7.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/16


A BIZOTTSÁG 607/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 6.)

a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére és 8. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 995/2010/EU rendelet eljárásokból és intézkedésekből álló keretrendszer (a továbbiakban: a kellő gondosság elvén alapuló rendszer) alkalmazására kötelezi a piaci szereplőket, hogy minimálisra csökkentsék az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából származó fatermékek belső piaci forgalomba hozatalának kockázatát.

(2)

Szükséges az olyan esetek lehatárolása, ahol meg kell adni a fafaj teljes tudományos nevére, a fakitermelés országon belüli régiójára és a kitermelési koncesszióra vonatkozó információt.

(3)

Szükséges pontosan meghatározni azon ellenőrzések gyakoriságát és jellegét, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kell elvégezniük az ellenőrző szervezetek felett.

(4)

A személyes adatok e rendelet hatálya alá tartozó kezelése tekintetében az egyének védelmére, különösen az ellenőrzésekkel összefüggésben szerzett személyes adatok feldolgozására, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) és az a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) meghatározott követelmények vonatkoznak.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az erdészeti jogszabályok végrehajtásával, erdészeti irányítással és erdészeti termékek kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

2. cikk

A kellő gondosság elvén alapuló rendszer alkalmazása

(1)   A piaci szereplők a kellő gondosság elvén alapuló rendszert fafaj vagy fatermék szerinti bontásban, az egy adott beszállító által 12 hónapot meg nem haladó időtartamon belül szállított fára vagy fatermékre vonatkozóan alkalmazzák, feltéve, hogy a fafajok, a kitermelés országa vagy országai, avagy adott esetben az országon belüli régió(k) és a kitermelési jogosultság(ok) tekintetében nem következik be változás.

(2)   Az első bekezdés nem érinti a piaci szereplőknek a 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, a piaci szereplők által forgalomba hozott fa vagy fatermékek minden szállítmányát illető információkhoz való hozzáférést biztosító intézkedések és eljárások fenntartására vonatkozó kötelezettségét.

3. cikk

A piaci szereplők által forgalmazott termékekre vonatkozó információ

(1)   A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, a piaci szereplők által forgalomba hozott fára vagy fatermékekre vonatkozó információt a (2), (3) és (4) bekezdésnek megfelelően kell megadni.

(2)   A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett fafajok teljes tudományos nevét kell megadni, amennyiben a fa közönséges neve alapján a faj nem azonosítható be egyértelműen.

(3)   A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának második francia bekezdésében említett országon belüli régióra vonatkozó információt akkor kell megadni, ha az illegális fakitermelés kockázata országon belüli régiónként változik.

(4)   A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának második francia bekezdésében említett fakitermelési jogosultságra vonatkozó információt akkor kell megadni, ha az illegális fakitermelés kockázata egy országban vagy egy országon belüli régióban a jogosultság típusától függően változik.

Az első albekezdés alkalmazásában a meghatározott területen történő fakitermelésre jogosító megállapodás, hatósági döntés kitermelési koncessziónak tekintendők.

4. cikk

Kockázatértékelés és -csökkentés

A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontja második bekezdésének első francia bekezdésében és a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett minősítés vagy harmadik fél által ellenőrzött rendszerek akkor vehetők figyelembe a kockázatértékelési és a kockázatcsökkentési eljárás során, ha eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a)

harmadik fél számára elérhető és nyilvánosan hozzáférhető követelményrendszert hoztak létre, amely rendszer legalább az alkalmazandó jogszabályok összes releváns követelményét tartalmazza;

b)

meghatározzák, hogy egy harmadik fél az alkalmazandó jogszabályok betartásának igazolása végett a szükséges ellenőrzéseket – a helyszíni szemlét is beleértve – rendszeres, 12 hónapnál nem hosszabb időközönként elvégzi;

c)

az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek nyomon követésére harmadik fél által igazolt eszközöket tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a kitermelt fa vagy a fatermékek nyomon követését a szállítói lánc bármely szakaszában, még mielőtt azok piacra kerülnének;

d)

harmadik fél által igazolt ellenőrzéseket tartalmaznak annak biztosítása érdekében, hogy az ismeretlen eredetű fa és fatermékek, valamint a nem az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kitermelt fa vagy ilyen fából előállított fatermékek ne kerüljenek a szállítói láncba.

5. cikk

A piaci szereplők által vezetendő nyilvántartások

(1)   A 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, a piaci szereplők által forgalomba hozott termékekre vonatkozó információt és a kockázatcsökkentési eljárások alkalmazását megfelelő nyilvántartásban kell rögzíteni, amelyet öt éven keresztül meg kell őrizni, és a hatáskörrel rendelkező hatóság számára ellenőrzés céljából hozzáférhetővé kell tenni.

(2)   A piaci szereplőknek a kellő gondosság elvén alapuló rendszerük alkalmazása során tudniuk kell igazolni, hogy a gyűjtött információt hogyan vetették egybe a 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kockázati kritériumokkal, hogy miként hozták a kockázatcsökkentési intézkedésekről szóló döntéseket, és hogyan határozták meg a kockázat mértékét.

6. cikk

Az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakorisága és jellege

(1)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok biztosítják, hogy a 995/2010/EU rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében említettek szerinti rendszeres ellenőrzéseket legalább kétévente végrehajtják.

(2)   A 995/2010/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében említett ellenőrzéseket különösen a következő esetekben kell elvégezni:

a)

amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság a piaci szereplők ellenőrzése során hiányosságokat állapított meg az ellenőrző szervezet által létrehozott, a kellő gondosság elvén alapuló rendszer hatékonyságával vagy a piaci szereplők általi végrehajtásával kapcsolatban;

b)

amennyiben a Bizottság értesítette a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, hogy az ellenőrző szervezetben a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt ellenőrző szervezetek elismerésére és az elismerés visszavonására vonatkozó eljárási szabályokról szóló, 2012. február 23-i 363/2012/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (4) 9. cikkének (2) bekezdésében említett, egymást követő változások mennek végbe.

(3)   Az ellenőrzéseket előzetes figyelmeztetés nélkül kell elvégezni, kivéve, ha az ellenőrzések hatékonyságának biztosítása érdekében szükséges az ellenőrző szervezet előzetes értesítése.

(4)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok dokumentált eljárásrend szerint végzik el az ellenőrzéseket.

(5)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 995/2010/EU rendeletnek való megfelelés érdekében ellenőrzéseket végeznek, amelyeknek lehetőség szerint különösen a következő elemeket kell tartalmazniuk:

a)

helyszíni ellenőrzések;

b)

az ellenőrző szervezetek dokumentációjának és nyilvántartásának vizsgálata;

c)

az ellenőrző szervezetek vezetőinek és dolgozóinak meghallgatása;

d)

a piaci szereplők és a kereskedők, vagy más releváns személyek; meghallgatása;

e)

a piaci szereplők dokumentációjának és nyilvántartásának vizsgálata; valamint

f)

az érintett ellenőrző szervezet kellő gondosság rendszerét alkalmazó piaci szereplők által forgalmazott termék mintáinak vizsgálata.

7. cikk

Az ellenőrző szervezetek felett végzett ellenőrzésekről készült jelentések

(1)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk végzett egyedi ellenőrzésről jelentést készítenek, amely magában foglalja az alkalmazott eljárások és módszerek leírását, valamint a vizsgálat eredményeit és megállapításait.

(2)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok a vizsgált ellenőrző szervezettel közlik az ellenőrzés jelentéstervezetében rögzített eredményeket és megállapításokat. Az ellenőrző szervezet a hatáskörrel rendelkező hatóságok által meghatározott időn belül észrevételeket tehet az említett hatóságok számára.

(3)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 995/2010/EU rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében említett jelentéseket az egyedi ellenőrzésekről szóló jelentések alapján készítik el.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 295., 2010.11.12., 23. o.

(2)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(3)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(4)  HL L 115., 2012.4.27., 12. o.