15.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 10/9


A BIZOTTSÁG 31/2014/EU RENDELETE

(2014. január 14.)

a 2004/301/EK és a 2004/539/EK határozat, valamint a 388/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. és 21. cikkére,

mivel:

(1)

A 998/2003/EK rendelet meghatározza a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket és az ilyen szállítások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Az említett rendelet az I. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatok tagállamok közötti vagy harmadik országokból történő szállítására vonatkozik. A macskák, kutyák és görények az említett melléklet A. és B. részében szerepelnek. A 998/2003/EK rendelet 2004. július 3-tól alkalmazandó.

(2)

A kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, 2003. november 26-i 2003/803/EK bizottsági határozat (2) a 998/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően meghatározza a kutyák, macskák és görények tagállamok közötti szállításához használatos útlevélmintát.

(3)

A 998/2003/EK rendelet előírásaira való áttérés megkönnyítése érdekében a Bizottság elfogadta a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához való bizonyítványok és útlevelek formátuma tekintetében a 2003/803/EK és a 2004/203/EK határozattól való eltérésről és a 2004/203/EK határozat módosításáról szóló, 2004. március 30-i 2004/301/EK bizottsági határozatot (3), melynek értelmében továbbra is használhatók a kedvtelésből tartott állatok számára a 998/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt kiállított bizonyítványok és útlevelek, amennyiben megfelelnek bizonyos feltételeknek.

(4)

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet végrehajtására irányuló átmeneti intézkedés meghozataláról szóló, 2004. július 1-jei 2004/539/EK bizottsági határozat (4) továbbá előírja, hogy 2004. október 1-ig a tagállamok a 2004. július 3. előtt hatályos nemzeti rendelkezésekkel összhangban engedélyezik a 998/2003/EK rendelet I. mellékletében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok területükre való belépését.

(5)

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) hatályon kívül helyezi a 998/2003/EK rendeletet, és annak helyébe lép. A 998/2003/EK rendelet előírásaira való áttérés megkönnyítését szolgáló intézkedések ezért elavulttá válnak. Ezért a 2004/301/EK és a 2004/539/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(6)

A Bizottság emellett elfogadta a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem kereskedelmi célú szállítás tárgyát képezhető, bizonyos fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatok maximális száma tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. május 6-i 388/2010/EU bizottsági rendeletet (6) annak elkerülése érdekében, hogy a kutyák, macskák és görények kereskedelmi célú szállítását csalárd módon nem kereskedelmi célú szállításként álcázzák abban az esetben, ha az említett állatokat valamely tagállamba szállítják egy másik tagállamból vagy a 998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában felsorolt harmadik országok egyikéből.

(7)

A 388/2010/EU rendelet előírásait felülvizsgálták és belefoglalták az 576/2013/EU rendeletbe. Az 576/2013/EU rendeletet 2014. december 29-étől kell alkalmazni. A 388/2010/EU rendelet ezért az 576/2013/EU rendelet alkalmazásának időpontjától elavulttá válik, ebből következően ugyanezen időponttól kezdve hatályon kívül kell helyezni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte azokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/301/EK és a 2004/539/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

A 388/2010/EU rendelet 2014. december 29-től kezdődően hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

(2)  HL L 312., 2003.11.27., 1. o.

(3)  HL L 98., 2004.4.2., 55. o.

(4)  HL L 237., 2004.7.8., 21. o.

(5)  HL L 178., 2013.6.28., 1. o.

(6)  HL L 114., 2010.5.7., 3. o.