17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/86


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. december 12.)

a 2004/107/EK és a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő megállapításáról

(az értesítés a C(2011) 9068. számú dokumentummal történt)

(2011/850/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről szóló, 2004. december 15-i 2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2004/107/EK irányelv megállapítja a megadott határidőig teljesítendő célértékeket, egységes vizsgálati módszereket és követelményeket határoz meg a felsorolt szennyező anyagok tekintetében, meghatározza a Bizottságnak átadandó információkat, és gondoskodik arról, hogy az említett szennyező anyagok koncentrációjának mértékére vonatkozó megfelelő információ a nyilvánosság rendelkezésére álljon. Előírja, hogy a környezeti levegő minőségére vonatkozó információ továbbításának tekintetében részletes szabályokat kell elfogadni.

(2)

A 2008/50/EK irányelv megállapítja a környezeti levegő minőségének vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. Előírja, hogy a levegő minőségére vonatkozó jelentéstétel és kölcsönös információcsere tekintetében meg kell határozni a környezeti levegő minőségére vonatkozó információkat és az ezen információk tagállamok általi hozzáférhetővé tételére vonatkozó határidőket. Az irányelv azt is előírja, hogy meg kell határozni az ilyen információk jelentésének és cseréjének egyszerűsítésére rendelkezésre álló lehetőségeket.

(3)

A tagállamokban a környezeti levegőszennyezés mérését végző hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjének létrehozásáról szóló, 1997. január 27-i 97/101/EK tanácsi határozat (3) felsorolja azokat a levegőminőségre vonatkozó információkat, amelyeket a kölcsönös csere keretében a tagállamoknak meg kell adniuk.

(4)

A 2008/50/EK irányelv rendelkezései szerint a 97/101/EK határozat az információtovábbításra és jelentéstételre vonatkozó végrehajtási intézkedések hatálybalépését követő második naptári év végétől hatályát veszti. Következésképpen e határozatnak tükröznie kell a 97/101/EK határozat rendelkezéseit.

(5)

E határozat hatálya kiterjed a környezeti levegő minőségének vizsgálatára vonatkozó éves jelentéstételre, valamint a környezeti levegő egyes szennyező anyagainak határértékeivel kapcsolatban előírt tervekre és programokra vonatkozó információk benyújtására is, amelyeket jelenleg a környezeti levegő egyes szennyező anyagainak határértékeivel kapcsolatban a 96/62/EK tanácsi irányelv szerint előírt tervekre vagy programokra vonatkozó információ benyújtását szabályozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2004. február 20-i 2004/224/EK bizottsági határozat (4) és a környezeti levegő minőségének a 96/62/EK és az 1999/30/EK tanácsi irányelvvel, valamint a 2000/69/EK és a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő vizsgálatára vonatkozó éves jelentéshez használandó kérdőív meghatározásáról szóló, 2004. április 29-i 2004/461/EK bizottsági határozat (5) szabályoz. Az uniós jogszabályok egyértelműsége és következetessége érdekében ezért az említett határozatokat hatályon kívül kell helyezni.

(6)

A Bizottságnak – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével – létre kell hoznia a környezetilevegő-minőségi portál elnevezésű internetes felhasználói felületet, ahol a tagállamoknak hozzáférhetővé kell tenniük a rendelkezésre álló környezetilevegő-minőségi adatokat, illetve ahol a nyilvánosság hozzáfér a tagállamok által hozzáférhetővé tett környezetvédelmi információkhoz.

(7)

A tagállamok által hozzáférhetővé tett információk mennyiségének ésszerűsítése, az ilyen információk hasznosságának maximalizálása, valamint az igazgatási terhek csökkentése érdekében a tagállamokat kötelezni kell arra, hogy az információkat egységesített, gép által is olvasható formátumban tegyék hozzáférhetővé. A Bizottságnak – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével – ki kell dolgoznia egy ilyen, az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) követelményeinek megfelelő, egységesített, gép által is olvasható formátumot. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során – szakértői szinten is – megfelelő konzultációkat folytasson.

(8)

Az adminisztratív terhek és a hibalehetőségek csökkentése érdekében a tagállamoknak az információk hozzáférhetővé tételekor a környezetilevegő-minőségi portálon elérhető elektronikus, internetalapú alkalmazást kell alkalmazniuk. Ezt az alkalmazást kell használni az információk következetességének és az adatok minőségének ellenőrzésére, valamint az elsődleges adatok összesítésére. Amennyiben ez a határozat előírja az információk összesített formában történő hozzáférhetővé tételét, az alkalmazásnak képesnek kell lennie az ilyen összesítés elvégzésére. Az alkalmazásnak lehetővé kell tennie továbbá, hogy a tagállamok azt a környezeti levegő minőségére vonatkozó, a Bizottságnak bárminemű jelentéstételi kötelezettség teljesítése vagy környezetilevegő-minőségi adatok cseréje céljából történő információszolgáltatástól függetlenül használhassák.

(9)

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek adott esetben segítenie kell a Bizottságot a környezetilevegő-minőségi portál gondozásában, valamint az információk következetességét, az adatok minőségét és az elsődleges adatok összesítését biztosító alkalmazás kidolgozásában. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot különösen az adattárak felügyeletében, valamint a 2004/107/EK és a 2008/50/EK irányelv szerinti tagállami kötelezettségek teljesítésének elemzésében.

(10)

A tagállamoknak és a Bizottságnak össze kell gyűjteniük, meg kell osztaniuk egymással és értékelniük kell a levegőminőségre vonatkozó naprakész információkat a levegőszennyezés hatásainak jobb megértése és megfelelő szakpolitikák kidolgozása érdekében. A levegőminőségre vonatkozó naprakész információk kezelésének és összehasonlításának megkönnyítése érdekében a naprakész információkat a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt követően, ugyanabban az egységesített formátumban, érvényesített adatként ésszerű időn belül elérhetővé kell tenni a Bizottság számára.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a környezeti levegő minőségével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat a 2004/107/EK és 2008/50/EK irányelvnek a következők tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályokat állapítja meg:

a)

a tagállamok jelentéstételi kötelezettsége a környezeti levegő minőségének vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozóan;

b)

a hálózatokra és állomásokra vonatkozó kölcsönös tagállami információcsere, illetve az olyan állomásokon végzett levegőminőségi mérések eredményeinek cseréje, amelyeket a tagállamok választottak ki a kölcsönös információcsere céljából a meglévő állomások közül.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a 2004/107/EK irányelv 2. cikkében, a 2007/2/EK irányelv 3. cikkében és a 2008/50/EK irányelv 2. cikkében és VII. mellékletében megállapított fogalommeghatározásokon túlmenően a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „állomás”: olyan helyszín, ahol ugyanazon telephelyen belül egy vagy több mintavételi ponton, egy hozzávetőleg 100 m2-es területen méréseket végeznek vagy mintákat vesznek;

2.   „hálózat”: olyan szervezeti struktúra, amely a környezeti levegő minőségének vizsgálatát végzi egy vagy több állomáson végrehajtott méréssel;

3.   „mérési konfiguráció”: egy adott állomáson egy szennyező anyag vagy annak valamely vegyülete mérésére használt műszaki berendezések;

4.   „mérési adat”: egy meghatározott szennyező anyag koncentrációs vagy kiülepedési szintjére vonatkozóan méréssel nyert információ;

5.   „modellezési adat”: egy meghatározott szennyező anyag koncentrációs vagy kiülepedési szintjére vonatkozóan a fizikai valóság numerikus szimulációjával nyert információ;

6.   „objektív becslési adat”: egy meghatározott szennyező anyag koncentrációs vagy kiülepedési szintjére vonatkozóan olyan szakértői elemzés útján nyert információ, amely statisztikai eszközök használatát is magában foglalhatja;

7.   „elsődleges adat”: egy meghatározott szennyező anyag koncentrációs vagy kiülepedési szintjére vonatkozó, az e határozatban figyelembe vett legmagasabb időbeli felbontású információ;

8.   „elsődleges naprakész vizsgálati adat”: az egyes szennyezőanyag-vizsgálati módszereknek megfelelő gyakorisággal gyűjtött és haladéktalanul nyilvánosságra hozott elsődleges adat;

9.   „környezetilevegő-minőségi portál”: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével a Bizottság által gondozott weblap, amelyen keresztül elérhetők az e határozat végrehajtásához kapcsolódó információk, így többek között az adattár is;

10.   „adattár”: a környezetilevegő-minőségi portálhoz kapcsolódó és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által gondozott információs rendszer, amely tartalmazza a nemzeti adatok bejelentését és cseréjét szolgáló, tagállami ellenőrzés alatt álló csomópontokból származó levegőminőségi információkat és adatokat;

11.   „adattípus”: olyan jellemző, amelynek segítségével a különböző célokra használt hasonló adatokat az e határozat II. mellékletének A. részében meghatározottak szerint csoportosítani lehet;

12.   „környezetvédelmi célkitűzés”: olyan környezetilevegő-minőségi célkitűzés, amelyet egy adott időszakon belül, vagy – amennyiben lehetséges adott időtartam alatt, illetve hosszú távon kell elérni a 2004/107/EK és a 2008/50/EK irányelvben meghatározottak szerint.

II.   FEJEZET

AZ INFORMÁCIÓTOVÁBBÍTÁS FOLYAMATÁRA ÉS A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

3. cikk

Környezetilevegő-minőségi portál és adattár

(1)   A Bizottság – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével – adattárat hoz létre, amelyet a környezetilevegő-minőségi portálon (a továbbiakban: a portál) elérhetővé tesz.

(2)   A tagállamok a jelentéstételhez és a kölcsönös információcseréhez felhasznált adatokat az 5. cikknek megfelelően elérhetővé teszik az adattár számára.

(3)   Az adattárat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség gondozza.

(4)   Az adattárhoz a nyilvánosság díjmentesen férhet hozzá.

(5)   Minden tagállam kijelöl egy vagy több személyt, akinek, illetve akiknek az a feladata, hogy az adott tagállam részéről a jelentéstételben és információcserében felhasznált összes információt eljuttassák az adattárba. Kizárólag a kijelölt személyek tehetik hozzáférhetővé a bejelentendő vagy cserélendő információkat.

(6)   Minden tagállam továbbítja a Bizottságnak az (5) bekezdésben említett személy vagy személyek nevét.

4. cikk

Az információ kódolása

A Bizottság – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével – a portálon elérhetővé teszi a tagállamok számára az e határozatban előírt információk kódolásának módjára vonatkozó, egységesített, gép által is olvasható leírást.

5. cikk

Az információk hozzáférhetővé tételére vonatkozó eljárás

(1)   A tagállamok az I. melléklet A. részében foglalt adatszolgáltatási követelményeknek megfelelően hozzáférhetővé teszik az adattár számára az e határozatban előírt információkat. A szóban forgó információkat egy elektronikus alkalmazás automatikusan feldolgozza.

(2)   Az (1) bekezdésben említett alkalmazásnak a következő funkciókat kell ellátnia:

a)

a hozzáférhetővé teendő információk következetességének ellenőrzése;

b)

az elsődleges adatok ellenőrzése a 2004/107/EK irányelv IV. mellékletében és a 2008/50/EK irányelv I. mellékletében meghatározott konkrét adatminőségi célkitűzések alapján;

c)

az elsődleges adatok összesítése az e határozat I. mellékletében, valamint a 2008/50/EK irányelv VII. és XI. mellékletében foglalt szabályoknak megfelelően.

(3)   Amennyiben a 6–14. cikk értelmében bizonyos összesített adatokat kell hozzáférhetővé tenni, azokat az e cikk (1) bekezdésében említett alkalmazással kell létrehozni.

(4)   A Bizottság visszaigazolja az információk beérkezését.

(5)   Amennyiben egy tagállam információt szeretne frissíteni, amikor a frissített információt hozzáférhetővé teszi az adattárban, részleteznie kell a frissített és az eredeti információ közötti különbségeket, illetve a frissítés indokait.

A Bizottság visszaigazolja a frissített információk beérkezését. A visszaigazolást követően a frissített információt kell a hivatalos információnak tekinteni.

III.   FEJEZET

A KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ TAGÁLLAMI INFORMÁCIÓK HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE

6. cikk

Zónák és agglomerációk

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik az e határozat II. mellékletének B. részében foglalt, a 2004/107/EK irányelv 3. cikke és a 2008/50/EK irányelv 4. cikke szerint megállapított olyan zónák és agglomerációk elhatárolására és típusára vonatkozó információkat, amelyekben a következő naptári évben vizsgálni és ellenőrizni fogják a levegőminőséget.

Azon zónák és agglomerációk esetében, amelyekre a 2008/50/EK irányelv 22. cikke értelmében mentesség vagy halasztás vonatkozik, a hozzáférhetővé tett információnak erre irányuló utalást kell tartalmaznia.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb minden naptári év december 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják. A tagállamok jelezhetik, hogy a korábban hozzáférhetővé tett információk nem változtak.

(3)   Amennyiben a zónák és agglomerációk elhatárolásában és típusában változás történt, a tagállamok erről legkésőbb kilenc hónappal a változtatás szerinti naptári év végét követően tájékoztatják a Bizottságot.

7. cikk

Vizsgálati rendszer

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik a II. melléklet C. részében foglalt, a különböző zónákban és agglomerációkban a következő naptári évben – a 2004/107/EK irányelv 4. cikkének és a 2008/50/EK irányelv 5. és 9. cikkének megfelelően – az egyes szennyező anyagokra alkalmazandó vizsgálati rendszerre vonatkozó információkat.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb minden naptári év december 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják. A tagállamok jelezhetik, hogy a korábban hozzáférhetővé tett információk nem változtak.

8. cikk

A természetes forrásoknak vagy a téli homokszórásnak és sózásnak tulajdonítható túllépések bizonyítására és azok figyelmen kívül hagyására vonatkozó módszerek

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik a II. melléklet D. részében foglalt, az egyes zónákban és agglomerációkban a természetes forrásoknak vagy a téli homokszórásnak és sózásnak tulajdonítható túllépések bizonyítására és azok figyelmen kívül hagyására vonatkozó módszerekről szóló információkat, a 2008/50/EK irányelv 20. és 21. cikkének megfelelően.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb kilenc hónappal az egyes naptári évek végét követően egy teljes naptári évre a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

9. cikk

Vizsgálati módszerek

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik a II. melléklet D. részében foglalt, az alkalmazott vizsgálati módszerek minőségére és nyomon követhetőségére vonatkozó információkat.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb kilenc hónappal az egyes naptári évek végét követően egy teljes naptári évre a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

(3)   Amennyiben a 2004/107/EK irányelv 4. cikke és a 2008/50/EK irányelv 6. és 9. cikke, valamint 10. cikkének (6) bekezdése értelmében egy bizonyos zónában vagy agglomerációban kötelező helyhez kötött mérést végezni, az információknak legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

a)

a mérési konfiguráció;

b)

a referencia-módszerektől eltérő eljárások egyenértékűségének kimutatása (amennyiben ilyen eljárást használnak);

c)

a mintavételi pont elhelyezkedése, leírása és besorolása;

d)

az adatminőség dokumentációja.

(4)   Amennyiben a 2004/107/EK irányelv 4. cikke és a 2008/50/EK irányelv 6. és 9. cikke, valamint 10. cikkének (6) bekezdése értelmében egy bizonyos zónában vagy agglomerációban indikatív mérést végeznek, az információknak legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

a)

az alkalmazott mérési módszer;

b)

a mintavételi pontok és a lefedett terület;

c)

az adathitelesítési módszer;

d)

az adatminőség dokumentációja.

(5)   Amennyiben a 2004/107/EK irányelv 4. cikkének és a 2008/50/EK irányelv 6. és 9. cikkének értelmében egy bizonyos zónában vagy agglomerációban modellezési technikát alkalmaznak, az információknak legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

a)

a modellezési módszer és a figyelembe vett adatok leírása;

b)

a modell mérésekkel történő hitelesítése;

c)

a lefedett terület,

d)

az adatminőség dokumentációja.

(6)   Amennyiben a 2004/107/EK irányelv 4. cikkének és a 2008/50/EK irányelv 6. és 9. cikkének értelmében egy bizonyos zónában vagy agglomerációban objektív becslést alkalmaznak, az információknak legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

a)

a becslési módszer leírása;

b)

az adatminőség dokumentációja.

(7)   A tagállamok az I. melléklet B. részében felsorolt szennyező anyagok, valamint – adott esetben – az I. melléklet C. részében felsorolt további szennyező anyagok és a portálon e célból felsorolt további szennyező anyagok tekintetében a kölcsönös információcsere céljából a tagállamok által az 1. cikk b) pontjában említettekkel összhangban kiválasztott hálózatokra és állomásokra vonatkozóan is hozzáférhetővé teszik a II. melléklet D. részében foglalt, az alkalmazott vizsgálati módszerek minőségére és nyomon követhetőségére vonatkozó információkat. E cikk (1)–(6) bekezdését az információcserére is alkalmazni kell.

10. cikk

Elsődleges hitelesített vizsgálati adatok és elsődleges naprakész vizsgálati adatok

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik a II. melléklet E. részében foglalt, az elsődleges hitelesített vizsgálati adatokra vonatkozó információkat valamennyi olyan mintavételi pont tekintetében, ahol a tagállamok által a 9. cikk szerint jelzetteknek megfelelően vizsgálat céljából az I. melléklet B. és C. részében felsorolt szennyező anyagok vonatkozásában mérési adatok gyűjtése folyik.

Amennyiben egy bizonyos zónában vagy agglomerációban modellezési technikát alkalmaznak, a tagállamok a II. melléklet E. részében foglalt információkat a rendelkezésre álló legnagyobb időbeli felbontással teszik hozzáférhetővé.

(2)   Az elsődleges hitelesített vizsgálati adatokat teljes idősorozatként legkésőbb kilenc hónappal az egyes naptári évek végét követően egy teljes naptári évre a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

(3)   Amennyiben a tagállamok élnek a 2008/50/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében és 21. cikkének (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, hozzáférhetővé teszik a 2008/50/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése szerinti természetes forrásból, illetve a 2008/50/EK irányelv 21. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti téli homokszórásból és sózásból származó hozzájárulás számszerűsítésére vonatozó információt.

Ez az információ magában foglalja a következőket:

a)

a figyelmen kívül hagyás térbeli kiterjedése;

b)

a természetes forrásoknak vagy a téli homokszórásnak és sózásnak tulajdonítható, e cikk (1) bekezdése szerint hozzáférhetővé tett elsődleges hitelesített vizsgálati adatok mennyisége;

c)

a 8. cikk szerint bejelentett módszerek alkalmazásának eredményei.

(4)   Az I. melléklet B. részében felsorolt szennyező anyagok, valamint adott esetben az I. melléklet C. részében felsorolt további szennyező anyagok és a portálon e célból felsorolt további szennyező anyagok tekintetében a tagállamok azokra a hálózatokra és állomásokra vonatkozóan is hozzáférhetővé teszik a II. melléklet E. részében foglalt, az elsődleges naprakész vizsgálati adatokra vonatkozó információkat, mely hálózatokat és állomásokat kifejezetten abból a célból választottak ki az 1. cikk b) pontjában említett kölcsönös információcsere céljából ugyancsak a tagállamok által kiválasztott hálózatok és állomások közül, hogy hozzáférhetővé tegyék a naprakész információkat.

(5)   Az I. melléklet B. részében felsorolt szennyező anyagok, valamint adott esetben az I. melléklet C. részében felsorolt további szennyező anyagok és a portálon e célból felsorolt további szennyező anyagok tekintetében a tagállamok az általuk az 1. cikk b) pontjában említett kölcsönös információcsere céljából kiválasztott hálózatokra és állomásokra vonatkozóan is hozzáférhetővé teszik a II. melléklet E. részében foglalt, az elsődleges hitelesített vizsgálati adatokra vonatkozó információkat. E cikk (2) és (3) bekezdését az információcserére is alkalmazni kell.

(6)   A (4) bekezdés szerinti elsődleges naprakész vizsgálati adatokat ideiglenesen, az egyes szennyező anyagok vizsgálati módszerének megfelelő gyakorisággal és az adatoknak a 2008/50/EK irányelv 26. cikke szerinti nyilvánosságra hozatalát követően ésszerű időn belül a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani az e határozat I. mellékletének B. részében e célból meghatározott szennyező anyagok tekintetében.

Ez az információ magában foglalja a következőket:

a)

becsült koncentrációszintek;

b)

a minőség-ellenőrzés állapotának feltüntetése.

(7)   A (4) bekezdés szerint hozzáférhetővé tett elsődleges naprakész információknak összhangban kell lenniük a 6., a 7. és a 9. cikk szerint hozzáférhetővé tett információkkal.

(8)   A tagállamok a (4) bekezdés szerint hozzáférhetővé tett elsődleges naprakész vizsgálati adatokat további minőség-ellenőrzést követően frissíthetik. A frissített információ az eredeti információ helyébe lép és állapotát egyértelműen jelezni kell.

11. cikk

Összesített hitelesített vizsgálati adatok

(1)   A tagállamok által a 10. cikk szerint az elsődleges hitelesített vizsgálati adatokra vonatkozóan hozzáférhetővé tett információk alapján az 5. cikk (1) bekezdésében említett alkalmazás hozza létre az összesített hitelesített vizsgálati adatok tekintetében a II. melléklet F. részében előírt információkat.

(2)   A kötelezően figyelemmel kísérendő szennyező anyagok esetében az alkalmazás által létrehozott információnak valamennyi olyan mintavételi pontra vonatkozóan tartalmaznia kell az összesített mért koncentrációs szinteket, amelyről a 9. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében a tagállamoknak információt kell szolgáltatniuk.

(3)   A valamely meghatározott környezetvédelmi célkitűzés által érintett szennyező anyagok esetében az alkalmazás által létrehozott információ az I. melléklet B. részében foglalt meghatározott környezetvédelmi célkitűzéshez kapcsolódó mérőszámban kifejezett koncentrációs szintekből áll és a következőket foglalja magában:

a)

az éves átlagérték, ha éves átlagos célértéket vagy határértéket határoztak meg;

b)

a túllépés teljes óraszáma, ha óránkénti határértéket határoztak meg;

c)

a túllépés teljes napszáma, ha napi határértéket határoztak meg, vagy a PM10-re vonatkozó 90,4 százalékos érték, ha folyamatos mérés helyett véletlenszerű méréseket használnak;

d)

a túllépés teljes napszáma, amennyiben legfeljebb napi 8 órás középértéket vagy határértéket határoztak meg;

e)

az AOT40 a 2008/50/EK irányelv VII. mellékletének A. részében meghatározottak szerint a növényzet védelmét célzó, ózonra megállapított célérték esetében;

f)

az átlagexpozíció-mutató a PM2,5-expozíció csökkentésére vonatkozó célérték és az expozíció koncentrációjára irányuló kötelezettség esetén.

12. cikk

Környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik a 2004/107/EK és a 2008/50/EK irányelvben megfogalmazott környezetvédelmi célkitűzések megvalósítására vonatkozóan a II. melléklet G. részében meghatározott információkat.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb kilenc hónappal az egyes naptári évek végét követően egy teljes naptári évre a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

Az információ magában foglalja a következőket:

a)

nyilatkozat arról, hogy minden egyes zónában vagy agglomerációban teljesült az összes környezetvédelmi célkitűzés; a nyilatkozat magában foglalja az alkalmazandó tűréshatárok túllépésére vonatkozó információkat is;

b)

adott esetben nyilatkozat arról, hogy a zónában bekövetkezett túllépés természetes forrásoknak tulajdonítható;

c)

adott esetben nyilatkozat arról, hogy a PM10-re vonatkozó levegőminőségi célkitűzés adott zónában vagy agglomerációban bekövetkezett túllépése a közutak téli homokszórását vagy sózását követő felkeveredésre vezethető vissza;

d)

információ a PM2,5 expozíciókoncentrációjára vonatkozó kötelezettség teljesítéséről.

(3)   Túllépés esetén a hozzáférhetővé tett információnak magában kell foglalnia a túllépés területére és az expozíció által érintett személyek számára vonatkozó információt.

(4)   A hozzáférhetővé tett információknak összhangban kell lenniük a 6. cikk szerint ugyanarra a naptári évre közzétett zónaelhatárolással és a 11. cikk szerint közzétett összesített hitelesített vizsgálati adatokkal.

13. cikk

A levegőminőségi tervek

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik a 2008/50/EK irányelv 23. cikkében előírt levegőminőségi tervekre vonatkozóan az e határozat II. mellékletének H., I. J. és K. részében foglalt információkat, amelyek magukban foglalják a következőket:

a)

a levegőminőségi tervek kötelező elemei, amelyeket a 2008/50/EK irányelv 23. cikke értelmében a 2008/50/EK irányelv XV. mellékletének A. szakasza sorol fel;

b)

hivatkozások arra, hogy a nyilvánosság hol férhet hozzá a levegőminőségi tervekre vonatkozó, rendszeresen frissített információkhoz.

(2)   Az információt haladéktalanul, de legkésőbb két évvel az első túllépés megfigyelése szerinti naptári év végét követően a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

14. cikk

A 2004/107/EK irányelv célértékeinek teljesítését célzó intézkedések

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a célértékek teljesítését célzó, a 2004/107/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében előírt intézkedésekre vonatkozóan a tagállamok hozzáférhetővé teszik az e határozat II. mellékletének K. részében foglalt információkat.

(2)   Az információkat legkésőbb két évvel az intézkedést kiváltó túllépés megfigyelése szerinti naptári év végét követően a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

IV.   FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2004/224/EK és a 2004/461/EK határozat 2014. január 1-jétől hatályát veszti.

16. cikk

Alkalmazhatóság

(1)   Ezt a határozatot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)   E cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok a 6. és a 7. cikk alapján szolgáltatandó információkat első alkalommal legkésőbb 2013. december 31-ig rendelkezésre bocsátják.

17. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 12-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 23., 2005.1.26., 3. o.

(2)  HL L 152., 2008.6.11., 1. o.

(3)  HL L 35., 1997.2.5., 14. o.

(4)  HL L 68., 2004.3.6., 27. o.

(5)  HL L 156., 2004.4.30., 78. o.

(6)  HL L 108., 2007.4.25., 1. o.


I. MELLÉKLET

A.   Adatszolgáltatási követelmények

1.   Az időre vonatkozó jelentéstétel

Minden idővel kapcsolatos hivatkozást az ISO 8601:2004(E) szabvánnyal összhangban kell hozzáférhetővé tenni, a bővített formátum (ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mm ± óó:pp) használatával, amely magában foglalja az összehangolt világidőtől (UTC) való eltérésre vonatkozó információt is.

Az időbélyegző a mérési időszak végére utal.

2.   Számjegyek száma és kerekítés

Az adatokat ugyanannyi számjeggyel kell hozzáférhetővé tenni, amennyivel a megfigyelési hálózatban használták.

A kerekítés a számítási folyamat legutolsó lépése, azaz közvetlenül az eredménynek a környezetvédelmi célkitűzéssel való összehasonlítása előtt történik, és csak egyszer kell elvégezni. Alapértelmezett esetben a rendszer adott esetben a rendelkezésre bocsátott adatok kerekítését a kereskedelmi kerekítési szabályok szerint hajtja végre.

3.   Egyenértékűség

Amikor egy adott helyszínen több mint egy vizsgálati módszert alkalmaznak, az adatokat az adott helyszínen a legkisebb bizonytalanságot mutató vizsgálati módszer segítségével kell megadni.

4.   Szabványosítás

A kölcsönös információcserére a 2004/107/EK irányelv IV. mellékletének IV. részében és a 2008/50/EK irányelv VI. mellékletének C. részében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

5.   A PM2,5-re vonatkozó rendelkezések

Határértékek és tűréshatárok

A PM2,5 esetében a 2008/50/EK irányelv XIV. mellékletének E. részével összhangban az alább említett megfelelő években a határértékek (HÉ) és tűréshatárok (TH) következő összesített értékeit kell alkalmazni:

Év

HÉ + TH

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Az átlagexpozíció-mutató kiszámítása a 2008/50/EK irányelv XIV. mellékletének A. részével összhangban

A számítást minden egyes év vonatkozásában el kell végezni, oly módon, hogy minden kiválasztott mintavételi pont esetében kiszámítják a PM2,5-re vonatkozó éves középértéket. A mintavételi pontok kiválasztásának egyértelműen következnie kell a hozzáférhetővé tett megfelelő információkból.

Az éves átlag kiszámítása a tagállam átlagexpozíció-mutató kiszámítására kijelölt valamennyi helyszínén mért, az adatminőségi célkitűzéseknek megfelelő, érvényes éves középértékek átlagolásával történik.

Ezt az eljárást mind a három évre megismétlik, majd a három év éves átlagértékéből történő átlagszámítással kapják meg az átlagexpozíció-mutatót.

Az átlagexpozíció-mutatót évente kell hozzáférhetővé tenni a koncentráció hároméves mozgóátlagaként. Amennyiben az átlagexpozíció-mutatót közvetlenül vagy közvetve (mintavételi pont kiválasztása révén) befolyásoló adat frissítésére van szükség, az összes érintett információ teljes frissítését el kell végezni.

B.   Környezetvédelmi célkitűzések és a jelentéstétel mérőszámai

Képlet

A védelem célja

Környezetvédelmi célkitűzés típusa (kód (1))

A vizsgálatok átlagolási időszaka

A környezetvédelmi célkitűzések jelentéstételi mérőszámai

A környezetvédelmi célkitűzések számértékei

(túllépések megengedett száma)

Szennyező anyagok, amelyek tekintetében naprakész és hitelesített adatokat kell bejelenteni

NO2

egészség

egy óra

túllépéses órák száma egy naptári évben

200 μg/m3 (18)

HÉTH

egy naptári év

éves átlagérték

40 μg/m3

HÉTH

RKÉ

egy óra

három egymást követő túllépéses óra (olyan helyszíneken, amelyek a levegőminőség tekintetében legalább 100 km2 terület, vagy egy teljes zóna vagy agglomeráció vonatkozásában reprezentatívak, amely helyszínek közül a legkisebbet kell figyelembe venni)

400 μg/m3

NOx

növényzet

KSZ

egy naptári év

éves átlagérték

30 μg/m3

PM10

egészség

egy nap

túllépéses napok száma egy naptári évben

50 μg/m3 (35)

90,4 százalékos érték

egy naptári év

éves átlagérték

40 μg/m3

THS (2)

egy nap

levont túllépéses napok száma egy naptári évben

n.a.

egy naptári év

éves átlagérték levonása

n.a.

THV (2)

egy nap

levont túllépéses napok száma egy naptári évben

n.a.

egy naptári év

éves átlagérték levonása

n.a.

PM2,5

egészség

EKK

három egymást követő naptári év

átlagexpozíció-mutató (kiszámításához lásd a 2008/50/EK irányelvet)

20 μg/m3

ECSC

a 2008/50/EK irányelv XIV. mellékletének B. részével összhangban

egy naptári év

éves átlagérték

25 μg/m3

HÉTH

SO2

egészség

egy óra

túllépéses órák száma egy naptári évben

350 μg/m3 (24)

egy nap

túllépéses napok száma egy naptári évben

125 μg/m3 (3)

RKÉ

egy óra

három egymást követő túllépéses óra (olyan helyszíneken, amelyek a levegőminőség tekintetében legalább 100 km2 terület, vagy egy teljes zóna vagy agglomeráció vonatkozásában reprezentatívak, amely helyszínek közül a legkisebbet kell figyelembe venni)

500 μg/m3

THV (2)

egy óra

levont túllépéses órák száma egy naptári évben

n.a.

egy nap

levont túllépéses napok száma egy naptári évben

n.a.

növényzet

KSZ

egy naptári év

éves átlagérték

20 μg/m3

tél

átlagérték a téli hónapok alatt, azaz az x–1. év október 1-jétől az x. év március 31-ig

20 μg/m3

O3

egészség

a legmagasabb napi 8 órás középérték

azok a napok, amikor a legmagasabb napi 8 órás középérték meghaladta a három év tekintetében átlagolt célértéket

120 μg/m3 (25)

HTC

a legmagasabb napi 8 órás középérték

azok a napok, amikor a legmagasabb napi 8 órás középérték meghaladta a hosszú távú célkitűzést egy naptári évben

120 μg/m3

TKÉ

egy óra

túllépéses órák száma egy naptári évben

180 μg/m3

RKÉ

egy óra

túllépéses órák száma egy naptári évben

240 μg/m3

növényzet

május 1-jétől július 31-ig

AOT40 (kiszámításához lásd a 2008/50/EK irányelv VII. mellékletét)

18 000 μg/m3·h

HTC

május 1-jétől július 31-ig

AOT40 (kiszámításához lásd a 2008/50/EK irányelv VII. mellékletét)

6 000 μg/m3 h

CO

egészség

a legmagasabb napi 8 órás középérték

azok a napok, amikor a legmagasabb napi 8 órás középérték meghaladta a határértéket

10 mg/m3

Szennyező anyagok, amelyek tekintetében csak hitelesített adatokat kell bejelenteni

benzol

egészség

egy naptári év

éves átlagérték

5 μg/m3

ólom

egészség

egy naptári év

éves átlagérték

0,5 μg/m3

kadmium

egészség

egy naptári év

éves átlagérték

5 ng/m3

arzén

egészség

egy naptári év

éves átlagérték

6 ng/m3

nikkel

egészség

egy naptári év

éves átlagérték

10 ng/m3

benzo(a)pirén

egészség

egy naptári év

éves átlagérték

1 ng/m3

C.   Szennyező anyagok, amelyekre figyelemmelkísérési követelmények vonatkoznak

Ez a lista a 2004/107/EK és 2008/50/EK irányelvben említett valamennyi olyan szennyező anyagot tartalmazza, amelyekre figyelemmelkísérési követelmények vonatkoznak. Egy, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által gondozott, a portálon is közzéteendő lista felsorolja azokat a további szennyező anyagokat, amelyekről a tagállamok – adott esetben – kölcsönös adatcserét fognak végrehajtani.

AirBase-kód

Szennyező anyag képlete

Szennyező anyag megnevezése

Mértékegység

Gáz-halmazállapotú szervetlen szennyező anyagok

1

SO2

kén-dioxid

μg/m3

8

NO2

nitrogén-dioxid

μg/m3

9

NOx  (3)

nitrogén-oxidok

μg/m3

7

O3

ózon

μg/m3

10

CO

szén-monoxid

mg/m3

Szilárd részecske (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

PM2,5 speciációs elemzése

1047

SO4 2 + a PM2,5-ben

szulfát a PM2,5-ben

μg/m3

1046

NO3 - a PM2,5-ben

nitrát a PM2,5-ben

μg/m3

1045

NH4 + a PM2,5-ben

ammónium a PM2,5-ben

μg/m3

1771

elemi C a PM2,5-ben

elemi szén a PM2,5-ben

μg/m3

1772

szerv. C a PM2,5-ben

szerves szén a PM2,5-ben

μg/m3

1629

Ca2 + a PM2,5-ben

kalcium a PM2,5-ben

μg/m3

1659

Mg2 + a PM2,5-ben

magnézium a PM2,5-ben

μg/m3

1657

K + a PM2,5-ben

kálium a PM2,5-ben

μg/m3

1668

Na + a PM2,5-ben

nátrium a PM2,5-ben

μg/m3

1631

Cl- a PM2,5-ben

klorid a PM2,5-ben

μg/m3

Nehézfémek

5012

Pb

ólom a PM10-ben

μg/m3

5014

Cd

kadmium a PM10-ben

ng/m3

5018

As

arzén a PM10-ben

ng/m3

5015

Ni

nikkel a PM10-ben

ng/m3

Nehézfémek kiülepedése

2012

Pb-kiülepedés

nedves/teljes Pb-kiülepedés

μg/m2/nap

2014

Cd-kiülepedés

nedves/teljes Cd-kiülepedés

μg/m2/nap

2018

As-kiülepedés

nedves/teljes As-kiülepedés

μg/m2/nap

2015

Ni-kiülepedés

nedves/teljes Ni-kiülepedés

μg/m2/nap

7013

Hg-kiülepedés

nedves/teljes Hg-kiülepedés

μg/m2/nap

Higany

4013

fémes gáz-halmazállapotú Hg

elemi gáz-halmazállapotú higany

ng/m3

4813

összes gáz-halmazállapotú Hg

összes gáz-halmazállapotú higany

ng/m3

653

reaktív gáz-halmazállapotú Hg

reaktív gáz-halmazállapotú higany

ng/m3

5013

szemcsés Hg

szemcsés higany

ng/m3

Policiklikus aromás szénhidrogének

5029

benzo(a)pirén

benzo(a)pirén a PM10-ben

ng/m3

5610

benzo(a)antracén

benzo(a)antracén a PM10-ben

ng/m3

5617

benzo(b)fluorantén

benzo(b)fluorantén a PM10-ben

ng/m3

5759

benzo(j)fluorantén

benzo(j)fluorantén a PM10-ben

ng/m3

5626

benzo(k)fluorantén

benzo(k)fluorantén a PM10-ben

ng/m3

5655

indeno(1,2,3-cd)pirén

indeno(1,2,3-cd)pirén a PM10-ben

ng/m3

5763

dibenzo(a,h)antracén

dibenzo(a,h)antracén a PM10-ben

ng/m3

Policiklikus aromás szénhidrogének kiülepedése

7029

benzo(a)pirén

benzo(a)pirén-kiülepedés

μg/m2/nap

611

benzo(a)antracén

benzo(a)antracén-kiülepedés

μg/m2/nap

618

benzo(b)fluorantén

benzo(b)fluorantén-kiülepedés

μg/m2/nap

760

benzo(j)fluorantén

benzo(j)fluorantén-kiülepedés

μg/m2/nap

627

benzo(k)fluorantén

benzo(k)fluorantén-kiülepedés

μg/m2/nap

656

indeno(1,2,3-cd)pirén

indeno(1,2,3-cd)pirén-kiülepedés

μg/m2/nap

7419

dibenzo(a,h)antracén

dibenzo(a,h)antracén-kiülepedés

μg/m2/nap

Illékony szerves vegyületek

20

C6H6

benzol

μg/m3

428

C2H6

etán

μg/m3

430

C2H4

etén (etilén)

μg/m3

432

HC≡CH

etin (acetilén)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

propán

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

propén

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-bután

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-metil-proprán (i-bután)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-butén

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

transz-2-butén

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cisz-2-butén

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-butadién

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentán

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metil-bután (i-pentán)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-pentén

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-pentén

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-metil-1,3-butadién (izoprén)

μg/m3

443

C6H14

n-hexán

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-metil-pentán (i-hexán)

μg/m3

441

C7H16

n-heptán

μg/m3

475

C8H18

n-oktán

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-trimetil-pentán (i-oktán)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

toluol

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

etil-benzol

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-xilol

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-xilol

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimetil-benzol

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimetil-benzol

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimetil-benzol

μg/m3

32

THC(NM)

az összes nem metán szénhidrogén

μg/m3

25

HCHO

metanal (formaldehid)

μg/m3


(1)  HÉ: határérték, HÉTH: Határérték + tűréshatár, CÉ: célérték, HTC: hosszú távú célkitűzés, TKÉ: tájékoztatási küszöbérték, RKÉ: riasztási küszöbérték, KSZ: kritikus szint, THV: természetes hozzájárulás vizsgálata, THS: téli homokszórásból és sózásból származó hozzájárulás vizsgálata, ECSC: expozíció csökkentésére vonatkozó cél, EKK: expozíció koncentrációjára irányuló kötelezettség.

(2)  Naprakész adatokat nem kell hozzáférhetővé tenni.

(3)  Az NOx-re vonatkozó mérések vagy ugyanazon a helyszínen az NO-ra és az NO2-re vonatkozó mérések összesítése is bejelenthető. A jelentést μg NO2/m3 mértékegységben kell benyújtani.


II. MELLÉKLET

A.   Közös adattípusok

Ha bizonyos adattípusokat e melléklet B–K. része értelmében hozzáférhetővé tesznek, akkor az érintett adattípusnál felsorolt valamennyi információt meg kell adni.

1.   „Kapcsolattartási adatok” adattípus

1.

Felelős hatóság, intézmény vagy szerv neve

2.

Felelős személy neve

3.

Internetcím

4.

Cím

5.

Telefonszám

6.

E-mail cím

2.   „Túllépési helyzet” adattípus

1.

Túllépési helyezet azonosítója

2.

Túllépett környezetvédelmi célkitűzés

3.

Túllépési helyzet által érintett terület („térbeli kiterjedés” adattípus)

4.

Terület besorolása

5.

Közigazgatási egységek

6.

A környezetvédelmi célkitűzés feletti szint által érintett felület becsült mérete

7.

A környezetvédelmi célkitűzés feletti szint által érintett közút becsült hossza

8.

Megfigyelőállomások a túllépési területen (kapcsolódás a D. részhez)

9.

Modellezett túllépés (kapcsolódás a D. részhez)

10.

A túllépési területen élő lakosság becsült összlétszáma

11.

A környezetvédelmi célkitűzés feletti expozíciónak kitett ökoszisztéma/növényzet becsült területe

12.

Referenciaév

3.   „Környezetvédelmi célkitűzés” adattípus

1.

Célkitűzés típusa

2.

Vizsgálat átlagolási időszaka

3.

Védelem célja

4.   „Térbeli kiterjedés” adattípus

1.

Földrajzi információs rendszer (FIR) szerinti információ koordinátákban megadva

5.   „Térbeli megfigyelés” adattípus

1.

Térbeli vizsgálati adatok

6.   „Közzététel” adattípus

1.

Közzététel

2.

Cím

3.

Szerző(k)

4.

Közzététel időpontja

5.

Kiadó

6.

Webcím

7.   „Változtatás dokumentációja” adattípus

1.

Változtatás

2.

Változtatás leírása

B.   Zónákra és agglomerációkra vonatkozó információk (6. cikk)

1.

Benyújtó („kapcsolattartási adatok” adattípus)

2.

Változtatás dokumentációja („változtatás dokumentációja” adattípus)

3.

Zóna kódja

4.

Zóna megnevezése

5.

Zóna típusa

6.

Zóna elhatárolása („térbeli kiterjedés” adattípus)

7.

Zónára vonatkozó előzmények: alkalmazás kezdő és záró dátuma

8.

Jogelőd (kapcsolódás a B. részhez)

9.

Lakosság létszáma

10.

Lakosság létszámának referenciaéve

11.

Kijelölt szennyező anyag kódja

12.

Védelem célja

13.

A 2008/50/EK irányelv 22. cikke szerinti mentesség vagy halasztás

C.   A vizsgálati rendszerre vonatkozó információk (7. cikk)

1.

Benyújtó („kapcsolattartási adatok” adattípus)

2.

Változtatás dokumentációja („változtatás dokumentációja” adattípus)

3.

Zónára vonatkozó információ (kapcsolódás a B. részhez)

4.

Szennyező anyag

5.

Környezetvédelmi célkitűzés („környezetvédelmi célkitűzés” adattípus)

6.

Vizsgálati küszöbérték megvalósítása

7.

Vizsgálati küszöbérték besorolási éve

8.

Besorolás dokumentációja (webcím)

9.

Vizsgálat típusa

10.

Vizsgálat típusa: leírás

11.

Egyedi vizsgálati metaadatok, beleértve az állomás azonosítóját és a helyszínre vonatkozó információt (kapcsolódás a D. részhez)

12.

A levegőminőség vizsgálatáért felelős hatóság („kapcsolattartási adatok” adattípus)

13.

A mérési rendszerek jóváhagyásáért felelős hatóság („kapcsolattartási adatok” adattípus)

14.

A mérések pontosságáért felelős hatóság („kapcsolattartási adatok” adattípus)

15.

A vizsgálati módszer elemzéséért felelős hatóság („kapcsolattartási adatok” adattípus)

16.

A nemzeti szintű minőségbiztosítás koordinációjáért felelős hatóság („kapcsolattartási adatok” adattípus)

17.

A más tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott együttműködés koordinációjáért felelős hatóság („kapcsolattartási adatok” adattípus)

D.   A vizsgálati módszerekre vonatkozó információk (8. és 9. cikk)

i.   Általános: valamennyi vizsgálati módszert érintő információk

1.

Benyújtó („kapcsolattartási adatok” adattípus)

2.

Változtatás dokumentációja („változtatás dokumentációja” adattípus)

3.

Vizsgálat típusa

4.

Zónára vonatkozó információ (kapcsolódás a B. részhez)

5.

Szennyező anyag

ii.   Helyhez kötött mérésekre vonatkozó információk

1.

Mérési konfiguráció azonosítója

2.

Európai állomásazonosító

3.

Hálózat azonosítója

4.

Nemzeti állomáskód

5.

Megfigyelőállomás megnevezése

6.

Település megnevezése

7.

Mérés kezdő és záró dátuma

8.

Mérés típusa

9.

Mérési/mintavételezési/elemzési módszer

10.

Mérő- és mintavételi berendezés (adott esetben)

11.

Kimutatási határ (adott esetben)

12.

Az egyenértékűség kimutatása

13.

Az egyenértékűség kimutatása: dokumentáció (webcím)

14.

Mintavételezés időtartama

15.

Mintavétel intervalluma

16.

A reprezentatív terület térbeli kiterjedése („térbeli kiterjedés” adattípus) (adott esetben)

17.

Reprezentativitás értékelése (adott esetben)

18.

Reprezentativitás dokumentációja (webcím) (adott esetben)

19.

Mintavételi pont elhelyezkedése: bemeneti nyílás talaj feletti magassága

20.

Mintavételi pont elhelyezkedése: bemeneti nyílás vízszintes távolsága a következő épülettől (közlekedési helyszínen elhelyezett állomások esetében)

21.

Mintavételi pont elhelyezkedése: bemeneti nyílás távolsága a legközelebbi forgalmi sávtól (közlekedési helyszínen elhelyezett állomások esetében)

22.

Állomás besorolása az egyes szennyező anyagok mérési konfigurációja tekintetében meghatározó kibocsátási források szempontjából

23.

Fő kibocsátási források (közlekedés, háztartási fűtés, ipari források vagy forrásterület stb.) (adott esetben)

24.

Távolság a meghatározó ipari forrástól vagy forrásterülettől (ipari helyszínen elhelyezett állomások esetében)

25.

Állomás időhivatkozásai: kezdő és záró dátum

26.

Földrajzi koordináták: a megfigyelőállomás hosszúsági, szélességi foka és tengerszint feletti magassága

27.

Az állomásinformációk dokumentációja térképekkel és fényképekkel (webcím) (adott esetben)

28.

Terület besorolása

29.

Távolság főbb forgalmi csomópontoktól (közlekedési helyszínen elhelyezett állomások esetében)

30.

Vizsgált forgalom mértéke (közlekedési helyszínen elhelyezett állomások esetében)

31.

A teherforgalom aránya (adott esetben, közlekedési helyszínen elhelyezett állomások esetében)

32.

A forgalom sebessége (adott esetben, közlekedési helyszínen elhelyezett állomások esetében)

33.

Magas épületek közé zárt út – utcaszélesség (adott esetben, közlekedési helyszínen elhelyezett állomások esetében)

34.

Magas épületek közé zárt út – épülethomlokzatok középmagassága (adott esetben, közlekedési helyszínen elhelyezett állomások esetében)

35.

Hálózat neve

36.

Hálózat: működés kezdő és záró dátuma

37.

Hálózatkezelésért felelős szerv („kapcsolattartási adatok” adattípus)

38.

Téli homokszórás és sózás vizsgálati módszere (amennyiben a 2008/50/EK irányelv 21. cikke alkalmazandó)

39.

Természetes hozzájárulás vizsgálati módszere (amennyiben a 2008/50/EK irányelv 20. cikke alkalmazandó)

40.

Adatminőségi célkitűzések: mérési időszak

41.

Adatminőségi célkitűzések: adat rendelkezésre állása

42.

Adatminőségi célkitűzések: bizonytalanságra vonatkozó becslés

43.

Adatminőségi célkitűzések: a nyomon követhetőség és a bizonytalanságra vonatkozó becslés dokumentációja

44.

Adatminőségi célkitűzések: a minőségbiztosítás/minőség-ellenőrzés dokumentációja (webcím)

iii.   Indikatív mérésekre vonatkozó információk

1.

Indikatív mérés azonosítója

2.

Mérési módszer leírása

3.

Mérés típusa

4.

Mérési módszer

5.

Mérő- és mintavételi berendezés (adott esetben)

6.

Kimutatási határ (adott esetben)

7.

Mintavételezés időtartama

8.

Mintavétel intervalluma

9.

Földrajzi koordináták: földrajzi hosszúság, szélesség és magasság

10.

Téli homokszórás és sózás vizsgálati módszere (amennyiben a 2008/50/EK irányelv 21. cikke alkalmazandó)

11.

Természetes hozzájárulás vizsgálati módszere (amennyiben a 2008/50/EK irányelv 20. cikke alkalmazandó)

12.

Adatminőségi célkitűzések: mérési időszak

13.

Adatminőségi célkitűzések: adat rendelkezésre állása

14.

Adatminőségi célkitűzések: bizonytalanságra vonatkozó becslés

15.

Adatminőségi célkitűzések: a nyomon követhetőség és a bizonytalanságra vonatkozó becslés dokumentációja

16.

Adatminőségi célkitűzések: minőségbiztosítás/minőség-ellenőrzés dokumentációja (webcím)

iv.   Modellezésre vonatkozó információk

1.

Modellezési azonosító

2.

Környezetvédelmi célkitűzés típusa („környezetvédelmi célkitűzés” adattípus)

3.

Modellezési módszer: név

4.

Modellezési módszer: leírás

5.

Modellezési módszer: dokumentáció (webcím)

6.

Modellezési módszer: hitelesítés méréssel

7.

Modellezési módszer: hitelesítés méréssel olyan helyszíneken, amelyeket nem jelentettek be a levegőminőségről szóló irányelv szerint

8.

Modellezési időszak

9.

Modellezési terület („térbeli kiterjedés” adattípus)

10.

Térbeli felbontás

11.

Téli homokszórás és sózás vizsgálati módszere (amennyiben a 2008/50/EK irányelv 21. cikke alkalmazandó)

12.

Természetes hozzájárulás vizsgálati módszere (amennyiben a 2008/50/EK irányelv 20. cikke alkalmazandó)

13.

Adatminőségi célkitűzések: bizonytalanságra vonatkozó becslés

14.

Adatminőségi célkitűzések: minőségbiztosítás/minőség-ellenőrzés dokumentációja (webcím)

v.   Objektív becslési információk

1.

Objektív becslés azonosítója

2.

Leírás

3.

Objektív becslés területe („térbeli kiterjedés” adattípus)

4.

Adatminőségi célkitűzés: bizonytalanságra vonatkozó becslés

5.

Adatminőségi célkitűzések: a nyomon követhetőség és a bizonytalanságra vonatkozó becslés dokumentációja

6.

Adatminőségi célkitűzések: minőségbiztosítás/minőség-ellenőrzés dokumentációja (webcím)

E.   Elsődleges hitelesített adatokra és elsődleges naprakész vizsgálati adatokra vonatkozó információk (10. cikk)

1.

Benyújtó („kapcsolattartási adatok” adattípus)

2.

Változtatás dokumentációja („változtatás dokumentációja” adattípus)

3.

Verziószám

4.

Szennyező anyag

5.

A szennyező anyag egysége

6.

Vizsgálat típusa

7.

Vizsgálati módszer (kapcsolódás a D. részhez)

8.

Mintavételezés kezdő és záró dátuma

9.

Mintavételezés időegységei és egységeinek száma

10.

Mért érték (beleértve az olyan szennyezőanyag-koncentrációs szintek mennyiségét, amelyek természetes forrásoknak vagy a téli homokszórásnak és sózásnak tulajdoníthatók [amennyiben a 2008/50/EK irányelv 20. és 21. cikke alkalmazandó])

11.

Modellezett érték („térbeli megfigyelés” adattípus) (beleértve az olyan szennyezőanyag-koncentrációs szintek mennyiségét, amelyek természetes forrásoknak vagy a téli homokszórásnak és sózásnak tulajdoníthatók [amennyiben a 2008/50/EK irányelv 20. és 21. cikke alkalmazandó])

12.

Érvényesség

13.

Ellenőrzés állapota

F.   Létrehozott összesített adatokra vonatkozó információk (11. cikk)

1.

Vizsgálat azonosítója

2.

Zónára vonatkozó információ (kapcsolódás a B. részhez)

3.

Szennyező anyag

4.

A szennyező anyag egysége

5.

Környezetvédelmi célkitűzés („környezetvédelmi célkitűzés” adattípus)

6.

Vizsgálat típusa

7.

Vizsgálati módszer (kapcsolódás a D. részhez)

8.

Időhivatkozás: összesítési időszak kezdő és záró dátuma

9.

Összesített mért érték

10.

Összesített modellezett érték („térbeli megfigyelés” adattípus)

11.

Adatminőségi célkitűzés: mérési időszak

12.

Adatminőségi célkitűzés: adat rendelkezésre állása

13.

Adatminőségi célkitűzés: bizonytalanságra vonatkozó becslés

14.

Érvényesség

15.

Ellenőrzés állapota

G.   A környezetvédelmi célkitűzések teljesítésére vonatkozó információk (12. cikk)

Ezeknek az információknak valamennyi zónára és agglomerációra ki kell terjedniük, valamint teljesen összhangban kell állniuk az e melléklet F. része szerinti, meghatározott környezetvédelmi célkitűzés által érintett szennyező anyagokra vonatkozó összesített hitelesített vizsgálati adatokról létrehozott információkkal.

1.

Benyújtó („kapcsolattartási adatok” adattípus)

2.

Jelentés tárgyéve

3.

Változtatás dokumentációja („változtatás dokumentációja” adattípus)

4.

Zónára vonatkozó információ (kapcsolódás a B. részhez)

5.

Túllépési helyzet („túllépési helyzet” adattípus)

6.

Szennyező anyag

7.

Vizsgálati információ (kapcsolódás a D. részhez)

8.

A környezetvédelmi célkitűzés túllépése

9.

Tűréshatárral kiegészített környezetvédelmi célkitűzés túllépése

10.

Túllépés a természetes források figyelembevételével

11.

Túllépés a téli homokszórás és sózás figyelembevételével

12.

Túllépési helyzet a természetes források, valamint a téli homokszórás és sózás figyelembevételét követően („túllépési helyzet” adattípus)

13.

Túllépések teljes száma (a (8)–(11) pontok alapján)

H.   Levegőminőségi tervekre vonatkozó információk (13. cikk)

1.

Benyújtó („kapcsolattartási adatok” adattípus)

2.

Változtatás dokumentációja („változtatás dokumentációja” adattípus)

3.

Levegőminőségi terv: kód

4.

Levegőminőségi terv: név

5.

Levegőminőségi terv: első túllépés referenciaéve

6.

Illetékes hatóság („kapcsolattartási adatok” adattípus)

7.

Levegőminőségi terv: állapot

8.

Levegőminőségi terv: érintett szennyező anyagok

9.

Levegőminőségi terv: hivatalos elfogadás dátuma

10.

Levegőminőségi terv: végrehajtás ütemezése

11.

A levegőminőségi tervre való hivatkozás (webcím)

12.

A végrehajtásra való hivatkozás (webcím)

13.

Releváns közzététel („közzététel” adattípus)

14.

Vonatkozó túllépési helyzet(ek) kódja (kapcsolódás a G. részhez)

I.   A szennyező források megállapítására vonatkozó információk (13. cikk)

1.

Túllépési helyzet kódja(i) (kapcsolódás a G. részhez)

2.

Referenciaév

3.

Regionális háttérszint: összesen

4.

Regionális háttérszint: a tagállamon belülről

5.

Regionális háttérszint: határokon átterjedő

6.

Regionális háttérszint: természetes

7.

Városi háttérszint növekedése: összesen

8.

Városi háttérszint növekedése: forgalom

9.

Városi háttérszint növekedése: ipar, ideértve a hő- és az energiatermelést

10.

Városi háttérszint növekedése: mezőgazdaság

11.

Városi háttérszint növekedése: kereskedelmi és lakossági források

12.

Városi háttérszint növekedése: hajózás

13.

Városi háttérszint növekedése: nem közúti mozgó gépek és berendezések

14.

Városi háttérszint növekedése: természetes

15.

Városi háttérszint növekedése: határokon átterjedő

16.

Helyi növekedés: összesen

17.

Helyi növekedés: forgalom

18.

Helyi növekedés: ipar, ideértve a hő- és az energiatermelést

19.

Helyi növekedés: mezőgazdaság

20.

Helyi növekedés: kereskedelmi és lakossági források

21.

Helyi növekedés: hajózás

22.

Helyi növekedés: nem közúti mozgó gépek és berendezések

23.

Helyi növekedés: természetes

24.

Helyi növekedés: határokon átterjedő

J.   A megvalósítási évre szóló forgatókönyvre vonatkozó információk (13. cikk)

1.

Túllépési helyzet kódja (kapcsolódás a G. részhez)

2.

Forgatókönyv kódja

3.

Levegőminőségi terv kódja (kapcsolódás a H. részhez)

4.

Referenciaév, amelyre vonatkozóan előrejelzéseket dolgoztak ki

5.

Referenciaév, amelyben az előrejelzések megkezdődtek

6.

Szennyező források megállapítása (kapcsolódás a I. részhez)

7.

Releváns közzététel („közzététel” adattípus)

8.

Alaphelyzet: kibocsátási forgatókönyv leírása

9.

Alaphelyzet: összes kibocsátás az érintett térbeli egységben

10.

Alaphelyzet: figyelembe vett intézkedések (kapcsolódás a K. részhez)

11.

Alaphelyzet: várható koncentrációs szintek az előrejelzési évben

12.

Alaphelyzet: túllépések várható száma az előrejelzési évben

13.

Előrejelzés: kibocsátási forgatókönyv leírása

14.

Előrejelzés: összes kibocsátás az érintett térbeli egységben

15.

Előrejelzés: figyelembe vett intézkedések (kapcsolódás a K. részhez)

16.

Előrejelzés: várható koncentrációs szintek az előrejelzési évben

17.

Előrejelzés: túllépések várható száma az előrejelzési évben

K.   Intézkedésekre vonatkozó információk (13. és 14. cikk)

1.

Túllépési helyzet kódja(i) (kapcsolódás a G. részhez)

2.

Levegőminőségi terv kódja (kapcsolódás a H. részhez)

3.

Értékelési forgatókönyv kódja (kapcsolódás az J. részhez)

4.

Intézkedés: kód

5.

Intézkedés: név

6.

Intézkedés: leírás

7.

Intézkedés: besorolás

8.

Intézkedés: típus

9.

Intézkedés: közigazgatási szint

10.

Intézkedés: határidő

11.

Intézkedés: érintett kibocsátó ágazat

12.

Intézkedés: térbeli kiterjedés

13.

Becsült végrehajtási költségek (adott esetben)

14.

Tervezett végrehajtás: kezdő és záró dátum

15.

Az intézkedés teljes hatálybalépésének tervezett dátuma

16.

Egyéb kulcsfontosságú végrehajtási dátumok

17.

Az előrehaladás figyelemmel követésének mutatója

18.

Az éves kibocsátások csökkenése az alkalmazott intézkedés következtében

19.

A koncentrációs szinteket érintő várható hatás az előrejelzési évben (adott esetben)

20.

A túllépések számát érintő várható hatás az előrejelzési évben (adott esetben)