2021.11.12.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 401/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1969 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. október 27.)

a „Cselekvési felhívás – A környezetvédelem érvényesítése az összes szakpolitikában” elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek az (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvántartásba vételére irányuló kérelemről

(az értesítés a C(2021) 7742. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A „Cselekvési felhívás – A környezetvédelem érvényesítése az összes szakpolitikában” (Call to Action – Environmental protection in all policies) elnevezésű európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet 2021. július 11-én nyújtották be a Bizottsághoz.

(2)

A Bizottság 2021. augusztus 10-én az (EU) 2019/788 rendelet 6. cikkének (4) bekezdésével összhangban tájékoztatta a szervezői csoportot, hogy értékelése szerint az említett rendelet 6. cikke (3) bekezdésének a), d) és e) pontjában meghatározott nyilvántartásba vételi követelmények teljesülnek és hogy a 6. cikk (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelmény nem alkalmazandó. A Bizottság azonban azt is jelezte, hogy a kezdeményezés 2021. július 11-i kérelemben megfogalmazott szövege nem teszi lehetővé számára annak megállapítását, hogy az teljes egészében megfelel a 6. cikk (3) bekezdésének c) pontjában foglalt követelménynek. A kezdeményezésben egyfelől felkérik a Bizottságot arra, hogy „hirdessen ki környezeti válsághelyzetet, ezzel ösztönözve az egyéneket komfortzónájuk elhagyására és arra, hogy olyan szakpolitikai változásokat sürgessenek, amelyek célja az egyes szakpolitikák alakítása során a környezeti és a társadalmi tényezők teljesebb körű figyelembe vétele”, másfelől azonban nem nevezi meg, hogy milyen uniós jogi aktusokra kellene a Bizottságnak javaslatot tennie. A Bizottság felkérte a szervezőket, hogy módosítsák kezdeményezésüket, megjelölve, hogy milyen uniós jogi aktusra irányuló javaslat előterjesztésére kérik fel a Bizottságot, és hogy pontosítsák e jogi aktus(ok) tartalmát.

(3)

Ennek eredményeként a szervezők 2021. október 5-én benyújtották a Bizottsághoz a kezdeményezés módosított változatát.

(4)

A módosított kezdeményezés célkitűzései a következők: „A Bizottságnak szavatolnia és javítania kell az európaiak életminőségét, ugyanakkor védenie kell a biodiverzitást és a természeti környezet egészét. A Bizottságnak ezért javaslatot kell tennie egy olyan jogi aktusra vagy ajánlásra, amely javítja a környezetvédelmi intézkedések megértését és betartását az uniós tagállamokban. A kezdeményezés célja, hogy a Bizottság olyan jogi aktusra tegyen javaslatot, amely biztosítja az európaiakat arról, hogy nemzeti hatóságaik figyelembe veszik a környezetvédelmi szempontokat új szakpolitikák bevezetésekor vagy a meglévők módosításakor.”

(5)

A kezdeményezés tárgyáról, célkitűzéseiről és hátteréről szóló további részleteket a melléklet tartalmazza. A szervezők egy másik dokumentumban további információkkal szolgáltak a kezdeményezésükről.

(6)

Amennyiben a kezdeményezésben felkérik a Bizottságot, hogy nyújtson be jogi aktusra irányuló javaslatot azt biztosítandó, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályaik és intézkedéseik elfogadásakor figyelembe vegyék a környezetvédelmi szempontokat, a Bizottságnak a Szerződés 192. cikkének (1) bekezdése alapján erre hatásköre van.

(7)

A fenti okokból, az (EU) 2019/788 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében a kezdeményezés egyetlen része sem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be.

(8)

Ez a következtetés nem érinti annak vizsgálatát, hogy ebben az esetben teljesülnének-e a Bizottság fellépéséhez szükséges konkrét tényszerű és tartalmi feltételek, többek között az arányosság elvének való megfelelés.

(9)

A szervezői csoport megfelelő bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy megfelel az (EU) 2019/788 rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 5. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban kijelölte a kapcsolattartó személyeket.

(10)

A kezdeményezés nem nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, illetve nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt értékeivel és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokkal.

(11)

Összefoglalva, a „Cselekvési felhívás – A környezetvédelem érvényesítése az összes szakpolitikában” elnevezésű kezdeményezés megfelel az (EU) 2019/788 rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében meghatározott valamennyi követelménynek, ezért nyilvántartásba kell venni.

(12)

Az a következtetés, hogy a nyilvántartásba vételnek az (EU) 2019/788 rendelet 6. cikke (3) bekezdése szerinti feltételei teljesülnek, nem jelenti azt, hogy a Bizottság bármilyen módon megerősítené a kezdeményezés tartalmának ténybeli helytállóságát, ami a kezdeményezés szervezői csoportjának kizárólagos felelőssége. A kezdeményezés tartalma csak a szervezői csoport véleményét fejezi ki, és semmilyen módon nem tükrözi a Bizottság álláspontját,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „Cselekvési felhívás – A környezetvédelem érvényesítése az összes szakpolitikában” elnevezésű európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételre kerül.

2. cikk

E határozat címzettje a „Cselekvési felhívás – A környezetvédelem érvényesítése az összes szakpolitikában” elnevezésű európai polgári kezdeményezés szervezői csoportja, amelyet kapcsolattartó személyként Jure LEBEN és Marko MAVER képvisel.

Kelt Brüsszelben, 2021. október 27-én.

a Bizottság részéről

Vera JOUROVÁ

alelnök


(1)  HL L 130., 2019.5.17., 55. o.