32002D0017Hivatalos Lap L 006 , 10/01/2002 o. 0063 - 0064


A Bizottság határozata

(2001. december 31.)

a 66/404/EGK és a 71/161/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő erdészeti szaporítóanyagok ideiglenes forgalomba hozatala engedélyezésének tekintetében a tagállamok felhatalmazásáról szóló 2001/765/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2001) 4769. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/17/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/404/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a Közösségen belül forgalmazott erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó külső minőségi előírásokról szóló, 1971. március 30-i 71/161/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1) Az e határozat 1. cikkében említett fajok szaporítóanyagának termelése jelenleg nem kielégítő Spanyolországban és Franciaországban, ezért az említett fajok tekintetében e tagállamoknak a 66/404/EGK vagy a 71/161/EGK irányelv előírásainak megfelelő szaporítóanyag iránti szükségletei nincsenek kielégítve.

(2) Más tagállamok és harmadik országok nincsenek olyan helyzetben, hogy elegendő olyan szaporítóanyagot szállítsanak az adott fajokból, amely a közösségi szaporítóanyaggal egyenértékű garanciákat nyújt és megfelel a 66/404/EGK vagy a 71/161/EGK irányelv előírásainak.

(3) Ennek megfelelően Spanyolország 2001. szeptember 17-én, Franciaország október 29-én az említett irányelvek értelmében kérte a Bizottságot, hogy hatalmazza fel őket olyan vetőmag forgalomba hozatalának engedélyezésére, amely az említett irányelvekben meghatározott követelményeknél kevésbé szigorú követelményeknek felel meg.

(4) A hiány pótlásának érdekében a kérelmező tagállamokat emiatt fel kell hatalmazni arra, hogy korlátozott időtartamra engedélyezzék az érintett fajok kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő vetőmagjának forgalomba hozatalát.

(5) Genetikai okokból a vetőmagot az adott fajok természetes élőhelyein belüli származási helyeken kell betakarítani és a lehető legszigorúbb garanciát kell nyújtani a vetőmag fajtaazonosságának biztosítására. A vetőmagot továbbá csak akkor lehet forgalomba hozni, ha azt a kérdéses vetőmagra vonatkozó bizonyos információkat tartalmazó dokumentum kíséri.

(6) Ezenkívül bármelyik tagállam felhatalmazható arra, hogy területén engedélyezze a származási helyre vonatkozó kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő vetőmagok forgalomba hozatalát, ha annak a vetőmagnak a forgalomba hozatalát Spanyolországban és Franciaországban e határozat alapján már engedélyezték.

(7) A 2001/765/EK bizottsági határozatot [3] ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/765/EK határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

1. az "Abies alba, kg, Származási hely" fejlécű oszlopokban a Spanyolországra vonatkozó bejegyzések helyébe a "70" és "EC (E/OEP)" bejegyzések lépnek;

2. a "Larix leptolepis, kg, Származási hely" fejlécű oszlopokban a Spanyolországra vonatkozó bejegyzések helyébe a "15" és "CN, JP" bejegyzések lépnek;

3. a "Pinus strobus, kg, Származási hely" fejlécű oszlopokban a Spanyolországra vonatkozó bejegyzések helyébe a "32" és "US" bejegyzések lépnek;

4. a "Picea sitchensis, kg, Származási hely" fejlécű oszlopokban a Spanyolországra vonatkozó bejegyzések helyébe a "30" és "US" bejegyzések lépnek;

5. a "Pseudotsuga taxifolia, kg, Származási hely" fejlécű oszlopokban a Spanyolországra vonatkozó bejegyzések helyébe a "280" és "EC (E/OEP), US (California, Oregon, Washington)" bejegyzések lépnek;

6. a "Larix decidua Mill., Származási hely" fejlécű oszlopokban a Franciaországra vonatkozó "CZ (Sudeten), CZ and SK (origin Polish)" bejegyzés helyébe a "CZ (Sudeten), SK (Sudeten) and PL (central Poland)" bejegyzés lép;

7. a "Quercus pedunculata Ehrh., kg, Származási hely" fejlécű oszlopokban a Franciaországra vonatkozó bejegyzések helyébe az "1500" és "EC (F/OEP)" bejegyzések lépnek;

8. a "Quercus sessiliflora Sal., kg, Származási hely" fejlécű oszlopokban a Franciaországra vonatkozó bejegyzések helyébe az "5200" és "EC (F/OEP)" bejegyzések lépnek.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 31-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL 125., 1966.7.11., 2326/66. o.

[2] HL L 87., 1971.4.17., 14. o.

[3] HL L 288., 2001.11.1., 40. o.

--------------------------------------------------