23.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/89


A BIZOTTSÁG 2014/99/EU IRÁNYELVE

(2014. október 21.)

a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú visszanyeréséről szóló 2009/126/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú visszanyeréséről szóló, 2009. október 21-i 2009/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

A 2009/126/EK irányelv előírja, hogy 4. és 5. cikkén a műszaki fejlődésnek megfelelően technikai kiigazítást kell tenni, amennyiben arra az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által kidolgozott valamely vonatkozó szabvánnyal való összhang biztosításához szükség van.

(2)

2013. szeptember 25-én a CEN közzétette az EN 16321-1:2013 és az EN 16321-2:2013 szabványt. Az EN 16321-1:2013 szabvány a töltőállomásokon használt benzingőz-visszanyerő rendszerek típus-jóváhagyásához alkalmazandó vizsgálati módszereket határozza meg. Az EN 16321-2:2013 szabvány a töltőállomásokon alkalmazandó azon vizsgálati módszereket határozza meg, amelyek az ilyen benzingőz-visszanyerő rendszerek működésének ellenőrzésére szolgálnak.

(3)

A 2009/126/EK irányelv 4. és 5. cikkének technikai kiigazítása ezért szükséges az említett szabványokkal való összhang biztosításához.

(4)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 2009/126/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2009/126/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Azon időponttól kezdődő hatállyal, amikor a II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszerek a 3. cikk értelmében kötelezővé válnak, a tagállamok biztosítják, hogy az ilyen rendszerek benzingőz-befogási hatékonysága legalább 85 %-os legyen, amit a gyártó az EN 16321-1:2013 szabványnak megfelelően igazol.”

2.

Az 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszerek üzemelés közbeni benzingőz-befogási hatékonyságát évente legalább egyszer, az EN 16321-2:2013 szabványnak megfelelően teszteljék.”

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2016. május 12-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2016. május 13-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket ezen irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. október 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 285., 2009.10.31., 36. o.