évekre vonatkozóan bejelentett adatokhoz képest

Az adott tárgyévre alkalmazott számítási módszerben az előző tárgyévekre vonatkozóan alkalmazott módszerhez képest bekövetkezett jelentős változások, amennyiben vannak (különösen az utólagos vizsgálatok és azok jellemzőinek ismertetése, valamint ha az idősorban történt törést egy adott év tekintetében indokolt jelezni).

 

A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

V.   Titoktartás

Az ebben a minőségellenőrzési jelentésben szereplő bizonyos adatok szükség szerinti titokban tartására irányuló kérelem indoklása, a titokban tartandó konkrét részek jegyzékével együtt.

 

A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

VI.   Fontosabb nemzeti portálok, referenciadokumentumok és kiadványok

Adja meg az adatgyűjtéssel kapcsolatos főbb weboldalak, referenciadokumentumok és kiadványok nevét és URL-jét.

 

A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.