20.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/45


A TANÁCS 2009/769/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2009. október 19.)

az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében folytatott rendfenntartó missziójáról és annak a kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról (EUPOL RD Congo) szóló 2007/405/KKBP együttes fellépés módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. június 12-én elfogadta az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében folytatott rendfenntartó missziójáról és annak a kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról (EUPOL RD Congo) szóló 2007/405/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2008. június 23-án elfogadta a 2007/405/KKBP együttes fellépés módosításáról és 2009. június 30-ig történő meghosszabbításáról szóló 2008/485/KKBP együttes fellépést (2).

(3)

A Tanács 2009. június 15-én elfogadta a 2007/405/KKBP együttes fellépés módosításáról és 2010. június 30-ig történő meghosszabbításáról szóló 2009/466/KKBP együttes fellépést (3). A 2009/466/KKBP együttes fellépés előírta, hogy a misszióhoz kapcsolódó kiadásoknak a 2009. november 1-jétől2010. június 30-ig terjedő időszakban történő fedezésére a Tanács új pénzügyi referenciaösszeget állapítson meg.

(4)

A Kongói Demokratikus Köztársaságban, különösen a keleti régióban tapasztalt, állandósult nemi erőszak és büntetlenség elleni küzdelem érdekében megújított és határozottabb erőfeszítésre van szükség. E célból rendelkezni kell arról, hogy a misszió szakértő személyzetet telepítsen a nemi erőszak és a büntetlenség elleni küzdelem fokozása érdekében.

(5)

A misszió megbízatását olyan biztonsági helyzetben valósítja meg, amely rosszabbodhat és veszélyt jelenthet a közös kül- és biztonságpolitikának (KKBP) a Szerződés 11. cikkében megállapított célkitűzéseire nézve.

(6)

A 2007/405/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2007/405/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A misszió támogatni fogja a biztonsági ágazat reformját a rendőrség és annak az igazságszolgáltatással való viszonya terén. A nyomon követési, iránymutatási és tanácsadó tevékenységek révén, valamint a stratégiai dimenzió hangsúlyozásával az EUPOL RD Congo:

fenntartható, magas szakmai színvonalú és több etnikumot magában foglaló/integrált rendfenntartó erő felállításának támogatásával – figyelembe véve a rendőrségnek az egész országban megvalósuló közelsége fontosságát – és a kongói hatóságoknak a folyamatba való teljes mértékű bevonásával hozzájárul a kongói nemzeti rendőrség (PNC) megreformálásához és átalakításához;

hozzájárul a rendőrség és a büntető igazságszolgáltatás tág értelemben vett viszonyának javításához;

hozzájárul a biztonsági ágazat reformja terén kifejtett erőfeszítések átfogó összehangolásának biztosításához, többek között a nemi erőszak és a büntetlenség elleni küzdelem támogatása révén;

az EUSEC RD Congo-val és a Bizottság projektjeivel szoros együttműködésben jár el, és a rendőrség és a büntető igazságszolgáltatás reformja terén kifejtett más nemzetközi erőfeszítésekkel összehangoltan végzi tevékenyégét;

hozzájárul a KDK keleti részén a békefolyamat rendfenntartó, nemi szempontú, emberi jogi, valamint a fegyveres konfliktusban érintett gyermekekkel kapcsolatos vonatkozásaihoz, különösen annak a PNC reformjának folyamatával való összekapcsolásához.”

2.

A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A misszió a projektek meghatározására és végrehajtására egy projektekkel foglalkozó sejttel rendelkezik. A misszió tanáccsal látja el a tagállamokat és a harmadik államokat, és ezek felelősségére összehangolja és elősegíti a missziót érintő területekkel összefüggő, valamint a misszió célkitűzéseit támogató projektjeik megvalósítását. ”

3.

A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A misszió állandó jelenléttel rendelkezik a KDK keleti részén Gomában és Bukavuban, hogy segítségnyújtással és szakértelmével támogassa a kelet-kongói stabilizációs folyamatot. A nyomozás területén, ideértve a nemi erőszak elleni küzdelmet is, további szakértő személyzetet telepítenek Gomába és Bukavuba, de e szakértők hatásköre a KDK egész területére kiterjed, és szolgálati állomásuk a helyi körülmények és a biztonsági feltételek módosulásának megfelelően változhat. E szakértők a misszióvezető műveletekért felelős helyettesének vannak közvetlenül alárendelve.”

4.

A 3. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„g)

nyomozásra, ideértve a nemi erőszak elleni küzdelemre kijelölt szakértők.”

5.

A 9. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A misszióhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2009. november 1-jétől2010. június 30-ig terjedő időszakra 5 150 000 EUR.”

2. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2009. október 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. ERLANDSSON


(1)  HL L 151., 2007.6.13., 46. o.

(2)  HL L 164., 2008.6.25., 44. o.

(3)  HL L 151., 2009.6.16., 40. o.