32002L0024Hivatalos Lap L 124 , 09/05/2002 o. 0001 - 0044


Az Európai Parlament és a Tanács 2002/24/EK irányelve

(2002. március 18.)

a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelv [4] meghatározta a külön irányelvekben megállapított műszaki követelményeknek megfelelően előállított motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok, valamint ezek alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek közösségi típus-jóváhagyási eljárását.

(2) A közösségi szinten szabályozandó rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek teljes körű jegyzékében meghatározott valamennyi külön irányelv elfogadásra került.

(3) A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló, 1997. június 17-i 97/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5] lehetővé teszi a típus-jóváhagyási eljárás teljes körű alkalmazását.

(4) A típus-jóváhagyási rendszer megfelelő működése érdekében nyilvánvalóan szükségessé vált egyes közigazgatási utasítások értelmezésének tisztázása, valamint a 92/61/EGK irányelvhez csatolt mellékletekben foglalt előírások kiegészítése. Ezt tekintetbe véve harmonizált előírások bevezetése szükséges, különösképpen a típusbizonyítványok számozását, valamint a kifutó sorozatokból származó járművekre, illetve a közösségi szabályozással még le nem fedett technológiákat megtestesítő járművekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó kivételeket illetően a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvben [6] foglalt, hasonló előírásoknak megfelelően.

(5) Figyelemmel a nemrégiben létrehozott technológiákra, az említett járművek alkatrészeinek és jellemzőinek vizsgálata alapján csak az ezen irányelv I. mellékletében meghatározottakat lehetett megtartani, mivel az összes többi alkalmatlan szabályozási célokra. Tekintettel azonban a műszaki haladásra és fejlesztésekre, célszerű megvizsgálni minden további alkatrészt és jellemzőt, különösen a másodlagos biztonsággal összefüggőeket, és ki kell egészíteni azokkal az említett I. mellékletben már felsoroltakat.

(6) A közösségi jóváhagyási eljárás célja, hogy mindegyik tagállam megállapíthassa, hogy minden egyes járműtípus átesett a külön irányelvekben előírt ellenőrzéseken, típusbizonyítványuk pedig kiadásra került. További cél, hogy a gyártók a jóváhagyott típusnak megfelelő összes járműre vonatkozóan elkészíthessék a megfelelőségi igazolást. Az ilyen igazolással rendelkező járművet a Közösség valamennyi országában forgalomba lehet hozni, értékesíteni lehet, és nyilvántartásba lehet venni.

(7) Mivel a járművek közösségi típus-jóváhagyási rendszere működésének tökéletesítésére kitűzött célt az egyes tagállamok nem érhetik el kellőhatékonysággal, és ezért – tekintettel a javasolt intézkedések nagyságrendjére és kihatására – az a Közösség szintjén inkább elérhető, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lép túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéken.

(8) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [7] megfelelően kell elfogadni.

(9) Az egyértelműség érdekében tanácsos, hogy a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályát veszítse, ezen irányelv pedig a helyébe lépjen,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Hatály és fogalommeghatározások

1. cikk

(1) Ezen irányelv minden motorkerékpárra és segédmotoros kerékpárra vonatkozik, függetlenül attól, hogy ikerkerekes vagy másfajta kivitelű, továbbá az ilyen járművek alkatrészeire és önálló műszaki egységeire.

Ez az irányelv nem vonatkozik az alábbi járművekre:

a) olyan járművek, amelyek tervezési sebessége nem haladja meg a 6 km/h-t;

b) a gyalogosok általi használatra szánt járművek;

c) a mozgáskorlátozottak általi használatra szánt járművek;

d) a közúton vagy terepen való versenyzésre szánt járművek;

e) a 92/61/EGK irányelv alkalmazásának kezdetét megelőzően már használatban lévő járművek;

f) mezőgazdasági vagy hasonló célokra használt traktorok és munkagépek;

g) az elsősorban szabadidős célokra tervezett, szimmetrikus kerékelrendezésű terepjáró járművek, amelyeknek elöl egy, hátul pedig kettő kerekük van;

h) a legfeljebb 0,25 kW folyamatos névleges teljesítmény leadására tervezett, elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású kerékpárok, amelyeknél a motor teljesítménye a jármű sebességének növekedésével fokozatosan csökken, majd kikapcsolódik a 25 km/h sebesség elérésekor vagy korábban, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását,

sem pedig ezek alkatrészeire vagy önálló műszaki egységeire, kivéve ha ezeket az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó járműbe való beépítésre szánják.

Az irányelv nem alkalmazandó egyedi járművek jóváhagyására, kivéve ha az ilyen jóváhagyásokat kiadó tagállamok elfogadják alkatrészeknek és önálló műszaki egységeknek az ezen irányelv alapján kiadott típusjóváhagyását a vonatkozó nemzeti követelmények alapján kiadott helyett.

(2) Az (1) bekezdésben említett járművek az alábbi csoportokba sorolhatók:

a) segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h, és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

i. kétkerekű típusnál a motor:

- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy

- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;

ii. háromkerekű típusnál a motor:

- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,

- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy

- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;

b) motorkerékpárok, azaz kétkerekű, oldalkocsi nélküli (L3e kategória) vagy oldalkocsis (L4e kategória) motorkerékpárok, amelyek belsőégésű motor esetében 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorral vannak ellátva, és/vagy amelyek legnagyobb tervezési sebessége a 45 km/h-t meghaladja;

c) motoros triciklik, azaz három, szimmetrikus elrendezésű kerékkel ellátott járművek (L5e kategória), amelyek belsőégésű motor esetében 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorral vannak ellátva, és/vagy amelyek legnagyobb tervezési sebessége a 45 km/h-t meghaladja.

(3) Ezen irányelv az alábbi jellemzőkkel rendelkező négykerekű motorkerékpárokra is vonatkozik:

a) könnyű, négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek

i. hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm≥-nél a külső gyújtású motorok esetében;

ii. legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében; vagy

iii. folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében.

Ezeknek a járműveknek teljesíteniük kell az L2e kategóriához tartozó háromkerekű segédmotoros kerékpárokra alkalmazható műszaki követelményeket, kivéve ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel;

b) az a) pontban említetteken kívüli négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot. Ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "Járműtípus": olyan járművek vagy járművek egy olyan csoportja (változatok), amelyek(et):

a) egy kategóriába tartoznak (kétkerekű segédmotoros kerékpár L1e, háromkerekű segédmotoros kerékpár L2e stb., az 1. cikkben megadott meghatározások szerint);

b) ugyanaz a gyártó állít elő;

c) ugyanolyan alvázzal, alvázkerettel, padlólemezzel vagy más szerkezettel rendelkeznek, amelyhez a fontosabb alkatrészeket hozzárögzítik;

d) azonos működési elvű hajtóművel (belsőégésű motor, villanymotor, hibrid hajtómű stb.) rendelkeznek;

e) a gyártó által adott azonos típusmegjelöléssel rendelkeznek.

Egy adott járműtípusnak különböző változatai és kivitelei lehetnek.

2. "Változat": azonos típusú járművek vagy járművek egy csoportja (kivitelek), amelyeknél:

a) a felépítmény azonos formájú (alapvető jellemző);

b) a járművek csoportján (kivitelek) belül menetkész állapotban a jármű tömegének legkisebb és legnagyobb értéke közötti különbség nem haladja meg a legkisebb érték 20 %-át;

c) a járművek csoportján (kivitelek) belül a megengedett legnagyobb össztömeg legkisebb és legnagyobb értéke közötti különbség nem haladja meg a legkisebb érték 20 %-át;

d) a motor működési módja azonos (két- vagy négyütemű, külső gyújtású vagy kompressziós gyújtású motor);

e) a járművek csoportján (kivitelek) belül a motor hengerűrtartalmának (belsőégésű motor esetében) legkisebb és legnagyobb értéke közötti különbség nem haladja meg a legkisebb érték 30 %-át;

f) a hengerek száma és elrendezése azonos;

g) a járművek csoportján (kivitelek) belül a motor teljesítményének legkisebb és legnagyobb értéke közötti különbség nem haladja meg a legkisebb érték 30 %-át;

h) az üzemmód azonos (villanymotorok esetében);

i) a sebességváltómű típusa azonos (kézi, automata stb.);

3. "Kivitel": azonos típusú és változatú jármű, amely azonban magában foglalhat bármely berendezést, alkatrészt vagy rendszert a II. mellékletben ismertetett adatközlő lapban felsoroltak közül, feltéve hogy:

a) csak egyetlen érték adott az alábbiak tekintetében:

i. menetkész tömeg;

ii. megengedett legnagyobb össztömeg;

iii. a motor teljesítménye;

iv. a motor hengerűrtartalma; és

b) a vizsgálati eredményekből csak egy, a VII. mellékletnek megfelelően meghatározott sorozat van megadva;

4. "Rendszer": a jármű valamely rendszere, például a fékrendszer, a kibocsátáscsökkentő berendezés stb., amelynek eleget kell tennie a külön irányelvek bármelyikében meghatározott követelményeknek;

5. "Önálló műszaki egység": olyan berendezés, például a kipufogórendszerbe cserealkatrészként beszerelt hangtompító, amelynek eleget kell tennie egy külön irányelv követelményeinek, és amely a jármű olyan részét képezi, amelyre külön típusjóváhagyás adható, azonban csak egy vagy több meghatározott járműtípus vonatkozásában, amennyiben azt külön irányelv kifejezetten előírja;

6. "Alkatrész": olyan eszköz, például egy lámpa, amelynek eleget kell tennie egy külön irányelv követelményeinek, és amely a jármű olyan részét képezi, amelyre a járműtől függetlenül külön típusjóváhagyás adható, amennyiben azt külön irányelv kifejezetten előírja;

7. "Típusjóváhagyás": azon eljárás, amelynek révén egy tagállam igazolja, hogy egy jármű, rendszer, önálló műszaki egység vagy alkatrész adott típusa teljesíti az ezen irányelvben vagy a külön irányelvekben meghatározott műszaki követelményeket, valamint az I. mellékletben meghatározott teljes körű listában előírtak alapján a gyártó által megadott adatok megfelelősége ellenőrzésének eleget tesz;

8. "Ikerkerék": két, ugyanazon tengelyre felszerelt kerék, amelyek talajjal való érintkezési felületének középvonala között mért távolság kevesebb, mint 460 mm. Az ikerkerekek egyetlen keréknek számítanak;

9. "Hibridhajtású jármű": két, egymástól eltérő meghajtási rendszerrel (például elektromos és termikus rendszerrel) ellátott jármű;

10. "Gyártó": az a személy vagy szervezet, aki/amely a jóváhagyó hatósággal szemben a típus-jóváhagyási eljárás valamennyi szempontjának teljesüléséért és a gyártás megfelelőségének biztosításáért felel. Nem feltétel, hogy a személy vagy szervezet részt vegyen a jóváhagyási eljárás tárgyát képező jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártásának valamennyi fázisában;

11. "Műszaki szolgálat": az a szervezet vagy testület, amelyet vizsgáló laboratóriumként kijelölnek, a vizsgálatoknak vagy ellenőrzéseknek a tagállam jóváhagyó hatósága nevében történő elvégzésére. Ezt a feladatot maga a jóváhagyó hatóság is elvégezheti.

II. FEJEZET

A típusjóváhagyás megadásának eljárásai

3. cikk

A típusjóváhagyás megadása iránti kérelmet a gyártó egy tagállam jóváhagyó hatóságához nyújtja be. A kérelemhez egyrészt egy adatközlő lapot kell csatolni, amelynek a járművek típusjóváhagyása céljára szolgáló mintája a II. mellékletben található, míg a rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek típusjóváhagyásának céljára szolgáló minta az adott rendszerre, önálló műszaki egységre vagy alkatrészre vonatkozó irányelvhez csatolt mellékletben vagy függelékben található, másrészt az adatközlő lapban említett további dokumentumokat. A jármű, rendszer, önálló műszaki egység vagy alkatrész adott típusára vonatkozó kérelmeket csak egyetlen tagállamban lehet benyújtani.

4. cikk

(1) A tagállam kiadja a típusjóváhagyást a járművek, rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek valamennyi típusára, ha ezek a következő feltételeknek megfelelnek:

a) a járműtípus teljesíti a külön irányelvekben foglalt követelményeket, és megfelel az I. mellékletben foglalt teljes körű listában előírt, gyártó által megadott adatoknak;

b) a rendszer, önálló műszaki egység vagy alkatrész teljesíti az arra vonatkozó külön irányelvben foglalt műszaki követelményeket, és megfelel az I. mellékletben foglalt teljes körű listában előírt, gyártó által megadott adatoknak.

(2) A típus-jóváhagyási eljárás lefolytatása előtt a tagállam ezen tevékenységeket végző, illetékes hatóságai megtesznek minden szükséges lépést – szükség esetén azon tagállam illetékes hatóságaival együttműködésben, ahol a gyártás folyik, vagy ahol a terméket a Közösség területére hozták – annak biztosítására, hogy teljesüljenek a VI. mellékletben foglalt rendelkezések, annak érdekében, hogy a legyártott, kereskedelmi forgalomba hozott vagy forgalomba helyezett új járművek, rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek megfeleljenek a jóváhagyott típusnak.

(3) A (2) bekezdésben említett illetékes hatóságok biztosítják – szükség esetén azon tagállam illetékes hatóságaival együttműködésben, ahol a gyártás folyik, vagy ahol a terméket a Közösség területére hozták – a VI. mellékletben foglalt rendelkezések folyamatos betartását.

(4) Ha egy járműtípus típusjóváhagyása iránti kérelemhez egy vagy több, rendszerre, önálló műszaki egységre vagy alkatrészre vonatkozó, egy vagy több tagállam által kiadott típusbizonyítványt csatolnak, akkor a járműtípus típus-jóváhagyási eljárását lefolytató tagállam köteles azokat elismerni, és nem végzi el a típusjóváhagyással már rendelkező rendszerek, önálló műszaki egységek és/vagy alkatrészek tekintetében az (1) bekezdés b) pontjában előírt ellenőrzéseket.

(5) Valamennyi tagállam felelős a rendszerekre, önálló műszaki egységekre vagy alkatrészekre vonatkozóan általa kiadott típusjóváhagyásért. A valamely járműtípusra nézve típusjóváhagyást megadó tagállam hatóságainak ellenőrizniük kell a gyártás megfelelőségét, szükség esetén azon tagállam illetékes hatóságaival együttműködésben, amelyek a rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek tekintetében kiadták a típusbizonyítványokat.

(6) Ha azonban valamelyik tagállam úgy találja, hogy az (1) bekezdés rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő jármű, rendszer, önálló műszaki egység vagy alkatrész ennek ellenére komoly kockázatot jelent a közutak biztonságára, akkor megtagadhatja a típusjóváhagyás megadását. Erről a döntése alapjául szolgáló okok megjelölésével haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1) A tagállam illetékes hatóságának az összes olyan járműtípusra nézve, amelyekre típusjóváhagyást ad, ki kell töltenie a III. mellékletben található típusbizonyítványt, ezen túlmenően pedig be kell jegyeznie a vizsgálati eredményeket a jármű-típusbizonyítványhoz csatolt adatlap megfelelő rovataiba; amelynek mintája a VII. mellékletben található.

(2) A tagállam illetékes hatóságának ki kell töltenie a megfelelő külön irányelvekhez csatolt mellékletekben vagy függelékekben található típusbizonyítványt a rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek összes olyan típusára nézve, amelyekre típusjóváhagyást ad.

(3) A járművek, rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek típusbizonyítványait az V. melléklet "A" részében leírt módszer szerint kell számozni.

6. cikk

(1) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül megküldik a többi tagállam illetékes hatóságainak a típusbizonyítvány egy másolati példányát a hozzá tartozó mellékletekkel együtt, valamennyi olyan járműtípusra vonatkozóan, amelyek típusjóváhagyását megadták, vagy megtagadták.

(2) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai havonta a többi tagállam illetékes hatóságai részére típus-jóváhagyási listát küldenek azon rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek tekintetében, amelyekre nézve a tárgyhónapban megadták, vagy megtagadták a típusbizonyítvány kiadását.

Ezen túlmenően, egy másik tagállam illetékes hatóságainak kérésére az illetékes hatóság haladéktalanul megküldi az egyes rendszerekre, önálló műszaki egységekre vagy alkatrészekre vonatkozó típusbizonyítvány egy másolati példányát, a hozzá tartozó mellékletekkel együtt.

7. cikk

(1) A megfelelőségi igazolást, amelynek mintája a IV. melléklet A. részében látható, a gyártó tölti ki a jóváhagyott típussal egyezően legyártott valamennyi járműre nézve. Minden egyes járműhöz tartozik egy ilyen igazolás. A tagállamok a járművek megadóztatása céljából vagy a jármű-nyilvántartási okmányok elkészítése érdekében, legalább három hónapos határidővel kérhetik a Bizottságot és a többi tagállamot, hogy a megfelelőségi igazolás a IV. melléklet A. részében említetteken túl további adatokat is tartalmazzon, feltéve hogy ezen adatokat az adatközlő lap is kifejezetten tartalmazza.

A megfelelőségi igazolást hamisítást kizáró módon kell elkészíteni. Erre a célra színes grafikával védett vagy a gyártó azonosító jelét ábrázoló vízjellel ellátott papírt kell a nyomtatáshoz használni.

(2) A megfelelőségi igazolást, amelynek mintája a IV. melléklet B. részében látható, a gyártó tölti ki a jóváhagyott típussal egyezően legyártott valamennyi nem eredeti, önálló műszaki egységre vagy alkatrészre nézve. Ilyen igazolást nem kell kiállítani az eredeti önálló műszaki egységek vagy alkatrészek esetében.

(3) Ha a típusjóváhagyás tárgyát képező önálló műszaki egység vagy alkatrész csak a jármű más alkatrészeivel együttesen tölti be funkcióját, vagy mutat meghatározott jellegzetességet, és emiatt egy vagy több követelménynek való megfelelést csak akkor lehet igazolni, ha a típusjóváhagyás tárgyát képező önálló műszaki egység vagy alkatrész más – ténylegesen meglévő vagy szimulált – jármű-alkatrészekkel összekapcsolva működik, akkor az ilyen önálló műszaki egység vagy alkatrész típusjóváhagyásának érvényességét ennek megfelelően korlátozni kell. Ekkor az önálló műszaki egység vagy alkatrész típusbizonyítványa tartalmazza a felhasználás korlátozásait és a beszerelésre vonatkozó esetleges utasításokat. Az ilyen korlátozásoknak és követelményeknek való megfelelést a jármű típusjóváhagyása során kell ellenőrizni.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül a valamely önálló műszaki egységre vagy alkatrészre nézve a 4. cikk értelmében megadott típusjóváhagyás birtokosa köteles a jóváhagyott típusnak megfelelően gyártott valamennyi önálló műszaki egységen vagy alkatrészen feltüntetni a gyári vagy a kereskedelmi jelzést, a típusjelzést és – ha ezt külön irányelv előírja – a 8. cikkben említett típus-jóváhagyási jelet. Ez utóbbi esetben nem köteles kitölteni a (2) bekezdésben előírt igazolást.

(5) A (3) bekezdés értelmében korlátozott felhasználású önálló műszaki egységre vagy alkatrészre nézve megadott típusbizonyítvány birtokosának részletes tájékoztatást kell adnia az ilyen korlátozásokról, adott esetben pedig beszerelési utasításokat kell adnia minden egyes legyártott önálló műszaki egységhez vagy alkatrészhez.

(6) Egy nem eredeti berendezés egy önálló műszaki egységére vonatkozó, egy vagy több járműtípussal kapcsolatban kibocsátott típusbizonyítvány jogosultjának minden egyes ilyen egységhez az ilyen járművek azonosítását lehetővé tevő részletes tájékoztatást kell adnia.

8. cikk

(1) Minden járművön, amelyet valamely jóváhagyott típusnak megfelelően gyártottak, fel kell tüntetni az V. melléklet A. részében a típus-jóváhagyási számra vonatkozóan az 1., 3. és 4. szakaszban foglaltaknak megfelelően képzett típus-jóváhagyási jelet.

(2) Amennyiben a vonatkozó külön irányelv úgy rendelkezik, valamennyi, a jóváhagyott típusnak megfelelően gyártott önálló műszaki egységen vagy alkatrészen fel kell tüntetni egy, az V. melléklet B. részében meghatározott követelményeknek megfelelő típus-jóváhagyási jelet. Az V. melléklet B. részének 1.2. pontjában említett típus-jóváhagyási számot az V. melléklet A. részében a típus-jóváhagyási számra vonatkozóan a 4. szakaszban foglaltaknak megfelelően kell képezni.

A típus-jóváhagyási jelen feltüntetett adatokat további adatokkal lehet kiegészíteni, amelyek a kérdéses önálló műszaki egységre vagy alkatrészre vonatkozóan lehetővé teszik bizonyos egyéni jellemzők azonosítását. Ezen adatok körét adott esetben az ilyen önálló műszaki egységekre vagy alkatrészekre vonatkozó külön irányelvekben kell meghatározni.

9. cikk

(1) A gyártó felelős azért, hogy az egyes járművek, illetve rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek gyártása a jóváhagyott típussal megegyezően történjen. A gyártás végleges leállításáról, illetve az adatközlő lapon foglalt adatok bármely megváltozásáról a típusjóváhagyás jogosultjának tájékoztatnia kell a típusjóváhagyást kibocsátó tagállam illetékes hatóságait.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett tagállam illetékes hatóságai úgy ítélik meg, hogy egy ilyen típusú változás nincs kihatással a meglévő típusbizonyítvány tartalmára, illetve nem teszi szükségessé egy új típusbizonyítvány kiállítását, akkor ennek megfelelően tájékoztatják a gyártót.

(3) Ha egy tagállam (1) bekezdésben említett illetékes hatóságai megállapítják, hogy az adatközlő lapon rögzített adatok változása újabb ellenőrzések vagy vizsgálatok elvégzését indokolja, akkor ennek megfelelően tájékoztatják a gyártót, és gondoskodnak a szükséges vizsgálatok elvégzéséről. Ha az ellenőrzések vagy a vizsgálatok a meglévő típusbizonyítvány módosítását vagy egy új típusbizonyítvány kiállítását teszik szükségessé, akkor a hatóságok a 6. cikknek megfelelően tájékoztatják a többi tagállam illetékes hatóságait.

(4) Ha a jármű-típusjóváhagyáshoz kapcsolódó adatközlő lapon feltüntetett adatok megváltoznak, a gyártó megküldi a változás jellegét és az új kiadás időpontját világosan feltüntető, módosított oldalakat az illetékes hatóságokhoz. Az adatközlő lap hivatkozási számát csak akkor kell megváltoztatni, ha az adatközlő lapon bekövetkező változások szükségessé teszik a IV. mellékletben szereplő megfelelőségi igazolásban megadott egy vagy több adat módosítását (kivéve a 19.1 és a 45-51. pontot).

(5) Ha a jóváhagyott járműtípus, illetve rendszer, önálló műszaki egység vagy alkatrész gyártása végleges leállításának eredményeként egy típusbizonyítvány hatályát veszti, akkor a típus-jóváhagyási eljárást korábban lefolytató tagállam illetékes hatóságai erről egy hónapon belül tájékoztatják a többi tagállam illetékes hatóságait.

10. cikk

(1) Ha a típus-jóváhagyási eljárást lefolytató tagállam úgy találja, hogy a járművek, rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak, akkor megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a gyártás ismét a jóváhagyott típusnak megfelelően történjen. A tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a többi tagállam illetékes hatóságait a megtett intézkedésekről, amelyek szükség esetén kiterjedhetnek a típusjóváhagyás visszavonására is.

(2) Ha egy tagállam úgy találja, hogy a járművek, rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak, akkor a tagállam kérheti a típus-jóváhagyási eljárást lefolytató tagállamtól a megállapított eltérések ellenőrzését. A típus-jóváhagyási eljárást lefolytató tagállamnak az ilyen kérés időpontjától számított hat hónapon belül le kell folytatnia a szükséges ellenőrzéseket. Ha megállapítást nyer az eltérés, akkor a típus-jóváhagyási eljárást lefolytató tagállam megteszi az (1) bekezdésben említett intézkedéseket.

(3) A tagállamok illetékes hatóságai a már megadott típusjóváhagyás visszavonásáról, valamint ezen intézkedés okairól egy hónapon belül tájékoztatják egymást.

(4) Ha a típus-jóváhagyási eljárást lefolytató tagállam vitatja a típusjóváhagyástól való eltérésről tudomására hozott tájékoztatást, akkor az érintett tagállamok megkísérlik a vitás kérdés rendezését. A Bizottságot tájékoztatni kell, szükség esetén pedig a Bizottság megfelelő konzultációt folytat a megoldás elérésének érdekében.

11. cikk

A Bizottság javaslatára, minősített többséggel eljárva a Tanács elismerheti a külön irányelvekkel együtt ebben az irányelvben a járművek, rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek típusjóváhagyására vonatkozó feltételek vagy rendelkezések, illetve a Közösség és harmadik országok között létrejött két- vagy többoldalú szerződések keretében nemzetközi rendeletekkel vagy harmadik országok rendeleteivel létrehozott eljárások közötti egyenértékűséget.

12. cikk

Ha egy tagállam megállapítja, hogy valamely jóváhagyott típusba tartozó járművek, rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztetik, akkor legfeljebb hathónapos időtartamra saját területén betilthatja ezek értékesítését, forgalomba helyezését vagy használatát. Erről a döntése alapjául szolgáló okok megjelölésével haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

13. cikk

Az ennek az irányelvnek a végrehajtása kapcsán elfogadott rendelkezések értelmében típusjóváhagyás visszavonására vagy megadásának megtagadására, illetve egy jármű, önálló műszaki egység vagy alkatrész értékesítésének vagy használatának a tilalmára vonatkozó döntésben részletesen indokolni kell annak okait. Erről, valamint a tagállamokban hatályos törvények alapján rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és azok igénybe vételének határidejéről az érintett felet tájékoztatni kell.

14. cikk

(1) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot:

a) a jóváhagyó hatóságok nevéről és címéről, adott esetben pedig a hatóságok hatáskörébe tartozó szakterületekről;

b) az általuk jóváhagyott műszaki szolgálatok nevéről és címéről, megjelölve, hogy az egyes szolgálatok milyen vizsgálati eljárások lefolytatására kaptak jóváhagyást. A megnevezett szolgálatoknak az alábbi kikötésekkel meg kell felelniük a vizsgáló laboratóriumok működéséről szóló harmonizált szabványoknak (EN 45001):

i. egy gyártó nem kaphat műszaki szolgálatként jóváhagyást, kivéve ha külön irányelv erre nézve kifejezett rendelkezéseket tartalmaz;

ii. ennek az irányelvnek az alkalmazásában nem számít kivételes esetnek, ha egy műszaki szolgálat – a jóváhagyó hatóság egyetértésével – külső forrásból származó berendezéseket használ.

(2) A megnevezett szolgálatról feltételezett, hogy megfelel a harmonizált szabványoknak, de adott esetben a Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy terjesszenek be ezt alátámasztó bizonyítékokat.

Harmadik országbeli szolgálatok csak a Közösség és harmadik országok között létrejött két- vagy többoldalú szerződések keretében nevezhetők meg jóváhagyott műszaki szolgálatként.

III. FEJEZET

A szabad mozgáshoz, átmeneti rendelkezésekhez, mentességekhez és alternatív eljárásokhoz kapcsolódó feltételek

15. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg az ezen irányelvben foglalt rendelkezéseknek megfelelő új járművek kereskedelmi forgalomba hozatalát, értékesítését, forgalomba helyezését vagy használatát. Első nyilvántartásba vétel céljából csak az ennek az irányelvnek megfelelő járművek mutathatók be.

(2) A tagállamok nem tilthatják meg az ezen irányelvben foglalt rendelkezéseknek megfelelő új önálló műszaki egységek vagy alkatrészek forgalomba hozatalát, értékesítését, forgalomba helyezését vagy használatát. Kizárólag az ezen irányelvnek megfelelő önálló műszaki egységek vagy alkatrészek hozhatók forgalomba és értékesíthetők első ízben a tagállamokban való felhasználás céljából.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve:

a) a tagállamok mentesíthetik a külön irányelvekben foglalt bármely követelménynek való megfelelés alól azon járműveket, rendszereket, önálló műszaki egységeket vagy alkatrészeket:

i. amelyekből járművenként, rendszerenként, önálló műszaki egységekként vagy alkatrészekként évente legfeljebb 200 egységig terjedő kis sorozat kerül legyártásra; vagy

ii. amelyek célja a fegyveres erők, a rendfenntartó szervek, a polgári védelmi szolgálatok, a tűzoltóság vagy a közművek általi használat.

A többi tagállam az ilyen mentességekről azok megadásának időpontjától számított egy hónapon belül tájékoztatást kap. E tagállamoknak három hónapon belül el kell dönteniük, hogy a területükön nyilvántartásba veendő járművekre nézve elfogadják-e a típusjóváhagyást. Az ilyen típusbizonyítvány fejlécében nem tüntethető fel az "EK-típusbizonyítvány" felirat;

b) Az 1999. június 17-e előtt kiadott nemzeti típusbizonyítványok attól az időponttól számítva, amelytől kezdve a nemzeti jogszabályoknak meg kell felelniük a vonatkozó irányelveknek, négy évig érvényben maradnak a kibocsátó tagállamokban.

Ugyanez az időszak kiterjed a járművek, rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek azon típusaira is, amelyek összhangban vannak a megfelelő irányelvek végrehajtását megelőzően hatályos típusjóváhagyásra vonatkozóktól eltérő jogalkotási rendszereket alkalmazó tagállamok hazai követelményeivel.

Az utóbbi mentesség tárgyát képező járműveket ebben az időszakban használati időkorlátozás nélkül lehet forgalomba hozni, értékesíteni és forgalomba helyezni.

Az ilyen járművekhez kapcsolódó rendszerek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek (kereskedelmi) forgalomba hozatalára, értékesítésére és használatára nem vonatkozik semmilyen időbeli korlátozás.

(4) Ez az irányelv nincs kihatással a tagállamok azon jogára, hogy – a Szerződésnek megfelelően – meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeket a kérdéses járművek használata során szükségeseknek tartanak a felhasználók védelmének biztosításához, feltéve hogy ez nem vonja maga után a járművek módosítását.

16. cikk

(1) A 15. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérve, valamint a VIII. mellékletben meghatározott határértékeken belül a tagállamok egy korlátozott időtartamra nyilvántartásba vehetnek már nem érvényestípusjóváhagyással rendelkező járműtípusnak megfelelő, új járműveket, és engedélyezhetik ezek értékesítését vagy forgalomba helyezését. Ez a lehetőség a típusjóváhagyás érvényességének lejárati dátumától számított 12 hónapos időtartamon belül vehető igénybe.

Az első albekezdés csak azokra a járművekre alkalmazandó, amelyek a kérdéses jármű típusjóváhagyásának érvényességi időszakában már a Közösség területén voltak, és egy ugyanezen időszakban kibocsátott, érvényes megfelelőségi igazolással rendelkeztek, azonban nyilvántartásba vételükre vagy forgalomba helyezésükre nem került sor az említett típusjóváhagyás érvényességének lejárata előtt.

(2) Mielőtt az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni lehetne egy adott járműkategória egy vagy több típusára, a gyártónak kérvényt kell benyújtania az ilyen járműtípusok forgalomba helyezésében érintett minden egyes tagállam illetékes hatóságához. A kérvényben meg kell jelölni az azt alátámasztó műszaki és/vagy gazdasági okokat.

A megkeresett tagállamoknak három hónapon belül el kell dönteniük, hogy elfogadják-e a területükön belüli nyilvántartásba vételre az érintett járműtípust, és ha igen, hány darabra adnak engedélyt. Az ilyen járműtípusok forgalomba helyezésében érintett minden egyes tagállam feladata annak biztosítása, hogy a gyártó eleget tegyen a VIII. mellékletben foglalt rendelkezéseknek. A tagállamok minden évben megküldik a Bizottságnak a megadott mentességek listáját.

(3) Azokra a járművekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre, amelyek olyan technológiákat vagy elképzeléseket testesítenek meg, amelyek jellegüknél fogva nem képesek megfelelni a külön irányelvek egy vagy több követelményének, a 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének c) pontját kell alkalmazni.

IV. FEJEZET

A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás eljárása

17. cikk

Minden módosítást, amelyre azért van szükség, hogy az ezen irányelvhez csatolt mellékleteket vagy az I. mellékletben említett külön irányelvekben foglalt rendelkezéseket a műszaki fejlődéshez lehessen igazítani, a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

18. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 70/156/EGK irányelv 13. cikke alapján létrehozott, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság (a továbbiakban a "bizottság") segíti.

(2) Ahol hivatkozás történik erre a bekezdésre, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az annak 8. cikkében foglalt rendelkezésekre.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében rögzített időszak három hónap.

(3) A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

19. cikk

A 92/61/EGK tanácsi irányelv 2003. november 9-től kezdődően hatályát veszti. A 92/61/EGK irányelvre való hivatkozásokat az erre az irányelvre való hivatkozásokként kell értelmezni, és a IX. mellékletben található megfeleltetési táblázatnak megfelelően olvasni.

20. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2003. május 9-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok 2003. november 9-től kezdődően alkalmazzák az (1) bekezdés első albekezdésében említett rendelkezéseket. A gyártó kérésére azonban a megfelelőségi igazolás korábbi mintáját még használni lehet az ezen időpontot követő 12 hónapon belül.

(3) 2003. május 9-től kezdődően a tagállamok nem tilthatják meg az ezen irányelvnek megfelelő járművek első forgalomba helyezését.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

21. cikk

Ez az irányelv nem érvényteleníti a 2003. november 9. előtt megadott jóváhagyásokat, és nem akadályozza az ilyen jóváhagyások hatályának kiterjesztését azon irányelv feltételei szerint, amelynek értelmében eredetileg azokat megadták. 2004. november 9-től kezdődően azonban a gyártó által kibocsátott megfelelőségi igazolásnak meg kell felelnie a IV. mellékletben meghatározott mintának.

22. cikk

Az ezen irányelvvel szabályozott járművekkel kapcsolatos nyilvántartási és adóztatási rendszereknek a tagállamokban történőharmonizálásától függően a tagállamok használhatnak hazai kódrendszereket a nyilvántartásba vétel és adóztatás saját területükön belüli elősegítése érdekében. A tagállamok kérhetik a megfelelőségi igazolás egy hazai kódszámmal történő kiegészítését is.

23. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

24. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. március 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

M. Arias Cañete

[1] HL C 307. E, 1999.10.26., 1. o.

[2] HL C 368., 1999.12.20., 1. o.

[3] Az Európai Parlament 1999. október 27-i véleménye (HL C 154., 2000.6.5., 50. o.), a Tanács 2001. október 29-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 2002. február 5-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 225., 1992.8.10., 72. o. A legutóbb a 2000/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 106., 2000.5.3., 1. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 226., 1997.8.18., 1. o.

[6] HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2000/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 203., 2000.8.10., 9. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet | A járművek típus-jóváhagyási követelményeinek jegyzéke |

II. melléklet | Adatközlő lap |

III. melléklet | EK-típusbizonyítvány |

IV. melléklet | Megfelelőségi igazolások |

V. melléklet | Számozás és jelölés |

VI. melléklet | A gyártásmegfelelőség ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések |

VII. melléklet | Vizsgálati eredmények |

VIII. melléklet | Kifutó sorozatokból származó járművek |

IX. melléklet | Megfeleltetési táblázat |

--------------------------------------------------