25.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/42


A BIZOTTSÁG (EU, Euratom) 2016/2060 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. november 23.)

a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Franciaország számára való engedélyezéséről szóló 90/176/Euratom, EGK bizottsági határozat módosításáról

(az értesítés a C(2016) 7426. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésének második franciabekezdésére,

a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2006/112/EK tanácsi irányelv (2) 371. cikke értelmében Franciaország az 1978. január 1-jén általa alkalmazott feltételek mellett továbbra is mentesítheti az irányelv X. mellékletének B. részében említett ügyleteket; az említett ügyleteket ugyanakkor figyelembe kell venni a héasajátforrás-alap meghatározásához.

(2)

A 90/176/Euratom, EGK bizottsági határozat (3) értelmében Franciaország a 2006/112/EK irányelv X. melléklete B. részének 1. pontjában említett ügyletek tekintetében közelítő becsléseket alkalmazhat.

(3)

2016. április 27-i levelében (4) Franciaország a 2006/112/EK irányelv X. melléklete B. részének 1. pontjában említett ügyletek tekintetében a visszavonását kérte a héasajátforrás-alap kiszámítására vonatkozó engedélynek, mivel az nemzeti jogszabályai 2015. január 1-jei változása miatt okafogyottá vált. Franciaország kérésének megfelelően az engedélyt indokolt visszavonni.

(4)

A 90/176/Euratom, EGK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 90/176/Euratom, EGK határozat 2. cikkének (1) bekezdését el kell hagyni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2016. November 23-án.

a Bizottság részéről

Kristalina GEORGIEVA

alelnök


(1)  HL L 155., 1989.6.7., 9. o.

(2)  A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1990. március 23-i 90/176/Euratom, EGK határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Franciaország számára való engedélyezéséről (HL L 99., 1990.4.19., 22. o.).

(4)  Ares(2016)2019351.