17.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/6


A BIZOTTSÁG 1869/2005/EK RENDELETE

(2005. november 16.)

a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek cseréjéről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkére,

a 805/2004/EK rendelet 32. cikke által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 805/2004/EK rendelet I–VI. melléklete a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirati eljárás során használatos szabványos formanyomtatványokat tartalmazza.

(2)

Az új tagállamok 2004. május 1-jei csatlakozását követően a 805/2004/EK rendelet I–VI. mellékletének helyébe új szöveget kell léptetni, hogy a szabvány formanyomtatványok az új tagállamokban is használhatók legyenek.

(3)

A 805/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 805/2004/EK rendelet I–VI. mellékletének helyébe e rendelet megfelelő mellékleteinek szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 16-án.

a Bizottság részéről

Franco FRATTINI

alelnök


(1)  HL L 143., 2004.4.30., 15. o.


I. MELLÉKLET

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

Image

Image


III. MELLÉKLET

Image

Image


IV. MELLÉKLET

Image


V. MELLÉKLET

Image

Image

Image


VI. MELLÉKLET

Image